Tuomioistuinratkaisun täytäntöönpano

Kreikka
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Mitä täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tarkoittaa?

Tuomion täytäntöönpano tarkoittaa täytäntöönpanoasiakirjan sisältämän aineellisoikeudellisen vaateen täytäntöönpanoa julkisten viranomaisten avustuksella. Täytäntöönpano voidaan toteuttaa seuraavilla keinoilla:

 • irtaimen omaisuuden haltuunotto pakkokeinoin
 • häätö kiinteistöstä pakkokeinoin
 • ulosmittaus
 • vankeus
 • sakko
 • selvitystilaan asettaminen
 • valaehtoisesti annettavat vakuutukset.

2 Mille viranomaisille täytäntöönpanoa koskeva toimivalta kuuluu?

[Uuden] siviiliprosessilain (927–931 §) mukaisesti täytäntöönpanon suorittaa henkilö, jolla on siihen oikeus. Saatuaan täytäntöönpanomääräyksen virallisen jäljennöksen (Apógrafo) hän antaa määräyksen tiedoksi ulosottomiehelle ja täsmentää, kuinka määräys pannaan täytäntöön, ja jos mahdollista, mihin se kohdistuu. Jos täytäntöönpanoon kuuluu saatavien ulosmittaus, kyseinen henkilö nimeää huutokaupanpitäjäksi kyseisellä alueella toimivan notaarin. Edunsaajan tai edunsaajan edustajan on päivättävä ja allekirjoitettava määräys. Määräyksellä annetaan valtuudet suorittaa kaikki täytäntöönpanotoimet, jollei määräyksessä muuta ilmoiteta.

Ulosottomiehellä, jolle virallinen jäljennös täytäntöönpanomääräyksestä on toimitettu, on valtuudet ottaa vastaan maksuja ja antaa niistä kirjallinen kuitti ja myös palauttaa virallinen jäljennös sen jälkeen, kun määräys on täytetty kokonaisuudessaan. Ulosottomies voi myös hyväksyä saatavan osittaisen maksamisen. Tässä tapauksessa ulosottomiehen on annettava maksusta kuitti ja kirjattava maksu viralliseen jäljennökseen. Osittainen maksusuoritus ei vaikuta täytäntöönpanon etenemiseen.

Ulosottomiehellä on täytäntöönpanon toimittamiseksi valtuudet mennä sisään velallisen asuntoon tai muihin velallisen hallinnassa oleviin tiloihin, avata ovia ja suorittaa tutkimuksia sekä avata suljettuja huonekaluja, käyttöesineitä tai säiliöitä. Ulosottomies voi pyytää apua lainvalvontaviranomaisilta (yleensä poliisilta), joilla on velvollisuus antaa apua.

Jos velallinen tekee vastarintaa täytäntöönpanon aikana, ulosottomies voi käyttää voimakeinoja vastarinnan murtamiseksi ja pyytää apua lainvalvontaviranomaisilta (yleensä poliisilta).

Ulosottomies laatii raportin jokaisesta täytäntöönpanomenettelyyn kuuluvasta toimesta. Jos määräystä ei pantu täytäntöön, ulosottomies laatii raportin tähän johtaneista syistä. Ulosottomiehen on laadittava kaikista täytäntöönpanon aikana tapahtuneista rikkomuksista raportti ja toimitettava se toimivaltaiselle syyttäjälle.

3 Millä edellytyksillä päätös täytäntöönpanosta voidaan antaa?

Täytäntöönpanoasiakirja on julkinen asiakirja, jossa vaade vahvistetaan ja jonka avulla väitetty edunsaaja voi vaatia velallista noudattamaan asiakirjan sisältöä täytäntöönpanomenettelyn keinoin. Täytäntöönpano edellyttää, että täytäntöönpanoasiakirja on olemassa ja että vaade on pätevä.

3.1 Menettely

Täytäntöönpano ei ole hallinnollinen toimi, vaan se on oikeustoimi, jonka tarkoituksena on tarjota oikeussuojaa. Täytäntöönpanoviranomaisille osoitetut hakemukset ja jokainen täytäntöönpanomenettelyyn kuuluva toimi ovat oikeudenkäyntitoimia. Jotta täytäntöönpano voidaan suorittaa, seuraavien edellytysten on täytyttävä:

 • täytäntöönpanoviranomaisten toimivaltaisuus
 • asianosaisten asiavaltuus
 • kelpoisuus osallistua tuomioistuinmenettelyihin
 • kelpoisuus toimia asiakkaan puolesta
 • perustellun intressin olemassaolo
 • oikeudenkäyntikelpoisuus
 • täytäntöönpanoasiakirjan olemassaolo
 • täytäntöönpanokelpoisen vaatimuksen olemassaolo.

Sekä tuomioistuimessa annettuja päätöksiä että muita päätöksiä voidaan panna täytäntöön myös ilman tuomioistuimelta haettua täytäntöönpanomääräystä. Täytäntöönpanokelpoisia asiakirjoja ovat seuraavat:

 • Kreikan tuomioistuimien antamat lopulliset päätökset
 • Kreikan tuomioistuimien antamat päätökset, jotka on julistettu väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoisiksi
 • välitystuomiot
 • oikeuden pöytäkirjat, jotka sisältävät tiedot sovittelusta tai oikeudenkäyntikuluista
 • notaarin vahvistamat asiakirjat
 • Kreikan tuomioistuinten vahvistamat maksumääräykset
 • vuokralaista koskevat häätömääräykset
 • ulkomaiset asiakirjat, jotka on julistettu täytäntöönpanokelpoisiksi
 • määräykset ja asiakirjat, jotka on oikeuden päätöksellä julistettu täytäntöönpanokelpoisiksi.

Täytäntöönpanoviranomaiset jaetaan suoraan toimiviin ja epäsuorasti toimiviin viranomaisiin. Kanteen vireille pannut velkoja nimeää suoraan toimivat viranomaiset: a) ulosottomiehet, jotka ovat itsenäisiä julkisia viranomaisia, joilla on valtuudet ulosmitata velallisen hallussa olevia tavaroita ja omaisuutta sekä velallisen omistamia laivoja tai ilma-aluksia, toteuttaa suoria täytäntöönpanotoimia, pidättää velallinen, joka on määrätty vangittavaksi, ja valmistella huutokauppoja, ja b) notaarit tai heidän sijastaan toimivat rauhantuomarit, joilla on valtuudet myydä velallisen ulosmitattu omaisuus vapaaehtoisella tai pakkohuutokaupalla ja jakaa saadut varat velkojille näiden etuoikeusaseman määrittävän luettelon mukaan. Epäsuorasti toimivia viranomaisia ovat poliisi, asevoimat ja ulosottomiehen todistajat, jotka toimivat hänen kanssaan yhteistyössä siinä tapauksessa, että täytäntöönpanoa vastustetaan tai uhataan vastustaa. Kaikki nämä viranomaiset ovat vastuussa virantoimituksessa tekemistään velvollisuuksien laiminlyönneistä.

Varsinaisen täytäntöönpanomääräyksen antaa henkilö, jolla on siihen oikeus, eli kantaja tai tämän edustaja, joka voi olla mutta jonka ei tarvitse olla asianajaja. Täytäntöönpanon kustannukset määräytyvät seuraavasti:

 • ulosottomiehen palkkio alle 590 euron arvoisten saatavien ulosmittauksesta: 53 euroa, 591–6 500 euron arvoisista saatavista: 53 euroa ja lisäksi saatavan arvosta laskettu 2,5 prosentin lisämaksu, ja saatavista, joiden arvo on 6 500 euroa tai enemmän: 53 euroa ja lisäksi saatavan arvosta laskettu 1 prosentin lisämaksu, joka on enintään 422 euroa jokaista ulosmitattua omaisuuserää, laivaa tai ilma-alusta kohti
 • ulosottomiehen palkkio jokaisen huutokaupan valmistelusta tai huutokauppoja koskevien toimien toistamisesta tai ulosmittausta koskevan raportin tiivistelmän laatimisesta alle 590 euron arvoisista saatavista: 53 euroa, 591–6 500 euron arvoisista saatavista: 2 prosenttia, ja saatavista, joiden arvo on 6 501 euroa tai enemmän: 1 prosentti, mutta enintään 210 euroa
 • huutokaupanpitäjän palkkio: 30 euroa
 • ulosottomiehen palkkio muista täytäntöönpanotoimista: 240–400 euroa ulosottomiehen ja hänen asiakkaansa välisen sopimuksen mukaisesti
 • ulosottomiehen apuna toimivan todistajan palkkio: 30 euroa jokaiselle todistajalle, ja jos todistaja on ulosottomies: 60 euroa
 • jos täytäntöönpano perutaan, ulosottomiehen palkkioista vähennetään 50 prosenttia
 • kilometrikorvaus 0,50 euroa maksetaan jokaiselta kilometriltä, jonka ulosottomies ja todistajat matkustavat toimipisteestään suorittaakseen täytäntöönpanotoimia
 • ulosottomiehen erityispalkkio, joka määräytyy täytäntöönpanon haastavuuden mukaan: ulosottomiehen ja hänen asiakkaansa välisen sopimuksen mukaisesti (palkkiota ei koskaan maksa se henkilö, johon täytäntöönpano kohdistuu).

3.2 Tärkeimmät edellytykset

Täytäntöönpanon aineelliset edellytykset ovat seuraavat:

 • perustellun intressin olemassaolo eli täytäntöönpanon ja sen tarjoaman oikeussuojan tarve
 • vaateen pätevyys.

Täytäntöönpanolainsäädännön tarkoitus on tasapainottaa toisaalta velkojien ja toisaalta velallisten tai kolmansien osapuolten välisiä eturistiriitoja vallitsevassa tilanteessa. Tuomioistuimet soveltavat täytäntöönpanotoimenpiteen myöntämisessä seuraavia perusteita:

 • velkojien saatavien nopea periminen alhaisin kustannuksin
 • velallisen henkilöllisyyden ja yleisten perusteltujen intressien suojaaminen
 • velkojan ja velallisen intressien yhteensovittaminen mahdollisimman hyvään hintaan pääsemiseksi huutokaupassa
 • kolmansien osapuolten intressien suojaaminen.

4 Täytäntöönpanotoimien tarkoitus ja luonne

Täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteena voi olla velallisen omaisuus ja/tai velallinen itse. Täytäntöönpanotoimenpiteet ovat aineellisia toimenpiteitä, joita toteuttavat tätä tarkoitusta varten valtuutetut toimijat. He huolehtivat suoraan tai välillisesti siitä, että valtion asettamat täytäntöönpanovaatimukset täytetään. Täytäntöönpanotoimet voidaan kohdistaa seuraaviin omaisuuseriin:

 • irtain omaisuus, joka on velallisen tai velkojan hallussa tai omaisuutta luovuttamassa olevan kolmannen osapuolen hallussa
 • velallisen omistusoikeudet kolmannen osapuolen irtaimeen omaisuuteen
 • raha
 • täytäntöönpanon kohteena olevan henkilön rahasaatavat kolmansilta osapuolilta
 • velallisen kiinteä omaisuus tai kiinteää omaisuutta koskevat omistusoikeudet
 • laivat
 • ilma-alukset
 • teollis- ja tekijänoikeudet, patentit, elokuvaoikeudet.

Täytäntöönpanotoimia ei voida kohdistaa seuraaviin omaisuuseriin:

 • velallisen ja hänen perheensä henkilökohtaiset tavarat
 • velallisen ja hänen perheensä tarvitsema ruoka ja polttoaine
 • mitalit, muistoesineet, käsikirjoitukset, kirjeet, perheen asiakirjat ja liikeasiakirjat
 • kirjat, soittimet, taideteokset
 • työkalut, koneet, kirjat tai muut esineet, joita henkilöt tarvitsevat työssä, josta he saavat toimeentulonsa
 • herkästi pilaantuvat tavarat
 • henkilöyhtiön osuudet
 • lakisääteiset elatusmaksut
 • palkka-, eläke- tai vakuutusetuudet.

4.1 Minkä tyyppinen varallisuus voi olla täytäntöönpanon kohteena?

Velallisen sekä kaikkien kolmansien osapuolien on noudatettava täytäntöönpanotoimenpiteen määräävää päätöstä. Jos päätöstä vastustetaan täytäntöönpanon aikana, ulosottomies voi vastata siihen voimakeinoin ja samalla pyytää apua lainvalvontaviranomaisilta. Ulosottomies voi palkata avukseen kaksi täysi-ikäistä todistajaa tai toisen ulosottomiehen. Jos velallinen ei noudata päätöstä, toimitaan seuraavasti:

 • Jos velallinen laiminlyö velvollisuutensa sellaisen toimenpiteen toteuttamisessa, jonka myös kolmas osapuoli voi toteuttaa, velkojalla on oikeus toteuttaa toimi velallisen puolesta.
 • Jos velallinen laiminlyö velvollisuutensa sellaisen toimenpiteen toteuttamisessa, jota kolmas osapuoli ei voi toteuttaa ja jonka toteuttaminen riippuu ainoastaan velallisen valmiudesta toimia, tuomioistuin määrää velallisen toteuttamaan toimen, ja jos hän ei sitä tee, tuomioistuin määrää hänelle sakon velkojan hyväksi tai vankeutta.
 • Jos velallinen velvoitetaan pidättäytymään tietyn toimen toteuttamisesta tai toteuttamaan tietty toimi, tuomioistuin voi määrätä näiden yhteydessä tapahtuneista rikkomuksista sakon velkojan hyväksi tai vankeutta.

Mikään edellä mainituista tapauksista ei vaikuta velkojan oikeuteen vaatia aineellisessa oikeudessa säädettyä korvausta velallisen laiminlyönneistä seuranneista menetyksistä. Velallisella on periaatteellinen mahdollisuus luovuttaa omaisuutta. Siinä tapauksessa, että omaisuuserä on ulosmitattu, luovuttaminen on kuitenkin kiellettyä ja se on pätemätön sekä ulosmittauksen määränneen henkilön että vaateensa esittäneiden velkojien osalta.

Jos täytäntöönpanotoimet kohdistuvat velallisen pankkitileihin, pankki ei ole velvollinen antamaan pankkitilejä koskevia tarkkoja tietoja kantajalle. Jos pankille toimitetaan velallisen hallussa olevien rahallisten vaatimusten haltuunottoa koskeva asiakirja, ulosmitatun määrän luovuttaminen on kiellettyä ja se on pätemätön ulosmittauksen määränneen henkilön osalta. Lisäksi pankin on ilmoitettava kahdeksan päivän kuluessa ulosmittauksesta, onko ulosmitattu saatava (pankkitilille talletettu rahasumma) olemassa, ja jos se riittää ulosmittauksen määränneen henkilön saatavan perimiseen, maksettava tälle kyseinen rahasumma.

4.2 Mitä vaikutuksia täytäntöönpanotoimilla on?

Kantajaa koskevia määräaikoja ei määrätä lainsäädännössä. Joistakin aikarajoituksista on määrätty, mutta nämä eivät ole niinkään sitovia aikarajoja, vaan pikemminkin määräaikoja, joita ennen tiettyjä toimia ei voida hyväksytysti suorittaa, eikä niissä määrätä suoraan ajankohdasta, jonka jälkeen kantaja ei voi enää toimia. Määräys, jonka mukaan tiettyjen yksittäisten toimien on oltava suoritettu tietyn ajan puitteissa ulosmittauksen jälkeen tai ennen huutokauppaa, eivät muuta järjestelmän perusteita. Jotta täytäntöönpanomenettely ei pitkittyisi loputtomiin, sillä on yhteen vuoteen rajattu takaraja, jonka jälkeen ulosmittausta tai muita toimia ei voida suorittaa saman määräyksen perusteella. Huutokauppaa ei myöskään voida pitää sellaisen ulosmittauksen perusteella, joka on lopullisen takarajan umpeutumisen vuoksi kumottu tuomioistuimen päätöksellä.

4.3 Mikä on täytäntöönpanotoimien voimassaoloaika?

5 Voiko täytäntöönpanopäätökseen hakea muutosta?

Ainoa oikeussuojakeino täytäntöönpanomenettelyä vastaan on yksipuolista tuomiota vastaan tehty takaisinsaantihakemus. Sen voi tehdä henkilö, johon täytäntöönpano kohdistuu, tai velkoja, jolla on perusteltu intressi, 15 päivän kuluessa ensimmäisestä täytäntöönpanotoimesta, jos hakemus koskee täytäntöönpanoasiakirjan tai esitutkintamenettelyjen pätevyyttä. Jos hakemus koskee minkä tahansa täytäntöönpanotoimen pätevyyttä ensimmäisestä toimesta viimeiseen, sen voi tehdä jopa viimeiseen täytäntöönpanotoimeen asti. Jos hakemus koskee viimeisen täytäntöönpanotoimen pätevyyttä, sen voi tehdä kuuden kuukauden kuluessa viimeisen täytäntöönpanotoimen toteuttamisesta. Yksipuolista tuomiota vastaan tehdyn takaisinsaantihakemuksen voi jättää ilman erityistä määräaikaa myös kolmas osapuoli, jonka oikeus täytäntöönpanon kohteeseen on kyseenalaistettu ja jolla on valtuudet tehdä valitus sitä henkilöä vastaan, johon täytäntöönpano kohdistuu. Toimivaltainen tuomioistuin on se, jonka alueella täytäntöönpano tapahtuu. Alueen rauhantuomioistuin (irinodíkio) on toimivaltainen siinä tapauksessa, että täytäntöönpanoasiakirja on annettu rauhantuomioistuimen päätöksellä. Muissa tapauksissa toimivalta on yhden tuomarin kokoonpanossa toimivalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella (monomelés protodíkio). Yksipuolista tuomiota vastaan tehdyn takaisinsaantihakemuksen jättäminen ei johda täytäntöönpanon tilapäiseen keskeytykseen. Täytäntöönpanomenettelyt voidaan kuitenkin hakijan pyynnöstä keskeyttää tilapäisesti tuomioistuimen päätöksellä riippumatta siitä, liittyykö asiaan takuusitoumuksia. Päätös annetaan tiedoksi täytäntöönpanoviranomaisille, jotka eivät sen jälkeen voi suorittaa mitään täytäntöönpanotoimia, ellei toimelle ole erityisesti annettu lupaa päätöksessä.

6 Sovelletaanko täytäntöönpanoon mitään rajoituksia, esimerkiksi velallisen suojaa koskevien sääntöjen tai määräaikojen perusteella?

Tuomion täytäntöönpanoon sovelletaan etenkin omaisuuden ulosmittauksen osalta seuraavia rajoituksia: Seuraavia omaisuuseriä ei voida ulosmitata: a) omaisuus, joka on kärsinyt suoraa vahinkoa, b) henkilöyhtiön osuudet, c) oikeussäännöksiin tai testamenttimääräykseen perustuvat elatusapusaatavat sekä perheen ylläpitoon tarkoitettuja puolisoiden maksamia osuuksia koskevat saatavat, d) palkka-, eläke- tai vakuutusetuuksia koskevat saatavat, ellei vireillä ole vaadetta, joka koskee oikeussäännöksiin tai testamenttimääräykseen perustuvaa elatusapusaatavaa tai perheen ylläpitoon tarkoitettuja osuuksia, jolloin puolet omaisuuserästä voidaan ulosmitata ottaen huomioon velallisen saaman summan, perheen ylläpitoa koskevien aviollisten velvoitteiden laajuuden ja edunsaajien määrän, e) EU:n myöntämät avustukset tai tuet, joissa kolmas osapuoli on Kreikan maksuviranomainen (OPEKEPE), kunnes saatavat on talletettu edunsaajien pankkitileille tai muulla tavoin maksettu heille. Edellä 2 kappaleen d kohdassa esitettyä poikkeusta sovelletaan myös silloin, kun summa on maksettu tallettamalla se velallisen pankkitilille. Poikkeusta sovelletaan vain siltä osin kuin tilin saldo ei ylitä täytäntöönpanosta vapautetun saatavan määrää täytäntöönpanomääräyksen antamisen ja maksun suorittamisen välisenä aikana.

Velallisella on oikeus kahteen oikeussuojakeinoon, joilla hän voi hakea muutosta täytäntöönpanomenettelyihin:

a) Vastaväite siviiliprosessilain 933 §:n nojalla. Kyseisessä pykälässä todetaan seuraavaa: Väitteet, jotka tekee täytäntöönpanon kohteena oleva henkilö tai velkoja, jolla on perusteltu intressi, ja jotka koskevat täytäntöönpanoasiakirjan, täytäntöönpanomenettelyn tai vaateen pätevyyttä, voidaan tehdä ainoastaan väiteilmoituksella, joka esitetään alueen rauhantuomioistuimelle, jos se on antanut täytäntöönpanoasiakirjan, ja muissa tapauksessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle, joka toimii yhden tuomarin kokoonpanossa. Jos useita väiteilmoituksia toimitetaan eri asiakirjoilla, kirjaajan on varmistettava, että ne kaikki yksilöidään ja käsitellään samassa oikeuden istunnossa. Jos väitteen tueksi esitetään muita perusteita, ne voidaan toimittaa erityisellä hakemuksella sen tuomioistuimen sihteeristölle, jolle väiteilmoitus toimitettiin. Sihteeristö laatii lisäperusteista raportin, joka lähetetään toiselle osapuolelle vähintään kahdeksan päivää ennen oikeuden istuntoa. Väitteen käsittely on järjestettävä 60 päivän kuluessa väiteilmoituksen tekemisestä, ja kutsu saapua käsittelyyn annetaan vastaajalle tiedoksi 20 päivää ennen oikeuden istuntoa. Alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin on täytäntöönpanopaikkakunnan rauhantuomioistuin, jos määräyksen tiedoksiantamisen jälkeen seuraa muita täytäntöönpanomenettelyyn liittyviä toimia. Muussa tapauksessa toimivaltainen tuomioistuin määräytyy 584 §:n mukaan. Jos täytäntöönpanoasiakirja on maksua koskeva tuomio tai maksumääräys, väitettä ei oteta käsittelyyn siltä osin kuin tuomio on lainvoimainen 330 §:n tai määräys 633 §:n toisen momentin c alamomentin mukaisesti. Maksumääräys voidaan riitauttaa ainoastaan kirjallisesti tai tuomioistuimessa. Väitettä koskeva päätös on annettava 60 päivän kuluttua sen käsittelystä.

b) Siviiliprosessilain 1000 §:n mukaisesti velallisella on oikeus pyytää hänen asiaansa koskevan huutokaupan määräaikaista keskeytystä. Pyyntö on esitettävä 15 työpäivää ennen huutokaupan määräpäivää. Velallisen pyynnöstä 933 §:ssä määrätty tuomioistuin (käsitellessään asiaa 686 §:n ja sitä seuraavien pykälien mukaisesti) voi keskeyttää huutokauppamenettelyn korkeintaan kuuden kuukauden määräajaksi huutokaupan alkuperäisestä määräpäivästä lukien, jos siitä ei uhkaa aiheutua vahinkoa velkojalle ja voidaan kohtuudella odottaa, että velallinen suorittaa maksun velkojalle tämän ajan kuluessa tai että määräajan umpeuduttua huutokaupalla saatava tulo kasvaa. Huutokaupan määräaikaista keskeytystä koskeva tuomio on annettava huutokauppaa edeltävänä maanantaina viimeistään kello 12.00. Määräaikaisen keskeyttämisen edellytyksenä on aina, että maksetaan a) huutokaupan toimittamisesta aiheutuneet kustannukset, joiden määrä arvioidaan tuomiossa, ja b) vähintään neljäsosa huutokaupan toimittavalle henkilölle maksettavasta rahasummasta. Tuomio, jolla huutokauppa keskeytetään määräajaksi, annetaan tiedoksi huutokaupanpitäjälle samana päivänä, jona se on annettu. Maksu on suoritettava viimeistään kello 10.00 sinä päivänä, jona huutokauppa on määrä pitää, ja jos maksua ei suoriteta, huutokauppa pidetään alkuperäisen aikataulun mukaisesti.

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 16/12/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.