Tuomioistuinratkaisun täytäntöönpano

Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Mitä täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tarkoittaa?

Täytäntöönpanoa ei ole tarkkaan määritelty Irlannissa. Käytännössä sillä tarkoitetaan toimenpidettä, jolla tuomioistuimen tuomio tai määräys toteutetaan. Tuomioistuin vahvistaa yleensä täytäntöönpanotoimen ennen sen toteuttamista.

Irlannissa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annettuja tuomioita pannaan yleensä täytäntöön seuraavilla tavoilla:

Takavarikko

Tällaisessa toimenpiteessä tuomiossa tarkoitetun velallisen omaisuutta takavarikoidaan. Tuomioistuin antaa tuomiossa tarkoitetun velkojan hakemuksesta kreivikunnan rekisteriviranomaiselle (County Registrar) tai ulosotonvalvojalle (Sheriff), jos kyseessä on Dublin tai Cork, määräyksen takavarikoida omaisuutta tuomiossa vahvistetun velan arvoa (ja mahdollisia oikeudenkäyntikuluja) vastaava määrä. Omaisuus voidaan sen jälkeen myydä velkojen maksamiseksi.

Rekisteröinti

Tuomio voidaan saattaa julkiseksi rekisteröimällä se ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen (High Court) tuomiorekisteriin. Rekisteri sisältää kaikki alemman oikeusasteen tuomioistuimen (District Court), alemman oikeusasteen ylemmän tuomioistuimen (Circuit Court) ja ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen (High Court) tuomiot, jotka velkoja on pyytänyt rekisteröimään. Velallisen nimi ja osoite sekä tiedot tuomiosta julkaistaan joissakin sanomalehdissä ja kaupallisissa julkaisuissa, kuten Stubbs Gazette ‑lehdessä. Lisäksi luottolaitokset kirjaavat tiedot, ja maksamaton tuomio voi vaikeuttaa velallisen rahoituksen saantia.

Oikeuden määräämää kiinnitystä koskeva vakuutus

Velkoja voi antaa valaehtoisen vakuutuksen, joka voidaan kirjata koskemaan velallisen omaisuutta sen jälkeen, kun asiaankuuluvan tuomioistuimen antama tuomio on vahvistettu. Omaisuuden myyntituotto on käytettävä velan suorittamiseen muiden kiinnitysten etusija huomioon ottaen, ennen kuin tuotto maksetaan velalliselle. Lisätoimina voidaan tehdä tuomioistuimelle hakemus, joka koskee vakuustakavarikkoa tai omaisuuden myyntimääräystä.

Ulosmittausmääräys/vangitsemismääräys

Alemman oikeusasteen tuomioistuimeen voidaan tehdä hakemus, joka koskee tuomiossa vahvistetun saatavan maksamista erissä vuosina 1926–2009 tuomioistuinten määräysten täytäntöönpanosta annettujen lakien mukaisesti. Tuomari päättää maksuerien suuruuden tutkittuaan velallisen varallisuuden. Vangitsemismääräys voidaan antaa vain luonnollisille henkilöille, eikä sitä voida soveltaa oikeushenkilöihin eli yrityksiin. Vangitsemismääräystä voidaan soveltaa, jos velallinen jättää maksamatta jonkin ulosmittausmääräyksen maksuerän. Käytännössä tämä tarkoittaa, että velallinen voi joutua vangituksi, jos hän kieltäytyy maksamasta, vaikka hänellä olisi varaa siihen.

Palkan ulosmittaus

Velkoja voi saada tuomioistuimelta määräyksen, jonka mukaan vähennykset tehdään suoraan velallisen palkasta. Tällöin velallisen työnantaja suorittaa maksun velkojalle suoraan.

Saatavan ulosmittausmääräys

Jos velkojalla on tiedossaan, että kolmas osapuoli on velkaa tuomiossa tarkoitetulle velalliselle, hän voi tehdä tuomioistuimelle hakemuksen ja pyytää, että kyseinen kolmas osapuoli maksaa tietyn rahamäärän suoraan velkojalle. Tuomioistuin päättää harkintansa mukaan, antaako se määräyksen.

Pesänhoitaja

Tuomioistuin nimeää pesänhoitajan hoitamaan esimerkiksi velallisen omaisuuden myyntituottoa velkojen maksamiseksi. Tuomioistuin päättää pesänhoitajan nimeämisestä harkintansa mukaan.

On tärkeää huomata, että tuomion täytäntöönpanokeinojen valinta on tuomiossa tarkoitetun velkojan ja oikeudellisten neuvonantajien vastuulla. Oikeuslaitos ei ehdota minkään tietyn toimenpiteen käyttämistä. Edellä olevan luettelon ei ole tarkoitus olla tyhjentävä, vaan siinä pelkästään luonnehditaan yleisimpiä käytettyjä menettelyjä.

2 Mille viranomaisille täytäntöönpanoa koskeva toimivalta kuuluu?

Kotimaassa annetun tuomion täytäntöönpanoa varten voidaan tarvita tuomion antaneen tuomioistuimen lupa (ks. edellä). Tietyissä tapauksissa, kuten tuomion täytäntöönpanossa ja rekisteröinnissä, täytäntöönpanohakemusta ei tarvitse toimittaa tuomioistuimelle vaan asiaankuuluvan tuomioistuimen kirjaamoon.

Muilla Euroopan unioniin kuuluvilla lainkäyttöalueilla tehdyissä tuomioissa toimivaltainen tuomioistuin on ylemmän oikeusasteen tuomioistuin. Jos kuitenkin on kysymys toistuvista elatusapumaksuista, joita koskeva tuomio on vahvistettu eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi jollakin muulla Euroopan unioniin kuuluvalla lainkäyttöalueella, toimivaltainen tuomioistuin on tällöin alemman oikeusasteen tuomioistuin.

3 Millä edellytyksillä päätös täytäntöönpanosta voidaan antaa?

3.1 Menettely

Täytäntöönpanokelpoisia ovat tuomioistuimessa annetut päätökset sekä jotkin muut päätökset. Tällaisia voivat olla tuomioistuimen määräykset sekä ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen tai alemman oikeusasteen ylemmän tuomioistuimen kirjaajan summaarisessa menettelyssä antamat päätökset.

Tuomion täytäntöönpanoa varten tarvitaan usein tuomion antaneen tuomioistuimen lupa. Joissakin tapauksissa, kuten tuomion täytäntöönpanossa ja rekisteröinnissä, tuomioistuimelle ei tarvitse toimittaa hakemusta, vaan luvan voi antaa asiaankuuluvan tuomioistuimen kirjaamo.

Muilla lainkäyttöalueilla tehdyissä tuomioissa, jotka pannaan täytäntöön Euroopan unionin asetusten nojalla, toimivaltainen tuomioistuin on ylemmän oikeusasteen tuomioistuin. Jos on kysymys toistuvista elatusapumaksuista, joita koskeva tuomio on vahvistettu eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi, toimivaltainen tuomioistuin on alemman oikeusasteen tuomioistuin. Asetukseen (EY) N:o 44/2001 (korvattu asetuksella (EU) N:o 1215/2012, jota sovelletaan 10. tammikuuta 2015 alkaen tuomioistuimissa hyväksyttyihin tai tehtyihin sovintoihin) liittyvät toimet on annettu tehtäväksi ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen valmistelevalle tuomarille (Master of the High Court). Avoimessa oikeuden istunnossa voidaan tehdä hakemus, jossa pyydetään julistamaan tuomio täytäntöönpanokelpoiseksi Irlannissa ja antamaan sitä koskeva täytäntöönpanomääräys.

Asetuksen (EY) N:o 805/2004 nojalla eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettu tuomio katsotaan ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen antamaksi tuomioksi. Sillä on samat vaikutukset kuin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen tuomiolla, ja se pannaan täytäntöön sen mukaisesti. Eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistetuissa tuomioissa, jotka koskevat toistuvia elatusapumaksuja, toimivaltainen tuomioistuin on alemman oikeusasteen tuomioistuin. Menettelyä koskevat kansalliset säännökset on annettu vuonna 2011 (Statutory Instrument No. 274/2011).

Jos on kysymys riitauttamattomaan vaatimukseen annetusta tuomiosta, joka on pantava täytäntöön jollakin toisella lainkäyttöalueella Euroopan unionissa, tuomion antaneella tuomioistuimella on toimivalta käsitellä sen täytäntöönpanoon liittyviä hakemuksia eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta annetun asetuksen (EY) N:o 805/2004 nojalla.

Tuomion täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen jättää yleensä tuomioistuimeen (tai tuomioistuimen kirjaamoon) lakimies, vaikka velkojalla ei tarvitsekaan olla oikeudellista edustajaa. Kaikki hakemukset on toimitettava tuomioistuimeen paikan päällä, eikä niitä voi lähettää postitse. Postitse voidaan kuitenkin lähettää tietyt tuomioistuimen kirjaamoon toimitettavat hakemukset, muun muassa sellaiset, jotka koskevat tuomion täytäntöönpanoa, rekisteröintiä ja vahvistamista oikeuden määräämää kiinnitystä koskevaa vakuutusta varten. Käytännön toimenpiteistä ja menettelyistä saa lisätietoja ottamalla yhteyttä ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen tuomioita käsittelevään jaostoon (Judgments Section), jonka sähköpostiosoite on HighCourtCentralOffice@Courts.ie.

Oikeuslaitoksen perimät kulut (maksut) ovat pieniä. Tällä hetkellä perittävät maksut voi tarkistaa maksuja käsittelevältä sivulta oikeuslaitoksen verkkosivustolla. Lakimiesten ja asianajajien kulut ovat velkojien ja niiden oikeudellisten edustajien välinen asia. Tuomioistuin voi määrätä täytäntöönpanomenettelyn kustannukset korvattavaksi kokonaan tai osittain.

3.2 Tärkeimmät edellytykset

Tuomioistuinten määräysten täytäntöönpanosta annetun vuoden 1926 lain (sellaisena kuin se on korvattuna vuoden 1986 tuomioistuinlain (N:o 2) 1 §:llä) 15 §:ssä säädetään, että silloin, kun perittävä saatava perustuu tuomioistuimen määräykseen tai päätökseen, velkoja voi jättää alemman oikeusasteen tuomioistuimeen haasteen, jossa velallinen velvoitetaan osallistumaan varallisuutensa selvittämiseen alemman oikeusasteen tuomioistuimessa. Täytäntöönpanomääräystä koskeva hakemus on jätettävä kuuden vuoden kuluessa tuomion tai päätöksen päiväyksestä. Velkojan on esitettävä todisteet alkuperäisestä saatavasta, ja velallisen on täytettävä varallisuuttaan koskeva lausunto. Vuonna 1926 annetun lain 16 §:ssä, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1986 lain 9 §:llä, sallitaan todisteiden esittäminen sekä velallisen tai velkojan ristikuulustelu. Täytäntöönpanomääräys voi olla voimassa 12 vuoden ajan asiaankuuluvan tuomion tai päätöksen päiväyksestä.

4 Täytäntöönpanotoimien tarkoitus ja luonne

4.1 Minkä tyyppinen varallisuus voi olla täytäntöönpanon kohteena?

Täytäntöönpanon kohteena voi olla kaikentyyppinen omaisuus, paitsi helposti pilaantuvat tavarat tai velallisen hallussa palautusoikeudella (sale or return) olevat tavarat.

4.2 Mitä vaikutuksia täytäntöönpanotoimilla on?

Jos tuomioistuimen antamaa määräystä ei noudateta, asianosainen voi saada rangaistuksen oikeuden halventamisesta. Tuomioistuimen määräämä rangaistus voi olla sakkoa tai vankeutta siihen saakka, kun teko on sovitettu. Henkilön vapaudenmenetyksen kestoa ei sen vuoksi ole rajoitettu. Tätä sovelletaan myös kaikkiin kolmansiin osapuoliin, jotka rikkovat tuomioistuimen määräyksen ehtoja.

On tärkeää huomata, että tuomioistuinten määräysten täytäntöönpanosta annetun vuoden 1926 lain 20 §:n mukaan se, että velallinen tuomitaan vankeuteen, koska ulosmittausmääräyksen maksuerä on jätetty maksamatta, ei merkitse velan tai minkään sen osan maksua tai lakkaamista eikä estä velkojaa käyttämästä muita oikeuskeinoja saatavan perimiseen.

Pankit ja muut rahoituslaitokset ovat muiden osapuolten tavoin velvollisia noudattamaan tuomioistuimen määräyksiä. Tilanteissa, joita tuomioistuimen määräys ei erityisesti koske, olisi otettava huomioon lait ja asetukset, jotka koskevat tämäntyyppisen laitoksen hallussaan pitämiä henkilötietoja (esim. vuoden 1988 tietosuojalaki).

4.3 Mikä on täytäntöönpanotoimien voimassaoloaika?

Tietyissä määräyksissä ilmoitetaan, kuinka kauan asianosaisen on noudatettava määräyksen ehtoja, mutta aina ei näin ole. Tuomio on voimassa 12 vuotta, mutta joillekin täytäntöönpanotoimille on tuomioistuimen säännöissä tai lainsäädännössä asetettu määräaikoja. Yksi esimerkki on ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen täytäntöönpanomääräys, jonka voimassaoloaika on yksi vuosi sen antamisesta. Voimassaolon päätyttyä tarvitaan uusi täytäntöönpanomääräys.

5 Voiko täytäntöönpanopäätökseen hakea muutosta?

Valitus ei yleensä kohdistu täytäntöönpanotoimeen itseensä sellaisena kuin tuomioistuimen kirjaamo on sen hyväksynyt vaan tuomioon tai määräykseen, johon se perustuu. Asianosainen voi valittaa muutoksenhakutuomioistuimeen ja pyytää, että tuomio tai määräys kumotaan. Valituksen tekemistä koskevat määräajat vaihtelevat seuraavasti:

  • alemman oikeusasteen tuomioistuimesta alemman oikeusasteen ylempään tuomioistuimeen: 14 päivää tuomiosta tai määräyksestä
  • alemman oikeusasteen ylemmästä tuomioistuimesta ylemmän oikeusasteen tuomioistuimeen: 10 päivää määräyksestä
  • valmistelevan tuomarin oikeuskäsittelystä (Master’s Court) ylemmän oikeusasteen tuomioistuimeen: kuusi päivää siitä, kun määräyksestä tuli lopullinen, tai, jos määräys annettiin yksipuolisessa (ex parte) menettelyssä, määräyksen tiedoksiantopäivästä tai, jos se hylättiin, määräyksen hylkäämispäivästä (yksi kuukausi määräyksen tiedoksiantopäivästä, jos kyse on ulkomaisen tuomion täytäntöönpanosta asetuksen (EY) N:o 44/2001 nojalla)
  • ylemmän oikeusasteen tuomioistuimesta muutoksenhakutuomioistuimeen: tapauksen luonteesta riippuen joko 10 tai 28 päivää siitä, kun määräyksestä tuli lopullinen
  • ylemmän oikeusasteen tuomioistuimesta tai muutoksenhakutuomioistuimesta ylimpään muutoksenhakutuomioistuimeen: 28 päivää siitä, kun määräyksestä tuli lopullinen.

6 Sovelletaanko täytäntöönpanoon mitään rajoituksia, esimerkiksi velallisen suojaa koskevien sääntöjen tai määräaikojen perusteella?

Tuomio on voimassa 12 vuotta, eikä tuomioon perustuvaa kannetta voi nostaa voimassaoloajan päätyttyä. Voimassaolo alkaa siitä päivästä, jolloin tuomiosta on tullut täytäntöönpanokelpoinen. Lisäksi joillekin täytäntöönpanotoimille on tuomioistuimen säännöissä tai lainsäädännössä asetettu määräaikoja. Yksi esimerkki on ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen täytäntöönpanomääräys, jonka voimassaoloaika on yksi vuosi sen antamisesta. Voimassaolon päätyttyä tarvitaan uusi täytäntöönpanomääräys. Toinen esimerkki on ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen täytäntöönpanomääräyksen antaminen, johon tarvitaan tuomioistuimen suostumus, jos on kulunut yli kuusi vuotta tuomioistuimen täytäntöönpanokelpoisen määräyksen antamisesta.

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 13/02/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.