Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Βόρεια Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια η έννοια της εκτέλεσης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις;

Εκτέλεση είναι η νομική διαδικασία διά της οποίας μπορεί να επιβληθεί η υποχρέωση συμμόρφωσης με απόφαση, διαταγή ή διάταξη δικαστηρίου.

Η Βόρεια Ιρλανδία διαθέτει ένα ιδιαίτερο σύστημα για την εκτέλεση των αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων. Τα περισσότερα συστήματα του κοινοδικαίου προβλέπουν την εκτέλεση αποφάσεων μέσω συμπληρωματικών διαταγών που εκδίδουν τα δικαστήρια. Στη Βόρεια Ιρλανδία, αρμόδιο για την εκτέλεση των αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων που διατάζουν την καταβολή χρημάτων ή την απόδοση κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων είναι ένα κεντρικό όργανο, το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων (Enforcement of Judgments Office), το οποίο ασκεί διοικητικές και δικαιοδοτικές λειτουργίες.

Το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ιδρύθηκε το 1971 και από το 1979 υπάγεται στην Υπηρεσία Δικαστηρίων και Δικαιοδοτικών Οργάνων της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Courts and Tribunals Service). Οι εξουσίες και οι διαδικασίες του Γραφείου Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων καθορίζονται στο διάταγμα του 1981 περί εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων στη Βόρεια Ιρλανδία [Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981 — στο εξής: διάταγμα του 1981] και στους κανόνες του 1981 περί εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων στη Βόρεια Ιρλανδία [Judgments Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981] (SR 1981/147).

Τα διαφορετικά είδη μεθόδων εκτέλεσης είναι:

Διαταγή πληρωμής με δόσεις – Πρόκειται για διαταγή πληρωμής με δόσεις η οποία εκδίδεται εφόσον το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων βεβαιωθεί ότι ο οφειλέτης έχει ή θα έχει στη διάθεσή του τα μέσα για να αποπληρώσει το σύνολο ή μέρος του οφειλόμενου ποσού εντός εύλογου χρόνου.

Διαταγή κατάσχεσης εισοδημάτων – Πρόκειται για διαταγή η οποία απευθύνεται στον εργοδότη του οφειλέτη και του επιβάλλει να προβεί σε περιοδικές κρατήσεις επί των αποδοχών ή του μισθού του οφειλέτη και να καταβάλει τα ποσά αυτά στο Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων. Η διαταγή αυτή διαφέρει από τις περισσότερες άλλες διαταγές εκτέλεσης ως προς το ότι το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων δεν έχει εξουσία να την εκδώσει χωρίς προηγούμενο αίτημα του δανειστή.  Το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων μπορεί, επίσης, να αναστείλει την επίδοση της διαταγής στον εργοδότη αν βεβαιωθεί ότι ο οφειλέτης θα καταβάλλει ο ίδιος τα οικεία ποσά οικειοθελώς στο Γραφείο.

Διαταγή κατάσχεσης – Η διαταγή αυτή επιτρέπει στο Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων να αφαιρέσει ορισμένα αγαθά και άλλα περιουσιακά στοιχεία από την κατοχή του οφειλέτη και να τα εκποιήσει. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων για φύλαξη και κατοχή και χρεώνονται υπέρ του δανειστή προς όφελος του οποίου έχει εκδοθεί η διαταγή.

Διαταγή σύστασης βάρους σε ακίνητη περιουσία – Η διαταγή αυτή χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε περιπτώσεις μεγάλων οφειλών και, συνήθως, σε συνδυασμό με κάποια άλλη μέθοδο εκτέλεσης. Η διαταγή αυτή δεν συνεπάγεται αφ' εαυτής την εκτέλεση της οφειλής στην πράξη. Ο δανειστής πρέπει να προβεί σε ενέργειες για την άσκηση του δικαιώματος εκποίησης, υποβάλλοντας αίτηση στο δικαστήριο για την επίσπευση εκτέλεσης επί του περιουσιακού στοιχείου επί του οποίου έχει συσταθεί το βάρος. Το διάταγμα του 1981 προβλέπει, ακόμη, την έκδοση διαταγών σύστασης βάρους και επί περιουσιακών στοιχείων άλλου είδους.

Διαταγή διορισμού διαχειριστή είσπραξης οφειλών και διαταγή βάσει του νόμου περί εκδίκασης υποθέσεων κατά του Στέμματος (Crown Proceedings Act) – Με τη διαταγή διορισμού διαχειριστή είσπραξης οφειλών ανατίθεται στον επικεφαλής του Γραφείου Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων η είσπραξη κάθε ποσού που ενδεχομένως δικαιούται ο οφειλέτης. Ορισμένα παραδείγματα ειδών πληρωμών για τα οποία ενδείκνυται η έκδοση διαταγής διορισμού διαχειριστή είσπραξης οφειλών είναι, μεταξύ άλλων, τα μισθώματα και τα κέρδη από έγγεια ιδιοκτησία, τα δικαιώματα ανάκτησης που απορρέουν από διαθήκη, τα ποσά που οφείλονται σε αυτοαπασχολούμενο οφειλέτη στο πλαίσιο σύμβασης ή οι πληρωμές που απορρέουν από αξίωση αστικής φύσης κατά άλλου προσώπου ή εταιρείας.

Διαταγή κατάσχεσης στα χέρια τρίτου – Η διαταγή κατάσχεσης στα χέρια τρίτου διατάσσει οφειλέτη του καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη να καταβάλει την οφειλή, αντί σε αυτόν, στον δανειστή ή προς όφελος αυτού. Η διαταγή αυτή προσδίδει σε όποιον δανειστή επιτύχει την έκδοσή της το καθεστώς δανειστή με εξασφαλισμένη απαίτηση και ισχύει για οφειλές που έχουν καταστεί ή πρόκειται να καταστούν ληξιπρόθεσμες.

Διαταγές για την απόδοση ακινήτου – Η απόφαση που αφορά την κατοχή ακινήτου εκτελείται με διαταγή απόδοσης της κατοχής του ακινήτου και δίνει το δικαίωμα στο Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων να αποβάλει από την κατοχή οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε πρόκειται για τον καθ' ου είτε για τρίτο.

Διαταγή για την απόδοση κινητών πραγμάτων – H απόφαση που αφορά την κατοχή κινητών πραγμάτων εκτελείται με διαταγή απόδοσης των κινητών πραγμάτων. Τα κινητά πράγματα παραλαμβάνονται από το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων και επιστρέφονται στον πιστωτή.  Αυτού του είδους η διαταγή δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη διαταγή κατάσχεσης, δεδομένου ότι δεν συνεπάγεται εκποίηση των κινητών πραγμάτων.

2 Ποια αρχή ή ποιες αρχές είναι αρμόδιες για την εκτέλεση;

Enforcement of Judgments Office
Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast
BT1 3LA

3 Ποιες οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος ή μια απόφαση;

3.1 Η διαδικασία

Όποιος έχει δικαίωμα να εκτελέσει μια απόφαση μπορεί, με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους, να ζητήσει από το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων την εκτέλεση της συγκεκριμένης απόφασης. Της αίτησης αυτής πρέπει να προηγηθεί «γνωστοποίηση της πρόθεσης για υποβολή αίτησης εκτέλεσης» («notice of intent to apply for enforcement»)» στον οφειλέτη. Αν ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί με την απόφαση εντός δέκα ημερών από την ημέρα της γνωστοποίησης της πρόθεσης για εκτέλεση, ο αιτών μπορεί να προχωρήσει στην εκτέλεση. Στις περιπτώσεις που το υπόλοιπο όλων των οφειλόμενων ποσών υπερβαίνει τις 3 000 λίρες στερλίνες, είναι δυνατή η κατάθεση προκαταρκτικής αίτησης. Με αυτόν τον τρόπο, ο υπέρ ου η εκτέλεση δανειστής επιτυγχάνει την έκδοση εντάλματος παρακαταθήκης, καθώς και έκθεσης σχετικά με τους πόρους που διαθέτει ο οφειλέτης, ώστε να είναι σε θέση να λάβει πιο εμπεριστατωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα προχωρήσει στην εκτέλεση ή όχι.

Εφόσον το αίτημα γίνει δεκτό, το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων επιδίδει αμέσως στον οφειλέτη «ένταλμα παρακαταθήκης» («custody warrant») που καθορίζει συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία (με μερικές εξαιρέσεις, όπως τα αντικείμενα οικιακής χρήσης) του οφειλέτη ως ευρισκόμενα στην κατοχή και υπό τον έλεγχο του Γραφείου Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων, ώστε να μην μπορούν να εκποιηθούν. Το ένταλμα παρακαταθήκης αίρεται μόνο με την πληρωμή του ποσού που ορίζει η απόφαση ή σε περίπτωση που περατωθεί η αίτηση εκτέλεσης.

Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας εκτέλεσης είναι η συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τους πόρους του οφειλέτη και αποτελεί στάδιο θεμελιώδους σημασίας για την έκβαση της αίτησης εκτέλεσης. Ο καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτης πρέπει να δώσει στον υπάλληλο του Γραφείου Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων τις πληροφορίες που θα του ζητήσει ο τελευταίος σχετικά με τους πόρους που διαθέτει. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, πραγματοποιείται συνάντηση με τον καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη στο σπίτι του εναλλακτικά, ο οφειλέτης καλείται να παρουσιαστεί για εξέταση ενώπιον του εντεταλμένου υπαλλήλου.

Μόλις λάβει την έκθεση του υπαλλήλου του Γραφείου Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων, ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός στον βαθμό του Master (βλ. παρακάτω) ή ο επικεφαλής του Γραφείου Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων λαμβάνει μια προσωρινή απόφαση που περατώνει την αίτηση εκτέλεσης. Μόνο ο Master μπορεί να εκδίδει διαταγές κατάσχεσης, κατάσχεσης στα χέρια τρίτου και διαταγές διορισμού διαχειριστών για την είσπραξη οφειλών, καθώς και διαταγές βάσει του νόμου περί εκδίκασης υποθέσεων κατά του Στέμματος. Εξετάζονται οι οικονομικές και άλλες σχετικές περιστάσεις του οφειλέτη και προσδιορίζεται ο βέλτιστος τρόπος εκτέλεσης της απόφασης ή ακόμη και κατά πόσο η απόφαση μπορεί να εκτελεστεί ή όχι. Οι διάδικοι ενημερώνονται και τους δίνεται η δυνατότητα να προβάλουν αντιρρήσεις. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις, η απόφαση επιβεβαιώνεται, αλλά, αν προβληθούν αντιρρήσεις, το θέμα καταχωρίζεται για ακρόαση ενώπιον του Master.

Το καθεστώς, οι ρόλοι, οι ευθύνες και οι εξουσίες των λειτουργών εκτέλεσης.

Το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων διοικείται από έναν ανώτερο υπάλληλο με το καθεστώς και τον βαθμό του Master (είδος δικαστικού λειτουργού), ενώ το προσωπικό του περιλαμβάνει τον επικεφαλής του Γραφείου Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων (και τον αναπληρωτή του), τους εντεταλμένους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους εκτέλεσης, καθένας από τους οποίους είναι τοποθετημένος σε μια περιφέρεια της Βόρειας Ιρλανδίας.

Οι εξουσίες που ανατίθενται στο Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων και του επιτρέπουν να επιτελεί τα καθήκοντά του καθορίζονται στο διάταγμα του 1981. Πολύ σημαντική είναι η εξουσία έκδοσης των πολλών διαφορετικών διαταγών εκτέλεσης που αναφέρονται παραπάνω. Το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων διαθέτει επικουρικές εξουσίες για τη διευκόλυνση της διαδικασίας εκτέλεσης. Στις εξουσίες αυτές περιλαμβάνονται η έκδοση ενταλμάτων παρακαταθήκης και οι διαδικασίες για την παράσταση και την εξέταση των μαρτύρων, την εξέταση των οφειλετών ως προς τους πόρους που διαθέτουν, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης τρίτων (που μπορεί να έχουν πληροφορίες για τους πόρους και τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη), καθώς και η είσπραξη των χρημάτων που ανακτώνται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των αποφάσεων.

Το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων διαθέτει επίσης την εξουσία να απορρίπτει αιτήσεις εκτέλεσης. Οι λόγοι απόρριψης της αίτησης εκτέλεσης δεν καθορίζονται στο διάταγμα του 1981, αλλά, κατά κανόνα, η αίτηση απορρίπτεται όταν ο αιτών δεν έχει δικαίωμα να εκτελέσει την απόφαση. Αν κάποια απόφαση δεν μπορεί να εκτελεστεί εντός εύλογου χρόνου (με την έκδοση διαταγής εκτέλεσης), το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων μπορεί να εκδώσει σχετική ειδοποίηση και να χορηγήσει πιστοποιητικό μη εκτελεστότητας. Το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων διαθέτει, ακόμη, ευρεία εξουσία να αναστέλλει την εκτέλεση απόφασης εξ ολοκλήρου ή υπό προϋποθέσεις.

Χρήση δικηγόρων και άλλων επαγγελματιών νομικών

Κατά την ακρόαση ενώπιον του Master κάθε διάδικος ή άτομο που επηρεάζεται από τη διαταγή μπορεί να εμφανιστεί αυτοπροσώπως ή διά πληρεξούσιου δικηγόρου.

Κλίμακα των εξόδων εκτέλεσης

Το σύστημα εκτέλεσης αποφάσεων στη Βόρεια Ιρλανδία χρηματοδοτείται από τα τέλη που καταβάλλουν οι χρήστες. Τα πληρωτέα τέλη καθορίζονται στο πρώτο μέρος του παραρτήματος του διατάγματος του 1996 περί των τελών εκτέλεσης αποφάσεων στη Βόρεια Ιρλανδία [Schedule to the Judgments Enforcement Fees Order (Northern Ireland) 1996] (όπως έχει τροποποιηθεί) (SR 1996/101) και το ύψος τους εξαρτάται από το ύψος του ανακτήσιμου ποσού δυνάμει της απόφασης, ενώ πληροφορίες για τα ισχύοντα τέλη διατίθενται στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Δικαστηρίων και Δικαιοδοτικών Οργάνων της Βόρειας Ιρλανδίας.

3.2 Οι κύριες προϋποθέσεις

Η δικαιοδοσία του Γραφείου Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων καθορίζεται στο διάταγμα του 1981 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Τις αποφάσεις με χρηματικό αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστήρια κάθε βαθμίδας στη Βόρεια Ιρλανδία, των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί εκτός της Βόρειας Ιρλανδίας αλλά έχουν καταχωριστεί στη Βόρεια Ιρλανδία, ορισμένων αποφάσεων που έχουν εκδοθεί βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου για οφειλές ή αποζημιώσεις, καθώς και ορισμένων αποφάσεων άλλων δικαιοδοτικών οργάνων και διαιτητικών δικαστηρίων.
 • Τις αποφάσεις δυνάμει των οποίων κάποιο άτομο έχει δικαίωμα κατοχής επί ακινήτου, κυρίως τις διαταγές απόδοσης υπέρ των ενυπόθηκων δανειστών, αν και τέτοιες αποφάσεις εκδίδονται επίσης υπέρ ιδιοκτητών ακινήτων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
 • Τις αποφάσεις δυνάμει των οποίων κάποιο άτομο έχει δικαίωμα στην απόδοση κινητών πραγμάτων.
 • Τις αποφάσεις με τις οποίες κάποιο άτομο διατάσσεται να καταβάλει χρήματα στο δικαστήριο ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, και τις αποφάσεις σε βάρος εταιρειών.
 • Η εξουσία του Γραφείου Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων για την εκτέλεση αποφάσεων υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
 • Αν η απόφαση μπορεί να εκτελεστεί μόνο με την άδεια του δικαστηρίου που την εξέδωσε, τότε πρέπει πρώτα να ληφθεί αυτή η άδεια.
 • Αν η εκτέλεση ανεστάλη ή αναβλήθηκε, αίτηση εκτέλεσης μπορεί να γίνει δεκτή μόνο όταν αρθεί η αναστολή ή η αναβολή.
 • Αν έχουν παρέλθει έξι έτη από τη στιγμή που η απόφαση κατέστη εκτελεστή, δεν είναι δυνατή η εκτέλεσή της. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης στον Master για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης.
 • Προκειμένου να εκτελεστεί απόφαση κατά προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υπό ονομασία ή εταιρική επωνυμία διαφορετική από τη δική του απαιτείται άδεια του δικαστηρίου.

Η απόφαση σχετικά με το είδος της διαταγής εκτέλεσης που θα εκδοθεί εναπόκειται στο Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων και κανείς αιτών δεν μπορεί να ζητήσει την εφαρμογή συγκεκριμένης μεθόδου.

4 Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης

4.1 Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης;

Μπορούν να ληφθούν μέτρα εκτέλεσης αναφορικά με μισθούς ή αποδοχές με τη διαδικασία της κατάσχεσης εισοδημάτων. Για τον υπολογισμό του ποσού προς παρακράτηση λαμβάνεται υπόψη το «τακτικό ποσοστό παρακράτησης» και το «προστατευόμενο ποσοστό εισοδημάτων». Το πρώτο είναι το ποσοστό που το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων κρίνει ότι είναι εύλογο, σε σχέση με τα εισοδήματα του οφειλέτη, να εφαρμοστεί, ώστε να εκπληρώσει αυτός την υποχρέωσή του βάσει της απόφασης. Το δεύτερο είναι το ποσοστό κάτω από το οποίο το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων κρίνει ότι δεν πρέπει να μειωθούν τα εισοδήματα του οφειλέτη, λαμβανομένων υπόψη των πόρων και των αναγκών του.

Διαταγή κατάσχεσης μπορεί να εκδοθεί για τέσσερις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων:

 • περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων ο οφειλέτης έχει δικαίωμα που μπορεί να εκποιηθεί,
 • χρήματα, συναλλαγματικές, ομόλογα, γραμμάτια και κάθε άλλο χρεωστικό τίτλο που ανήκει στον οφειλέτη,
 • ασφαλιστήρια ζωής στα οποία ο οφειλέτης είναι ο μοναδικός δικαιούχος και
 • περιουσιακά στοιχεία του/της συζύγου του οφειλέτη, αν η οφειλή βάσει της απόφασης σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν ή υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ή μισθώματα ή ποσά οφειλόμενα σε σχέση με την κατοχή εγκαταστάσεων για γενική χρήση ή απόλαυση του οφειλέτη και της οικογένειάς του.

Στα περιουσιακά στοιχεία που εξαιρούνται από την κατάσχεση περιλαμβάνονται τα ρούχα, έπιπλα, είδη κλινοστρωμνής και άλλα αναγκαία οικιακά σκεύη, τα εργαλεία και όργανα που χρησιμοποιεί ο οφειλέτης στο επάγγελμά του, συνολικής αξίας έως 200 λιρών στερλινών, τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ο οφειλέτης κατέχει ως θεματοφύλακας για τρίτον, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή διαχειριστή είσπραξης οφειλών που έχει οριστεί από το δικαστήριο.

Διαταγή σύστασης βάρους σε ακίνητη περιουσία μπορεί να εκδοθεί για οποιοδήποτε ακίνητο ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί ακινήτου του οφειλέτη. Ο όρος «ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί ακινήτου» καταλαμβάνει κάθε εκ του νόμου ή των αρχών της ευθυδικίας απορρέον ιδιοκτησιακό δικαίωμα ή συμφέρον, δουλεία, δικαίωμα, τίτλο, αξίωση, απαίτηση, βάρος, εμπράγματο δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση σε, επί ή αναφορικά με το ακίνητο. Διαταγές σύστασης βάρους και άλλες παρεμφερείς διαταγές μπορούν να εκδίδονται και επί άλλων περιουσιακών στοιχείων, πέραν των ακινήτων. Ειδικότερα, σε αυτά περιλαμβάνονται τα κεφάλαια ή οι συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο κυβερνητικών οργανισμών, δημόσιων επιχειρήσεων ή εταιρειών, οι ομολογίες χρέους, τα χρηματικά ποσά και άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατατεθεί για φύλαξη στο δικαστήριο, και οι μετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες.

Επιπλέον της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου χρημάτων που οφείλονται στον καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη από πελάτη του λόγω εργασίας ή υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, μπορεί να εκδοθεί διαταγή κατάσχεσης στα χέρια τρίτου και για χρήματα που ο καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτης έχει σε τράπεζα ή στεγαστικό ταμιευτήριο.

4.2 Ποια τα αποτελέσματα των μέτρων εκτέλεσης;

Κάθε διαταγή εκτέλεσης που εκδίδει το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων έχει την ίδια ισχύ και παράγει τα ίδια αποτελέσματα με τις διαταγές του Ανώτερου Δικαστηρίου (High Court). Υπάρχουν πολλές επικουρικές εξουσίες εκτέλεσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με διαταγή εκτέλεσης, όπως:

 • Φυλάκιση μέγιστης διάρκειας έξι εβδομάδων για εκ προθέσεως μη καταβολή δόσεων πληρωμής οφειλόμενων δυνάμει διαταγής πληρωμής με δόσεις ή άλλου χρηματικού ποσού που ορίζεται στο άρθρο 107 του διατάγματος του 1981.
 • Διαταγές συντηρητικής κατάσχεσης και μεσεγγύησης, που δίνουν το δικαίωμα στο άτομο που έχει οριστεί ως μεσεγγυούχος να εισέρχεται σε ακίνητο που ανήκει στην περιουσία του ατόμου σε βάρος του οποίου εκδόθηκε η απόφαση και να εισπράττει, θέτει υπό μεσεγγύηση και αφαιρεί τα μισθώματα και τις προσόδους από το εν λόγω ακίνητο, καθώς και να αφαιρεί κάθε άλλο κινητό περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω ατόμου και να το θέτει υπό μεσεγγύηση έως ότου υπάρξει συμμόρφωση με τη διαταγή.

Τυχόν υποθέσεις απείθειας προς το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων μπορούν να παραπεμφθούν στο High Court, το οποίο δύναται να χειριστεί το αδίκημα ως εάν είχε τελεστεί στο συγκεκριμένο δικαστήριο.

4.3 Ποια η ισχύς αυτών των μέτρων;

Συμμόρφωση με απόφαση που έχει χρηματικό αντικείμενο επέρχεται όταν το ποσό που ορίζεται στην απόφαση καταβληθεί ή ανακτηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε διαταγή εκτέλεσης που έχει εκδοθεί αναφορικά με την απόφαση ακυρώνεται. Όταν διαταγή απόδοσης ακινήτου ή παράδοσης κινητών πραγμάτων εκτελεστεί επιτυχώς, δεν διεξάγονται περαιτέρω διαδικασίες, πέραν αυτών που αποσκοπούν στην ανάκτηση των εξόδων και των δαπανών της εκτέλεσης.

Ο δανειστής ή ο καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων την ακύρωση, περάτωση ή τροποποίηση διαταγής εκτέλεσης, σε αυτή δε την περίπτωση ενδέχεται να ακολουθήσει σχετική προφορική συζήτηση.

5 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης που διατάσσει ένα τέτοιο μέτρο;

Προβλέπονται «εσωτερικές» προσφυγές, οι οποίες αφορούν την προσβολή αποφάσεων του επικεφαλής του Γραφείου Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ενώπιον του Master, καθώς

και «εξωτερικές» προσφυγές, οι οποίες αφορούν την προσβολή αποφάσεων του Γραφείου Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ενώπιον του High Court για πραγματικά ή νομικά ζητήματα, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 140 του διατάγματος του 1981, και, άλλως, ενώπιον του Court of Appeal (Εφετείου), για νομικά ζητήματα. Η διαταγή κατάσχεσης εισοδημάτων είναι το μόνο μέσο εκτέλεσης απόφασης με χρηματικό αντικείμενο που προβλέπει το άρθρο 140, ενώ δεν υφίσταται γενικό δικαίωμα προσφυγής κατά της άρνησης έκδοσης οποιασδήποτε συγκεκριμένης διαταγής εκτέλεσης.

6 Υπάρχουν περιορισμοί στην εκτέλεση, ιδίως όσον αφορά την προστασία του οφειλέτη ή τις προθεσμίες;

Το άρθρο 17 του διατάγματος του 1981 περί εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων στη Βόρεια Ιρλανδία και ο κανόνας 5 των κανόνων του 1981 περί εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων στη Βόρεια Ιρλανδία θέτουν μια σειρά περιορισμών όσον αφορά την εκτέλεση.  Οι περιορισμοί που προβλέπονται συνδέονται με έναν αριθμό διαφορετικών σεναρίων στο πλαίσιο των οποίων ζητείται η εκτέλεση απόφασης.  Οι περιορισμοί αποσκοπούν στην προστασία του οφειλέτη από διάφορες καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ακόλουθων περιπτώσεων:

α) όταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη άδεια του δικαστηρίου για την έναρξη της εκτέλεσης·

β) όταν το δικαστήριο έχει αναστείλει ή αναβάλει την εκτέλεση της απόφασης, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η εκτέλεση απόφασης από το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων·

γ) όταν η αίτηση εκτέλεσης απόφασης υποβάλλεται μετά την πάροδο 6 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση κατέστη εκτελεστή.  Σε αυτή την περίπτωση, ο δανειστής πρέπει να ζητήσει άδεια από το Γραφείο για την εκτέλεση απόφασης πριν υποβάλει τη σχετική αίτηση. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον Master του Γραφείου Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων·

δ) αίτηση εκτέλεσης δεν γίνεται δεκτή αν έχουν παρέλθει περισσότερα από 12 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση κατέστη εκτελεστή·

ε) όταν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις για την εκτέλεση της ίδιας απόφασης.  Αν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις, ο δανειστής ζητεί άδεια από τον επικεφαλής του Γραφείου Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων προτού υποβάλει νέα αίτηση για την εκτέλεση της ίδιας απόφασης·

στ) όταν ο δανειστής έχει εκχωρήσει την οφειλή σε τρίτον μετά την έκδοση της απόφασης·

ζ) όταν το δικαστήριο έχει συμπεριλάβει στην απόφαση όρο που δεν έχει εκπληρωθεί, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η εκτέλεση απόφασης από το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων·

η) σε περίπτωση αποδοχής αίτησης εκτέλεσης ενώ εκκρεμεί διαταγή αναστολής της εκτέλεσης βάσει του κανόνα 103.  Απαιτείται η άδεια του Master πριν από την υποβολή οποιασδήποτε αίτησης εκτέλεσης·

θ) σε περίπτωση αποδοχής αίτησης εκτέλεσης ενώ έχει εκδοθεί διαταγή αναστολής της εκτέλεσης λόγω αφερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1·

Αν το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων έχει πιστοποιήσει ότι μια απόφαση δεν είναι εκτελεστή (άρθρα 19-21 του διατάγματος του 1981 περί εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων στη Βόρεια Ιρλανδία), το πιστοποιητικό μπορεί να ακυρωθεί (κατόπιν αιτήματος του δανειστή). Ωστόσο, για αυτή την περίπτωση προβλέπεται προθεσμία 12 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε το πιστοποιητικό μη εκτελεστότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του διατάγματος του 1989 περί αποσβεστικών προθεσμιών στη Βόρεια Ιρλανδία [Limitations (Northern Ireland) Order 1989], το οποίο προβλέπει αποσβεστικές προθεσμίες σχετικά με την εκτέλεση αποφάσεων (και την επιδίωξη τόκων), δεν είναι δυνατή η κίνηση σχετικών διαδικασιών μετά την παρέλευση εξαετίας από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση κατέστη εκτελεστή.  Η προθεσμία αυτή λαμβάνεται υπόψη από τον Master του Γραφείου Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων κατά την εξέταση αίτησης εκτέλεσης απόφασης που έχει εκδοθεί έξι και πλέον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης [βλ. στοιχείο δ) ανωτέρω].

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπηρεσία Δικαστηρίων και Δικαιοδοτικών Οργάνων της Βόρειας Ιρλανδίας

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/10/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.