Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Σκωτία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια η έννοια της εκτέλεσης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις;

Στη Σκωτία ο όρος αναγκαστική εκτέλεση (diligence) χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο νομικών διαδικασιών οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν σε βάρος των οφειλετών με σκοπό την εξόφληση των απαιτήσεων των δανειστών. Η αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να διεξαχθεί κατά τον προσήκοντα τρόπο μόνο δυνάμει νόμιμου τίτλου, όπως δικαστικής απόφασης ή εγγράφου που πιστοποιεί χρέος, δηλαδή υποχρέωσης για την καταβολή χρηματικού ποσού, ή, ευρύτερα, βάσει διαταγής των πολιτικών δικαστηρίων με την οποία διατάσσεται εν γένει η επιχείρηση ή η παράλειψη πράξης.

Τα είδη της αναγκαστικής εκτέλεσης περιλαμβάνουν την κατάσχεση μισθού στα χέρια του εργοδότη του οφειλέτη (arrestment of earnings), την κατάσχεση κινητών πραγμάτων ή κεφαλαίων στα χέρια τρίτου (arrestment of goods or funds in the hands of a third party), την κατάσχεση κινητών πραγμάτων ή κεφαλαίων (attachment of goods or funds), την απαγόρευση διάθεσης (inhibition) και την παροχή εμπράγματης ασφάλειας (adjudication for debt).

Παροχή εμπράγματης ασφάλειας

Η παροχή εμπράγματης ασφάλειας συνιστά ένα πολύ παλιό μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης επί ακίνητης περιουσίας, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την παροχή εμπράγματης ασφάλειας υπέρ του δανειστή με απόφαση δικαστηρίου. Το εν λόγω μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης, το οποίο χρησιμοποιείται σπάνια, υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Court of Session (ανώτατου πολιτικού δικαστηρίου). Μετά την έκδοση απόφασης που διατάσσει την παροχή εμπράγματης ασφάλειας, το απόσπασμα της απόφασης μεταγράφεται ή καταχωρίζεται στο αρμόδιο κτηματολόγιο της Σκωτίας (μητρώο μεταγραφών πράξεων ή κτηματολόγιο – Register of Sasines ή Land Register). Στη συνέχεια, ο δανειστής που αιτήθηκε την παροχή εμπράγματης ασφάλειας αποκτά, σε γενικές γραμμές, τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους εμπραγμάτως ασφαλισμένους δανειστές, πλην της εξουσίας πώλησης. Το εν λόγω μέσο παρέχει τη δυνατότητα στον δανειστή, αν ο οφειλέτης κατέχει το ακίνητο, να ασκήσει αγωγή με αίτημα την αποβολή του τελευταίου από αυτό ή, αν το ακίνητο είναι μισθωμένο, να ασκήσει αγωγή με αίτημα την είσπραξη των μισθωμάτων από τους μισθωτές. Ο δανειστής μπορεί να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για να καταστεί κύριος του ακινήτου και να το πωλήσει μόνο μετά την πάροδο δέκα ετών.

Κατάσχεση κινητών πραγμάτων ή κεφαλαίων στα χέρια τρίτου

Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου συνιστά μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών πραγμάτων που ανήκουν στην κυριότητα του οφειλέτη και βρίσκονται στα χέρια τρίτου. Με αυτήν παρεμποδίζεται η μεταβίβαση της κατασχεθείσας περιουσίας από τον τρίτο. Αντικείμενο της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου μπορεί να είναι απαιτήσεις, κεφάλαια σε τραπεζικό λογαριασμό, μετοχές, περιουσιακά στοιχεία υπό καταπίστευμα, ασφαλιστήρια και ενσώματα κινητά πράγματα. Τα ενσώματα κινητά πράγματα που βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη δεν μπορούν να κατασχεθούν στα χέρια τρίτου, καθώς το μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης που διεξάγεται επ’ αυτών είναι η κατάσχεση.

Κατάσχεση κινητών πραγμάτων

Τα ενσώματα κινητά πράγματα που βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη μπορούν να κατασχεθούν από τον δανειστή και να πωληθούν σε πλειστηριασμό για την εξόφληση εκκρεμών οφειλών. Ωστόσο, κατάσχεση δεν μπορεί να επιβληθεί σε ορισμένα πράγματα, όπως σε επαγγελματικά εργαλεία ή βιβλία τα οποία είναι απαραίτητα για την εργασία του οφειλέτη, ή σε οχήματα τα οποία είναι ευλόγως απαραίτητα στον οφειλέτη και η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει ορισμένο ποσό. Κατάσχεση δεν μπορεί επίσης να επιβληθεί για την απόδοση κινητών πραγμάτων που βρίσκονται στην κατοικία του οφειλέτη, εκτός αν έχει εκδοθεί διαταγή κατ’ εξαίρεση κατάσχεσης (order for exceptional attachment) από το Sheriff Court (πρωτοβάθμιο τοπικό δικαστήριο). Η κατάσχεση παρέχει τη δυνατότητα στον δανειστή να κατασχέσει χρηματικά ποσά (μετρητά, συμπεριλαμβανομένων των κερμάτων και χαρτονομισμάτων σε ξένο νόμισμα, ταχυδρομικές επιταγές, τραπεζικούς τίτλους κ.λπ.) τα οποία βρίσκονται σε χώρους του οφειλέτη, με εξαίρεση τα χρήματα τα οποία βρίσκονται στην κατοικία του οφειλέτη ή τα οποία ο οφειλέτης φέρει πάνω του, τα οποία δεν μπορούν να κατασχεθούν.

Κατάσχεση μισθού στα χέρια του εργοδότη του οφειλέτη

Η αναγκαστική εκτέλεση επί του μισθού του οφειλέτη μπορεί να διεξαχθεί υπό τη μορφή κατάσχεσης μισθού στα χέρια του εργοδότη του (για την καταβολή μεμονωμένης οφειλής), κατάσχεσης μισθού στα χέρια του εργοδότη του για την ικανοποίηση απαίτησης τρέχουσας διατροφής (για την καταβολή διατροφής ή περιοδικής παροχής σε περίπτωση διαζυγίου) ή διαταγής σωρευτικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου (διαταγής που εκδίδεται από το δικαστήριο για την ταυτόχρονη καταβολή δύο ή περισσοτέρων ομοειδών οφειλών). Παρακράτηση μισθού δυνάμει διαταγής μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του νόμου περί διατροφής τέκνων του 1991 (Child Support Act 1991) σε βάρος προσώπου που υπέχει υποχρέωση καταβολής διατροφής τέκνου στο πλαίσιο κατάσχεσης μισθού στα χέρια του εργοδότη για την ικανοποίηση απαίτησης τρέχουσας διατροφής. Η διαταγή αυτή επιβάλλει στον εργοδότη, από τον χρόνο επίδοσης του κατασχετηρίου, να παρακρατεί από τον μισθό του οφειλέτη ένα ποσό, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με νομοθετικά προβλεπόμενους πίνακες, κάθε ημέρα μισθοδοσίας και να το καταβάλλει στον δανειστή έως ότου διευθετηθεί η οφειλή ή ο οφειλέτης παύσει να απασχολείται στην εν λόγω θέση εργασίας.

Αποβολή ή έξωση από ακίνητο

Η αποβολή (ejection) μπορεί να λάβει χώρα δυνάμει απόφασης με την οποία διατάσσεται η απόδοση της κατοχής ακινήτου, η έξωση ή η αποβολή. Έξωση (removing) είναι ο όρος που χρησιμοποιείται όταν εκμισθωτής ζητεί από τον μισθωτή να του αποδώσει την κατοχή μισθίου. Η αποβολή είναι το ένδικο βοήθημα για την αποβολή του κατόχου που νέμεται το ακίνητο χωρίς τίτλο.

Απαγόρευση διάθεσης

Η απαγόρευση διάθεσης συνιστά μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης που στρέφεται κατά προσώπου και με το οποίο απαγορεύεται στον οφειλέτη να πωλήσει ή να διαθέσει με άλλον τρόπο ή να παράσχει ασφάλεια επί των ακινήτων του προς βλάβη του δανειστή που ζητεί την επιβολή της απαγόρευσης. Επιτυγχάνεται με την καταχώριση της απαγόρευσης διάθεσης στο μητρώο απαγορεύσεων διάθεσης και βαρών (Register of Inhibitions and Adjudications). Η απαγόρευση διάθεσης παρέχει στον υπέρ ου η απαγόρευση το πλεονέκτημα ότι ο οφειλέτης θα δυσκολευτεί να διαθέσει τα ακίνητά του, πλην όμως δεν παρέχει στον υπέρ ου η απαγόρευση κανένα εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων. Η απαγόρευση διάθεσης συνιστά μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης αρνητικού ή απαγορευτικού χαρακτήρα, το οποίο παράγει αποτελέσματα για χρονικό διάστημα πέντε ετών, αλλά μπορεί να αρθεί νωρίτερα, αν ο υπέρ ου η απαγόρευση δανειστής συναινεί στη διαγραφή, συνήθως μετά την εξόφληση της οφειλής.

2 Ποια αρχή ή ποιες αρχές είναι αρμόδιες για την εκτέλεση;

Αρμόδιες αρχές για την εκτέλεση στη Σκωτία είναι οι δικαστικοί επιμελητές (οι λεγόμενοι «Sheriff Officers» και «Messengers-at-Arms»). Λαμβάνουν εντολή από τους δανειστές να εκτελούν κατά των οφειλετών δικαστικές διαταγές ή εντάλματα που εκδίδονται από τα Sheriff Courts ή από το Court of Session, καθώς και έγγραφα πιστοποίησης χρέους τα οποία είναι καταχωρισμένα προς εκτέλεση στο μητρώο εγγράφων (Books of Council and Session).

3 Ποιες οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος ή μια απόφαση;

3.1 Η διαδικασία

Οι δικαστικές διαταγές ή οι αποφάσεις που εκδίδονται από το Sheriff Court σε οποιαδήποτε δικαστική περιφέρεια (Sheriffdom) στη Σκωτία ή από το Court of Session και από αντίστοιχες αρχές (όπως τα έγγραφα πιστοποίησης χρέους που έχουν καταχωριστεί προς εκτέλεση) είναι εκτελεστές.  Το απόσπασμα της απόφασης συνιστά γενικά τίτλο για κάθε νόμιμη εκτέλεση.

Κατά γενικό κανόνα, η αναγκαστική εκτέλεση διενεργείται από τους Sheriff Officers και τους Messengers-at-Arms. Αυτοί είναι ανεξάρτητοι αμειβόμενοι αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι λαμβάνουν εντολή από τον επικεφαλής της δικαστικής περιφέρειας (Sheriff Principal) εντός της οποίας είναι εξουσιοδοτημένοι να ενεργούν. Οι εν λόγω λειτουργοί υπόκεινται στον έλεγχο και στην εποπτεία του δικαστηρίου, παρόλο που δεν απασχολούνται άμεσα από το δικαστήριο. Ο σκωτικός νόμος περί οφειλετών του 1987 [Debtors (Scotland) Act 1987] ορίζει το κανονιστικό πλαίσιο για τον έλεγχο της εισδοχής τους, της εκπαίδευσής τους και της συμπεριφοράς που επιδεικνύουν κατά την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων τους, ενώ ο σκωτικός νόμος περί ρύθμισης χρεών και κατάσχεσης του 2002 [Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002] και ο σκωτικός νόμος περί πτώχευσης και αναγκαστικής εκτέλεσης κ.λπ. του 2007 [Bankruptcy and Diligence etc. (Scotland) Act 2007] ρυθμίζουν περαιτέρω τα καθήκοντα και τη συμπεριφορά τους. Επιπλέον, όλοι οι λειτουργοί της δικαιοσύνης υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών (Bye-Laws of the Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers).

Μόνο σε ορισμένες διαδικασίες εκτέλεσης είναι υποχρεωτική η συνδρομή δικηγόρου.

Επί του παρόντος, οι αμοιβές των Sheriff Officers και των Messengers-at-Arms για τη διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης καθορίζονται, αντίστοιχα, από τους κανονισμούς Act of Sederunt (Fees of Sheriff Officers) 2013 (SSI 2013/345) και Act of Sederunt (Fees of Messengers-at-Arms) 2013 (SSI 2013/346). Οι εν λόγω πίνακες αμοιβών τροποποιούνται τακτικά.

3.2 Οι κύριες προϋποθέσεις

Η έκδοση απόφασης υπέρ του ενάγοντος (του προσώπου που ασκεί την αγωγή) συνήθως αρκεί για τη διενέργεια εκτέλεσης. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτείται επίσης η επίδοση επιταγής προς πληρωμή (charge for payment) και η έκδοση συμβουλευτικού και ενημερωτικού τεύχους σχετικά με τις οφειλές (του λεγόμενου Debt Advice and Information Package) πριν από την επιδίωξη της εξόφλησης της οφειλής. Η επιταγή προς πληρωμή συνιστά επίσημη απαίτηση πληρωμής η οποία επιδίδεται στον οφειλέτη για την καταβολή του ποσού που οφείλεται στον δανειστή, συμπεριλαμβανομένων τυχών τόκων και εξόδων. Παρέχει στον οφειλέτη προθεσμία δεκατεσσάρων ημερών (αν ο οφειλέτης βρίσκεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου) εντός της οποίας οφείλει να πραγματοποιήσει την καταβολή. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, ο δανειστής μπορεί στη συνέχεια να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών. Το συμβουλευτικό και ενημερωτικό τεύχος σχετικά με τις οφειλές συνιστά στους οφειλέτες τη λήψη συμβουλών οικονομικής διαχείρισης.

Στην περίπτωση διαταγής κατ’ εξαίρεση κατάσχεσης, ο δανειστής πρέπει να προσφύγει εκ νέου στο δικαστήριο για να ζητήσει ειδική άδεια για την επιβολή κατάσχεσης σε μη απαραίτητα είδη τα οποία βρίσκονται στην κατοικία του οφειλέτη. Κατά την εξέταση της έκδοσης της σχετικής διαταγής, ο δικαστής του Sheriff Court (Sheriff) λαμβάνει υπόψη διάφορες περιστάσεις. Αυτές είναι οι εξής:

  • η φύση της οφειλής (και, ιδίως, αν η οφειλή αφορά φόρο ή δασμό ή εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα του οφειλέτη)
  • αν ο οφειλέτης κατοικεί στην κατοικία που έχει προσδιοριστεί
  • αν ο οφειλέτης ασκεί εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα από την εν λόγω κατοικία
  • αν έχουν παρασχεθεί συμβουλές οικονομικής διαχείρισης στον οφειλέτη
  • αν έχει παρέλθει τυχόν προθεσμία καταβολής που χορηγήθηκε στον οφειλέτη δυνάμει διαταγής παροχής προθεσμίας (time to pay order ή time to pay direction) και
  • τυχόν συμφωνία μεταξύ οφειλέτη και δανειστή για διευθέτηση της οφειλής.

Ειδικότερα, o Sheriff πρέπει να πειστεί ότι ο δανειστής έχει λάβει εύλογα μέτρα για να διαπραγματευτεί τη διευθέτηση της οφειλής και ότι ο δανειστής έχει ήδη λάβει μέτρα για την είσπραξη της οφειλής μέσω κατάσχεσης στα χέρια τρίτου και κατάσχεσης μισθού στα χέρια του εργοδότη του οφειλέτη, καθώς και ότι εύλογα προσδοκάται ότι το ποσό που θα εισπραχθεί από τον πλειστηριασμό των μη απαραίτητων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη θα είναι τουλάχιστον ίσο με το άθροισμα των, μετά από εύλογη εκτίμηση, πληρωτέων εξόδων και ποσού ύψους 100 λιρών στερλινών.

Με την κατάσχεση στα χέρια τρίτου κατάσχονται περιουσιακά στοιχεία (κεφάλαια και κινητά πράγματα) στα χέρια τρίτου και εξασφαλίζεται προνόμιο για τον κατασχόντα δανειστή. Η κατάσχεση κεφαλαίων στα χέρια τρίτου συνεπάγεται την αυτόματη μεταβίβασή τους μετά την πάροδο δεκατεσσάρων ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει προβληθεί καμία αντίρρηση. Τυχόν αντίρρηση πρέπει να προβληθεί ενώπιον του Sheriff Court και να θεμελιώνεται στο γεγονός ότι η κατάσχεση στα χέρια τρίτου είναι αδικαιολόγητα επαχθής, ότι ο Sheriff Officer δεν διενήργησε την κατάσχεση στα χέρια τρίτου κατά τον προσήκοντα τρόπο ή ότι τα κεφάλαια που κατασχέθηκαν στα χέρια τρίτου ανήκουν σε τρίτο (ή ανήκουν από κοινού σε τρίτο και στον οφειλέτη). Για τη μεταβίβαση των κινητών πραγμάτων που κατασχέθηκαν στα χέρια τρίτου ο δανειστής πρέπει να ασκήσει ειδική αγωγή απόδοσης (τη λεγόμενη «action of furthcoming») αν η εν λόγω αγωγή γίνει δεκτή από το δικαστήριο, ο τρίτος θα υποχρεωθεί να μεταβιβάσει τα κατασχεθέντα κινητά πράγματα.

Στην περίπτωση παροχής εμπράγματης ασφάλειας, αν η οφειλή παραμένει ανεξόφλητη ύστερα από δέκα έτη (τη λεγόμενη «νόμιμη προθεσμία» – «the legal»), ο δανειστής που πέτυχε την παροχή της εμπράγματης ασφάλειας μπορεί να μετατρέψει το δικαίωμά του σε δικαίωμα απόλυτης κυριότητας. Τούτο καθίσταται δυνατό με την άσκηση ειδικής αγωγής ενώπιον του Court of Session (της λεγόμενης «action of declarator of expiry of the legal»), η οποία έχει ως αντικείμενο την κήρυξη της παρέλευσης της νόμιμης προθεσμίας. Ο οφειλέτης μπορεί να αντικρούσει την εν λόγω αγωγή προβάλλοντας ότι η οφειλή έχει εξοφληθεί.

Η απαγόρευση διάθεσης παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία καταχώρισης του σχετικού εγγράφου με το οποίο επιβάλλεται η απαγόρευση διάθεσης (schedule of inhibition) και του πιστοποιητικού επιβολής της απαγόρευσης διάθεσης (certificate of execution of the inhibition) στο μητρώο απαγορεύσεων διάθεσης και βαρών.  Ωστόσο, αν καταχωριστεί ανακοίνωση επιβολής απαγόρευσης διάθεσης (notice of inhibition) στο μητρώο απαγορεύσεων διάθεσης και βαρών και το έγγραφο με το οποίο επιβλήθηκε η απαγόρευση διάθεσης και το πιστοποιητικό επιβολής της απαγόρευσης διάθεσης καταχωριστούν εντός 21 ημερών από την εν λόγω ανακοίνωση, η απαγόρευση διάθεσης παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία καταχώρισης της εν λόγω ανακοίνωσης.

4 Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης

4.1 Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης;

Αναγκαστική εκτέλεση προβλέπεται για περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, πλην των μετρητών που βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη.

4.2 Ποια τα αποτελέσματα των μέτρων εκτέλεσης;

Παροχή εμπράγματης ασφάλειας

Η παροχή εμπράγματης ασφάλειας έχει ως αποτέλεσμα την παροχή, με απόφαση δικαστηρίου, εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτου υπέρ του δανειστή. Η απόφαση παροχής εμπράγματης ασφάλειας δεν χορηγεί στον αιτούντα άμεση εξουσία πώλησης, αλλά μόνο εξουσία εξασφάλισης των μισθωμάτων, αν το ακίνητο είναι μισθωμένο, ή αποβολής του οφειλέτη, αν το ακίνητο βρίσκεται στην κατοχή του.

Κατάσχεση κινητών πραγμάτων ή κεφαλαίων στα χέρια τρίτου

Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση κεφαλαίων και/ή κινητών πραγμάτων που ανήκουν στην κυριότητα του οφειλέτη και βρίσκονται στα χέρια τρίτου. Ο τρίτος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ή να διαθέσει τα κινητά πράγματα ή τα κεφάλαια ή να τα αποδώσει στον οφειλέτη χωρίς τη συναίνεση του δανειστή. Προκειμένου να μεταβιβαστούν στον δανειστή τα κινητά πράγματα που έχουν κατασχεθεί στα χέρια τρίτου, ο δανειστής πρέπει να ασκήσει ειδική αγωγή απόδοσης (τη λεγόμενη «action of furthcoming»). Τα κεφάλαια που έχουν κατασχεθεί στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος μεταβιβάζονται αυτόματα μετά την πάροδο 14 εβδομάδων, εφόσον δεν προβληθεί αντίρρηση. Αν ο τρίτος αποδώσει τα κατασχεθέντα πράγματα, υπέχει ευθύνη έναντι του κατασχόντος δανειστή για την αξία τους. Θεωρητικά, θα υπέχει επίσης ευθύνη για απείθεια προς το δικαστήριο για τον λόγο ότι παραβίασε την κατάσχεση στα χέρια τρίτου. Ο τρίτος υπέχει νομική υποχρέωση να γνωστοποιήσει στον κατασχόντα δανειστή την ύπαρξη ή την έκταση των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου. Αν ο τρίτος δεν εκπληρώσει την εν λόγω υποχρέωση, ο Sheriff μπορεί να εκδώσει διαταγή υποχρεώνοντας τον τρίτο να καταβάλει ένα χρηματικό ποσό στον κατασχόντα δανειστή.

Κατάσχεση μισθού στα χέρια του εργοδότη του οφειλέτη ή κατάσχεση μισθού στα χέρια του εργοδότη για την ικανοποίηση απαίτησης τρέχουσας διατροφής

Στην περίπτωση που επιδοθεί στον εργοδότη κατασχετήριο με το οποίο επιβάλλεται κατάσχεση μισθού στα χέρια του ως τρίτου ή κατάσχεση μισθού στα χέρια του ως τρίτου για την ικανοποίηση τρέχουσας διατροφής, οφείλει να παρακρατήσει το ποσό που έχει υπολογιστεί και να το καταβάλει στον δανειστή.  Αν ο εργοδότης δεν συμμορφωθεί με τους όρους, ευθύνεται έναντι του δανειστή για την καταβολή του χρηματικού ποσού που όφειλε να καταβάλει σε αυτόν.

Αποβολή ή έξωση από ακίνητο

Η απόφαση αποβολής ή έξωσης διατάσσει ένα πρόσωπο να εγκαταλείψει το ακίνητο το οποίο προσδιορίζεται στο απόσπασμα της απόφασης. Αν εκείνος κατά του οποίου εκδόθηκε η απόφαση αποβολής ή έξωσης δεν συμμορφωθεί και εγκαταλείψει το ακίνητο οικειοθελώς εντός της ορισθείσας προθεσμίας, οι Sheriff Officers μπορούν να τον αποβάλουν και να ασφαλίσουν το ακίνητο, ζητώντας, αν απαιτείται, τη συνδρομή της αστυνομίας. Σε αυτόν που πρέπει να αποβληθεί από το ακίνητο πρέπει να επιδοθεί επιταγή προς απόδοση του ακινήτου (Charge of Removing from Heritable Property) για την πραγματοποίηση της έξωσης ή της αποβολής, πρέπει να έχει παρέλθει η προθεσμία που τάσσεται με την επιταγή, εκτός αν ο Sheriff αποφασίσει ότι δεν είναι αναγκαία η πλήρωση αυτού του όρου.

Απαγόρευση διάθεσης

Η καταχώριση απαγόρευσης διάθεσης στο μητρώο απαγορεύσεων διάθεσης και βαρών εμποδίζει τον οφειλέτη να πωλήσει ή να διαθέσει με άλλον τρόπο ή να παράσχει ασφάλεια επί των ακινήτων του προς βλάβη του αιτούντος την απαγόρευση.  Οποιαδήποτε διάθεση ή παροχή εμπράγματης ασφάλειας ή άλλου βάρους από τον οφειλέτη η οποία προσκρούει στην απαγόρευση διάθεσης μπορεί να ακυρωθεί κατόπιν αιτήματος του αιτηθέντος την απαγόρευση.

Η απόφαση «ad factum praestandum» είναι απόφαση που επιβάλλει στον οφειλέτη την επιχείρηση πράξης, εκτός της καταβολής χρηματικού ποσού, και απαιτεί συμμόρφωση. Οι όροι της απόφασης πρέπει να προσδιορίζουν με ακρίβεια τι ακριβώς πρέπει να γίνει, ενώ όταν υποβάλλεται η σχετική αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου, συνιστάται η προσθήκη επικουρικού αιτήματος για αποζημίωση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η μη συμμόρφωση δεν επιφέρει προσωπική κράτηση, εκτός αν το πρόσωπο που αρχικά ζήτησε την έκδοση της απόφασης (στο εξής: αιτών) υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο το οποίο εξέδωσε αρχικά την απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών πρέπει να αποδείξει στο δικαστήριο ότι ο οφειλέτης από πρόθεση αρνείται να συμμορφωθεί με την απόφαση. Αν το δικαστήριο πειστεί, μπορεί να εκδώσει ένταλμα προσωπικής κράτησης του καθ’ ου η αίτηση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες. Με την προσωπική κράτηση δεν αποσβήνεται η υποχρέωση που επιβλήθηκε με την απόφαση.

Κατάσχεση χρηματικών ποσών

Με αυτήν παρέχεται η δυνατότητα στον δανειστή να κατασχέσει και να αφαιρέσει χρηματικά ποσά (μετρητά, συμπεριλαμβανομένων των κερμάτων και χαρτονομισμάτων σε ξένο νόμισμα, ταχυδρομικές επιταγές, τραπεζικούς τίτλους κ.λπ.) τα οποία βρίσκονται σε χώρους του οφειλέτη, με εξαίρεση τα χρήματα που βρίσκονται στην κατοικία και στα χέρια του οφειλέτη, τα οποία δεν μπορούν να κατασχεθούν.

4.3 Ποια η ισχύς αυτών των μέτρων;

Παροχή εμπράγματης ασφάλειας

Μετά την έκδοση της απόφασης, το απόσπασμα μεταγράφεται στο αρμόδιο κτηματολόγιο της Σκωτίας.  Έκτοτε, η απόφαση αποκτά ισχύ, ενώ ο δανειστής μπορεί να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για να καταστεί κύριος και να πωλήσει το ακίνητο μόνο μετά την πάροδο 10 ετών.

Κατάσχεση κινητών πραγμάτων ή κεφαλαίων στα χέρια τρίτου

Η διενέργεια κατάσχεσης στα χέρια τρίτου είναι είτε επιτυχής είτε ανεπιτυχής.  Για παράδειγμα, η κατάσχεση στα χέρια τρίτου μπορεί να επιδοθεί σε τράπεζα, αλλά αν ο οφειλέτης δεν έχει λογαριασμό στην εν λόγω τράπεζα ή έχει ανεπαρκή κεφάλαια σε τυχόν άλλους λογαριασμούς, τότε με την κατάσχεση δεν θα δεσμευτούν κεφάλαια.

Κατάσχεση κινητών πραγμάτων

Η κατάσχεση παράγει αποτελέσματα μόνο μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται έξι μήνες από την επιβολή κατάσχεσης στο πράγμα ή την ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται 20 ημέρες από την αφαίρεση του κατασχεθέντος πράγματος από τον τόπο κατάσχεσης, αναλόγως με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη. Η διαταγή κατ’ εξαίρεση κατάσχεσης ορίζει την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να διενεργηθεί η κατάσχεση.

Κατάσχεση μισθού στα χέρια του εργοδότη του οφειλέτη ή κατάσχεση μισθού στα χέρια του εργοδότη για την ικανοποίηση απαίτησης τρέχουσας διατροφής

Η επίδοση κατασχετηρίου για την επιβολή κατάσχεσης μισθού στα χέρια του εργοδότη του οφειλέτη ή για την επιβολή κατάσχεσης μισθού στα χέρια του εργοδότη για την ικανοποίηση απαίτησης τρέχουσας διατροφής είναι είτε επιτυχής είτε ανεπιτυχής. Αν ο οφειλέτης δεν απασχολείται από το πρόσωπο στο οποίο επιδόθηκε το κατασχετήριο, η επίδοση αποβαίνει άκαρπη. Αν ο οφειλέτης απασχολείται από αυτό το πρόσωπο, παραμένει σε ισχύ έως ότου εξοφληθεί η οφειλή ή ο οφειλέτης παύσει να απασχολείται στην εν λόγω θέση εργασίας.

Αποβολή ή έξωση από ακίνητο

Η αναγκαστική εκτέλεση που διενεργείται δυνάμει απόφασης έξωσης ή αποβολής πρέπει να διεξάγεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.  Δεν υφίσταται ορισμός του τι συνιστά αδικαιολόγητη καθυστέρηση.  Τούτο εξαρτάται από τις συγκεκριμένες περιστάσεις της εκάστοτε υπόθεσης.

Απαγόρευση διάθεσης

Η απαγόρευση διάθεσης παύει να ισχύει ύστερα από 5 έτη.  Μπορεί να ανανεωθεί κατόπιν αίτησης του υπέρ ου η απαγόρευση ενώπιον του δικαστηρίου.  Απόφαση ad factum praestandum πρέπει να προσδιορίζει με ακρίβεια την πράξη την οποία πρέπει να επιχειρήσει ο καθ' ου και την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να επιχειρήσει την εν λόγω πράξη.

Κατάσχεση χρηματικών ποσών

Η κατάσχεση χρηματικών ποσών μπορεί να αποβεί είτε επιτυχής είτε ανεπιτυχής.  Για παράδειγμα, αν ο Sheriff Officer δεν βρει κεφάλαια στους χώρους του οφειλέτη, τότε η κατάσχεση χρηματικών ποσών θα έχει αποβεί άκαρπη.  Αν η κατάσχεση χρηματικών ποσών αποβεί επιτυχής, τότε ο δικαστικός επιμελητής (Sheriff Officers ή Messengers at Arms) πρέπει, πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών η οποία αρχίζει από την ημέρα διενέργειας της κατάσχεσης των χρηματικών ποσών, να υποβάλει έκθεση στον Sheriff.  Ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να παραδώσει αντίγραφο της έκθεσης στον οφειλέτη και στον δανειστή.  Η κατάσχεση παύει να παράγει αποτελέσματα αν ο Sheriff αρνηθεί να παραλάβει την έκθεση.

5 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης που διατάσσει ένα τέτοιο μέτρο;

Ο εργοδότης ή ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση στον Sheriff για έκδοση διαταγής με την οποία θα κηρύσσεται ανίσχυρη η κατάσχεση μισθού στα χέρια του εργοδότη για την ικανοποίηση απαίτησης τρέχουσας διατροφής ή θα διαπιστώνεται ότι έχει παύσει να παράγει αποτελέσματα. Επίσης, αν ο οφειλέτης καταφέρει να πείσει τον Sheriff ότι είναι απίθανο να καθυστερήσει την αποπληρωμή στο μέλλον, ο Sheriff μπορεί να εκδώσει διαταγή με την οποία θα ανακαλεί την κατάσχεση.

Ο οφειλέτης, ο τρίτος στα χέρια του οποίου έγινε η κατάσχεση ή τρίτος μπορούν, με δικόγραφο αντιρρήσεων, να ζητήσουν από τον Sheriff την έκδοση διαταγής με την οποία θα ανακαλείται ή θα περιορίζεται η κατάσχεση στα χέρια τρίτου.  Το εν λόγω δικόγραφο πρέπει να επιδοθεί εντός 4 εβδομάδων από τη διενέργεια της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου.

Μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά οποιασδήποτε απόφασης του Sheriff με την οποία επιβλήθηκε κατάσχεση ή κατ’ εξαίρεση κατάσχεση.  Η έφεση μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Sheriff Principal, αλλά μόνο ύστερα από άδεια του Sheriff και μόνο για νομικό ζήτημα. Η απόφαση του Sheriff Principal επί τέτοιας έφεσης είναι τελεσίδικη.

Λόγους άρσης ή ανάκλησης της απαγόρευσης διάθεσης συνιστούν η επιβολή της απαγόρευσης διάθεσης κατά παράβαση της διαδικασίας και η ακύρωση της απόφασης περί καταβολής.

Δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της έξωσης ή της αποβολής μετά την εκτέλεση της απόφασης.

6 Υπάρχουν περιορισμοί στην εκτέλεση, ιδίως όσον αφορά την προστασία του οφειλέτη ή τις προθεσμίες;

Υπαγωγή του οφειλέτη σε διαδικασίες ρύθμισης οφειλών

Αν o οφειλέτης κηρυχθεί σε πτώχευση ή συνάψει πράξη καταπιστεύματος (trust deed), πράξη προστατευμένου καταπιστεύματος (protected trust deed) ή υπαχθεί σε πρόγραμμα αποπληρωμής οφειλών (debt payment programme) στο πλαίσιο του σχεδίου διευθέτησης οφειλών (debt arrangement scheme), οι δανειστές δεν μπορούν να λάβουν κανένα περαιτέρω μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, με την επιφύλαξη της συνδρομής ορισμένων προϋποθέσεων. Αντ’ αυτού, ο δανειστής θα πρέπει γενικά να διεκδικήσει τα οφειλόμενα ποσά από τον σύνδικο της πτώχευσης ή να συμπεριλάβει την οφειλή σε τυχόν πρόγραμμα αποπληρωμής οφειλών.

Αναστολή εκτέλεσης

Η αναστολή εκτέλεσης προβλέπεται σε όλες τις νομοθετικά προβλεπόμενες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών στη Σκωτία, κατόπιν τροποποιήσεων στον σκωτικό νόμο περί πτώχευσης του 1985 [Bankruptcy (Scotland) Act 1985], οι οποίες άρχισαν να ισχύουν την 1η Απριλίου 2015, δυνάμει του σκωτικού νόμου περί παροχής συμβουλών σχετικά με την πτώχευση και τις οφειλές του 2014 [Bankruptcy and Debt Advice (Scotland) Act 2014]. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα πρόσωπο γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να υποβάλει αίτηση υπαγωγής σε νομοθετικά προβλεπόμενη διαδικασία ρύθμισης οφειλών, θα του παρασχεθεί διάστημα 6 εβδομάδων προστασίας από κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης των δανειστών του εναντίον του. Πρόκειται για το ίδιο διάστημα 6 εβδομάδων με αυτό που προβλέπεται επί του παρόντος στον σκωτικό νόμο περί πτώχευσης και αναγκαστικής εκτέλεσης του 2007, με τον οποίο θεσπίστηκε αναστολή εκτέλεσης για τον οφειλέτη που προτίθεται να υποβάλει ή έχει ήδη υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του σε πρόγραμμα αποπληρωμής οφειλών, ή το διάστημα 6 εβδομάδων από την ημερομηνία που γνωστοποιεί στον διαχειριστή του σχεδίου διευθέτησης οφειλών ότι προτίθεται να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του σε πρόγραμμα αποπληρωμής οφειλών. Τα εν λόγω διαστήματα αναστολής των 6 εβδομάδων μπορούν, ωστόσο, να συντμηθούν ή να παραταθούν σε ορισμένες περιπτώσεις.  {Στο πλαίσιο του σκωτικού νόμου του 2020 περί του κορονοϊού [Coronavirus (Scotland) Act 2020], το διάστημα της αναστολής επεκτάθηκε στους 6 μήνες. Η εν λόγω αλλαγή θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ μπορεί να παραταθεί περαιτέρω με κανονισμούς}.

Προθεσμία καταβολής (time to pay)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την έκδοση απόφασης σε βάρος του οφειλέτη για την καταβολή ορισμένων ειδών οφειλών, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει τη λεγόμενη «time to pay direction», με την οποία παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του πληρωτέου ποσού σε βάθος χρόνου. Επίσης, μετά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει τη λεγόμενη «time to pay order». Κατά τη διάρκεια ισχύος της σχετικής απόφασης (time to pay direction ή time to pay direction order), δεν επιτρέπεται η επίδοση επιταγής προς πληρωμή ή η διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης με σκοπό την είσπραξη της οφειλής.

Προθεσμίες εκτέλεσης

Αν μια απαίτηση, μετά την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη εκτελεστή, εξακολουθεί να υφίσταται για συνεχές χρονικό διάστημα είκοσι ετών χωρίς να έχει ασκηθεί σχετική αγωγή και χωρίς να έχει αναγνωριστεί συναφώς η ύπαρξη της απαίτησης, τότε η απαίτηση αποσβήνεται. Συνεπώς, αν δεν διενεργηθεί αναγκαστική εκτέλεση δυνάμει δικαστικής απόφασης ή εγγράφου πιστοποίησης χρέους επί 20 συνεχή έτη χωρίς να υφίσταται έγγραφη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση από ή εκ μέρους του οφειλέτη, η απαίτηση παραγράφεται. Ωστόσο, όταν ένας δανειστής διενεργεί αναγκαστική εκτέλεση για την εκτέλεση απόφασης ή εγγράφου πιστοποίησης χρέους και ο οφειλέτης συνομολογεί ρητά στον δανειστή ότι η οφειλή εξακολουθεί να υφίσταται, ο δανειστής έχει στη διάθεσή του άλλα 20 έτη για να επιδιώξει την πλήρη ικανοποίηση της απαίτησής του κατά του οφειλέτη.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Accountant in Bankruptcy

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/10/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.