Kuidas kohtuotsust täitmisele pöörata?

Malta
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Mida tähendab täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades?

Täitmine tähendab kohtuotsuse täideviimist.

2 Milline asutus või millised asutused on täitmisel pädev/pädevad?

See oleneb esitatud avaldusest. Näiteks hüpoteegi registreerib avaliku registri juhataja, kui ta on saanud kohtuotsuse kinnitatud ärakirja koos kohtusekretäri tõendiga, et kohtuotsust ei ole edasi kaevatud ja selle edasikaebamise tähtaeg on möödunud või et kohtuotsust ei ole võimalik edasi kaevata.

3 Mis tingimustel võib välja anda täitedokumendi või teha täitmisotsuse?

Üldnormide, st kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Malta seadustekogu 12. peatükk) kohaselt on täitedokumendid:

 • kohtulik kiri, kui võlg on kindel, kindlasummaline ja selle tagasimaksetähtpäev on saabunud ja see ei seisne teatava teo tegemises ning kui võlasumma ei ületa 25000 eurot. Seda reguleerib kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 166A;
 • Malta kohtute otsused ja määrused;
 • Malta notari või muu seda tegema volitatud ametniku kinnitatud lepingud, kui lepingu esemeks on võlg, mis on kindel, kindlasummaline ja mille tagasimaksetähtpäev on saabunud ja mis ei seisne teatava teo tegemises;
 • kohtulõivude ja -kulude kinnitatud arved advokaadi, advokaadi abi, notari, kohtueksperdi või muu kohtu määratud asjatundja või tunnistaja kasuks, välja arvatud juhul, kui sellised kinnitatud arved on seadusega ettenähtud korras vaidlustatud;
 • Malta vahekohtukeskuses registreeritud vahekohtulahendid;
 • käsk- ja lihtvekslid;
 • vahendusmenetluse tulemusena saavutatud kokkulepped, mille vahendusmenetluse pooled on täidetavaks tunnistanud;
 • tarbijavaidluste komisjoni otsused.

On ka mitmesuguseid muid täitedokumente, mis tulenevad erinormidest, näiteks maksualastest õigusnormidest.

3.1 Menetlus

Aktid ja toimingud, mille abil täitedokument võidakse olenevalt asjaoludest täita, on järgmised:

 • vallasasjade arestimise määrus;
 • kinnisasja arestimise määrus;
 • tegutseva äriühingu arestimise määrus;
 • vallas- või kinnisasjade või kinnisasjadega seotud õiguste kohtulik müük enampakkumise teel;
 • kolmanda isiku valduses oleva võlgniku vara arestimise määrus;
 • kinnisasjast väljatõstmise määrus;
 • in factum määrus;
 • merelaevade arestimise määrus;
 • õhusõiduki arestimise määrus;
 • in procinctu määrus.

Kui täitedokument täidetakse § 166A kohaselt, esitab täitedokumendiks kvalifitseeruva kohtuliku kirja registreerimise taotleja kohtusekretärile kohtuliku kirja ärakirja, sh kättetoimetamise tõendi ja vastuse saamise korral selle ärakirja.

Muude täitedokumentide puhul oleneb menetlus nende laadist. Vt kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustik, § 252 jj.

3.2 Peamised tingimused

Tingimused olenevad nende laadist. Vt kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustik, § 252 jj.

4 Täitemeetmete ese ja laad

4.1 Millist liiki vara suhtes võib täitemeetmeid rakendada?

Sissenõude võib pöörata vallasvarale, sh järgmistele:

 • äriühingute aktsiad ja osakud;
 • pädeva asutuse väljastatud load, nagu võib olla ette nähtud justiitsküsimuste eest vastutava ministri määrustega;
 • kindlustuslepingud;
 • krediidiväärtpaberid ning intellektuaal- ja tööstusomandiõigused.

Mittearestitavad esemed on järgmised:

 • võlgniku ja tema perekonna inimväärseks eluks mõistlikult vajalikud igapäevased riideesemed, voodipesu, nõud ja mööbel;
 • võlgniku, tema naise või laste isiklikud dokumendid ja kutsealaga seotud raamatud;
 • notarite registrid ja protokolliraamatud;
 • võlgniku, tema naise või laste õpetamiseks või nende teadus- või kunstitegevuseks vajalikud töövahendid ja instrumendid;
 • põllumajandusloomad ja -tööriistad ning koristamata saak;
 • täielikult riigi teenistusse (sh postiteenuse osutamiseks, kuid v.a kommertsteenusteks) antud õhusõiduk;
 • täielikult Malta valitsuse teenistusse prahitud merelaevad;
 • kirikurüüd ja sakraalsed esemed, mida kasutatakse pühitsetud kirikus või mis kuuluvad preestrile, usurühmitusele või selle liikmele;
 • Malta politsei või relvajõudude liikme vara, st oma kohustuste täitmisel kasutatavad relvad, laskemoon, seadmed, vahendid ja riideesemed.

Arestida saab kinnisasju, äriühingu vara, vee- ja õhusõidukeid.

Kolmanda isiku valduses oleva võlgniku vara arestimise määrust ei saa välja anda järgmise suhtes:

 • töötasu (sh preemiad, päevaraha, ületunnitasu ja muud rahalised tasud);
 • sotsiaalkindlustusseaduses nimetatud hüvitis, pension, abiraha ja toetus või muu valitsuse pensioni saava isiku hüvitis;
 • valitsuse eraldatud heategevuslik toetus või annetus;
 • sõnaselgelt elatiseks määratud annak, kui võlgnikul ei ole muid elatusvahendeid ja tegemist ei ole elatisvõlaga;
 • kohtulikult või notariaalse lepinguga kindlaksmääratud elatis, kui tegemist ei ole elatisvõlaga;
 • rahasumma, mille võlgnik on saanud sellise laenulepingu alusel, mis on sõlmitud võlgniku peamiseks elukohaks kavandatud eluaseme ehitamiseks ja remondiks;
 • arvelduskrediit, v.a krediitkaardid, mida kasutatakse võlgniku juhitavate äriühingute tegevuses;
 • pangagarantiid ja akreditiivid.

4.2 Milline on täitemeetmete mõju?

Täitemeetmete tagajärjel täitedokumendid täidetakse ja isik saab seeläbi vastavalt seadusele tagasi oma vara.

4.3 Milline on selliste meetmete kehtivus?

See oleneb juhtumist, kuid üldiselt kehtivad täitemäärused seni, kuni nende aluseks olnud dokument kuulub täitmisele. Kolmanda isiku valduses oleva võlgniku vara arestimise määruse kehtivusaega ei saa pikendada ja see kehtib kuni selle tühistamiseni kohtumäärusega.

5 Kas sellise meetme kohaldamise otsust on võimalik edasi kaevata?

Isik, kelle vastu täitemäärus on välja antud, või muu huvitatud isik võib esitada määruse teinud kohtule selle täieliku või osalise tühistamise taotluse. Taotlusest tuleb vastaspoolele teatada ja viimane peab kümne päeva jooksul esitama vastuse koos kõikide märkustega, mida ta soovib teha. Kohus teeb taotluse kohta otsuse pärast poolte ärakuulamist. Asjaomase kohtumääruse võib edasi kaevata kuue päeva jooksul pärast selle väljakuulutamist avalikul kohtuistungil.

6 Kas täitmisel on piiranguid, eriti seoses võlausaldaja kaitsega, ja ajalisi piiranguid?

Kõrgeimate kohtute otsused võivad muutuda uuesti täidetavaks pärast kümne (10) aasta möödumist kuupäevast, mil kohtuotsust või kohtumäärust oleks saanud täide viia. Alama astme kohtute või väiksemate kohtuvaidluste kohtute otsused võivad muutuda uuesti täidetavaks viie aasta möödumisel. Täitedokumendid, mille aluseks on leping, kui võlg on kindel, kindlasummaline ja selle tagasimaksetähtpäev on saabunud, Malta seadustekogu 12. peatüki § 166A kohased meetmed, ning käskvekslid või lihtvekslid, võib uuesti täitmisele pöörata kolme aasta pärast. Nende uuesti täitmisele pööramiseks esitatakse pädevale kohtule avaldus. Avalduse esitaja kinnitab vande all, mis liiki võla või nõude täitmist ta taotleb ja et võlg või selle osa on ikka veel maksmata. Lisaks sellele kehtib neil juhtudel kolmekümne (30) aasta pikkune aegumistähtaeg, kuid eespool nimetatud avaldus võib selle tähtaja kulgemise peatada.

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 16/12/2020

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.