Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Kuidas kohtuotsust täitmisele pöörata?

Gibraltar
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Mida tähendab täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades?

Täitmine on kohtu heakskiidetud tegevus, mille eesmärk on sundida võlgnikke täitma kohtumäärusi. Täitmismeetodi valiku eest vastutab täielikult võlausaldaja, kelle kasuks on tehtud kohtuotsus.

Meetodi valimisel peab võlausaldaja kaaluma järgmist:

 • kas võlgnetava raha ja kohtulõivude kättesaamine kostjalt on tõenäoline;
 • kas kostja võlgneb raha teistele isikutele või kas tema suhtes on tehtud muid kohtuotsuseid;
 • kas kostjal on esemeid või vara, mida on võimalik võõrandada ja enampakkumisel müüa;
 • kas kostja töötab;
 • kas kostja saab muud tulu, näiteks investeeringutest;
 • kas kostjal on konto pangas, ehituslaenuühistus või mujal;
 • kas kostjal on kinnisvara (maja) või
 • kas keegi teine võlgneb kostjale raha.

Järgnevalt esitatakse teave eri liiki täitemeetmete kohta. Võlausaldaja peaks valima meetme, mille abil ta saab talle võlgnetava raha kõige tõenäolisemalt kätte.

Kohus ei saa tagada, et võlausaldaja saab oma raha tagasi, ning iga toimingu eest tuleb tasuda kohtulõiv. Kuigi kohus lisab lõivu kostja võlgnetavale summale, ei saa kohus võlausaldaja makstud lõivusummat tagastada, kui võlausaldaja ei saa kostjalt raha.

Kasutatakse järgmisi eri liiki täitmismeetodeid.

Vara arestimine

Sundtäitmine on tsiviilkohtu otsuste täitmise tagamine vara arestimisega. Täitmise tagamiseks sundtäitmise vormis on vaja taotleda kohtult täitmismäärust. Määrus on abiks üksnes juhul, kui kostjal

 • on võlausaldaja nimetatud aadressil piisavalt vara, mida on võimalik raha saamiseks enampakkumisel müüa, või
 • on olemas kogu määruse alusel sissenõutav raha (et vältida vara müüki).

Kohus saab teha määruse, kui

 • kostja ei ole temalt välja mõistetud summat tasunud või
 • kostja on jätnud vähemalt ühe makse tähtajaks tasumata.

Kohtutäituritel ei ole piiramatut õigust kostja vara ära viia ja müüa. Näiteks ei saa nad ära viia esmavajalikke majapidamistarbeid, kutsealal töötaja tööriistu ega esemeid, mille suhtes kehtib järelmaksu- või rendileping. Kohtutäitur ei võta kostjalt ära vara, mis ei ole piisavalt väärtuslik, et katta määrusega välja mõistetud summat pärast vara äravõtmise ja müügiga seotud kulude mahaarvamist. Enampakkumisel müüdud vara eest saab sageli vaid murdosa selle esialgsest väärtusest. Lisaks sellele võivad muu määruse alusel tegutsevad kohtutäiturid juba olla kostja vara arestinud.

Kolmandatele isikutele suunatud võla arestimise määrus

Võlausaldaja võib esitada kõrgeimale kohtule taotluse, et kolmanda isiku võlg kostja ees makstaks kostja asemel võlausaldajale. Praktikas kasutatakse seda meetodit nende rahaliste vahendite arestimiseks, mis võivad olla kostja pangakontodel. Kui pangakontodel ei ole piisavalt vahendeid võla katmiseks, kasutatakse olemasolevaid vahendeid selleks, et maksta võlgnetavast summast tagasi vähemalt osa.

Maksejõuetusmenetlus

Kui võlgnetav summa on suurem kui 750 Inglise naela, võib võlausaldaja taotleda ka kostja maksejõuetuks tunnistamist. Maksejõuetusmenetlus algatatakse kõrgeimas kohtus. See võib aga olla kulukas.

Kohtusse kutsumine

Seoses kõrgeimas kohtus lahendatavate väiksemate nõuetega (nõuded, mille suurus on kuni 10 000 Inglise naela) võib võlausaldaja taotleda võlgniku kohtusse kutsumist. Seejärel võib kohus nõuda võla tasumist osamaksetena ning nende maksmata jätmine võib teatavatel piiratud asjaoludel tuua kaasa vangistuse.

Määrus teabe saamiseks

Tegemist ei ole küll täitmismeetodiga, kuid see menetlus võimaldab võlgnikke nende vara kohta teabe saamiseks küsitleda, et võlausaldajad saaksid teha teadlikuma valiku selle kohta, millist täitmismeetodit nad sooviksid kasutada.

2 Milline asutus või millised asutused on täitmisel pädev/pädevad?

Gibraltaril on täitmise tagamisel pädev asutus kõrgeim kohus.

3 Mis tingimustel võib välja anda täitedokumendi või teha täitmisotsuse?

3.1 Menetlus

Kõrgeimal kohtul on õigus (sh väiksemate nõuete menetluse raames) nõuda kohtuotsuse täitmist, kui ta on teinud asjaomase kohtuotsuse.

Gibraltaril on kohtutäiturid kohtuteenistuse (Court Service) töötajad ja seega riigiteenistujad. Nad tagavad kohtutes tehtud ja registreeritud kohtuotsuste ja/või kohtumääruste täitmise. Nad täidavad täitmismäärusi, kindlustavad vara valdust käsitlevate määruste alusel sundtäitmise ja nõuavad vara tagastamist käsitlevate määruste alusel tagasi vara. Lisaks täidavad kohtutäiturid muid ülesandeid, sealhulgas toimetavad isiklikult kätte dokumente ja täitmisele pööramise määrusi.

Advokaatide või muude õigusala töötajate abi kasutamine

Võlausaldaja ei pea esitama täitmistaotlust advokaadi või muu õigusala töötaja kaudu.

Täitemenetlus võib olla keeruline, välja arvatud kõrgeima kohtu väiksemate nõuete menetluste puhul. Võlausaldajad võiksid enne täitemenetluse alustamist küsida nõu õigusnõustajalt või kodanike nõuandebüroolt.

Täitmisega seotud kulud

Iga täitmismeetodi puhul tuleb tasuda erinev kohtulõiv. Nagu eespool märgitud, ei saa kohus, kes lisab lõivu kostja võlgnetavale summale, võlausaldaja makstud lõivusummat tagastada, kui võlausaldaja ei saa kostjalt raha. Lisateave kohaldatavate lõivude kohta on kättesaadav kõrgeima kohtu kantseleis aadressil 277 Main Street, Gibraltar, telefon (+ 350) 200 75608.

3.2 Peamised tingimused

Nagu eespool märgitud, otsustab Gibraltaril täitmismeetodi valiku üle täielikult võlausaldaja. Võlausaldajatel, kelle kasuks kohus on teinud kehtiva kohtuotsuse, kuid kellele ei ole ikka veel makset tehtud, on õigus see otsus täitmisele pöörata neile kõige sobivamal viisil. Seega, kui on olemas kehtiv kohtuotsus ja esitatud nõuetekohane taotlus, on kohus kohustatud kasutama võlausaldaja valitud täitmismeetodit.

4 Täitemeetmete ese ja laad

4.1 Millist liiki vara suhtes võib täitemeetmeid rakendada?

Täitemeetmeid võib rakendada järgmise vara suhtes:

 • pangakontod, kasutades kolmandatele isikutele suunatud võla arestimise määruse menetlust;
 • materiaalne vallasvara, kasutades sundtäitmist;
 • kinnisasi, kasutades maksemääruse menetlust.

Puudub sellise vara range loetelu, mille suhtes arestimist ei kohaldata. Siiski on olemas vastavad suunised. Kohtutäitur võib ära võtta ainult kostjale kuuluvaid või tema ühisomandis olevaid esemeid.

Mis tahes vara, mille kohtutäitur ära võtab, peab saama tõenäoliselt müüa enampakkumisel. Kohtutäiturid ei vii ära vara, kui nad arvavad, et sellest saadav raha ei ole piisav määrusega väljamõistetud summa katmiseks pärast äraviimise ja enampakkumisel müümise kulude mahaarvamist.

Kohtutäiturid ei tohi ära võtta järgmist:

 • esemed, mida kostja vajab oma töös või äritegevuses, näiteks kutsetöötaja töövahendid või raamatud;
 • kostja ja tema perekonna jaoks esmatähtsad majapidamistarbed, näiteks rõivad või voodiriided;
 • liisitud, renditud või järelmaksuga ostetud esemed (sh autod);
 • vara, mille on juba arestinud muu määruse alusel tegutsev kohtutäitur, või
 • seadmed, mis ei kuulu ettevõttele (nt liisitud kontorimööbel, masinad ja sõidukid).

Kolmandatele isikutele suunatud võla arestimise määruste puhul võib võlgnik, kes ei saa raha pangas või ehituslaenuühistus olevalt kontolt välja võtta ja kes väidab, et temal või tema perel on seetõttu raskusi tavapäraste elamiskulude katmisega, taotleda kohtult raskustesse sattumise määrust, mis võimaldab teha kontolt ühe või mitu makset konkreetsetele isikutele.

4.2 Milline on täitemeetmete mõju?

Kohtumääruste täitmata jätmise korral võidakse nii võlgnike kui ka kolmandate isikute suhtes kohaldada karistusi kohtu suhtes lugupidamatu käitumise eest. Kohtu suhtes lugupidamatu käitumise eest võidakse määrata muu hulgas järgmisi karistusi: vabandamine (st avalikul kohtuistungil kohtuniku ees vabandamine), trahv ja kõige tõsisematel juhtudel kuni 14 päeva pikkune vangistus.

Pankadel on teatavad kohustused seoses teabe avalikustamise ja pangakontode arestimisega. Kui pank saab seoses mõne oma kliendiga kolmandale isikule suunatud võla arestimise määruse, ei pea pank avaldama, kui palju raha on kliendi kontol. Ta võib kinnitada, et kontol puuduvad vahendid, et vahenditest ei piisa kogu summa tasumiseks, kuid osa sellest on võimalik maksta, või et on olemas piisavad vahendid kogu sissenõutud summa katmiseks. Väga ranged andmekaitsenõuded reguleerivad, millist teavet tohib pank lisaks sellele teabele anda.

4.3 Milline on selliste meetmete kehtivus?

Kõigis määrustes on märgitud asjakohase teabe esitamiseks või kohtumääruse täitmiseks antud tähtaeg ning maksimaalsed karistused, mida võidakse kohtumääruse täitmata jätmise eest määrata.

5 Kas sellise meetme kohaldamise otsust on võimalik edasi kaevata?

Kohtupõhised täitmismeetodid (maksemäärus ja kolmandatele isikutele suunatud võla arestimise määrus) hõlmavad kaheetapilist menetlust. Menetluse ajutise määruse etapp on puhtalt paberipõhine ja võlgnik selles ei osale. Selleks et mis tahes täitmismeetodi puhul jõutaks lõppetappi, peab aga toimuma kohtuistung, kuhu kutsutakse ka võlgnik, et ta saaks põhjendada, miks kavandatud täitmismeetodit ei tuleks kasutada. Kohtuistungi kuupäev teatatakse aegsasti kõigile pooltele ning alati määratakse kindlaks minimaalne aeg, mis peab jääma ajutise määruse etapi, lõppistungist teatamise ja lõppistungi vahele, et võlgnikul (ja mis tahes otseselt seotud asjaomasel kolmandal isikul, nt kolmandale isikule suunatud võla arestimise määruse puhul pangal) oleks aega end ette valmistada. Kui lõppistungi kuupäev pooltele ei sobi, võivad nad selle edasi lükata kuupäevale, mis sobib mõlemale poolele paremini. Sellisel juhul jääb ajutine määrus jõusse, kuid seda ei saa muuta lõplikuks enne kohtuistungi toimumist.

Kui kohus on määruse teinud, ei saa otsust enam edasi kaevata. Asjakohastel tingimustel saab kaebuse või taotluse otsuse tühistamiseks esitada üksnes algse kohtuotsuse suhtes, millega anti võlausaldajale õigus taotleda kohtuotsuse täitmist. Kohus saab täitemenetluse tühistada ainult juhul, kui kohtuotsus vaidlustatakse või tühistatakse. Kui kohtuotsus vaidlustatakse pärast seda, kui kohus on andnud võlausaldaja täitmistaotlusele heakskiidu, võib määruse täitmise peatada kohtule taotluse esitamisega. Kohtutäiturid ei tarvitse vara ära võtta, kuid nad peavad endiselt pidama arvestust vara üle, mille suhtes kohaldatakse sundtäitmist (s.o koostama selle vara loetelu, mida saab hiljem arestida ja müügiks ära võtta).

Kui võlausaldaja on esitanud kohtule nõuetekohase täitmistaotluse, ei saa kohus keelduda võlausaldaja valitud täitmismeetodi lubamisest. Seega ei ole võlausaldajal vaja vahendeid meetme kohaldamise otsuse edasikaebamiseks.

6 Kas täitmisel on piiranguid, eriti seoses võlausaldaja kaitsega, ja ajalisi piiranguid?

Täitmismäärus on ajaliselt piiratud. Täitmismäärus kehtib 12 kuud ja seda võib kohtumäärusega pikendada veel 12 kuu võrra.

Vara kontrolli alla võtmisel tuleb võlgnikule teatada, et tema vara on arestitud ja et tal on aega viis päeva kohtutäituriga vara valdusesse võtmise kokkuleppe sõlmimiseks. See kokkulepe võimaldab võlgnikul vara endale hoida. Kui võlgnik ei allkirjasta kokkulepet viie päeva jooksul, võib kohtutäitur vara ära viia ja selle enampakkumisele panna.

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 14/10/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.