Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą?

Anglija ir Velsas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Vykdymas – tai teismo nurodytas veiksmas, kuris atliekamas siekiant teismo sprendime nurodytus skolininkus priversti vykdyti teismo nurodymus.

Pagal Anglijos ir Velso teisės sistemą vykdymo metodą teismo sprendimą turintis kreditorius renkasi visiškai savo nuožiūra.

Pasirinkdamas vykdymo būdą kreditorius turi įvertinti, ar:

 • jis gali atgauti savo pinigus ir žyminį mokestį iš atsakovo;
 • atsakovas turi skolų kitiems asmenims arba yra priimti kiti grafystės teismo sprendimai;
 • atsakovas turi daiktų ar turto, kurie gali būti paimti ir parduoti aukcione;
 • atsakovas yra dirbantis asmuo;
 • atsakovas turi kitų pajamų, pavyzdžiui, pajamų iš investicijų;
 • atsakovas turi sąskaitą banke, statybos draugijoje ar kitur;
 • atsakovas turi nuosavybės (namą); arba
 • yra atsakovui skolingų asmenų.

Informacija apie įvairias vykdymo priemones pateikta toliau. Teismo sprendime nurodytas kreditorius pasirenka vieną būdą, kuris yra tinkamiausias siekiant susigrąžinti skolą.

Teismas negali garantuoti, kad teismo sprendime nurodytas kreditorius atgaus pinigus ir žyminis mokestis mokamas už visus pateiktus ieškinius. Nors teismas žyminį mokestį pridės prie atsakovo skolos sumos, tačiau teismas negali sugrąžinti kreditoriui jo sumokėto mokesčio, jeigu jis neatgaus pinigų iš atsakovo. Daugiau informacijos galima rastiinformaciniame lapelyje apie vykdymo procedūras.

Bendrą informaciją kreditoriui galima rasti gairėse Kaip teisme pareikšti piniginį ieškinį.

Bendrą informaciją skolininkui galima rasti šiose gairėse:

Grafystės teismo sprendimai dėl skolų

Kaip teikti atsiliepimą į teisme pareikštą piniginį ieškinį

Kaip teisme pareikšti piniginį ieškinį

Taikomi šie skirtingi vykdymo būdai:

Perimti daiktų valdymą (anksčiau – areštas ir (arba) vykdymas)

Daiktų areštavimas, siekiant juos galimai konfiskuoti ir parduoti aukcione, siekiant padengti teismo sprendime nurodytą skolą.

Norint, kad vykdymas būtų užtikrinamas perimant daiktų valdymą, teismui reikia pateikti prašymą dėl leidimo valdyti išdavimo. Leidimas bus naudingas tik tada, jeigu atsakovas turi:

 • pakankamai daiktų teismo sprendime nurodyto kreditoriaus nurodytu adresu, kurie galėtų būti parduoti aukcione, siekiant surinkti pinigų; arba
 • visus pagal leidimą reikalaujamus pinigus (kad daiktai nebūtų parduoti).

Tam, kad teismas galėtų išduoti leidimą, atsakovas turi:

 • būti nesumokėjęs pinigų sumos, kurią jam buvo nurodyta sumokėti; arba
 • vėluoja atlikti bent vieną iš mokėjimų.

Antstoliai ne visada gali konfiskuoti ir parduoti atsakovo daiktus. Pavyzdžiui, jie negali konfiskuoti esminių buities daiktų ir verslo priemonių arba daiktų, kuriems taikomos išperkamosios nuomos arba nuomos sutartys. Antstolis nekonfiskuos atsakovo daiktų, jeigu jų vertė yra per maža, kad būtų padengta leidime nurodyta suma, atskaičiavus daiktų konfiskavimo ir pardavimo išlaidas. Už aukcione parduodamus daiktus paprastai gaunama tik dalis jų pradinės vertės. Be to, atsakovo daiktams areštą jau gali būti pritaikę antstoliai, veikiantys pagal kitą leidimą.

Daugiau informacijos apie leidimus valdyti galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Nutartys dėl pajamų arešto

Taikant šį vykdymo būdą priimama nutartis, pagal kurią iš teismo sprendime nurodyto skolininko atlyginimo arba darbo užmokesčio, jo sumokėjimo dieną, fiksuota suma reguliariai išskaičiuojama ir pervedama tiesiogiai teismo sprendime nurodytam kreditoriui.

Tam, kad nutartis dėl pajamų arešto galėtų būti priimta, atsakovas turi būti įsidarbinęs. Tokia nutartis negali būti priimta, jeigu atsakovas yra bedarbis arba dirba savarankiškai. Jeigu atsakovo pragyvenimo išlaidos yra didesnės nei jo pajamos, teismas taip pat gali negalėti priimti tokios nutarties arba gali nurodyti grąžinti skolą mažomis dalimis.

Daugiau informacijos apie nutartis dėl pajamų arešto galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Nutartys dėl teisių suvaržymo, įskaitant nurodymus parduoti arba sustabdyti tam tikrus veiksmus

Nutartimi dėl teisių suvaržymo atsakovui neleidžiama parduoti savo turto (pavyzdžiui, nuosavybės, žemės arba investicijų) nesumokėjus skolos teismo sprendime nurodytam kreditoriui. Teismo sprendime nurodytam kreditoriui skola grąžinama iš pajamų, gautų pardavus nuosavybę, kai teismo sprendime nurodytas kreditorius ją parduoda, arba iš palikimo pajamų, kai teismo sprendime nurodytas skolininkas miršta. Šis procesas gali apimti kitų dviejų rūšių nutartis. Pirma, gali būti priimtas nurodymas parduoti, kai teismas gali priversti parduoti nekilnojamą turtą, dėl kurio priimta nutartis dėl teisių suvaržymo. Antra, gali būti nurodyta sustabdyti tam tikrus veiksmus, tokiu nurodymu užkertant kelią teismo sprendime nurodytam skolininkui perleisti nekilnojamojo turto objektus, siekiant išvengti jo atžvilgiu inicijuojamo nutarties dėl teisių suvaržymo priėmimo proceso.

Daugiau informacijos apie nutartis dėl teisių suvaržymo galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Nutartys dėl trečiųjų šalių skolų (anksčiau – procesas dėl skolininko, teismo įpareigoto sumokėti trečiajam asmeniui)

Taikant šį vykdymo būdą priimama nutartis, pagal kurią teismo sprendime nurodyto skolininko banko sąskaitos įšaldomos teismo nurodymu. Tada teismo sprendime nurodytą skolą padengianti suma iškart pervedama teismo sprendime nurodytam kreditoriui skolai apmokėti. Jeigu banko sąskaitose nėra pakankamai lėšų skolai padengti, tokios lėšos, kai jų atsiranda, naudojamos bent daliai mokėtinos sumos padengti.

Daugiau informacijos apie nutartis dėl trečiųjų šalių skolų galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Išsamesnė informacija pateikiama vaizdo įraše.

Bankroto procedūra

Jeigu skolos suma yra ne mažesnė kaip 5 000 GBP, teismo sprendime nurodytas kreditorius taip pat gali paprašyti atsakovui iškelti bankrotą. Tokia byla gali būti iškelta tiek grafystės teisme, tiek Aukštajame teisme. Vis dėlto tai gali brangiai kainuoti.

Nutartys dėl informacijos gavimo (anksčiau – žodinės apklausos)

Nors ši procedūra nelaikytina vykdymo būdu, ji leidžia teismo sprendime nurodytų skolininkų paprašyti pateikti informaciją dėl jų turto, kad teismo sprendime nurodytas kreditorius galėtų priimti pagrįstą sprendimą dėl ketinamo pasirinkti vykdymo būdo.

Daugiau informacijos apie nutartis dėl informacijos gavimo galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

2 Kokia institucija ar institucijos įgaliotos vykdyti šiuos sprendimus?

Aukštasis teismas, grafystės teismas ir magistratų teismas yra kompetentingi vykdymo Anglijoje ir Velse srityje. Aukštasis teismas ir grafystės teismas priima teismo sprendimus, o magistratų teismai vietos valdžios institucijoms pateikia nurodymus dėl skolos.

3 Kokiomis sąlygomis priimamas vykdomasis dokumentas arba sprendimas?

3.1 Procedūra

Gali būti vykdomi tiek teisminiai, tiek neteisminiai sprendimai. Ne visada reikia prašyti teismo priimti nutartį dėl leidimo vykdyti teismo sprendimą. Daiktų valdymo perėmimo procesas gali būti inicijuotas dėl nesumokėtos nuomos, mokesčių, muitų ir akcizų bei baudų už transporto priemonės stovėjimą ir tam nereikalingas teismo sutikimas.

Tiek grafystės teismas, tiek Aukštasis teismas turi kompetenciją nurodyti vykdyti teismo sprendimus, kai jie tuos sprendimus yra priėmę. Vis dėlto, pažymėtina, kad grafystės teismo antstolis negali išieškoti jokios sumos virš 5 000 GBP (išskyrus atvejį, kai vykdoma sutartis, kuriai taikoma 1974 m. Vartojimo kreditų akte nustatyta tvarka, kuri gali būti vykdoma tik grafystės teisme). Grafystės teismų sprendimų dėl 5 000 GBP viršijančių sumų vykdymas turi būti perduotas Aukštojo teismo vykdymo pareigūnui. Aukštojo teismo vykdymo pareigūnai negali vykdyti teismo sprendimų dėl mažesnių kaip 600 GBP sumų.

Nustatyta procedūra, pagal kurią teismo sprendimuose nurodyti kreditoriai gali nuspręsti grafystės teismo sprendimų, susijusių su 600–5 000 GBP sumomis, vykdymą perduoti Aukštajam teismui. Taip pat reikia pažymėti, kad Aukštajame teisme netaikoma pajamų arešto procedūra; norint pasinaudoti šiuo vykdymo būdu, atvejis turi būti perduotas nagrinėti grafystės teismui.

Jeigu ieškinys pateiktas pasinaudojus Money Claim Online, prašymas išduoti vykdomąjį raštą taip pat gali būti pateiktas elektroniniu būdu.

Vykdymo pareigūnų statusas, funkcijos, atsakomybės ir įgaliojimai

 • Aukštojo teismo vykdymo pareigūnai (anksčiau –šerifai): nuo 2004 m. balandžio 1 d. Aukštojo teismo vykdymo pareigūnai vykdo Aukštojo teismo įsakymus. Tai vykdymo specialistai, kuriuos skiria Lordas kancleris vykdymo veiksmams tam tikrose pagal pašto kodus suskirstytose vietovėse atlikti. Tam, kad jie būtų vertinami kaip tinkami paskirti į tokias pareigas, jie turi atitikti tam tikrus kriterijus, kurie apima tokias sritis kaip kvalifikacija, finansinis sąžiningumas, narystė profesinėje asociacijoje ir įsipareigojimas gerbti įvairovę, tinkamai elgtis ir laikytis drausmės reikalavimų. Aukštojo teismo vykdymo pareigūnai gali vykdyti grafystės teismo sprendimus dėl pinigų, kai jais siekiama išieškoti suma viršija 600 GBP ir kreditorius nusprendžia skolos išieškojimą vykdyti per Aukštąjį teismą.
 • Grafystės teismo antstoliai, kurie yra Jos Didenybės teismų tarnybos darbuotojai, taigi – valstybės tarnautojai, užsiima grafysčių teismuose priimtų ir įregistruotų sprendimų ir (arba) įsakymų vykdymu. Jie vykdo leidimus valdyti, grąžina žemės nuosavybę pagal nuosavybės grąžinimo orderius ir grąžina prekes pagal prekių grąžinimo orderius. Be to, grafysčių teismų antstoliai atlieka kitas pareigas, pavyzdžiui, patys įteikia dokumentus ir orderius dėl perdavimo.
 • Atestuotieji vykdymo pareigūnai yra privatūs vykdymo pareigūnai, kuriems leidimą suteikė grafystės teismo teisėjas. Jie užsiima atvejais, kai nuomojamo turto savininkas areštuoja nuomininko turtą, kad užtikrintų skolos sumokėjimą be teismo įsikišimo. Pagal keletą kitų aktų atestuotiesiems vykdymo pareigūnams leidžiama išieškoti kitas specifines skolas, pavyzdžiui, komunalinius mokesčius, ne namų ūkio mokesčius ir kt.
 • Magistratų teismai: Teismo sprendimus civiline tvarka vykdantys pareigūnai atsakingi už magistratų teismo nurodymų įvykdymą. Remdamiesi pranešimais apie baudą arba bendruomenės nuobaudą, jie gali areštuoti ir parduoti turtą, kad būtų padengta skola. Jie taip pat gali vykdyti magistratų teismo išduotus arešto orderius, orderius dėl perdavimo, sulaikymo ir leidimus valdyti pagal bet kurį iš teisės aktų, įskaitant teisės aktus, apimančius baudų ir bendruomenės nuobaudų išieškojimą. Kai kurie magistratų teismai gali nuspręsti sudaryti sutartis ir vykdymo užduotis perduoti atestuotiems vykdymo pareigūnams.

Naudojimasis teisininkų ir kitų teisės specialistų paslaugomis

Nėra kreditoriui taikomos pareigos prašymą dėl vykdymo teikti naudojantis teisininko ar bet kurio kito teisės specialisto paslaugomis.

Tačiau vykdymo procedūros gali būti sudėtingos, ypač Aukštajame teisme. Todėl prieš pradedant vykdymo procedūrą kreditoriams rekomenduojama naudotis solisitorių, teisės centro arba Piliečių konsultavimo biuro paslaugomis.

Vykdymo išlaidos

Kiekvieno vykdymo būdo atveju taikomi skirtingi žyminiai mokesčiai. Nors, kaip pirmiau minėta, teismas žyminį mokestį pridės prie atsakovo skolos sumos, tačiau teismas negali sugrąžinti kreditoriui jo sumokėto mokesčio, jeigu jis neatgaus pinigų iš atsakovo. Žyminius mokesčius priklausomai nuo vykdymo būdo galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

3.2 Pagrindinės sąlygos

Kaip pirmiau minėta, Anglijoje ir Velse sprendimą dėl taikytino vykdymo būdo savo nuožiūra priima teismo sprendime nurodytas kreditorius. Atsakingi kreditoriai, kurių prašymu priimtas galiojantis teismo sprendimas ir kurie vis dar nėra gavę mokėjimo, turi teisę tą sprendimą įvykdyti jiems priimtiniausiomis numatytomis priemonėmis. Todėl, jeigu priimtas galiojantis teismo sprendimas ir pateiktas tinkamas prašymas, teismas privalo atsižvelgti į kreditoriaus pageidavimus ir taikyti kreditoriaus pasirinktą vykdymo būdą.

4 Vykdymo priemonių paskirtis ir pobūdis

4.1 Į kokį turtą gali būti nukreipiamas vykdymas?

Vykdymo veiksmai gali būti nukreipiami į šį turtą:

 • banko sąskaitas, taikant nutarties dėl trečiųjų šalių (arba skolininko, teismo įpareigoto sumokėti trečiajam asmeniui) skolų priėmimo procedūrą;
 • materialųjį kilnojamą turtą, perimant jo valdymą;
 • įregistruotas transporto priemones, perimant jų valdymą;
 • nekilnojamąjį turtą, taikant nutarties dėl teisių suvaržymo procedūrą;
 • darbo užmokestį arba atlyginimus, taikant pajamų arešto procedūrą.

Vykdymo pareigūnas gali paimti tik turtą, kuris priklauso atsakovui arba kurio bendraturtis jis yra.  Vykdymas negali būti taikomas šiam turtui:

a) daiktams arba įrangai (pavyzdžiui, įrankiams, knygoms, telefonams, kompiuterinei įrangai ir transporto priemonėms), kurie reikalingi asmeniniam skolininko naudojimui jo darbo, verslo, prekybos, profesinėms, studijų ar švietimo reikmėms, tačiau bet kuriuo atveju bendra daiktų arba įrangos, kuriems taikoma išimtis, vertė negali viršyti 1 350 GBP;

b) rūbams, patalynei, baldams, buitinei įrangai, daiktams ir maisto atsargoms, pagrįstai reikalingiems pagrindiniams buitiniams skolininko ir visų jo šeimos narių poreikiams patenkinti, įskaitant (sąrašas neišsamus):

i) viryklę arba mikrobangų krosnelę;

ii) šaldytuvą;

iii) skalbimo mašiną;

iv) pakankamai didelį valgomąjį stalą ir pakankamą kiekį valgomojo kėdžių skolininkui ir visiems jo šeimos nariams atsisėsti;

v) lovas ir patalynę, kurių pakaktų skolininkui ir visiems jo šeimos nariams;

vi) vieną laidinį telefoną arba, jeigu patalpose laidinio telefono nėra, mobilųjį arba interneto telefono aparatą, kuriuo galėtų naudotis skolininkas arba jo šeimos narys;

vii) visus daiktus arba įrangą, kurių pagrįstai reikia šiems tikslams:

skolininko arba jo šeimos nario medicininei priežiūrai;

saugumo name užtikrinimui; arba

namo saugumui (pavyzdžiui, signalizacijos sistema) arba saugumui name užtikrinti;

viii) pakankamą kiekį lempų ir šildytuvų arba kitų prietaisų, skirtų patalpoms apšviesti arba apšildyti, kad būtų patenkinti pagrindiniai skolininko šeimos poreikiai dėl šildymo ir apšvietimo; ir

ix) visus daiktus arba įrangą, kurių pagrįstai reikia pasirūpinti šiais asmenimis:

asmenimis iki 18 metų amžiaus;

neįgaliaisiais; arba

senyvo amžiaus asmenimis;

c) pagalbiniams šunims (įskaitant šunis vedlius, šunis – asmenų, turinčių klausos sutrikimų, pagalbininkus, ir neįgaliesiems padedančius šunis), aviganiams, sarginiams šunims ir gyvūnams augintiniams;

d) transporto priemonei, pažymėtai ženklu „neįgalusis“, nes ji naudojama arba yra pagrįstų priežasčių manyti, kad ji naudojama neįgaliesiems vežti;

e) transporto priemonei (neatsižvelgiant į tai, ar ji priklauso valstybei), kuri naudojama arba yra pagrįstų priežasčių manyti, kad ji naudojama policijos, ugniagesių arba greitosios pagalbos reikmėms ir

f) transporto priemonei, pažymėtai galiojančiu ženklu „Jungtinės Karalystės medicinos asociacija“ arba kitos skubią medicininę pagalbą užtikrinančios įstaigos ženklu arba yra pagrįstų priežasčių manyti, kad ji naudojama skubios medicininės pagalbos reikmėms.

Visus vykdymo pareigūno paimamus daiktus turi būti galimybė parduoti aukcione. Vykdymo pareigūnai nepaims daiktų, jeigu, jų manymu, už juos nebus sumokėta pakankamai pagal nurodymą, atskaičiavus jų paėmimo ir pardavimo aukcione išlaidas.

Priimdamas nutartį dėl pajamų arešto teismas atsižvelgs į tai, kiek lėšų atsakovui reikia maistui, nuomai ar būsto paskolai ir pagrindiniams poreikiams bei įprastinėms sąskaitoms, pavyzdžiui, už elektrą, apmokėti. Tai vadinama „apsaugotų pajamų norma“. Jeigu atsakovo uždarbis viršija apsaugotų pajamų normą, nutartis bus priimta.

Kiek tai susiję su nutartimi dėl trečiųjų šalių skolų, teismo sprendime nurodytas skolininkas, kuriam neleidžiama išsiimti pinigų iš savo banko arba statybos draugijos sąskaitos, ir kuris nurodo, kad dėl to jo šeima susiduria su sunkumais dėl įprastų pragyvenimo išlaidų, gali paprašyti teismo priimti nutartį dėl pagalbinės išmokos, pagal kurią būtų leista atlikti vieną ar daugiau mokėjimų konkretiems subjektams.

4.2 Koks yra vykdymo priemonių poveikis?

Tiek skolininkams, tiek trečiosioms šalims gali būti taikomos sankcijos dėl teismo nurodymų nevykdymo, jeigu jie nevykdo teismo nutartyse nurodytų reikalavimų. Sankcijos, kurios gali būti taikomos dėl teismo nurodymų nevykdymo, apima „atsakomybės dėl teismo nurodymų nevykdymo netaikymą“ (tai yra teismo atsiprašymas teismo posėdyje), baudas ir, šiurkščiausiais nurodymų nevykdymo atvejais, laisvės atėmimo iki 14 dienų bausmę.

Bankams nustatyti tam tikri įsipareigojimai dėl informacijos atskleidimo ir banko sąskaitų arešto. Bankas, gavęs nutartį dėl trečiųjų šalių skolų, priimtą dėl vieno iš jo klientų, negali atskleisti, kiek pinigų yra sąskaitoje. Jis gali nurodyti, kad sąskaitoje pinigų nėra, kad pinigų nepakanka visai sumai apmokėti, tačiau gali sumokėti dalį sumos, arba kad yra pakankamai pinigų visai reikalaujamai sumai apmokėti. Galioja tam tikros labai griežtos duomenų apsaugos nuostatos, kuriomis nustatoma, kokią informaciją, išskyrus pirmiau nurodytą, bankas gali teikti.

4.3 Koks yra tokių priemonių galiojimo terminas?

Visose nutartyse nurodomas suteiktas terminas, per kurį turi būti pateikta atitinkama informacija arba įvykdyta teismo nutartis, jose taip pat nurodytos griežčiausios sankcijos, kurios gali būti taikomos dėl teismo nutarties nevykdymo.

5 Ar yra galimybė apskųsti sprendimą dėl tokios priemonės skyrimo?

Teismų taikomi vykdymo būdai (nutartys dėl teisių suvaržymo, nutartys dėl pajamų arešto ir nutartys dėl trečiųjų šalių skolų) įgyvendinami pagal dviejų etapų procesą. Pirminiame proceso etape vykdoma tik dokumentais grindžiama teisminė funkcija ir teismo sprendime nurodytas skolininkas šiame etape neatlieka jokių veiksmų. Vis dėlto tam, kad nutartys dėl pajamų arešto ir nutartys dėl trečiųjų šalių skolų pasiektų galutinį etapą, turi būti surengtas teismo posėdis, į kurį kviečiamas dalyvauti teismo sprendime nurodytas skolininkas ir kuriame jis galės nurodyti priežastis, dėl kurių atitinkamas vykdymo būdas neturėtų būti taikomas. „Galutinis“ posėdis rengiamas tame pačiame teisme, kuriame pateiktas pirminis prašymas dėl to vykdymo būdo taikymo (jeigu nėra konkretaus kitokio prašymo). Apie posėdžio datą šalims bus pranešta labai iš anksto ir visais atvejais nustatytas minimalus privalomas laikotarpis tarp „pirminio“ etapo, pranešimo apie „galutinį“ posėdį ir paties „galutinio“ posėdžio, kad skolininkas (ir visos kitos atitinkamos, tiesiogiai susijusios trečiosios šalys, pavyzdžiui, bankas, kai kalbama apie nutartį dėl trečiųjų šalių skolų) turėtų laiko pasiruošti posėdžiui. Jeigu „galutinio“ posėdžio data šalims netinkama, jie gali turėti galimybę ją pavėlinti, nustatant abiem šalims tinkamesnę datą. Jeigu taip nutiktų, pirminė nutartis lieka galioti, tačiau nutartis negali tapti „galutine“ kol nesurengtas toks posėdis.

Kalbant apie nutartis dėl teisių suvaržymo, pirminę nutartį kreditorius įteikia skolininkui ir išskyrus atvejus, kai skolininkas pareiškia prieštaravimą, pirminė nutartis tampa galutine nerengiant posėdžio, nebent teismas nusprendžia, kad posėdis būtinas. Skolininkas turi atsakyti per 10 dienų nuo informacijos apie posėdžio laiką įteikimo. Jeigu skolininkas pareiškia prieštaravimą dėl pirminės nutarties arba teismas perduoda atvejį, byla perduodama teismui, kuris priėmė sprendimą ir nustatoma posėdžio data. Posėdyje dalyvauja tiek kreditorius, tiek skolininkas.

Teismui priėmus nutartį sprendimas yra neskundžiamas. Atitinkamomis aplinkybėmis skundai arba prašymai dėl panaikinimo gali būti teikiami tik dėl pirminio teismo sprendimo, kuriuo kreditoriui suteikta teisė reikalauti vykdyti teismo sprendimą. Teismo sprendimo vykdymą teismas gali atšaukti tik tuo atveju, jeigu patenkinamas apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo arba sprendimas panaikinamas. Jeigu teismo sprendimas apskundžiamas po to, kai teismas leido kreditoriui teikti prašymą dėl vykdymo, leidimas gali būti sustabdytas teismui pateikus prašymą. Antstoliai negali paimti turto, tačiau jis toliau jį turi aprašinėti (sudaryti sąrašą turto, kuris vėliau gali būti areštuotas ir paimtas parduoti).

Jeigu kreditorius teismui pateikė tinkamą prašymą dėl vykdymo, šis teismas negali neleisti taikyti kreditoriaus pasirinkto vykdymo būdo. Todėl kreditoriui nėra būtinybės turėti galimybę apskųsti sprendimą dėl priemonių taikymo.

6 Ar vykdymo procedūroje taikomi kokie nors apribojimai, visų pirma susiję su skolininko apsauga ir terminais?

Leidimai ir įsakymai dėl valdymo yra terminuoti. Leidimas ir įsakymas galioja 12 mėnesių ir teismo nutartimi gali būti pratęsti papildomiems 12 mėnesių.

Pagal turto valdymo perėmimo procedūrą apie vykdymą skolininkui turi būti pranešta prieš 7 dienas, kad jis turėtų galimybę sumokėti skolą ir išlaidas prieš vykdymo pareigūnui perimant turto valdymą. Teismo nutartimi laikotarpis gali būti sutrumpintas, jeigu yra įrodymų, kad skolininkas perkels turtą, kad išvengtų vykdymo.

Kai skolininkas yra privatus asmuo, vykdymo pareigūnas negali turto valdymo perimti iki 6.00 val. ir po 21.00 val.

Vykdymo pareigūnas negali patekti į patalpas, kad perimtų turto valdymą, jeigu patalpose, kuriose yra turtas, yra tik vaikas arba pažeidžiamas asmuo (neatsižvelgiant į tai, ar jų yra daugiau nei vienas ar yra abu).

Kai skolininkas yra pažeidžiamas asmuo, su turto valdymo perėmimo vykdymo etapu susijęs mokestis ar mokesčiai neišieškomi, išskyrus atvejus, kai vykdymo pareigūnas prieš perimdamas turtą suteikė skolininkui tinkamą galimybę gauti pagalbą ir konsultuotis.

Susijusios nuorodos

Teisingumo ministerija

Vykdymo civiline tvarka asociacija

Aukštojo teismo vykdymo pareigūnų asociacija

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 21/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.