Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Bírósági határozatok végrehajtása

Észak-Írország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Mit jelent a végrehajtás a polgári és kereskedelmi ügyekben?

A végrehajtás az a jogi eljárás, amelynek révén a bíróságok ítéletében, végzésében vagy meghagyásában foglaltak teljesítése kikényszeríthető.

Észak-Írország egyedülálló rendszerrel rendelkezik a polgári ítéletek végrehajtására. A legtöbb common law típusú jogrendszer a bíróságok kiegészítő végzései révén hajtja végre az ítéleteket. Észak-Írországban a pénz, az ingó és ingatlan vagyon visszaszerzésével kapcsolatos polgári bírósági ítéleteket az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal (Enforcement of Judgments Office) nevű központi szerv hajtja végre, amely ellát mind adminisztratív, mind igazságügyi feladatokat.

Az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatalt 1971-ben hozták létre, és 1979 óta az Észak-írországi Bírósági és Törvényszéki szolgálat (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) működtetik. Az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal hatásköreit és eljárását az ítéletek végrehajtásáról szóló 1981. évi (észak-írországi) rendelet (az 1981. évi rendelet) és az ítéletek végrehajtásáról szóló 1981. évi (észak-írországi) szabályok (SR 1981/147) tartalmazzák.

A végrehajtási módok különböző típusai a következők:

Részletfizetésre vonatkozó végzés – Ez a végzés a részletfizetést engedélyezi, feltéve, hogy az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal meggyőződött arról, hogy az adósnak van vagy lesz eszköze arra, hogy észszerű időn belül kielégítse a tartozást vagy annak egy részét.

A jövedelemből való letiltására vonatkozó végzés – Ez az adós munkáltatójához címzett végzés, amely megköveteli a munkáltatótól, hogy időszakos levonásokat eszközöljön az adós munkabéréből vagy fizetéséből, és ezeket utalja át az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal részére. Ez a végzés különbözik a legtöbb más végrehajtási végzéstől, mivel az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal nem rendelkezik hatáskörrel arra vonatkozóan, hogy azt a jogosult előzetes kérelme nélkül meghozza.  Az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal felfüggesztheti a végzés munkáltató részére való kézbesítését, ha meggyőződik arról, hogy az adós önként teljesíti a kifizetéseket a hivatal részére.

Lefoglalásra vonatkozó végzés - Ez a végzés lehetővé teszi az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal számára, hogy elszállítsa és értékesítse az adós ingó és egyéb vagyontárgyainak egy részét. Az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal birtokba veszi e vagyontárgyakat, és azok a hivatal őrizete alá kerülnek, és azon hitelező biztosítékául szolgálnak, akinek érdekében a végzést meghozzák.

Földterületet megterhelő végzés - Ezt a végzést leggyakrabban jelentős tartozások esetében alkalmazzák, és általában egy másik végrehajtási móddal együtt használják. Ez a végzés önmagában nem eredményezi a tartozás gyakorlati érvényesítését; a hitelezőnek lépéseket kell tennie az értékesítéshez való jog gyakorlásához azáltal, hogy kérelmet kell benyújtania a bírósághoz a biztosíték érvényesítése érdekében. Az 1981. évi rendeletben van egy olyan rendelkezés is, amely más típusú vagyontárgyak megterhelésére vonatkozik.

A vagyongondnok kinevezésére vonatkozó végzés és a Koronával szembeni eljárásról szóló törvény alapján hozott végzés - A vagyongondnok kinevezésére vonatkozó végzés alapján a végrehajtási főtisztviselőt nevezik ki vagyongondnoknak minden olyan kifizetés tekintetében, amelyre az adós jogosult lehet. A vagyongondnok kinevezésére vonatkozó végzéshez kapcsolódó kifizetésekre példa a földbérleti díjak és a nyereség, a végrendelkezés alapján visszaszálló érdekeltségek vagy az önálló vállalkozó adós részére szerződés alapján járó pénzösszegek vagy a más személlyel vagy vállalkozással szemben fennálló polgári peres követelésekből eredő kifizetések.

Adósságokból való letiltásra vonatkozó (letiltó) végzés - Az adósságokból való letiltásra vonatkozó végzés megköveteli, hogy a végrehajtás alá vont személy adósa (vagy letiltottja) a jogosult részére vagy annak javára fizesse meg az adósságot. Ez biztosított hitelezői jogállást biztosít minden ezt megszerző jogosult számára, és az esedékes vagy felhalmozódó adósságokra alkalmazandó.

A földbirtok átadására vonatkozó végzések - A föld birtokba vételével kapcsolatos ítéletet a földbirtok átadására vonatkozó végzés útján hajtják végre, amely feljogosítja az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatalt arra, hogy minden birtokon belül lévő személyt kiutasítson, legyen szó az alperesről vagy más személyről.

Az ingóságok átadására vonatkozó végzés - Az ingóságok birtokba vételével kapcsolatos ítéletet az ingóságok átadására vonatkozó végzés útján hajtják végre. Az ingóságokat az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal veszi át és adja vissza a jogosult részére.  Ezt nem szabad összekeverni a lefoglalásra vonatkozó végzéssel, mivel a vagyontárgyakat nem értékesítik.

2 Mely hatóság vagy hatóságok hatáskörébe tartozik a végrehajtás?

Enforcement of Judgments Office
Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast
BT1 3LA

3 Milyen feltételekkel bocsátható ki a végrehajtható jogcím vagy határozat?

3.1 Az eljárás

Bármely, az ítélet végrehajtására jogosult személy a megfelelő illeték megfizetése esetén az ítélet végrehajtása iránt kérelmet nyújthat be az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatalhoz. A kérelem benyújtását megelőzően az adóst értesíteni kell „a végrehajtás iránti kérelem benyújtásának szándékáról”. Ha az adós nem teljesíti az ítéletet a végrehajtási eljárás megindításának szándékáról szóló értesítés napjától számított tíz napon belül, a kérelmező kezdeményezheti a végrehajtást. Előzetes kérelem nyújtható be olyan esetekben, amikor a teljes esedékes összeg meghaladja a 3000 fontot. Ez lehetővé teszi, hogy a végrehajtást kérelmező személy kérelmére a bíróság a letétbe helyezés és az adós eszközeiről szóló jelentés elkészítése tárgyában határozatot hozzon annak érdekében, hogy a kérelmező megalapozottabb döntést hozhasson a végrehajtás folytatásáról.

Azt követően, hogy az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal helyt ad a kérelemnek, haladéktalanul kézbesíti az adós számára a „letétbe vételt elrendelő határozatot”, amelynek alapján az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal birtokába kerülnek az adós meghatározott vagyontárgyai (néhány kivételtől eltekintve, mint például háztartási eszközök), és ellenőrzése alatt tartja azokat annak érdekében, hogy az adós ne rendelkezhessen azokról. A letétbe vételt elrendelő határozat csak az ítéletben szereplő összeg megfizetése esetén veszti hatályát, vagy ha nem nyújtanak be végrehajtás iránti kérelmet.

A végrehajtási folyamat következő szakasza az adós eszközeivel kapcsolatos információk feltárása, amely alapvető fontosságú a végrehajtási kérelem elbírálása szempontjából. A végrehajtás alá vont személy köteles a végrehajtó részére minden általa kért információt megadni. A végrehajtás alá vont személyt otthonában hallgatják meg, vagy beidézik, hogy jelenjen meg a meghallgatás lefolytatása érdekében a kinevezett tisztviselő előtt.

A végrehajtó által készített jelentés kézhezvételét követően az igazgató (lásd alább) vagy a végrehajtást foganatosító főtisztviselő ideiglenes határozatot hoz a végrehajtás iránti kérelem tárgyában. Kizárólag az igazgató hozhat lefoglalásra, letiltásra, valamint vagyongondnok kinevezésére vonatkozó és a Koronával szembeni eljárásról szóló törvény alapján hozott végzést. Figyelembe veszik az adós pénzügyi és egyéb releváns körülményeit, és meghatározzák az ítélet végrehajtásának legmegfelelőbb módját, vagy azt, hogy az ítélet egyáltalán végrehajtható-e. A feleket értesítik, és lehetőséget kapnak arra, hogy kifogásokat tegyenek. Ha nem emelnek kifogást, a határozatot helyben hagyják, ha azonban kifogást emelnek, az ügyet felterjesztik az igazgató előtt tartandó tárgyalásra.

A végrehajtók jogállása, szerepe, feladatai és hatásköre

Az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatalt egy igazgató jogállással és ranggal rendelkező vezető tisztviselő (egyfajta bírósági végrehajtó) vezeti, és a hivatal alkalmazottjai a végrehajtó főtisztviselőt (és főtisztviselőhelyettest), az Észak-Írország egyes kerületeihez kinevezett tisztviselőket és végrehajtókat foglalják magukban.

Az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatalra a feladatai ellátása érdekében ruházott hatásköröket az 1981. évi rendelet rögzíti. Különösen fontos a fentiekben felsorolt végrehajtási végzések széles körének meghozatalára irányuló hatáskör. Az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal kiegészítő hatáskörrel rendelkezik a végrehajtási folyamat elősegítésére. Ide tartozik a letétbe vételt elrendelő végzés meghozatala, valamint a tanúk beidézésének és kihallgatásának folyamata, az adósok eszközeik tekintetében való meghallgatása, beleértve a harmadik felek meghallgatását is (a harmadik félnek információi lehetnek az adós eszközeiről és vagyonáról), továbbá az ítéletek végrehajtása során behajtott pénzek átvétele.

Az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal hatáskörrel rendelkezik a végrehajtás iránti kérelem elutasítására is. Ennek indokait az 1981. évi rendelet nem határozza meg, de általában erre akkor kerül sor, amikor a kérelmező nem jogosult az ítélet végrehajtására. Ha az ítélet észszerű időn belül nem hajtható végre (valamely végrehajtási végzés meghozatala útján), az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal értesítést küldhet, és végrehajthatatlansági igazolást állíthat ki. Az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal széles körű hatáskörrel rendelkezik bármely ítélet végrehajtásának automatikus vagy feltételekhez kötött felfüggesztésére is.

Ügyvédek és más jogi szakemberek igénybevétele

Az igazgató előtt tartandó tárgyaláson a felek vagy a végzéssel érintett személyek megjelenhetnek személyesen, vagy jogi képviselőt vagy ügyvédet vehetnek igénybe.

Végrehajtási költségek

Az ítéletek észak-írországi végrehajtási rendszerének fenntartását az azt igénybe vevő személyek által fizetett illetékek fedezik. A fizetendő illetéket az ítéletek végrehajtása esetén fizetendő illetékekről szóló 1996. évi (észak-írországi) (módosított) rendelet (SR 1996/101) mellékletének 1. része tartalmazza, azok összege az ítélet alapján behajtható összegtől függ, és az illetékek aktuális összege az Észak-írországi Bírósági és Törvényszéki Szolgálat honlapján is megtalálható.

3.2 A főbb feltételek

Az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal hatáskörét az 1981. évi rendelet határozza meg, és az a következő ítéletekre terjed ki:

 • Pénzösszeget tartalmazó ítéletek, ideértve bármely észak-írországi bírósági ítéletet, az Észak-Írországon kívül hozott és Észak-Írországban nyilvántartásba vett ítéleteket, valamint az európai törvények alapján adósság vagy kártérítés tárgyában hozott ítéleteket, továbbá néhány különös bírósági és választottbírósági határozatot
 • Olyan ítéletek, amelyek alapján az érintett személynek joga van valamely földterület birtokba vételére, főként a jelzálogjog címén történő birtokba vétel elrendelése, akár a magán-, akár az állami szektor bérbeadói számára
 • Olyan ítéletek, amelyek alapján az érintett személy vagyontárgyak átvételére jogosult
 • Olyan ítéletek, amelyek alapján az érintett személynek pénzt kell fizetnie a bíróság részére, vagy valamely cselekményt kell végrehajtania korlátozott időn belül, valamint a társasággal szemben hozott ítéletek
 • Az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatalnak az ítélet végrehajtására vonatkozó hatáskörét illetően van néhány korlátozás, beleértve a következőket:
 • Amikor az ítéletet csak az azt meghozó bíróság engedélyével lehet végrehajtani, először a bíróság engedélyét kell megszerezni
 • Amikor a végrehajtást felfüggesztik vagy elhalasztják, a végrehajtás iránti kérelemnek nem lehet helyt adni a felfüggesztés vagy a halasztás feloldásáig
 • Ha az ítélet végrehajthatóvá válása óta hat vagy több év telt el, azt nem lehet végrehajtani. Az ezen idő elteltét követő végrehajtás érdekében az igazgatóhoz kérelem nyújtható be.
 • A sajátjától eltérő néven kérelmet benyújtó személy esetén az ítélet csak a bíróság engedélyével végrehajtható.

A végrehajtási végzés fajtának kiválasztásáról az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal dönt, és egyetlen kérelmező sem kérheti valamely meghatározott mód alkalmazását.

4 A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege

4.1 Milyen típusú vagyontárgyakra vonatkozhat a végrehajtás?

Végrehajtási intézkedések hozhatók a fizetések vagy bérek tekintetében a jövedelemből való letiltás alkalmazásával. A levont összeget a „normál levonási sáv” és a „védett jövedelemsáv” figyelembevételével számítják ki. Az előbbi az az arány, amelyet az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal olyanként ítél meg, amely észszerűen alkalmazandó az adós jövedelme tekintetében az ítéletben megállapított felelőssége vállalásához. Az utóbbi az az arány, amely alá az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal szerint az adós keresete nem csökkenthető, figyelembe véve a bevételeit és a szükségleteit.

A vagyon négy kategóriája képezheti a lefoglalásra vonatkozó végzés tárgyát:

 • olyan vagyontárgyak, amelyek tekintetében az adósnak az értékesítéshez érdeke fűződik;
 • pénz, váltók, kötvények és saját váltók, valamint az adós tulajdonában lévő egyéb értékpapírok;
 • minden olyan életbiztosítás, amelynek az adós a kizárólagos haszonélvezője; és
 • az adós házastársának vagyontárgyai, amennyiben a végrehajtás alá vont tartozás a megszerzett vagyontárgyakra vagy nyújtott szolgáltatásokra vagy az adós és családja általános használatára vagy élvezetére szolgáló helyiségek bérbeadására vagy esedékes díjaira vonatkozik.

A lefoglalás alól mentes vagyon magában foglalja a ruházatot, bútorokat, ágyneműt és más alapvető háztartási cikkeket; az adós iparos eszközeit és szerszámait 200 font értékig; azt a vagyont, amelyet az adósnál letétben tartanak; és azt a vagyont, amely a bíróság által kijelölt vagyongondnok kezében van.

Földterületet megterhelő végzés hozható az adós földterületére vagy ingatlanára vonatkozóan, és az „ingatlan” magában foglalja a tulajdonjogot vagy más jogot vagy érdeket, szolgalmi jogot, birtoklásra irányuló igényt, bányaszolgalmat, terhet, zálogjogot vagy megterhelést a földterület vonatkozásában. Megterhelő és egyéb hasonló végzések a földterületen kívül más típusú vagyonelemekre is vonatkozhatnak. Közelebbről ezek a kormányzati szerveknél, állami vállalkozásoknál vagy társaságoknál lévő alapok vagy értékpapírok; kötvények; bírósági alapok; és részvények magánjogi társaságokban.

Az ügyfél vagy fogyasztó által az elvégzett munkáért vagy nyújtott szolgáltatásért a végrehajtás alá vont személy részére fizetendő pénzösszegből való letiltás mellett a végrehajtás alá vont személy bankban vagy takarékpénztárban elhelyezett valamennyi pénzével kapcsolatban hozható adósságokból való letiltásra vonatkozó végzés.

4.2 Milyen következménnyel járnak a végrehajtási intézkedések?

Az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal által hozott végrehajtási végzéseknek ugyanolyan erejük és joghatásuk van, mint a legfelsőbb bíróság végzéseinek. Különféle kiegészítő végrehajtási hatáskörök gyakorolhatók a végrehajtási végzés teljesítésének elmulasztása esetén:

 • Legfeljebb hat hétig terjedő elzárás elrendelése az esedékes részleteknek a részletfizetésre vonatkozó végzés alapján történő megfizetésének vagy az 1981. évi rendelet 107. cikkében meghatározott egyéb pénzösszeg megfizetésének szándékos elmulasztása esetén.
 • Elkobzás, amely felhatalmazza az elkobzás végrehajtására kinevezett személyeket arra, hogy belépjenek minden olyan területre, amely annak a személynek a tulajdonát képezi, akivel szemben az ítéletet meghozták; hogy e területnek a bérleti díjait és nyereségét átvegyék, elkobozzák és elvigyék; és hogy e személy bármely más személyes vagyonát elvegyék, és a végzésben foglaltak teljesítéséig birtokukban tartsák.

Az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal előtt elkövetett jogsértések a legfelsőbb bíróság elé terjeszthetők, amely úgy kezelheti a jogsértést, mintha azt e bíróság előtt követték volna el.

4.3 Meddig érvényesek ezek az intézkedések?

A pénzösszeget tartalmazó ítéletek teljesítése akkor következik be, amikor az ítéletben megállapított összeget kifizetik vagy teljesítik. Amikor ez bekövetkezik, az ítélettel kapcsolatban hozott valamennyi végrehajtási végzés hatályát veszti. Ha a földbirtok vagy az ingóságok átadására vonatkozó végzésben foglaltakat teljesítették, a végrehajtás költségeinek és kiadásainak behajtásán kívül további eljárás nem indítható.

A jogosult vagy a végrehajtás alá vont személy kérheti az ítéletek végrehajtásáért felelős hivataltól a végrehajtási határozat hatályon kívül helyezését, visszavonását vagy megváltoztatását, és tárgyalásra is sor kerülhet.

5 Van-e lehetőség az ilyen intézkedést engedélyező határozat elleni fellebbezésre?

Hivatalon belüli jogorvoslati kérelmet a végrehajtási főtisztviselő nyújthat be az igazgatóhoz.

Az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal fellebbezést nyújthat be a legfelsőbb bírósághoz ténybeli és jogi kérdésekben az 1981. évi rendelet 140. cikkében meghatározott körülmények között, illetve jogkérdés tekintetében a fellebbviteli bírósághoz. A keresetből való letiltásra vonatkozó végzés a 140. cikkben felsorolt egyetlen pénzösszeget tartalmazó ítéletet végrehajtó végzéstípus, és nincs általános fellebbezési jog az adott végrehajtási végzés meghozatalának megtagadása ellen.

6 Vonatkoznak-e a végrehajtásra korlátozások, például az adósok védelméhez kapcsolódó korlátok vagy határidők?

A végrehajtás tekintetében fennálló korlátozásokat az ítéletek végrehajtásáról szóló 1981. évi (észak-írországi) rendelet 17. cikke és az ítéletek végrehajtásáról szóló 1981. évi (észak-írországi) szabályok 5. szabálya rögzíti.  Több korlátozás van, és számos olyan esetre vonatkoznak, amelyekben az ítélet végrehajtását kérik.  A korlátozások célja, hogy védelmet biztosítsanak az adós számára számos különböző helyzetben, például [de nem kizárólagosan] az alábbiakban:

a) Amikor a végrehajtás megkezdése előtt a bíróság engedélyét kell kérni;

b) Amikor a bíróság felfüggesztette vagy elhalasztotta az ítélet végrehajtását, ami megakadályozza az ítéletnek az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal által történő végrehajtását;

c) Ha az ítélet végrehajtása iránti kérelmet az ítélet végrehajthatóvá válásától számított hat éven túl nyújtják be.  Ebben az esetben a hitelező engedélyt kér a hivataltól az ítélet végrehajtása érdekében a kérelem benyújtása előtt – erről az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal igazgatója dönt;

d) A végrehajtás iránti kérelmet nem fogadják el, ha több mint 12 év telt el az ítélet végrehajthatóvá válásának napjától;

e) Amikor egynél több kérelmet nyújtanak be ugyanazon ítélet végrehajtása iránt.  Ha egynél több kérelmet nyújtottak be, a hitelező az ugyanazon ítélet végrehajtása iránti újabb kérelem benyújtása előtt engedélyt kérhet a végrehajtási főtisztviselőtől;

f) Amikor a hitelező az ítélet meghozatalát követően adósságot ruházott át harmadik félre;

g) Amikor a bíróság olyan feltételt illesztett be az ítéletbe, amely nem teljesült, ami megakadályozza az ítéletnek az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal által történő végrehajtását;

h) A végrehajtás iránti kérelem elfogadása, ha a végrehajtás felfüggesztésére vonatkozó végzés meghozatala a 103. szabály szerint folyamatban van.  A végrehajtás iránti kérelem benyújtását megelőzően az igazgató engedélyét kell kérni;

i) A végrehajtás iránti kérelem elfogadása, ha a 14. cikk (1) bekezdése alapján fizetésképtelenség miatt végrehajtás felfüggesztésére vonatkozó végzést hoztak;

Ha az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal igazolta, hogy az ítélet nem végrehajtható (az ítéletek végrehajtásáról szóló 1981. évi [észak-írországi] rendelet 19–21. cikke), akkor az igazolás hatályon kívül helyezhető (a hitelező kérelmére). Ez azonban a végrehajthatatlanságra vonatkozó igazolás kiállításának napjától számított 12 évre korlátozódik.

A korlátozásokról szóló 1989. évi (észak-írországi) rendelet 16. cikke rögzíti az ítéletek végrehajtására vonatkozó korlátozásokat, és a kamat nem érvényesíthető az ítélet végrehajthatóvá válásától számított 6 év elteltét követően.  Az ítéletek végrehajtásáért felelős hivatal igazgatója ezt figyelembe veszi, ha 6 évnél régebben hozott ítélet végrehajtására irányuló kérelmet bírál el (lásd a fenti d) pontot).

Kapcsolódó linkek

Northern Ireland Courts and Tribunals Service (észak-írországi bírósági szolgálatok)

 

Ez a webhely az Európa Önökért portál része.

Örömmel vesszük visszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe

Utolsó frissítés: 22/10/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.