Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Tuomioistuinratkaisun täytäntöönpano

Pohjois-Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Mitä täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tarkoittaa?

Täytäntöönpano on oikeudellinen menettely, jonka avulla voidaan pakottaa noudattamaan tuomioistuimen tuomiota, määräystä tai ratkaisua.

Pohjois-Irlannissa on ainutlaatuinen järjestelmä siviilioikeudellisten tuomioiden täytäntöönpanoa varten. Useimmissa common law ‑järjestelmissä tuomioita pannaan täytäntöön tuomioistuinten liitännäismääräyksillä. Pohjois-Irlannissa varojen, tavaroiden ja omaisuuden takaisinperintään liittyvät siviilituomioistuinten tuomiot panee täytäntöön tuomioiden täytäntöönpanosta vastaava keskusvirasto (Enforcement of Judgments Office), joka hoitaa sekä hallinnollisia että oikeudellisia tehtäviä.

Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaava virasto perustettiin vuonna 1971, ja vuodesta 1979 sitä on hallinnoinut Pohjois-Irlannin oikeusvirasto (Northern Ireland Courts and Tribunals Service). Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaavan viraston toimivalta ja menettelyt sisältyvät vuonna 1981 annettuun tuomioiden täytäntöönpanomääräykseen (Pohjois-Irlanti) (Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981), jäljempänä ’vuoden 1981 määräys’, ja vuonna 1981 annettuihin tuomioiden täytäntöönpanosääntöihin (Pohjois-Irlanti) (SR 1981/147).

Erilaiset täytäntöönpanomenetelmät:

Maksueriin perustuva maksumääräys – Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaava virasto antaa maksueriin perustuvan maksumääräyksen, jos se on vakuuttunut siitä, että velallisella on tai tulee olemaan varat, joilla maksaa koko velkasaatava tai osa siitä kohtuullisessa ajassa.

Palkan ulosmittausmääräys – Velallisen työnantajalle osoitettu määräys, jolla velvoitetaan työnantaja tekemään säännöllisiä pidätyksiä velallisen palkasta ja maksamaan ne tuomioiden täytäntöönpanosta vastaavalle virastolle. Tämä määräys poikkeaa useimmista muista täytäntöönpanomääräyksistä siinä, että tuomioiden täytäntöönpanosta vastaavalla virastolla ei ole toimivaltaa antaa sitä ilman velkojan etukäteen tekemää hakemusta. Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaava virasto voi myös keskeyttää määräyksen tiedoksi antamisen työnantajalle, jos virasto on vakuuttunut siitä, että velallinen suorittaa maksut vapaaehtoisesti virastolle.

Takavarikointimääräys – Tällä määräyksellä tuomioiden täytäntöönpanosta vastaava virasto voi ottaa haltuunsa ja myydä osan velallisen irtaimesta omaisuudesta ja muusta omaisuudesta. Omaisuus otetaan tuomioiden täytäntöönpanosta vastaavan viraston huostaan ja hallintaan, ja se määrätään sille velkojalle, jonka hyväksi määräys on annettu.

Maa-alueen vakuustakavarikointimääräys – Tätä määräystä käytetään useimmiten huomattavien velkojen tapauksessa, ja sitä käytetään yleensä yhdessä toisen täytäntöönpanomenetelmän kanssa. Tämä määräys ei itsessään tarkoita velan maksun täytäntöönpanoa. Velkojan on ryhdyttävä toimiin käyttääkseen myyntivaltuuksiaan ja tehtävä tuomioistuimelle hakemus vakuutensa täytäntöön panemiseksi. Vuoden 1981 määräyksessä on myös säännös muuntyyppisen omaisuuden vakuustakavarikkoa koskevien määräysten tekemisestä.

Määräys, jolla nimetään konkurssipesän pesänhoitaja, ja kuningaskuntaa vastaan nostettavia syytteitä koskevan lain (Crown Proceedings Act) mukainen määräys – Pesänhoitajan nimittämistä koskeva määräys toimii siten, että johtava täytäntöönpanoviranomainen nimitetään pesänhoitajaksi mahdollisille maksuille, joihin velallinen voi olla oikeutettu. Esimerkkejä maksusuorituksista, jotka soveltuvat pesänhoitajan nimeämistä koskevan määräyksen antamiseen, ovat maa-alueista saatavat vuokrat ja voitot, testamentin mukaiset kiinteään omaisuuteen liittyvät oikeudet sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivalle velalliselle sopimuksen perusteella suoritettavat summat tai toista henkilöä tai yritystä vastaan nostetun yksityisoikeudellisen kanteen perusteella suoritettavat maksut.

Velkojen ulosmittausta koskeva määräys – Velkojen ulosmittausta koskeva määräys edellyttää, että tuomitun velallisen velallinen (garnishee) maksaa velan tuomitun velallisen sijasta velkojalle tai velkojan hyväksi. Se antaa vakuusvelkojan aseman velkojalle, jolle määräys annetaan. Sitä sovelletaan velkoihin, jotka ovat erääntyneet tai kertyneet mutta eivät erääntyneet.

Maa-alueen luovutusmääräys – Maa-alueen omistusta koskeva tuomio pannaan täytäntöön maa-alueen luovutusmääräyksellä. Se oikeuttaa tuomioiden täytäntöönpanosta vastaavan viraston poistamaan omistusoikeuden omistajalta, olipa hän vastaaja tai ei.

Irtaimen omaisuuden luovutusmääräys – Irtaimiston omistusta koskeva tuomio pannaan täytäntöön irtaimen omaisuuden luovutusmääräyksellä. Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaava virasto ottaa irtaimiston haltuunsa, ja se luovutetaan takaisin velkojalle. Tätä ei pidä sekoittaa takavarikointimääräykseen, koska irtainta omaisuutta ei myydä.

2 Mille viranomaisille täytäntöönpanoa koskeva toimivalta kuuluu?

Enforcement of Judgments Office

Laganside House

23–27 Oxford Street

Belfast

BT1 3LA

3 Millä edellytyksillä päätös täytäntöönpanosta voidaan antaa?

3.1 Menettely

Kuka tahansa henkilö, joka on oikeutettu tuomion täytäntöönpanoon, voi asiaankuuluvaa maksua vastaan hakea tuomion täytäntöönpanoa tuomioiden täytäntöönpanosta vastaavalta virastolta. Ennen hakemuksen tekemistä velalliselle on annettava ilmoitus aikomuksesta hakea tuomion täytäntöönpanoa. Jos velallinen ei pysty noudattamaan tuomiota kymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona ilmoitus aikomuksesta hakea tuomion täytäntöönpanoa on annettu, hakija voi aloittaa täytäntöönpanoprosessin. Alustava hakemus voidaan tehdä tapauksissa, joissa kaikkien saatavien yhteismäärä on yli 3 000 Englannin puntaa. Alustavan hakemuksen myötä tuomion mukainen velkoja voi saada irtaimen omaisuuden pidätysmääräyksen ja selvityksen velallisen varoista, jolloin hänellä on paremmat tiedot päättää täytäntöönpanoprosessin jatkamisesta.

Kun hakemus on hyväksytty, tuomioiden täytäntöönpanosta vastaava virasto antaa velalliselle viipymättä irtaimen omaisuuden pidätysmääräyksen, jolla velallisen tietty irtaimisto (lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia, kuten kodin irtaimistoa) määrätään täytäntöönpanosta vastaavan viraston haltuun ja valvontaan, jotta niitä ei voida hävittää. Irtaimen omaisuuden pidätysmääräys kumotaan vasta, kun tuomiossa mainittu summa on maksettu tai kun täytäntöönpanohakemuksesta on luovuttu.

Täytäntöönpanoprosessin seuraava vaihe on velallisen varallisuustietojen selvittäminen, ja sillä on keskeinen merkitys täytäntöönpanohakemuksen käsittelyn kannalta. Tuomitun velallisen on annettava täytäntöönpanovirkamiehelle tämän pyytämät varallisuustietonsa. Velallista kuullaan hänen kotonaan tai hänet kutsutaan kuultavaksi nimitetyn virkamiehen luo.

Saatuaan täytäntöönpanovirkamiehen kertomuksen päällikkö (ks. jäljempänä) tai johtava täytäntöönpanovirkamies tekee alustavan päätöksen täytäntöönpanohakemuksesta. Vain päällikkö voi antaa takavarikointimääräyksiä, velkojen ulosmittausta koskevia määräyksiä, määräyksiä, joilla nimetään konkurssipesän pesänhoitaja, ja kuningaskuntaa vastaan nostettavia syytteitä koskevan lain (Crown Proceedings Act) mukaisia määräyksiä. Velallisen taloudelliset ja muut merkitykselliset olosuhteet otetaan huomioon. Lisäksi määritetään, mikä on paras tapa panna tuomio täytäntöön tai voidaanko tuomiota ylipäätään panna täytäntöön. Osapuolille ilmoitetaan asiasta, ja niille annetaan mahdollisuus vastustaa päätöstä. Jos päätöstä ei vastusteta, se vahvistetaan. Jos päätöstä vastustetaan, asia menee päällikön käsiteltäväksi.

Täytäntöönpanovirkamiesten asema, tehtävät, vastuualueet ja valtuudet

Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaavaa virastoa johtaa ylempi virkamies, joka on päällikön asemassa (eräänlainen haastemies). Viraston henkilöstöön kuuluu johtava täytäntöönpanovirkamies (apulaisineen), nimitettyjä virkamiehiä ja täytäntöönpanovirkamiehiä, joista kukin vastaa yhdestä Pohjois-Irlannin hallintopiiristä.

Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaavalle virastolle annetut valtuudet käyttää toimivaltaansa vahvistetaan vuoden 1981 määräyksessä. Erityisen tärkeä on toimivalta antaa erilaisia edellä lueteltuja täytäntöönpanomääräyksiä. Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaavalla virastolla on lisäksi valtuudet avustaa täytäntöönpanoprosessissa. Valtuuksiin kuuluvat muun muassa irtaimen omaisuuden pidätysmääräysten antaminen sekä todistajien läsnäoloa ja kuulemista koskevat menettelyt, velallisten varojen selvittäminen, mukaan lukien kolmansien osapuolten kuuleminen (joilla voi olla tietoa velallisen varoista ja omaisuudesta), ja tuomioiden täytäntöönpanon yhteydessä takaisin perittyjen varojen vastaanottaminen.

Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaavalla virastolla on myös valtuudet hylätä täytäntöönpanohakemus. Vuoden 1981 määräyksessä ei täsmennetä perusteita, joiden nojalla tämä voidaan tehdä. Yleisin tapaus on kuitenkin se, että hakijalla ei ole oikeutta tuomion täytäntöönpanoon. Jos tuomiota ei voida panna täytäntöön kohtuullisessa ajassa (antamalla jokin täytäntöönpanomääräys), tuomioiden täytäntöönpanosta vastaava virasto voi antaa asiasta ilmoituksen ja todistuksen. Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaavalla virastolla on myös laajat valtuudet keskeyttää minkä tahansa tuomion täytäntöönpano joko ehdottomasti tai tietyin edellytyksin.

Asianajajan tai muun oikeusalan ammattilaisen käyttö

Kuka tahansa asianosainen tai henkilö, jota määräys koskee, voi osallistua päällikön käsittelyyn henkilökohtaisesti taikka oikeusavustajan tai asianajajan välityksellä.

Täytäntöönpanokustannukset

Pohjois-Irlannin tuomioiden täytäntöönpanojärjestelmä rahoitetaan käyttäjien maksamilla maksuilla. Perittävät maksut on vahvistettu vuonna 1996 annetun tuomioiden täytäntöönpanomaksuja koskevan määräyksen (Pohjois-Irlanti) (SR 1996/101, sellaisena kuin se on muutettuna) liitteen 1 osassa. Maksujen suuruus riippuu tuomion nojalla takaisin perittävistä summista. Voimassa olevat maksut esitetään myös Pohjois-Irlannin oikeusviraston verkkosivustolla.

3.2 Tärkeimmät edellytykset

Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaavan viraston toimivalta on vahvistettu vuoden 1981 määräyksessä, ja se käsittää seuraavat tuomiot:

 • rahamääräiset tuomiot, mukaan luettuina kaikkien Pohjois-Irlannin oikeusasteiden tuomioistuinten antamat tuomiot, Pohjois-Irlannin ulkopuolella annetut ja Pohjois-Irlannissa rekisteröidyt tuomiot sekä eräät velkoja ja vahingonkorvauksia koskevat unionin oikeuden nojalla annetut tuomiot sekä eräät välimiesten ratkaisut ja välitystuomiot
 • tuomiot, joiden mukaan henkilöllä on oikeus maa-alueen hallintaan, pääasiassa kiinnityksenhaltijoiden hyväksi annetut hallintamääräykset, vaikka ne on annettu myös yksityisen ja julkisen sektorin vuokranantajille
 • tuomiot, joiden perusteella henkilöllä on oikeus irtaimiston luovutukseen
 • tuomiot, joiden mukaan henkilön on maksettava tuomioistuimelle tai ryhdyttävä toimiin tietyn ajan kuluessa, sekä tuomiot yritystä vastaan.
 • Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaavan viraston toimivaltaan panna tuomioita täytäntöön sovelletaan muun muassa seuraavia rajoituksia:
 • Jos tuomio voidaan panna täytäntöön vain sen antaneen tuomioistuimen suostumuksella, on ensin saatava tuomioistuimen suostumus.
 • Jos täytäntöönpano on keskeytetty tai sitä on lykätty, täytäntöönpanoa koskevaa hakemusta ei voida hyväksyä ennen kuin keskeyttäminen tai lykkääminen on kumottu.
 • Jos tuomion täytäntöönpanokelpoisuuden alkamisesta on kulunut vähintään kuusi vuotta, sitä ei voida panna täytäntöön. Jos aikaraja on ylitetty, suostumusta tuomion täytäntöönpanoon voi pyytää viraston päällikölle osoitetulla hakemuksella.
 • Jos henkilöä vastaan on annettu tuomio muulla kuin henkilön omalla nimellä tai käyttönimellä, sen täytäntöönpano edellyttää tuomioistuimen suostumusta.

Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaava virasto päättää täytäntöönpanomääräyksen tyypistä, eikä hakija voi edellyttää tietyn menetelmän käyttöä.

4 Täytäntöönpanotoimien tarkoitus ja luonne

4.1 Minkä tyyppinen varallisuus voi olla täytäntöönpanon kohteena?

Täytäntöönpanotoimia voidaan toteuttaa palkkojen osalta palkan ulosmittausmenettelyn avulla. Vähennettävän määrän laskennassa otetaan huomioon ”tavanomainen vähennysprosentti” ja ”suojattujen ansioiden osuus”. Ensin mainittu on prosenttiosuus, jonka tuomioiden täytäntöönpanosta vastaava virasto katsoo kohtuulliseksi vähentää velallisen tuloista hänen tuomion mukaisen vastuunsa täyttämiseksi. Viimeksi mainittu on määrä, jota pienemmiksi velallisen ansioiden ei viraston mukaan pitäisi mennä ottaen huomioon hänen varansa ja tarpeensa.

On neljä omaisuuslajia, jotka voivat olla takavarikointimääräyksen kohteena:

 • irtain omaisuus, joihin velallisella on myynti-intressi
 • käteisvarat, vekselit, joukkovelkakirjat ja omat vekselit sekä muut velalliselle kuuluvat arvopaperit
 • mahdolliset henkivakuutukset, joissa velallinen on yksinomainen edunsaaja
 • velallisen puolison irtain omaisuus, kun tuomion mukainen velka liittyy velallisen ja hänen perheensä yleiseen käyttöön tai nauttimiseen tarkoitettuihin tiloihin hankittuihin irtaimistoon tai palveluihin taikka tiloihin liittyviin vuokriin tai maksuihin.

Takavarikoinnista vapautettuun omaisuuteen kuuluvat vaatteet, huonekalut, vuodevaatteet ja muu välttämätön kodin irtaimisto, velallisen ammatin harjoittamisessa käytettävät välineet ja tarvikkeet 200:aan Englannin puntaan asti, velallisen toisen lukuun säilyttämä omaisuus ja tuomioistuimen määräämän pesänhoitajan hallussa oleva omaisuus.

Maa-alueen kiinnittämistä koskeva määräys voidaan antaa mistä tahansa velallisen omistamasta maa-alueesta tai maa-alueella olevasta kiinteästä omaisuudesta. ”Maa-alueella oleva kiinteä omaisuus” käsittää oikeudellisen tai oikeutetun omaisuuden taikka maa-alueeseen liittyvän edun, nautintaoikeuden, oikeuden, omistusoikeuden, vaateen, vaatimuksen, kiinnityksen tai panttioikeuden. Maa-alueiden lisäksi kiinnittämistä koskevia määräyksiä ja vastaavanlaisia määräyksiä voidaan antaa muuntyyppisestä omaisuudesta. Niitä voidaan antaa erityisesti valtion elinten, julkisten yritysten tai yhtiöiden varoista tai arvopapereista, joukkovelkakirjalainoista, varoista tuomioistuimessa ja yksityisten yritysten osakkeista.

Sen lisäksi, että ulosmittaus voidaan kohdistaa rahamäärään, jonka asiakas on velkaa tehdystä työstä tai suoritetuista palveluista tuomitulle velalliselle, velkojen ulosmittausmääräys voidaan antaa tuomitun velallisen mahdollisista pankissa tai asuntorahastossa olevista käteisvaroista.

4.2 Mitä vaikutuksia täytäntöönpanotoimilla on?

Kaikilla tuomioiden täytäntöönpanosta vastaavan viraston antamilla täytäntöönpanomääräyksillä on sama oikeusvoima ja oikeusvaikutus kuin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen (High Court) määräyksillä. Virastolla on lisäksi erilaisia täytäntöönpanovaltuuksia, joita voidaan käyttää, jos täytäntöönpanomääräystä ei noudateta. Tällaisia ovat muun muassa seuraavat:

 • tuomitseminen vankeuteen enintään kuudeksi viikoksi maksueriin perustuvan maksumääräyksen mukaisten maksuerien tai muun vuoden 1981 määräyksen 107 §:ssä tarkoitetun rahasumman tahallisesta maksamatta jättämisestä
 • vakuustakavarikointimääräykset, joilla annetaan takavarikoijaksi nimitetylle henkilölle valtuudet mennä mille tahansa maa-alueelle, joka on sen henkilön omaisuutta, jota vastaan tuomio on annettu, ottaa vastaan, takavarikoida ja ottaa haltuunsa kyseisestä maa-alueesta saatavat vuokrat ja voitot sekä ottaa haltuunsa kaikki muu kyseisen osapuolen henkilökohtainen omaisuus ja pitää se takavarikoituna, kunnes määräystä noudatetaan.

Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaavan viraston määräysten noudattamatta jättäminen voidaan saattaa ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi, ja tämä voi käsitellä rikosta ikään kuin se olisi tehty kyseistä tuomioistuinta vastaan.

4.3 Mikä on täytäntöönpanotoimien voimassaoloaika?

Rahamääräinen tuomio on pantu täytäntöön, kun tuomiossa ilmoitettu määrä on maksettu tai korvattu. Jos näin tapahtuu, kaikki tuomion johdosta annetut täytäntöönpanomääräykset kumotaan. Jos maa-alueen luovutusmääräys tai irtaimen omaisuuden luovutusmääräys on pantu onnistuneesti täytäntöön, ei voida toteuttaa muita menettelyjä kuin täytäntöönpanokulujen periminen.

Velkoja tai tuomittu velallinen voi hakea tuomioiden täytäntöönpanosta vastaavalta virastolta täytäntöönpanomääräyksen mitätöimistä, kumoamista tai muuttamista, ja asiasta voidaan järjestää käsittely.

5 Voiko täytäntöönpanopäätökseen hakea muutosta?

Sisäiset muutoksenhakupyynnöt tekee johtava täytäntöönpanovirkamies päällikölle.

Ulkoiset muutoksenhakupyynnöt tekee tuomioiden täytäntöönpanosta vastaava virasto ylemmän oikeusasteen tuomioistuimelle tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen osalta vuoden 1981 määräyksen 140 §:ssä määritellyissä olosuhteissa ja muutoin oikeuskysymysten osalta alemman oikeusasteen muutoksenhakutuomioistuimelle (Court of Appeal). Palkan ulosmittausmääräys on ainoa 140 §:ssä mainittu rahamääräinen täytäntöönpanomääräyksen tyyppi. Ei ole olemassa yleistä oikeutta hakea muutosta tietyntyyppisen täytäntöönpanomääräyksen antamatta jättämisen johdosta.

6 Sovelletaanko täytäntöönpanoon mitään rajoituksia, esimerkiksi velallisen suojaa koskevien sääntöjen tai määräaikojen perusteella?

Vuoden 1981 määräyksen 17 §:ssä ja myös vuonna 1981 annettujen tuomioiden täytäntöönpanosääntöjen (Pohjois-Irlanti) 5 §:ssä on vahvistettu useita täytäntöönpanoa koskevia rajoituksia. Rajoituksia on olemassa, ja ne liittyvät useisiin erilaisiin tilanteisiin, joissa haetaan tuomion täytäntöönpanoa. Rajoituksia on käytössä velallisen suojelemiseksi useilta erilaisilta tilanteilta. Tällaisia ovat muun muassa seuraavat [luettelo ei ole tyhjentävä]:

a) Ennen täytäntöönpanon aloittamista on haettava tuomioistuimen suostumusta.

b) Tuomioistuin on keskeyttänyt sellaisen tuomion täytäntöönpanon tai lykännyt sellaisen tuomion täytäntöönpanoa, joka estäisi tuomioiden täytäntöönpanosta vastaavalta virastolta haetun tuomion täytäntöönpanon.

c) Tuomion täytäntöönpanoa koskeva hakemus on tehty yli kuuden vuoden kuluttua päivästä, jona tuomio tuli täytäntöönpanokelpoiseksi. Tässä tapauksessa velkoja hakee tuomioiden täytäntöönpanosta vastaavalta virastolta lupaa panna tuomionsa täytäntöön ennen hakemuksen tekemistä – tästä päättää viraston päällikkö.

d) Täytäntöönpanoa koskevaa hakemusta ei hyväksytä, jos on kulunut yli 12 vuotta päivästä, jona tuomio tuli täytäntöönpanokelpoiseksi.

e) Saman tuomion täytäntöön panemiseksi tehdään useampi kuin yksi hakemus. Jos on tehty useampi kuin yksi hakemus, velkoja hakee johtavan täytäntöönpanovirkamiehen suostumusta ennen saman tuomion täytäntöönpanoa koskevan uuden hakemuksen tekemistä.

f) Velkoja on tuomion antamisen jälkeen siirtänyt velan kolmannelle osapuolelle.

g) Tuomioistuin on sisällyttänyt tuomioon ehdon, jota ei ole täytetty, mikä estäisi tuomioiden täytäntöönpanosta vastaavalta virastolta haetun tuomion täytäntöönpanon.

h) Täytäntöönpanoa koskeva hakemus hyväksytään, vaikka täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeva määräys on vireillä 103 §:n mukaisesti. Ennen täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen tekemistä on haettava päällikön suostumusta.

i) Täytäntöönpanoa koskeva hakemus hyväksytään, vaikka 14 §:n 1 momentin nojalla on annettu määräys täytäntöönpanon keskeyttämisestä maksukyvyttömyyden vuoksi.

Jos tuomioiden täytäntöönpanosta vastaava virasto on näyttänyt toteen, että tuomio ei ole täytäntöönpanokelpoinen (vuoden 1981 määräyksen 19–21 §), todistus voidaan kumota (velkojan hakemuksesta). Tässä määräaikana on kuitenkin 12 vuotta siitä päivästä, jona täytäntöönpanokelvottomuutta koskeva todistus on annettu.

Vuonna 1989 annetun rajoituksia koskevan määräyksen (Limitations (Northern Ireland) Order 1989) 16 §:ssä säädetään tuomioiden täytäntöönpanoa (ja korkojen perintää) koskevista rajoituksista, joiden mukaan täytäntöönpanoa ei aloiteta, jos on kulunut yli kuusi vuotta siitä, kun tuomio on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi. Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaavan viraston päällikkö ottaa tämän huomioon käsitellessään yli kuusi vuotta vanhan tuomion täytäntöönpanoa koskevaa hakemusta (ks. edellä kohta d).

Linkkejä

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 22/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.