Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Tuomioistuinratkaisun täytäntöönpano

Romania
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Mitä täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tarkoittaa?

Täytäntöönpanoa koskevat säännökset ovat Romanian siviiliprosessilain 622–913 §:ssä. Täytäntöönpano on siviilioikeudellisen oikeudenkäynnin toinen vaihe, ja sen päätavoitteena on varmistaa, että tuomioistuimen tuomiossa tai muussa täytäntöönpanokelpoisessa asiakirjassa vahvistetut oikeudet pannaan tosiasiallisesti täytäntöön. Käyttämällä täytäntöönpanomenettelyä velkoja, joka on tuomioistuimen tuomiossa tai muussa täytäntöönpanokelpoisessa asiakirjassa vahvistetun oikeuden haltija, pakottaa velallisen täyttämään ne velvoitteensa, joita tämä ei ole täyttänyt vapaaehtoisesti.

Romanian siviiliprosessilaissa on luettelo välittömistä ja välillisistä täytäntöönpanotoimenpiteistä.

Välittömät täytäntöönpanotoimenpiteet koskevat täytäntöönpanoasiakirjassa vahvistetun velan kohdetta. Ne ovat irtaimen omaisuuden ulosmittaus – siviiliprosessilain 892–894 §; kiinteän omaisuuden ulosmittaus – siviiliprosessilain 895–901 §; sekä toimimisvelvollisuuden tai jotain toimintaa koskevan kiellon täytäntöönpano – siviiliprosessilain 902–913 § (mukaan lukien erityissäännökset alaikäisiä koskevien tuomioiden täytäntöönpanosta – 909–913 §) ja siviililain 1527 § ja sitä seuraavat pykälät. Kun täytäntöönpanon kohteena on velvoite tehdä jotain, laissa erotetaan toisistaan velvoite, jonka voi suorittaa myös muu kuin velallinen, ja yksilöityä henkilöä koskeva velvoite (intuitu personae).

Välillisellä täytäntöönpanolla tarkoitetaan keinoja, joilla saadaan perittyä täytäntöönpanokelpoisen asiakirjan kohteena oleva rahamäärä velallisen omaisuuden pakkomyynnin avulla. Esimerkkejä välillisistä täytäntöönpanotoimista ovat rahavarojen ulosmittaus tai omaisuuden perintä (myynnin jälkeen). Toinen täytäntöönpanotoimi on kiinteän omaisuuden tuottaman tuoton perintä.

Todennäköisesti täytäntöön pantavia velvoitteita ovat maksuvelvollisuus, velvollisuus siirtää omaisuutta tai sen käyttöoikeutta, velvollisuus purkaa tai tyhjentää rakennuksia/viljelmiä/rakenteita ja velvollisuus vahvistaa alaikäisten huoltajuus ja asuinpaikka sekä tapaamisaikataulu.

2 Mille viranomaisille täytäntöönpanoa koskeva toimivalta kuuluu?

Tuomioistuinten tuomiot ja muut täytäntöönpanokelpoiset asiakirjat panee täytäntöön ulosottomies (executor judecătoresc), jonka toimipaikka sijaitsee sen muutoksenhakutuomioistuimen lainkäyttöalueella, jolla kiinteä omaisuus sijaitsee, kun kyseessä on kiinteään omaisuuteen / korjaamattomaan hedelmäsatoon kohdistuva täytäntöönpano tai kiinteään omaisuuteen kohdistuva välitön täytäntöönpano. Irtaimen omaisuuden pakkoperinnän ja kiinteään omaisuuteen kohdistuvan välittömän täytäntöönpanon suorittaa ulosottomies, jonka toimipaikka sijaitsee sen muutoksenhakutuomioistuimen lainkäyttöalueella, jolla velallisen asuinpaikka / rekisteröity toimipaikka tai kyseinen omaisuus sijaitsee. Jos asuinpaikka / rekisteröity toimipaikka sijaitsee ulkomailla, mikä tahansa ulosottomies on toimivaltainen.

Ulosottomääräyksen toteuttaa velallisen pyynnöstä ulosottomies, jonka toimipaikka sijaitsee sen muutoksenhakutuomioistuimen lainkäyttöalueella, jolla ulosmittauksen kohteena olevan velallisen tai kolmannen osapuolen asuinpaikka / rekisteröity toimipaikka sijaitsee. Jos luonnollisen tai oikeushenkilön pankkitilit on ulosmitattu, toimivalta on ulosottomiehellä, jonka toimipaikka sijaitsee sen muutoksenhakutuomioistuimen lainkäyttöalueella, jolla velallisen asuinpaikka / rekisteröity toimipaikka sijaitsee tai jolla sen pankin, jossa velallinen on avannut tilinsä, päätoimipaikka/sivuliike sijaitsee. Jos velallisella on useita tilejä, toimivalta kaikkien tilien ulosmittaukseen on minkä tahansa sellaisen paikan ulosottomiehellä, jossa jokin tileistä on avattu. Täytäntöönpanosta vastaava tuomioistuin on se alioikeus (judecătorie), jonka lainkäyttöalueella velallisen asuinpaikka / rekisteröity toimipaikka sijaitsee silloin, kun asia siirretään täytäntöönpanosta vastaavan tuomioistuimen käsiteltäväksi. Jos velallisen asuinpaikka / rekisteröity toimipaikka ei ole Romaniassa, toimivaltainen tuomioistuin on se alioikeus, jonka lainkäyttöalueella velkojan asuinpaikka / rekisteröity toimipaikka sijaitsee, ja jos tämä asuinpaikka / rekisteröity toimipaikka ei ole Romaniassa, se alioikeus, jonka lainkäyttöalueella velkojan valtuuttaman ulosottomiehen rekisteröity toimipaikka sijaitsee.

Täytäntöönpanosta vastaava tuomioistuin käsittelee täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia, valituksia täytäntöönpanotoimista sekä muita täytäntöönpanon kuluessa esiin tulevia kysymyksiä lukuun ottamatta niitä, jotka lain mukaan kuuluvat muiden tuomioistuinten tai elinten toimivaltaan.

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevien hakemusten leimavero on 20 Romanian leuta kultakin täytäntöönpanokelpoiselta asiakirjalta (hallituksen poikkeusasetus nro 80/2013 leimaveromaksuista sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä).

3 Millä edellytyksillä päätös täytäntöönpanosta voidaan antaa?

3.1 Menettely

Täytäntöönpano voidaan toimittaa vain tuomioistuimen päätöksen (lainvoimaiset tuomiot, täytäntöönpanokelpoiset väliaikaiset päätökset) tai lain nojalla täytäntöönpanokelpoiseksi asiakirjaksi katsottavan muun kirjallisen asiakirjan (muun muassa julkisen notaarin laatimat viralliset asiakirjat, velkapaperit ja välitystuomiot) perusteella.

Saatuaan velkojan jättämän täytäntöönpanohakemuksen ulosottomies huolehtii hakemuksen kirjaamisesta. Ulosottomies antaa täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan ilmoituksen päätöksellä kutsumatta osapuolia koolle. Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisen perusteella velkoja voi pyytää toimivaltaista ulosottomiestä käyttämään joko samanaikaisesti tai perättäin kaikkia käytettävissä olevia täytäntöönpanokeinoja oikeuksiensa toteuttamiseksi, oikeus täytäntöönpanokulujen korvaamiseen mukaan lukien. Täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen on voimassa koko maassa, ja se kattaa myös ulosottomiehen hyväksytyn täytäntöönpanomenettelyn yhteydessä antamat täytäntöönpanokelpoiset asiakirjat.

Oikeudenkäyntiasiakirjat voi antaa tiedoksi joko ulosottomies itse tai tämän käyttämä haastemies, ja jos tämä ei ole mahdollista, ne annetaan tiedoksi oikeuteen haastamista ja oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantoa koskevien säännösten mukaisesti.

Saatuaan täytäntöönpanohakemuksen ulosottomies huolehtii päätöksellä hakemuksen kirjaamisesta ja täytäntöönpanoa koskevan asiakirja-aineiston perustamisesta tai tarvittaessa kieltäytyy aloittamasta täytäntöönpanomenettelyä ja perustelee kieltäytymisen. Velkojalle ilmoitetaan välittömästi tästä päätöksestä. Jos ulosottomies kieltäytyy aloittamasta täytäntöönpanomenettelyä, velkoja voi 15 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta valittaa tästä täytäntöönpanomenettelyä käsittelevään tuomioistuimeen.

Ulosottomies pyytää kolmen päivän kuluessa hakemuksen kirjaamisesta täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista täytäntöönpanomenettelyä käsittelevältä tuomioistuimelta ja toimittaa sille oikeaksi todistetut jäljennökset velkojan hakemuksesta, täytäntöönpanokelpoisesta asiakirjasta, haetun päätöksen lomakkeesta ja leimaveron maksamisen tositteesta.

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva hakemus käsitellään seitsemän päivän kuluessa siitä, kun se kirjataan saapuneeksi tuomioistuimeen, suljetuin ovin annettavalla päätöksellä kutsumatta osapuolia kuultavaksi. Päätöstä voidaan lykätä enintään 48 tuntia, ja sen perustelut on annettava seitsemän päivän kuluessa sen antamisesta.

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisen perusteella velkoja voi pyytää täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista hakenutta ulosottomiestä käyttämään joko samanaikaisesti tai perättäin kaikkia käytettävissä olevia laissa säädettyjä täytäntöönpanokeinoja oikeuksiensa toteuttamiseksi, oikeus täytäntöönpanokulujen korvaamiseen mukaan lukien. Täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen on voimassa koko maassa, ja se kattaa myös ulosottomiehen hyväksytyn täytäntöönpanomenettelyn yhteydessä antamat täytäntöönpanokelpoiset asiakirjat.

Tuomioistuin voi hylätä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan hakemuksen vain, jos hakemus kuuluu jonkin muun kuin sen täytäntöönpanoelimen toimivaltaan, jolle hakemus jätettiin; jos päätös tai muu asiakirja ei ole täytäntöönpanokelpoinen asiakirja; jos muu asiakirja kuin tuomioistuimen tuomio ei täytä kaikkia muodollisia vaatimuksia; jos velka ei ole varma, määrältään vahvistettu ja erääntynyt; jos velallisella on immuniteetti täytäntöönpanoa vastaan; jos asiakirja sisältää määräyksiä, joita ei voida noudattaa täytäntöönpanon avulla; jos on olemassa muita esteitä.

Päätökseen, jolla tuomioistuin hyväksyy täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan hakemuksen, ei voi hakea muutosta, mutta sitä voidaan tarkastella uudelleen, jos itse täytäntöönpano riitautetaan. Päätöksestä hylätä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva hakemus voi valittaa vain velkoja 15 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan päätöksen loppuosaan lisätään seuraava täytäntöönpanomääräys:

”Minä, Romanian presidentti,

valtuutan ja määrään täten ulosottomiehet panemaan täytäntöön asiakirjan (lisätään täytäntöönpanokelpoisen asiakirjan tunnistetiedot), jonka osalta tämä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva päätös on annettu. Määrään julkiset lainvalvontaelimet tukemaan kaikkien täytäntöönpanotoimien nopeaa ja tehokasta toteuttamista ja syyttäjät vaatimaan lain nojalla täytäntöönpanokelpoisen asiakirjan noudattamista. (Lisätään tuomariston puheenjohtajan ja tuomioistuimen virkailijan allekirjoitukset.)”

Kansallinen ulosottomiesten liitto (Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti) vahvistaa ja päivittää oikeusministeriön suostumuksella ulosottomiesten tarjoamien palvelujen vähimmäismaksut. Oikeusministeriön 14. marraskuuta 2006 antamassa määräyksessä N:o 2550/2006 vahvistetaan seuraavat annettujen palvelujen vähimmäis- ja enimmäismaksut:

Menettelyasiakirjojen tiedoksianto: 20–400 leuta

Välitön täytäntöönpano

  • häädöt: 150–2 200 leuta luonnollisten henkilöiden osalta ja 5 200 leuta oikeushenkilöiden osalta
  • huoltajuuden tai alaikäisen kotipaikan vahvistaminen: 50–1 000 leuta
  • alaikäisen tapaaminen: 50–500 leuta
  • omistajuuden vahvistaminen, rajankäynti, rasitteet, omaisuuden siirto jne.: 60–2 200 leuta luonnollisten henkilöiden osalta ja 5 200 leuta oikeushenkilöiden osalta
  • rakenteiden tai rakennusten tyhjentäminen: 150–2 200 leuta luonnollisten henkilöiden osalta ja 5 200 leuta oikeushenkilöiden osalta

Välillinen täytäntöönpano

Vähimmäismaksu

Enimmäismaksu

alle 50 000 leun velkojen osalta 10 prosenttia rahamäärästä sekä 75 leuta ja 2 prosenttia 1 000 leun ylittävästä osasta

enintään 50 000 leun velkojen osalta 10 prosenttia

50 000–80 000 leun velkojen osalta 1 175 leuta ja 2 prosenttia 50 000 leun ylittävästä osasta

50 000–80 000 leun velkojen osalta 5 000 leuta ja enintään 3 prosenttia 50 000 leun ylittävästä osasta

80 000–100 000 leun velkojen osalta 1 775 leuta ja 1 prosentti 80 000 leun ylittävästä osasta

80 000–100 000 leun velkojen osalta 5 900 leuta ja 2 prosenttia 80 000 leun ylittävästä osasta

yli 100 000 leun velkojen osalta 2 500 leuta ja 1 prosentti 100 000 leun ylittävästä osasta ja 5 500 leuta sekä 0,5 prosenttia 400 000 leun ylittävästä osasta

yli 100 000 leun velkojen osalta 6 300 leuta ja 1 prosentti 100 000 leun ylittävästä osasta

Ulosmittaus

alle 50 000 leun velkojen osalta 10 prosenttia rahamäärästä sekä 75 leuta ja 2 prosenttia 1 000 leun ylittävästä osasta

enintään 50 000 leun velkojen osalta 10 prosenttia

50 000–80 000 leun velkojen osalta 1 175 leuta ja 2 prosenttia 50 000 leun ylittävästä osasta

50 000–80 000 leun velkojen osalta 5 000 leuta ja enintään 3 prosenttia 50 000 leun ylittävästä osasta

80 000–100 000 leun velkojen osalta 1 775 leuta ja 1 prosentti 80 000 leun ylittävästä osasta

80 000–100 000 leun velkojen osalta 5 900 leuta ja 2 prosenttia 80 000 leun ylittävästä osasta

yli 100 000 leun velkojen osalta 2 500 leuta ja 1 prosentti 100 000 leun ylittävästä osasta sekä 5 500 leuta ja 0,5 prosenttia 400 000 leun ylittävästä osasta

yli 100 000 leun velkojen osalta 6 300 leuta ja 1 prosentti 100 000 leun ylittävästä osasta

Maksamattomien vekseleiden, velkakirjojen ja sekkien protestointi: 150–400 leuta

Tosiseikkojen selvittäminen ja omaisuuden luettelointi: 100–2 200 leuta luonnollisten henkilöiden osalta ja 5 200 leuta oikeushenkilöiden osalta

Oikeusteitse perittävän omaisuuden myynti julkisella huutokaupalla: 150–2 200 leuta

Vakuustakavarikko: 100–1 200 leuta luonnollisten henkilöiden osalta ja 2 200 leuta oikeushenkilöiden osalta

Takavarikko: 100–1 200 leuta luonnollisten henkilöiden osalta ja 2 200 leuta oikeushenkilöiden osalta

Hukkaamiskielto: 100–1 200 leuta luonnollisten henkilöiden osalta ja 2 200 leuta oikeushenkilöiden osalta

Reaaliarvoisen tarjouksen rekisteröinti: 50–350 leuta

Konfiskointi: 10 prosenttia saadusta rahamäärästä (vähimmäismäärä) – 10 prosenttia saadusta rahamäärästä (enimmäismäärä)

Avustaminen täytäntöönpanoasiakirjojen laadinnassa: 20–200 leuta

3.2 Tärkeimmät edellytykset

Ks. vastaus kysymykseen 2.1.

Velkoja ja velallinen voivat sopia, että täytäntöönpanotoimet kohdistuvat ainoastaan tai osittain velallisen rahatuloihin, että perinnän kohteena olevan omaisuuden myynti suoritetaan vain yhteisellä sopimuksella tai että velan maksu suoritetaan vaihtoehtoisella laissa sallitulla tavalla.

Kun on kyse ulkomaisen tuomioistuimen antamasta tuomiosta, on käytettävä ylimääräistä menettelyä, eli tarvitaan päätös, jolla tuomio julistetaan täytäntöönpanokelpoiseksi (exequatur).

Velallisen tulot ja varallisuus voivat olla täytäntöönpanon kohteena, jos ne voidaan ulosmitata, mutta vain velkojan oikeudet turvaavaan määrään saakka. Varoja, joiden siirrettävyyteen sovelletaan erityissääntöjä, voidaan ulosmitata vain laissa säädetyillä ehdoilla.

Velallisen osalta on olemassa erityisehto, jonka mukaan täytäntöönpanomenettelyä ei saa aloittaa, jollei velalliselle ole annettu asianmukaista tiedoksiantoa kustakin täytäntöönpanomuodosta. On myös olemassa muita velallista koskevia erityisehtoja, kuten esimerkiksi rajoitus, jonka mukaan alaikäisiä tai täysi-ikäisiä mutta holhottavaksi julistettuja velallisia kohtaan ei voida kohdistaa täytäntöönpanotoimia, jollei kyseisellä velallisella ole holhoojaa tai huoltajaa.

4 Täytäntöönpanotoimien tarkoitus ja luonne

4.1 Minkä tyyppinen varallisuus voi olla täytäntöönpanon kohteena?

Täytäntöönpano voidaan kohdistaa velallisen tuloihin, kuten yleisiin rakennuksista saataviin tuloihin, pankkitileillä oleviin varoihin, irtaimeen ja kiinteään omaisuuteen jne. Ks. vastaus kysymykseen 1.

4.2 Mitä vaikutuksia täytäntöönpanotoimilla on?

Kun velallisen omistama tai kolmansien osapuolten hallussa oleva irtain omaisuus on yksilöity, se on takavarikoitava. Ulosottomiehen pyynnöstä takavarikko voidaan kirjata kaupparekisteriin (registrul comerţului), sähköiseen kiinteistövakuusarkistoon (Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare), julkisten notaarien yhdistyksen (camera notarilor publici) pitämään perintörekisteriin (registrul succesoral) tai muihin julkisiin rekistereihin. Omaisuusesineiden takavarikoinnista lähtien ne eivät enää ole velallisen käytettävissä täytäntöönpanoaikana. Tätä koskevasta rikkomuksesta määrätään sakko, ellei teko täytä rikoksen tunnusmerkkejä. Jos velkarästiä ei makseta, ulosottomies myy takavarikoidut omaisuusesineet huutokaupalla, suoralla myynnillä tai muilla laissa sallituilla keinoilla (siviiliprosessilain 730 § ja sitä seuraavat pykälät).

Takavarikointi voi kohdistua rahasummiin, arvopapereihin ja muihin aineettomiin irtaimiin omaisuuseriin, jotka ovat ulosmitattavissa ja jotka kuuluvat velalliselle tai joita kolmas osapuoli säilyttää velallisen puolesta tai jotka kolmas osapuoli on vallitsevien oikeussuhteiden nojalla velkaa velalliselle tulevaisuudessa. Kaikki takavarikoidut rahat ja varat jäädytetään siitä päivästä alkaen, jona vakuustakavarikkoa koskeva määräys on lähetetty asianosaiselle kolmannelle osapuolelle. Jäädyttämisajankohdan ja sen hetken välillä, jona täytäntöönpanokelpoisessa asiakirjassa ilmoitetut saatavat on maksettu kokonaan, vakuustakavarikon kohteena oleva kolmas osapuoli ei saa suorittaa mitään sellaisia maksuja tai toimia, jotka todennäköisesti vähentävät jäädytettyjen varojen määrää. Jos vakuustakavarikon kohteena oleva kolmas osapuoli ei täytä takavarikkoon liittyviä velvoitteitaan, ulosottovelkoja, velallinen tai ulosottomies voi ilmoittaa asiasta täytäntöönpanosta vastaavalle tuomioistuimelle vakuustakavarikon vahvistamiseksi. Lopullisella vahvistamispäätöksellä on sama vaikutus kuin kanteen nostamisella, ja se muodostaa täytäntöönpanokelpoisen asiakirjan vakuustakavarikon kohteena olevaa kolmatta osapuolta vastaan. Vakuustakavarikon vahvistamisen jälkeen asianosaisen kolmannen osapuolen on talletettava tai maksettava summa, joka on nimenomaisesti ilmoitettu vahvistamispäätöksessä. Jos vakuustakavarikon kohteena oleva kolmas osapuoli ei noudata näitä velvoitteita, sitä vastaan voidaan aloittaa täytäntöönpanotoimi vahvistamispäätöksen perusteella (siviiliprosessilain 780 § ja sitä seuraavat pykälät).

Kun kyse on irtaimeen omaisuuteen kohdistuvasta täytäntöönpanosta, ulosottomies aloittaa myyntimenettelyn, mikäli velallinen ei maksa velkaansa, kun täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen on annettu tiedoksi ja kirjattu kiinteistörekisteriin (siviiliprosessilain 812 § ja sitä seuraavat pykälät).

4.3 Mikä on täytäntöönpanotoimien voimassaoloaika?

Toimenpiteet päättyvät kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun täytäntöönpanotointa on noudatettu (siviiliprosessilain 696 § ja sitä seuraavat pykälät), jos velkoja ei tänä aikana ole toteuttanut muita perintätoimia.

Vanhentumisaika on kolme vuotta (siviiliprosessilain 705 § ja sitä seuraavat pykälät).

5 Voiko täytäntöönpanopäätökseen hakea muutosta?

Täytäntöönpanotoimista voi valittaa; täytäntöönpanokelpoiseen asiakirjaan kohdistuva valitus voi koskea asiakirjan merkityksen selventämistä, asiakirjan laajuutta tai soveltamista. Jos täytäntöönpanotoimi toteutetaan tuomioistuimen tuomion nojalla, velallinen ei voi riitauttaa sitä sellaisten tosiasiallisten tai oikeudellisten syiden perusteella, joihin hän olisi voinut vedota oikeudenkäynnissä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tai hakemalla muutosta tuomioon. Sama osapuoli ei voi jättää uutta valitusta sellaisten syiden perusteella, jotka olivat olemassa ensimmäisen valituksen jättöajankohtana.

Valituksen käsittelyn osalta toimivaltainen tuomioistuin on täytäntöönpanosta vastaava tuomioistuin ja asiakirjan merkityksen selventämisen, laajuuden tai soveltamisen osalta se tuomioistuin, joka antoi täytäntöön pantavan tuomion.

Valitus on tehtävä 15 päivän kuluessa

  • päivästä, jona hakija saa tiedon täytäntöönpanomääräyksestä
  • päivästä, jona asianomainen osapuoli on saanut ilmoituksen ulosmittauksen määräämisestä
  • päivästä, jolloin velallinen saa tiedoksiannon, tai päivästä, jona hän saa tiedon ensimmäisestä täytäntöönpanovaiheesta.

Täytäntöönpanokelpoisen asiakirjan merkityksen selventämistä, laajuutta tai soveltamista koskeva valitus voidaan jättää milloin tahansa sinä aikana, jolloin täytäntöönpanoa voidaan hakea. Valitukset, jotka koskevat kolmannen osapuolen väitteitä ulosmitattuun omaisuuteen kohdistuvasta omistusoikeudesta tai esineoikeudesta, on jätettävä 15 päivän kuluessa myynnistä tai omaisuuden siirrosta. Se, että valitusta ei tehdä edellä mainitussa määräajassa, ei estä kolmatta osapuolta toteuttamasta oikeuttaan jättää erillinen hakemus.

Jos tuomioistuin hyväksyy täytäntöönpanoa koskevan valituksen, se joko kumoaa valituksen kohteena olevan täytäntöönpanomääräyksen tai antaa määräyksen sen oikaisemisesta, mitätöimisestä tai täytäntöönpanotoimen lopettamisesta tai mitätöi täytäntöönpanoasiakirjan selityksen tai sen täytäntöönpanotoimen, jonka suorittamisesta on kieltäydytty. Jos valitus hylätään, hakija voidaan pyynnöstä velvoittaa korvaamaan täytäntöönpanon viivästyksestä aiheutunut vahinko, ja jos valitus jätettiin vilpillisessä mielessä, hakijalle määrätään sakkoja.

6 Sovelletaanko täytäntöönpanoon mitään rajoituksia, esimerkiksi velallisen suojaa koskevien sääntöjen tai määräaikojen perusteella?

Tietty omaisuus on vapautettu täytäntöönpanosta. Tällaista irtainta omaisuutta ovat muun muassa velallisen ja hänen perheensä toimeentulon kannalta välttämättömät henkilökohtaiset ja kotitalousesineet; uskonnolliset esineet; vammaisille henkilöille välttämättömät ja sairaiden hoitoon tarkoitetut esineet; velallisen ja hänen perheensä kolmen kuukauden tarpeita vastaavat elintarvikkeet, ja jos velallinen saa toimeentulonsa ainoastaan maanviljelystä, seuraavaan satoon asti tarvittavat elintarvikkeet; toimeentulon hankkimiseen tarkoitetut eläimet ja niiden tarvitsema rehu seuraavaan satoon asti; velallisen ja hänen perheensä kolmen talvikuukauden ajaksi tarvitsema polttoaine; henkilökohtaiset tai perheen kirjeet, valokuvat ja maalaukset.

Lisäksi velallisen palkasta tai eläkkeestä voidaan ulosmitata enintään puolet nettokuukausipalkasta elatusvaateiden osalta ja enintään kolmasosa muun tyyppisten vaateiden osalta.

Jos velallisen työtulot tai hänelle säännöllisesti maksettavat ja hänen toimeentulonsa takaavat rahasummat ovat pienemmät kuin kansallinen vähimmäisnettopalkka, ulosmittaus voi kohdistua vain siihen osaan, joka ylittää puolet vähimmäispalkasta.

Eräät tulolajit eivät voi olla lainkaan täytäntöönpanon kohteena. Näitä ovat muun muassa valtiolliset lapsietuudet ja lapsilisät, sairasta lasta hoitavalle henkilölle maksettavat avustukset, äitiysetuudet, kuolemantapauksen johdosta myönnettävät etuudet, valtion myöntämät apurahat ja päivärahat.

Ks. myös vastaus kysymykseen 4.3.

Asiaan liittyviä verkkosivustoja:

http://www.executori.ro/ http://www.just.ro/

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 11/12/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.