Kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą?

Kipras
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Vykdymas – tai priverstinis teismo sprendimo ar nutarties turinio įgyvendinimas padedant teismui, o kartais – papildomai pasitelkiant kitus kompetentingus pareigūnus ar tarnybas (pvz., Žemės registrą (gr. Ktimatológio)). Teismo sprendimą ar nutartį gavusi šalis gali prašyti teismo imtis vykdymo priemonių.

2 Kokia institucija ar institucijos įgaliotos vykdyti šiuos sprendimus?

Teismų tarnyba (antstoliai) ir Žemės registras. Institucija, kompetentinga vykdyti nutartį siekiant išieškoti uždelstus išlaikymo mokėjimus, yra policija.

3 Kokiomis sąlygomis priimamas vykdomasis dokumentas arba sprendimas?

Teismo sprendimas ar nutartis vykdytini nuo jų įteikimo momento. Skundo pateikimo terminas savaime nesustabdo vykdymo; skundo pateikėjas šiuo tikslu turi pateikti pagrįstą prašymą.

3.1 Procedūra

Jeigu dokumentą išduoda ne teismas (pvz., priimamas arbitražo sprendimas), jis nėra savaime vykdytinas, tačiau gali tapti vykdytinas, jei jį vykdytinu pripažįsta teismas. Teismas, turintis jurisdikciją priimti nutartį dėl ne teismo ar užsienio valstybės teismo akto vykdymo, yra asmens, kurio atžvilgiu bus atliekamas vykdymas, gyvenamosios vietos apylinkės teismas arba šeimos bylų teismas, jei nutartis yra dėl išlaikymo. Teismų sprendimus paprastai vykdo teisme bylą vedęs advokatas, taikydamas vieną iš 3.1 skirsnyje nustatytų vykdymo būdų.

Kad užsienio teismo sprendimas būtų įregistruotas ir įvykdytas pagal daugiašalį ar dvišalį susitarimą, procedūrą atlieka Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija kaip centrinė įstaiga, pasitelkdama Teisės tarnybą (gr. Nomikí Ypiresía). Kitais atvejais procedūrą galima vykdyti per privačius advokatus.

Procedūros išlaidų neįmanoma nustatyti iš anksto, tačiau jas apskaičiuoja teismo sekretorius, remdamasis mokesčių taisyklėmis, ir juos sumokėti įpareigojamas asmuo, kurio nenaudai priimtas teismo sprendimas.

Vykdymas paprastai atliekamas per antstolius (gr. dikastikoí epidótes), kurie yra valstybės tarnautojai, nuolat dirbantys teisme. Siekiant paspartinti vykdymo procedūrą įteikti dokumentus visose civilinėse bylose nuo 1996 m. patikėta privačioms bendrovėms, todėl antstoliai gali skirti daugiau dėmesio teismo sprendimų vykdymui.

3.2 Pagrindinės sąlygos

Jeigu teismo sprendimas vykdomas tarp šalių Kipre, taikomi skirtingi kriterijai, kurie priklauso nuo konkrečios bylos. Turi būti priimtas teismo sprendimas, jis turi būti įteiktas, kad atsirastų prievolė, o atsakovas turi atsisakyti sumokėti priteistą sumą arba jos nesumokėti.

Paprastai nutarties dėl užsienio valstybės teismo sprendimo vykdymo priėmimo kriterijai nurodomi atitinkamame susitarime.  Šiuo atveju taikoma įprasta sąlyga, kad atsakovui turi būti tinkamai pranešta apie jam užsienio šalyje iškeltą bylą.

4 Vykdymo priemonių paskirtis ir pobūdis

4.1 Į kokį turtą gali būti nukreipiamas vykdymas?

Daiktai, į kuriuos galima nukreipti išieškojimą, yra banko sąskaitos, akcijos, registruotos transporto priemonės, nekilnojamasis turtas ir kiti daiktai. Išieškojimo negalima nukreipti į labai asmeniškus daiktus, kurie yra būtini atsakovui pragyventi arba verstis savo profesija.

Vykdymo priemonės:

 • kilnojamojo turto arešto ir pardavimo orderis (gr. éntalma katáschesis kai pólisis);
 • kilnojamojo turto paėmimo orderis (gr. éntalma parádosis) (jei kilnojamasis turtas yra ieškinio dalykas, pvz., ieškinio dėl išperkamosios nuomos sutarties pažeidimo, išperkamosios nuomos dalykas);
 • vykdomasis raštas dėl iš kitų asmenų skolininkui priklausančio turto arešto (gr. éntalma katáschesis eis cheíras trítou);
 • nurodymas mėnesiniais mokėjimais sumokėti teismo sprendimu nustatytą skolą;
 • nurodymas nuskaičiuoti (gr. diátagma apokopís) asmens, teismo sprendimu pripažinto skolininku, mėnesines pajamas (įteikiamas darbdaviui vykdyti);
 • nurodymas atlaisvinti (gr. éntalma parádosis katochís) nekilnojamąjį turtą;
 • nurodymas parduoti (gr. éntalma pólisis) nekilnojamąjį turtą;
 • nurodymas nustatyti sąlyginį įpareigojimą nekilnojamajam turtui (gr. mesengýisi) (išduodamas asmeniui, kuris teismo sprendimu pripažintas skolininku, paprašius, jei teismas įsitikina, kad per trejus metus pajamos iš nekilnojamojo turto gali padengti priteistą skolą, palūkanas ir visas išlaidas);
 • nekilnojamojo turto įkeitimas (gr. epivárynsi), nurodytas teismo sprendime;
 • bankrotas;
 • įmonės likvidavimas.

Jei priimama nutartis dėl išlaikymo, vykdymas apima galimybę išduoti skolininko suėmimo orderį (gr. fylakistiríou éntalma).

4.2 Koks yra vykdymo priemonių poveikis?

Skolininkas ir bet kuris trečiasis asmuo privalo vykdyti teismo sprendimą, kuriuo nustatoma vykdymo priemonė. Jei skolininkas atsisako atlikti nutartyje, kuria nustatomos vykdymo priemonės, nurodytus veiksmus arba jų neatlieka, už teismo nutarties nevykdymą jam gali būti atimta laisvė.

Bankas, kuriam pateikiamas vykdomasis raštas dėl iš kitų asmenų skolininkui priklausančio turto arešto, privalo įšaldyti atitinkamą sąskaitą, nebent jis turi priežasčių jį ginčyti. Tokiu atveju jis turi atvykti į vykdomąjį raštą išdavusį teismą ir nurodyti priežastis, kodėl šis raštas neturėtų būti vykdomas.

Visos neužginčytos nutartys tampa galutinės ir turi teismo sprendimo galią.

4.3 Koks yra tokių priemonių galiojimo terminas?

Vykdymo priemonės galioja šešis mėnesius nuo įteikimo dienos. Teismo sprendimas, kuriuo nustatomos vykdymo priemonės, galioja šešerius metus nuo jo įteikimo dienos. Jei per tą laiką vykdymas neatliekamas, teismas gali atnaujinti teismo sprendimą pagal Civilinio proceso taisyklių 40D.8 taisyklę.

5 Ar yra galimybė apskųsti sprendimą dėl tokios priemonės skyrimo?

Atsižvelgiant į bylą, galima pareikšti teisinių prieštaravimų, pvz., siekiant sustabdyti vykdymą arba panaikinti registraciją.

6 Ar vykdymo procedūroje taikomi kokie nors apribojimai, visų pirma susiję su skolininko apsauga ir terminais?

Siekiant apsaugoti skolininką, išieškojimas negali būti nukreipiamas į asmeninius daiktus, kurie yra būtini pragyventi ar verstis savo profesija.

Kai skolininkas yra valstybė arba valstybinė tarnyba, vykdymas nenukreipiamas į visuomeninės paskirties objektus ir įrangą, įskaitant ginkluotosioms pajėgoms ir saugumo pajėgoms priklausančią įrangą, meniniu, archeologiniu, kultūriniu, religiniu ir istoriniu požiūriu svarbius objektus bei užsienio valiutos atsargas.

Be to, kilnojamojo turto arešto ir pardavimo orderis vykdomas tarp saulėtekio ir saulėlydžio.

Areštuotas turtas (išskyrus pinigus ar vertybinius popierius) turi būti parduodamas tik praėjus bent trims dienoms nuo dienos, kurią turtas buvo areštuotas, išskyrus nusidėvinčius daiktus arba savininkui pateikus rašytinį prašymą. Iki pardavimo pabaigos turtas turi būti laikomas tinkamoje vietoje arba gali būti prižiūrimas tinkamo asmens.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 02/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.