Kuidas kohtuotsust täitmisele pöörata?

Küpros
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Mida tähendab täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades?

Täitmisele pööramine tähendab kohtuotsuse või -määruse sisu sundtäitmist kohtu toel ja mõnikord teiste pädevate ametnike/teenuste (nt kinnistusamet – Ktimatológio) kaasabil. Kohtuotsuse või -määruse saanud pool saab kohtult taotleda täitemeetmete võtmist.

2 Milline asutus või millised asutused on täitmisel pädev/pädevad?

Kohtuteenistus (kohtutäiturid) ja kinnistusamet. Tasumata elatismaksete sissenõudmise korralduse täitmisele pööramisel on pädev asutus politsei.

3 Mis tingimustel võib välja anda täitedokumendi või teha täitmisotsuse?

Kohtuotsus või -määrus kuulub täitmisele selle tegemisel. Edasikaebamise tähtaeg iseenesest ei peata täitmist; edasikaebuse esitaja peab selleks esitama põhjendatud taotluse.

3.1 Menetlus

Aktid, mida ei ole väljastanud kohus (nt vahekohtu otsused), ei ole iseenesest täitmisele pööratavad, vaid need võivad muutuda selliseks pärast seda, kui kohus on need täitmisele pööratavaks tunnistanud. Kohtuvälise akti või välisriigi kohtuotsuse kohta on pädev väljastama täitekorraldust selle piirkonna ringkonnakohus, kus elab isik, kelle vastu täitmisele pööramine on suunatud, või elatiskorralduste puhul perekonnaasjade kohus. Kohtuotsuseid pöörab tavaliselt täitmisele jurist, kes asja kohtus menetles, kasutades selleks ühte punktis 3.1 loetletud täitmisele pööramise viisi.

Mitme- või kahepoolse lepingu järgse välisriigi kohtuotsuse registreerib ja pöörab täitmisele keskasutusena justiits- ja avaliku korra ministeerium oma õigusteenistuse (Nomikí Ypiresía) kaudu. Muudel juhtudel võivad menetlust teostada eraõiguslikud juristid.

Menetluskulusid ei saa eelnevalt kindlaks määrata, vaid need arvutab välja kohtusekretär lõive käsitlevate õigusaktide põhjal. Need tuleb kanda isikul, kelle suhtes kohtuotsus tehti.

Täitmisele pöörajad on peamiselt kohtutäiturid (dikastikoí epidótes) – ametnikud, kes töötavad alaliselt kohtute juures. Täitemenetluse kiirendamiseks on dokumentide kättetoimetamine kõigis tsiviilkohtu asjades alates 1996. aastast usaldatud eraettevõtetele, nii et kohtutäiturid saavad keskenduda kohtuotsuste täitmisele.

3.2 Peamised tingimused

Kohtuotsuse täitmisele pööramisel Küprosel asuvate poolte suhtes varieeruvad kriteeriumid vastavalt juhtumile. Olemas peab olema kohtuotsus, otsuse tegemisel kehtestatud kohustus ja kostja keeldumine määratud summa maksmisest või selle maksmatajätmine.

Välisriigi kohtuotsuse täitekorralduse kriteeriumid määratakse enamasti kindlaks asjaomases lepingus. Sellisel juhul on tavaline tingimus, et kostjat tuleb tema vastu välisriigis alustatud menetlusest nõuetekohaselt teavitada.

4 Täitemeetmete ese ja laad

4.1 Millist liiki vara suhtes võib täitemeetmeid rakendada?

Varad, mille suhtes saab täitemeetmeid rakendada, võivad olla pangakontod, aktsiad või osad, registreeritud sõidukid, kinnisvara ja muu vara. Täitmisele pööramist ei saa kohaldada väga isiklikele esemetele, mis on olulised toimetulekuks või kostja kutsetegevuseks.

Täitemeetmed on muu hulgas järgmised:

 • vallasvara arestimise ja müümise määrus (éntalma katáschesis kai pólisis);
 • vallasvara loovutamise määrus (éntalma parádosis) (kui juhtumi aluseks oli vallasvara, nt liisingulepingu rikkumise juhtumi korral liisinguese);
 • määrus kolmanda isiku vara arestimiseks (éntalma katáschesis eis cheíras trítou);
 • korraldus maksta kohtuotsuses nimetatud võlg tagasi igakuiste osamaksetena;
 • korraldus pidada kinni (diátagma apokopís) kohtuotsuses nimetatud laenuvõtja igakuine töötasu (mis toimetatakse täitmiseks tööandjale);
 • korraldus loovutada kinnisvara omandiõigus (éntalma parádosis katochís);
 • korraldus müüa (éntalma pólisis) kinnisvara;
 • korraldus paigutada kinnisvara tinghoiukontole (mesengýisi) (korraldus väljastatakse kohtuotsuses nimetatud võlgniku taotlusel, kui kohus on kindel, et kinnisvarast kuni kolme aasta jooksul saadavast sissetulekust saab katta kohtuotsuses nimetatud võla, intressi ja kõik kulud);
 • kinnisvarale seatud tasu (epivárynsi), kui jõustub kinnisvara suhtes tehtud kohtuotsus;
 • pankrot;
 • äriühingu lõpetamine.

Elatise maksmise korralduse puhul hõlmab täitmisele pööramine võimalust, et väljastatakse võlgniku kinnipidamise määrus (fylakistiríou éntalma).

4.2 Milline on täitemeetmete mõju?

Võlgnik ja mis tahes kolmas isik on kohustatud täitma täitemeetme kohta tehtud otsust. Kui võlgnik keeldub tegemast või ei tee toiminguid, mis on kirjas täitemeetmed kehtestavas otsuses, võidakse kohtu korralduse eiramise korral algatada menetlus tema vangistamiseks.

Pank, kellele kolmanda isiku vara arestimise korraldus kätte toimetatakse, peab asjaomase konto külmutama, välja arvatud juhul, kui tal on põhjust korraldus vaidlustada. Sel juhul peab ta pöörduma korralduse väljastanud kohtusse ja esitama põhjused, miks seda korraldust ei peaks täitma.

Kõik vaidlustamata korraldused muutuvad lõplikuks ja neil on kohtuotsuse jõud.

4.3 Milline on selliste meetmete kehtivus?

Täitemeetmed kehtivad kuus kuud alates nende kehtestamisest. Kohtuotsus, millega kehtestatakse täitemeetmed, kehtib kuus kuud alates selle tegemise kuupäevast. Kui sellel ajavahemikul jääb kohtuotsus täitmata, saab kohus seda pikendada vastavalt tsiviilkohtumenetluse eeskirjade eeskirjale 40D.8.

5 Kas sellise meetme kohaldamise otsust on võimalik edasi kaevata?

Juhtumist olenevalt on võimalik võtta õiguslikke meetmeid, nt et täitmisele pööramine peatada või registreerimine tühistada.

6 Kas täitmisel on piiranguid, eriti seoses võlausaldaja kaitsega, ja ajalisi piiranguid?

Võlgniku kaitseks ei saa täitemeetmeid rakendada isiklike esemete suhtes, mis on vajalikud toimetulekuks või isiku kutsetegevuseks.

Samuti juhul, kui võlgnik on riiklik või avalik-õiguslik asutus, ei saa täitemeetmeid rakendada üldsuse huvides kasutatavate esemete või seadmete, sealhulgas relvajõududele ja julgeolekujõududele kuuluva varustuse suhtes, kunstilist, arheoloogilist, kultuuri-, usulist ja ajaloolist väärtust omavate esemete ja välisvaluutareservide suhtes.

Vallasvara arestimise ja müümise määrus tuleb täita päikesetõusu ja -loojangu vahelisel ajal.

Arestitud vara (muu kui raha ja väärtpaberid) ei tohi müüa enne, kui arestimisele järgnevast päevast on möödunud vähemalt kolm päeva, välja arvatud juhul, kui see vara kulub ja vananeb või kui omanik kirjalikult seda nõuab. Müügitehingu lõpuni tuleb vara hoida sobivas kohas või jätta see sobiva isiku hoole alla.

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 02/04/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.