Bírósági határozatok végrehajtása

Románia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Mit jelent a végrehajtás a polgári és kereskedelmi ügyekben?

A végrehajtást szabályozó rendelkezéseket a polgári perrendtartás 622–914. cikke tartalmazza. A végrehajtási eljárás a polgári eljárás második szakasza, és elsődleges célja a bírósági ítéletben/egyéb végrehajtható okiratban elismert jogok tényleges gyakorlásának biztosítása. A végrehajtási eljárás alkalmazásával a bírósági ítéletben/más végrehajtható okiratban elismert joggal rendelkező hitelező az adóst azon kötelezettségek teljesítésére kényszeríti, amelyeket önként nem teljesített.

A román polgári perrendtartás felsorolja a közvetlen és közvetett végrehajtási intézkedéseket.

A közvetlen végrehajtás formái azok, amelyek a végrehajtható okiratban meghatározott kötelezettség tárgyával kapcsolatosak, például az ingó dolgok lefoglalásával – a polgári perrendtartás 893–895. cikke; az ingatlan vagyon zárlatával – a polgári perrendtartás 896–902. cikke; valamint cselekmény elvégzésére vagy cselekménytől való tartózkodásra vonatkozó kötelezettség végrehajtásával járnak – a polgári perrendtartás 903–914. cikke (ideértve a kiskorúakkal kapcsolatos bírósági határozatok végrehajtásra vonatkozó különös rendelkezéseket is – 910–914. cikk) és a polgári törvénykönyv 1527. és azt követő cikkei. Cselekmény elvégzésére vonatkozó kötelezettség végrehajtása tekintetében a jog különbséget tesz olyan kötelezettségek között, amelyeket az adóson kívül más személy/jogi személy is teljesíthet, és az intuitu personae kötelezettségek között.

A közvetett végrehajtás azokra az eszközökre vonatkozik, amelyekkel a végrehajtási végzés tárgyát képező pénzösszeget be lehet hajtani az adós vagyontárgyainak kényszerített értékesítésén keresztül. A közvetett végrehajtási intézkedésekre példa a pénz zárlata, illetve a vagyon behajtása (majd értékesítése). Ilyen intézkedés még az ingatlan vagyonokból származó általános bevételek behajtása.

A valószínűleg végrehajtás tárgyát képező kötelezettségek magukban foglalják a pénzügyi kötelezettségeket, a vagyontárgy vagy a vagyontárgy használati jogának átadását, építmények lebontását/ültetvények elhagyását/munkálatok felfüggesztését, vagy olyan kötelezettségeket, amelyek gyermekek felügyeletének és lakhatásának és a láthatási intézkedések megállapításával kapcsolatosak.

2 Mely hatóság vagy hatóságok hatáskörébe tartozik a végrehajtás?

A bírósági ítéletek és más végrehajtható okiratok kikényszerítését az a bírósági végrehajtó (executor judecătoresc) végzi, akinek hivatala annak a fellebbviteli bíróságnak az illetékességi területén található, ahol ingatlan vagyon/el nem vált haszon tekintetében történő végrehajtás és ingatlan vagyon tekintetében történő közvetlen végrehajtás esetén az ingatlan található. Az ingó vagyon lefoglalását és az ingó vagyonnal kapcsolatos közvetlen végrehajtást az a bírósági végrehajtó végzi, akinek hivatala annak a fellebbviteli bíróságnak az illetékességi területén található, ahol az adós tartózkodási helye/székhelye vagy az érintett vagyontárgyak találhatók. Amennyiben az adós tartózkodási helye/székhelye külföldön van, bármely bírósági végrehajtó illetékes.

A zárolást a hitelező kérelme alapján az a bírósági végrehajtó végzi, akinek hivatala annak a fellebbviteli bíróságnak az illetékességi területén található, amely a hitelező vagy a zárlattal érintett harmadik fél tartózkodási helye/székhelye tekintetében illetékes. Természetes vagy jogi személy bankszámlájának (bankszámláinak) zárolása esetén az a bírósági végrehajtó illetékes, akinek hivatala annak a fellebbviteli bíróságnak az illetékességi területén található, amely az adós tartózkodási helye/székhelye vagy az adott számla (számlák) adós általi megnyitásának helyéül szolgáló hitelintézmény központi irodája/fiókirodája tekintetében illetékes. Amennyiben az adósnak több számlája is van, bármely számlanyitás helye szerint illetékes bírósági végrehajtó eljárhat minden számla zárolása esetén. A végrehajtást végző bíróság az az elsőfokú bíróság (judecătorie), amelynek illetékességi területén a végrehajtástó szervhez fordulás napján az adós lakóhelye/székhelye található. Amennyiben az adós lakóhelye/székhelye nem Romániában található, az az elsőfokú bíróság rendelkezik hatáskörrel, amelynek illetékességi területén a hitelező lakóhelye/székhelye található, és amennyiben ez a tartózkodási hely/székhely Románián kívül van, az az elsőfokú bíróság, amelynek illetékességi területén azon bírósági végrehajtó hivatala található, akit a hitelező meghatalmazott.

A végrehajtást elrendelő bíróság dönt a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek, a végrehajtási cselekményekkel szembeni fellebbezések és a végrehajtás során felmerülő egyéb ügyek tárgyában, kivéve azokat, amelyeket jogszabály más bíróság vagy testület hatáskörébe utal.

A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelem illetéke végrehajtható okiratonként 20 RON (az illetékekről szóló 80/2013. sz. sürgősségi kormányrendelet, későbbi módosításokkal).

3 Milyen feltételekkel bocsátható ki a végrehajtható jogcím vagy határozat?

3.1 Az eljárás

Végrehajtásnak kizárólag bírósági határozat (jogerős bírósági határozat, előzetesen végrehajtható határozat) vagy jogszabály alapján végrehajtható okiratnak tekintett más írásbeli aktus (hiteles közjegyzői okirat, adósság biztosítéka, választottbírósági ítélet stb.) alapján van helye.

A hitelező által benyújtott, végrehajtásra irányuló kérelem kézhezvétele esetén a bírósági végrehajtó intézkedik annak nyilvántartásba vételéről. A bírósági végrehajtó határozat útján, a felek megidézése nélkül megállapítja a végrehajthatóságot. A végrehajthatóvá nyilvánítás lehetővé teszi a hitelező számára, hogy az illetékes bírósági végrehajtótól a rendelkezésre álló összes végrehajtási eszköz együttes vagy egymást követő alkalmazását kérje annak érdekében, hogy jogait gyakorolja, ideértve a végrehajtás költségeinek megtérítésére való jogosultságot is. A végrehajthatóvá nyilvánítás az ország egész területén hatályos, és az a bírósági végrehajtó által a jóváhagyott végrehajtási eljárás keretein belül kibocsátandó végrehajtható okiratokra is vonatkozik.

Az eljárási iratokat a bírósági végrehajtó személyesen vagy eljárási képviselőjén keresztül, és amennyiben ez nem lehetséges, az idézésre és az eljárási aktusok kézbesítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kézbesíti.

A bírósági végrehajtó a végrehajtás iránti kérelem kézhezvételét követően határozat útján azonnal intézkedik a kérelem nyilvántartásba vétele és a végrehajtási akta megnyitása iránt, vagy adott esetben megtagadja a végrehajtási eljárás megindítását, és e döntését megindokolja. A hitelezőt e határozatról haladéktalanul értesíteni kell. Amennyiben a bírósági végrehajtó megtagadja a végrehajtási eljárás megindítását, a hitelező az értesítés napjától számított 15 napon belül panaszt nyújthat be a végrehajtást elrendelő bírósághoz.

Legkésőbb a kérelem nyilvántartásba vételét követő három napon belül a bírósági végrehajtó kéri a végrehajtást elrendelő bíróságtól a végrehajthatóvá nyilvánítást, és megfelelően hitelesített másolatok formájában benyújtja e bíróságnak a hitelező kérelmét, a végrehajtható okiratot, a kért döntés formáját és az illeték megfizetését alátámasztó bizonyítékokat.

A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelem elbírálására legkésőbb annak a bíróság általi nyilvántartásba vételétől számított hét napon belül kerül sor a felek megidézése nélkül, zárt ülésen hozott végzés útján. A határozathozatal legfeljebb 48 órával elhalasztható, és a végzést legkésőbb a végzés meghozatalától számított hét napon belül meg kell indokolni.

A végrehajthatóvá nyilvánítás lehetővé teszi a hitelező számára, hogy a végrehajtóvá nyilvánítást kérő bírósági végrehajtótól a jog alapján rendelkezésre álló összes végrehajtási eszköz együttes vagy egymást követő alkalmazását kérje annak érdekében, hogy jogait gyakorolja, ideértve a végrehajtás költségeinek megtérítésére való jogosultságot is. A végrehajthatóvá nyilvánítás az ország egész területén hatályos. Továbbá az a bírósági végrehajtó által a jóváhagyott végrehajtási eljárás keretein belül kibocsátandó végrehajtható okiratokra is vonatkozik.

A bíróság kizárólag akkor utasíthatja el a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmet, ha: a kérelem másik végrehajtó testület illetékességébe tartozik; a határozat vagy adott esetben az irat nem végrehajtható okirat; a nem bírósági határozatnak minősülő okirat nem felel meg az összes alaki követelménynek; az adósság nem határozott, nem konkrét összegre vonatkozik, és nem esedékes; az adós mentességet élvez a végrehajtás alól; az okirat olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek nem hajthatók végre; vagy egyéb akadályok állnak fenn.

Nincs helye fellebbezésnek azon határozattal szemben, amelyben a bíróság elfogadhatónak nyilvánítja a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmet, de az felülvizsgálható, ha magát a végrehajtást vitatják. A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmet elutasító határozattal szemben kizárólag a hitelező fellebbezhet, a határozat kézbesítését követő 15 napon belül.

A bírósági végrehajtók nemzeti uniója (Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti) az igazságügyi miniszter jóváhagyásával határozza meg és aktualizálja a bírósági végrehajtók tevékenységéért fizetendő díjak minimális összegét. Az elvégzett cselekmények alábbi minimum- és maximumdíjait a 2006. november 14-i, 2550/2006. sz. módosított igazságügyi miniszteri rendelet határozta meg:

Az eljárási iratokról való értesítés és azok kézbesítése: 20-400 RON

Közvetlen végrehajtás

  • kilakoltatások: természetes személy adós esetén 150–2200 RON, jogi személy adós esetén 5200 RON;
  • kiskorú felügyeletének odaítélése vagy lakóhelyének megállapítása: 50–1000 RON;
  • a kiskorúak láthatásának végrehajtása – 50–500 RON;
  • a birtoklás ismételt megszerzésének végrehajtása, a tulajdon határainak, szolgalmainak megállapítása, a vagyontárgyak átvétele stb.: természetes személy adós esetén 60–2200 RON, jogi személy adós esetén 5200 RON;
  • a munkálatok felfüggesztésének/az építmény lebontásának végrehajtása: természetes személy adós esetén 150–2200 RON, jogi személy adós esetén 5200 RON.

Közvetett végrehajtás

minimumdíj

maximumdíj

50 000 RON alatti követelések esetén az összeg 10 %-a és 75 RON plusz az összeg 1000 RON-t meghaladó részének 2 %-a

50 000 RON alatti követelések esetén az összeg 10 %-a

50 000 RON feletti és 80 000 RON alatti követelések esetén 1175 RON plusz az összeg 50 000 RON-t meghaladó részének 2 %-a

50 000 RON és 80 000 RON közötti követelések esetén 5000 RON plusz az összeg 50 000 RON-t meghaladó részének legfeljebb 3 %-a

80 000 RON és 100 000 RON közötti követelések esetén 1775 RON plusz az összeg 80 000 RON-t meghaladó részének 1 %-a

80 000 RON és 100 000 RON közötti követelések esetén 5900 RON plusz az összeg 80 000 RON-t meghaladó részének legfeljebb 2 %-a

100 000 RON-t meghaladó követelések esetén 2500 RON plusz az összeg 100 000 RON-t meghaladó részének 1 %-a és 5500 RON plusz az összeg 400 000 RON-t meghaladó részének legfeljebb 0,5 %-a

100 000 RON-t meghaladó követelések esetén 6300 RON plusz az összeg 100 000 RON-t meghaladó részének legfeljebb 1 %-a

Zárlat

minimumdíj

maximumdíj

50 000 RON alatti követelések esetén az összeg 10 %-a és 75 RON plusz az összeg 1000 RON-t meghaladó részének 2 %-a

50 000 RON alatti követelések esetén az összeg 10 %-a

50 000 RON és 80 000 RON közötti követelések esetén 1175 RON plusz az összeg 50 000 RON-t meghaladó részének 2 %-a

50 000 RON és 80 000 RON közötti követelések esetén 5000 RON plusz az összeg 50 000 RON-t meghaladó részének legfeljebb 3 %-a

80 000 RON és 100 000 RON közötti követelések esetén 1775 RON plusz az összeg 80 000 RON-t meghaladó részének 1 %-a

80 000 RON és 100 000 RON közötti követelések esetén 5900 RON plusz az összeg 80 000 RON-t meghaladó részének legfeljebb 2 %-a

100 000 RON-t meghaladó követelések esetén 2500 RON plusz az összeg 100 000 RON-t meghaladó részének 1 %-a és 5500 RON plusz az összeg 400 000 RON-t meghaladó részének legfeljebb 0,5 %-a

100 000 RON-t meghaladó követelések esetén 6300 RON plusz az összeg 100 000 RON-t meghaladó részének legfeljebb 1 %-a

A váltók, kötelezvények és csekkek kifizetésének megtagadását követően: 150–400 RON

Ténymegállapítás és vagyontárgyak leltárba vétele: természetes személy adós esetén 100–2200 RON, jogi személy adós esetén 5200 RON

Bírósági vagyonmegosztás alá tartozó vagyontárgy nyilvános árverésen történő értékesítése: 150–2200 RON

Biztosítási intézkedésként foganatosított lefoglalás: természetes személy adós esetén 100–1200 RON, jogi személy adós esetén 2200 RON

Bírósági lefoglalás: természetes személy adós esetén 100–1200 RON, jogi személy adós esetén 2200 RON

Biztosítási intézkedésként foganatosított zárlat: természetes személy adós esetén 100–1200 RON, jogi személy adós esetén 2200 RON

Ajánlat bejegyzése: 50–350 RON

Elkobzások: a befolyt összeg 10 %-a (min.) – a befolyt összeg 10 %-a (max.)

Tanácsadás a végrehajtási iratok elkészítése során: 20–200 RON

3.2 A főbb feltételek

Lásd a 2.1. kérdésre adott választ.

A hitelező és az adós megegyezhetnek, hogy a végrehajtási intézkedést részben/egészben csak az adós pénzbeli bevételeire végzik el, hogy a lefoglalt vagyontárgyakat kölcsönös megegyezéssel értékesítik, vagy hogy az adósság jogszabály alapján elfogadható más módon kerül megfizetésre.

Külföldi bíróság által hozott határozat esetén adott esetben egy további eljárásra is szükség van, mégpedig egy végrehajthatóvá nyilvánító határozatra (exequatur).

Az adós bevételei és vagyona akkor képezhetik végrehajtás tárgyát, ha lefoglalhatók, és csak annyiban, amennyiben az a hitelezők jogainak gyakorlásához szükséges. A különös forgalmazási rendszerbe tartozó vagyontárgy csak a jogszabályban meghatározott feltételekkel összhangban foglalható le.

Az adóst illetően létezik egy különleges feltétel, amely szerint nem lehet végrehajtási eljárást indítani anélkül, hogy az adóst a végrehajtás minden egyes formájára megfelelően megidézték volna. Az adósra más különleges feltételek is vonatkoznak, például a kiskorú vagy cselekvőképtelen nagykorú adósokra vonatkozó feltételek, amelyek szerint ellenük nem lehet végrehajtást vezetni, ha nincs gyámjuk vagy gondnokuk.

4 A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege

4.1 Milyen típusú vagyontárgyakra vonatkozhat a végrehajtás?

Az adós bevételei, ideértve az épületekből származó általános bevételeket, a bankszámlákon tárolt összegeket, az ingó és ingatlan vagyont stb., végrehajtás alá vonhatók. Lásd az 1. kérdésre adott választ.

4.2 Milyen következménnyel járnak a végrehajtási intézkedések?

Miután az adós tulajdonában vagy harmadik felek birtokában lévő ingóságokat beazonosították, azok lefoglalásra kerülnek. A bírósági végrehajtó kérelmére a lefoglalást feljegyezhetik a cégjegyzékbe (registrul comerţului), az ingó vagyontárgyak fedezetére vonatkozó elektronikus tárba (Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare), a hagyatéki jegyzékbe (registrul succesoral), amelyet a közjegyzői kamara (camera notarilor publici) vezet, vagy más állami nyilvántartásba. A vagyontárgyak lefoglalásától kezdve azok már nem elérhetők az adós számára a végrehajtási időszak alatt. A megfelelés elmulasztása bírósági bírságot von maga után, kivéve, ha bűncselekménynek számít. Amennyiben az esedékes összeget nem fizetik meg, a bírósági végrehajtó a lefoglalt vagyontárgyakat nyilvános árverésen, közvetlenül vagy jogszabály által megengedett más módon értékesíti (a polgári perrendtartás 731. és azt követő cikkei).

Zárolhatók a pénzösszegek, biztosítékok, vagy más olyan ingó immateriális javak, amelyek az adóst illetik meg, vagy amelyeket az adós nevében harmadik személy őriz, vagy amelyekkel a harmadik személy a fennálló jogviszonyok alapján a jövőben tartozni fog az adós felé. A zárolt pénzösszegeket és vagyoni eszközöket a zárlatot elrendelő végzés zárlattal érintett harmadik félnek történő kézbesítése napján befagyasztják. A zárolástól a végrehajtható végzésben rögzített kötelezettségek teljes körű teljesítéséig a foglalással érintett harmadik fél nem teljesíthet kifizetést, és nem végezhet olyan műveletet, amely valószínűsíthetően csökkenti a zárolt vagyontárgyak állományát. Amennyiben a zárlattal érintett harmadik fél megszegi a zárlattal kapcsolatos kötelezettségeit, a kielégítést kereső hitelező, az adós vagy a bírósági végrehajtó értesítheti a végrehajtást elrendelő bíróságot a zárlat érvényesítése érdekében. A jogerős érvényesítésről szóló határozat a követelésengedményezéssel azonos joghatást vált ki, és a zárlattal érintett harmadik féllel szemben végrehajtható okiratnak minősül. A foglalás jóváhagyását követően az azzal érintett harmadik fél a jóváhagyást tartalmazó határozatban kifejezetten rögzített összeg erejéig gondoskodik a betét elhelyezéséről vagy kiegyenlítésről. Ennek elmulasztása a zárolással érintett harmadik féllel szembeni végrehajtás megkezdését eredményezi a jóváhagyást tartalmazó határozat alapján (a polgári perrendtartás 781. és azt követő cikkei).

Amennyiben ingatlan vagyonnal szembeni végrehajtás esetén az adós nem fizeti meg az adósságot, a bírósági végrehajtó a végrehajthatóvá nyilvánítás kézbesítését és annak ingatlan-nyilvántartásba való feljegyzését követően megindítja az értékesítési eljárást (a polgári perrendtartás 813. és azt követő cikkei).

4.3 Meddig érvényesek ezek az intézkedések?

Az alkalmazandó határidő hat hónap (a polgári perrendtartás 697. és azt követő cikkei), ha a hitelező hagyta, hogy a végrehajtási intézkedésnek való megfelelésre előírt határidő óta ez az időszak elévüljön anélkül, hogy más behajtásra irányuló intézkedést tett volna.

Az elévülési idő három év (a polgári perrendtartás 706. és azt követő cikkei).

5 Van-e lehetőség az ilyen intézkedést engedélyező határozat elleni fellebbezésre?

A tényleges végrehajtási intézkedésekkel szemben fellebbezés nyújtható be; a végrehajtható okirattal szemben ezen okirat jelentésének, hatályának és alkalmazásának tisztázása érdekében lehet fellebbezni. Amennyiben a végrehajtás végrehajtására bírósági ítélet alapján kerül sor, az adós nem támadhatja meg azt olyan ténybeli/jogi indokokra hivatkozva, amelyeket az elsőfokú bíróság előtti tárgyaláson vagy az ítélet elleni fellebbezés útján is előadhatott volna.

Amennyiben a végrehajtási intézkedés végrehajtására a bírósági ítélettől eltérő végrehajtási okirat alapján kerül sor, a végrehajtás elleni fellebbezés során lehet hivatkozni ténybeli/jogi indokokra a végrehajtható okiratban szereplő jog lényegével kapcsolatban, kivéve, ha a jog jogorvoslatot ír elő a végrehajtható okirat felbontására, beleértve az általános jog szerinti intézkedést.

Nem nyújthat be újabb fellebbezést ugyanaz a fél olyan indokok alapján, amelyek az első fellebbezés idején is fennálltak.

Az illetékes bíróság a végrehajtást elrendelő bíróság vagy a végrehajtható okirat jelentésének, hatályának/alkalmazásának tisztázása tekintetében az a bíróság, amely a végrehajtandó ítéletet meghozta.

A fellebbezés az alábbi események napjától számított 15 napon belül nyújtható be:

  • a fellebbező végrehajtást elrendelő végzésről való tudomásszerzésének napja;
  • az adott érdekelt félnek a zárolás elrendeléséről történő értesítésének napja;
  • az idézés adós általi kézhezvételének napja vagy az adósnak az első végrehajtási intézkedésről való tudomásszerzésének napja.

A végrehajtható okirat jelentésének, hatályának vagy alkalmazásának tisztázása iránt benyújtott fellebbezést a végrehajtás kérelmezésére nyitva álló határidőn belül bármikor be lehet nyújtani. Azt a fellebbezést, amelyben harmadik fél arra hivatkozik, hogy a lefoglalt vagyontárgy felett tulajdonjog/dologi jog illeti meg, a vagyontárgy értékesítésétől/kényszerített átruházásától számított 15 napon belül lehet benyújtani. A fenti határidő elmulasztása nem akadályozza a harmadik felet jogainak külön kérelem keretében történő érvényesítésében.

Amennyiben a végrehajtással szemben benyújtott fellebbezésnek helyt ad, a bíróság – adott esetben – hatályon kívül helyezi a fellebbezéssel megtámadott végrehajtást elrendelő végzést, vagy a végrehajtási intézkedés kijavítására, megsemmisítésére vagy megszüntetésére, a végrehajtható okirat megsemmisítésére vagy tisztázására vagy azon végrehajtási intézkedés megtételére vonatkozó határozatot hoz, amelynek tekintetében az annak való megfelelés megtagadására került sor. A fellebbezés elutasítása esetén a fellebbező kérelemre kötelezhető a végrehajtás késleltetésével okozott károk megtérítésére, és amennyiben a fellebbezést rosszhiszeműen nyújtotta be, pénzbírságot is köteles fizetni.

6 Vonatkoznak-e a végrehajtásra korlátozások, például az adósok védelméhez kapcsolódó korlátok vagy határidők?

Egyes javak és vagyontárgyak mentesek a végrehajtás alól. A mentességet élvező ingó vagyontárgyak az alábbiak: az adós és családja mindennapjaihoz feltétlenül szükséges személyes és háztartási eszközök; vallási tárgyak; fogyatékossággal élő személyek számára feltétlenül szükséges és beteg személyek ápolását szolgáló eszközök; az adósnak és családjának három hónapra szükséges élelmiszer, és amennyiben az adós kizárólag mezőgazdasági munkából él, a következő betakarításig szükséges élelmiszer; a megélhetést biztosító állatállomány és ezen állatok tekintetében a következő betakarításig szükséges takarmány; három hónapos üzemanyag-ellátás az adós és a családja számára; személyes és családi levelek, fényképek és festmények stb.

Ezenkívül az adós munkabére/nyugdíja a tartási kötelezettség esetén az adós nettó havi bevételének feléig, más kötelezettségek esetén pedig csak a nettó havi bevételének egyharmadáig foglalható le.

Amennyiben a munkabér vagy az adós számára megélhetésének biztosítása érdekében rendszeresen kifizetett pénzösszeg kevesebb, mint a nemzeti nettó minimálbér, csak a minimálbér felét meghaladó összeg tekintetében végezhető lefoglalás.

A végrehajtás alól kizárt bevételi kategóriák az alábbiak: Állami ellátások és gyermekeknek nyújtott támogatások, beteg gyermek gondozásáért járó juttatások, anyasági ellátások, halál esetén járó juttatások, állami ösztöndíjak, napi átalányösszegű ellátmányok stb.

Lásd a 4.3. kérdésre adott választ.

Kapcsolódó linkek

http://www.executori.ro/ http://www.just.ro/

 

Ez a webhely az Európa Önökért portál része.

Örömmel vesszük visszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe

Utolsó frissítés: 08/08/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.