Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Tuomioistuinratkaisun täytäntöönpano

Gibraltar
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Mitä täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tarkoittaa?

Täytäntöönpanolla tarkoitetaan tuomioistuimen määräämää toimenpidettä, jolla pakotetaan tuomittu velallinen noudattamaan tuomioistuimen päätöksiä. Täytäntöönpanomenetelmä on yksinomaan kantajana olevan velkojan valittavissa.

Velkojan on otettava menetelmän valinnassa huomioon seuraavat seikat:

 • onko todennäköistä, että vastaaja maksaa velkansa ja oikeudenkäyntikulut
 • onko vastaaja velkaa muille henkilöille tai onko hänelle osoitettu muita tuomioistuimen päätöksiä
 • omistaako vastaaja tavaroita tai varallisuutta, jotka voidaan myydä pakkohuutokaupalla
 • onko vastaajalla työpaikkaa
 • onko vastaajalla muita tuloja esimerkiksi sijoituksista
 • onko vastaajalla pankkitiliä, tiliä asuntorahastossa tai muuta tiliä
 • omistaako vastaaja kiinteistöä (talon)
 • onko vastaajalla omia velkasaatavia.

Erilaiset täytäntöönpanotoimenpiteet esitellään jäljempänä. Velkojan kannattaa valita sellainen toimenpide, jonka avulla hän todennäköisimmin saa hänelle kuuluvat velkasaatavat.

Tuomioistuin ei voi taata, että velkoja saa rahansa takaisin. Jokaisesta nostetusta kanteesta veloitetaan maksu. Tuomioistuin lisää maksun vastaajan maksettavana olevaan velkasummaan. Se ei kuitenkaan voi palauttaa velkojan suorittamaa maksua, jos saatavaa ei voida periä vastaajalta.

Erilaiset täytäntöönpanomenetelmät:

Irtaimen omaisuuden takavarikointi

Ulosotto tarkoittaa siviilituomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanoa takavarikoimalla irtainta omaisuutta. Ulosottoa varten on haettava tuomioistuimelta ulosottomääräys. Määräys voidaan kuitenkin panna täytäntöön vain, jos vastaajalla on

 • velkojan ilmoittamassa osoitteessa riittävästi irtainta omaisuutta, joka voidaan myydä huutokaupassa rahan hankkimiseksi tai
 • riittävästi rahaa ulosottomääräyksessä mainitun saatavan maksamiseksi (ja omaisuuden myynnin välttämiseksi).

Tuomioistuin voi antaa ulosottomääräyksen vain, jos vastaaja on

 • jättänyt maksamatta hänen maksettavakseen määrätyn summan tai
 • jättänyt ainakin yhden maksuerän maksamatta määräaikaan mennessä.

Ulosottomies ei saa kaikissa tapauksissa ottaa haltuunsa vastaajan irtainta omaisuutta ja myydä sitä. Ulosottomiehellä ei ole oikeutta ulosmitata esimerkiksi välttämätöntä kodin irtaimistoa, työvälineitä taikka osamaksu- tai vuokrasopimuksen alaista omaisuutta. Ulosottomies ei myöskään ota haltuunsa vastaajan irtainta omaisuutta, jos sen arvo ei riitä ulosottomääräyksen mukaisen saatavan maksamiseen omaisuuden takavarikoimisesta ja myymisestä aiheutuvien kustannusten vähentämisen jälkeen. Pakkohuutokaupassa irtaimesta omaisuudesta saadaan usein vain murto-osa sen alkuperäisestä arvosta. Tämän lisäksi ulosottomiehet ovat voineet ulosmitata vastaajan omaisuutta jo jonkin toisen ulosottomääräyksen nojalla.

Pankkitalletusten ulosmittausmääräykset

Tuomion mukainen velkoja voi hakea korkeimmalta oikeudelta (Supreme Court), että kolmannen osapuolen velka vastaajalle maksetaankin velkojalle. Käytännössä tällä menetelmällä takavarikoidaan varat, jotka vastaajalla voi olla pankkitileillä. Jos pankkitileillä ei ole riittävästi varoja koko velan kattamiseen, saatavilla olevilla varoilla maksetaan ainakin osa velkasaatavasta.

Maksukyvyttömyysmenettely

Jos velkasaatavan määrä on yli 750 Englannin puntaa, tuomion mukainen velkoja voi hakea myös vastaajan maksukyvyttömäksi julistamista. Menettely pannaan vireille korkeimmassa oikeudessa. Tämä voi kuitenkin olla kallista.

Tuomiota koskeva maksukehotus

Tuomion mukainen velkoja voi hakea korkeimman oikeuden vähäisiä vaatimuksia käsittelevältä osastolta (Small Claims Jurisdiction of the Supreme Court, joka käsittelee enintään 10 000 Englannin punnan vaatimuksia) tuomiota koskevan maksukehotuksen antamista. Tuomioistuin voi tämän jälkeen määrätä velkasaatavan maksettavaksi erissä. Erien maksamatta jättäminen voi tietyissä rajatuissa olosuhteissa johtaa vankeusrangaistukseen.

Tiedonsaantimääräykset

Tämä ei ole varsinainen täytäntöönpanotoimi vaan menettely, jossa tuomittua velallista kuulustellaan tietojen saamiseksi hänen varallisuudestaan. Tuomion mukainen velkoja voi näin saada tietoja, joista on apua käytettävän täytäntöönpanomenetelmän valinnassa.

2 Mille viranomaisille täytäntöönpanoa koskeva toimivalta kuuluu?

Gibraltarissa täytäntöönpanosta vastaa korkein oikeus (Supreme Court).

3 Millä edellytyksillä päätös täytäntöönpanosta voidaan antaa?

3.1 Menettely

Korkein oikeus (mukaan luettuna sen vähäisiä vaatimuksia käsittelevä osasto) voi määrätä täytäntöönpanosta asioissa, joissa se on antanut tuomion.

Gibraltarissa ulosottomiehet ovat tuomioistuinviraston (Court Service) työntekijöitä ja siten virkamiehiä. Heidän tehtäviinsä kuuluu tuomioistuinten antamien ja rekisteröimien tuomioiden ja/tai määräysten täytäntöönpano. He vastaavat ulosottomääräysten täytäntöönpanosta, ottavat haltuunsa maa-alueita haltuunottomääräysten nojalla ja ulosmittaavat irtainta omaisuutta omaisuuden takavarikointimääräysten nojalla. Lisäksi haastemiehet hoitavat muita tehtäviä, kuten asiakirjojen ja pidätysmääräysten henkilökohtaisia tiedoksiantoja.

Asianajajan tai muun oikeusalan ammattilaisen käyttö

Velallisella ei ole velvollisuutta tehdä täytäntöönpanoa koskevaa hakemusta asianajajan tai muun oikeusalan ammattilaisen avulla.

Korkeimman oikeuden vähäisiä vaatimuksia käsittelevää osastoa lukuun ottamatta täytäntöönpanomenettelyt voivat olla monimutkaisia. Tästä syystä velkojien voi olla viisasta pyytää neuvoja asianajajalta tai kansalaisneuvontapalvelusta (Citizens Advice Bureau) ennen täytäntöönpanomenettelyn aloittamista.

Täytäntöönpanokustannukset

Eri täytäntöönpanomenettelyihin liittyy erilaisia oikeudenkäyntimaksuja. Kuten edellä mainitaan, tuomioistuin lisää maksun vastaajan maksettavana olevaan velkasummaan. Se ei kuitenkaan voi palauttaa velkojan suorittamaa maksua, jos saatavaa ei voida periä vastaajalta. Lisätietoja perittävistä maksuista voi saada osoitteesta Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar tai puhelimitse numerosta (+350) 200 75608.

3.2 Tärkeimmät edellytykset

Kuten edellä todetaan, Gibraltarissa tuomion mukainen velkoja voi valita täytäntöönpanotavan vapaasti. Asiasta vastaavilla velkojilla, jotka ovat saaneet tuomioistuimelta voimassa olevan tuomion mutta joille ei silti ole maksettu velkaa, on oikeus panna tuomio täytäntöön parhaaksi katsomallaan tavalla. Näin ollen tuomioistuimen on käytettävä velkojan valitsemaa täytäntöönpanotapaa, mikäli on olemassa voimassa oleva tuomio ja asianmukainen hakemus on tehty.

4 Täytäntöönpanotoimien tarkoitus ja luonne

4.1 Minkä tyyppinen varallisuus voi olla täytäntöönpanon kohteena?

Täytäntöönpanotoimet voidaan kohdistaa seuraaviin omaisuuseriin:

 • pankkitilit pankkitalletusten ulosmittausmääräysmenettelyssä
 • aineellinen irtain omaisuus ulosottomääräyksellä
 • kiinteä omaisuus vakuustakavarikkomääräysmenettelyssä.

Ei ole olemassa tyhjentäviä luetteloita irtaimesta omaisuudesta, joka on vapautettu ulosmittauksesta. On kuitenkin olemassa ohjeita. Ulosottomies voi ulosmitata vain irtainta omaisuutta, joka kuuluu vastaajalle tai on yhteisomistuksessa.

Ulosottomiehen ulosmittaaman omaisuuden on todennäköisesti tuotettava rahaa huutokaupassa. Ulosottomiehet eivät takavarikoi omaisuutta, jos he katsovat, ettei siitä saada tarpeeksi rahaa määräyksen perusteena olevan velan lyhentämiseksi, kun takavarikointi- ja huutokauppakustannukset on maksettu.

Ulosottomiehet eivät voi ulosmitata seuraavanlaista irtainta omaisuutta:

 • tavarat, joita vastaaja tarvitsee ammatin tai liiketoiminnan harjoittamiseen, kuten työvälineitä tai ammattikirjallisuutta
 • vastaajan ja hänen perheensä välttämätön kodin irtaimisto, kuten vaatteet ja vuodevaatteet
 • leasing-, vuokra- tai osamaksusopimuksen alaiset tavarat (mukaan luettuina autot)
 • irtain omaisuus, jonka ulosottomiehet ovat voineet ulosmitata jo jonkin toisen ulosottomääräyksen nojalla
 • tarvikkeet, jotka eivät ole yrityksen omaisuutta (esim. liisatut toimistokalusteet, koneet tai ajoneuvot).

Pankkitalletusten ulosmittausmääräysten kohdalla tuomittu velallinen, joka ei voi nostaa rahaa pankkitililtään tai asuntorahastossa olevalta tililtään ja väittää, että hänellä tai hänen perheellään on tämän seurauksena vaikeuksia selvitä tavallisista elinkustannuksista, voi hakea tuomioistuimelta vaikeaan tilanteeseen perustuvaa maksamismääräystä, jonka perusteella tietyille henkilöille voidaan suorittaa yksi tai useampia maksuja.

4.2 Mitä vaikutuksia täytäntöönpanotoimilla on?

Tuomioistuinten määräysten noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sekä velallisille että kolmansille osapuolille seuraamuksia oikeuden halventamisesta. Oikeuden halventamisesta mahdollisesti määrättäviä rangaistuksia ovat muun muassa anteeksipyyntö tuomarille tuomioistuimen avoimessa käsittelyssä, sakot ja vakavimmissa tapauksissa enintään 14 päivän vankeus.

Pankeilla on tiettyjä velvollisuuksia, jotka liittyvät tietojen luovuttamiseen ja pankkitilien ulosmittaukseen. Kun pankki saa asiakkaalleen osoitetun pankkitalletusten ulosmittausmääräyksen, sen ei tarvitse paljastaa, paljonko tilillä on rahaa. Se voi ilmoittaa, ettei tilillä ole rahaa, että tilillä olevat varat eivät riitä kattamaan koko määrää mutta riittävät kattamaan osan siitä tai että tilillä on riittävästi varoja koko pyydetyn määrän maksamiseksi. Sitä, mitä muita tietoja pankki voi antaa, säännellään hyvin tiukoilla tietosuojamääräyksillä.

4.3 Mikä on täytäntöönpanotoimien voimassaoloaika?

Kaikissa määräyksissä ilmoitetaan määräaika, jonka kuluessa on toimitettava asiaankuuluvat tiedot tai noudatettava tuomioistuimen päätöstä. Määräyksissä ilmoitetaan myös enimmäisrangaistukset tuomioistuimen päätöksen noudattamatta jättämisestä.

5 Voiko täytäntöönpanopäätökseen hakea muutosta?

Kaikkiin tuomioistuinkäsittelyä edellyttäviin täytäntöönpanomenettelyihin (vakuustakavarikointimääräykset ja pankkitalletusten ulosmittausmääräykset) liittyy kaksivaiheinen prosessi. Prosessin ensimmäinen vaihe on pelkästään asiakirjoihin perustuva oikeustoimi, eikä tuomittu velallinen osallistu prosessin tähän vaiheeseen. Jotta prosessi voi edetä viimeiseen vaiheeseen, on kuitenkin järjestettävä käsittely, johon velallinen kutsutaan ja jossa hän voi esittää mahdolliset perustelut sille, että suunniteltua täytäntöönpanomenettelyä ei pitäisi toteuttaa. Käsittelyn ajankohta ilmoitetaan hyvissä ajoin kaikille osapuolille, ja kaikissa tapauksissa ensimmäisen vaiheen, lopullista käsittelyä koskevan ilmoituksen ja lopullisen käsittelyn välillä on oltava tietty kiinteä vähimmäisaika, jotta velallisella (ja mahdollisilla asiaan suoraan liittyvillä kolmansilla osapuolilla, kuten pankilla, jos kyse on pankkitalletusten ulosmittausmääräyksestä) on riittävästi aikaa valmistautua käsittelyyn. Jos lopullisen käsittelyn ajankohta ei sovi osapuolille, ne voivat saada sen siirrettyä molemmille paremmin sopivaan ajankohtaan. Jos näin tapahtuu, ensimmäisessä vaiheessa tehty määräys pysyy voimassa, mutta määräyksestä ei voida tehdä ”lopullista” ennen kuin käsittely on pidetty.

Tuomioistuimen annettua määräyksensä päätöksestä ei voi valittaa. Tietyissä olosuhteissa muutoksenhaku- tai takaisinsaantihakemuksia voidaan tehdä vain sen alkuperäisen tuomion osalta, jolla velkojalle annettiin alun perin oikeus hakea täytäntöönpanoa. Tuomioistuin voi peruuttaa täytäntöönpanon vain siinä tapauksessa, että tuomion muutoksenhakukanne tai takaisinsaantihakemus hyväksytään. Jos tuomioon haetaan muutosta sen jälkeen, kun tuomioistuin on hyväksynyt velkojan täytäntöönpanopyynnön, täytäntöönpanomääräyksen toimeenpano voidaan keskeyttää tuomioistuimelle esitetyn hakemuksen perusteella. Ulosottomiehet eivät saa takavarikoida omaisuutta, mutta heidän on jatkettava sen kirjaamista (eli sellaisen omaisuuden luettelointia, joka voidaan myöhemmin takavarikoida myytäväksi).

Jos velkoja on tehnyt asianmukaisen täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen tuomioistuimelle, tuomioistuin ei voi kieltäytyä hyväksymästä velkojan valitsemaa täytäntöönpanomenetelmää. Tästä syystä velkoja ei tarvitse muutoksenhakukeinoa jonkin toimenpiteen hyväksymispäätöstä vastaan.

6 Sovelletaanko täytäntöönpanoon mitään rajoituksia, esimerkiksi velallisen suojaa koskevien sääntöjen tai määräaikojen perusteella?

Ulosottomääräyksen voimassaoloaika on rajallinen. Määräys on voimassa 12 kuukautta, ja voimassaoloa voidaan jatkaa 12 kuukaudella tuomioistuimen päätöksellä.

Irtaimen omaisuuden haltuunottoa koskevassa menettelyssä velalliselle on annettava ilmoitus siitä, että hänen omaisuuttaan on takavarikoitu ja että hänellä on viisi päivää aikaa tehdä ulosottomiesten kanssa sopimus omaisuuden säilyttämisestä. Tämä sopimus antaa velalliselle mahdollisuuden pitää takavarikoitu omaisuus itsellään. Jos velallinen ei allekirjoita sopimusta viiden päivän kuluessa, ulosottomiehet voivat ottaa irtaimen omaisuuden haltuunsa ja huutokaupata sen.

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 14/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.