Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Kako se može izvršiti sudska odluka?

Sjeverna Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Što znači „ovrha” u građanskim i trgovačkim stvarima?

Izvršenje je pravni postupak kojim se može prisilno osigurati postupanje u skladu s presudom, nalogom ili odlukom suda.

Sjeverna Irska ima jedinstven sustav za izvršenje presuda u građanskim stvarima. U većini sustava precedentnog prava presude se izvršavaju pomoćnim sudskim nalozima. U Sjevernoj Irskoj presude građanskog suda povezane s povratom novca, predmeta i imovine izvršava središnje tijelo pod nazivom Ured za izvršenje presuda, koje obavlja i upravne i pravosudne funkcije.

Ured za izvršenje presuda osnovan je 1971., a od 1979. njime upravlja Služba sudova i tribunala Sjeverne Irske. Ovlasti i postupci Ureda za izvršenje presuda sadržani su u Uredbi o izvršenju presuda (Sjeverna Irska) iz 1981. („Uredba iz 1981.”) i Pravilniku o izvršenju presuda (Sjeverna Irska) iz 1981. (SR 1981/147).

Različite vrste metoda izvršenja navedene su u nastavku.

Nalog za obročno plaćanje – riječ je o nalogu za plaćanje u obrocima koji se može izdati pod uvjetom da je Ured za izvršenje presuda uvjeren da dužnik ima ili će imati dovoljno sredstava za namiru cijelog ili dijela iznosa duga u razumnom roku.

Nalog za zapljenu primanja – riječ je o nalogu upućenom dužnikovu poslodavcu kojim se od njega zahtijeva da redovito odbija određeni iznos od nadnice ili plaće dužnika i isplaćuje ih Uredu za izvršenje presuda. Taj se nalog razlikuje od većine drugih naloga za izvršenje jer Ured za izvršenje presuda nema ovlasti izdati ga bez prethodnog zahtjeva vjerovnika.  Ured za izvršenje presuda može i obustaviti dostavu naloga poslodavcu ako se uvjeri da će dužnik dobrovoljno izvršavati uplate Uredu.

Nalog za oduzimanje – tim se nalogom Uredu za izvršenje presuda omogućuje da oduzme i proda dio predmeta u posjedu dužnika i njegove druge imovine. Imovina ulazi u skrbništvo i posjed Ureda za izvršenje presuda i tereti se u korist vjerovnika u čiju je korist izdan nalog.

Nalog za zasnivanje hipoteke na zemljištu ili nekretnini – taj se nalog najčešće upotrebljava za znatne dugove i obično se upotrebljava zajedno s nekom drugom metodom izvršenja. Taj nalog sam po sebi ne dovodi do praktičnog izvršenja duga; vjerovnik mora poduzeti radnje za izvršavanje ovlasti za prodaju podnošenjem zahtjeva sudu za izvršenje svoje naplate – Uredbom iz 1981. predviđeni su i nalozi za naplatu za druge vrste imovine.

Nalog za imenovanje privremenog upravitelja i nalog u skladu sa Zakonom o sudskim postupcima u kojima sudjeluje Kruna – nalog za imenovanje privremenog upravitelja izdaje se tako da se glavni službenik za izvršenje imenuje privremenim upraviteljem za bilo kakvo plaćanje na koje dužnik eventualno ima pravo. Primjeri vrsta plaćanja prikladnih za izvršenje na temelju naloga za imenovanje privremenog upravitelja uključuju najamnine i dobit od zemljišta, povratne udjele na temelju oporuke ili iznose koji se duguju samozaposlenom dužniku na temelju ugovora ili dospjela plaćanja iz imovinskopravnog zahtjeva protiv druge osobe ili poduzeća.

Nalog za zapljenu duga – nalogom za zapljenu duga zahtijeva se da dužnik dužnika iz presude plati dug vjerovniku ili u korist vjerovnika umjesto dužniku iz presude ili u njegovu korist. Njime se svakom vjerovniku koji ga dobije daje status osiguranog vjerovnika i primjenjuje se na dospjele ili akumulirane dugove.

Nalozi za predaju zemljišta ili nekretnine u posjed – presuda o posjedovanju zemljišta ili nekretnine izvršava se nalogom za predaju zemljišta ili nekretnine u posjed, a Uredu za izvršenje presuda daje se pravo da deložira svaku osobu u posjedu tog zemljišta ili nekretnine, bilo da je riječ o tuženiku ili ne.

Nalog za predaju predmeta – presuda o posjedovanju predmeta izvršava se nalogom za predaju predmeta. Predmete preuzima Ured za izvršenje presuda i vraća ih vjerovniku.  Takav nalog ne bi trebalo miješati s nalogom za zapljenu jer se u ovom slučaju predmeti ne prodaju.

2 Koja su tijela nadležna za ovrhu?

Enforcement of Judgments Office (Ured za izvršenje presuda)
Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast
BT1 3LA

3 Kada se može izdati ovršna isprava ili odluka?

3.1 Postupak

Svaka osoba koja ima pravo na izvršenje presude može, ako plati odgovarajuću pristojbu, podnijeti zahtjev Uredu za izvršenje presuda radi njezina izvršenja. Zahtjevu mora prethoditi dostava „obavijesti o namjeri podnošenja zahtjeva za izvršenje” dužniku. Ako dužnik ne postupi u skladu s presudom u roku od deset dana od datuma obavijesti o namjeri izvršenja, podnositelj zahtjeva može nastaviti s izvršenjem. Prethodni zahtjev može se podnijeti u slučajevima u kojima je preostali iznos svih dospjelih dugova veći od 3000 GBP. To omogućuje vjerovniku iz presude da ishodi izdavanje naloga za skrbništvo i izvješće o dužnikovim sredstvima kako bi donio utemeljenu odluku o tome treba li nastaviti s izvršenjem.

Nakon što se zahtjev prihvati, Ured za izvršenje presuda dužniku odmah dostavlja „nalog za skrbništvo”, na temelju kojeg se za određene predmete (uz nekoliko iznimaka kao što su kućanski predmeti) dužnika smatra da su u posjedu i pod kontrolom Ureda za izvršenje presuda te se s njima stoga ne može raspolagati. Nalog za skrbništvo ukida se tek nakon plaćanja iznosa navedenog u presudi ili ako je zahtjev za izvršenje odbijen.

Sljedeća faza u postupku izvršenja jest otkrivanje informacija o dužnikovim sredstvima i od temeljne je važnosti za odlučivanje o zahtjevu za izvršenje. Od dužnika iz presude zahtijeva se da službeniku za izvršenje pruži informacije o svojim sredstvima koje službenik može zatražiti. Dužnika iz presude ispituje se u njegovu domu ili ga se poziva da se pojavi pred imenovanim službenikom na saslušanje.

Nakon primitka izvješća od službenika za izvršenje visoki sudski službenik (master) (vidjeti u nastavku) ili glavni službenik za izvršenje donosi privremenu odluku o odbijanju zahtjeva za izvršenje. Samo visoki sudski službenik može donositi naloge za oduzimanje, zapljenu i imenovanje privremenog upravitelja te nalog u okviru sudskih postupaka u kojima sudjeluje Kruna. Uzimaju se u obzir financijske i druge relevantne okolnosti dužnika te se utvrđuju najbolji načini za izvršenje presude, odnosno može li se ona uopće izvršiti. Stranke se obavješćuju o tome te im se daje mogućnost da iznesu prigovore. Ako se ne podnese prigovor, odluka se potvrđuje, ali ako se prigovor podnese, predmet se upućuje na raspravu pred visokim sudskim službenikom.

Status, uloge, odgovornosti i ovlasti izvršitelja

Na čelu Ureda za izvršenje presuda nalazi se viši dužnosnik sa statusom i položajem visokog sudskog službenika (vrsta sudskog službenika), a osoblje uključuje glavnog službenika za izvršenje (i zamjenika), imenovane službenike i službenike za izvršenje koji su dodijeljeni određenom okrugu Sjeverne Irske.

Ovlasti dodijeljene Uredu za izvršenje presuda kako bi mu se omogućilo izvršavanje njegove nadležnosti utvrđene su Uredbom iz 1981. Posebno je važna ovlast za izdavanje širokog raspona prethodno navedenih naloga za izvršenje. Ured za izvršenje presuda ima dodatne ovlasti za pomoć u postupku izvršenja. To uključuje izdavanje naloga za skrbništvo i pismena koja se odnose na nazočnost i ispitivanje svjedoka, ispitivanje dužnika o njihovim sredstvima, uključujući ispitivanje trećih strana (koje mogu imati informacije o sredstvima i imovini dužnika), te primitak novca naplaćenog pri izvršenju presuda.

Ured za izvršenje presuda ima i ovlast da odbaci zahtjev za izvršenje. Razlozi na temelju kojih se to može učiniti nisu navedeni u Uredbi iz 1981., već se to u pravilu čini kad podnositelj zahtjeva nema pravo izvršiti presudu. Ako se presuda ne može izvršiti u razumnom roku (izdavanjem bilo kojeg naloga za izvršenje), Ured za izvršenje presuda može izdati obavijest i potvrdu o neizvršivosti. Ured za izvršenje presuda ima i široke ovlasti za odgodu izvršenja bilo koje presude u potpunosti ili pod određenim uvjetima.

Angažiranje odvjetnika ili drugih pravnih stručnjaka

Na saslušanju pred visokim sudskim službenikom može se pojaviti svaka stranka ili osoba na koju se nalog odnosi.

Iznos troškova izvršenja

Sustav izvršenja presuda u Sjevernoj Irskoj financira se pristojbama koje plaćaju korisnici. Pristojbe koje se plaćaju navedene su u dijelu 1. Dodatka Uredbi o pristojbama za izvršenje presuda (Sjeverna Irska) iz 1996. (kako je izmijenjena) (SR 1996/101) i ovise o iznosu koji se može naplatiti na temelju presude, a trenutačne pristojbe mogu se pronaći i na internetskim stranicama Službe sudova i tribunala Sjeverne Irske.

3.2 Glavni uvjeti

Nadležnost Ureda za izvršenje presuda utvrđena je u Uredbi iz 1981. i uključuje sljedeće presude:

 • presude u pogledu novca, uključujući presude bilo koje razine sudova u Sjevernoj Irskoj, presude donesene izvan Sjeverne Irske i registrirane u Sjevernoj Irskoj te neke presude donesene u skladu s europskim pravom o dugu ili naknadi štete, zajedno s nekim odlukama tribunala ili arbitražnim odlukama
 • presude na temelju kojih osoba ima pravo na posjedovanje bilo kojeg zemljišta ili nekretnine, uglavnom je riječ o nalozima za predaju u posjed u korist hipotekarnih vjerovnika, iako se donose i za stanodavce iz privatnog i javnog sektora
 • presude na temelju kojih osoba ima pravo na predaju predmeta
 • presude kojima se od osobe zahtijeva plaćanje novca na sudu ili poduzimanje bilo kakve radnje u ograničenom roku te presude protiv poduzeća.
 • Postoje određena ograničenja ovlasti Ureda u pogledu izvršenje presuda, uključujući sljedeće:
 • ako se presuda može izvršiti samo uz odobrenje suda koji ju je donio, najprije se mora dobiti odobrenje suda;
 • ako je izvršenje obustavljeno ili odgođeno, zahtjev za izvršenje ne može se prihvatiti dok se ne ukine obustava ili odgoda;
 • ako je od trenutka kad je presuda postala izvršiva proteklo šest ili više godina, ona se ne može izvršiti. Nakon toga se visokom sudskom službeniku može podnijeti zahtjev za odobrenje izvršenja;
 • za izvršenje presude protiv osobe čije ime ili naziv nisu navedeni u presudi potrebno je prethodno odobrenje suda.

Odluka o izdavanju naloga za izvršenje odnosi se na Ured za izvršenje presuda i nijedan podnositelj zahtjeva ne može zahtijevati primjenu bilo koje određene metode.

4 Predmet i priroda mjera ovrhe

4.1 Koje vrste imovine mogu biti predmet ovrhe?

Mjere izvršenja mogu se poduzeti u odnosu na plaće ili nadnice na temelju postupka zapljene primanja. Odbijeni iznos izračunava se uzimajući u obzir „uobičajenu stopu odbitka” i „zaštićeni dio primanja”. Uobičajena stopa odbitka stopa je za koju Ured za izvršenje presuda smatra da je razumno da se primijeni na primanja dužnika kako bi se ispunila njegova obveza na temelju presude. Zaštićeni dio primanja dio je dužnikovih primanja za koji Ured za izvršenje presuda smatra da bi ga trebalo ostaviti na raspolaganju dužniku s obzirom na njegova sredstva i potrebe.

Postoje četiri kategorije imovine koja može biti predmet naloga za oduzimanje:

 • predmeti u kojima dužnik ima utrživi udio
 • novac, mjenice, obveznice i zadužnice te svi drugi vrijednosni papiri koji predstavljaju novac koji pripadaju dužniku
 • sve police životnog osiguranja u kojima je dužnik jedini korisnik osiguranja i
 • predmeti koji pripadaju dužnikovu bračnom drugu ako se dug iz presude odnosi na stečenu imovinu ili pružene usluge ili pak najamninu ili dospjele iznose povezane s korištenjem poslovnih prostora za opću uporabu ili uživanje dužnika i njegove obitelji.

Imovina izuzeta od oduzimanja uključuje odjeću, namještaj, posteljinu i druge nužne kućanske predmete; alate i instrumente za dužnikovo zanimanje u vrijednosti do 200 GBP; imovinu koju dužnik drži u fiducijarnom vlasništvu za drugu osobu i imovinu u rukama privremenog upravitelja kojeg je imenovao sud.

Nalog za zasnivanje hipoteke na zemljištu ili nekretnini može se izdati za bilo koje zemljište/nekretninu odnosno zemljišni posjed dužnika, a „zemljišni posjed” uključuje svako zakonsko ili jednako pravo na posjed ili pravni ili jednaki interes, pravo služnosti, druge vrste prava, pravo vlasništva, polaganje prava vlasništva, potraživanje na zemljišnom posjedu, hipoteku, založno pravo ili teret na zemljišnom posjedu ili u vezi sa zemljišnim posjedom. Osim zemljišnih posjeda, nalozi za zasnivanje hipoteke na zemljištu i drugi slični nalozi mogu se izvršiti i na drugim vrstama imovine. To se konkretno odnosi na financijska sredstva ili dionice državnih tijela, javnih poduzeća ili društava, zadužnice, financijska sredstva na sudu i udjele u privatnim društvima.

Osim zapljene novca koji klijent ili kupac duguje dužniku iz presude za obavljene radove ili usluge, nalog za zapljenu dugova može se izvršiti u pogledu bilo kojeg novca koji dužnik iz presude ima u banci ili stambenoj štedionici.

4.2 Koje su posljedice mjera ovrhe?

Svaki nalog za izvršenje koji je donio Ured za izvršenje presuda ima jednaku snagu i učinak kao nalog Visokog suda. Postoje razne dodatne ovlasti izvršenja koje se mogu primijeniti u slučaju nepostupanja u skladu s nalogom za izvršenje, uključujući:

 • izricanje kazne zatvora u trajanju do šest tjedana zbog namjernog neplaćanja obroka dospjelih na temelju naloga za obročno plaćanje ili drugog novčanog iznosa navedenog u članku 107. Uredbe iz 1981.
 • nalozi za sekvestraciju kojima se bilo koja osoba imenovana izvršiteljem sekvestracije ovlašćuje da uđe na bilo koji zemljišni posjed u vlasništvu osobe protiv koje je donesena presuda; da preuzme, privremeno oduzme i zapljeni najamninu i dobit od tog zemljišnog posjeda; te da preuzme bilo koju drugu osobnu imovinu te stranke i da je zadrži kao privremeno oduzetu sve dok se ne postupi u skladu s nalogom.

Predmeti nepoštovanja odluka Ureda za izvršenje presuda mogu se uputiti Visokom sudu koji može odlučivati o tom kaznenom djelu kao da je predmet podnesen na tom sudu.

4.3 Koliko dugo vrijede takve mjere?

Izvršenje presude u pogledu novca nastupa kad se iznos naveden u presudi plati ili podmiri. Kad se to dogodi, svaki nalog za izvršenje izdan u pogledu te presude ukida se. Ako je nalog za preuzimanje zemljišta ili nekretnine u posjed ili predaju predmeta uspješno izvršen, ne mogu se poduzimati daljnji postupci osim za povrat troškova i izdataka izvršenja.

Vjerovnik ili dužnik iz presude može Uredu za izvršenje presuda podnijeti zahtjev za ukidanje, prestanak ili izmjenu naloga za izvršenje te se može održati rasprava.

5 Postoji li mogućnost žalbe protiv odluke o odobrenju takve mjere?

Žalbe unutar institucije podnosi glavni službenik za izvršenje visokom sudskom službeniku.

Žalbe izvan institucije o činjeničnim i pravnim pitanjima podnosi Ured za izvršenje presuda Visokom sudu u okolnostima navedenima u članku 140. Uredbe iz 1981. ili se Žalbenom sudu podnosi žalba zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog materijalnog prava. Nalog za zapljenu primanja jedina je vrsta naloga za izvršenje presude u pogledu novca navedena u članku 140. i ne postoji opće pravo na žalbu protiv odbijanja izdavanja određenog naloga za izvršenje.

6 Postoje li ograničenja ovrhe, posebno povezana sa zaštitom ovršenika ili rokovima?

Određena ograničenja u pogledu izvršenja utvrđena su člankom 17. Uredbe o izvršenju presuda (Sjeverna Irska) iz 1981. i člankom 5. Pravilnika o izvršenju presuda (Sjeverna Irska) iz 1981.  Postoje ograničenja i odnose se na niz različitih situacija u kojima se traži izvršenje presude.  Ograničenja postoje kako bi se dužnika zaštitilo od niza različitih situacija, uključujući [ali ne ograničavajući se na] sljedeće:

(a) ako se prije početka izvršenja mora zatražiti odobrenje suda;

(b) ako je sud obustavio ili odgodio izvršenje presude, čime bi se spriječilo Ured da izvrši presudu;

(c) ako je zahtjev za izvršenje presude podnesen više od šest godina od datuma na koji je presuda postala izvršiva.  U tom će slučaju vjerovnik prije podnošenja zahtjeva zatražiti odobrenje Ureda za izvršenje svoje presude, a o tome odlučuje visoki sudski službenik Ureda za izvršenje presuda;

(d) zahtjev za izvršenje neće biti prihvaćen ako je prošlo više od 12 godina od datuma na koji je presuda postala izvršiva;

(e) ako je podneseno više od jednog zahtjeva za izvršenje iste presude.  Ako je podneseno više od jednog zahtjeva, vjerovnik će prije podnošenja novog zahtjeva za izvršenje iste presude zatražiti odobrenje glavnog službenika za izvršenje;

(f) ako je vjerovnik ustupio dug trećoj strani nakon donošenja presude;

(g) ako je sud uvrstio uvjet u presudu koji nije ispunjen, čime bi se spriječilo Ured da izvrši presudu;

(h) prihvaćanje zahtjeva za izvršenje ako se trenutačno vodi postupak u pogledu naloga za obustavu izvršenja u skladu s člankom 103.  Prije podnošenja bilo kakvog zahtjeva za izvršenje mora se pribaviti odobrenje visokog sudskog službenika;

(i) prihvaćanje zahtjeva za izvršenje ako je donesen nalog za obustavu izvršenja na temelju nesolventnosti u skladu s člankom 14. stavkom 1.

Ako Ured za izvršenje presuda potvrdi da je presuda neizvršiva (članci od 19. do 21. Uredbe o izvršenju sudskih odluka (Sjeverna Irska) iz 1981.), potvrda se može ukinuti (na zahtjev vjerovnika). To je, međutim, ograničeno na 12 godina od datuma izdavanja potvrde o neizvršivosti.

Člankom 16. Uredbe o zastari (Sjeverna Irska) iz 1989. utvrđuju se rokovi zastare u pogledu izvršenja presuda (i kamata) te se propisuje da izvršenje ne može započeti ako je prošlo više od šest godina od trenutka u kojem je presuda postala izvršiva.  Visoki sudski službenik zadužen za Ured za izvršenje presuda uzet će to u obzir pri obradi zahtjeva za izvršenje presude koji je stariji od šest godina (vidjeti prethodnu točku (d)).

Druge poveznice

Služba sudova i tribunala Sjeverne Irske

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 22/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.