Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Kako se može izvršiti sudska odluka?

Engleska i Wales
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Što znači „ovrha” u građanskim i trgovačkim stvarima?

Izvršenje je mjera koju je odredio sud i koja se poduzima kako bi se dužnike iz presude prisililo da postupe u skladu s nalozima suda.

U okviru pravnog sustava Engleske i Walesa odabir metode izvršenja počiva u potpunosti na vjerovniku iz presude.

Pri odabiru metode koja će se upotrijebiti vjerovnik mora uzeti u obzir sljedeće:

 • je li vjerojatno da će dobiti svoj novac i sudsku pristojbu od tuženika
 • duguje li tuženik novac i drugima odnosno je li tuženik dužnik u drugim presudama okružnog suda
 • posjeduje li tuženik bilo kakve predmete ili imovinu koji se mogu oduzeti i prodati na dražbi
 • je li tuženik u radnom odnosu
 • ima li tuženik druga primanja, kao što je dohodak od ulaganja
 • ima li tuženik račun u banci, stambenoj štedionici ili neki drugi račun
 • je li tuženik vlasnik nekretnine (kuće) ili
 • duguje li itko drugi tuženiku novac.

U nastavku su navedene informacije o različitim vrstama mjera izvršenja. Vjerovnik iz presude trebao bi odabrati onu kojom će najvjerojatnije dobiti novac koji mu se duguje.

Sud ne može jamčiti da će vjerovnik iz presude dobiti povrat svojeg novca, a za sve se poduzete radnje plaća sudska pristojba. Iako će sud dodati iznos pristojbe novcu koji tuženik već duguje, sud ne može vratiti iznos koji je vjerovnik platio ako on ne dobije novac od tuženika. Više informacija možete pronaći u letku o postupcima izvršenja.

Opće informacije za vjerovnike možete pronaći u vodiču Prijava novčanog potraživanja sudu.

Opće informacije za dužnike možete pronaći u sljedećim vodičima:

Presude okružnog suda u pogledu duga

Odgovorite na prijavu novčanih potraživanja na sudu

Prijavite novčana potraživanja na sudu

Različite vrste metoda izvršenja navedene su u nastavku.

Preuzimanje kontrole nad predmetima (ranije poznato kao zapljena/ovrha)

Oduzimanje predmeta radi moguće zapljene i prodaje na dražbi u budućnosti kako bi se pokrili troškovi duga na temelju presude.

Kako bi se osiguralo izvršenje preuzimanjem kontrole nad predmetima, sudu je potrebno podnijeti zahtjev za izdavanje naloga za preuzimanje kontrole. Nalog će biti od pomoći samo ako tuženik:

 • ima dovoljno predmeta na adresi koju je naveo vjerovnik iz presude, a koji bi se mogli prodati na dražbi kako bi se prikupio novac; ili
 • ima sav novac koji se potražuje na temelju naloga (kako bi se spriječila prodaja predmeta).

Kako bi sud mogao izdati nalog, moraju biti ispunjeni sljedeći preduvjeti:

 • tuženik nije platio iznos koji mu je naložen za plaćanje; ili
 • tuženik kasni s barem jednim obrokom plaćanja.

Sudski izvršitelji ne mogu uvijek oduzeti i prodati tuženikove predmete. Na primjer, ne mogu oduzeti osnovne kućanske predmete i alate potrebne za obavljanje djelatnosti ili predmete koji podliježu ugovoru o leasingu ili najmu. Sudski izvršitelj neće oduzeti tuženikove predmete ako ne vrijede dovoljno za plaćanje naloga nakon odbitka troškova preuzimanja i prodaje predmeta. Predmeti koji se prodaju na dražbi često postignu samo dio svoje izvorne vrijednosti. Osim toga, sudski izvršitelji koji djeluju na temelju drugog naloga možda su već zaplijenili tuženikovu imovinu.

Više informacija o nalozima za preuzimanje kontrole možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.

Nalozi za zapljenu primanja

Tom metodom izvršenja pribavlja se nalog na temelju kojeg se fiksni iznos redovito odbija od nadnice ili plaće dužnika iz presude na dan njezine isplate te se izravno prosljeđuje vjerovniku iz presude.

Tuženik mora biti u radnom odnosu prije izdavanja naloga za zapljenu primanja. Nalog se ne može izdati ako je tuženik nezaposlen ili samozaposlen. Osim toga, sud možda neće moći izdati nalog ili će moći naložiti samo otplatu u manjim obrocima ako su troškovi života tuženika veći od iznosa primanja.

Više informacija o nalozima za zapljenu primanja možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.

Nalozi za naplatu – uključujući naloge za prodaju i naloge za zaustavljanje

Nalogom za naplatu sprječava se da tuženik proda svoju imovinu (kao što su pokretna ili nepokretna imovina, zemljište ili ulaganja), a da ne plati dugovanja vjerovniku iz presude. Vjerovnik iz presude isplaćuje se iz prihoda od prodaje kad vjerovnik iz presude proda pokretnu ili nepokretnu imovinu ili iz prihoda od ostavine kad dužnik iz presude umre. Taj postupak može uključivati i dvije dodatne vrste sudskih naloga. Prva je vrsta nalog za prodaju, kojim sud može naložiti prisilnu prodaju predmeta nepokretne imovine na temelju naloga za naplatu. Druga je vrsta nalog za zaustavljanje, kojim se dužnika iz presude sprječava da raspolaže dijelovima nekretnine kako bi izbjegao pokretanje postupka za izdavanje naloga za naplatu protiv sebe.

Više informacija o nalozima za naplatu možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.

Nalozi za namiru duga preko treće strane (ranije poznat kao postupak za izricanje zabrane raspolaganja imovinom)

Tom metodom izvršenja pribavlja se nalog suda na temelju kojeg se zamrzavaju bankovni računi dužnika iz presude. Iznos potreban kako bi se pokrio dug iz presude automatski se prenosi vjerovniku iz presude radi namire duga. Ako na bankovnim računima nema dovoljno sredstava za pokriće duga, tada se dostupna sredstva upotrebljavaju za otplatu barem dijela iznosa duga.

Više informacija o nalozima za namiru duga preko treće strane možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.

Dodatne informacije dostupne su u videozapisu.

Stečajni postupak

Ako dugovanje iznosi najmanje 5000 GBP, vjerovnik iz presude može podnijeti i zahtjev za proglašenje stečaja tuženika. Taj se postupak može pokrenuti i na okružnom sudu i na Visokom sudu. Međutim, to može biti skupo.

Nalozi za pribavljanje informacija (ranije poznati kao usmena ispitivanja)

Iako sam po sebi nije metoda izvršenja, tim se postupkom omogućuje ispitivanje dužnika iz presude u pogledu informacija o njegovoj imovini kako bi se vjerovniku iz presude omogućilo da donese utemeljenu odluku o metodi izvršenja koju želi primijeniti.

Više informacija o nalozima za pribavljanje informacija možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.

2 Koja su tijela nadležna za ovrhu?

Za izvršenje u Engleskoj i Walesu nadležni su Visoki sud, okružni sudovi ili magistratski sudovi. Visoki sud i okružni sudovi donijet će presude, a magistratski sudovi lokalnim će tijelima izdati rješenja o odgovornosti.

3 Kada se može izdati ovršna isprava ili odluka?

3.1 Postupak

Moguće je izvršiti i sudske i izvansudske odluke. Nije uvijek potrebno podnijeti zahtjev za izdavanje sudskog naloga kojim se odobrava izvršenje. Preuzimanje kontrole nad predmetima može se poduzeti za neplaćene najamnine, poreze, carine i trošarine te novčane kazne za parkiranje bez prethodne suglasnosti suda.

Okružni sudovi i Visoki sud nadležni su za izdavanje naloga o izvršenju u predmetima u kojima su donijeli presudu. Međutim, trebalo bi napomenuti da izvršitelj okružnog suda ne može izvršiti nijedan iznos veći od 5000 GBP (osim ako se izvršava ugovor uređen Zakonom o potrošačkom kreditiranju iz 1974., koji se može izvršiti samo na okružnom sudu). Presude okružnog suda u pogledu iznosa većih od 5000 GBP moraju se prenijeti Visokom sudu radi izvršenja koje provodi službenik za izvršenje. Službenici za izvršenje na Visokom sudu ne mogu izvršiti presude u pogledu iznosa manjih od 600 GBP.

Postoji postupak u okviru kojeg vjerovnici iz presude mogu odlučiti prenijeti presude okružnog suda u pogledu iznosa od 600 GBP do 5000 GBP Visokom sudu radi izvršenja ovrhom. Trebalo bi napomenuti i da na Visokom sudu ne postoji postupak zapljene primanja. Za primjenu te metode izvršenja predmet se upućuje okružnom sudu.

Ako je potraživanje prijavljeno s pomoću internetske usluge Money Claim Online, zahtjev za izdavanje naloga za ovrhu može se zatražiti i putem interneta.

Status, uloge, odgovornosti i ovlasti izvršitelja

 • Službenici za izvršenje Visokog suda (bivši grofovijski suci) – od 1. travnja 2004. službenici za izvršenje Visokog suda odgovorni su za izvršenje rješenja Visokog suda. Riječ je o profesionalnim izvršiteljima koje imenuje lord kancelar za provedbu izvršenja u određenim poštanskim okruzima. Da bi ih se smatralo prikladnima za imenovanje, moraju ispuniti brojne kriterije koji obuhvaćaju pitanja kao što su kvalifikacije, financijsko poštenje, članstvo u strukovnom udruženju te predanost promicanju raznolikosti i odgovarajućem postupanju i disciplinskom postupku. Službenici za izvršenje Visokog suda mogu izvršiti presude okružnog suda u kojima je iznos koji se traži za izvršenje veći od 600 GBP, a vjerovnik odluči prenijeti dug Visokom sudu radi izvršenja.
 • Izvršitelji okružnih sudova državni su službenici koje Služba sudova i tribunala Njezina Veličanstva zapošljava za izvršenje presuda i/ili naloga donesenih i registriranih na okružnim sudovima. Oni izvršavaju naloge za preuzimanje kontrole, oduzimaju zemljište na temelju naloga za posjedovanje i vraćaju predmete na temelju naloga za povrat imovine. Osim toga, izvršitelji okružnih sudova obavljaju druge dužnosti, uključujući osobnu dostavu pismena i naloga za pritvaranje.
 • Ovlašteni izvršitelji privatni su izvršitelji koje je ovlastio sudac okružnog suda. Oni se bave zapljenom imovine najmoprimca kako bi najmodavac osigurao plaćanje zakašnjelih najamnina bez intervencije suda. Na temelju niza drugih zakona, ovlašteni izvršitelji smiju provoditi i izvršenja drugih posebnih vrsta dugova, kao što su lokalni porez, porez na poslovne prostore itd.
 • Magistratski sudovi: službenici za izvršenje magistratskog suda odgovorni su za izvršenje naloga magistratskih sudova. Mogu zaplijeniti i prodati predmete kako bi se naplatio iznos dugovanja na temelju novčane kazne ili obavijesti o plaćanju kazne lokalnoj zajednici. Oni mogu izvršiti i naloge za uhićenje, pritvaranje, oduzimanje slobode i nadzor koje je izdao magistratski sud na temelju bilo kojeg od niza zakona, uključujući one koji se odnose na izvršenje novčanih kazni i kazni lokalne zajednice. Neki magistratski sudovi mogu se odlučiti za izdvajanje poslova izvršenja i njihovo ugovaranje s ovlaštenim izvršiteljima.

Angažiranje odvjetnika ili drugih pravnih stručnjaka

Vjerovnik nije obvezan podnijeti zahtjev za izvršenje preko odvjetnika ili bilo kojeg drugog pravnog stručnjaka.

Međutim, postupci izvršenja mogu biti složeni, posebno na Visokom sudu. Vjerovnici bi se stoga prije pokretanja postupka izvršenja možda trebali obratiti za savjet pravnom savjetniku, pravnom centru ili organizaciji za savjetovanje građana Citizens Advice.

Iznos troškova izvršenja

Za svaku od metoda izvršenja naplaćuju se različite sudske pristojbe. Kako je prethodno navedeno, iako će sud dodati pristojbu novcu koji tuženik već duguje, sud ne može vratiti iznos koji je vjerovnik platio ako on ne dobije novac od tuženika. Trenutačne pristojbe za metode izvršenja možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.

3.2 Glavni uvjeti

Kako je prethodno navedeno, u Engleskoj i Walesu odabir metode izvršenja u potpunosti je u rukama vjerovnika iz presude. Odgovorni vjerovnici koji su dobili valjanu presudu, a još nisu isplaćeni, imaju pravo izvršiti tu presudu najprikladnijim sredstvima koja su im na raspolaganju. Stoga, sve dok je na snazi valjana presuda i ako je podnesen pravilan zahtjev, sud je obvezan slijediti želje vjerovnika i primijeniti metodu izvršenja koju je vjerovnik odabrao.

4 Predmet i priroda mjera ovrhe

4.1 Koje vrste imovine mogu biti predmet ovrhe?

Mjere izvršenja mogu se poduzeti u pogledu sljedeće imovine:

 • kad je riječ o bankovnim računima, primjenom postupka za namiru duga preko treće strane (ili za izricanje zabrane raspolaganja imovinom)
 • kad je riječ o materijalnoj pokretnoj imovini, preuzimanjem kontrole nad predmetima
 • kad je riječ o registriranim prijevoznim sredstvima, preuzimanjem kontrole nad predmetima
 • kad je riječ o nepokretnoj imovini, primjenom postupka za izdavanje naloga za naplatu
 • kad je riječ o plaćama ili nadnicama, primjenom postupka zapljene primanja.

Službenik za izvršenje može oduzeti samo predmete koji pripadaju tuženiku ili su u zajedničkom vlasništvu.  Izuzeti su predmeti navedeni u nastavku:

(a) predmeti ili oprema (na primjer, alati, knjige, telefoni, računalna oprema i vozila) potrebni dužniku za osobnu uporabu u zaposlenju, poslovanju, trgovini, zanimanju, studiranju ili obrazovanju, osim što u svakom slučaju ukupna vrijednost predmeta ili opreme na koju se primjenjuje ovo izuzeće ne smije biti veća od 1350 GBP

(b) odjeća, posteljina, namještaj, kućanski uređaji, predmeti i namirnice koji su opravdano potrebni za ispunjavanje osnovnih kućanskih potreba dužnika i svakog člana njegova kućanstva, uključujući (ali ne ograničavajući se na):

i. štednjak ili mikrovalnu pećnicu

ii. hladnjak

iii. stroj za pranje rublja

iv. dovoljno velik stol za blagovaonicu i dovoljno stolica za dužnika i svakog člana njegova kućanstva

v. dovoljan broj kreveta i posteljine za dužnika i svakog člana njegova kućanstva

vi. jedan fiksni telefon ili, ako u tom prostoru nema fiksnog telefona, mobilni ili internetski telefon kojim se može koristiti dužnik ili član njegova kućanstva

vii. svaki predmet ili opremu koji su opravdano potrebni za:

zdravstvenu skrb dužnika ili bilo kojeg člana njegova kućanstva

sigurnost u stambenom objektu ili

zaštitu stambenog objekta (na primjer, alarmni sustav) ili zaštitu u stambenom objektu

viii. dovoljno svjetiljki ili peći ili drugih uređaja konstruiranih za rasvjetu ili grijanje, za ispunjavanje osnovnih potreba kućanstva dužnika za grijanjem i rasvjetom i

ix. svaki predmet ili opremu koji su opravdano potrebni za skrb o:

osobi mlađoj od 18 godina

osobi s invaliditetom ili

starijoj osobi

(c) psi pomagači (uključujući pse vodiče, pse za osobe oštećena sluha i pse za osobe s invaliditetom), psi ovčari, psi čuvari ili kućni ljubimci

(d) vozilo na kojem je istaknuta valjana iskaznica osobe s invaliditetom jer se upotrebljava, ili za koje postoje opravdani razlozi vjerovati da se upotrebljava, za prijevoz osobe s invaliditetom

(e) vozilo (neovisno o tome je li u javnom vlasništvu) koje se upotrebljava, ili za koje postoje opravdani razlozi vjerovati da se upotrebljava, za potrebe policije, vatrogasne službe ili hitne pomoći i

(f) vozilo koje ima istaknutu valjanu iskaznicu Britanskog liječničkog udruženja ili drugu zdravstvenu iskaznicu za hitne slučajeve jer se upotrebljava, ili za koje postoje opravdani razlozi vjerovati da se upotrebljava, u hitne zdravstvene svrhe.

Za svaki predmet koji oduzima službenik za izvršenje mora biti vjerojatno da će postići određenu cijenu na dražbi. Službenici za izvršenje neće oduzimati predmete ako smatraju da neće postići dovoljnu cijenu za plaćanje određenog iznosa iz naloga nakon plaćanja troškova oduzimanja i prodaje na dražbi.

Kad je riječ o nalozima za zapljenu primanja, sud uzima u obzir koliko je tuženiku potrebno za hranu, najamninu ili hipoteku i nužne troškove te za plaćanje redovitih računa, kao što je električna energija. To se naziva „zaštićeni dio primanja”. Ako tuženik zarađuje više od zaštićenog dijela primanja, izdaje se nalog.

Kad je riječ o nalozima za namiru duga preko treće strane, dužnik iz presude kojem je onemogućeno podizanje novca s njegova računa u banci ili stambenoj štedionici te koji tvrdi da on ili njegova obitelj zbog toga otežano podmiruju redovne životne troškove, može sudu podnijeti zahtjev za izdavanje naloga za plaćanje u otežanim okolnostima kojim se omogućuje plaćanje jednog ili više iznosa određenim pojedincima.

4.2 Koje su posljedice mjera ovrhe?

Ako dužnici i treće strane ne poštuju zahtjeve sudskih naloga, mogu biti kažnjeni zbog nepoštovanja. Kazne koje se mogu izreći zbog nepoštovanja uključuju „ispriku za uvredu suda” (tj. ispriku sucu na javnoj raspravi), novčane kazne i, u najtežim slučajevima, kaznu zatvora u trajanju do 14 dana.

Banke imaju određene obveze u pogledu objave informacija i zapljene bankovnih računa. Kad banka primi nalog za namiru duga preko treće strane izdan jednom od njezinih klijenata, ne mora otkriti koliko se novca nalazi na računu. Može navesti da na računu nema novca, da nema dovoljno sredstava za pokriće cijelog iznosa, ali da može podmiriti dio tog iznosa, ili da je na računu dovoljno sredstava za pokriće cijelog traženog iznosa. Postoje vrlo stroge odredbe o zaštiti podataka kojima se uređuje koje druge informacije banka može pružiti.

4.3 Koliko dugo vrijede takve mjere?

U svim se nalozima navodi rok za pružanje relevantnih informacija ili postupanje u skladu sa sudskim nalogom te se navode maksimalne kazne koje se mogu izreći u slučaju nepoštovanja sudskog naloga.

5 Postoji li mogućnost žalbe protiv odluke o odobrenju takve mjere?

Sudske metode izvršenja (nalozi za naplatu, nalozi za zapljenu primanja i nalozi za namiru duga preko treće strane) uključuju postupak u dvije faze. Privremenu fazu postupka vodi isključivo sud u pisanom obliku, a dužnik iz presude u toj fazi ne sudjeluje u postupku. Međutim, kako bi nalozi za zapljenu primanja i nalozi za namiru duga preko treće strane napredovali u završnu fazu, potrebno je održati raspravu na koju će biti pozvan dužnik iz presude i na kojoj će moći navesti razloge zašto se planirana metoda izvršenja ne bi trebala nastaviti. „Završna” rasprava održat će se na istom sudu na kojem je podnesen prvotni zahtjev za tu metodu izvršenja (osim ako se izričito zatraži drukčije). O datumu rasprave sve će stranke biti obaviještene dovoljno unaprijed, a u svakom slučaju postoji određeno minimalno vrijeme koje mora proteći između „privremene” faze, obavijesti o „završnoj” raspravi i same „završne” rasprave kako bi se dužniku (i svakoj relevantnoj izravno uključenoj trećoj strani, npr. banci u slučaju naloga za namiru duga preko treće strane) omogućilo vrijeme za pripremu predmeta. Ako datum „završne” rasprave ne odgovara strankama, one ga mogu odgoditi na obostrano prihvatljiv datum. U tom slučaju privremeno rješenje ostaje na snazi, ali nalog ne može postati „pravomoćan” prije održavanja te rasprave.

Kad je riječ o nalozima za naplatu, vjerovnik mora dužniku dostaviti privremeni nalog i ako dužnik ne podnese prigovor, privremeni nalog postaje pravomoćan bez potrebe za održavanjem rasprave, osim ako sudac odluči da je rasprava potrebna. Dužnik mora odgovoriti sudu u roku od deset dana od datuma dostave obavijesti o raspravi. Ako dužnik podnese prigovor na privremeni nalog ili sudac prenese predmet, predmet se prenosi izvornom sudu na kojem je presuda donesena te se određuje datum rasprave. I vjerovnik i dužnik prisustvovat će raspravi.

Nakon što sud donese nalog, protiv njega se ne može podnijeti žalba. U odgovarajućim okolnostima žalbe ili zahtjevi za ukidanje mogu se podnijeti samo na izvornu presudu kojom je vjerovniku prvotno dana ovlast da zatraži izvršenje. Sud može opozvati postupak izvršenja samo ako je presuda uspješno osporena žalbom ili ukinuta. Ako je žalba protiv presude podnesena nakon što je sud odobrio vjerovnikov zahtjev za izvršenje, nalog se može obustaviti na temelju zahtjeva podnesenog sudu. Sudski izvršitelji ne smiju oduzimati predmete, ali moraju ih i dalje naplaćivati (to jest nabrojati one predmete koji bi kasnije mogli biti zaplijenjeni i oduzeti za prodaju).

Ako je vjerovnik sudu podnio pravilan zahtjev za izvršenje, taj sud ne može odbiti odobriti metodu izvršenja koju je odabrao vjerovnik. Stoga nije potrebno da vjerovnik ima mogućnost žalbe protiv odluke o odobrenju mjere.

6 Postoje li ograničenja ovrhe, posebno povezana sa zaštitom ovršenika ili rokovima?

Nalog ili rješenje koji se odnosi na preuzimanje kontrole podliježe roku zastare. Nalog i rješenje valjani su 12 mjeseci i mogu se produljiti za dodatnih 12 mjeseci na temelju odluke suda.

U postupku preuzimanja kontrole nad predmetima dužniku se mora dostaviti jasna obavijest o izvršenju sedam dana unaprijed kako bi mu se omogućilo da plati dug i troškove prije nego što službenik za izvršenje preuzme kontrolu nad predmetima. To se razdoblje može skratiti odlukom suda ako postoje dokazi da će dužnik premjestiti imovinu kako bi izbjegao izvršenje.

Službenik za izvršenje ne može preuzeti kontrolu nad predmetima prije 6:00 ili nakon 21:00 ako je dužnik fizička osoba.

Službenik za izvršenje ne smije ulaziti u prostore radi preuzimanja kontrole nad predmetom ako je dijete ili ranjiva osoba (ili više od jedne takve osobe ili osoba koja pripada objema kategorijama) jedina osoba koja se nalazi u prostoru u kojem se predmet nalazi.

Ako je dužnik ranjiva osoba, pristojba ili pristojbe koje se plaćaju za fazu izvršenja koja obuhvaća preuzimanje kontrole nad predmetima ne mogu se naplatiti, osim ako je službenik za izvršenje prije nego što je započeo s oduzimanjem predmeta dužniku dao odgovarajuću priliku da zatraži pomoć i savjet.

Druge poveznice

Ministarstvo pravosuđa

Udruženje za izvršenje u građanskim stvarima

Udruženje službenika za izvršenje na Visokom sudu

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 21/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.