Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Tuomioistuinratkaisun täytäntöönpano

Skotlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Mitä täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tarkoittaa?

Skotlannissa termiä ’velanperintämenettely’ (diligence) käytetään kuvaamaan useita oikeudellisia menettelyjä, jotka voidaan toteuttaa velallisia vastaan ja siten varmistaa velkojen maksaminen velkojille. Velanperintämenettely voi perustua vain lainmukaiseen määräykseen, kuten tuomioistuimen määräykseen tai saatavaa koskevaan asiakirjaan, tai laajemmin siviilituomioistuinten määräykseen, joka koskee yleensä myös toimen täytäntöönpanoa tai toimen estämistä.

Velanperintämenettelyjä ovat ansioiden pidättäminen (arrestment of earnings), kolmannen osapuolen hallussa olevien tavaroiden tai varojen pidättäminen, tavaroiden tai varojen takavarikointi (attachment), luovutuskielto (inhibition) ja päätös, jolla velkoja saa oikeuden velallisen perintöomaisuuteen (adjudication for debt).

Päätös, jolla velkoja saa oikeuden velallisen perintöomaisuuteen (adjudication for debt)

Päätös, jolla velkoja saa oikeuden velallisen perintöomaisuuteen (adjudication for debt) on erittäin vanha velanperintämenettely. Se antaa velkojalle perintöön perustuvan oikeusturvan. Tämä harvoin käytetty velanperintämenettely toteutetaan yksinomaan ylimmässä siviilituomioistuimessa (Court of Session). Kun määräys velallisen perintöomaisuuteen kohdistuvaa oikeutta koskevasta päätöksestä (decree of adjudication) on annettu, se tallennetaan tai kirjataan asianmukaiseen Skotlannin kiinteistörekisteriin (Register of Sasines tai Land Register). Tämän jälkeen velkoja (adjudicating creditor) saa yleensä samat oikeudet kuin muutkin velkojat, joilla on oikeus velallisen perintöön, myyntioikeutta lukuun ottamatta. Tämän oikeuden turvin velkoja voi nostaa kanteen velallisen poistamiseksi kiinteistöstä, jos se on velallisen hallussa. Velkoja voi myös nostaa kanteen vuokran perimiseksi vuokralaisilta, jos kiinteistö on vuokrattu. Vasta kymmenen vuoden kuluttua velkoja voi pyytää tuomioistuinta päättämään, että hänestä tulee kiinteistön omistaja, ja myydä kiinteistön.

Kolmannen osapuolen hallussa olevien tavaroiden tai varojen pidättäminen

Pidättäminen (arrestment) on velanperintämenettely, joka kohdistuu kolmannen osapuolen hallussa olevaan velalliselle kuuluvaan irtaimeen omaisuuteen. Menettelyllä estetään kolmatta osapuolta luovuttamasta pidätettyä omaisuutta. Pidättäminen voidaan kohdistaa velkoihin, pankkitileillä oleviin varoihin, osakkeisiin, rahastoihin, kiinteistöihin, vakuutuksiin sekä aineelliseen irtaimeen omaisuuteen. Velallisen hallussa olevaa aineellista irtainta omaisuutta ei voida pidättää, vaan siihen kohdistuva asianmukainen velanperintämenettely on takavarikointi (attachment).

Tavaroiden takavarikointi

Velkoja voi takavarikoida velallisen hallussa olevaa aineellista irtainta omaisuutta ja myydä sen huutokaupalla maksamattomien velkojen perimiseksi. Takavarikointia ei kuitenkaan voida käyttää esimerkiksi ammatin harjoittamisessa tarvittaviin työkaluihin tai kirjoihin eikä ajoneuvoihin, joita velallinen kohtuudella tarvitsee ja joiden arvo eri ylitä määritettyä enimmäismäärää. Takavarikointia ei myöskään voida käyttää velallisen asunnossa olevien tavaroiden haltuun ottamiseksi, ellei tuomari ole antanut tuomioistuimessa poikkeuksellista takavarikointia koskevaa määräystä. Takavarikointi antaa velkojalle mahdollisuuden takavarikoida rahaa (käteisvaroja, kuten ulkomaan valuutassa olevia kolikoita ja seteleitä, postiosoituksia, pankkien rahoitusvälineitä), jota säilytetään velallisen toimitiloissa. Velallisen asunnossa tai hänen hallussaan olevaa rahaa ei kuitenkaan voida takavarikoida.

Ansioiden pidättäminen (earnings arrestment)

Velallisen ansioihin kohdistuva velanperintämenettely voidaan toteuttaa ansiopidätyksenä (earnings arrestment) (yhden velan täytäntöönpanoa varten), voimassa olevana elatusapujärjestelynä (current maintenance arrestement) (sairauden vuoksi tai määräaikaisena avioerokorvauksena) tai yhdistetyssä pidättämistä koskevassa määräyksessä (tuomioistuimen antama määräys panna täytäntöön kahden tai useamman saman tyyppisen velan maksu samanaikaisesti). Ansioiden pidättämistä koskeva määräys (deduction from earnings order) voidaan antaa myös vuonna 1991 annetun lasten elatusapua koskevan lain (Child Support Act 1991) nojalla kaikille, joihin sovelletaan elatusavun pidätystä. Työnantajan on pidätettävä pidätysaikataulun mukaisesti jokaisena palkkapäivänä lakisääteisten taulukoiden perusteella laskettu määrä velallisen palkasta ja maksettava se velkojalle, kunnes velka on maksettu tai velallisen työsuhde päättyy.

Kiinteistöstä häätäminen (ejection) tai poistaminen (removing)

Häätäminen voidaan toteuttaa perintöomaisuuden takaisin saamista koskeviin määräyksiin perustuvilla menettelyillä. Näitä ovat kiinteistöstä poistaminen (removing) tai häätö (ejection). Poistamisella (removing) tarkoitetaan sitä, että vuokranantaja pyrkii saamaan kiinteistön takaisin vuokralaiseltaan. Häädöllä (ejection) tarkoitetaan sitä, että perintökiinteistöstä poistetaan henkilö, jolla ei ole oikeutta oleskella kiinteistössä.

Luovutuskielto (inhibition)

Luovutuskielto (inhibition) on henkilökohtainen velanperintämenettely, jolla velallista kielletään myymästä tai muuten luovuttamasta perintöomaisuutta tai käyttämästä sitä vakuutena ja siten aiheuttamasta velkojalle vahinkoa. Tämä tapahtuu rekisteröimällä luovutuskieltoa koskeva päätös asianmukaiseen rekisteriin (Register of Inhibitions and Adjudications). Luovutuskielto antaa velkojalle turvaa siten, että velallisen on vaikea luopua perintöomaisuudesta. Se ei kuitenkaan anna velkojalle todellista oikeutta omaisuuteen. Luovutuskielto on kieltävä velanperintämenettely, joka on voimassa viiden vuoden ajan. Se voidaan kuitenkin purkaa aikaisemmin, jos velkoja vapauttaa velallisen velasta. Yleensä tämä tapahtuu, kun saatavat on suoritettu.

2 Mille viranomaisille täytäntöönpanoa koskeva toimivalta kuuluu?

Toimivaltaiset viranomaiset Skotlannissa ovat Sheriff Court ‑tuomioistuimen virkamiehet (Sheriff Officers) ja haastemiehet (Messengers-at-Arms). Velkojat pyytävät heitä panemaan täytäntöön Sheriff Court ‑tuomioistuimen tai ylimmän siviilituomioistuimen (Court of Session) velallisille antamia päätöksiä tai määräyksiä sekä saatavaa koskevia asiakirjoja, jotka on kirjattu asianmukaiseen rekisteriin (Books of Council and Session) täytäntöönpanoa varten.

3 Millä edellytyksillä päätös täytäntöönpanosta voidaan antaa?

3.1 Menettely

Minkä tahansa Skotlannin tuomiopiirin (Sheriffdom) Sheriff Court ‑tuomioistuimen tai ylimmän siviilituomioistuimen (Court of Session) sekä vastaavien viranomaisten antamat määräykset ja päätökset (kuten täytäntöönpantavaksi rekisteriin kirjattu saatavaa koskeva asiakirja) ovat täytäntöönpanokelpoisia. Ote päätöksestä takaa yleensä lainmukaisen täytäntöönpanon.

Yleensä velanperintämenettelyn panevat täytäntöön Sheriff Court ‑tuomioistuimen puolesta toimivat virkamiehet (Sheriff Officers) ja haastemiehet (Messengers-at-Arms). Nämä ovat riippumattomia toimijoita, joille maksetaan palkkio. Toimeksiannon heille antaa sen tuomiopiirin (Sheriffdom) ylituomari (Sheriff Principal), jossa niillä on lupa harjoittaa toimintaa. Tuomioistuin valvoo näitä virkamiehiä, vaikka heillä ei olekaan suoraa työsuhdetta tuomioistuimeen. Velallisia koskevassa Debtors (Scotland) Act 1987 ‑laissa vahvistetaan lakisääteiset puitteet, joilla valvotaan heidän valintaansa, koulutustaan ja toimintaansa virkatehtäviensä hoitamisessa, kun taas velkajärjestelyjä ja takavarikointia koskevassa Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002 ‑laissa ja muun muassa konkurssia ja velanperintää koskevassa Bankruptcy and Diligence etc. (Scotland) Act 2007 ‑laissa on lisäsäännöksiä heidän tehtävistään ja toimintatavoistaan. Lisäksi kaikkien tuomioistuinten virkamiesten on hoidettava tehtäviään perustuslain sekä haastemiesten ja Sheriff Court ‑tuomioistuimen virkamiesten yhdistyksen (Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers) sääntöjen mukaisesti.

Vain tietyissä täytäntöönpanomenettelyissä tarvitaan asianajajaa.

Sheriff Court ‑tuomioistuimen virkamiesten (Sheriff Officers) ja haastemiesten (Messengers-at-Arms) velanperintämenettelyn täytäntöönpanemisesta perimät palkkiot määrätään nykyisin seuraavissa laeissa: Act of Sederunt (Fees of Sheriff Officers) 2013 (SSI 2013/345) ja Act of Sederunt (Fees of Messengers-at-Arms) 2013 (SSI 2013/346). Näitä palkkiotaulukoita muutetaan säännöllisesti.

3.2 Tärkeimmät edellytykset

Yleensä täytäntöönpanon perusteeksi riittää kanteen nostajan hyväksi annettu tuomioistuimen päätös. Useimmissa velanperintämenettelyissä kuitenkin edellytetään, että ennen kuin velka voidaan periä takaisin, velalliselle annetaan maksukehotus (charge for payment) sekä velkaneuvonta- ja tietopaketti. Maksukehotus on velalliselle annettava virallinen kehotus maksaa velkojalle summa, jonka velallinen on tälle velkaa, sekä mahdolliset korot ja kulut. Näin velalliselle annetaan 14 vuorokautta aikaa maksaa velka pois (jos velallinen on Yhdistyneessä kuningaskunnassa). Jos velkaa ei makseta pois annetussa määräajassa, velkoja voi periä saatavat velanperintämenettelyn mukaisesti. Velkaneuvonta- ja tietopaketissa velalliselle neuvotaan, miten hän voi saada neuvontaa raha-asioissa.

Poikkeuksellisen takavarikointimääräyksen (exceptional attachment order) tapauksessa velkojan on käännyttävä uudelleen tuomioistuimen puoleen ja haettava lupaa takavarikoida velallisen asunnossa säilytettäviä muita kuin välttämättömiä esineitä. Määräystä harkitessaan tuomarin (Sheriff) on otettava huomioon useita seikkoja, muun muassa seuraavat:

  • velan luonne (ja erityisesti se, liittyykö velka veroihin tai tulleihin tai velallisen harjoittamaan kauppaan tai liiketoimintaan)
  • asuuko velallinen määritetyssä asunnossa
  • harjoittaako velallinen kauppaa tai liiketoimintaa kyseisessä asunnossa
  • onko velalliselle annettu neuvontaa rahan käytössä
  • ovatko maksumääräyksille myönnetyt lisäajat kuluneet umpeen ja
  • ovatko velkoja ja velallinen tehneet velan makua koskevia sopimuksia.

Oikeusvirkamiehen on varmistettava, että velkoja on ryhtynyt kohtuullisiin toimiin neuvotellakseen velan maksamisesta ja että velkoja on jo ryhtynyt toimenpiteisiin velan täytäntöön panemiseksi ansioiden pidättämisen (earnings arrestment) avulla ja että on kohtuullista olettaa, että velallisen muun kuin välttämättömän omaisuuden huutokaupasta peritty summa olisi vähintään yhtä suuri kuin kohtuullisesti arvioitujen maksettavien kulujen ja 100 Englannin punnan summa.

Pidättämisen seurauksena kolmannen osapuolen hallussa oleva omaisuus (varat ja irtain omaisuus) takavarikoidaan, ja velkojalle turvataan etuoikeus pidätettyyn omaisuuteen. Kun varat pidätetään, ne luovutetaan automaattisesti 14 viikon kuluttua, jos vastalauseita ei ole esitetty. Kaikki vastalauseet olisi esitettävä tuomarille (Sheriff) tuomioistuimessa, ja ne olisi esitettävä sillä perusteella, että pidätys on kohtuuttoman ankara, että Sheriff Court ‑tuomioistuimen virkamies (Sheriff Officer) ei ole suorittanut pidätystä asianmukaisesti tai että pidätetyt varat kuuluvat kolmannelle osapuolelle (tai että kolmas osapuoli omistaa ne yhdessä velallisen kanssa). Pidätettyjen tavaroiden luovutusta varten velkojan on nostettava maksamismääräystä koskeva kanne (action of furthcoming), jonka seurauksena, jos tuomioistuin niin päättää, velallinen, jota pidättäminen koskee (arrestee) määrätään luovuttamaan pidätetyt tavarat.

Jos on tehty päätös, jolla velkoja saa oikeuden velallisen perintöomaisuuteen (adjudication), ja jos velkaa ei ole maksettu kymmenen vuoden kuluttua (lakisääteinen määräaika (the legal)), velkoja voi muuttaa oikeutensa sellaiseksi, että hänellä on omaisuuteen täysimääräinen omistus- ja hallintaoikeus (right of absolute property). Tämä tapahtuu nostamalla ylimmässä siviilituomioistuimessa (Court of Session) lakisääteisen määräajan päättymisen ilmoittamista koskeva kanne (action of declarator of expiry of the legal). Velallinen voi puolustautua kannetta vastaan sillä perusteella, että velka on maksettu.

Luovutuskielto (inhibition) tulee voimaan sinä päivänä, jona luovutuskiellon aikataulu ja täytäntöönpanotodistus kirjataan asianmukaiseen rekisteriin (Register of Inhibitions and Adjudications). Jos kuitenkin luovutuskieltoa koskeva ilmoitus kirjataan asianmukaiseen rekisteriin (Register of Inhibitions and Adjudication) ja luovutuskieltoa koskeva aikataulu ja täytäntöönpanotodistus kirjataan rekisteriin 21 päivän kuluessa tästä ilmoituksesta, luovutuskielto tulee voimaan sinä päivänä, jona ilmoitus on kirjattu.

4 Täytäntöönpanotoimien tarkoitus ja luonne

4.1 Minkä tyyppinen varallisuus voi olla täytäntöönpanon kohteena?

Velanperintämenettelyä voidaan soveltaa kaikkiin muihin varoihin paitsi velallisen hallussa olevaan käteiseen rahaan.

4.2 Mitä vaikutuksia täytäntöönpanotoimilla on?

Päätös, jolla velkoja saa oikeuden velallisen perintöomaisuuteen (adjudication for debt)

Päätös, jolla velkoja saa oikeuden velallisen perintöomaisuuteen antaa velkojalle perintöön perustuvan oikeusturvan. Tätä päätöstä koskeva määräys ei anna asianomaiselle velkojalle välittömiä valtuuksia myydä omaisuutta, vaan ainoastaan valtuuden turvata vuokrat, jos perintökiinteistö on vuokrattu, tai poistaa velallinen kiinteistöstä, jos se on velallisen hallussa.

Kolmannen osapuolen hallussa olevien tavaroiden tai varojen pidättäminen

Pidättämisen seurauksena kolmannen osapuolen hallussa olevat velalliselle kuuluvat varat ja/tai irtain omaisuus jäädytetään. Kolmas osapuoli ei näin ollen pysty käyttämään tai luovuttamaan tavaroita tai varoja tai luovuttamaan niitä velalliselle ilman velkojan suostumusta. Jotta takavarikoidut tavarat voidaan luovuttaa velkojalle, tämän on nostettava maksamismääräystä koskeva kanne (action of furthcoming). Rahoituslaitoksen hallussa olevat pidätetyt varat luovutetaan automaattisesti 14 viikon kuluttua, jos vastalauseita ei ole esitetty. Jos velallinen, jota pidättäminen koskee (arrestee), luovuttaa pidätettyjä varoja tai tavaroita, hänen on korvattava niiden arvo velkojalle. Teoriassa hän myös halventaa oikeutta (be in contempt of court) rikkomalla pidättämistä koskevaa määräystä. Velallisella, jota pidättäminen koskee, on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa velkojalle pidätykseen liittyvien varojen olemassaolosta sekä näiden varojen määrä. Jos tätä velvollisuutta ei täytetä, tuomari voi antaa määräyksen, jolla velallista, jota pidättäminen koskee (arrestee), vaaditaan maksamaan velkojalle tietty summa.

Ansioiden pidättäminen (Earnings Arrestment) tai elatusapujärjestely (Current Maintenance Order)

Jos työnantajalle on annettu ansioiden pidättämistä koskeva suunnitelma (earnings arrestment schedule) tai elatusapujärjestely (Current Maintenance Order), hänen on pidätettävä laskettu määrä velallisen palkasta ja maksettava se velkojalle. Jos työnantaja ei noudata ehtoja, hän vastaa velkojalle siitä summasta, joka velkojalle olisi pitänyt maksaa.

Kiinteistöstä häätäminen tai poistaminen

Kiinteistöstä häätämistä (ejection) tai poistamista (removing) koskevan määräyksen seurauksena henkilön on poistuttava määräyksessä tarkoitetusta kiinteistöstä. Jos häätö- tai poistamismääräyksen kohteena oleva henkilö ei vapaaehtoisesti noudata määräystä ja poistu määrättyyn päivämäärään mennessä, Sheriff Court ‑tuomioistuimen virkamiehet (Sheriff Officers) voivat poistaa hänet ja turvata kiinteistön. Tarvittaessa he voivat pyytää poliisilta apua. Kiinteistöstä poistettavalle henkilölle on esitettävä perintökiinteistöstä poistamista koskeva määräys (Charge of Removing from Heritable Property). Henkilöä ei voida poistaa tai häätää kiinteistöstä, ennen kuin määräyksessä ilmoitettu määräaika on päättynyt, ellei tuomari (Sheriff) ole luopunut tästä vaatimuksesta.

Luovutuskielto (inhibition)

Kun luovutuskielto kirjataan asianmukaiseen rekisteriin (Register of Inhibitions and Adjudications), velallinen ei voi myydä tai muuten luovuttaa perintöomaisuutta tai käyttää sitä vakuutena ja siten aiheuttaa velkojalle vahinkoa. Jos velallinen luovuttaa omaisuutta tai käyttää sitä vakuutena tai tekee jotain muuta, mikä on vastoin luovutuskieltoa, niiden arvo voidaan periä häneltä velkojan pyynnöstä.

Ad factum praestandum ‑määräyksellä valvotaan, että velallinen suorittaa jonkin toimen, johon ei liity rahalla maksamista ja jota on noudatettava. Määräyksessä on todettava selvästi, mitä velallisen on tehtävä, ja kun määräystä haetaan tuomioistuimessa, on suotavaa lisätä siihen vaihtoehtoinen vaatimus määräyksen noudattamatta jättämisestä aiheutuvien vahinkojen varalle. Noudattamatta jättämisestä ei voida tuomita vankeuteen, ellei määräystä alun perin hakenut henkilö (”hakija”) esitä hakemusta sille tuomioistuimelle, jossa määräys alun perin annettiin. Tämän jälkeen hakijan on osoitettava tuomioistuimelle, että velallinen kieltäytyy tarkoituksellisesti noudattamasta määräystä. Jos tämä voidaan osoittaa, tuomioistuin voi antaa määräyksen vangita vastaaja enintään kuuden kuukauden ajaksi. Vankeus ei poista määräyksen sisältämää velvoitetta.

Rahan takavarikointi

Tämä antaa velkojalle mahdollisuuden takavarikoida rahaa (käteisvaroja, kuten ulkomaan valuutassa olevia kolikoita ja seteleitä, postiosoituksia, pankkien rahoitusvälineitä), jota säilytetään velallisen toimitiloissa. Velallisen asunnossa tai hänen hallussaan olevaa rahaa ei kuitenkaan voida takavarikoida.

4.3 Mikä on täytäntöönpanotoimien voimassaoloaika?

Päätös, jolla velkoja saa oikeuden velallisen perintöomaisuuteen (adjudication for debt)

Kun päätös on annettu, se kirjataan asianmukaiseen Skotlannin maarekisteriin. Tämän jälkeen päätös tulee voimaan. Vasta kymmenen vuoden kuluttua velkoja voi pyytää tuomioistuinta päättämään, että hänestä tulee kiinteistön omistaja, ja hän voi myydä kiinteistön.

Kolmannen osapuolen hallussa olevien tavaroiden tai varojen pidättäminen

Tavaroiden tai varojen pidättäminen ei aina tuota tulosta. Varojen pidättäminen voidaan tehdä esimerkiksi pankissa, mutta jos velallisella ei ole tiliä kyseisessä pankissa tai jos millään tilillä ei ole riittävästi varoja, varojen pidättäminen ei onnistu.

Tavaroiden takavarikointi

Takavarikointi on voimassa vain joko kuusi kuukautta siitä päivästä, jona tavara takavarikoitiin, tai siihen päivään asti, joka on 20 päivää siitä päivästä, jona tavara poistettiin paikasta, jossa se takavarikoitiin, sen mukaisesti, kumpi päivämäärä on aikaisempi. Poikkeuksellisessa takavarikointimääräyksessä vahvistetaan määräaika, johon mennessä takavarikointi on suoritettava.

Ansioiden pidättäminen (Earnings Arrestment) tai elatusapujärjestely (Current Maintenance Order)

Ansioiden pidättämistä koskevan suunnitelman (earnings arrestment schedule) tai elatusapujärjestelyn (current maintenance arrestement) toteutus ei välttämättä aina onnistu. Jos velallisella ei ole työsuhdetta siihen henkilöön, jonka on huolehdittava suunnitelman toteutuksesta, suunnitelmaa ei voida toteuttaa. Jos velallisella on työsuhde tähän henkilöön, suunnitelma on voimassa siihen asti, kun velka on maksettu tai velallisen työsuhde päättyy.

Kiinteistöstä häätäminen (ejection) tai poistaminen (removing)

Kiinteistöstä poistamista tai häätämistä koskevaan määräykseen perustuva velanperintämenettely on toteutettava ilman aiheetonta viivytystä. Ei ole määritelty, mitä aiheeton viivytys tarkoittaa, joten se on ratkaistava aina tapauskohtaisesti.

Luovutuskielto (inhibition)

Luovutuskielto (inhibition) on voimassa viiden vuoden ajan. Velallinen voi uudistaa kiellon esittämällä sitä koskevan hakemuksen tuomioistuimelle. Ad factum praestandum ‑määräyksessä on todettava selvästi, mitä ja mihin mennessä velallisen täytyy tehdä.

Rahan takavarikointi

Rahan takavarikointi ei välttämättä aina onnistu. Esimerkiksi jos Sheriff Court ‑tuomioistuimen virkamies (Sheriff Officer) ei löydä velallisen toimitiloista varoja, rahaa ei voida takavarikoida. Jos rahan takavarikointi onnistuu, oikeusvirkamiehen (Sheriff Officer tai Messengers-at-Arms) on ilmoitettava asiasta tuomarille (Sheriff) ennen kuin rahojen takavarikoinnin päivästä alkava 14 vuorokauden määräaika päättyy. Oikeusvirkamiehen on kopioitava ilmoitus velalliselle ja velkojalle. Takavarikointi raukeaa, jos tuomari (Sheriff) kieltäytyy ottamasta raporttia vastaan.

5 Voiko täytäntöönpanopäätökseen hakea muutosta?

Velallisen työnantaja tai velallinen voi pyytää tuomaria (Sheriff) tekemään päätöksen, jolla elatusapujärjestely mitätöidään tai sen voimassaolo päätetään. Jos velallinen pystyy vakuuttamaan tuomarin (Sheriff ) siitä, ettei hän enää jätä maksuja suorittamatta, tuomari voi määrätä, että elatusapujärjestely peruutetaan.

Velallinen, jota pidättäminen koskee, tai kolmas osapuoli voi ilmoittaa vastustavansa ansioiden pidättämistä (notice of objection) ja hakea tuomarilta (Sheriff) päätöstä, jolla pidättäminen peruutetaan tai sitä rajoitetaan. Ilmoitus on annettava neljän viikon kuluessa siitä, kun pidättäminen on pantu täytäntöön.

Muutosta voidaan hakea kaikkiin tuomarin tekemiin päätöksiin, jotka liittyvät pidättämiseen tai poikkeukselliseen pidättämiseen. Muutosta voidaan hakea vain tuomarin (Sheriff) suostumuksella ylituomarilta (Sheriff Principal) laintulkintaa koskevissa kysymyksissä. Ylituomarin päätös on lopullinen.

Velasta vapauttaminen tai luovutuskiellon kumoaminen on perusteltua, jos luovutuskielto on menettelyn kannalta epäonnistunut ja kun maksua koskevaa päätöstä on lievennetty.

Kiinteistöstä poistamiseen (removing) tai häätämiseen (ejection) ei voida hakea muutosta sen jälkeen, kun määräys on pantu täytäntöön.

6 Sovelletaanko täytäntöönpanoon mitään rajoituksia, esimerkiksi velallisen suojaa koskevien sääntöjen tai määräaikojen perusteella?

Velallisen pääsy velkajärjestelyyn (debt solution)

Jos velallinen ajautuu konkurssiin (sequestration) tai hän tekee vapaaehtoisen velkajärjestelyn (trust deed) tai oikeudellisesti sitovan velkajärjestelyn (protected trust deed) tai osallistuu velkajärjestelyyn perustuvaan velanmaksuohjelmaan (debt payment programme), velkojat eivät voi enää toteuttaa velalliseen kohdistuvaa velanperintämenettelyä tietyin ehdoin. Sen sijaan velkojan on yleensä harkittava saataviaan koskevan vaateen esittämistä velallisen edunvalvojalle tai lisättävä velka johonkin velanmaksuohjelmaan.

Velanperintämenettelyjen lykkäys (Moratorium on Diligence)

Skotlannin Bankruptcy (Scotland) Act 1985 ‑lakiin Bankruptcy and Debt Advice (Scotland) Act 2014 ‑lain nojalla tehtyjen ja 1. huhtikuuta 2015 voimaan tulleiden muutosten seurauksena velanperintämenettelyjen lykkäys (moratorium on diligence) on otettava käyttöön kaikissa lakisääteisissä velkajärjestelyissä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos henkilö ilmoittaa haluavansa hakea lakisääteistä velkajärjestelyä, hänelle myönnetään kuuden viikon suoja-aika kaikkia velkojan toteuttamia velanperintätoimia vastaan. Tämä on sama kuuden viikon ajanjakso, jota sovelletaan nykyisin Bankruptcy and Diligence (Scotland) Act 2007 ‑lain nojalla. Tällä lailla otetaan käyttöön sellaiselle velalliselle myönnettävä velanperintämenettelyjen lykkäys, joka aikoo hakea tai on jo hakenut velanmaksuohjelmaan (debt payement programme). Sillä tarkoitetaan kuuden viikon pituista ajanjaksoa, joka alkaa siitä päivästä, kun velallinen ilmoittaa velkajärjestelystä vastaavalle viranomaiselle (debt arrangement scheme administrator), että hän aikoo hakea velanmaksuohjelmaan. Tätä kuuden viikon ajanjaksoa voidaan kuitenkin tietyin ehdoin lyhentää tai pidentää. [Osana Coronavirus (Scotland) Act 2020 ‑lakia menettelyjen lykkäystä koskevaa suoja-aikaa on jatkettu kuuteen kuukauteen. Tämä muutos on voimassa 30. syyskuuta 2020 asti, ja sitä voidaan jatkaa asetuksilla].

Maksuaika

Kun tuomioistuin antaa velalliselle määräyksen tietynlaisten velkojen maksamisesta, se voi tehdä maksuaikaa koskevan päätöksen, joka mahdollistaa summan maksamisen erissä tietyn ajan kuluessa. Tuomioistuin voi antaa maksuaikaa koskevan päätöksen myös heti, kun velkojen periminen on aloitettu. Kun maksuaikaa koskeva päätös tai määräys on tullut voimaan, ei voida enää antaa maksumääräyksiä tai toteuttaa minkäänlaisia toimenpiteitä velan perimiseksi.

Täytäntöönpanon aikarajat

Jos velvoitteen täytäntöönpanokelpoiseksi tulemisen jälkeen velvoite on jatkunut yhtäjaksoisesti 20 vuotta ilman, että on esitetty siihen liittyviä asiaankuuluvia vaatimuksia, ja ilman, että velvoitteen olemassaolo on asianmukaisesti tunnustettu, velvoite raukeaa. Jos tuomioistuimen määräykseen tai saatavaa koskevaan asiakirjaan perustuvia perintätoimia ei ole toteutettu 20 vuoden aikana ilman, että myös velallinen on itse myöntänyt sen tai se on myönnetty hänen puolestaan yksiselitteisesti kirjallisesti, velvoite raukeaa. Jos velkoja kuitenkin toteuttaa velanperintämenettelyn pannakseen täytäntöön tuomioistuimen määräyksen tai saatavaa koskevan asiakirjan, ja velallinen tunnustaa velkojalle selvästi, että velka on edelleen maksamatta, velkojalle annetaan vielä 20 vuotta aikaa vaatia velallista maksamaan velkansa kokonaan.

Linkkejä

Maksukyvyttömyysasioista vastaava viranomainen (Accountant in Bankruptcy)

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 19/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.