Εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Ρουμανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια η έννοια της εκτέλεσης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις;

Οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση καθορίζονται στα άρθρα 622 έως 914 του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Η διαδικασία εκτέλεσης είναι το δεύτερο στάδιο της αστικής διαδικασίας και αποσκοπεί, κατά κύριο λόγο, στη διασφάλιση της πραγματικής ικανοποίησης της αξίωσης που αναγνωρίζεται από δικαστική απόφαση ή άλλο εκτελεστό τίτλο. Μέσω της διαδικασίας εκτέλεσης, δανειστής ο οποίος είναι δικαιούχος αξίωσης που έχει αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση ή άλλο εκτελεστό τίτλο αναγκάζει τον υπόχρεο να εκπληρώσει τις συναφείς υποχρεώσεις του τις οποίες αρνούνταν να εκπληρώσει οικειοθελώς.

Ο ρουμανικός κώδικας πολιτικής δικονομίας θεσπίζει σειρά μέσων άμεσης και έμμεσης εκτέλεσης.

Τα μέσα άμεσης εκτέλεσης είναι αυτά που αφορούν το αντικείμενο της υποχρέωσης που καθορίζεται στον εκτελεστό τίτλο, δηλαδή η αφαίρεση κινητών – άρθρα 893 έως 895 του κώδικα πολιτικής δικονομίας· η αποβολή από ακίνητο – άρθρα 896 έως 902 του κώδικα πολιτικής δικονομίας· και η καταδίκη σε πράξη ή παράλειψη – άρθρα 903 έως 914 του κώδικα πολιτικής δικονομίας (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών διατάξεων σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων που αφορούν ανηλίκους – άρθρα 910 έως 914) και άρθρα 1527 επ. του αστικού κώδικα. Όσον αφορά την καταδίκη σε πράξη, ο νόμος κάνει διάκριση μεταξύ υποχρεώσεων που μπορούν να εκπληρωθούν και από τρίτο και υποχρεώσεων που δεν μπορούν να εκπληρωθούν από τρίτο.

Η έμμεση εκτέλεση αναφέρεται στα μέσα για την είσπραξη χρηματικού ποσού που αποτελεί το αντικείμενο εκτελεστού τίτλου μέσω της αναγκαστικής εκποίησης περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Παραδείγματα μέσων έμμεσης εκτέλεσης είναι η κατάσχεση χρηματικών ποσών και η κατάσχεση (και, στη συνέχεια, αναγκαστική εκποίηση) περιουσιακών στοιχείων. Άλλο μέσο εκτέλεσης είναι η κατάσχεση των γενικών προσόδων από ακίνητα.

Στις υποχρεώσεις που είναι πιθανόν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις καταβολής χρηματικού ποσού, απόδοσης περιουσιακού στοιχείου ή της χρήσης του, κατεδάφισης κτιρίου / εγκατάλειψης φυτείας / διακοπής εργασιών, καθώς και οι υποχρεώσεις που αφορούν τη ρύθμιση της επιμέλειας ή τον καθορισμό του τόπου διαμονής ανηλίκου και τις ρυθμίσεις επικοινωνίας κ.λπ.

2 Ποια αρχή ή ποιες αρχές είναι αρμόδιες για την εκτέλεση;

Οι δικαστικές αποφάσεις και οι λοιποί εκτελεστοί τίτλοι εκτελούνται από δικαστικό επιμελητή (executor judecătoresc) που υπηρετεί στο εφετείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο περιουσιακό στοιχείο στην περίπτωση κατάσχεσης ακίνητων περιουσιακών στοιχείων / μη συγκομισθέντων καρπών και στην περίπτωση άμεσης εκτέλεσης επί ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Η κατάσχεση κινητών και η άμεση εκτέλεση επί κινητών διενεργούνται από δικαστικό επιμελητή που υπηρετεί στο εφετείο στην περιφέρεια του οποίο βρίσκεται η κατοικία/έδρα του οφειλέτη ή τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία. Αν η κατοικία/έδρα του οφειλέτη βρίσκεται στο εξωτερικό, αρμοδιότητα έχει οποιοσδήποτε δικαστικός επιμελητής.

Η κατάσχεση διενεργείται, βάσει της αίτησης του πιστωτή, από δικαστικό επιμελητή που υπηρετεί στην περιφέρεια του εφετείου στην οποία βρίσκεται η κατοικία/έδρα του οφειλέτη ή τρίτου στα χέρια του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση. Στην περίπτωση κατάσχεσης τραπεζικού/-ών λογαριασμού/-ών φυσικού ή νομικού προσώπου, αρμόδιος είναι δικαστικός επιμελητής που υπηρετεί στην περιφέρεια του εφετείου στην οποία βρίσκεται η κατοικία/έδρα του οφειλέτη ή το κεντρικό κατάστημα / υποκατάστημα του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο ο οφειλέτης είχε ανοίξει τον σχετικό λογαριασμό ή τους σχετικούς λογαριασμούς. Αν ο οφειλέτης διατηρεί περισσότερους λογαριασμούς, αρμόδιος για την κατάσχεση των λογαριασμών είναι δικαστικός επιμελητής που υπηρετεί σε οποιονδήποτε από τους τόπους στους οποίους ανοίχτηκαν οι λογαριασμοί. Αρμόδιο για την εκτέλεση δικαστήριο είναι το ειρηνοδικείο (judecătorie) στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κατοικία/έδρα του οφειλέτη την ημερομηνία κατά την οποία επιλήφθηκε του ζητήματος το όργανο εκτέλεσης. Εάν η κατοικία/έδρα του οφειλέτη δεν βρίσκεται στη Ρουμανία, αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κατοικία/έδρα του πιστωτή και, αν και αυτή δεν βρίσκεται στη Ρουμανία, αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου υπηρετεί ο δικαστικός επιμελητής που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον πιστωτή.

Το δικαστήριο της εκτέλεσης επιλαμβάνεται των αιτήσεων κήρυξης της εκτελεστότητας, των ανακοπών κατά των μέτρων εκτέλεσης, καθώς και των άλλων ζητημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της εκτέλεσης, εξαιρούμενων όσων υπάγονται, βάσει νόμου, στη δικαιοδοσία άλλου δικαστηρίου ή οργάνου.

Το τέλος δικαστικού ενσήμου για τις αιτήσεις κήρυξης της εκτελεστότητας ανέρχεται σε 20 RON για κάθε εκτελεστό τίτλο (επείγοντος χαρακτήρα κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 80/2013 σχετικά με τα τέλη δικαστικού ενσήμου, όπως έχει τροποποιηθεί).

3 Ποιες οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος ή μια απόφαση;

3.1 Η διαδικασία

Εκτέλεση μπορεί να διενεργηθεί μόνο με δικαστική απόφαση (τελεσίδικες αποφάσεις, προσωρινά εκτελεστές αποφάσεις) ή άλλη γραπτή πράξη η οποία θεωρείται εκ του νόμου εκτελεστός τίτλος (συμβολαιογραφικές πράξεις, χρεόγραφα, διαιτητικές αποφάσεις κ.λπ.).

Μόλις παραλάβει την αίτηση εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από πιστωτή, ο δικαστικός επιμελητής μεριμνά για την καταχώρισή της. Ο δικαστικός επιμελητής εκδίδει απόφαση κήρυξης της εκτελεστότητας χωρίς κλήτευση των διαδίκων. Η κήρυξη της εκτελεστότητας παρέχει στον πιστωτή τη δυνατότητα να ζητήσει από τον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή να κάνει χρήση, είτε εκ παραλλήλου είτε διαδοχικά, όλων των μέσων εκτέλεσης που βρίσκονται στη διάθεση του πιστωτή για την άσκηση των δικαιωμάτων του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός του να ζητήσει επιστροφή των εξόδων της εκτέλεσης. Η κήρυξη της εκτελεστότητας έχει ισχύ σε όλη τη χώρα και καλύπτει επίσης τα εκτελεστά έγγραφα που εκδίδονται από τον δικαστικό επιμελητή στο πλαίσιο της εγκριθείσας διαδικασίας εκτέλεσης.

Η επίδοση ή κοινοποίηση των διαδικαστικών εγγράφων μπορεί να γίνει από τον δικαστικό επιμελητή είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντικλήτου και, αν αυτό δεν είναι εφικτό, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις σχετικά με την κλήτευση και την επίδοση ή κοινοποίηση διαδικαστικών πράξεων.

Μόλις παραλάβει την αίτηση εκτέλεσης, ο δικαστικός επιμελητής, με απόφασή του, μεριμνά για την καταχώριση της αίτησης και για το άνοιγμα του φακέλου εκτέλεσης ή, κατά περίπτωση, αρνείται να κινήσει τη διαδικασία εκτέλεσης, αιτιολογώντας την άρνησή του. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται αμέσως στον πιστωτή. Αν ο δικαστικός επιμελητής αρνηθεί να κινήσει τη διαδικασία εκτέλεσης, ο πιστωτής δύναται, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης, να υποβάλει προσφυγή στο δικαστήριο της εκτέλεσης.

Εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος τριών ημερών από την καταχώριση της αίτησης, ο δικαστικός επιμελητής αιτείται την κήρυξη της εκτελεστότητας από το δικαστήριο της εκτέλεσης και καταθέτει στο εν λόγω δικαστήριο, υπό τη μορφή επικυρωμένων αντιγράφων, την αίτηση του πιστωτή, το εκτελεστό έγγραφο, την απόφαση και το αποδεικτικό πληρωμής του τέλους δικαστικού ενσήμου.

Η αίτηση κήρυξης της εκτελεστότητας διεκπεραιώνεται εντός επτά το πολύ ημερών από την καταχώρισή της στο δικαστήριο με απόφαση που εκδίδεται κεκλεισμένων των θυρών χωρίς κλήτευση των μερών. Η εν λόγω απόφαση μπορεί να καθυστερήσει έως 48 ώρες το πολύ, και η αιτιολογία της πρέπει να δημοσιευτεί το αργότερο εντός επτά ημερών από την έκδοσή της.

Η κήρυξη της εκτελεστότητας παρέχει στον πιστωτή τη δυνατότητα να ζητήσει από τον δικαστικό επιμελητή που αιτήθηκε την κήρυξη να κάνει χρήση, εκ παραλλήλου ή διαδοχικά, όλων των διαθέσιμων μέσων εκτέλεσης που προβλέπει ο νόμος για την άσκηση των δικαιωμάτων του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός του να ζητήσει επιστροφή των εξόδων της εκτέλεσης. Η κήρυξη της εκτελεστότητας έχει ισχύ σε όλη τη χώρα. Επίσης, καλύπτει τα εκτελεστά έγγραφα που εκδίδονται από τον δικαστικό επιμελητή στο πλαίσιο της εγκριθείσας διαδικασίας εκτέλεσης.

Το δικαστήριο δύναται να απορρίψει την αίτηση κήρυξης της εκτελεστότητας μόνο εάν: η αίτηση υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου εκτέλεσης· η απόφαση ή, κατά περίπτωση, το έγγραφο δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο· το έγγραφο, εκτός εάν αποτελεί απόφαση δικαστηρίου, δεν πληροί όλες τις τυπικές απαιτήσεις· η απαίτηση δεν είναι βέβαιη, εκκαθαρισμένη και ληξιπρόθεσμη· ο οφειλέτης απολαμβάνει ασυλία όσον αφορά την εκτέλεση· το έγγραφο περιέχει διατάξεις που δεν μπορούν εκτελεστούν· ή υπάρχουν άλλα κωλύματα.

Η δικαστική απόφαση με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση κήρυξης της εκτελεστότητας δεν υπόκειται σε έφεση, αλλά μπορεί να αναθεωρηθεί αν προσβληθεί η εκτέλεση αυτή καθαυτή. Έφεση κατά απόφασης απόρριψης αίτησης για την κήρυξη της εκτελεστότητας μπορεί να ασκηθεί μόνο από τον πιστωτή εντός 15 ημερών από την επίδοση ή κοινοποίηση της απόφασης.

Η Εθνική Ένωση Δικαστικών Επιμελητών (Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești) θεσπίζει και επικαιροποιεί, με την επιφύλαξη της έγκρισης του υπουργού Δικαιοσύνης, τις ελάχιστες αμοιβές για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι δικαστικοί επιμελητές. Με το διάταγμα αριθ. 2550/2006, της 14ης Νοεμβρίου 2006, του υπουργού Δικαιοσύνης, όπως έχει τροποποιηθεί, καθορίστηκαν οι ακόλουθες ελάχιστες και μέγιστες αμοιβές για τις διεξαγόμενες δραστηριότητες:

Επίδοση και κοινοποίηση διαδικαστικών εγγράφων: 20-400 RON

Άμεση εκτέλεση

  • εξώσεις: 150-2 200 RON για οφειλέτη που είναι φυσικό πρόσωπο, 5 200 RON για οφειλέτη που είναι νομικό πρόσωπο·
  • εκτέλεση απόφασης για τη ρύθμιση της επιμέλειας ή τον καθορισμό του τόπου διαμονής ανηλίκου: 50-1 000 RON·
  • εκτέλεση απόφασης για τη ρύθμιση επικοινωνίας με ανήλικο – 50-500 RON·
  • εκτέλεση απόφασης απόδοσης νομής, καθορισμού ορίων ιδιοκτησίας, σύστασης δουλείας, απόδοσης περιουσιακών στοιχείων κ.λπ. 60-2 200 RON για οφειλέτη που είναι φυσικό πρόσωπο, 5 200 RON για οφειλέτη που είναι νομικό πρόσωπο·
  • εκτέλεση απόφασης διακοπής εργασιών / κατεδάφισης κτιρίου: 150-2 200 RON για οφειλέτη που είναι φυσικό πρόσωπο, 5 200 RON για οφειλέτη που είναι νομικό πρόσωπο·

Έμμεση εκτέλεση

ελάχιστη αμοιβή

μέγιστη αμοιβή

για απαιτήσεις ύψους κάτω των 50 000 RON, 10 % επί του ποσού και 75 RON συν 2 % επί του ποσού που υπερβαίνει τα 1 000 RON

για απαιτήσεις ύψους έως 50 000 RON, 10 %

για απαιτήσεις ύψους άνω των 50 000 RON αλλά κάτω των 80 000 RON, 1 175 RON συν 2 % επί του ποσού που υπερβαίνει τα 50 000 RON

για απαιτήσεις ύψους μεταξύ 50 000 RON και 80 000 RON, 5 000 RON συν ποσοστό έως 3 % επί του ποσού που υπερβαίνει τα 50 000 RON

για απαιτήσεις ύψους μεταξύ 80 000 RON και 100 000 RON, 1 775 RON συν 1 % επί του ποσού που υπερβαίνει τα 80 000 RON

για απαιτήσεις ύψους μεταξύ 80 000 RON και 100 000 RON, 5 900 RON συν ποσοστό έως 2 % επί του ποσού που υπερβαίνει τα 80 000 RON

για απαιτήσεις ύψους άνω των 100 000 RON, μεταξύ 2 500 RON συν 1 % επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100 000 RON και 5 500 RON συν ποσοστό έως 0,5 % επί του ποσού που υπερβαίνει τα 400 000 RΟΝ

για απαιτήσεις ύψους άνω των 100 000 RON, 6 300 RON συν ποσοστό έως 1 % επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100 000 RON

Κατάσχεση

ελάχιστη αμοιβή

μέγιστη αμοιβή

για απαιτήσεις ύψους κάτω των 50 000 RON, 10 % επί του ποσού και 75 RON συν 2 % επί του ποσού που υπερβαίνει τα 1 000 RON

για απαιτήσεις ύψους έως 50 000 RON, 10 %

για απαιτήσεις ύψους μεταξύ 50 000 RON και 80 000 RON, 1 175 RON συν 2 % επί του ποσού που υπερβαίνει τα 50 000 RON

για απαιτήσεις ύψους μεταξύ 50 000 RON και 80 000 RON, 5 000 RON συν ποσοστό έως 3 % επί του ποσού που υπερβαίνει τα 50 000 RON

για απαιτήσεις ύψους μεταξύ 80 000 RON και 100 000 RON, 1 775 RON συν 1 % επί του ποσού που υπερβαίνει τα 80 000 RON

για απαιτήσεις ύψους μεταξύ 80 000 RON και 100 000 RON, 5 900 RON συν ποσοστό έως 2 % επί του ποσού που υπερβαίνει τα 80 000 RON

για απαιτήσεις ύψους άνω των 100 000 RON, μεταξύ 2 500 RON συν 1 % επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100 000 RON και 5 500 RON συν ποσοστό έως 0,5 % επί του ποσού που υπερβαίνει τα 400 000 RΟΝ

για απαιτήσεις ύψους άνω των 100 000 RON, 6 300 RON συν ποσοστό έως 1 % επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100 000 RON

Κατόπιν μη πληρωμής συναλλαγματικής, γραμματίου σε διαταγή ή επιταγής: 150-400 RON

Εξακρίβωση πραγματικών περιστατικών και απογραφή περιουσιακών στοιχείων: 100-2 200 RON για οφειλέτη που είναι φυσικό πρόσωπο, 5 200 RON για οφειλέτη που είναι νομικό πρόσωπο·

Εκποίηση σε δημόσιο πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί το αντικείμενο δικαστικής διανομής: 150-2 200 RON

Κατάσχεση ως προληπτικό μέτρο: 100-1 200 RON για οφειλέτη που είναι φυσικό πρόσωπο, 2 200 RON για οφειλέτη που είναι νομικό πρόσωπο·

Δικαστική μεσεγγύηση: 100-1 200 RON για οφειλέτη που είναι φυσικό πρόσωπο, 2 200 RON για οφειλέτη που είναι νομικό πρόσωπο·

Συντηρητική κατάσχεση: 100-1 200 RON για οφειλέτη που είναι φυσικό πρόσωπο, 2 200 RON για οφειλέτη που είναι νομικό πρόσωπο·

Καταχώριση προσφοράς: 50-350 RON

Δήμευση: 10 % επί των εσόδων (ελάχ.) – 10% επί των εσόδων (μέγ.)

Παροχή συμβουλών για τη σύνταξη των εγγράφων εκτέλεσης: 20-200 RON

3.2 Οι κύριες προϋποθέσεις

Βλ. την απάντηση στην ερώτηση 2.1.

Ο πιστωτής και ο οφειλέτης μπορούν να συμφωνήσουν ότι το μέτρο εκτέλεσης θα αφορά, συνολικά ή εν μέρει, μόνο τις χρηματικές προσόδους του οφειλέτη, ότι τα περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν θα εκποιηθούν βάσει συμφωνίας ή ότι η οφειλή θα εξοφληθεί με άλλους τρόπους που επιτρέπει ο νόμος.

Όσον αφορά τις αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων, απαιτείται πρόσθετη διαδικασία, ανάλογα με την περίπτωση, και συγκεκριμένα, απόφαση κήρυξης της εκτελεστότητας (exequatur).

Τα έσοδα και τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης εφόσον μπορούν να κατασχεθούν και μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των δικαιωμάτων των πιστωτών. Περιουσιακά στοιχεία που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς κυκλοφορίας μπορούν να κατασχεθούν μόνο υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.

Όσον αφορά τον οφειλέτη, υπάρχει ειδικός όρος βάσει του οποίου η κίνηση διαδικασίας εκτέλεσης είναι δυνατή μόνο εφόσον έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχες διαδικασίες κλήτευσης για κάθε είδος εκτέλεσης. Υπάρχουν επίσης άλλες ειδικές διατάξεις σε σχέση με τον οφειλέτη, όπως αυτές που αφορούν τους ανήλικους οφειλέτες ή τους ενήλικους οφειλέτες που έχουν κηρυχθεί ανίκανοι για δικαιοπραξία, σε βάρος των οποίων δεν μπορεί να ληφθεί κανένα μέτρο εκτέλεσης παρά μόνο αν υπάρχει επίτροπος ή κηδεμόνας.

4 Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης

4.1 Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης;

Τα εισοδήματα του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων όπως των γενικών προσόδων του από ακίνητα, τα χρηματικά ποσά του σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του κ.λπ. μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης. Βλ. την απάντηση στην ερώτηση 1.

4.2 Ποια τα αποτελέσματα των μέτρων εκτέλεσης;

Μετά τον προσδιορισμό των κινητών περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον οφειλέτη ή βρίσκονται στην κατοχή τρίτων, ακολουθεί η κατάσχεσή τους. Κατόπιν αιτήματος του δικαστικού επιμελητή, η κατάσχεση μπορεί να καταγραφεί στο Εμπορικό Μητρώο (registrul comerțului), στο Ηλεκτρονικό Αρχείο Εμπράγματων Ασφαλειών επί Κινητών (Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare), στο μητρώο κληρονομιών (registrul succesoral) που τηρείται από το Επιμελητήριο των Συμβολαιογράφων (camera notarilor publici) ή σε άλλα δημόσια μητρώα. Από τη στιγμή της κατάσχεσής τους, τα περιουσιακά στοιχεία δεν βρίσκονται πλέον στη διάθεση του οφειλέτη για το χρονικό διάστημα της εκτέλεσης. Η μη συμμόρφωση επισύρει δικαστική ποινή προστίμου, εκτός εάν συνιστά ποινικό αδίκημα. Αν το οφειλόμενο ποσό δεν καταβληθεί, ο δικαστικός επιμελητής εκποιεί τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία σε δημόσιο πλειστηριασμό ή μέσω απευθείας πώλησης ή με άλλα μέσα που επιτρέπονται από τον νόμο (άρθρα 731 επ. του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Τα χρηματικά ποσά, οι κινητές αξίες ή άλλα κατασχετά άυλα κινητά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτελούν το αντικείμενο απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτου ή βρίσκονται στην κατοχή τρίτου για λογαριασμό του οφειλέτη ή τα οποία θα αποτελέσουν το αντικείμενο μελλοντικής απαίτησης του οφειλέτη κατά του τρίτου βάσει υφιστάμενης έννομης σχέσης μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κατάσχεσης. Όλα τα υπό κατάσχεση χρηματικά ποσά και περιουσιακά στοιχεία δεσμεύονται από την ημερομηνία αποστολής της διαταγής κατάσχεσης στον τρίτο στα χέρια του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση. Από την ενεργοποίηση της δέσμευσης έως την αποπληρωμή των υποχρεώσεων που ορίζονται στον εκτελεστό τίτλο, ο τρίτος στα χέρια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση δεν πρέπει να πραγματοποιήσει καμία πληρωμή ούτε να διενεργήσει πράξεις που είναι πιθανό να μειώσουν την αξία των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων. Εάν ο τρίτος στα χέρια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση δεν εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις του, ο επισπεύδων πιστωτής που επιδιώκει την εξόφληση, ο οφειλέτης ή ο δικαστικός επιμελητής δύναται να παραπέμψει το ζήτημα στο δικαστήριο της εκτέλεσης προκειμένου να επικυρωθεί η κατάσχεση. Η οριστική απόφαση της επικύρωσης ισοδυναμεί με εκχώρηση απαίτησης και συνιστά εκτελεστό τίτλο κατά του τρίτου στα χέρια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση. Μετά την επικύρωση της κατάσχεσης, ο τρίτος στα χέρια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση πρέπει να καταθέσει ή να καταβάλει ένα ποσό εντός των ορίων του ποσού που αναφέρεται ρητώς στην απόφαση επικύρωσης. Η μη εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης έχει ως αποτέλεσμα την κίνηση διαδικασίας εκτέλεσης κατά του τρίτου στα χέρια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση βάσει της απόφασης επικύρωσης (άρθρα 781 επ. του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Όσον αφορά την εκτέλεση επί ακινήτων, αν ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει την οφειλή του, ο δικαστικός επιμελητής κινεί τη διαδικασία εκποίησης μετά την επίδοση και καταχώριση της κήρυξης της εκτελεστότητας στο κτηματολόγιο (άρθρα 813 επ. του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

4.3 Ποια η ισχύς αυτών των μέτρων;

Το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων είναι έξι μήνες (άρθρα 697 επ. του κώδικα πολιτικής δικονομίας), εάν ο πιστωτής αφήσει να παρέλθει το εν λόγω χρονικό διάστημα από τη λήξη της προθεσμίας για συμμόρφωση με την εκάστοτε πράξη εκτέλεσης χωρίς να προβεί σε άλλες πράξεις ανάκτησης.

Η προθεσμία παραγραφής ορίζεται στα τρία έτη (άρθρα 706 επ. του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

5 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης που διατάσσει ένα τέτοιο μέτρο;

Κατά των μέτρων εκτέλεσης είναι δυνατή η άσκηση ανακοπής· κατά του εκτελεστού τίτλου μπορεί να ασκηθεί ανακοπή για την αποσαφήνιση του νοήματος, του πεδίου εφαρμογής ή του τρόπου εφαρμογής του. Αν η εκτέλεση διενεργείται δυνάμει δικαστικής απόφασης, ο οφειλέτης δεν μπορεί να την προσβάλει επικαλούμενος πραγματικούς ή νομικούς λόγους τους οποίους θα μπορούσε να είχε επικαλεστεί στη δίκη ενώπιον του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Αν η εκτέλεση διενεργείται δυνάμει εκτελεστού τίτλου που δεν αποτελεί δικαστική απόφαση, στο πλαίσιο ανακοπής κατά της εκτέλεσης είναι δυνατή η επίκληση πραγματικών ή νομικών λόγων που άπτονται της ουσίας του δικαιώματος που ενσωματώνεται στον εκτελεστό τίτλο, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει ένδικο βοήθημα για την ακύρωση του εν λόγω εκτελεστού τίτλου, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής αγωγής.

Δεν μπορεί να ασκηθεί νέα ανακοπή από τον ίδιο διάδικο για λόγους που συνέτρεχαν ήδη κατά την ημερομηνία της πρώτης ανακοπής.

Αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο της εκτέλεσης ή, για την αποσαφήνιση του νοήματος, του πεδίου/τρόπου εφαρμογής του εκτελεστού τίτλου, το δικαστήριο που εξέδωσε την προς εκτέλεση απόφαση.

Η ανακοπή μπορεί να ασκηθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία:

  • ο ανακόπτων έλαβε γνώση του εγγράφου με το οποίο διατάσσεται η εκτέλεση·
  • ο ενδιαφερόμενος ενημερώθηκε για την επιβολή της κατάσχεσης·
  • επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε στον οφειλέτη η κλήτευση ή από την ημερομηνία κατά την οποία ο οφειλέτης έλαβε γνώση της πρώτης πράξης εκτέλεσης.

Η ανακοπή με αίτημα την αποσαφήνιση του νοήματος, του πεδίου ή του τρόπου εφαρμογής του εκτελεστού τίτλου μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε εντός της προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος υποβολής αίτησης για την κίνηση διαδικασίας εκτέλεσης. Ανακοπή με την οποία τρίτος ισχυρίζεται ότι έχει δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του κατασχεθέντος περιουσιακού στοιχείου μπορεί να ασκηθεί εντός 15 ημερών από την εκποίηση / την ημερομηνία παράδοσης του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου. Η μη άσκηση ανακοπής εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας δεν εμποδίζει τον τρίτο να ασκήσει το δικαίωμά του μέσω αυτοτελούς αίτησης.

Αν η ανακοπή κατά της εκτέλεσης γίνει δεκτή, το δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, είτε ακυρώνει τη διαταγή για εκτέλεση κατά της οποίας ασκήθηκε η ανακοπή είτε εκδίδει απόφαση για τη διόρθωση, ακύρωση ή παύση της διαδικασίας εκτέλεσης αυτής καθαυτήν, την ακύρωση ή αποσαφήνιση του εκτελεστού τίτλου ή την εκτέλεση της πράξης εκτέλεσης με την οποία δεν υπήρξε συμμόρφωση. Αν η ανακοπή απορριφθεί, ο ανακόπτων ενδέχεται να υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση, κατόπιν αιτήσεως, για τη ζημία που προκλήθηκε λόγω της καθυστέρησης της εκτέλεσης, ενώ, σε περίπτωση που η ανακοπή είχε ασκηθεί με κακή πίστη, καταδικάζεται επίσης να καταβάλει πρόστιμο.

6 Υπάρχουν περιορισμοί στην εκτέλεση, ιδίως όσον αφορά την προστασία του οφειλέτη ή τις προθεσμίες;

Ορισμένα είδη και περιουσιακά στοιχεία εξαιρούνται. Από την εκτέλεση εξαιρούνται τα ακόλουθα κινητά περιουσιακά στοιχεία: είδη για προσωπική χρήση / αντικείμενα νοικοκυριού απαραίτητα για την καθημερινή διαβίωση του οφειλέτη και της οικογένειάς του· θρησκευτικά αντικείμενα· αντικείμενα που είναι αναγκαία για άτομα με αναπηρία ή προορίζονται για τη φροντίδα ασθενών· τα τρόφιμα που είναι αναγκαία για τον οφειλέτη και την οικογένειά του για διάστημα τριών μηνών και, αν ο οφειλέτης ασκεί αποκλειστικά γεωργική δραστηριότητα, τα τρόφιμα που χρειάζεται έως την επόμενη συγκομιδή· τα ζώα που προορίζονται για την προμήθεια μέσων βιοπορισμού και οι ζωοτροφές που χρειάζονται για τα εν λόγω ζώα έως την επόμενη συγκομιδή· καύσιμα για τους τρεις χειμερινούς μήνες για τον οφειλέτη και την οικογένειά του· προσωπική ή οικογενειακή αλληλογραφία, φωτογραφίες και πίνακες κ.λπ.

Επίσης, ο μισθός / η σύνταξη του οφειλέτη μπορεί να κατασχεθεί μόνο μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στο ήμισυ των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του, στην περίπτωση που η οφειλή αφορά υποχρέωση διατροφής, και μέχρι το ένα τρίτο των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του για τις λοιπές κατηγορίες υποχρεώσεων.

Αν το εισόδημα από την εργασία ή τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στον οφειλέτη και τα οποία διασφαλίζουν τη διαβίωσή του υπολείπονται του νόμιμου καθαρού κατώτατου μισθού, μπορεί να κατασχεθεί μόνο το ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του κατώτατου μισθού.

Οι κατηγορίες εισοδημάτων που εξαιρούνται από την εκτέλεση είναι: κρατικές παροχές και επιδόματα τέκνων, επιδόματα για τη φροντίδα ασθενούς τέκνου, επιδόματα μητρότητας, αποζημιώσεις λόγω θανάτου, κρατικές υποτροφίες, ημερήσια επιδόματα σίτισης κ.λπ.

Βλ. απάντηση στην ερώτηση 4.3.

Σχετικοί σύνδεσμοι

https://www.executori.ro https://www.just.ro

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/08/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.