Tuomioistuinratkaisun täytäntöönpano

Kypros
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Mitä täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tarkoittaa?

Täytäntöönpano tarkoittaa oikeuden päätöksen tai määräyksen sisällön pakkotäytäntöönpanoa tuomioistuimen ja joissakin tapauksissa tiettyjen muiden toimivaltaisten laitosten tai virastojen (esimerkiksi kiinteistörekisterin – Ktimatológio) välityksellä. Osapuoli, joka on saanut tuomioistuimelta myönteisen päätöksen tai määräyksen, voi hakea täytäntöönpanotoimea tuomioistuimen välityksellä.

2 Mille viranomaisille täytäntöönpanoa koskeva toimivalta kuuluu?

Täytäntöönpano kuuluu tuomioistuinlaitokselle (ulosottomiehille) ja kiinteistörekisterille. Kun on kyse myöhästyneiden elatusmaksujen perintämääräyksen täytäntöönpanosta, toimivaltainen viranomainen on poliisi.

3 Millä edellytyksillä päätös täytäntöönpanosta voidaan antaa?

Oikeuden päätös tai määräys on täytäntöönpanokelpoinen sen antamishetkellä. Täytäntöönpanoa ei keskeytetä automaattisesti siihen asti, kun valitusmääräaika on kulunut umpeen, vaan täytäntöönpanon keskeytystä on haettava erikseen.

3.1 Menettely

Muut kuin oikeuden päätökset (esimerkiksi välimiesten ratkaisut) eivät ole sellaisenaan täytäntöönpanokelpoisia, mutta ne voidaan julistaa täytäntöönpanokelpoisiksi eksekvatuurimenettelyllä. Toimivalta antaa määräys muun kuin tuomioistuimen päätöksen tai ulkomaisessa tuomioistuimessa tehdyn päätöksen täytäntöönpanosta kuuluu sen hallintoalueen aluetuomioistuimelle, jossa asuu henkilö, johon täytäntöönpano kohdistuu, tai perhetuomioistuimelle silloin kun kyseessä on elatusapu. Oikeuden päätöksen panee täytäntöön tavallisesti asiaa tuomioistuimessa käsitellyt asianajaja toteuttamalla jonkin jäljempänä mainituista täytäntöönpanotoimenpiteistä.

Ulkomailla annetun päätöksen rekisteröinnistä ja täytäntöönpanosta monenvälisen tai kahdenvälisen valtiosopimuksen mukaisesti huolehtii keskusviranomaisena toimivan Kyproksen oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriön oikeudellinen yksikkö (Nomikí Ipiresía). Muissa tapauksissa menettely voidaan hoitaa myös yksityisen asianajajan välityksellä.

Menettelyn kustannuksia ei voida määrittää etukäteen, vaan ne määrää tuomioistuimen kirjaamo maksuja koskevien asetusten perusteella. Kustannukset peritään henkilöltä, jota vastaan päätös annetaan.

Täytäntöönpanon toteuttavat pääasiassa ulosottomiehet (dikastikí epidótes), jotka kuuluvat tuomioistuinten virkamieskuntaan. Täytäntöönpanomenettelyjen jouduttamiseksi kaikkien siviilioikeudellisissa asioissa annettujen asiakirjojen tiedoksianto on vuodesta 1996 lähtien uskottu yksityisille yrityksille, jotta ulosottomiehet voivat keskittyä päätösten täytäntöönpanoon.

3.2 Tärkeimmät edellytykset

Päätöksen täytäntöönpanoon Kyproksessa asuvien osapuolten kesken sovellettavat kriteerit vaihtelevat tapauskohtaisesti. Tarvitaan ehdottomasti tuomioistuimen päätös, ja velvoitteen luova päätös on annettava tiedoksi vastaanottajalle. Edellytyksenä on myös, että velallinen on kieltäytynyt maksamasta päätöksessä määrättyä summaa tai on muutoin laiminlyönyt maksun.

Ulkomailla tehdyn oikeuden päätöksen täytäntöönpanomääräyksiin sovellettavat kriteerit annetaan tavallisesti asiaa koskevassa valtiosopimuksessa. Tällaisessa tapauksessa edellytetään yleensä, että vastaajalle on annettu asianmukaisesti tiedoksi häntä vastaan vieraassa maassa nostettu menettely.

4 Täytäntöönpanotoimien tarkoitus ja luonne

4.1 Minkä tyyppinen varallisuus voi olla täytäntöönpanon kohteena?

Täytäntöönpanon kohteena voivat olla pankkitilit, osakkeet, rekisteröidyt ajoneuvot, kiinteistöt ja irtain omaisuus. Poikkeuksena on vastaajan henkilökohtainen omaisuus, joka on välttämätön elämiseen tai ammatin harjoittamiseen.

Täytäntöönpanotoimiin kuuluvat

 • irtaimen omaisuuden ulosmittaus ja myynti
 • irtaimen omaisuuden takavarikointi (kun irtain omaisuus on kanteen kohde, esimerkiksi osamaksusopimuksen rikkomista koskevassa oikeusasiassa osamaksusopimuksen kohde)
 • sivulliselle siirretyn omaisuuden ulosmittaus
 • määräys päätöksen kohteena olevan velan lyhentämisestä kuukausierinä
 • määräys pidätyksen tekemiseksi velallisen kuukausituloista (määräys annetaan työnantajalle täytäntöönpantavaksi)
 • määräys kiinteän omaisuuden omistusoikeuden luovuttamisesta
 • määräys kiinteän omaisuuden myynnistä
 • määräys kiinteän omaisuuden luovuttamisesta kolmannen haltuun (annetaan velallisen hakemuksesta, jos tuomioistuimelle on osoitettu sitä tyydyttävällä tavalla, että kiinteästä omaisuudesta saadut tulot voivat kolmen vuoden sisällä kattaa päätöksessä tarkoitetun velan, korot ja muut kustannukset)
 • kiinteää omaisuutta koskeva rasite, joka kirjataan oikeuden päätökseen
 • konkurssimenettely
 • yhtiön purkamismenettely.

Kun on kyse elatusapupäätöksestä, täytäntöönpanotoimiin kuuluu myös mahdollisuus antaa elatusvelvollista koskeva pidätysmääräys.

4.2 Mitä vaikutuksia täytäntöönpanotoimilla on?

Velallisen ja asianomaisten kolmansien on noudatettava täytäntöönpanosta annettua päätöstä. Jos velallinen kieltäytyy tai laiminlyö täytäntöönpanoa koskevassa päätöksessä mainittujen toimien toteuttamisen, hänet voidaan haastaa oikeuteen ja hän voi saada vankeusrangaistuksen siitä, ettei hän noudattanut päätöstä.

Pankin, jolle annetaan sivulliselle siirrettyä omaisuutta koskeva ulosmittausmääräys, on jäädytettävä asianomainen tili, ellei pankilla ole syytä riitauttaa määräystä. Tällöin pankin on käännyttävä sen tuomioistuimen puoleen, joka ilmoitti päätöksestä, ja perusteltava, miksi päätöstä ei pitäisi soveltaa.

Päätökset, joita ei riitauteta, saavat lainvoiman ja saman oikeusvaikutuksen kuin tuomioistuimen tuomiot.

4.3 Mikä on täytäntöönpanotoimien voimassaoloaika?

Täytäntöönpanotoimet ovat voimassa kuusi kuukautta niiden antamisesta. Täytäntöönpanotoimia koskeva oikeuden päätös on voimassa kuusi vuotta siitä päivästä, jona se annettiin. Jos täytäntöönpano ei tapahdu tässä määräajassa, tuomioistuin voi antaa asiassa uuden päätöksen siviiliprosessisääntöjen 40D.8 §:n mukaisesti.

5 Voiko täytäntöönpanopäätökseen hakea muutosta?

Tapauksen mukaan on mahdollista käyttää oikeustoimia esimerkiksi täytäntöönpanon keskeyttämiseksi tai rekisteröinnin peruuttamiseksi.

6 Sovelletaanko täytäntöönpanoon mitään rajoituksia, esimerkiksi velallisen suojaa koskevien sääntöjen tai määräaikojen perusteella?

Velallisen suojaamiseksi täytäntöönpanon kohteena ei voi olla tämän henkilökohtainen omaisuus, joka on välttämätön elämiseen tai ammatin harjoittamiseen.

Silloin kun velallinen on valtion virasto tai julkinen sektori, täytäntöönpanon kohteena eivät voi olla irtain omaisuus ja laitteet, joiden tarkoituksena on elintärkeiden yhteiskunnallisten velvollisuuksien täyttäminen, mukaan lukien asevoimien ja turvallisuusjoukkojen laitteet, taide-, antiikki- tai kulttuuriperintöesineet, uskonnolliset tai historiallisesti merkittävät esineet ja valuuttavaranto.

Irtaimen omaisuuden ulosmittausta ja myyntiä koskeva täytäntöönpanotoimi on toteutettava auringonnousun ja ‑laskun välisenä aikana.

Ulosmitatun omaisuuden (rahaa ja arvopapereita lukuun ottamatta) saa myydä vasta sen jälkeen, kun vähintään kolme päivää on kulunut ulosmittauksesta, paitsi jos myytävä omaisuus on altis kulumiselle tai jos omistaja pyytää myynnin aikaistamista kirjallisesti. Myytävä omaisuus on säilytettävä tarkoituksenmukaisessa tilassa tai sopivan henkilön hallussa, kunnes se myydään.

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 02/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.