Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Bírósági határozatok végrehajtása

Skócia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Mit jelent a végrehajtás a polgári és kereskedelmi ügyekben?

Skóciában a bírósági végrehajtási eljárás kifejezés számos olyan jogi eljárás leírására szolgál, amely az adósokkal szemben a hitelezőt megillető tartozások megfizetésének érvényesítése érdekében kezdeményezhető. A bírósági végrehajtási eljárás csak olyan törvényes végrehajtható okirat alapján folytatható le, mint a bírósági végzés vagy a pénztartozást igazoló dokumentum, vagy tágabb értelemben véve a polgári bíróságok azon végzései, amelyek általában valamely cselekmény elvégzésére vagy attól való tartózkodásra köteleznek.

A bírósági végrehajtási eljárás típusai közé tartoznak a jövedelemből való letiltás, az ingó vagyontárgyak vagy pénzeszközök harmadik felek általi lefoglalása, az ingó vagyontárgyak vagy pénzeszközök lefoglalása, a tiltás és az adósságrendezés.

Adósságrendezés

Az adósságrendezés az ingatlan vagyonnal szemben nagyon régóta alkalmazott bírósági végrehajtási eljárás, amelynek révén a hitelező biztosítékot szerez. Ez a ritkán alkalmazott bírósági végrehajtási eljárás kizárólag a legfelsőbb bíróság (Court of Session) előtt lefolytatható eljárás. Az adósságrendezésről szóló végzés meghozatalát követően a végzésről készített kivonatot bejegyzik vagy nyilvántartásba veszik a megfelelő skót ingatlannyilvántartásba (ingatlannyilvántartás vagy telekkönyv). Az adósságrendezést kérelmező hitelező ezt követően általában ugyanazokat a jogokat szerzi meg, mint az ingatlanra vonatkozó biztosítékkal rendelkező többi hitelező, de az eladási jog nem illeti meg őt. Ezen eljárás lehetővé teszi a hitelező számára, hogy kérelmet terjesszen elő a birtokon belül lévő adós eltávolítása iránt, vagy ha az ingatlant bérbe adták, a bérleti díj bérlőktől való beszedése iránt. Csak tíz év elteltével fordulhat a hitelező a bírósághoz annak érdekében, hogy tulajdonossá váljon és értékesítse az ingatlant.

Az ingó vagyontárgyak vagy pénzeszközök harmadik felek általi lefoglalása

A lefoglalás az adós tulajdonában, de harmadik személy birtokában lévő ingó vagyonnal szemben alkalmazott végrehajtási eljárás. Úgy működik, hogy megakadályozza a harmadik felet a lefoglalt ingó vagyon kiadásában. A lefoglalás a tartozásokra, a bankszámlán tartott pénzeszközökre, a részvényekre, a vagyonkezelésbe adott vagyonra, a biztosítási kötvényekre és az ingóságokra vonatkozhat. Harmadik fél nem foglalhatja le az adós birtokában lévő ingóságokat, mivel az azokkal szemben alkalmazott végrehajtási eljárás a lefoglalás.

Az ingó vagyontárgyak lefoglalása

A hitelező lefoglalhatja és árverésen értékesítheti az adós birtokában lévő ingóságokat a fennálló tartozások behajtásának eszközeként. Mindazonáltal a lefoglalás nem alkalmazható bizonyos tárgyak lefoglalására, például az olyan iparos eszközökre vagy könyvekre, amelyek az adósnak a szakmája gyakorlásához szükségesek, vagy olyan járművekre, amelyekre az adósnak érthető módon szüksége van, és amelyek nem haladnak meg egy meghatározott értéket. A lefoglalás nem használható fel az adós lakóházában lévő ingó vagyontárgyak birtokba vételére sem, kivéve, ha a körzeti bíró kivételes lefoglalásról rendelkezik. A lefoglalás lehetővé teszi a hitelező számára, hogy olyan pénzt (készpénzt, ideértve a pénzérméket és bankjegyeket devizában, a postai megbízásokat, a banki eszközöket stb.) foglaljon le, amelyet az adós a helyszínen tart, de az adós lakóhelyén vagy az adósnál lévő pénz nem foglalható le.

Keresetből való letiltás

Az adós keresetével szembeni végrehajtási eljárás (egyetlen adósság érvényesítése érdekében) a keresetből való letiltás, (a válás során vagy a válás után fizetendő rendszeres tartásdíj érvényesítése érdekében) a folyamatos letiltás vagy (amikor a bíróság két vagy több azonos típusú tartozás egyszerre történő megfizetésének végrehajtását rendeli el) az összekapcsolt letiltó végzés formájában kezdeményezhető. Emellett keresetből való levonást elrendelő végzés hozható a gyermekek védelméről szóló 1991. évi törvény értelmében azzal szemben, aki letiltás alapján gyerektartás fizetésére köteles. A letiltás ütemtervének kézbesítését követően a munkáltatónak minden fizetési napon le kell vonnia egy összeget az adós jövedelméből, amelyet a törvényben foglalt táblázatok szerint számítottak ki, és át kell utalnia a hitelező részére mindaddig, amíg az adósság kielégítésre kerül, vagy az adós munkaviszonya megszűnik.

Ingatlanból való kilakoltatás vagy eltávolítás

Kilakoltatásra az ingatlan vagyon birtokának visszaszerzésére, az eltávolításra vagy kilakoltatásra vonatkozó végzés alapján kerülhet sor. Az eltávolítás azt a fogalmat takarja, amelyet akkor használnak, amikor a bérbeadó megpróbálja visszaszerezni az ingatlant a bérlőtől. A kilakoltatás az ingatlan birtokára semmilyen jogcímmel nem rendelkező személy eltávolításának orvoslására irányul.

Tiltás

A tiltás olyan személyhez kötött végrehajtási eljárás, amely megtiltja az adósnak, hogy ingatlan vagyonát értékesítse, vagy más módon elidegenítse, vagy megterhelje a tiltást kérelmező hitelező hátrányára. Ez úgy érhető el, hogy a tiltást bejegyzik a tiltó és adósságrendező végzések nyilvántartásába. A tiltás biztonságot nyújt a tiltást kérelmező személy részére, mivel az adós nehezen tud ingatlanával rendelkezni, de nem biztosít a kérelmező részére tényleges jogot az ingatlan felett. A tiltás olyan negatív vagy tiltó végrehajtási mód, amely öt évig érvényes, de korábban is megszűnik, ha a tiltást kérelmező hitelező beleegyezik az az alól való mentesítésbe; általában a tartozás kiegyenlítésekor.

2 Mely hatóság vagy hatóságok hatáskörébe tartozik a végrehajtás?

A körzeti bírósági tisztviselők és a skót végrehajtók a végrehajtásra hatáskörrel rendelkező hatóságok Skóciában. A hitelezők útmutatást adnak részükre a körzeti bírák (Sheriff Court) vagy a legfelsőbb bíróság által az adósokkal szemben hozott bírósági végzések és utasítások, valamint a Books of Council and Session (az okiratok skót nyilvántartása) nyilvántartásába végrehajtás céljából felvett, tartozást igazoló okiratok végrehajtása tekintetében.

3 Milyen feltételekkel bocsátható ki a végrehajtható jogcím vagy határozat?

3.1 Az eljárás

A skót körzeti bírák valamelyike vagy a legfelsőbb bíróság vagy az azzal egyenértékű hatóságok által hozott bírósági végzések vagy határozatok (mint például a végrehajtás céljából nyilvántartásba vett, tartozást igazoló okiratok) végrehajthatók.  A végzés kivonata általában megalapoz minden törvényes végrehajtást.

A végrehajtási eljárás útján történő végrehajtás általában a körzeti bírósági tisztviselőkre és a skót végrehajtókra hárul. Ők önálló, fizetett vállalkozók, akik megbízást kapnak a körzet vezető bírósági tisztviselőjétől, amelyben felhatalmazást kapnak az eljárás lefolytatására. E végrehajtókat a bíróság ellenőrzi és felügyeli, bár közvetlenül nem állnak a bíróság alkalmazásában. Az adósokról szóló 1987. évi (skót) törvény megállapítja a törvényi keretet a felvételük, a képzésük és a hivatalos feladataik ellátása során tanúsítandó magatartásuk vonatkozásában, míg az adósságok rendezéséről és a lefoglalásról szóló 2002. évi (skót) törvény, valamint a csőd- és végrehajtási eljárásról szóló 2007. évi törvény részletesebben szabályozza feladataikat és magatartásukat. Ezenkívül a bíróság valamennyi tisztviselője köteles a skót végrehajtók és a körzeti bírósági tisztviselők társaságának alapszabályával és szabályzatával összhangban ellátni feladatait.

Csak néhány végrehajtási eljárásban van szükség ügyvéd igénybevételére.

A körzeti bírósági tisztviselők és a skót végrehajtók által a végrehajtási eljárás lefolytatásáért felszámított díjakat jelenleg a 2013. évi legfelsőbb bírósági törvény (a körzeti bírósági tisztviselők díja) (SSI 2013/345) és a 2013. évi legfelsőbb bírósági törvény (a skót végrehajtók díja) (SSI 2013/346) szabályozza. Ezeket a díjtáblázatokat rendszeresen módosítják.

3.2 A főbb feltételek

A felperes (kérelmet benyújtó fél) javára szóló végzés meghozatala általában elegendő a végrehajtási eljárás lefolytatásához. A legtöbb végrehajtási eljárásban ugyanakkor a pénzösszeg megfizetése iránt benyújtott kérelem kézbesítése, valamint a tartozás megfizetésével kapcsolatos tanácsokat és információkat tartalmazó tájékoztató anyag kiadása is szükséges a tartozás behajtása előtt. A pénzösszeg megfizetése iránt benyújtott kérelem az adósnak kézbesített, a hitelezővel szemben fennálló tartozás összegére vonatkozó hivatalos fizetési felszólítás, beleértve az esetleges kapcsolódó kamatokat és költségeket. A felszólítás tizennégy napos határidőt biztosít az adósnak (ha az adós az Egyesült Királyságban tartózkodik) arra, hogy fizessen. Ha az adós az előírt határidőn belül nem fizeti meg a tartozást, a hitelező végrehajtási eljárást kezdeményezhet az esedékes összegek visszafizetése érdekében. A tartozás megfizetésével kapcsolatos tanácsokat és információkat tartalmazó tájékoztató anyag azt tanácsolja az adósoknak, hogy vegyenek igénybe pénzügyi tanácsadást.

Kivételes lefoglalás esetén a hitelezőnek ismét a bírósághoz kell fordulnia, hogy külön engedélyt kérjen az adós lakóházában tartott, nem alapvető tárgyainak lefoglalásához. A körzeti bíró különféle tényezőket vesz figyelembe annak mérlegelésekor, hogy hozzon-e ilyen végzést. Ezek a következők:

  • a tartozás jellege (és különösen, hogy a tartozás adókhoz vagy vámokhoz, vagy az adós által folytatott bármely kereskedelmi vagy üzleti tevékenységhez kapcsolódik-e);
  • az adós lakik-e a megadott lakóházban;
  • az adós kereskedelmi vagy üzleti tevékenységet folytat-e ebben a lakóházban;
  • az adós kapott-e pénzügyi tanácsokat;
  • lejárt-e az előzetes vagy utólagos fizetési haladék határideje; és
  • az adós és a hitelező között az adósság rendezése tárgyában létrejött-e bármilyen megállapodás.

Különösen a körzeti bírónak kell meggyőződnie arról, hogy a hitelező tett-e észszerű lépéseket az adósság rendezése érdekében, és hogy a hitelező tett-e lépéseket a tartozásnak a lefoglalás és a jövedelemből való letiltás révén történő behajtása érdekében, és hogy van-e észszerű kilátás arra, hogy az adós nem alapvető eszközeinek árverésen történő értékesítéséből befolyó pénzösszeg legalább megegyezzen a felszámítható költségek észszerűen becsült összegének 100 fonttal növelt összegével.

A lefoglalás úgy működik, hogy a harmadik fél lefoglalja a vagyont (pénzeszközöket és ingó vagyontárgyakat), és bizonyos fokú elsőbbséget biztosít a lefoglalást kérő hitelező számára. A pénzeszközök lefoglalása esetén azok tizennégy hét elteltével automatikusan felszabadulnak, feltéve, hogy nem emeltek kifogást. Bármilyen kifogást a körzeti bíróhoz kell benyújtani, és arra kell hivatkozni, hogy a lefoglalás indokolatlanul szigorú, hogy a körzeti bíró nem hajtotta végre megfelelően a lefoglalást, vagy hogy a lefoglalt pénzeszközök harmadik fél tulajdonában vannak (vagy azok az adós és harmadik személy közös tulajdonában vannak). A lefoglalt vagyontárgyak felszabadítása érdekében a hitelezőnek egy újabb kérelmet kell benyújtania, amelynek alapján a bíróság engedélyével a lefoglalt vagyontárgyakat ki kell adni.

Adósságrendezés esetén ha a tartozás tíz év után kiegyenlítetlen marad („törvényes határidő”), a kérelmező tulajdonjoggá alakíthatja jogát. Ezt a legfelsőbb bíróság végzi el, amely eljárási cselekmény a törvényes határidő lejártát megállapító aktusként ismert. Az adós a tartozás megfizetésére hivatkozva keresetet indíthat a törvényes határidő lejártát megállapító aktussal szemben.

A tiltás azon a napon lép hatályba, amikor a tiltás ütemtervét és a tiltás végrehajtásának igazolását bejegyzik a tiltó és adósságrendező végzések nyilvántartásába.  Ha azonban a tiltásról szóló értesítést bejegyzik a tiltó és adósságrendező végzések nyilvántartásába, és a tiltás ütemtervet és a végrehajtási igazolást ezen értesítéstől számított 21 napon belül bejegyzik, a tiltás az értesítés nyilvántartásba vételének napjától lép hatályba.

4 A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege

4.1 Milyen típusú vagyontárgyakra vonatkozhat a végrehajtás?

Minden egyes eszköz tekintetében elérhető a végrehajtási eljárás, kivéve az adósnál lévő készpénzt.

4.2 Milyen következménnyel járnak a végrehajtási intézkedések?

Adósságrendezés

Az adósságrendezés joghatása az ingatlanra vonatkozó, a hitelező javára szóló törvényes biztosíték. Az adósságrendezésre vonatkozó végzés nem biztosít azonnali eladási jogot a kérelmező részére: csak a bérleti díjakat biztosítja, ha az ingatlant bérbe adták, vagy az adós eltávolítására ad felhatalmazást, ha az utóbbi birtokon belül van.

A vagyontárgyak vagy pénzeszközök harmadik felek általi lefoglalása

A lefoglalás az adóshoz tartozó pénzeszközök és/vagy ingó vagyon harmadik személy kezében történő befagyasztását eredményezi. A harmadik fél számára tilos az ingóságok vagy pénzeszközök felhasználása vagy elidegenítése, illetve az adós részére a hitelező beleegyezése nélkül történő kiadása. Annak érdekében, hogy a lefoglalt ingóságokat a hitelező részére kiadják, a hitelezőnek további lépéseket kell tennie. A pénzügyi intézményeknél lévő lefoglalt pénzeszközök 14 hét elteltével automatikusan felszabadulnak a lefoglalás alól, ha nem emeltek kifogást. Ha a lefoglaló személy megválik a lefoglalt vagyontárgytól, a kérelmező hitelező irányába felelősséggel tartozik annak értékéig. Elméletileg a bírósággal szemben is jogsértést követnek el azáltal, hogy az eljárásukkal a lefoglalást megsértik. A lefoglaló személy törvényi kötelezettsége, hogy a kérelmező hitelezőt tájékoztassa a lefoglalt eszközök létezéséről vagy nagyságáról. E kötelezettség elmulasztása azt eredményezheti, hogy a körzeti bíró elrendeli, hogy a lefoglaló személy fizessen meg egy meghatározott pénzösszeget a kérelmező hitelező részére.

Jövedelemből való letiltás vagy folyamatos tartásra vonatkozó végzés

Ha a munkáltató részére kézbesítik a jövedelemből való letiltásra vonatkozó ütemtervet vagy a folyamatos tartásra vonatkozó végzést, az előbbinek le kell vonnia a kiszámított összeget, és azt meg kell fizetnie a hitelező részére.  Ha a munkáltató nem tartja be a feltételeket, akkor a jogosult felé felelősséggel tartozik azon összegért, amelyet meg kellett volna fizetni részére.

Ingatlanból való kilakoltatás vagy eltávolítás

A kilakoltatásra vagy eltávolításra irányuló végzés alapján az érintett személynek el kell hagynia a végzés kivonatolt másolatában meghatározott ingatlant. Ha a kilakoltatásra vagy eltávolításra irányuló végzés címzettje önként nem teljesíti kötelezettségét, és nem hagyja el az ingatlant a megadott határidőig, a körzeti bírósági tisztviselők eltávolíthatják őket, és lefoglalhatják az ingatlant, szükség esetén a rendőrség segítségét is kérve. „Az ingatlanból való eltávolításra vonatkozó felszólítást” kézbesíteni kell az eltávolítandó személy részére, és az abban foglalt határidőnek le kell telnie azt megelőzően, hogy a kilakoltatás vagy az eltávolítás megtörténne, kivéve, ha a körzeti bíró eltekintett ettől a követelménytől.

Tiltás

A tiltásnak a tiltó és adósságrendező végzések nyilvántartásába való bejegyzése megakadályozza az adóst abban, hogy eladja vagy másként elidegenítse vagy megterhelje az ingatlant a tiltást kérelmező személy hátrányára.  A tiltás ellenére történő, adós általi elidegenítés, terhelés vagy más rendelkezés a tiltást kérelmező személy kérelme alapján megszüntethető.

A valamely meghatározott cselekmény elvégzésére vonatkozó végzés egy olyan végzés, amelynek célja a pénzösszeg megfizetésétől eltérő cselekmény adós általi elvégzésének érvényesítése, előírva annak teljesítését. A végzésben foglalt feltételekben pontosan meg kell határozni a tennivalókat, és a bírósághoz benyújtott kérelem esetén kívánatos, hogy a teljesítés elmulasztásából eredő károk megtérítése érdekében másodlagos kérelmet nyújtsanak be. Ennek elmulasztása nem eredményezhet szabadságvesztést, kivéve, ha a végzés meghozatalát kérelmező személy („kérelmező”) kérelmet nyújt be ahhoz a bírósághoz, amely az eredeti végzést hozta. Ezután a kérelmező feladata, hogy meggyőzze a bíróságot arról, hogy az adós szándékosan tagadja meg a végzés teljesítését. Ha ez teljesül, a bíróság az alperessel szemben 6 hónapot meg nem haladó időtartamú szabadságvesztést szabhat ki. A szabadságvesztés nem a végzés által előírt kötelezettség megszüntetésére szolgál.

Pénz lefoglalása

A lefoglalás lehetővé teszi a hitelező számára, hogy pénzt (készpénzt, ideértve a pénzérméket és bankjegyeket devizában, a postai megbízásokat, a banki eszközöket stb.) foglaljon le, amelyet az adós a helyszínen tart, de az adós lakóhelyén vagy az adósnál lévő pénz nem foglalható le.

4.3 Meddig érvényesek ezek az intézkedések?

Adósságrendezés

A végzés meghozatalát követően annak kivonatát a megfelelő skót telekkönyvben nyilvántartásba kell venni.  A végzés ezt követően érvényes, és csak tíz év elteltével fordulhat a hitelező a bírósághoz annak érdekében, hogy tulajdonossá váljon, és értékesítse az ingatlant.

A vagyontárgyak vagy pénzeszközök harmadik felek általi lefoglalása

A lefoglalás végrehajtása lehet sikeres vagy sikertelen.  Például a lefoglaló végzést kézbesíthetik a bank részére, de ha az adósnak nincs bankszámlája ebben a bankban, vagy nincs elegendő pénzeszköze egyetlen bankszámlán sem, akkor a lefoglalással nem szerezhető pénzeszköz.

Az ingó vagyontárgyak lefoglalása

A lefoglaló végzés csak az ingó vagyontárgy lefoglalásának napjától számított hat hónapig, illetve a lefoglalt vagyontárgynak a helyéről való eltávolításának napjától számított húsz napig érvényes. A kivételes lefoglalásról szóló végzés meghatározza a végrehajtás időtartamát.

A jövedelemből való letiltás vagy a folyamatos tartásra vonatkozó végzés

A jövedelemből való letiltás vagy a folyamatos tartásra vonatkozó letiltás kézbesítése lehet sikeres vagy sikertelen. Ha az adós nem annak a személynek a foglalkoztatásában áll, akinek a részére a menetrendet kézbesítik, az hatályát veszti. Ha az adós munkaviszonyban áll, az mindaddig hatályban marad, amíg a tartozást ki nem egyenlítik, vagy az adós megszünteti munkaviszonyát.

Ingatlanból való kilakoltatás vagy eltávolítás

A kilakoltatásra vagy eltávolításra irányuló végzést követő végrehajtási eljárást indokolt késedelem nélkül le kell folytatni.  Nincs meghatározva, hogy mi lehet indokolatlan késedelem.  Ez az egyes esetek sajátos körülményeitől függ.

Tiltás

A tiltás elévülési ideje 5 év.  A tiltás a kérelmezőnek a bírósághoz benyújtott kérelme alapján megújítható.  A valamely meghatározott cselekmény elvégzésére vonatkozó végzésben meg kell határozni a teendőket és a teljesítési határidőt.

Pénz lefoglalása

A pénz lefoglalása lehet sikeres és sikertelen.  Például ha a körzeti bírósági tisztviselő nem talál pénzeszközt az adós lakóhelyén, akkor a pénz lefoglalása sikertelen.  Ha a pénz lefoglalása sikeres, akkor a bírósági tisztviselő (körzeti bírósági tisztviselők vagy végrehajtók) a pénz lefoglalásának napjától számított 14 napon belül jelentést készít a körzeti bíró részére.  A bírósági tisztviselőnek a jelentésről másolatot kell készítenie az adós és a hitelező részére.  A lefoglalás hatályát veszti, ha a körzeti bíró elutasítja a jelentést.

5 Van-e lehetőség az ilyen intézkedést engedélyező határozat elleni fellebbezésre?

A munkáltató vagy az adós kérheti a körzeti bírótól azon végzés meghozatalát, amely érvénytelennek nyilvánítja a folyamatos tartásra vonatkozó végzést, vagy amely megállapítja, hogy az érvényét vesztette. Emellett ha az adós meg tudja győzni a körzeti bírót arról, hogy valószínűsíthetően nem fizet késedelmesen, akkor a körzeti bíró visszavonhatja azt.

Az adós, a kérelmező vagy a harmadik személy a körzeti bíróhoz kifogást nyújthat be a lefoglalás visszavonására vagy korlátozására vonatkozó végzés meghozatala érdekében.  A kifogást a lefoglalás végrehajtásától számított 4 héten belül kell megtenni.

Fellebbezés nyújtható be a körzeti bírónak a lefoglalással vagy a kivételes lefoglalással kapcsolatos bármely határozatával szemben.  Fellebbezés csak a körzeti bíró engedélyével nyújtható be a körzet vezető bírósági tisztviselőjéhez és jogkérdésben. A vezető bírósági tisztviselőnek a fellebbezés tárgyában hozott határozata jogerős.

A tiltás feloldásának vagy visszavonásának oka az, hogy a tiltás eljárási szempontból nem volt megfelelő, és a fizetésre kötelező végzés hatályát vesztette.

A végzés végrehajtását követően a kilakoltatással vagy eltávolítással szemben nincs helye fellebbezésnek.

6 Vonatkoznak-e a végrehajtásra korlátozások, például az adósok védelméhez kapcsolódó korlátok vagy határidők?

Az adós tartozásának rendezése

Ha az adós vagyonát az adósságrendezésre szolgáló rendszer alapján zár alá vagy vagyonkezelésbe vagy a hitelezőkkel szemben védelmet nyújtó vagyonkezelésbe vették, vagy az adós adósságvisszafizetési programban vesz részt, akkor a hitelezők bizonyos feltételek fennállása esetén nem indíthatnak végrehajtási eljárást az adóssal szemben. Ehelyett a hitelezőnek általában arra kell figyelemmel lennie, hogy az esedékes összegre vonatkozó követelést az adós vagyonkezelőjéhez kell benyújtania, vagy az adósságot hozzá kell adnia valamely adósságvisszafizetési programhoz.

A végrehajtási eljárásra vonatkozó moratórium

Végrehajtási eljárásra vonatkozó moratóriumot vezettek be Skóciában az összes törvényes adósságrendezési mód esetén az 1985. évi (skót) csődtörvény módosításai révén, amelyek a csődeljárásról és az adósságkezelésről szóló 2014. évi (skót) törvény alapján 2015. április 1-jén lépnek hatályba. Ez azt jelenti, hogy ha egy magánszemély arra vonatkozó bejelentést tesz, hogy törvényes adósságrendezést kíván igénybe venni, a hitelező hat hétig nem alkalmazhat vele szemben semmilyen végrehajtási intézkedést. Ez ugyanaz a hat hetes időszak, amely jelenleg a csőd- és végrehajtási eljárásról szóló 2007. évi (skót) törvény szerint is fennáll, amely a végrehajtási eljárásra vonatkozóan moratóriumot vezetett be azon adósok esetében, akik adósságvisszafizetési programban kívánnak részt venni, vagy már azt kértek, vagy az a hat hetes időszak, amely onnan indul, hogy az adós az adósságrendezésre szolgáló rendszer ügyintézőjéhez fordult azzal, hogy adósságvisszafizetési programban való részvétel iránti kérelmet kíván benyújtani. Ez a hat hetes moratórium ugyanakkor bizonyos körülmények között csökkenthető vagy meghosszabbítható.  [A koronavírusról szóló 2020. évi (skót) törvény részeként a moratóriummal biztosított védelmi időszak hat hónapra meghosszabbodott – ez a módosítás 2020. szeptember 30-ig marad hatályban, és rendeletekkel tovább meghosszabbítható].

Fizetési határidő

Az adós ellen bizonyos típusú tartozások megfizetésére vonatkozó végzés meghozatalakor a bíróság fizetési haladékot írhat elő azzal, hogy a fizetendő összeg részletekben is megfizethető. A bíróság a végrehajtási eljárás megindítása után is adhat fizetési haladékot a végzésben foglalt fizetési kötelezettség teljesítésére. Míg a fizetési haladék érvényben van, a tartozás megfizetésének érvényesítése érdekében nem élhetnek fizetési felszólítással, vagy nem folytathatnak le végrehajtási eljárást.

Végrehajtási eljárási határidők

Ha egy kötelezettség végrehajthatóvá válásának napját követően húsz éven át e kötelezettség anélkül folyamatosan fennállt, hogy erre vonatkozóan igényt támasztottak volna, és hogy a kötelezettség fennmaradását ténylegesen elismerték volna, akkor a kötelezettség megszűnik. Ennélfogva ha a bírósági végzés vagy a tartozást igazoló okirat alapján nem indul végrehajtási eljárás megszakítás nélkül 20 éven át anélkül, hogy azt az adós vagy az adós nevében más személy egyértelműen írásban elismerte volna, a kötelezettség elévül. Ha azonban a hitelező végrehajtási eljárást kezdeményez a bírósági végzés vagy a tartozást igazoló okirat végrehajtása érdekében, és az adós egyértelműen elismeri a hitelező részére, hogy az adósság még fennáll, a hitelezőnek további 20 éve van arra, hogy az adóssal szembeni követelésének teljes kielégítését kérje.

Kapcsolódó linkek

Accountant in Bankruptcy

 

Ez a webhely az Európa Önökért portál része.

Örömmel vesszük visszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe

Utolsó frissítés: 19/10/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.