Tuomioistuinratkaisun täytäntöönpano

Malta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Mitä täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tarkoittaa?

Täytäntöönpano tarkoittaa sitä, että tuomiota aletaan toteuttaa käytännössä.

2 Mille viranomaisille täytäntöönpanoa koskeva toimivalta kuuluu?

Tämä riippuu siitä, millaisesta hakemuksesta on kyse. Esimerkiksi kiinteistörekisteriin tehdään merkintä julkisen rekisterin johtajan päätöksellä sen jälkeen kun rekisterinpitäjä on vastaanottanut jäljennöksen tuomiosta sekä tuomioistuimen kirjaamon todistuksen, jossa vahvistetaan, että tuomiosta ei ole valitettu ja valitusaika on mennyt umpeen tai että tuomiosta ei voi valittaa.

3 Millä edellytyksillä päätös täytäntöönpanosta voidaan antaa?

Täytäntöönpanoasiakirjoista säädetään Maltan lain luvussa 12 olevassa siviiliprosessilaissa, joka koskee tuomioistuinten organisaatiota ja siviiliprosessia (The Code of Organisation and Civil Procedure, Cap. 12 of the Laws of Malta). Täytäntöönpanoasiakirjoja ovat seuraavat:

 • maksuvaatimus, joka koskee selvää, rahamääräistä ja erääntynyttä saatavaa. Vaatimuksen määrä saa olla enintään 25000 euroa. Vaatimuksessa ei saa olla kyse siitä, että vastaaja velvoitettaisiin tekemään jotain. Tällaisesta maksuvaatimuksesta säädetään siviiliprosessilain 166 A §:ssä;
 • maltalaisten tuomioistuinten tuomiot ja määräykset;
 • maltalaiselle julkiselle notaarille tai muulle toimivaltaiselle julkiselle viranomaiselle esitetyt sopimukset, jotka koskevat selvää, rahamääräistä ja erääntynyttä saatavaa ja joissa ei ole kyse vastaajan velvollisuudesta tehdä jotain;
 • asianajajalle, syyttäjälle, julkiselle notaarille, tuomioistuimen asiantuntijalle tai sovittelijalle tai todistajalle maksettavat, vahvistetut oikeudenkäyntipalkkiot ja -kulut, paitsi jos lain mukaan vaatimus voidaan kiistää;
 • Maltan välimieskeskuksessa rekisteröidyn välimiehen palkkiot;
 • vekselit;
 • sovittelussa tehdyt sovinnot, joiden täytäntöönpanokelpoisuuden asianosaiset ovat vahvistaneet;
 • kuluttajariitoja käsittelevän tuomioistuimen päätökset.

Lisäksi on joukko täytäntöönpanoasiakirjoja, jotka perustuvat erityislakeihin, kuten verolakeihin.

3.1 Menettely

Täytäntöönpanoasiakirjat pannaan täytäntöön seuraavilla, tilanteen mukaan valittavilla toimilla:

 • irtaimen omaisuuden ulosmittaus;
 • kiinteistön ulosmittaus;
 • yrityksen liikeomaisuuden ulosmittaus;
 • irtaimen omaisuuden tai kiinteistön sekä kiinteistöön kohdistuvien oikeuksien pakkohuutokauppa;
 • saamisen turvaamiseksi tehtävä takavarikko;
 • häätö kiinteistöltä;
 • täytäntöönpanon tehostamiseksi annettava vangitsemismääräys;
 • merialuksen pysäyttäminen;
 • ilma-aluksen pysäyttäminen;
 • muu, mikä tahansa täytäntöönpanotoimi, jonka tuomioistuin katsoo aiheelliseksi määrätä muiden täytäntöönpanotoimien osoittauduttua tehottomiksi.

Jos täytäntöönpanoasiakirja pannaan täytäntöön 166 A §:n nojalla, sen, joka hakee täytäntöönpanoasiakirjan edellytykset täyttävän maksuvaatimuksen rekisteröintiä, on esitettävä tuomioistuimen kirjaamolle maksuvaatimuksen virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös, todisteet maksuvaatimuksen tiedoksiannosta velalliselle ja jäljennös velallisen mahdollisesti tekemistä huomautuksista.

Muiden täytäntöönpanoasiakirjojen osalta menettely vaihtelee asiakirjan luonteen mukaisesti. Tästä säädetään siviiliprosessilain 252 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä.

3.2 Tärkeimmät edellytykset

Edellytykset vaihtelevat tilanteen mukaan. Tästä säädetään siviiliprosessilain 252 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä.

4 Täytäntöönpanotoimien tarkoitus ja luonne

4.1 Minkä tyyppinen varallisuus voi olla täytäntöönpanon kohteena?

Irtain omaisuus voi olla täytäntöönpanon kohteena. Tällaista omaisuutta ovat muun muassa

 • liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeet ja osuudet,
 • toimivaltaisen viranomaisen myöntämät luvat, joista säädetään oikeusministerin antamissa asetuksissa,
 • vakuutussopimukset ja
 • luottojen vakuudet sekä teollis- ja tekijänoikeudet.

Seuraavia omaisuuseriä ei kuitenkaan voida ulosmitata:

 • velallisen ja hänen perheensä tavanomaiset vaatteet ja vuodevaatteet sekä sellaiset tarve-esineet ja huonekalut, jotka katsotaan tarpeellisiksi velallisen ja hänen perheensä kohtuullisten ja asianmukaisten elinolosuhteiden ylläpitämiseksi;
 • velallisen sekä hänen puolisonsa ja lastensa ammattiin liittyvät henkilökohtaiset asiakirjat ja kirjat;
 • julkisten notaarien rekisteriotteet ja pöytäkirjat;
 • velalliselle tai hänen puolisolleen tai lapsilleen tieteen tai taiteen opettamista tai harjoittamista varten välttämättömät työkalut ja välineet;
 • maatalouden harjoittamista varten tarpeelliset eläimet ja työkalut sekä jo poimitut tai vielä maassa kasvavat hedelmät;
 • ilma-alukset, jotka on otettu yksinomaan valtion käyttöön, mukaan lukien postinkuljetukseen käytettävät mutta pois lukien kaupalliseen toimintaan käytettävät ilma-alukset;
 • merialukset, jotka on kokonaisuudessaan vuokrattu Maltan valtion käyttöön;
 • uskonnolliset vaatteet ja astiat, joita käytetään kirkon pyhissä toimituksissa tai jotka kuuluvat papille tai uskonnolliselle yhteisölle tai sen jäsenelle;
 • Maltan poliisi- tai sotilasvoimien jäsenen tehtäviensä suorittamiseen käyttämä omaisuus, kuten aseet, ammukset, varusteet, välineet ja vaatteet.

Kiinteistöt, liiketoiminnassa käytettävät omaisuuserät, laivat sekä vesi- ja ilma-alukset voidaan ulosmitata.

Saatavan turvaamiseksi ei voida takavarikoida seuraavaa:

 • palkka (mukaan lukien bonukset sekä kulu-, ylityö- ja muut korvaukset);
 • sosiaaliturvalaissa mainitut edut, eläkkeet, korvaukset tai tuet; muut korvaukset, joita valtion palveluksesta eläkkeelle jäänyt henkilö saa;
 • avustukset tai lahjoitukset, jotka valtio on antanut hyväntekeväisyystarkoituksessa;
 • nimenomaisesti elatustarkoituksessa tehty testamenttilahjoitus, jos velallisella ei ole muuta toimeentuloa eikä itse velka ole elatusvelkaa;
 • erääntynyt elatusapu, jonka tuomioistuin on vahvistanut viran puolesta tai joka perustuu virallisesti oikeaksi todistettuun sopimukseen, jos itse velka ei ole elatusvelkaa;
 • varat, jotka velallinen on saanut haltuunsa lainasopimuksen nojalla rakentaakseen rakennuksen pääasialliseksi asunnokseen tai huolehtiakseen kyseisen rakennuksen kunnossapidosta;
 • luotollisen tilin luottoraja, pois lukien luottokorttiluotot, joiden avulla velallinen hoitaa yrityksensä liiketoimintaa;
 • pankkitakaukset ja remburssit.

4.2 Mitä vaikutuksia täytäntöönpanotoimilla on?

Täytäntöönpanoasiakirjojen nojalla henkilö ottaa toisen henkilön omaisuuden haltuunsa laissa määrätyllä tavalla.

4.3 Mikä on täytäntöönpanotoimien voimassaoloaika?

Tämä riippuu tilanteesta, mutta yleisesti ottaen täytäntöönpanotoimi on pätevä niin kauan kuin täytäntöönpanoasiakirja, jonka perusteella toimi tehtiin, on täytäntöönpanokelpoinen. Saatavan turvaamiseksi tehdyn takavarikon voimassaoloaikaa ei voida pidentää, ja takavarikko on voimassa, kunnes tuomioistuin peruuttaa sen.

5 Voiko täytäntöönpanopäätökseen hakea muutosta?

Henkilö, jota vastaan täytäntöönpanotoimi on vahvistettu, tai muu asianosainen, voi jättää tuomioistuimelle, joka on tehnyt täytäntöönpanopäätöksen, hakemuksen, jossa pyydetään kyseisen päätöksen peruuttamista joko kokonaan tai osittain. Hakemus on annettava tiedoksi vastapuolelle, jonka on annettava huomautuksensa kymmenen päivän kuluessa. Kuultuaan asianosaisia tuomioistuin antaa hakemusta koskevan päätöksensä. Päätöksestä voi valittaa kuuden päivän kuluessa siitä päivästä, jona päätös on luettu tuomioistuimen julkisessa istunnossa.

6 Sovelletaanko täytäntöönpanoon mitään rajoituksia, esimerkiksi velallisen suojaa koskevien sääntöjen tai määräaikojen perusteella?

Ylempien oikeusasteiden tuomioiden täytäntöönpanokelpoisuus voidaan uudistaa sen jälkeen kun kymmenen vuotta on kulunut päivästä, jona tuomio tai määräys on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi. Alempien oikeusasteiden ja vähäisiä vaatimuksia käsittelevien tuomioistuinten tuomioiden täytäntöönpanokelpoisuus voidaan uudistaa viiden vuoden kuluttua. Täytäntöönpanoasiakirjat, joiden perusteena on selvää, rahamääräistä ja erääntynyttä saatavaa koskeva sopimus tai jotka perustuvat Maltan lain 12 luvun 166 A §:ään tai joissa on kyse vekseleistä, voidaan uudistaa kolmen vuoden kuluttua. Täytäntöönpanokelpoisuus uudistetaan tekemällä hakemus toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Hakijan on myös annettava valaehtoinen vakuutus, jossa selostetaan, minkä tyyppisen velan tai vaateen täytäntöönpanokelpoisuuden uudistamista haetaan, ja vahvistetaan, että velka tai osa siitä on edelleen maksamatta ja erääntynyt. Edellä mainitun lisäksi tällaisiin tapauksiin sovelletaan 30 vuoden vanhentumisaikaa, joka kuitenkin voidaan keskeyttää edellä selostetun hakemuksen avulla.

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 16/12/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.