Εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Λιθουανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια η έννοια της εκτέλεσης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις;

Ως εκτέλεση δικαστικής απόφασης νοείται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλει η δικαστική απόφαση στους διαδίκους. Δηλαδή οι διάδικοι, για να εκτελέσουν τη δικαστική απόφαση, πρέπει να προβούν στις ενέργειες που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση. Ορισμένες δικαστικές αποφάσεις δεν απαιτούν ειδική εκτέλεση: αποφάσεις που αναγνωρίζουν ή αναστέλλουν, τροποποιούν ή συνιστούν έννομη σχέση. Η δικαστική απόφαση μπορεί να εκτελείται είτε καλόπιστα από τους διαδίκους, δηλαδή χωρίς προσφυγή σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, είτε με εξαναγκασμό. Αν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε η δικαστική απόφαση δεν συμμορφώνεται καλόπιστα με την απόφαση, ο δανειστής που προκάλεσε την έκδοση της δικαστικής απόφασης δικαιούται να καταθέσει αίτηση στο δικαστήριο για την έκδοση εκτελεστού τίτλου και να τον υποβάλει σε δικαστικό επιμελητή.

Οι δικαστικοί επιμελητές αποτελούν πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το κράτος, τα οποία, κατόπιν αιτήματος του δανειστή, μπορούν να λάβουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για την εκτέλεση δικαστικής απόφασης που δεν εκτελείται καλόπιστα.

Η αναγκαστική εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων διέπεται από το Τμήμα VI («Διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης») του κώδικα πολιτικής δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και από την απόφαση αριθ. 1R-352 του υπουργού Δικαιοσύνης της 27ης Οκτωβρίου 2005 για την έγκριση των οδηγιών σχετικά με την αναγκαστική εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (στο εξής: οδηγίες). Ειδικοί κανόνες που διέπουν την αναγκαστική εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ενδέχεται να παρατίθενται και σε άλλα νομοθετήματα.

2 Ποια αρχή ή ποιες αρχές είναι αρμόδιες για την εκτέλεση;

Η αναγκαστική εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων διενεργείται από δικαστικούς επιμελητές.

3 Ποιες οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος ή μια απόφαση;

3.1 διαδικασία

Ο εκτελεστός τίτλος που εκδίδεται με βάση δικαστική απόφαση υποβάλλεται σε δικαστικό επιμελητή για αναγκαστική εκτέλεση από πρόσωπο που έχει το εν λόγω δικαίωμα, δηλαδή από τον ενάγοντα ή εκπρόσωπό του. Αν ο εκτελεστός τίτλος υποβληθεί στον δικαστικό επιμελητή από εκπρόσωπο του ενάγοντα, ο νόμος απαιτεί την έκδοση πληρεξουσίου με το οποίο παρέχεται η εντολή στον εκπρόσωπο και καθορίζονται τα δικαιώματα του εκπροσώπου, με τήρηση του τύπου που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή του συμβολαιογραφικού τύπου για πληρεξούσια που υποβάλλουν φυσικά πρόσωπα, ενώ το πληρεξούσιο που υποβάλλεται από εκπρόσωπο νομικού προσώπου μπορεί να εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου. Αν ο εκτελεστός τίτλος υποβληθεί στον δικαστικό επιμελητή από δικηγόρο ή συνεργάτη δικηγόρου, ο δικηγόρος ή ο συνεργάτης του δικηγόρου πρέπει να προσκομίσει στον δικαστικό επιμελητή και την έγγραφη σύμβαση με τον εντολέα ή άλλο έγγραφο με το οποίο καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του δικηγόρου, καθώς και το αντικείμενο της εντολής. Οι εκτελεστοί τίτλοι που αφορούν ανάκτηση χρηματικών ποσών διανέμονται στους δικαστικούς επιμελητές μέσω του πληροφορικού συστήματος δικαστικών επιμελητών σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις οδηγίες: αναλογικά σε όλους τους δικαστικούς επιμελητές με αρμοδιότητα στη σχετική περιφέρεια, λαμβανομένων υπόψη των κατηγοριών των εκτελεστών τίτλων και των προς ανάκτηση ποσών που καθορίζονται στις οδηγίες, διασφαλίζοντας ότι νέοι εκτελεστοί τίτλοι για ανάκτηση ποσών που στρέφονται κατά του ίδιου οφειλέτη ανατίθενται στον ίδιο δικαστικό επιμελητή που ήδη προβαίνει σε αναγκαστική εκτέλεση για την ανάκτηση ποσού από τον εν λόγω οφειλέτη, εκτός αν ο νέος εκτελεστός τίτλος δεν ισχύει στην περιφέρεια αρμοδιότητας του δικαστικού επιμελητή. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εκτελεστού τίτλου ή αμέσως σε περίπτωση επείγουσας αναγκαστικής εκτέλεσης, ο δικαστικός επιμελητής οφείλει να εξετάσει ότι δεν προκύπτουν πρόδηλοι λόγοι απόρριψης του εκτελεστού τίτλου και να κινήσει τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.

3.2 Οι κύριες προϋποθέσεις

Ο εκτελεστός τίτλος ενδέχεται να υποβληθεί στον δικαστικό επιμελητή για αναγκαστική εκτέλεση από τον ενάγοντα ή εκπρόσωπό του ή από τη δημόσια αρχή ή τον δημόσιο λειτουργό που εξέδωσε τον εκτελεστό τίτλο. Αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, ο δικαστικός επιμελητής προβαίνει σε αναγκαστική εκτέλεση του εκτελεστού τίτλου με βάση τον τόπο κατοικίας, τον τόπο εργασίας ή τον τόπο όπου βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, ο δικαστικός επιμελητής προβαίνει σε αναγκαστική εκτέλεση του εκτελεστού τίτλου στον τόπο της έδρας ή στον τόπο όπου βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.

Ο εκτελεστός τίτλος πρέπει να υποβάλλεται εντός της προθεσμίας παραγραφής που ισχύει για αιτήματα αναγκαστικής εκτέλεσης. Εκτελεστοί τίτλοι που εκδίδονται με βάση δικαστικές αποφάσεις πρέπει να υποβάλλονται για αναγκαστική εκτέλεση εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της σχετικής απόφασης. Η προθεσμία υποβολής εκτελεστών τίτλων που εκδίδονται με βάση δικαστικές αποφάσεις που έχουν κηρυχθεί άμεσα εκτελεστές αρχίζει από την πρώτη ημέρα μετά την έκδοση της απόφασης.

Η αποδοχή του εκτελεστού τίτλου για αναγκαστική εκτέλεση συντελείται μόλις ο ενάγων καταβάλει τα έξοδα της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης στον δικαστικό επιμελητή. Ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του ενάγοντος, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να παραιτηθεί από την είσπραξη μέρους ή του συνόλου των εξόδων της αναγκαστικής εκτέλεσης ή να αναβάλει την είσπραξη των εξόδων έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

4 Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης

Τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. ανάκτηση από τα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία ή εμπράγματα δικαιώματα του οφειλέτη∙
 2. ανάκτηση από περιουσιακά στοιχεία και χρηματικά ποσά του οφειλέτη που βρίσκονται στην κατοχή τρίτων∙
 3. απαγόρευση σε τρίτους να μεταβιβάζουν χρηματικά ποσά ή περιουσιακά στοιχεία στον οφειλέτη ή να εκπληρώνουν άλλες υποχρεώσεις για λογαριασμό του οφειλέτη∙
 4. κατάσχεση αποδεικτικών εγγράφων που αφορούν δικαιώματα του οφειλέτη∙
 5. ανάκτηση από τη μισθοδοσία, τη σύνταξη, τα επιδόματα ή άλλα εισοδήματα του οφειλέτη∙
 6. κατάσχεση από τα χέρια του οφειλέτη ορισμένων αντικειμένων που αναφέρονται στη δικαστική απόφαση και μεταβίβασή τους στον ενάγοντα∙
 7. διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και χρήση των εσόδων για την ανάκτηση∙
 8. υποχρέωση του οφειλέτη σε ορισμένη πράξη ή παράλειψη∙
 9. συμψηφισμός ανταπαιτήσεων∙
 10. άλλα μέτρα που προβλέπει ο νόμος.

Περισσότερα από ένα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης μπορούν να εφαρμόζονται ταυτόχρονα.

4.1 Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης;

Αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε ανάκτηση:

 • υποθήκες και εξασφαλιστικά δικαιώματα, αν η ανάκτηση γίνεται προς όφελος του ενυπόθηκου δανειστή ή του δικαιούχου του εξασφαλιστικού δικαιώματος∙
 • χρηματικά ποσά, εμπράγματα δικαιώματα, χρεόγραφα, ωρομίσθια, μισθοί, επιδόματα ή άλλα εισοδήματα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον οφειλέτη∙
 • ακίνητα που ανήκουν στον οφειλέτη∙
 • αγροτεμάχια που ανήκουν στον οφειλέτη, αν η κύρια απασχόληση του οφειλέτη είναι αγροτική∙
 • η κατοικία του οφειλέτη, όπου διαμένει.

Αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε ανάκτηση:

 • υποθήκες και εξασφαλιστικά δικαιώματα, αν η ανάκτηση γίνεται προς όφελος του ενυπόθηκου δανειστή ή του δικαιούχου του εξασφαλιστικού δικαιώματος∙
 • χρηματικά ποσά, εμπράγματα δικαιώματα, χρεόγραφα, κατεργασμένα προϊόντα και λοιπά ακίνητα και κινητά που δεν χρησιμοποιούνται ή δεν έχουν διαμορφωθεί για άμεση χρήση κατά την παραγωγική διαδικασία, εξαιρούμενων των διοικητικών εγκαταστάσεων∙
 • άλλα περιουσιακά στοιχεία∙
 • ακίνητα που είναι απαραίτητα για την παράγωγή, καθώς και πρώτες ύλες και εφόδια, μηχανήματα, εξοπλισμός και λοιπά κεφαλαιουχικά αγαθά που χρησιμοποιούνται άμεσα στην παραγωγή.

4.2 Ποια τα αποτελέσματα των μέτρων εκτέλεσης;

Τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης διαφέρουν ανάλογα με το αν η υποχρέωση που επιβάλλεται με αυτά είναι χρηματική ή όχι και με το αν τα κεφάλαια, το εισόδημα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη υπόκεινται σε ανάκτηση ή όχι.

Αν η υποχρέωση που επιβάλλεται με την αναγκαστική εκτέλεση είναι χρηματική και η ανάκτηση στρέφεται κατά κεφαλαίων του οφειλέτη στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών ή ηλεκτρονικού χρήματος, ο δικαστικός επιμελητής αποστέλλει στα εν λόγω ιδρύματα —μέσω του πληροφορικού συστήματος περιορισμών μετρητών— εντολή περιορισμού της χρήσης των κεφαλαίων του οφειλέτη ή εντολή αναγκαστικής χρέωσης των κεφαλαίων του οφειλέτη για την κάλυψη της οφειλής και των εξόδων της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Αν ο δικαστικός επιμελητής διαπιστώσει ότι τα κεφάλαια του οφειλέτη και άλλα περιουσιακά στοιχεία του κατέχονται από τρίτους (ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται να συλλέξει τις εν λόγω πληροφορίες, καθώς και πληροφορίες για ενδεχόμενες υποχρεώσεις τρίτων να καταβάλουν στον οφειλέτη τα κεφάλαια ή να μεταβιβάσουν άλλα περιουσιακά στοιχεία στον οφειλέτη), τα εν λόγω κεφάλαια κατάσχονται.

Αν η υποχρέωση που επιβάλλεται με την αναγκαστική εκτέλεση είναι χρηματική και η ανάκτηση στρέφεται κατά του εισοδήματος του οφειλέτη, ο δικαστικός επιμελητής υποβάλλει τον εκτελεστό τίτλο στον εργοδότη του οφειλέτη ή σε άλλο πρόσωπο που καταβάλλει εισόδημα στον οφειλέτη. Αφαιρείται από τον μισθό και τα αντίστοιχα επιδόματα του οφειλέτη ένα πάγιο ποσοστό του εισοδήματός του μέχρι να ανακτηθεί πλήρως το οφειλόμενο ποσό.

Αν η υποχρέωση που επιβάλλεται με την αναγκαστική εκτέλεση είναι χρηματική και η ανάκτηση στρέφεται κατά περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία κατάσχονται και εκποιούνται. Η ανάκτηση δεν μπορεί να στρέφεται κατά περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, αν ο οφειλέτης παρέχει αποδεικτικά στοιχεία στον δικαστικό επιμελητή που αποδεικνύουν ότι το χρηματικό ποσό μπορεί να ανακτηθεί εντός 6 μηνών ή, σε περίπτωση ανάκτησης από τον τελευταίο τόπο κατοικίας του οφειλέτη, εντός 18 μηνών, με παρακράτηση του νόμιμου ποσού από το εισόδημα του οφειλέτη. Η ανάκτηση μπορεί να στρέφεται κατά του τόπου κατοικίας του οφειλέτη μόνο αν το προς ανάκτηση ποσό υπερβαίνει τα 4 000 ευρώ. Κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή μελών της οικογένειάς του, σε περίπτωση έκδοση απόφασης συντηρητικής κατάσχεσης διαμερίσματος ή οικίας με σκοπό την ανάκτηση ανεξόφλητων ποσών από λογαριασμούς παροχής ενέργειας και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και άλλων υπηρεσιών, το δικαστήριο ενδέχεται να αποφασίσει να απαγορεύσει την ανάκτηση από το εν λόγω διαμέρισμα, οικία ή τμήμα αυτών, εφόσον είναι απαραίτητο για την κάλυψη των οικιστικών αναγκών των θιγόμενων προσώπων. Κατά την εξέταση του ανωτέρω αιτήματος το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση και τα συμφέροντα των τέκνων, των ατόμων με αναπηρία και των μειονεκτούντων ομάδων.

Η συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη αποτελεί προσωρινή απαγόρευση ή περιορισμό της ιδιοκτησίας ή της άσκησης ορισμένης πτυχής του δικαιώματος ιδιοκτησίας (διαχείριση, χρήση ή διάθεση) που επιβάλλεται στα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.

Η συντηρητική κατάσχεση διενεργείται από δικαστήριο ή δικαστικό επιμελητή.

Το δικαστήριο διενεργεί συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων εκδίδοντας απόφαση που επιβάλλει προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα. Τα κεφάλαια που κατάσχονται δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ύψος της απαίτησης. Το δικαστήριο μπορεί να ανακαλέσει την εν λόγω απόφαση κατόπιν αιτήματος των θιγόμενων προσώπων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτεπάγγελτα. Αν το δικαστήριο εξέτασε την υπόθεση και απέρριψε την απαίτηση, τα ασφαλιστικά μέτρα παραμένουν σε ισχύ μέχρι να τεθεί σε ισχύ η απόφαση και αν, αφού το δικαστήριο επέβαλε ασφαλιστικά μέτρα, γίνει δεκτή η απαίτηση, τα ασφαλιστικά μέτρα ισχύουν έως την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της απόφασης.

Ο δικαστικός επιμελητής που εκτελεί απόφαση αναγκαστικής εκτέλεσης υπογράφει την εντολή συντηρητικής κατάσχεσης κατά την εκτέλεση της συντηρητικής κατάσχεσης. Ο δικαστικός επιμελητής δύναται να ανακαλέσει εντολή συντηρητικής κατάσχεσης μόνο αν η συντηρητική κατάσχεση έχει διενεργηθεί από τον ίδιο. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που κατάσχονται από τον δικαστικό επιμελητή δεν πρέπει να υπερβαίνει σημαντικά το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του προς ανάκτηση ποσού και των εξόδων της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει την αναγκαστική εκποίηση των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον οφειλέτη ή σε υπόχρεο εξασφαλιστικού δικαιώματος του οφειλέτη σε πλειστηριασμό μέσω εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ή μετατροπή περιουσιακών στοιχείων, τη μεταβίβαση τους στον ενάγοντα, την πώληση τους σε αγοραστή που προτείνει ο οφειλέτης ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ρευστοποίησης που προβλέπει ο νόμος. Ανάλογα με τους λόγους της κατάσχεσης και τον τύπο των θιγόμενων περιουσιακών στοιχείων τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία ρευστοποιούνται από τον δικαστικό επιμελητή, τις δημόσιες φορολογικές αρχές ή από μεσίτες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε δημόσιες συναλλαγές χρεογράφων σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει ο νόμος.

Τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και λοιπά περιουσιακά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί βάσει νόμου και έχουν αξία που υπερβαίνει τα 2 000 ευρώ, καθώς και άλλα κινητά περιουσιακά στοιχεία με αξία κατά μονάδα που υπερβαίνει τα 30 000 ευρώ ρευστοποιούνται σε πλειστηριασμό. Τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να ρευστοποιηθούν με άλλους τρόπους. Ο πλειστηριασμός για την εκποίηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Ο οφειλέτης δικαιούται να αναζητήσει αγοραστή για τα περιουσιακά στοιχεία που θα εκποιηθούν πριν από την έναρξη του πλειστηριασμού. Αν ο οφειλέτης βρει αγοραστή για τα περιουσιακά στοιχεία, αυτά πωλούνται στον αγοραστή που βρήκε ο οφειλέτης. Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να πωληθούν στον αγοραστή που βρήκε ο οφειλέτης έναντι ποσού που δεν υπολείπεται της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρεται στην απόφαση συντηρητικής κατάσχεσης ή για μικρότερο ποσό, αν αυτό επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των οφειλών και των εξόδων της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η ρευστοποίηση των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων εξαλείφει κάθε κατάσχεση που τα αφορά.

Αν έχουν εκδοθεί εκτελεστοί τίτλοι για ανταπαιτήσεις του οφειλέτη και του δανειστή, ο δικαστικός επιμελητής συμψηφίζει τα ποσά σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Αν είναι δυνατή η ανάκτηση του συνολικού ποσού μέσω του συμψηφισμού σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, δεν χρησιμοποιούνται άλλα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Δεν επιτρέπεται συμψηφισμός σε διαδικασίες με αντικείμενο την παροχή διατροφής.

Οι ειδικές απαιτήσεις που ισχύουν για την επιβολή μη χρηματικών υποχρεώσεων καθορίζονται από τον νόμο.

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης δικαστικής απόφασης για την μεταβίβαση της επιμέλειας τέκνων, ο δικαστικός επιμελητής προβαίνει στις πράξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης με παρουσία του προσώπου στο οποίο μεταβιβάζεται η επιμέλεια και εκπροσώπου του φορέα προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών. Η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών πρέπει να διασφαλίζεται.

Αν η δικαστική απόφαση επιδικάζει ορισμένα αντικείμενα στον ενάγοντα, ο δικαστικός επιμελητής κατάσχει τα εν λόγω αντικείμενα από τον οφειλέτη και τα αποδίδει στον ενάγοντα.

Μόνο τα πρόσωπα που κατονομάζονται στον εκτελεστό τίτλο επιτρέπεται να μετακομίσουν σε (ή να αποβληθούν από) χώρους κατοικίας σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση. Αν είναι αναγκαίο, μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή της αστυνομίας.

Αν η δικαστική απόφαση επιβάλλει στον οφειλέτη συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη που δεν αφορά απόδοση περιουσιακών στοιχείων ή κεφαλαίων και η εν λόγω απόφαση δεν εκτελείται, ο δικαστικός επιμελητής συντάσσει σχετική έκθεση. Το έγγραφο διαβιβάζεται στο περιφερειακό δικαστήριο του τόπου της αναγκαστικής εκτέλεσης, το οποίο στη συνέχεια διατάσσει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει η δικαστική απόφαση (δηλαδή αν ο εναγόμενος δεν συμμορφωθεί με την απόφαση εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ο ενάγων δικαιούται να προβεί σε πράξεις ή να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την παύση των πράξεων με έξοδα του εναγομένου και ταυτόχρονα να ανακτήσει τα απαιτούμενα έξοδα από τον εναγόμενο). Αν η δικαστική απόφαση δεν έχει ορίσει κυρώσεις, το δικαστήριο εξετάζει την τροποποίηση της απόφασης με εισαγωγή ρυθμίσεων για την αναγκαστική εκτέλεση αυτής.

Αν ο εναγόμενος μπορεί να εκτελέσει ή να παύσει τις πράξεις που αναφέρονται στη δικαστική απόφαση και δεν συμμορφώνεται με αυτή, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο σε αυτόν προς όφελος του ενάγοντος και να οριστεί νέα προθεσμία συμμόρφωσης με τη δικαστική απόφαση. Η καταβολή του προστίμου δεν απαλλάσσει τον οφειλέτη από την υποχρέωση να εκτελέσει ή να παύσει τις πράξεις που αναφέρονται στη δικαστική απόφαση.

4.3 Ποια η ισχύς αυτών των μέτρων;

Εκτελεστοί τίτλοι που εκδίδονται με βάση δικαστικές αποφάσεις πρέπει να υποβάλλονται για αναγκαστική εκτέλεση εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της σχετικής απόφασης. Η προθεσμία υποβολής εκτελεστών τίτλων που εκδίδονται με βάση δικαστικές αποφάσεις που έχουν κηρυχθεί άμεσα εκτελεστές αρχίζει από την πρώτη ημέρα μετά την έκδοση της απόφασης. Εκτελεστοί τίτλοι που αφορούν επαναφορά σε θέση εργασίας μπορούν να υποβληθούν για αναγκαστική εκτέλεση εντός ενός μηνός από την πρώτη ημέρα μετά την έκδοση της απόφασης.

Ανάλογα με τη σχετική απόφαση, εάν η απαίτηση αφορά περιοδικές πληρωμές, οι εκτελεστοί τίτλοι διατηρούνται σε ισχύ για ολόκληρη τη διάρκεια των επιδικασθέντων περιοδικών πληρωμών και η προθεσμία υποβολής τους για αναγκαστική εκτέλεση αρχίζει την εκάστοτε ημερομηνία κατά την οποία κάθε περιοδική πληρωμή καθίσταται ληξιπρόθεσμη.

Ειδικές προθεσμίες ενδέχεται να τάσσονται για την αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων δημόσιων λειτουργών ή δημόσιων αρχών που μπορούν να εκτελεστούν στο πλαίσιο της αναγκαστικής διαδικασίας.

Αν η προθεσμία υποβολής εκτελεστού τίτλου παραταθεί για λόγους που το δικαστήριο θεωρεί σημαντικούς, το δικαστήριο μπορεί να ανανεώσει την παράταση, εκτός από περιπτώσεις που υπόκεινται σε εξαιρέσεις που προβλέπονται από τον νόμο, όπου η προθεσμία δεν μπορεί να παραταθεί.

Τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που λαμβάνει ο δικαστικός επιμελητής παραμένουν σε ισχύ έως την ανάκλησή τους από τον δικαστικό επιμελητή. Αν αμφισβητείται η νομιμότητα των ενεργειών του δικαστικού επιμελητή και το δικαστήριο κρίνει τη σχετική προσφυγή ως βάσιμη, συνολικά ή μερικά, τα επιβληθέντα μέτρα ή μέρος αυτών μπορούν να ακυρωθούν από το δικαστήριο που εξετάζει την προσφυγή.

Η συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ή άλλα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα που επιβάλλονται από το δικαστήριο παραμένουν σε ισχύ έως την ανάκλησή τους (ή την αντικατάστασή τους από άλλα μέτρα) από το δικαστήριο που τα επέβαλε ή, σε περίπτωση έφεσης, έως την ακύρωσή τους από δικαστήριο ανώτερου βαθμού.

Η ρευστοποίηση των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων εξαλείφει κάθε κατάσχεση που τα αφορά.

Πρβλ. επίσης απάντηση στην ερώτηση 3.2.

5 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης που διατάσσει ένα τέτοιο μέτρο;

Προσφυγές κατά των διαδικαστικών πράξεων δικαστικού επιμελητή μπορούν να κατατεθούν το αργότερο εντός 20 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση ή όφειλε να έχει λάβει γνώση της εκτέλεσης ή άρνησης εκτέλεσης της επίδικης πράξης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 90 ημερών από την εκτέλεση της επίδικης πράξης. Η προσφυγή υποβάλλεται στον δικαστικό επιμελητή. Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει να εξετάσει την προσφυγή εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Αν ο δικαστικός επιμελητής απορρίψει την προσφυγή συνολικά ή μερικά, η προσφυγή, συνοδευόμενη από τη διάταξη του δικαστικού επιμελητή, προωθείται στο περιφερειακό δικαστήριο που είναι αρμόδιο στην περιφέρεια της έδρας του δικαστικού επιμελητή.

Μέτρα που έχουν ληφθεί από το δικαστήριο μπορούν να ακυρωθούν ή να τροποποιηθούν από το ίδιο δικαστήριο ή από δικαστήριο ανώτερου βαθμού σε περίπτωση έφεσης.

6 Υπάρχουν περιορισμοί στην εκτέλεση, ιδίως όσον αφορά την προστασία του οφειλέτη ή τις προθεσμίες;

Πρβλ. επίσης απάντηση στην ερώτηση 3.2.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.