Kuidas kohtuotsust täitmisele pöörata?

Rumeenia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Mida tähendab täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades?

Täitmist käsitlevad õigusnormid on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklites 622–914. Täitemenetlus on tsiviilkohtumenetluse teine etapp ja selle peamine eesmärk on tagada kohtuotsuse või muu täitedokumendiga tunnustatud õiguse tegelik kasutamine. Sissenõudja, kes on kohtuotsuse või täitedokumendiga tunnustatud õiguse omaja, kohustab täitemenetlusega võlgnikku täitma asjaomaseid kohustusi, mida ta keeldus vabatahtlikult täitmast.

Rumeenia tsiviilkohtumenetluse seadustikus on loetletud otsesed ja kaudsed täitemeetmed.

Otsese täitmise vormid on need, mis on seotud täitekorralduses kindlaks määratud kohustuse esemega, s.o vallasvara arestimine (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklid 893–895), kinnisvara arestimine (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklid 896–902) ning teatava toimingu tegemise või tegemisest hoidumise kohustuse täitmisele pööramine (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklid 903–914 (sh erisätted alaealistega seotud kohtuotsuste täitmise kohta; artiklid 910–914) ning tsiviilseadustiku artikkel 1527 jj). Teatava toimingu tegemise kohustuse täitmisele pööramise puhul tehakse seaduses vahet kohustusel, mida võib täita ka võlgnikust erinev isik või üksus, ja intuitu personae (isiklikul) kohustusel.

Kaudne täitmine seisneb täitekorralduse esemeks oleva rahasumma saamises võlgniku vara sundmüügist. Kaudsete täitemeetmete näited on rahasummade arestimine või vara arestimine (millele järgneb müük). Üks meede on ka kinnisvarast saadava tulu arestimine.

Kohustused, mis tõenäoliselt täitmisele pööratakse, on rahalised kohustused, vara või selle kasutusõiguse üleandmine, hoone lammutamine / istandiku vabastamine / töö katkestamine või alaealiste laste isikuhooldusõiguse ja elukoha kindlaksmääramise ning suhtlusõigusega seotud kohustused.

2 Milline asutus või millised asutused on täitmisel pädev/pädevad?

Kohtuotsuste ja muude täitedokumentide täitmist korraldab selle apellatsioonikohtu heaks töötav kohtutäitur (executor judecătoresc), kelle tööpiirkonnas asub kinnisasi, kui tegemist on kinnisvara või koristamata vilja arestimisega või otsese sissenõude pööramisega kinnisvarale. Vallasvara arestimist ja otsest sissenõude pööramist vallasvarale korraldab selle apellatsioonikohtu heaks töötav kohtutäitur, kelle tööpiirkonnas asub võlgniku elukoht või registrijärgne asukoht või asjaomane vara. Kui võlgniku elukoht või registrijärgne asukoht on välisriigis, on pädev mis tahes kohtutäitur.

Arestimist korraldab sissenõudja taotlusel kohtutäitur, kelle büroo asub selle apellatsioonikohtu tööpiirkonnas, kus asub võlgniku või arestimisega seotud kolmanda isiku elukoht või registrijärgne asukoht. Füüsilise või juriidilise isiku pangakonto(de) arestimise korral on pädevus kohtutäituril, kelle büroo asub selle apellatsioonikohtu tööpiirkonnas, kus asub võlgniku elukoht või registrijärgne asukoht või kus asub selle panga pea- või harukontor, kus võlgnik konkreetse(d) pangakonto(d) avas. Kui võlgnikul on mitu pangakontot, on kõigi pangakontode arestimise pädevus kohtutäituril, kes asub ühes konto avamise kohas. Täitekohus on esimese astme kohus (judecătoria), kelle tööpiirkonnas asub täitevasutuse poole pöördumise kuupäeval võlgniku elukoht või registrijärgne asukoht. Kui võlgniku elukoht või registrijärgne asukoht ei ole Rumeenias, on pädevus sellel esimese astme kohtul, kelle tööpiirkonnas asub sissenõudja elukoht või registrijärgne asukoht, ja kui see ei asu Rumeenias, on pädevus sellel esimese astme kohtul, kelle tööpiirkonnas asub sissenõudja volitatud kohtutäituri registrijärgne asukoht.

Täitekohus tegeleb täidetavaks tunnistamise taotluste, täitmise lubamatuks tunnistamise hagide ja muude täitmisega seotud probleemidega, välja arvatud need, mis on seaduse kohaselt teiste kohtute või asutuste pädevuses.

Täidetavaks tunnistamise taotluste menetlemise eest võetav riigilõiv on 20 leud iga täitedokumendi kohta (valitsuse erakorraline määrus nr 80/2013 kohtudokumentide riigilõivude kohta muudetud kujul).

3 Mis tingimustel võib välja anda täitedokumendi või teha täitmisotsuse?

3.1 Menetlus

Täitetoiminguid võib teha ainult kohtuotsuse (jõustunud kohtuotsused, ajutiselt täitmisele kuuluvad kohtulahendid) või muude seaduse kohaselt täitedokumendiks loetavate kirjalike aktide (notariaalaktid, võlaväärtpaberid, vahekohtuotsused jne) alusel.

Kohtutäitur registreerib sissenõudja esitatud täitmisavalduse selle saamisel. Kohtutäitur tunnistab oma otsusega asjaomase dokumendi täidetavust pooli kohale kutsumata. Täidetavaks tunnistamine võimaldab sissenõudjal paluda pädeval kohtutäituril kasutada kas korraga või järjestikku kõiki täitmisvahendeid, et tagada tema õigused, sealhulgas õigus täitekulude hüvitamisele. Täidetavaks tunnistamine kehtib kogu riigis ja hõlmab ka neid täitedokumente, mida kohtutäitur väljastab heakskiidetud täitemenetluse raames.

Kohtutäiturid võivad menetlusdokumente kätte toimetada isiklikult või oma büroo töötaja kaudu ja kui see ei ole võimalik, siis kooskõlas kohtusse kutsumist ja menetlusdokumentide kättetoimetamist käsitlevate õigussätetega.

Niipea kui kohtutäitur saab täitmisavalduse, otsustab ta selle registreerida ja avada täitetoimiku või, kui see on asjakohane, keelduda täitemenetluse algatamisest, põhjendades oma keeldumist. Sissenõudjat teavitatakse otsusest viivitamata. Kui kohtutäitur keeldub täitemenetluse algatamisest, võib sissenõudja esitada 15 päeva jooksul pärast teatavakstegemise kuupäeva täitekohtule kaebuse.

Kohtutäitur taotleb täitekohtult kolme päeva jooksul pärast avalduse registreerimist täidetavaks tunnistamist ning esitab sellele kohtule sissenõudja avalduse, täitedokumendi, otsuse ja riigilõivu tasumist tõendava dokumendi nõuetekohaselt kinnitatud ärakirjad.

Kohus teeb täidetavaks tunnistamise taotluse kohta seitsme päeva jooksul pärast selle registreerimist otsuse kinnisel istungil pooli kohale kutsumata. Otsuse tegemise võib edasi lükata kõige rohkem 48 tundi ning otsuse põhjendused tuleb esitada seitsme päeva jooksul pärast selle tegemist.

Täidetavaks tunnistamine võimaldab sissenõudjal paluda kohtutäituril, kes täidetavaks tunnistamist taotles, kasutada kas korraga või järjestikku kõiki seadusega ette nähtud täitmisvahendeid, et tagada tema õigused, sealhulgas õigus täitekulude hüvitamisele. Täidetavaks tunnistamine kehtib kogu riigis. See hõlmab ka neid täitedokumente, mida kohtutäitur väljastab heakskiidetud täitemenetluse raames.

Kohus võib täidetavaks tunnistamise taotluse rahuldamisest keelduda ainult juhul, kui taotlus kuulub muu täitevasutuse pädevusse, otsus või, kui see on asjakohane, dokument ei ole täitedokument, muu dokument kui kohtuotsus ei vasta kõigile vorminõuetele, nõue ei ole kindel, kindlasummaline ega kuulu tasumisele, võlgnikul on täitemeetmete suhtes puutumatus, dokumendis on sätteid, mida ei saa täitmisele pöörata, või esineb muid takistavaid asjaolusid.

Kohtulahend, millega rahuldatakse täidetavaks tunnistamise taotlus, ei kuulu edasikaebamisele, kuid selle võib läbi vaadata, kui täitmisele pööratavus vaidlustatakse. Täidetavaks tunnistamise taotluse tagasilükkamise otsuse võib edasi kaevata ainult sissenõudja 15 päeva jooksul pärast selle kättetoimetamist.

Riiklik Kohtutäiturite Liit (Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești) määrab justiitsministri heakskiidul kindlaks kohtutäiturite osutatavate teenuste miinimumtasud ja ajakohastab neid. Justiitsministri 14. novembri 2006. aasta määrusega nr 2550/2006 (muudetud kujul) on kehtestatud järgmised täitetoimingute miinimum- ja maksimumtasud.

Menetlusdokumentidest teatamine ja nende kättetoimetamine: 20–400 leud

Otsene täitmine

  • Väljatõstmine: füüsilisest isikust võlgniku puhul 150–2200 leud, juriidilisest isikust võlgniku puhul 5200 leud;
  • alaealiste laste hooldusõiguse täitmisele pööramine või nende elukoha kindlaksmääramine: 50–1000 leud;
  • alaealiste lastega suhtlusõiguse täitmisele pööramine: 50–500 leud;
  • valduse taastamise, kinnisasja piiride kindlaksmääramise, servituutide, vara üleandmise jne täitmisele pööramine: füüsilisest isikust võlgniku puhul 60–2200 leud, juriidilisest isikust võlgniku puhul 5200 leud;
  • töö katkestamise või hoone lammutamise täitmisele pööramine: füüsilisest isikust võlgniku puhul 150–2200 leud, juriidilisest isikust võlgniku puhul 5200 leud.

Kaudne täitmine

Miinimumtasu

Maksimumtasu

alla 50 000 leu suuruse nõude puhul 10% summast ja 75 leud + 2% 1000 leud ületavast summast

kuni 50 000 leu suuruse nõude puhul 10% summast

50 000–80 000 leu suuruse nõude puhul 1175 leud + 2% 50 000 leud ületavast summast

50 000–80 000 leu suuruse nõude puhul 5000 leud + kuni 3% 50 000 leud ületavast summast

80 000–100 000 leu suuruse nõude puhul 1775 leud + 1% 80 000 leud ületavast summast

80 000–100 000 leu suuruse nõude puhul 5900 leud + kuni 2% 80 000 leud ületavast summast

üle 100 000 leu suuruse nõude puhul 2500 leud + 1% 100 000 leud ületavast summast ja 5500 leud + kuni 0,5% 400 000 leud ületavast summast

üle 100 000 leu suuruse nõude puhul 6300 leud + kuni 1% 100 000 leud ületavast summast

Arestimine

Miinimumtasu

Maksimumtasu

alla 50 000 leu suuruse nõude puhul 10% summast ja 75 leud + 2% 1000 leud ületavast summast

kuni 50 000 leu suuruse nõude puhul 10% summast

50 000–80 000 leu suuruse nõude puhul 1175 leud + 2% 50 000 leud ületavast summast

50 000–80 000 leu suuruse nõude puhul 5000 leud + kuni 3% 50 000 leud ületavast summast

80 000–100 000 leu suuruse nõude puhul 1775 leud + 1% 80 000 leud ületavast summast

80 000–100 000 leu suuruse nõude puhul 5900 leud + kuni 2% 80 000 leud ületavast summast

üle 100 000 leu suuruse nõude puhul 2500 leud + 1% 100 000 leud ületavast summast ja 5500 leud + kuni 0,5% 400 000 leud ületavast summast

üle 100 000 leu suuruse nõude puhul 6300 leud + kuni 1% 100 000 leud ületavast summast

Järelmeetmed käskveksli, lihtveksli või tšeki tasumisest keeldumise suhtes: 150–400 leud

Faktide kindlakstegemine ja varade inventuur: füüsilisest isikust võlgniku puhul 100–2200 leud, juriidilisest isikust võlgniku puhul 5200 leud

Kohtulikult jagatava vara müük avalikul enampakkumisel: 150–2200 leud

Vara ennetav arestimine valduse ülevõtmisega: füüsilisest isikust võlgniku puhul 100–1200 leud, juriidilisest isikust võlgniku puhul 2200 leud

Vara kohtulik arestimine valduse ülevõtmisega: füüsilisest isikust võlgniku puhul 100–1200 leud, juriidilisest isikust võlgniku puhul 2200 leud

Vara ennetav arestimine: füüsilisest isikust võlgniku puhul 100–1200 leud, juriidilisest isikust võlgniku puhul 2200 leud

Pakkumise registreerimine: 50–350 leud

Konfiskeerimine: 10% tulust (minimaalne) – 10% tulust (maksimaalne)

Nõustamine täitedokumentide koostamise küsimustes: 20–200 leud

3.2 Peamised tingimused

Vt vastus küsimusele 2.1.

Sissenõudja ja võlgnik võivad kokku leppida, et täitemeetmed võetakse täielikult või osaliselt üksnes võlgniku rahalise sissetuleku suhtes, et arestitud varade müük toimub vastastikusel kokkuleppel või et võlg tasutakse muul seadusega lubatud viisil.

Välisriigi kohtuotsuse puhul on nõutav lisamenetlus, nimelt tuleb vastu võtta täidetavaks tunnistamise otsus (exequatur).

Täitmise saab pöörata võlgniku sissetulekule ja varadele, kui neid on võimalik arestida, kuid ainult ulatuses, mis on vajalik sissenõudja õiguste tagamiseks. Vara, mille suhtes kohaldatakse ringluse erikorda, saab arestida ainult seaduses sätestatud tingimustel.

Võlgnike kohta on sätestatud eritingimus, mille kohaselt ei või täitemenetlust algatada võlgnikku iga täitmise vormi puhul vastavalt kohtusse kutsumata. Võlgnike kohta on kehtestatud ka muid erisätteid, näiteks ei tohi alaealiste või teovõimetuks tunnistatud täisealiste võlgnike suhtes võtta täitemeetmeid, kui neil ei ole hooldajat või eestkostjat.

4 Täitemeetmete ese ja laad

4.1 Millist liiki vara suhtes võib täitemeetmeid rakendada?

Täitmise saab pöörata võlgniku sissetulekule, sealhulgas kinnisvarast saadud üldtuludele, pangakontodel olevatele summadele, vallas- ja kinnisasjadele jne. Vt vastus 1. küsimusele.

4.2 Milline on täitemeetmete mõju?

Kui võlgniku omanduses või kolmanda isiku valduses olevad vallasasjad on kindlaks tehtud, siis need arestitakse koos valduse ülevõtmisega. Kohtutäituri taotlusel võib arestimise registreerida äriregistris (registrul comerțului), vallasvaratagatiste elektroonilises arhiivis (Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare), pärimisregistris (registrul succesoral), mida peab notarite koda (camera notarilor publici), või muudes avalikes registrites. Alates hetkest, mil varad arestitakse valduse ülevõtmisega, ei ole need võlgnikule täitemenetluse ajal enam kättesaadavad. Nende kasutamine on karistatav kohtuliku trahviga, välja arvatud juhul, kui tegemist on kuriteoga. Kui tasumisele kuuluvat summat ära ei maksta, müüb kohtutäitur arestitud vara avalikul enampakkumisel või otsemüügi teel või muul seadusega ette nähtud viisil (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 731 jj).

Arestida saab raha, väärtpabereid ja muud arestitavat immateriaalset vallasvara, mis võlgnetakse võlgnikule või mida hoiab kolmas isik võlgniku nimel enda valduses või mida kolmas isik tulevikus talle praeguste õigussuhete kohaselt võlgneb. Kogu arestitud raha ja vara külmutatakse alates päevast, mil asjaomane kohtumäärus saadetakse kolmandale isikule, kelle suhtes arestimist kohaldatakse. Alates külmutamisest kuni täitekorralduses nimetatud kohustuste täieliku täitmiseni ei tohi kolmas isik, kelle suhtes arestimist kohaldatakse, teha makseid ega muid tehinguid, mis võiksid külmutatud varasid vähendada. Kui kolmas isik, kelle suhtes arestimist kohaldatakse, ei täida arestimisega seotud kohustusi, võib võla tasumist taotlev sissenõudja, võlgnik või kohtutäitur teavitada sellest arestimise kinnitamiseks täitekohut. Lõpliku kinnitamisotsuse tagajärjeks on nõude loovutamine ja see on täitekorraldus kolmanda isiku suhtes, kelle suhtes arestimist kohaldatakse. Pärast arestimise kinnitamist peab kolmas isik, kelle suhtes arestimist kohaldatakse, deponeerima või maksma kinnitamisotsusel märgitud summa. Kui kolmas isik, kelle suhtes arestimist kohaldatakse, seda ei tee, algatatakse tema suhtes kinnitamisotsuse alusel täitemenetlus (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 781 jj).

Kui sissenõue pööratakse kinnisasjale ja kui võlgnik võlga ei tasu, algatab kohtutäitur pärast täidetavaks tunnistamise teate kättetoimetamist ja kinnistusraamatusse kandmist müügiprotsessi (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 813 jj).

4.3 Milline on selliste meetmete kehtivus?

Kohaldatav tähtaeg on kuus kuud (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 697 jj), kui sissenõudja ei ole selle aja jooksul pärast mis tahes täitetoimingu täitmise tähtaega muid sissenõudmismeetmeid võtnud.

Aegumistähtaeg on kolm aastat (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 706 jj).

5 Kas sellise meetme kohaldamise otsust on võimalik edasi kaevata?

Kaebuse võib esitada tegelike täitetoimingute peale; täitekorralduse peale võib edasi kaevata, et täpsustada selle sisu, ulatust või täitmist. Kui täitmine toimub kohtuotsuse alusel, ei saa võlgnik seda vaidlustada, tuginedes asjaolule või õigusnormile, millele ta oleks saanud tugineda esimese astme kohtus või apellatsioonikohtus.

Kui täitmine toimub muu täitedokumendi kui kohtuotsuse alusel, võib täitmise peale esitatud kaebuses tugineda ka asjaolule või õigusnormile, mis on seotud täitedokumendis kindlaks määratud õiguse sisuga, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud õiguskaitsevahend selle täitedokumendi tühistamiseks, sealhulgas tavapärane hagi.

Sama isik ei saa uut kaebust esitada põhjustel, mis olid olemas esimese kaebuse esitamise ajal.

Pädev kohus on täitekohus või täitekorralduse sisu, ulatuse või täitmise täpsustamise puhul täitmisele kuuluva otsuse teinud kohus.

Kaebuse võib esitada 15 päeva jooksul alates kuupäevast, mil

  • kaebaja sai teada täitedokumendist;
  • asjaomast huvitatud isikut teavitati arestimise kohaldamisest;
  • võlgnikule toimetati kätte kohtukutse või ta sai teada esimesest täitemeetmest.

Täitekorralduse sisu, ulatuse või täitmise täpsustamist käsitleva kaebuse võib esitada igal ajal, kui täitmise taotlemise õigus ei ole aegunud. Kaebuse, milles kolmas isik väidab, et tal on omandiõigus või muu asjaõigus arestitud varale, võib esitada 15 päeva jooksul pärast vara müüki või sundüleandmist. Kaebuse esitamata jätmine nimetatud tähtaja jooksul ei takista kolmandatel isikutel oma õiguste teostamiseks eraldi hagi esitada.

Kui kohus rahuldab täitmise peale esitatud kaebuse, tühistab ta vajaduse korral täitekorralduse, mille vastu kaebus esitati, või teeb otsuse täitetoimingu korrigeerimise, tühistamise või lõpetamise kohta, täitedokumendi tühistamise või täpsustamise kohta või nende täitetoimingute tegemise kohta, mille täitmisest keelduti. Kui kohus lükkab kaebuse tagasi, võib kaebajat taotluse korral kohustada hüvitama kahju, mis tekkis täitmisega viivitamise tõttu, ja kui kaebus esitati pahatahtlikult, siis teda ka trahvitakse.

6 Kas täitmisel on piiranguid, eriti seoses võlausaldaja kaitsega, ja ajalisi piiranguid?

Teatavatele varadele ei saa sissenõuet pöörata. Selline vallasvara on järgmine: võlgnikule ja tema perele igapäevaelus hädavajalikud isiklikud või majapidamisesemed; kultusesemed; puudega inimesele ja haigete eest hoolitsemiseks hädavajalikud esemed; võlgniku ja tema pere kolme kuu toiduvarud ja kui võlgnik elatub üksnes põllumajandusest, siis järgmise saagini vajalik toit; elatusvahendid tagavad loomad ja neile kuni järgmise saagini vajalik sööt; kolme kuu talvekütuse varud võlgnikule ja tema perele; isiklikud või perekonnale kuuluvad kirjad, fotod, maalid jne.

Peale selle võib võlgniku töötasu või pensioni arestida ülalpidamiskohustuse puhul üksnes kuni poole sellise igakuise netosissetuleku ulatuses ja muud liiki kohustuste puhul ainult kuni ühe kolmandiku ulatuses.

Kui töötasu või võlgnikule regulaarselt makstavad summad, mis tagavad talle elatise, on riigi netotöötasu alammäärast väiksemad, võib arestimist kohaldada üksnes selle summa suhtes, mis ületab poolt töötasu alammäära.

Sissenõuet ei saa pöörata järgmisele sissetulekule: riiklikud toetused, lastetoetused, haige lapse hooldustoetused, rasedus- ja sünnitushüvitised, matusetoetused, riiklikud õppetoetused, päevarahad jne.

Vt ka vastus küsimusele 4.3.

Asjakohased lingid

http://www.executori.ro/ http://www.just.ro/

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 13/10/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.