Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Kuidas kohtuotsust täitmisele pöörata?

Šotimaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Mida tähendab täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades?

Šotimaal kasutatakse täitemeetmete vastena terminit diligence, kirjeldamaks eri õigusmenetlusi, mida saab võlgnike suhtes rakendada võlausaldajatele võlgnetavate summade sissenõudmiseks. Täitemeetmeid saab rakendada üksnes õiguspärase määruse, näiteks kohtumääruse või raha maksmist puudutava võladokumendi ehk üldisemalt tsiviilkohtu määruse alusel, mis üldjuhul hõlmab kohustust midagi teha või millegi tegemisest hoiduda.

Täitemeetmete hulka kuuluvad töötasust kinnipidamine, kolmanda isiku valduses oleva vara või rahaliste vahendite arestimine, võlgniku valduses oleva vara või rahaliste vahendite arestimine, kinnisvara võõrandamise keeld ja pandi seadmine võla tagatisena (adjudication for debt).

Pandi seadmine võla tagatisena

Kinnisvarale pandi seadmine võla tagatisena on väga vana täitemeede, mida kohaldatakse pärandvara suhtes ja mille tulemusel seatakse pärandvarale võla tagatisena pant võlausaldaja kasuks. See harva kasutatav täitemeede kuulub eranditult kõrge tsiviilkohtu pädevusse. Pärast pandi seadmise kohta otsuse tegemist registreeritakse otsuse väljavõte asjakohases Šotimaa kinnistusraamatus (kinnistusregistris (Register of Sasines) või kinnistusraamatus). Seejärel on pandi seadmist taotlenud võlausaldajal üldiselt samad õigused nagu teistel võlausaldajatel, kelle kasuks on seatud pärandvarale kinnispant, välja arvatud müügiõigus. See võimaldab võlausaldajal algatada hagi võlgniku väljatõstmiseks, kui kinnisasi on võlgniku valduses, või esitada hagi üüriraha saamiseks üürnikelt, kui kinnisasi on üürile antud. Võlausaldaja saab alles kümne aasta möödudes taotleda kohtult kinnisasja omanikuks saamist ja võimalust see müüa.

Kolmanda isiku valduses oleva vara või rahaliste vahendite arestimine

Arestimine on täitemeede, mille puhul pööratakse sissenõue võlgnikule kuuluvale vallasvarale, mis on kolmanda isiku valduses. Sellega keelatakse kolmandal isikul arestitud vara võõrandada. Arestida saab võlgu, pangakontol olevat raha, aktsiaid/osasid, usaldusfondi vara, kindlustuspoliise ja materiaalset vallasvara. Võlgniku valduses olevat materiaalset vallasvara ei saa arestida, sest selleks on olemas asjakohane täitemeede ehk võlgniku valduses oleva vara arestimine.

Võlgniku valduses oleva vara arestimine

Võlausaldaja saab võlgniku valduses oleva materiaalse vallasvara arestida ja müüa enampakkumisel tasumata võlgade katteks. Arestida ei saa siiski teatavaid esemeid, näiteks tööriistu või raamatuid, mida võlgnik vajab oma kutsetegevuses, ning sõidukeid, mida võlgnik põhjendatult vajab ja mille väärtus ei ületa kindlaksmääratud summat. Arestimist ei saa kasutada ka võlgniku eluruumis oleva vara valdusesse võtmiseks, välja arvatud juhul, kui kohtunik on teinud erakorralise arestimismääruse. Võlausaldaja võib arestida võlgniku valdustes oleva raha (sularaha, sh välisvaluutas olevad mündid ja pangatähed, rahakaardid, finantsinstrumendid jne), ent eluruumis või võlgniku käes olevat raha siiski arestida ei saa.

Töötasust kinnipidamine

Seda täitemeedet saab rakendada võlgniku sissetuleku suhtes töötasust kinnipidamise (ühe võla sissenõudmiseks), elatise kinnipidamise (abielulahutuse korral elatise või perioodilise toetuse sissenõudmiseks) või ühendatud arestimismääruse vormis (kohtumäärus samaaegselt kahe või enama sama liiki võla sissenõudmiseks). Töötasust kinnipidamise määruse võib 1991. aasta lastetoetuste seaduse (Child Support Act 1991) alusel teha iga isiku suhtes, kes on kohustatud maksma lapsele elatise kinnipidamise alusel elatist. Kui töötasust kinnipidamise määrus on tööandjale kätte toimetatud, peab tööandja arvama võlgniku töötasust igal palgapäeval maha summa, mis on arvutatud vastavalt seadusega kehtestatud tabelitele, ja edastama selle võlausaldajale, kuni võlg on tasutud või võlgnik töölt lahkunud.

Väljatõstmine või kinnisasjalt eemaldamine

Väljatõstmine võib toimuda määruse alusel, mis käsitleb päritava kinnisvara valduse tagasivõtmist, isiku kinnisasjalt eemaldamist või väljatõstmist. Kinnisasjalt eemaldamine (removing) on mõiste, mida kasutatakse siis, kui üürileandja püüab vara valdust üürnikult tagasi saada. Väljatõstmine on sellise isiku eemaldamine, kellel puudub õigus päritava kinnisasja kasutamiseks.

Kinnisvara võõrandamise keeld

Kinnisvara võõrandamise keeld (inhibition) on täitemeede, millega keelatakse võlgnikul päritavat kinnisvara müüa või muul viisil võõrandada või kasutada seda tagatisena varale võõrandamiskeelu pannud võlausaldaja kahjuks. Selleks tehakse võõrandamiskeeldude ja pantide registrisse kanne. Võõrandamiskeeld annab seda taotlenud võlausaldajale kindluse, kuna võlgnikul on raske oma kinnisvara käsutada, kuid sellega ei teki võlausaldajale vara suhtes mingeid asjaõigusi. Kinnisvara võõrandamise keeld on keelav täitemeede, mis kehtib viis aastat, kuid lõpeb varem juhul, kui võõrandamiskeeldu taotlenud võlausaldaja nõustub selle lõpetamisega, tavaliselt võla tasumise korral.

2 Milline asutus või millised asutused on täitmisel pädev/pädevad?

Šotimaal on täitmisel pädevad esimese astme kohtu kohtutäiturid ja kõrge tsiviilkohtu kohtutäiturid. Võlausaldajad annavad neile korralduse pöörata täitmisele esimese astme kohtu või kõrge tsiviilkohtu poolt võlgnike suhtes tehtud kohtumäärused või korraldused ning samuti avalikus registris registreeritud võladokumendid.

3 Mis tingimustel võib välja anda täitedokumendi või teha täitmisotsuse?

3.1 Menetlus

Kõikide Šotimaa kohtupiirkondade esimese astme kohtute või kõrge tsiviilkohtu ja samaväärsete asutuste tehtud kohtumäärused või korraldused (näiteks täitmiseks registreeritud võladokument) kuuluvad täitmisele. Määruse väljavõte tähendab üldjuhul volitust seadusest tulenevaks täitmiseks.

Täitemeetmete rakendamise eest vastutavad tavaliselt esimese astme kohtute kohtutäiturid või kõrge tsiviilkohtu kohtutäiturid. Nad on sõltumatud töövõtjad, kes saavad tasu ja kellel on selle kohtupiirkonna peakohtuniku volitus, kus neil on luba tegutseda. Need ametnikud alluvad kohtu kontrollile ja järelevalvele, ent ei ole otseselt kohtu töötajad. 1987. aastal vastu võetud võlgnikke käsitlevas seaduses (Šotimaa) (Debtors (Scotland) Act 1987) on sätestatud õiguslik raamistik nende ametisse nimetamise, koolituse ja ametiülesannete täitmise kontrollimiseks. Nende ülesandeid ja tegevust reguleerivad täiendavalt veel 2002. aasta võlakokkulepete ja arestimise seadus (Šotimaa) (Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002) ning 2007. aasta pankroti- ja täitemeetmete seadus (Šotimaa) (Bankruptcy and Diligence etc. (Scotland) Act 2007). Lisaks peavad kõik kohtuametnikud täitma oma ülesandeid kooskõlas kõrge tsiviilkohtu ja esimese astme kohtu kohtutäiturite liidu põhikirja ja põhimäärusega.

Advokaadi abi on vajalik ainult mõnes täitemenetluses.

Tasud, mida esimese astme kohtu ja kõrge tsiviilkohtu kohtutäiturid täitemenetluste eest võtavad, on praegu ette nähtud 2013. aasta kõrge tsiviilkohtu määrusega esimese astme kohtu kohtutäiturite tasude kohta (Act of Sederunt (Fees of Sheriff Officers) 2013 (SSI 2013/345)) ja 2013. aasta kõrge tsiviilkohtu määrusega kõrge tsiviilkohtu kohtutäiturite tasude kohta (Act of Sederunt (Fees of Messengers-at-Arms) 2013 (SSI 2013/346)). Neid tabeleid muudetakse korrapäraselt.

3.2 Peamised tingimused

Tavaliselt piisab kohtuotsuse täitmisele pööramiseks sellest, kui hageja (hagi esitanud isiku) kasuks on tehtud määrus. Enamiku täitemeetmete rakendamiseks on aga vaja kätte toimetada võlanõue ja esitada võlgadega seotud nõustamis- ja teavitamispakett, enne kui võlga on võimalik sisse nõuda. Võlanõue on võlgnikule kätte toimetatav ametlik nõue võlausaldajale võlgnetava summa, sealhulgas kõigi sellega seotud intresside ja kulude tasumiseks. Sellega antakse võlgnikule makse tegemiseks 14 päeva pikkune tähtaeg (kui võlgnik asub Ühendkuningriigis). Kui võlga kindlaksmääratud tähtaja jooksul ei tasuta, võib võlausaldaja kasutada tasumisele kuuluvate summade sissenõudmiseks täitemeetmeid. Võlgadega seotud nõustamis- ja teavitamispaketis soovitatakse võlgnikel küsida rahaalast nõu.

Erakorralise arestimismääruse korral peab võlausaldaja pöörduma kohtusse, et taotleda eriluba selliste võlgniku eluruumis olevate esemete arestimiseks, mis ei ole esmavajalikud. Sellise määruse tegemise kaalumisel võtab kohtunik arvesse eri asjaolusid, milleks on:

  • võla laad (eelkõige see, kas võlg on seotud mis tahes maksude või võlgniku kutse- või äritegevusega);
  • kas võlgnik elab asjaomases eluruumis;
  • kas võlgnik tegeleb selles eluruumis kutse- või äritegevusega;
  • kas võlgnikule on antud rahaalast nõu;
  • kas maksemääruse või -korraldusega antud maksetähtaja pikendamine on lõppenud ning
  • kas võlgniku ja võlausaldaja vahel on sõlmitud kokkulepe võla tasumiseks.

Eelkõige peab kohtunik veenduma, et võlausaldaja on astunud mõistlikke samme võla tasumise üle läbi rääkimiseks ning et võlausaldaja on juba astunud samme võla sissenõudmiseks arestimise ja töötasust kinnipidamise kaudu, ning kaaluma, kas on mõistlik eeldada, et võlgniku muu kui esmavajaliku vara enampakkumisel saadav summa on vähemalt võrdne mõistlikult hinnatud sissenõutavate kulude ja 100 Inglise naela suuruse kogusummaga.

Arestimist kasutatakse kolmanda isiku valduses oleva vara (rahalised vahendid ja vallasvara) arestimiseks ja arestimist taotlenud võlausaldaja eelisõiguste tagamiseks. Rahaliste vahendite arestimise korral vabastatakse need automaatselt 14 nädala pärast, tingimusel et ei ole esitatud vastuväidet. Kõik vastuväited tuleks esitada kohtunikule kohtus järgmistel alustel: arestimine on põhjendamatult karm, kohtutäitur ei ole arestinud vara nõuetekohaselt või arestitud vahendid kuuluvad kolmandale isikule (või on võlgniku ja kolmanda isiku ühisomand). Arestitud vara vabastamiseks peab võlausaldaja esitama sissenõudmishagi, millega kohus annab arestimismääruse adressaadile korralduse arestitud vara loovutada.

Kui kinnispandi seadmisel on võlg pärast kümmet aastat („seaduslik tähtaeg“) tasumata, võib isik, kelle kasuks on pant seatud, muuta oma õiguse absoluutseks omandiõiguseks. Seda tehakse kõrge tsiviilkohtu menetluses, mida nimetatakse seadusliku tähtaja möödunuks kuulutamise hagi esitamiseks. Võlgnik võib esitada seadusliku tähtaja möödunuks kuulutamise hagile vastulause põhjendusel, et võlg on tasutud.

Kinnisvara võõrandamise keeld jõustub kuupäeval, mil võõrandamiskeelu määrus ja selle täideviimise tõend registreeritakse võõrandamiskeeldude ja pantide registris. Kui aga võõrandamiskeeldude ja pantide registris registreeritakse keelumärge ning võõrandamiskeelu määrus ja selle täideviimise tõend registreeritakse 21 päeva jooksul alates keelumärke registreerimisest, jõustub võõrandamiskeeld alates keelumärke registreerimise kuupäevast.

4 Täitemeetmete ese ja laad

4.1 Millist liiki vara suhtes võib täitemeetmeid rakendada?

Täitemeetmed on ette nähtud iga varaliigi jaoks, välja arvatud võlgniku valduses olev sularaha.

4.2 Milline on täitemeetmete mõju?

Pandi seadmine võla tagatisena

Pandi seadmine on võlausaldaja kasuks kohtuliku tagatise seadmine. Pandi seadmise määrus ei anna võlausaldajale kohest müügiõigust, vaid ainult õiguse saada üürimakseid, kui päritav kinnisasi on välja üüritud, või õiguse võlgnik välja tõsta, kui päritav kinnisasi on võlgniku valduses.

Kolmanda isiku valduses oleva vara või rahaliste vahendite arestimine

Arestimise tulemusel külmutatakse kolmanda isiku valduses olevad võlgniku rahalised vahendid ja/või vallasvara. Kolmandal isikul ei ole võimalik vara või raha ilma võlausaldaja nõusolekuta kasutada, käsutada ega võlgnikule üle anda. Võlgnikule üle antud vara arestimiseks peab võlausaldaja esitama sissenõudmishagi. Finantsasutuse valduses olevad arestitud rahalised vahendid vabastatakse automaatselt 14 nädala pärast, kui ei ole esitatud vastuväidet. Kui arestimismääruse adressaat võõrandab arestitud vara, vastutab ta võlausaldaja ees selle vara väärtuses. Samuti on arestimismääruse rikkumise korral teoreetiliselt tegemist kohtu suhtes lugupidamatu käitumisega. Arestimismääruse adressaat on seadusega kohustatud avaldama võlausaldajale arestitud vara olemasolu või ulatuse. Selle kohustuse täitmata jätmise korral võib kohtunik teha määruse, millega nõutakse, et arestimismääruse adressaat maksaks võlausaldajale teatava rahasumma.

Töötasust kinnipidamise määrus ja elatise kinnipidamise määrus

Kui tööandjale on kätte toimetatud töötasust kinnipidamise määrus või kehtiv elatise kinnipidamise määrus, peab ta arvutatud summa töötasust maha arvama ja võlausaldajale edastama. Kui tööandja neid tingimusi ei täida, vastutab ta võlausaldaja ees selle rahasumma ulatuses, mis oleks tulnud edastada.

Väljatõstmine või kinnisasjalt eemaldamine

Väljatõstmise või kinnisasjalt eemaldamise määrusega kohustatakse isik määruse väljavõttes nimetatud kinnisasjalt lahkuma. Kui isik, kelle suhtes on tehtud väljatõstmise või kinnisasjalt eemaldamise määrus, ei ole seda määrust ettenähtud kuupäevaks vabatahtlikult täitnud, võivad kohtuametnikud ta välja tõsta ja kinnisasja valve alla panna, paludes vajaduse korral abi politseilt. Kinnisasjalt eemaldatavale isikule tuleb kätte toimetada päritavalt kinnisasjalt eemaldamise määrus ning selles kehtestatud tähtaeg peab olema lõppenud enne isiku väljatõstmist, välja arvatud juhul, kui kohtunik on sellest nõudest loobunud.

Kinnisvara võõrandamise keeld

Kinnisvara võõrandamise keelu registreerimisel võõrandamiskeeldude ja pantide registris on võlgnikul keelatud päritavat kinnisvara müüa või muul viisil võõrandada või kasutada seda tagatisena varale võõrandamiskeelu pannud võlausaldaja kahjuks. Kinnisvara võõrandamise keelu puhul on kehtetud kõik käsutustoimingud või tavalised tagatised või muud tehingud, mis võlgnik on teinud võõrandamiskeeldu rikkudes.

Ad factum praestandum määrus on määrus, mis kohustab võlgnikku tegema konkreetset toimingut, välja arvatud raha maksmine. Määruse tingimustes tuleb täpselt kindlaks määrata, mida tuleb teha, ning kohtule taotluse esitamisel on soovitatav lisada alternatiivne kahju hüvitamise nõue. Täitmata jätmise eest vangistust ei määrata, välja arvatud juhul, kui isik, kes algselt määrust taotles (edaspidi „taotleja“), esitab asjaomase taotluse määruse teinud kohtule. Seejärel peab taotleja kohut veenma, et võlgnik keeldub vabatahtlikult määruse täitmisest. Kui kohus on selles veendunud, võib ta määrata kostjale kuni kuue kuu pikkuse vangistuse. Vangistus ei tühista määrusega kehtestatud kohustust.

Raha arestimine

Võlausaldaja võib arestida ja ära võtta võlgniku valduses oleva raha (sularaha, sh välisvaluutas olevad mündid ja pangatähed, rahakaardid, finantsinstrumendid jne), ent eluruumis ja võlgniku käes olevat raha siiski arestida ei saa.

4.3 Milline on selliste meetmete kehtivus?

Pandi seadmine võla tagatisena

Pärast määruse tegemist kantakse väljavõte asjakohasesse Šotimaa kinnistusraamatusse. Sel juhul on määrus kehtiv ja võlausaldaja saab alles kümne aasta möödudes taotleda kohtult kinnisasja omanikuks saamist ja selle müüa.

Kolmanda isiku valduses oleva vara või rahaliste vahendite arestimine

Arestimine kas õnnestub või mitte. Näiteks võib arestimismääruse pangale kätte toimetada, kuid kui võlgnikul ei ole selles pangas kontot või tal ei ole ühelgi kontol piisavalt vahendeid, siis arestimise abil raha ei saa.

Võlgniku valduses oleva vara arestimine

Arestimismäärus kehtib ainult kuni kuus kuud pärast eseme arestimist või kuni 20 päeva pärast kuupäeva, mil ese selle arestimise kohast ära viidi, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Erakorralises arestimismääruses määratakse kindlaks määruse täitmise tähtaeg.

Töötasust kinnipidamise määrus ja elatise kinnipidamise määrus

Töötasust kinnipidamise või elatise kinnipidamise määruse kättetoimetamine kas õnnestub või mitte. Kui võlgnik ei tööta isiku juures, kellele määrus kätte toimetatakse, siis ei ole sellest kasu. Kui võlgnikul on töökoht, jääb määrus jõusse kuni võla tasumiseni või võlgniku töösuhte lõppemiseni.

Väljatõstmine või kinnisasjalt eemaldamine

Väljatõstmise või kinnisasjalt eemaldamise määrusele järgnevat täitemenetlust tuleb rakendada põhjendamatu viivituseta. Põhjendamatu viivituse määratlus puudub. See sõltub iga juhtumi konkreetsetest asjaoludest.

Kinnisvara võõrandamise keeld

Kinnisvara võõrandamise keeld aegub viie aasta pärast. Seda võib pikendada võõrandamiskeelu pannud isiku poolt kohtule esitatud taotluse alusel. Ad factum praestandum määruses tuleb täpsustada, mida tuleb teha ja milline on tähtaeg.

Raha arestimine

Raha arestimine kas õnnestub või mitte. Näiteks kui kohtuametnik võlgniku valdustest raha ei leia, on raha arestimine nurjunud. Kui raha arestimine õnnestub, peab kohtutäitur (esimese astme kohtu kohtutäitur või kõrge tsiviilkohtu kohtutäitur) esitama kohtunikule aruande enne seda, kui raha arestimise päevast on möödunud 14 päeva. Kohtutäitur peab saatma aruande koopiad võlgnikule ja võlausaldajale. Arestimine kaotab kehtivuse, kui kohtunik aruannet ei aktsepteeri.

5 Kas sellise meetme kohaldamise otsust on võimalik edasi kaevata?

Tööandja või võlgnik võib taotleda kohtunikult kehtiva elatise kinnipidamise määruse kehtetuks tunnistamist või selle kehtivuse lõpetamist. Kui võlgnik suudab kohtunikule tõendada, et ta tõenäoliselt ei jäta järgmist makset tegemata, võib kohtunik teha määruse, millega ta võtab elatise kinnipidamise määruse tagasi.

Võlgnik, arestimismääruse adressaat või kolmas isik võib vastuväite esitamisega taotleda kohtunikult arestimise lõpetamist või piiramist. Sellest tuleb teatada nelja nädala jooksul pärast arestimist.

Kohtuniku iga otsuse peale, mis on tehtud seoses arestimise või erakorralise arestimisega, võib esitada kaebuse. Apellatsioonkaebuse saab esitada üksnes kohtuniku loal peakohtunikule ja üksnes õigusküsimuses. Peakohtuniku otsus sellise kaebuse kohta on lõplik.

Kinnisvara võõrandamise keelu lõpetamine või tagasivõtmine on põhjendatud siis, kui võõrandamiskeeld on olnud menetluslikult ebasobiv ja kui maksmisele kuuluvat summat on vähendatud.

Pärast määruse täitmist ei saa väljatõstmist või kinnisasjalt eemaldamist enam edasi kaevata.

6 Kas täitmisel on piiranguid, eriti seoses võlausaldaja kaitsega, ja ajalisi piiranguid?

Võlgnik, kes sõlmib võlakokkuleppe

Kui võlgniku vara sekvestreeritakse või ta sõlmib võlakokkuleppe raames usalduslepingu, kaitstud usalduslepingu või võla maksegraafiku, ei saa võlausaldajad teatavatel tingimustel võtta võlgniku suhtes mingeid täiendavaid täitemeetmeid. Selle asemel peaks võlausaldaja üldiselt kaaluma võlanõude esitamist võlgniku usaldusisikule või sõlmima võla suhtes maksegraafiku.

Täitemeetmete moratoorium

1985. aasta pankrotiseaduse (Šotimaa) (Bankruptcy (Scotland) Act 1985) muudatusega, mis jõustus 2014. aasta pankroti- ja võlanõustamisseaduse (Šotimaa) (Bankruptcy and Debt Advice (Scotland) Act 2014) alusel 1. aprillil 2015, on kõikide seadusjärgsete võlakokkulepete puhul Šotimaal kehtestatud täitemeetmete moratoorium. See tähendab, et kui isik teatab, et ta soovib taotleda seadusjärgset võlakokkulepet, antakse talle kuuenädalane kaitse mis tahes täitemeetmete eest, mida võlausaldajad tema suhtes võtavad. See on sama kuuenädalane periood, mis on praegu ette nähtud 2007. aasta pankroti- ja täitemeetmete seadusega (Šotimaa) (Bankruptcy and Diligence (Scotland) Act 2007), millega on kehtestatud täitemeetmete moratoorium võlgnikule, kes kavatseb taotleda või on taotlenud võla maksegraafikut, või kuuenädalane periood alates kuupäevast, mil ta teatab võlakorraldusskeemi haldurile, et kavatseb taotleda võla maksegraafikut. Neid kuuenädalasi moratooriumiperioode võib teatavatel tingimustel siiski lühendada või pikendada. [2020. aasta koroonaviiruse seaduse (Šotimaa) (Coronavirus (Scotland) Act 2020) raames pikendati moratooriumikaitse perioodi kuue kuuni – see muudatus kehtib kuni 30. septembrini 2020 ja seda võidakse õigusaktidega veelgi pikendada.]

Maksetähtaeg

Kui kohus teeb võlgniku suhtes teatavat liiki võlgade tasumiseks määruse, võib ta määrata kindlaks aja, mille jooksul võib tasumisele kuuluva summa tasuda osamaksetena. Samuti võib kohus anda pärast täitemeetme algust aega võla tasumiseks. Selle tähtaja jooksul ei saa teha maksemäärust ega võtta täitemeetmeid võla sissenõudmiseks.

Täitmise tähtajad

Kui kohustus on pärast täitmisele pööratavaks muutumise kuupäeva püsinud järjest 20 aastat, ilma et oleks esitatud asjakohast nõuet ja ilma et kohustuse täitmist oleks asjakohaselt kinnitatud, siis see kohustus lõpeb. Seega, kui 20 järjestikuse aasta jooksul ei võeta kohtumääruse või võladokumendi alusel täitemeetmeid, ilma et võlgnik oleks seda ka kirjalikult ja sõnaselgelt kinnitanud, siis kohustus aegub. Kui aga võlausaldaja rakendab määruse või võladokumendi täitmisele pööramiseks täitemeetmeid ja võlgnik tunnistab võlausaldajale selgelt, et võlg on endiselt olemas, antakse võlausaldajale veel 20 aastat aega, et nõuda võlgniku vastu esitatud nõude täielikku rahuldamist.

Lingid

Pankrotiamet (Accountant in Bankruptcy)

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 19/10/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.