Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Ρουμανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια η έννοια της εκτέλεσης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις;

Οι διατάξεις εκτέλεσης ορίζονται στα άρθρα 622-913 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η διαδικασία εκτέλεσης είναι το δεύτερο στάδιο της αστικής διαδικασίας και επιδιώκει κατά βάση να διασφαλίσει την πραγματική άσκηση του δικαιώματος που αναγνωρίζεται από δικαστική απόφαση ή άλλο εκτελεστό έγγραφο. Προσφεύγοντας στη διαδικασία εκτέλεσης, πιστωτής ο οποίος είναι κάτοχος δικαιώματος που αναγνωρίζεται από δικαστική απόφαση ή άλλο εκτελεστό έγγραφο αναγκάζει τον οφειλέτη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει ως οφειλέτης και αρνούνταν να εκπληρώσει οικειοθελώς.

Ο ρουμανικός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας θεσπίζει μια σειρά μέτρων άμεσης και έμμεσης εκτέλεσης.

Τα μέτρα άμεσης εκτέλεσης είναι εκείνα που αφορούν το αντικείμενο της οφειλής όπως καθορίζεται στο εκτελεστό έγγραφο, και πιο συγκεκριμένα η κατάσχεση κινητής περιουσίας - άρθρα 892-894 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας η κατάσχεση ακίνητης περιουσίας - άρθρα 895-901 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και η επιβολή υποχρέωσης για πράξη ή παράλειψη - άρθρα 902-913 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών διατάξεων σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων που αφορούν ανηλίκους - άρθρα 909-913) και άρθρα 1527 και επ. του Αστικού Κώδικα. Όσον αφορά την επιβολή υποχρέωσης για πράξη, ο νόμος κάνει διάκριση μεταξύ υποχρέωσης που μπορεί επίσης να εκτελεστεί από πρόσωπο εκτός του οφειλέτη και υποχρέωσης intuitu personae.

Η έμμεση εκτέλεση αναφέρεται στους τρόπους είσπραξης της πληρωμής που αποτελεί αντικείμενο του εκτελεστού εγγράφου μέσω της αναγκαστικής εκποίησης της περιουσίας του οφειλέτη. Παραδείγματα μέτρων έμμεσης εκτέλεσης είναι η κατάσχεση χρηματικών ποσών ή η ανάκτηση (ακολουθούμενη από την εκποίηση) περιουσίας. Άλλο μέτρο είναι η ανάκτηση των γενικών εσόδων από ακίνητη περιουσία.

Οι υποχρεώσεις που είναι πιθανό να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης είναι οι υποχρεώσεις πληρωμής, μεταβίβασης περιουσίας ή χρήσης αυτής, κατεδάφισης ή εκκένωσης/εκρίζωσης κτιρίων/φυτειών/εργοταξίων, ή οι υποχρεώσεις επιμέλειας ανηλίκων, παροχής κατοικίας και καθορισμού του προγράμματος επισκέψεων σε ανηλίκους.

2 Ποια αρχή ή ποιες αρχές είναι αρμόδιες για την εκτέλεση;

Οι δικαστικές αποφάσεις και τα άλλα εκτελεστά έγγραφα εφαρμόζονται από δικαστικό επιμελητή (executor judecătoresc) που υπηρετεί στην περιοχή δικαιοδοσίας του εφετείου όπου υπάγεται η ακίνητη περιουσία στην περίπτωση εκτέλεσης σε σχέση με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία / μη συγκομισθέντες καρπούς και στην περίπτωση άμεσης εκτέλεσης σε σχέση με ακίνητη περιουσία. Η αναγκαστική ανάκτηση κινητών περιουσιακών στοιχείων και η άμεση εκτέλεση σε σχέση με κινητή περιουσία εφαρμόζονται από τον δικαστικό επιμελητή που υπηρετεί στην περιοχή δικαιοδοσίας του εφετείου όπου έχει την κατοικία / εταιρική έδρα του ο οφειλέτης ή όπου υπάγεται η περιουσία. Αν η κατοικία / εταιρική έδρα βρίσκεται στο εξωτερικό, αρμοδιότητα έχει οποιοσδήποτε δικαστικός επιμελητής.

Η διαταγή κατάσχεσης εκτελείται κατόπιν αιτήματος του πιστωτή από δικαστικό επιμελητή που υπηρετεί εντός της περιοχής δικαιοδοσίας του εφετείου όπου έχει την κατοικία / εταιρική έδρα του ο οφειλέτης ή τρίτο μέρος εις βάρος του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση. Σε περίπτωση κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασμών φυσικού ή νομικού προσώπου, αρμόδιος είναι ο δικαστικός επιμελητής που υπηρετεί εντός της περιοχής δικαιοδοσίας του εφετείου όπου έχει την κατοικία / εταιρική έδρα του ο οφειλέτης ή όπου διαθέτει έδρα/υποκατάστημα η τράπεζα στην οποία ο οφειλέτης άνοιξε τον λογαριασμό του. Αν ο οφειλέτης διαθέτει περισσότερους ανοικτούς λογαριασμούς, αρμόδιος για την κατάσχεση όλων των λογαριασμών είναι ο δικαστικός επιμελητής στον τόπο όπου ανοίχτηκε ο κάθε λογαριασμός. Το αρμόδιο για την εκτέλεση δικαστήριο είναι το πρωτοδικείο (judecătorie) στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται η κατοικία / εταιρική έδρα κατά την ημερομηνία παραπομπής στο αρμόδιο για την εκτέλεση δικαστήριο. Εάν η κατοικία / εταιρική έδρα του οφειλέτη δεν βρίσκεται στη Ρουμανία, αρμόδιο είναι το πρωτοδικείο εντός της δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκεται η κατοικία / εταιρική έδρα του πιστωτή και, αν η εν λόγω κατοικία / εταιρική έδρα δεν βρίσκεται στη Ρουμανία, αρμόδιο είναι το πρωτοδικείο εντός της δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκεται η έδρα του δικαστικού επιμελητή στον οποίο έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα από τον πιστωτή.

Το αρμόδιο για την εκτέλεση δικαστήριο ασχολείται με τις αιτήσεις κήρυξης της εκτελεστότητας, τις εφέσεις κατά μέτρων εκτέλεσης και με άλλα ζητήματα που προκύπτουν στην πορεία της εκτέλεσης, με εξαίρεση όσα ανήκουν εκ του νόμου στη δικαιοδοσία άλλων δικαστηρίων ή οργάνων.

Το χαρτόσημο για τις αιτήσεις κήρυξης της εκτελεστότητας ανέρχεται σε 20 RON για κάθε εκτελεστό έγγραφο (επείγουσα κυβερνητική διαταγή αριθ. 80/2013 σχετικά με τα νόμιμα χαρτόσημα, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αργότερα).

3 Ποιες οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος ή μια απόφαση;

3.1 διαδικασία

Η εκτέλεση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με δικαστική απόφαση (οριστικές αποφάσεις, προσωρινά εκτελεστές αποφάσεις) ή άλλη γραπτή πράξη η οποία θεωρείται εκ του νόμου εκτελεστό έγγραφο (συμβολαιογραφικές πράξεις, χρεόγραφα, διαιτητικές αποφάσεις κ.λπ.).

Μόλις παραλάβει την αίτηση εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από τον πιστωτή, ο δικαστικός επιμελητής μεριμνά για την καταχώριση της αίτησης. Ο δικαστικός επιμελητής εκδίδει απόφαση κήρυξης της εκτελεστότητας χωρίς κλήτευση των διαδίκων. Η κήρυξη της εκτελεστότητας παρέχει στον πιστωτή τη δυνατότητα να ζητήσει από τον δικαστικό επιμελητή να κάνει χρήση, εκ παραλλήλου ή διαδοχικά, όλων των διαθέσιμων μέσων εκτέλεσης για την άσκηση των δικαιωμάτων του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος επί των εξόδων της εκτέλεσης. Η κήρυξη της εκτελεστότητας έχει ισχύ σε όλη τη χώρα και καλύπτει επίσης τα εκτελεστά έγγραφα που εκδίδονται από τον δικαστικό επιμελητή στο πλαίσιο της εγκεκριμένης διαδικασίας εκτέλεσης.

Τα διαδικαστικά έγγραφα είναι δυνατό να επιδοθούν από τον δικαστικό επιμελητή είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του αντικλήτου του και, αν αυτό δεν είναι εφικτό, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις σχετικά με την κλήτευση και την επίδοση των διαδικαστικών πράξεων.

Μόλις παραλάβει την αίτηση εκτέλεσης, ο δικαστικός επιμελητής, με απόφασή του, μεριμνά για την καταχώριση της αίτησης και για το άνοιγμα του φακέλου εκτέλεσης ή, κατά περίπτωση, αρνείται να κινήσει τη διαδικασία εκτέλεσης, αιτιολογώντας την άρνησή του. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται άμεσα στον πιστωτή. Αν ο δικαστικός επιμελητής αρνηθεί να κινήσει τη διαδικασία εκτέλεσης, ο πιστωτής δύναται, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης, να υποβάλει καταγγελία στο δικαστήριο που έχει επιληφθεί της διαδικασίας εκτέλεσης.

Εντός των πολύ τριών ημερών από την καταχώριση της αίτησης, ο δικαστικός επιμελητής αιτείται κήρυξη της εκτελεστότητας από το δικαστήριο που έχει επιληφθεί της διαδικασίας εκτέλεσης και καταθέτει στο εν λόγω δικαστήριο, υπό μορφή επικυρωμένων αντιγράφων, την αίτηση του πιστωτή, το εκτελεστό έγγραφο, το έντυπο της επιδιωκόμενης απόφασης και αποδεικτικό πληρωμής του νόμιμου χαρτοσήμου.

Η αίτηση κήρυξης της εκτελεστότητας διεκπεραιώνεται εντός το πολύ επτά ημερών από την καταχώρισή της στο δικαστήριο με απόφαση που εκδίδεται κεκλεισμένων των θυρών χωρίς κλήτευση των μερών. Η δικαστική απόφαση μπορεί να καθυστερήσει έως 48 ώρες το πολύ, και το αιτιολογικό της απόφασης πρέπει να δημοσιευθεί έως επτά ημέρες από την έκδοση της απόφασης.

Η κήρυξη της εκτελεστότητας παρέχει στον πιστωτή τη δυνατότητα να ζητήσει από τον δικαστικό επιμελητή που ζήτησε την κήρυξη να κάνει χρήση, εκ παραλλήλου ή διαδοχικά, όλων των διαθέσιμων μέσων εκτέλεσης που προβλέπει ο νόμος για την άσκηση των δικαιωμάτων του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος επί των εξόδων της εκτέλεσης. Η κήρυξη της εκτελεστότητας έχει ισχύ σε όλη τη χώρα και καλύπτει επίσης τα εκτελεστά έγγραφα που εκδίδονται από τον δικαστικό επιμελητή στο πλαίσιο της εγκεκριμένης διαδικασίας εκτέλεσης.

Το δικαστήριο δύναται να απορρίψει την αίτηση κήρυξης της εκτελεστότητας μόνο εάν: η αίτηση εμπίπτει στη δικαιοδοσία άλλου οργάνου εκτέλεσης από εκείνο στο οποίο κατατέθηκε πραγματικά η αίτηση η απόφαση ή, κατά περίπτωση, το έγγραφο δεν αποτελεί εκτελεστό έγγραφο το έγγραφο, εκτός εάν αποτελεί απόφαση δικαστηρίου, δεν πληροί όλες τις τυπικές απαιτήσεις η οφειλή δεν είναι βέβαιη, εκκαθαρισμένη και απαιτητή ο οφειλέτης απολαμβάνει ασυλία όσον αφορά την εκτέλεση το έγγραφο περιέχει διατάξεις που δεν μπορούν να εκπληρωθούν με την εκτέλεση υπάρχουν άλλα εμπόδια.

Η απόφαση διά της οποίας το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση κήρυξης της εκτελεστότητας δεν είναι εφέσιμη, αλλά μπορεί να αναθεωρηθεί αν αμφισβητηθεί η εκτέλεση καθαυτή. Ενάντια στην απόφαση απόρριψης αίτησης για κήρυξη της εκτελεστότητας μπορεί να ασκήσει έφεση αποκλειστικά ο πιστωτής εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Η διαταγή για εκτέλεση, με το κείμενο που ακολουθεί, προστίθεται στο τελικό μέρος της απόφασης σχετικά με την κήρυξη της εκτελεστότητας:

«Ο Πρόεδρος της Ρουμανίας,

διά του παρόντος εξουσιοδοτεί και δίνει εντολή στους δικαστικούς επιμελητές να εκτελέσουν τον τίτλο (να συμπληρωθούν τα στοιχεία προσδιορισμού του εκτελεστού τίτλου) για τον οποίο εκδόθηκε η απόφαση κήρυξης της εκτελεστότητας. Δίδεται εντολή στα δημόσια όργανα επιβολής του νόμου να υποστηρίξουν την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή όλων των μέτρων εκτέλεσης, και στους εισαγγελείς να επιμείνουν στην κατά τον νόμο συμμόρφωση με τον εκτελεστό τίτλο. (Να προστεθεί: η υπογραφή του προέδρου της επιτροπής δικαστών και του γραμματέα του δικαστηρίου)».

Η Εθνική Ένωση Δικαστικών Επιμελητών (Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti) θεσπίζει και επικαιροποιεί, με την έγκριση του υπουργού Δικαιοσύνης, τις ελάχιστες αμοιβές για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους δικαστικούς επιμελητές. Οι ακόλουθες ελάχιστες-μέγιστες αμοιβές για τις ασκούμενες δραστηριότητες καθορίστηκαν με τη διαταγή αριθ. 2550/2006 της 14ης Νοεμβρίου 2006 του υπουργού Δικαιοσύνης:

Κοινοποίηση και επίδοση διαδικαστικών εγγράφων – RON 20-400

Άμεση εκτέλεση

  • εξώσεις: 150-2 200 RON για οφειλέτη που είναι φυσικό πρόσωπο, 5 200 RON για οφειλέτη που είναι νομικό πρόσωπο
  • επιμέλεια ανηλίκων ή καθορισμός κατοικίας ανηλίκου: 50-1 000 RON
  • επικοινωνία με ανήλικο – 50-500 RON
  • απόδοση της κατοχής, καθορισμός ορίων ιδιοκτησίας, απαλλαγή από υποχρεώσεις, μεταβίβαση αγαθών κ.λπ.: 60-2 200 RON για οφειλέτη που είναι φυσικό πρόσωπο, 5 200 RON για οφειλέτη που είναι νομικό πρόσωπο
  • εκκένωση εργοταξίων ή κτιρίων: 150-2 200 RON για οφειλέτη που είναι φυσικό πρόσωπο, 5 200 RON για οφειλέτη που είναι νομικό πρόσωπο

Έμμεση επιβολή

ελάχιστη αμοιβή

μέγιστη αμοιβή

για οφειλές κάτω των 50 000 RON, 10 % του ποσού και 75 RON  συν 2 % του ποσού που υπερβαίνει τα 1 000 RON

10 % για οφειλές έως 50 000 RON

για οφειλές μεταξύ 50 000 RON και 80 000 RON, 1 175 RON συν 2 % του ποσού που υπερβαίνει τα 50 000 RON

για οφειλές μεταξύ 50 000 RON και 80 000 RON, 5 000 RON συν έως 3 % του ποσού που υπερβαίνει τα 50 000 RON

για οφειλές μεταξύ 80 000 RON και 100 000 RON, 1 775 RON συν 1 % του ποσού που υπερβαίνει τα 80 000 RON

για οφειλές μεταξύ 80 000 RON και 100 000 RON, 5 900 RON συν έως 2 % του ποσού που υπερβαίνει τα 80 000 RON

για οφειλές άνω των 100 000 RON,  2 500 RON συν 1 % του ποσού που υπερβαίνει τα 100 000 RON και 5 500 RON συν έως 0,5 % του ποσού που υπερβαίνει τα 400 000 RΟΝ

για οφειλές άνω των 100 000 RON,  6 300 RON συν έως 1 % του ποσού που υπερβαίνει την αξία των 100 000 RON

Κατάσχεση

για οφειλές κάτω των 50 000 RON, 10 % του ποσού και 75 RON  συν 2 % του ποσού που υπερβαίνει τα 1 000 RON

10 % για οφειλές έως 50 000 RON

για οφειλές μεταξύ 50 000 RON και 80 000 RON, 1 175 RON συν 2 % του ποσού που υπερβαίνει τα 50 000 RON

για οφειλές μεταξύ 50 000 RON και 80 000 RON, 5 000 RON συν έως 3 % του ποσού που υπερβαίνει τα 50 000 RON

για οφειλές μεταξύ 80 000 RON και 100 000 RON, 1 775 RON συν 1 % του ποσού που υπερβαίνει τα 80 000 RON

για οφειλές μεταξύ 80 000 RON και 100 000 RON, 5 900 RON συν έως 2 % του ποσού που υπερβαίνει τα 80 000 RON

για οφειλές άνω των 100 000 RON, 2 500 RON συν 1 % του ποσού που υπερβαίνει τα 100 000 RON και 5 500 RON συν έως 0,5 % του ποσού που υπερβαίνει τα 400 000 RΟΝ

για οφειλές άνω των 100 000 RON, 6 300 RON συν έως 1 % του ποσού που υπερβαίνει τα 100 000 RON

Άρνηση πληρωμής συναλλαγματικής, γραμματίου ή επιταγής 150-400 RON

Διαπίστωση γεγονότων και απογραφή περιουσιακών στοιχείων: 100-2 200 RON για οφειλέτη που είναι φυσικό πρόσωπο, 5 200 RON για οφειλέτη που είναι νομικό πρόσωπο

Πώληση σε πλειστηριασμό του περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο του δικαστικού καταμερισμού 150–2 200 RON

Συντηρητική δήμευση: 100-1 200 RON για οφειλέτη που είναι φυσικό πρόσωπο, 2 200 RON για οφειλέτη που είναι νομικό πρόσωπο

Κατάσχεση για την εκτέλεση δικαστικής απόφασης: 100-1 200 RON για οφειλέτη που είναι φυσικό πρόσωπο, 2 200 RON για οφειλέτη που είναι νομικό πρόσωπο

Συντηρητική κατάσχεση: 100-1 200 RON για οφειλέτη που είναι φυσικό πρόσωπο, 2 200 RON για οφειλέτη που είναι νομικό πρόσωπο

Καταχώριση προσφοράς πραγματικής αξίας: 50-350 RON

Δημεύσεις 10 % των εσόδων (ελάχ.) – 10 % των εσόδων (μέγ.)

Παροχή συμβουλών για τη σύνταξη των εγγράφων εκτέλεσης: 20-200 RON

3.2 Οι κύριες προϋποθέσεις

Συμβουλευθείτε την απάντηση στην ερώτηση 2.1

Ο πιστωτής και ο οφειλέτης μπορούν να συμφωνήσουν ότι το μέτρο εκτέλεσης θα αφορά συνολικά/εν μέρει μόνον τις χρηματικές προσόδους του οφειλέτη, ότι τα περιουσιακά στοιχεία προς ανάκτηση θα εκποιηθούν μέσω συμφωνίας ή ότι η οφειλή θα εξοφληθεί με άλλα μέσα που είναι νομικώς παραδεκτά.

Για απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, απαιτείται πρόσθετη διαδικασία, αναλόγως των αναγκών, συγκεκριμένα, απόφαση κήρυξης της εκτελεστότητας (exequatur).

Τα έσοδα και τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης εφόσον μπορούν να ανακτηθούν και μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των δικαιωμάτων των πιστωτών. Περιουσιακά στοιχεία που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα κυκλοφορίας μπορούν να ανακτηθούν μόνον υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.

Όσον αφορά τον οφειλέτη, υπάρχει ειδικός όρος βάσει του οποίου διαδικασία εκτέλεσης πρέπει να κινείται μόνον εφόσον έχουν τηρηθεί δεόντως οι διαδικασίες κλήτευσης για όλες τις μορφές εκτέλεσης. Υπάρχουν επίσης άλλες ειδικές διατάξεις σε σχέση με τον οφειλέτη, όπως εκείνες που αφορούν τους ανήλικους οφειλέτες ή τους ενήλικες οφειλέτες χωρίς δικαιοπρακτική ικανότητα, κατά των οποίων δεν μπορεί να ασκηθεί μέτρο εκτέλεσης παρά μόνο αν υπάρχει επίτροπος ή κηδεμόνας.

4 Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης

4.1 Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης;

Τα εισοδήματα του οφειλέτη, όπως τα γενικά έσοδα από κτίρια, χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία κ.λπ., μπορούν να αποτελούν αντικείμενο εκτέλεσης. Συμβουλευθείτε την απάντηση στην ερώτηση 1.

4.2 Ποια τα αποτελέσματα των μέτρων εκτέλεσης;

Αφού προσδιοριστούν τα κινητά περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον οφειλέτη ή κατέχονται από τρίτους, πρέπει να δημευθούν. Κατόπιν αιτήματος του δικαστικού επιμελητή, η δήμευση μπορεί να καταγραφεί στο Εμπορικό Μητρώο (registrul comerţului), στο Ηλεκτρονικό Αρχείο Ασφαλειών Ακινήτων (Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare), στο μητρώο κληρονομιών (registrul succesoral) που τηρείται από το Επιμελητήριο των Συμβολαιογράφων (camera notarilor publici) ή σε άλλα δημόσια μητρώα. Από τη στιγμή της δήμευσής τους, τα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι πλέον διαθέσιμα στον οφειλέτη για το διάστημα της εκτέλεσης, και υπόκεινται σε επιβολή κύρωσης υπό μορφή δικαστικού προστίμου εκτός από τις περιπτώσεις όπου η πράξη συνιστά αδίκημα. Αν το οφειλόμενο ποσό δεν καταβληθεί, ο δικαστικός επιμελητής θα εκποιήσει τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία σε πλειστηριασμό, ή μέσω απευθείας πώλησης, ή με άλλα μέσα που είναι νομικώς παραδεκτά (άρθρο 730 και εξής του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Τα χρηματικά ποσά, οι κινητές αξίες ή άλλα άυλα κινητά περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορούν να ανακτηθούν και είναι απαιτητά από τον οφειλέτη ή κατέχονται για λογαριασμό του οφειλέτη από τρίτο μέρος ή θα οφείλονται μελλοντικά από το τρίτο μέρος στον οφειλέτη βάσει τρεχουσών νομικών σχέσεων μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κατάσχεσης. Όλα τα υπό κατάσχεση χρηματικά ποσά και περιουσιακά στοιχεία δεσμεύονται από την ημερομηνία αποστολής της δικαστικής εντολής για κατάσχεση στο τρίτο μέρος εις βάρος του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση. Από την ενεργοποίηση της δέσμευσης έως την αποπληρωμή των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο εκτελεστό έγγραφο, το τρίτο μέρος εις βάρος του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση δεν πραγματοποιεί πληρωμές ούτε διενεργεί πράξεις που είναι πιθανό να μειώσουν την αξία των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων. Αν το τρίτο μέρος εις βάρος του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την κατάσχεση, ο πιστωτής που επιδιώκει εξόφληση, ο οφειλέτης ή ο δικαστικός επιμελητής δύνανται να ενημερώσουν το αρμόδιο για την εκτέλεση δικαστήριο προκειμένου να διατάξει επικύρωση της κατάσχεσης. Η τελική απόφαση επικύρωσης ισοδυναμεί με εκχώρηση απαιτήσεων και συνιστά εκτελεστό έγγραφο έναντι του τρίτου μέρους εις βάρος του οποίου επιβάλλεται κατάσχεση. Μετά την επικύρωση της κατάσχεσης, το τρίτο μέρος εις βάρος του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση καταθέτει ή καταβάλλει ένα ποσό εντός των ορίων του ποσού που αναφέρεται ρητώς στην απόφαση επικύρωσης. Αν το τρίτο μέρος δεν εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις, μπορεί να ενεργοποιηθεί μέτρο εκτέλεσης κατά του τρίτου μέρους εις βάρος του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση βάσει της απόφασης επικύρωσης (άρθρο 780 και επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Όσον αφορά την εκτέλεση σε σχέση με ακίνητη περιουσία, αν ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει την οφειλή του, ο δικαστικός επιμελητής κινεί τη διαδικασία εκποίησης μετά την επίδοση και καταχώριση της κήρυξης της εκτελεστότητας στο κτηματολόγιο (άρθρα 812 και επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

4.3 Ποια η ισχύς αυτών των μέτρων;

Τα μέτρα παύουν να έχουν ισχύ έξι μήνες από την ημερομηνία συμμόρφωσης με το κάθε μέτρο εκτέλεσης (άρθρο 696 και επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας), αν ο πιστωτής αφήσει να παρέλθει το εν λόγω διάστημα χωρίς να έχει αναλάβει άλλες δράσεις ανάκτησης.

Η προθεσμία παραγραφής ορίζεται στα τρία έτη (άρθρο 705 και επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

5 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης που διατάσσει ένα τέτοιο μέτρο;

Είναι δυνατή η κατάθεση έφεσης κατά των μέτρων εκτέλεσης το εκτελεστό έγγραφο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έφεσης με αιτιολογικό την αποσαφήνιση του νοήματος, του πεδίου εφαρμογής ή του τρόπου εφαρμογής του εγγράφου. Αν το μέτρο εκτέλεσης εφαρμόζεται δυνάμει δικαστικής απόφασης, ο οφειλέτης δεν μπορεί να την προσβάλει επικαλούμενος πραγματικούς και νομικούς λόγους τους οποίους θα μπορούσε να έχει επικαλεστεί στη δίκη ενώπιον του πρωτοδικείου ή ασκώντας έφεση κατά της εν λόγω απόφασης. Δεν μπορεί να ασκηθεί νέα έφεση από τον ίδιο διάδικο για λόγους που ήταν ήδη υπαρκτοί κατά την ημερομηνία της πρώτης έφεσης.

Αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο που είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση ή, για την αποσαφήνιση του νοήματος, του πεδίου/τρόπου εφαρμογής του εκτελεστού εγγράφου, το δικαστήριο που εξέδωσε την προς εκτέλεση απόφαση.

Η έφεση μπορεί να κατατεθεί εντός 15 ημερών από:

  • την ημερομηνία κατά την οποία ο εφεσιβάλλων λαμβάνει γνώση της διαταγής για εκτέλεση
  • την ημερομηνία κατά την οποία το σχετικό ενδιαφερόμενο μέρος ενημερώνεται για την επιβολή της κατάσχεσης
  • την ημερομηνία κατά την οποία επιδόθηκε στον οφειλέτη η κλήτευση ή την ημερομηνία κατά την οποία ο οφειλέτης έλαβε γνώση του πρώτου σταδίου της εκτέλεσης.

Εφέσεις που αφορούν την αποσαφήνιση του νοήματος, του πεδίου ή του τρόπου εφαρμογής του εκτελεστού εγγράφου μπορούν να κατατίθενται οποιαδήποτε στιγμή εντός της προθεσμίας ισχύος του δικαιώματος αίτησης για μέτρο εκτέλεσης. Εφέσεις διά των οποίων τρίτοι διεκδικούν δικαίωμα ιδιοκτησίας/εμπράγματο δικαίωμα επί της ανακτηθείσας περιουσίας μπορούν να κατατίθενται εντός 15 ημερών από την εκποίηση/ημερομηνία μεταβίβασης της περιουσίας. Η μη κατάθεση έφεσης εντός του προαναφερόμενου χρονικού ορίου δεν εμποδίζει το τρίτο μέρος να ασκήσει το δικαίωμά του μέσω χωριστής αίτησης.

Αν η έφεση κατά της εκτέλεσης γίνει δεκτή, το δικαστήριο, κατά περίπτωση, ακυρώνει τη διαταγή για εκτέλεση κατά της οποίας κατατέθηκε η έφεση ή εκδίδει απόφαση για τη διόρθωση, άρση ή διακοπή του ίδιου του μέτρου εκτέλεσης, την ακύρωση ή αποσαφήνιση του εκτελεστού εγγράφου ή της εφαρμογής του σταδίου της εκτέλεσης η συμμόρφωση με το οποίο απορρίφθηκε. Αν η έφεση απορριφθεί, ο εφεσιβάλλων μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση, κατόπιν αιτήσεως, για τη ζημία που προκλήθηκε λόγω της καθυστέρησης της εκτέλεσης και, στην περίπτωση που η έφεση έχει κατατεθεί με κακή πίστη, υποχρεώνεται επίσης να καταβάλει πρόστιμο.

6 Υπάρχουν περιορισμοί στην εκτέλεση, ιδίως όσον αφορά την προστασία του οφειλέτη ή τις προθεσμίες;

Ορισμένα είδη και περιουσιακά στοιχεία εξαιρούνται. Όσον αφορά την κινητή περιουσία, αυτή περιλαμβάνει τα εξής: είδη για προσωπική χρήση ή προϊόντα νοικοκυριού απαραίτητα για τη διαβίωση του οφειλέτη και της οικογένειάς του θρησκευτικά αντικείμενα αντικείμενα που είναι αναγκαία για άτομα με αναπηρία και όσα προορίζονται για τη φροντίδα αρρώστων τα τρόφιμα που είναι αναγκαία για τον οφειλέτη και την οικογένειά του για διάστημα τριών μηνών και, αν ο οφειλέτης ζει αποκλειστικά από τη γεωργία, τα τρόφιμα που χρειάζεται έως την επόμενη συγκομιδή ζώα που προορίζονται για την προμήθεια βιοποριστικών αγαθών, και οι ζωοτροφές που χρειάζονται για τα εν λόγω ζώα έως την επόμενη συγκομιδή τα καύσιμα που χρειάζεται ο οφειλέτης και η οικογένειά του για τους τρεις χειμερινούς μήνες προσωπική ή οικογενειακή αλληλογραφία, φωτογραφίες και πίνακες κ.λπ.

Επίσης, ο μισθός/η σύνταξη του οφειλέτη μπορεί να κατασχεθεί μόνον έως το ήμισυ των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του, στην περίπτωση ποσών που καταβάλλονται ως υποχρέωση διατροφής, και μόνον έως το ένα τρίτο των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του για τις λοιπές κατηγορίες υποχρεώσεων.

Αν το εισόδημα από την εργασία ή χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ανά τακτά διαστήματα στον οφειλέτη και τα οποία διασφαλίζουν τη διαβίωσή του υπολείπονται του νόμιμου καθαρού κατώτατου μισθού, μπορεί να κατασχεθεί μόνον το ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του κατώτατου μισθού.

Υπάρχει μια κατηγορία εισοδημάτων που εξαιρείται από την εκτέλεση, στην οποία περιλαμβάνονται οι κρατικές παροχές και επιδόματα τέκνων, τα επιδόματα για τη φροντίδα άρρωστου τέκνου, τα επιδόματα μητρότητας, οι αποζημιώσεις λόγω θανάτου, οι κρατικές υποτροφίες, οι ημερήσιες αποζημιώσεις κ.λπ.

Συμβουλευθείτε επίσης την απάντηση στην ερώτηση 4.3.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

http://www.executori.ro/ http://www.just.ro/

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.