Εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Σλοβακία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια η έννοια της εκτέλεσης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις;

Σύμφωνα με το άρθρο 232 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 160/2015 περί Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για υποθέσεις αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας (Civilný sporový poriadok), η εκτελεστότητα συνιστά χαρακτηριστικό κάθε απόφασης δικαστηρίου που επιβάλλει υποχρέωση συμμόρφωσης με την απόφαση, συνίσταται δε στη δυνατότητα άμεσης και απευθείας εκτέλεσης της απόφασης με έννομα μέσα. Με εξαίρεση τις υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους, η εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις διέπεται από τον νόμο αριθ. 233/1995 περί δικαστικών επιμελητών και διαδικασιών εκτέλεσης, και περί τροποποίησης ορισμένων νόμων, όπως έχει τροποποιηθεί (Κώδικας Αναγκαστικής Εκτέλεσης) (Exekučný poriadok), σύμφωνα με τον οποίο μόνο οι αποφάσεις που φέρουν το χαρακτηριστικό της εκτελεστότητας συνιστούν εκτελεστούς τίτλους. Ο Κώδικας Αναγκαστικής Εκτέλεσης ορίζει ότι οι εκτελεστές αποφάσεις δικαστηρίου αποτελούν εκτελεστό τίτλο εάν παρέχουν δικαίωμα, επιβάλλουν υποχρέωση ή επηρεάζουν περιουσιακά στοιχεία. Το άρθρο 45 του Κώδικα Αναγκαστικής Εκτέλεσης προβλέπει και άλλους εκτελεστούς τίτλους βάσει των οποίων μπορεί να διενεργηθεί εκτέλεση, μεταξύ των οποίων αλλοδαπούς εκτελεστούς τίτλους και συμβολαιογραφικές πράξεις.

Η εκτέλεση αποφάσεων σε υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους διέπεται από διαφορετικούς νομικούς κανόνες και δεν εμπίπτει στον Κώδικα Αναγκαστικής Εκτέλεσης. Καλύπτεται από τα άρθρα 370 και επ. του νόμου αριθ. 161/2015 περί Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας (Civilný mimosporový poriadok). Ο εν λόγω νόμος διέπει την εκτέλεση αποφάσεων:

- που αφορούν την επιμέλεια ανηλίκου, δικαιώματα επικοινωνίας ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με τον ανήλικο εκτός από χρηματικές υποχρεώσεις,

- που αφορούν την επιστροφή ανηλίκου στο εξωτερικό σε περίπτωση παράνομης μετακίνησης ή κατακράτησης,

- στην περίπτωση που ειδικός νόμος ή διεθνής σύμβαση που δεσμεύει τη Σλοβακική Δημοκρατία προβλέπει την εκτελεστότητα σύμβασης ή δημόσιου εγγράφου που ρυθμίζει την επιμέλεια ανηλίκου, δικαιώματα επικοινωνίας ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με τον ανήλικο εκτός από χρηματικές υποχρεώσεις.

Ως εκ τούτου, στη συνέχεια του παρόντος γίνεται διάκριση μεταξύ εκτέλεσης βάσει του Κώδικα Αναγκαστικής Εκτέλεσης και εκτέλεσης βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας.

2 Ποια αρχή ή ποιες αρχές είναι αρμόδιες για την εκτέλεση;

Εκτέλεση βάσει του Κώδικα Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Η εκτέλεση διενεργείται από δικαστικό επιμελητή, ο οποίος είναι πρόσωπο διορισμένο και εξουσιοδοτημένο από το κράτος να διενεργεί διαδικασίες εκτέλεσης, οι οποίες συνιστούν άσκηση δημόσιας εξουσίας. Η εκτέλεση διενεργείται από δικαστικό επιμελητή εξουσιοδοτημένο από δικαστήριο: το δικαστήριο αναθέτει υποθέσεις εκδίδοντας άδεια εκτέλεσης σε μεμονωμένο δικαστικό επιμελητή, ο οποίος επιλέγεται τυχαία με τη χρήση τεχνολογίας και λογισμικού που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο, έτσι ώστε να αποκλείεται το ενδεχόμενο επηρεασμού της διαδικασίας ανάθεσης υποθέσεων. Κατάλογος των δικαστικών επιμελητών διατίθεται στον δικτυακό τόπο http://www.ske.sk/. Αρμόδιο για τις διαδικασίες εκτέλεσης είναι το τοπικό δικαστήριο της Banská Bystrica (Okresný súd Banská Bystrica). Αυτό σημαίνει ότι η κατάθεση αιτήσεων για εκτέλεση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο δικαστήριο, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής/μόνιμης κατοικίας του καθ’ ου ή του επισπεύδοντος (δηλ., του οφειλέτη ή του δανειστή). Επί της ουσίας, πάντως, το δικαστήριο αναθέτει την εκάστοτε υπόθεση σε δικαστικό επιμελητή διορισμένο στην περιφέρεια του περιφερειακού δικαστηρίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος κατοικίας του οφειλέτη.

Εκτέλεση βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας

Η εκτέλεση απόφασης σε υπόθεση που αφορά ανήλικο μπορεί να διενεργηθεί μόνο από δικαστήριο κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο είναι κατ’ αρχήν το δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος κατοικίας του ανηλίκου, όπως αυτός έχει καθοριστεί με συμφωνία των γονέων ή με άλλον νόμιμο τρόπο. Αν το κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο δεν είναι γνωστό ή δεν δύναται να παρέμβει σε εύθετο χρόνο, η εκτέλεση διατάσσεται και διενεργείται από το δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος στον οποίο διαμένει κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή ο ανήλικος. Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για την εκτέλεση μέτρου επείγοντος χαρακτήρα είναι το δικαστήριο που διέταξε το εν λόγω μέτρο. Αν το μέτρο επείγοντος χαρακτήρα έχει διαταχθεί από εφετείο, κατά τόπο αρμόδιο είναι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για την εκτέλεση απόφασης περί επιστροφής ανήλικου στο εξωτερικό σε περίπτωση παράνομης μετακίνησης ή κατακράτησης είναι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Η απόφαση εκτελείται επομένως από τον ίδιο τον δικαστή, ο οποίος δύναται, πάντως, να εξουσιοδοτήσει δικαστικό υπάλληλο να διευθετήσει τη μετακίνηση του ανηλίκου. Κατά την εκτέλεση της απόφασης, ο εξουσιοδοτημένος δικαστικός υπάλληλος έχει εκ του νόμου την ίδια εξουσία με τον δικαστή.

3 Ποιες οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος ή μια απόφαση;

3.1 Η διαδικασία

Η διαδικασία βάσει του Κώδικα Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Αναγκαστικής Εκτέλεσης, ο δανειστής (δηλ., ο δανειστής που προκύπτει από τον εκτελεστό τίτλο, το πρόσωπο στο οποίο επιδικάζεται απαίτηση πληρωμής δυνάμει εκτελεστής απόφασης) καταθέτει αίτηση εκτέλεσης αν ο οφειλέτης δεν συμμορφώνεται οικειοθελώς με την εκτελεστή απόφαση. Η διαδικασία εκτέλεσης κινείται επομένως κατόπιν αίτησης του διαδίκου ο οποίος δικαιούται να ζητήσει την πληρωμή της απαίτησης που απορρέει από τον εκτελεστό τίτλο.

Όπως προαναφέρεται, η αίτηση εκτέλεσης κατατίθεται ηλεκτρονικά στο τοπικό δικαστήριο της Banská Bystrica, δηλαδή αποστέλλεται στην ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα του δικαστηρίου με χρήση του προβλεπόμενου ηλεκτρονικού εντύπου, το οποίο διατίθεται στον δικτυακό τόπο του υπουργείου. Η αίτηση πρέπει να εγκριθεί σε αντίθετη περίπτωση, απορρίπτεται. Αν ο δανειστής ή ο εκπρόσωπός του δεν διαθέτουν ενεργοποιημένη ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα, η κατάθεση της αίτησης εκτέλεσης μπορεί να γίνει μέσω οποιουδήποτε δικαστικού επιμελητή. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαστικός επιμελητής θεωρείται αντίκλητος του δανειστή για τις επιδόσεις έως ότου εκδοθεί η άδεια εκτέλεσης και δικαιούται, ως αντάλλαγμα, να λάβει αμοιβή και αποζημίωση για τα έξοδά του. Το ύψος των εξόδων και ο τρόπος υπολογισμού τους καθορίζονται από το υπουργείο με νομοθετική πράξη γενικής εφαρμογής. Η αίτηση εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το δικαστήριο προς το οποίο απευθύνεται,

β) τον δανειστή και τον οφειλέτη, αν ο τελευταίος συμμετέχει στη διαδικασία ως διάδικος,

γ) τον εκπρόσωπο του δανειστή και, αν η αίτηση ασκείται από περισσότερους του ενός δανειστές, τον κοινό εκπρόσωπο των δανειστών (υφίσταται, δηλαδή, υποχρέωση διορισμού κοινού εκπροσώπου),

δ) τον δικαστικό επιμελητή, αν η αίτηση εκτέλεσης κατατίθεται μέσω δικαστικού επιμελητή,

ε) τον εκτελεστό τίτλο βάσει του οποίου μπορεί να διενεργηθεί η εκτέλεση, ο οποίος και θεμελιώνει ουσιαστικά το έννομο συμφέρον για να ασκηθεί αίτηση εκτέλεσης κατά του οφειλέτη αν συντρέχει περίπτωση διαδοχής, πρέπει να παρατίθενται τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν τη διαδοχή,

στ) παράθεση των βασικών πραγματικών περιστατικών και αναφορά των αποδεικτικών στοιχείων που αποδεικνύουν τη σχέση με τον οφειλέτη, αν η εκτέλεση πρόκειται να διενεργηθεί βάσει εκτελεστού τίτλου ο οποίος επιδικάζει απαίτηση από συναλλαγματική ή γραμμάτιο σε διαταγή σε βάρος οφειλέτη ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο αυτό ισχύει επίσης αν η νομιμοποίηση κατάθεσης της αίτησης εκτέλεσης προκύπτει μέσω διαδοχικών οπισθογραφήσεων,

ζ) την απαίτηση αν πρόκειται για χρηματική απαίτηση, θα πρέπει να αναφέρονται χωριστά το κεφάλαιο της απαίτησης, οι επαναλαμβανόμενες και οι κεφαλαιοποιημένες παρεπόμενες απαιτήσεις, η συμβατική ποινή και τα έξοδα εκτέλεσης του δανειστή,

η) τον τραπεζικό λογαριασμό του δανειστή στον οποίον θα πρέπει να κατατεθεί το προϊόν της εκτέλεσης,

θ) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δανειστή για ηλεκτρονική επικοινωνία με τον δικαστικό επιμελητή, αν ο δανειστής δεν διαθέτει ενεργοποιημένη ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα,

ι) δήλωση εκ μέρους του δανειστή σχετικά με την πλήρωση του όρου ή την εκπλήρωση της αντίθετης υποχρέωσης, αν ο εκτελεστός τίτλος διατάσσει τον οφειλέτη να συμμορφωθεί υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης όρου ή της εκπλήρωσης αντίθετης υποχρέωσης, και αναφορά των συναφών αποδεικτικών στοιχείων,

ια) δήλωση εκ μέρους του δανειστή ότι η υποχρέωση που απορρέει από τον εκτελεστό τίτλο δεν έχει εκπληρωθεί οικειοθελώς σε περίπτωση εν μέρει μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης, αυτό πρέπει να δηλωθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης εκτέλεσης,

ιβ) την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Στην αίτηση εκτέλεσης πρέπει να εσωκλείονται τα ακόλουθα:

α) αντίγραφο του εκτελεστού τίτλου και βεβαίωση της εκτελεστότητάς του, εφόσον απαιτείται δεν χρειάζεται να εσωκλείεται τυχόν διαταγή πληρωμής που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο διαδικασίας επιδίωξης της απαίτησης,

β) έγγραφο που αποδεικνύει τη διαδοχή αν η διαδοχή προκύπτει από τον νόμο ή το μητρώο επιχειρήσεων (Obchodný register), αρκεί απλή σχετική αναφορά,

γ) έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι έχει πληρωθεί ο όρος ή εκπληρωθεί η αντίθετη υποχρέωση που τυχόν τίθεται ως προϋπόθεση από τον εκτελεστό τίτλο,

δ) η καταναλωτική σύμβαση και κάθε άλλο συμβατικό έγγραφο που σχετίζεται με την καταναλωτική σύμβαση, περιλαμβανομένων των εγγράφων στα οποία παραπέμπει η καταναλωτική σύμβαση, αν πρόκειται για εκτέλεση βάσει εκτελεστού τίτλου ο οποίος επιδικάζει απαίτηση από καταναλωτική σύμβαση η εν λόγω απαίτηση δεν τίθεται αν ο εκτελεστός τίτλος είναι διαταγή πληρωμής που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο διαδικασίας επιδίωξης της απαίτησης.

Αν ο δανειστής αιτείται την εκτέλεση βάσει αλλοδαπού εκτελεστού τίτλου, πρέπει να εσωκλείσει επιπλέον έγγραφα, ανάλογα με το είδος του εν λόγω εκτελεστού τίτλου (άρθρο 48 παράγραφος 5 του Κώδικα Αναγκαστικής Εκτέλεσης).

Το δικαστήριο εξετάζει την αίτηση εκτέλεσης και, εφόσον αυτή πληροί τις απαιτήσεις του νόμου, εκδίδει τη σχετική άδεια και την επιδίδει σε δικαστικό επιμελητή, ο οποίος μεριμνά για τη διεξαγωγή της εκτέλεσης.

Η διαδικασία βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας

Οι διάδικοι σε διαδικασία που αφορά την εκτέλεση απόφασης είναι ο ανήλικος, καθώς και ο δανειστής και ο οφειλέτης δυνάμει του εκτελεστού τίτλου. Αν ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί οικειοθελώς με τον εκτελεστό τίτλο, ο δανειστής δύναται να καταθέσει αίτηση εκτέλεσης της απόφασης. Εντούτοις, σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, το δικαστήριο δύναται να κινήσει και αυτεπάγγελτα τη σχετική διαδικασία. Η εκτέλεση της απόφασης είναι δυνατή αφού πρώτα εκδοθεί διαταγή εκτέλεσής της, η δε εκτέλεση μπορεί να διενεργηθεί και χωρίς να προηγηθεί επίδοση της διαταγής στους διαδίκους. Κατά την εκτέλεση της απόφασης, το δικαστήριο απομακρύνει τον ανήλικο από το πρόσωπο με το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι σύμφωνα με την απόφαση, και μεριμνά για την παράδοση του ανήλικου στο πρόσωπο στο οποίο εμπιστεύεται τον ανήλικο η απόφαση ή στο πρόσωπο στο οποίο η απόφαση χορηγεί δικαίωμα επικοινωνίας με τον ανήλικο για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παραλάβει ανήλικο ο οποίος έχει μετακινηθεί ή κατακρατηθεί παρανόμως.

3.2 Οι κύριες προϋποθέσεις

Διαδικασία εκτέλεσης βάσει του Κώδικα Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή διαδικασίας εκτέλεσης βάσει του Κώδικα Αναγκαστικής Εκτέλεσης είναι η ύπαρξη εκτελεστού τίτλου, η κατάθεση αίτησης εκτέλεσης και η καταβολή δικαστικών εξόδων (16,50 EUR). Τα δικαστικά έξοδα είναι πληρωτέα με την κατάθεση της αίτησης. Η καταβολή τους μπορεί να γίνει μόνο με ταχυδρομικό ή τραπεζικό έμβασμα. Τα στοιχεία χρέωσης για την καταβολή των δικαστικών εξόδων αποστέλλονται με αυτόματο τρόπο. Το δικαστήριο δεν απευθύνει πρόσκληση για την καταβολή των δικαστικών εξόδων αν δεν εξοφληθούν εντός 15 ημερών από την κατάθεση της αίτησης, η αίτηση απορρίπτεται. Αυτό δεν ισχύει αν ο δανειστής εξαιρείται από την πληρωμή δικαστικών εξόδων, περίπτωση στην οποία το δικαστήριο τον ενημερώνει σχετικά.

Μετά την έναρξη διαδικασίας εκτέλεσης που αφορά αξίωση για τη διενέργεια πράξης εκτός από την πληρωμή χρηματικού ποσού, ο δικαστικός επιμελητής του δανειστή μπορεί να ζητήσει την πληρωμή προκαταβολής για τα έξοδα της διαδικασίας αυτό δεν ισχύει αν ο δανειστής εξαιρείται από την πληρωμή δικαστικών εξόδων. Αν ο δανειστής δεν ανταποκριθεί στο αίτημα του δικαστικού επιμελητή και δεν πληρώσει την εν λόγω προκαταβολή εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί από τον δικαστικό επιμελητή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών, ο δικαστικός επιμελητής εκδίδει κοινοποίηση αναστολής της διαδικασίας εκτέλεσης.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Αναγκαστικής Εκτέλεσης, εκτελεστό τίτλο αποτελούν οι εκτελεστές αποφάσεις δικαστηρίου εφόσον παρέχουν δικαίωμα, επιβάλλουν υποχρέωση ή επηρεάζουν περιουσιακά στοιχεία. Εκτελεστό τίτλο μπορεί να αποτελεί επίσης:

α) απόφαση θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β) εκτελεστός τίτλος από άλλη χώρα που είναι εκτελεστός στη Σλοβακία,

γ) συμβολαιογραφική πράξη που περιέχει νομική υποχρέωση και προσδιορίζει τον δανειστή και τον οφειλέτη, τους νομικούς λόγους, το αντικείμενο και τον χρόνο της εκπλήρωσης, αν ο οφειλέτης στη συμβολαιογραφική πράξη έχει συγκατατεθεί στην εκτελεστότητα,

δ) εκτελεστή απόφαση που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο διαιτησίας, περιλαμβανομένων των συμβιβασμών που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο διαιτησίας,

ε) απόφαση περί κληρονομίας,

στ) εκτελεστή απόφαση δημόσιας διοικητικής αρχής ή φορέα περιφερειακής αυτοδιοίκησης, περιλαμβανομένων των πράξεων επιβολής προστίμου που δεν έχουν πληρωθεί επιτόπου,

ζ) εκτίμηση πληρωμής, δήλωση καθυστερούμενων φόρων και τελών, και πράξη συμβιβασμού που έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα,

η) εκτελεστή απόφαση και δήλωση καθυστερούμενων εισφορών κοινωνικής ασφάλειας, κοινωνικής ασφάλισης, σύνταξης γήρατος και δημόσιας ασφάλισης υγείας,

θ) άλλη εκτελεστή απόφαση, δήλωση καθυστερούμενων ποσών ή εγκεκριμένη πράξη συμβιβασμού που είναι εκτελεστή βάσει του νόμου,

ι) έγγραφο το οποίο έχει εκδοθεί βάσει της ισχύουσας σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ νομοθεσίας, εφόσον αφορά την είσπραξη απαίτησης κατά τα οριζόμενα στη συναφή νομοθεσία,

ια) κοινοποίηση της αναστολής διαδικασίας εκτέλεσης και πρόσκληση πληρωμής των εξόδων εκτέλεσης,

ιβ) εκτελεστός τίτλος που προσδιορίζεται στη συναφή νομοθεσία.

Διαδικασία εκτέλεσης βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας

Η μόνη προϋπόθεση για την εκτέλεση απόφασης είναι η ύπαρξη εκτελεστού τίτλου, καθώς το δικαστήριο δύναται να κινήσει και αυτεπάγγελτα τη σχετική διαδικασία το δικαστήριο δύναται να διατάξει και αυτεπαγγέλτως την εκτέλεση της απόφασης, ενώ η διαδικασία εκτέλεσης μέτρου επείγοντος χαρακτήρα διατάσσεται πάντοτε αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο. Ο δανειστής δεν καταβάλλει δικαστικά έξοδα για την αίτηση, καθώς η συγκεκριμένη διαδικασία εξαιρείται από την καταβολή δικαστικών εξόδων.

4 Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης

4.1 Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης;

Περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε εκτέλεση βάσει του Κώδικα Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Αν η εκτέλεση βασίζεται σε εκτελεστό τίτλο ο οποίος επιβάλλει υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού, η εκτέλεση μπορεί να διενεργηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

α) κατάσχεση εισοδημάτων,

β) έκδοση διαταγής πληρωμής,

γ) πώληση κινητής περιουσίας,

δ) πώληση χρεογράφων,

ε) πώληση ακίνητης περιουσίας,

στ) πώληση επιχείρησης,

ζ) διαταγή αναστολής της ισχύος άδειας οδήγησης.

Αν πρόκειται για εκτέλεση που αποσκοπεί στην είσπραξη απαίτησης η οποία, χωρίς τις παρεπόμενες απαιτήσεις, δεν υπερβαίνει το ποσό των 2 000 EUR («εκτέλεση μικρής αξίας») κατά την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης εκτέλεσης, η εκτέλεση δεν μπορεί να διενεργηθεί μέσω της πώλησης του ακινήτου στο οποίο ο οφειλέτης διατηρεί τη μόνιμη ή προσωρινή κατοικία του. Τούτο δεν θίγει, πάντως, το δικαίωμα επιβολής εμπράγματου βάρους επί του ακινήτου. Η εκτέλεση που αποσκοπεί στην είσπραξη απαίτησης διατροφής δεν θεωρείται εκτέλεση μικρής αξίας.

Εκτέλεση μέσω της πώλησης του ακινήτου στο οποίο ο οφειλέτης διατηρεί τη μόνιμη ή προσωρινή κατοικία του δύναται να διενεργηθεί μόνο με την έγκριση του δικαστηρίου, εφόσον υφίστανται περισσότερες διαδικασίες εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την είσπραξη απαιτήσεων οι οποίες υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 2 000 EUR και εφόσον ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να αποδείξει ότι η απαίτηση δεν μπορεί να εισπραχθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Αίτηση για την έγκριση της πώλησης του ακινήτου που αναφέρεται στην προηγούμενη περίοδο μπορεί να κατατεθεί από τον δικαστικό επιμελητή που επέβαλε πρώτο εμπράγματο βάρος στο ακίνητο, καθώς και, με την έγγραφη συγκατάθεση του εν λόγω δικαστικού επιμελητή, από δικαστικό επιμελητή του οποίου το εμπράγματο βάρος επιβλήθηκε σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Αν η εκτέλεση βασίζεται σε εκτελεστό τίτλο ο οποίος επιβάλλει υποχρέωση άλλη από την καταβολή χρηματικού ποσού, η μέθοδος εκτέλεσης εξαρτάται από τη φύση της υποχρέωσης. Μπορεί δε να διενεργηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

α) εκκένωση χώρου,

β) κατάσχεση ή καταστροφή ειδών με έξοδα του οφειλέτη,

γ) διανομή κοινού αντικειμένου,

δ) παροχή εργασίας και υπηρεσιών.

Η διαδικασία εκτέλεσης δεν μπορεί να θίξει περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα τα οποία, σύμφωνα με τον Κώδικα Αναγκαστικής Εκτέλεσης ή ειδική νομοθεσία, δεν υπόκεινται σε εκτέλεση, εξαιρούνται από την εκτέλεση ή χαρακτηρίζονται απαράδεκτα προς εκτέλεση. Εκτέλεση βάσει ενεχύρου μπορεί επομένως να διενεργηθεί μόνο αν ο δανειστής είναι ο δικαιούχος του ενεχύρου ή αν ο δικαιούχος του ενεχύρου συναινεί στην εκτέλεση. Εκτέλεση μπορεί να διενεργηθεί μόνο εντός του εύρους της απαίτησης που αναφέρεται στην άδεια εκτέλεσης και για τα έξοδα εκτέλεσης αυτό δεν ισχύει αν η εκτέλεση διενεργείται μέσω της πώλησης κινητών που δεν μπορούν να διαιρεθούν ή μέσω της πώλησης ακινήτου όταν ο οφειλέτης δεν διαθέτει επαρκή εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία από τα οποία θα μπορούσε να ικανοποιηθεί η απαίτηση.

Δεν υπόκεινται σε εκτέλεση τα ακόλουθα:

α) ακίνητα που ανήκουν στο κράτος και τελούν υπό τη διαχείριση διαχειριστή σύμφωνα με ειδική νομοθεσία, εκτός των ακινήτων που τελούν υπό προσωρινή διαχείριση σύμφωνα με ειδική νομοθεσία,

β) έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, χρήματα στον τρεχούμενο λογαριασμό οργανισμού που χρηματοδοτείται από κρατικούς πόρους και απαιτήσεις από τις νομικές σχέσεις από τις οποίες απορρέουν τα εν λόγω έσοδα,

γ) χρεόγραφα που ανήκουν στο κράτος και τα εταιρικά μερίδια του κράτους σε νομικά πρόσωπα,

δ) χρήματα που προορίζονται για την κάλυψη του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού και του εθνικού χρέους,

ε) άλλα περιουσιακά στοιχεία του κράτους, κατά τα προβλεπόμενα σε ειδική νομοθεσία.

Τα άλλα κρατικά περιουσιακά στοιχεία και τα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας Εξαγωγών-Εισαγωγών της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Exportnoimportná banka Slovenskej republiky) δεν υπόκεινται σε εκτέλεση στο μέτρο που έχουν εξαιρεθεί από την εκτέλεση επειδή είναι σημαντικά για την επιτέλεση του κρατικού έργου ή για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, ή επειδή τα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας Εξαγωγών-Εισαγωγών είναι κρίσιμα για το έργο της. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να κατατεθεί αίτηση εξαίρεσης στοιχείων από την εκτέλεση, εντός 60 ημερών από την επίδοση της κοινοποίησης περί κίνησης της διαδικασίας εκτέλεσης. Όσον αφορά τα εν λόγω κρατικά περιουσιακά στοιχεία, διαδικασία εκτέλεσης μπορεί να διενεργηθεί μόνο επί κρατικών περιουσιακών στοιχείων που τελούν υπό τη διαχείριση διαχειριστή κρατικών περιουσιακών στοιχείων από τη δραστηριότητα του οποίου προέκυψε η απαίτηση του δανειστή.

Εκτέλεση απόφασης βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας

Το δικαστήριο απομακρύνει τον ανήλικο από το πρόσωπο με το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι σύμφωνα με την απόφαση, και μεριμνά για την παράδοση του ανήλικου στο πρόσωπο στο οποίο εμπιστεύεται τον ανήλικο η απόφαση ή στο πρόσωπο στο οποίο η απόφαση χορηγεί δικαίωμα επικοινωνίας με τον ανήλικο για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παραλάβει ανήλικο ο οποίος έχει μετακινηθεί ή κατακρατηθεί παρανόμως. Ο δικαστής δύναται να εξουσιοδοτήσει δικαστικό υπάλληλο να διευθετήσει τη μετακίνηση του ανήλικου. Κατά την εκτέλεση της απόφασης, ο εξουσιοδοτημένος δικαστικός υπάλληλος έχει εκ του νόμου την ίδια εξουσία με τον δικαστή.

4.2 Ποια τα αποτελέσματα των μέτρων εκτέλεσης;

Μόλις αρχίσει η διαδικασία εκτέλεσης, ο δικαστικός επιμελητής ειδοποιεί τον δανειστή και τον οφειλέτη για την έναρξή της και για τον τρόπο διενέργειάς της, εφόσον αυτός μπορεί να προσδιοριστεί (πριν από την έκδοση της διαταγής εκτέλεσης), και καλεί τον οφειλέτη να ικανοποιήσει την απαίτηση. Στην κοινοποίηση της έναρξης της διαδικασίας εκτέλεσης αναγράφονται, μεταξύ άλλων, τα έξοδα σε περίπτωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης εντός 15 ημερών από την επίδοση της εν λόγω κοινοποίησης, καθώς και τα έξοδα σε περίπτωση εκπνοής της προθεσμίας των 15 ημερών από την επίδοση της εν λόγω κοινοποίησης χωρίς ο οφειλέτης να εκπληρώσει την υποχρέωση εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας.

Αποτελέσματα της κοινοποίησης της έναρξης διαδικασίας εκτέλεσης

Συνήθεις νομικές πράξεις

Μετά την επίδοση της κοινοποίησης περί έναρξης διαδικασίας εκτέλεσης, ο οφειλέτης υποχρεούται να απέχει από νομικές πράξεις που δεν αποτελούν συνήθεις νομικές πράξεις οι οποίες είναι δυνατό να απαιτηθούν από αυτόν μέσα σε εύλογα πλαίσια με βάση το ύψος και τη σπουδαιότητα της απαίτησης. Για τα νομικά πρόσωπα και τους ασκούντες ατομική επιχείρηση, συνήθεις νομικές πράξεις είναι οι νομικές πράξεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο της εργασίας ή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Για τα λοιπά φυσικά πρόσωπα, συνήθεις νομικές πράξεις είναι οι νομικές πράξεις που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ικανοποίησης των τακτικών αναγκών τους, καθώς επίσης και των αναγκών των προσώπων τα οποία υποχρεούνται να διατρέφουν.

Ως συνήθεις νομικές πράξεις δεν θεωρούνται ιδίως τα ακόλουθα:

α) η σύσταση επιχείρησης, συνεταιρισμού ή άλλης νομικής οντότητας,

β) η απόκτηση ή μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε επιχείρηση, συνεταιρισμό ή άλλη νομική οντότητα,

γ) η μεταβίβαση ή μίσθωση ακινήτου ή η επιβάρυνσή του με δικαίωμα τρίτου,

δ) η διενέργεια νομικής πράξης χωρίς εύλογο αντίτιμο.

Διάθεση περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε εκτέλεση

Μετά την επίδοση της κοινοποίησης περί έναρξης διαδικασίας εκτέλεσης, δεν είναι δυνατή η διάθεση περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε εκτέλεση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του δικαστικού επιμελητή, με εξαίρεση τις συνήθεις νομικές πράξεις. Η διάθεση περιουσιακών στοιχείων κατά παράβαση της προαναφερθείσας απαγόρευσης δεν θίγει την εγκυρότητα της νομικής πράξης, όμως η τελευταία είναι ανίσχυρη έναντι του δανειστή, και η απαίτηση του δανειστή μπορεί να ικανοποιηθεί μέσω εκτέλεσης επί των διατεθέντων περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να απαιτείται προσβολή της νομικής πράξης εφόσον αφορά τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων υπέρ των προσώπων που απαριθμούνται στο άρθρο 42a παράγραφοι 3 και 4 του Αστικού Κώδικα (Občiansky zákonník) τα οποία είχαν γνώση της διαδικασίας εκτέλεσης ή θα είχαν γνώση αυτής αν είχαν επιδείξει την απαιτούμενη επιμέλεια.

Συμψηφισμός απαιτήσεων

Μετά την έναρξη της διαδικασίας εκτέλεσης, δεν επιτρέπεται μονομερής συμψηφισμός της απαίτησης του οφειλέτη έναντι του δανειστή, εκτός εάν επιτρέπεται από εκτελεστό τίτλο βάσει του οποίου ο οφειλέτης θα μπορούσε να προβεί σε εκτέλεση.

Αποτελέσματα της ικανοποίησης απαίτησης

Μετά την επίδοση της κοινοποίησης περί έναρξης διαδικασίας εκτέλεσης, ικανοποίηση της απαίτησης επέρχεται μόνο αν ο δικαστικός επιμελητής λάβει πληρωμή η οποία αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί πληρωμή έναντι της απαίτησης πριν από την επίδοση της κοινοποίησης περί έναρξης διαδικασίας εκτέλεσης, ο δανειστής οφείλει να ενημερώσει σχετικά τον δικαστικό επιμελητή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

4.3 Ποια η ισχύς αυτών των μέτρων;

Η ισχύς των εν λόγω μέτρων δεν υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς.

5 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης που διατάσσει ένα τέτοιο μέτρο;

Αναστολή και παύση της εκτέλεσης βάσει του Κώδικα Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Ο οφειλέτης δύναται να αναστείλει προσωρινά την εκτέλεση ζητώντας από τον δικαστικό επιμελητή αναστολή της εκτέλεσης (στην περίπτωση αυτή, ο δικαστικός επιμελητής εκδίδει κοινοποίηση αναστολής της διαδικασίας εκτέλεσης) ιδίως για τους ακόλουθους λόγους που αφορούν τον οφειλέτη:

α) έχει κατατεθεί αγωγή αποχωρισμού (vylučovacia žaloba) ή εκκρεμεί δίκη αναγνώρισης της κυριότητας, εφόσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε εκτέλεση,

β) ο οφειλέτης, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο, έχει καταθέσει αίτηση για να του επιτραπεί η πληρωμή σε δόσεις η οποία εξετάζεται,

γ) ο οφειλέτης, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο, έχει καταθέσει αίτηση για αναστολή της εκτέλεσης και έχει δηλώσει ότι, χωρίς να ευθύνεται ο ίδιος, βρίσκεται προσωρινά σε θέση στην οποία η άμεση εκτέλεση μπορεί να έχει ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις στον ίδιο ή στα μέλη της οικογένειάς του,

δ) σε διαδικασία εκτέλεσης για την καταβολή διατροφής, ο οφειλέτης έχει καταβάλει την οφειλόμενη διατροφή, καθώς και τα έξοδα του δανειστή και του δικαστικού επιμελητή, έχει καταθέσει αίτηση για αναστολή της εκτέλεσης και έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει οικειοθελώς να καταβάλλει τακτική διατροφή μέσω του δικαστικού επιμελητή,

ε) ο οφειλέτης, ο οποίος έχει καταθέσει αίτηση για παύση της διαδικασίας εκτέλεσης, έχει καταθέσει εγγύηση ίση με την αξία της απαίτησης σε ειδικό λογαριασμό τον οποίον άνοιξε ο δικαστικός επιμελητής για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Ο οφειλέτης μπορεί επίσης να ζητήσει από το δικαστήριο την παύση της διαδικασίας εκτέλεσης, για τους ακόλουθους λόγους:

α) περιστάσεις μετά την έναρξη ισχύος του εκτελεστού τίτλου είχαν ως αποτέλεσμα την απόσβεση της υποχρέωσης,

β) ο εκτελεστός τίτλος έχει ακυρωθεί,

γ) βάσει ειδικής νομοθεσίας, υπάρχουν λόγοι για τους οποίους δεν επιτρέπεται η αναγνώριση ή η εκτέλεση αλλοδαπού εκτελεστού τίτλου, εκτός εάν μπορούσαν να έχουν προβληθεί σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας,

δ) υπάρχουν άλλοι λόγοι που εμποδίζουν την εκτέλεση του εκτελεστού τίτλου.

Ο οφειλέτης μπορεί να καταθέσει αίτηση με ανασταλτικό αποτέλεσμα στον δικαστικό επιμελητή μόνο εντός 15 ημερών από την επίδοση της κοινοποίησης περί έναρξης διαδικασίας εκτέλεσης. Σε αιτήσεις αναστολής της εκτέλεσης που κατατίθενται μεταγενέστερα (οι οποίες δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα), ο οφειλέτης μπορεί μόνο να επικαλεστεί παράγοντες που προέκυψαν μετά την εκπνοή της προαναφερθείσας προθεσμίας. Σε επόμενες αιτήσεις αναστολής της εκτέλεσης, ο οφειλέτης μπορεί να επικαλεστεί μόνο παράγοντες που προέκυψαν μετά την κατάθεση της προηγούμενης αίτησης αναστολής της εκτέλεσης. Οι περιορισμοί που προαναφέρονται δεν ισχύουν αν υφίστανται επίσης παράγοντες τους οποίους ο οφειλέτης δεν ήταν σε θέση να επικαλεστεί νωρίτερα χωρίς δική του υπαιτιότητα. Αν ο δανειστής συναινέσει στην παύση της εκτέλεσης, ο δικαστικός επιμελητής εκδίδει κοινοποίηση περί παύσης της διαδικασίας εκτέλεσης, η οποία επιδίδεται στους διαδίκους και στο δικαστήριο σε αντίθετη περίπτωση, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας απάντησης, ο δικαστικός επιμελητής του δανειστή καταθέτει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση παύσης της εκτέλεσης, μαζί με τη δήλωση του δικαστικού επιμελητή και την τυχόν δήλωση του δανειστή.

Καταρχήν, δεν είναι δυνατή η άσκηση «ένδικων μέσων» κατά μεταγενέστερων αποφάσεων του δικαστικού επιμελητή και του δικαστηρίου σε διαδικασίες εκτέλεσης, πέραν των νόμιμων εξαιρέσεων που προβλέπει ο Κώδικας Αναγκαστικής Εκτέλεσης.

Εκτέλεση απόφασης βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας

Επιτρέπεται η άσκηση έφεσης κατά διαταγής για την εκτέλεση απόφασης, καθώς και κατά διαταγής που απορρίπτει αίτηση για την εκτέλεση απόφασης. Έφεση κατά διαταγής για την εκτέλεση απόφασης μπορεί να ασκηθεί μόνο για τον λόγο ότι ο εκτελεστός τίτλος δεν είναι εκτελεστός ή για τον λόγο ότι περιστάσεις μετά την έναρξη ισχύος του εκτελεστού τίτλου είχαν ως αποτέλεσμα την απόσβεση της υποχρέωσης. Η άσκηση έφεσης κατά διαταγής για την εκτέλεση απόφασης δεν κωλύει την εκτέλεση από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Το δικαστήριο μπορεί να αναβάλει αυτεπάγγελτα την εκτέλεση απόφασης εφόσον η εκτέλεση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή, την υγεία ή την ανάπτυξη του ανήλικου. Κατόπιν σχετικής αίτησης, το δικαστήριο δύναται να αναβάλει την εκτέλεση αλλοδαπής απόφασης εφόσον αυτή έχει προσβληθεί στη χώρα στην οποία εκδόθηκε, μέχρις ότου εκδοθεί η κατ’ έφεση απόφαση. Το δικαστήριο αναβάλλει επίσης την εκτέλεση απόφασης εφόσον έτσι ορίζεται από ειδικό νομοθέτημα.

Περαιτέρω, το δικαστήριο παύει αυτεπάγγελτα τη διαδικασία εκτέλεσης απόφασης εάν:

α) ο εκτελεστός τίτλος δεν έχει καταστεί ακόμη εκτελεστός,

β) ο εκτελεστός τίτλος ακυρώθηκε μετά την έκδοση της διαταγής εκτέλεσης της απόφασης αν ο εκτελεστός τίτλος έχει τροποποιηθεί, το δικαστήριο δύναται να συνεχίσει την εκτέλεση της απόφασης σύμφωνα με τον τροποποιημένο εκτελεστό τίτλο,

γ) το δικαστήριο έχει κρίνει απαράδεκτη την εκτέλεση της απόφασης διότι υπάρχει άλλος λόγος για τον οποίον δεν μπορεί να εκτελεστεί η απόφαση,

δ) περιστάσεις μετά την έναρξη ισχύος του εκτελεστού τίτλου είχαν ως αποτέλεσμα την απόσβεση της υποχρέωσης,

ε) η υποχρέωση έχει εκπληρωθεί,

στ) η απόφαση έχει εκτελεστεί.

6 Υπάρχουν περιορισμοί στην εκτέλεση, ιδίως όσον αφορά την προστασία του οφειλέτη ή τις προθεσμίες;

Βλ. σημεία 4 και 5. Ο δικαστικός επιμελητής είναι αρμόδιος να αποφασίσει τη μέθοδο εκτέλεσης που είναι ανάλογη της προς πραγμάτωση υποχρέωσης, καθώς και κατά πόσον η αξία των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι αντίστοιχη της αξίας της υποχρέωσης. Εκτέλεση μπορεί να διενεργηθεί μόνο εντός του εύρους της απαίτησης που αναφέρεται στην άδεια εκτέλεσης και για τα έξοδα εκτέλεσης αυτό δεν ισχύει αν η εκτέλεση διενεργείται μέσω της πώλησης κινητών που δεν μπορούν να διαιρεθούν ή μέσω της πώλησης ακινήτου όταν ο οφειλέτης δεν διαθέτει επαρκή εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία από τα οποία θα μπορούσε να ικανοποιηθεί η απαίτηση.

Το δικαστήριο οφείλει επίσης να απορρίψει αίτηση εκτέλεσης εάν:

α) η αίτηση ή ο εκτελεστός τίτλος παραβιάζουν τον Κώδικα Αναγκαστικής Εκτέλεσης,

β) υπάρχουν λόγοι που επιτάσσουν την παύση της εκτέλεσης,

γ) είτε ο δανειστής είτε ο οφειλέτης δεν αποτελούν νόμιμο διάδοχο του προσώπου που αναφέρεται στον εκτελεστό τίτλο,

δ) η εκτέλεση ζητείται βάσει εκτελεστού τίτλου που εκδόθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας η οποία αφορούσε απαίτηση από συναλλαγματική ή γραμμάτιο σε διαταγή και έχει προκύψει ότι η απαίτηση απέρρεε από καταναλωτική σύμβαση ως προς την οποία δεν λήφθηκε υπόψη ότι περιείχε απαράδεκτους συμβατικούς όρους, ή ο περιορισμός ή η απαγόρευση της χρήσης συναλλαγματικής ή γραμματίου σε διαταγή, ή το γεγονός ότι η σύμβαση παραβίαζε τα χρηστά ήθη, γεγονός που επηρεάζει την απαίτηση,

ε) ο εκτελεστός τίτλος εκδόθηκε σε διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας δεν ήταν δυνατόν να προσβληθούν ή να επανεξεταστούν τυχόν απαράδεκτοι συμβατικοί όροι και η ύπαρξη απαράδεκτου όρου επηρεάζει την προς πραγμάτωση απαίτηση, που απορρέει από καταναλωτική σύμβαση,

στ) η εκτέλεση πρόκειται να διενεργηθεί βάσει διαιτητικής απόφασης που εκδόθηκε για καταναλωτική διαφορά, και:

1. η ρήτρα υπαγωγής της διαφοράς σε διαιτησία δεν πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται σε ειδική νομοθεσία,

2. η διαιτητική απόφαση επί της καταναλωτικής διαφοράς δεν εκδόθηκε από διαιτητή ο οποίος, κατά τον χρόνο της διεξαγωγής της διαιτησίας, ήταν εγγεγραμμένος στον κατάλογο των διαιτητών που νομιμοποιούνται να κρίνουν καταναλωτικές διαφορές,

3. η διαιτητική απόφαση επί της καταναλωτικής διαφοράς δεν εκδόθηκε από αναγνωρισμένο διαιτητικό δικαστήριο το οποίο, κατά τον χρόνο της διεξαγωγής της διαιτησίας, νομιμοποιούνταν να κρίνει καταναλωτικές διαφορές,

4. η διαιτητική απόφαση δεν πληροί τους όρους που προβλέπονται σε ειδική νομοθεσία ή δεν είναι εκτελεστή,

ζ) η αίτηση περιλαμβάνει αξίωση για επαναλαμβανόμενες παρεπόμενες απαιτήσεις, και κατατέθηκε μετά το πέρας τριών ετών από τη χρονική στιγμή που ο εκτελεστός τίτλος κατέστη εκτελεστός και χωρίς να έχει ζητηθεί από τον οφειλέτη να πληρώσει το χρέος εντός των τριών τελευταίων μηνών πριν από την κατάθεση της αίτησης εκτέλεσης, ή χωρίς να έχει συναφθεί συμφωνία με τον οφειλέτη για τη σταδιακή αποπληρωμή της απαίτησης που επιδικάζεται με τον εκτελεστό τίτλο κατά το διάστημα των τριών ετών από τη χρονική στιγμή που ο εκτελεστός τίτλος κατέστη εκτελεστός,

η) η εκτέλεση ζητείται βάσει εκτελεστού τίτλου ο οποίος είναι συμβολαιογραφική πράξη που δεν πληροί τις νόμιμες απαιτήσεις ή η υποχρέωση που περιέχεται σε αυτόν παραβιάζει τον νόμο ή τα χρηστά ήθη.

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης, το δικαστήριο δύναται να ζητεί από τον δικαστικό επιμελητή διευκρινίσεις ή αναφορές για την πρόοδο κάθε υπόθεσης εκτέλεσης που του έχει ανατεθεί, και ο δικαστικός επιμελητής υποχρεούται να τις παρέχει στο δικαστήριο εντός της καθορισθείσας προθεσμίας. Το δικαστήριο δύναται επίσης να αντικαταστήσει αυτεπάγγελτα τον δικαστικό επιμελητή αν αυτός υποπέσει σε επανειλημμένη ή σοβαρή παραβίαση υποχρέωσης που προβλέπεται στον Κώδικα Αναγκαστικής Εκτέλεσης ή στην απόφαση του δικαστηρίου. Προτού λάβει απόφαση αντικατάστασης του δικαστικού επιμελητή, το δικαστήριο καλεί σε ακρόαση τους διαδίκους και τον ίδιο τον δικαστικό επιμελητή.

Όταν η εκτέλεση διενεργείται με κατάσχεση εισοδημάτων, δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τον μηνιαίο μισθό ή το άλλο εισόδημα του οφειλέτη ένα βασικό ποσό η κυβέρνηση ορίζει τις μεθόδους υπολογισμού του εν λόγω βασικού ποσού με κανονιστική διάταξη. Αν πρόκειται για τη διατροφή ανήλικου τέκνου, το βασικό ποσό που δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τον μηνιαίο μισθό του οφειλέτη ανέρχεται στο 70 % του βασικού ποσού που υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίοδο. Αν πρόκειται για πρόσωπο που εργάζεται στο εξωτερικό και του οποίου ο μισθός ή οι αποδοχές υπολογίζονται για τον συγκεκριμένο σκοπό με τη χρήση συντελεστή αποδοχών ή ανάλογης μεθόδου, το βασικό ποσό υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια αναλογία όπως ο εν λόγω μισθός ή οι αποδοχές.

Σε περίπτωση που η εκτέλεση συνίσταται στην κατάσχεση καταθέσεων σε τραπεζικό λογαριασμό, από την κατάσχεση εξαιρούνται ποσό 165 EUR και τα κεφάλαια για τα οποία ο οφειλέτης δηλώνει ρητά ότι προορίζονται για την πληρωμή των μισθών των υπαλλήλων του. Αν ο οφειλέτης διαθέτει περισσότερους από έναν λογαριασμούς, από την κατάσχεση εξαιρείται ποσό 165 EUR σε έναν μόνο τραπεζικό λογαριασμό.

Όσον αφορά τα αντικείμενα που ανήκουν στον οφειλέτη, εξαιρούνται από την εκτέλεση τα αντικείμενα που χρειάζεται ο οφειλέτης για να ικανοποιήσει τις υλικές ανάγκες του ιδίου και της οικογενείας του, αυτά που χρειάζεται για την εργασία ή την επιχείρησή του και αυτά των οποίων η πώληση θα αντέβαινε στα χρηστά ήθη.

Από τη διαδικασία εκτέλεσης εξαιρούνται τα ακόλουθα:

α) είδη καθημερινής ένδυσης, περιλαμβανομένων των εσωρούχων, και υπόδησης,

β) ο βασικός οικιακός εξοπλισμός, και συγκεκριμένα τα κρεβάτια του οφειλέτη και των μελών της οικογενείας του, ένα τραπέζι και καρέκλες αναλόγως του αριθμού των μελών της οικογένειας του οφειλέτη, ένα ψυγείο, μία κουζίνα μαγειρέματος, μία εστία μαγειρικής, μία συσκευή θέρμανσης, καύσιμα, ένα πλυντήριο, παπλώματα και πανικά κρεβατιού, τα συνήθη σκεύη κουζίνας, ένα ραδιόφωνο,

γ) τα κατοικίδια ζώα, πέραν αυτών που χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς,

δ) αντικείμενα που ανήκουν στον οφειλέτη και τα οποία χρησιμεύουν για την εργασία ή την επιχείρησή του, συνολικής αξίας έως 331,94 EUR,

ε) ιατροφαρμακευτικά και λοιπά είδη τα οποία χρειάζεται ο οφειλέτης λόγω ασθένειας ή σωματικής αναπηρίας,

στ) είδη για τα οποία έχουν χορηγηθεί παροχές για την κάλυψη υλικών αναγκών και επιδόματα βάσει ειδικής νομοθεσίας οικονομικές ενισχύσεις που παρέχονται βάσει ειδικής νομοθεσίας ως αντιστάθμιση για σοβαρή αναπηρία και μέτρα οικονομικής φύσης που παρέχονται δυνάμει ειδικής νομοθεσίας για την προστασία τέκνων,

ζ) αυτοκίνητο όχημα το οποίο ο οφειλέτης, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο, χρειάζεται για τις προσωπικές του μετακινήσεις και για την κάλυψη των αναγκών φυσικού προσώπου με σοβαρή αναπηρία καθώς και των αναγκών της οικογενείας του ή των μελών του νοικοκυριού του,

η) βέρες αρραβώνα και γάμου,

θ) μετρητά συνολικού ποσού έως 165 EUR,

ι) σχολικά βιβλία και παιχνίδια.

Από τη διαδικασία εκτέλεσης αποκλείονται επίσης αντικείμενα που αποτελούν μέρος της γεωργικής εκμετάλλευσης ανεξάρτητου εμπόρου, εφόσον η απώλειά τους δύναται να θέσει σε κίνδυνο την καλλιέργεια γεωργικής γης ή την αδιάλειπτη συνέχιση της φυτικής και ζωικής παραγωγής, βάσει ειδικής νομοθεσίας, καθώς και ζώα αναπαραγωγής όπως, π.χ., αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, δαμάλες, καθαρόαιμοι ταύροι, καθαρόαιμοι θηλυκοί χοίροι, καθαρόαιμοι αρσενικοί χοίροι, προβατίνες και καθαρόαιμα κριάρια.

Από τη διαδικασία εκτέλεσης αποκλείονται τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρεί ο αποταμιευτής σε συνταξιοδοτικό ταμείο, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρεί ο συμμετέχων σε επικουρικό συνταξιοδοτικό ταμείο, τα οποία αντιστοιχούν στο ύψος των εισφορών που κατέβαλε ο εργοδότης για τον εν λόγω συμμετέχοντα και στα έσοδα από τις επενδύσεις τους.

Σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2017

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.