Kako se može izvršiti sudska odluka?

Cipar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Što znači „ovrha” u građanskim i trgovačkim stvarima?

Izvršenje je prisilna provedba sadržaja presude ili naloga uz pomoć suda te, u nekim slučajevima, uz dodatnu pomoć drugih nadležnih službenika/službi (npr. Zemljišnih knjiga – Ktimatológio). Stranka u čiju je korist donesena presuda ili nalog može zatražiti da sud provede mjere izvršenja.

2 Koja su tijela nadležna za ovrhu?

Službe suda (izvršitelji) i Zemljišne knjige. Tijelo nadležno za izvršenje naloga za naplatu nepodmirenih iznosa za uzdržavanje jest policija.

3 Kada se može izdati ovršna isprava ili odluka?

Presuda ili odluka postaje izvršiva nakon donošenja. Rok za ulaganje žalbe ne utječe na obustavu izvršenja; podnositelj žalbe mora predati obrazloženi zahtjev za tu svrhu.

3.1 Postupak

Akti koje ne donosi sud (npr. arbitražne odluke) nisu sami po sebi izvršni, ali mogu to postati, ako ih takvima proglasi sud. Sud nadležan za donošenje naloga za izvršenje akta koji nije donio sud ili odluke nekog inozemnog suda jest okružni sud područja na kojem je boravište osobe protiv koje će se provesti izvršenje ili obiteljski sud ako je riječ o predmetima koji se odnose na naloge za uzdržavanje. Sudske presude uglavnom izvršava pravnik koji je predmet vodio pred sudom, i to na temelju neke od metoda izvršenja navedenih u točki 3.1. u nastavku.

Postupak upisa i izvršenja strane presude na temelju multilateralnog ili bilateralnog sporazuma kao središnje tijelo provodi Ministarstvo pravosuđa i javnog poretka putem pravne službe. U drugim slučajevima postupak mogu provoditi privatni pravnici.

Troškovi postupka ne mogu se utvrditi unaprijed, već ih izračunava tajnik suda na temelju propisa o naknadama, a snosi ih osoba protiv koje je donesena presuda.

Izvršenje uglavnom provode izvršitelji, državni službenici koji su trajno zaposleni na sudovima. Kako bi se postupak izvršenja ubrzao, dostava pismena u svim je građanskim predmetima od 1996. povjerena privatnim poduzećima kako bi se izvršitelji mogli usredotočiti na izvršenje presuda.

3.2 Glavni uvjeti

U slučajevima izvršenja presude između stranaka na Cipru, kriteriji se razlikuju ovisno o pojedinačnom predmetu. Mora postojati sudska presuda, dostavljena presuda kojom se stvara obveza te tuženikovo odbijanje podmirivanja ili nepodmirivanje izrečenog iznosa.

Kriteriji za izvršenje inozemne presude uglavnom su navedeni u odgovarajućim sporazumima. Obično u tom slučaju tuženik mora biti propisno obaviješten o postupku koji se protiv njega vodi u inozemstvu.

4 Predmet i priroda mjera ovrhe

4.1 Koje vrste imovine mogu biti predmet ovrhe?

Predmeti koji mogu biti predmet izvršenja jesu bankovni računi, udjeli, registrirana vozila, nekretnine i drugo. Isključeni su predmeti znatne osobne važnosti koji su dužniku ključni za život i posao.

Mjere izvršenja uključuju:

 • nalog za oduzimanje i prodaju pokretne imovine,
 • nalog za predaju pokretne imovine (ako je ta pokretna imovina bila predmet mjere, npr. mjere zbog kršenja ugovora o najmu s pravom kupnje, predmet najma s pravom kupnje),
 • nalog za zapljenu (za zapljenu imovine u vlasništvu treće osobe),
 • nalog za otplatu duga u okviru presude u mjesečnim obrocima,
 • nalog za oduzimanje mjesečnih prihoda zajmoprimca u okviru presude (koji se dostavlja poslodavcu na izvršenje),
 • nalog za predaju vlasništva nad nekretninom,
 • nalog za prodaju nekretnine,
 • nalog za stavljanje prihoda od nekretnine na escrow račun (koji se izdaje na zahtjev dužnika u okviru presude, ako sud pristane na to da se nakon razdoblja od najviše tri godine prihodima od nekretnine može podmiriti dug u okviru presude, kamate i svi troškovi),
 • založno pravo na nekretnini, pod uvjetom da je navedena u presudi,
 • stečaj,
 • prestanak društva.

Ako je riječ o nalogu u pogledu naknade za uzdržavanje, izvršenje uključuje mogućnost izdavanja naloga za pritvor dužnika.

4.2 Koje su posljedice mjera ovrhe?

Dužnik i bilo koja treća osoba obvezni su poštovati presudu kojom se izriče mjera izvršenja. Ako dužnik odbije ili propusti provesti radnje/mjere navedene u nalogu kojim se izriču mjere izvršenja, može ga se staviti u pritvor zbog nepoštovanja sudskog naloga.

Banka kojoj se dostavi nalog za zapljenu mora blokirati odgovarajući račun, osim ako postoje razlozi da to ne učini. U tom slučaju, mora se pojaviti pred sudom koji je izdao nalog i navesti razloge zašto se on ne bi trebao primjenjivati.

Sve nesporne odluke postaju pravomoćne i imaju učinak sudske presude.

4.3 Koliko dugo vrijede takve mjere?

Mjere izvršenja valjane su tijekom šest (6) mjeseci od dostave. Presuda kojom se izriču mjere izvršenja valjana je tijekom šest (6) mjeseci od datuma dostave. U slučaju da je se ne izvrši u tom roku, presudu može obnoviti sud u skladu s pravilom 40D.8 Pravilnika o građanskom postupku.

5 Postoji li mogućnost žalbe protiv odluke o odobrenju takve mjere?

Ovisno o slučaju, moguće je uložiti žalbu, npr. radi obustave izvršenja ili otkazivanja upisa.

6 Postoje li ograničenja ovrhe, posebno povezana sa zaštitom ovršenika ili rokovima?

Za potrebe zaštite dužnika, svi osobni predmeti koji su mu potrebni za život ili za posao ne smiju biti predmet izvršenja.

Također, ako je dužnik državna ili javna služba, predmeti i oprema koji su neophodni za širu javnost, uključujući opremu koja pripada oružanim i sigurnosnim snagama, predmete od umjetničke, arheološke, kulturne, vjerske i povijesne važnosti te devizne pričuve, izuzeti su od izvršenja.

Nadalje, nalog za oduzimanje i prodaju pokretne imovine izvršava se između izlaska i zalaska sunca.

Oduzeta imovina (osim novca i vrijednosnih papira) prodaje se tek nakon isteka roka od tri dana od dana koji slijedi oduzimanju, osim ako je podložna trošenju ili ako vlasnik podnese pisani zahtjev. Do njezine prodaje, imovina se mora čuvati u odgovarajućem prostoru ili biti pod nadzorom odgovarajuće osobe.

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 02/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.