Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (suomių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą?

Suomija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Vykdymo užtikrinimas reiškia privalomą prievolės įvykdymą teismo arba kitos valdžios institucijos sprendimu. Dažniausiai tai yra priteistų skolų išieškojimas. Dar viena svarbi vykdymo užtikrinimo priemonė yra iškeldinimas, t. y. prievolė išsikelti iš pastato arba jo dalies. Vykdymo užtikrinimo pagrindas taip pat gali būti prievolė perduoti tam tikrą turtą kitai šaliai, prievolės atlikti kokius nors veiksmus ir draudimai atlikti kokius nors veiksmus. Tokių prievolių ir draudimų vykdymas užtikrinamas prievartos priemonėmis arba baudomis – tai priklauso nuo aplinkybių. Taip pat gali būti užtikrinamas teismo skirtų areštų ar kitų prevencinių priemonių vykdymas. Suomijoje priverstinis skolų išieškojimas priklauso vykdymo užtikrinimo institucijos, kuri yra valstybinė institucija, kompetencijai. Vykdymo užtikrinimas yra nepriklausoma teisinė veikla ir vietos vykdymo užtikrinimo institucijos sprendimus priima nepriklausomai ir nešališkai.

Vykdymo užtikrinimas bylose, susijusiose su teisės aktais, kuriais reglamentuojama vaikų padėtis

Bylose, susijusiose su teisės aktais, kuriais reglamentuojama vaikų padėtis, vykdymo užtikrinimas reiškia teismo nutarčių įvykdymą, pvz., vaiko perdavimą. Vykdymo užtikrinimo pagrindas taip pat gali būti socialinių tarnybų patvirtintas susitarimas. Dar vienas svarbus dalykas – Suomijoje lankymo teisės yra vaiko, o ne kurio nors iš tėvų, teisės. Teismo sprendimo, susijusio su vaiko globos arba lankymo teisėmis, vykdymas užtikrinamas pagal Įstatymą dėl vaiko globos ir lankymo teisių klausimais priimamų sprendimų įgyvendinimo (suom. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta) (619/1996). Įstatymas taip pat taikomas bet kurios rūšies laikinų nutarčių vykdymui užtikrinti. Vykdymas pagal šį įstatymą taip pat užtikrinamas tais atvejais, kai užsienyje priimtas teismo sprendimas arba nutartis yra vykdytini Suomijoje pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/2003.

Teismo antstolis gali užtikrinti nutarties dėl globos vykdymą, jeigu sprendimas byloje buvo priimtas per pastaruosius tris mėnesius. Kitais atvejais turi būti prašoma teismo išduoti vykdomąjį dokumentą. Teismas vykdymo užtikrinimo prašymą gali atmesti tik tuo atveju, jeigu vykdymo užtikrinimas prieštarautų vaiko interesams. Kai užtikrinamas nutarčių dėl globos vykdymas, teismas įpareigoja kitą šalį perduoti vaiką ieškovui, o to nepadarius – skiria baudą. Gali būti išduota vaiko pasiėmimo nutartis. Kai užtikrinamas nutarčių, susijusių su lankymo teisėmis, vykdymas, kita šalis įpareigojama leisti apsilankymus ir imtis kitų nurodytų priemonių, kad apsilankymai būtų įgyvendinti.

2 Kokia institucija ar institucijos įgaliotos vykdyti šiuos sprendimus?

Suomijoje už vykdymo užtikrinimą atsakingos vietos vykdymo užtikrinimo institucijos. Kompetentinga vietos vykdymo užtikrinimo institucija nustatoma pagal skolininko gyvenamąją vietą. Jeigu neturima išsamios informacijos apie skolininko gyvenamąją vietą Suomijoje, vykdymo užtikrinimo prašymas gali būti teikiamas bet kuriai vietos vykdymo užtikrinimo institucijai, pavyzdžiui, Helsinkio vykdymo užtikrinimo institucijai (suom. Helsingin ulosottovirasto). Nors prašymai teikiami vietos vykdymo užtikrinimo institucijoms, jų jurisdikcija apima visą šalį.

Vietos vykdymo užtikrinimo institucijų kontaktiniai duomenys pateikti čia: https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

3 Kokiomis sąlygomis priimamas vykdomasis dokumentas arba sprendimas?

3.1 Procedūra

Siekdamas, kad būtų užtikrintas vykdymas, kreditorius turi raštu kreiptis dėl vykdymo užtikrinimo pateikdamas vykdymo užtikrinimo prašymą ir nurodydamas vykdymo užtikrinimo pagrindus. Kreditorius neprivalo iš anksto mokėti vykdymo užtikrinimo mokesčio. (Vykdymo užtikrinimo prašymą galima rasti Teismų administracijos interneto svetainėje)

Teismo antstoliai privalo vykdyti teismų sprendimus arba imtis veiksmų kitais teisės aktuose nustatytais vykdymo užtikrinimo pagrindais ir negali ginčyti jų turinio. Kad būtų pradėtas vykdymo užtikrinimo procesas, kreditorius turi turėti teisės aktuose nurodytus vykdymo užtikrinimo pagrindus, o skolininkas turi turėti prievolę. Teismo antstoliai turi patikrinti, ar nuo teismo sprendimo priėmimo dienos skola neišnyko, nes ji galėjo būti sumokėta arba galėjo sueiti senaties terminas. Užtikrinimo teisių (pvz., hipotekos) turėtojų teisė, kad jiems būtų sumokėta, reglamentuojama pagal atskirą nuostatą.

3.2 Pagrindinės sąlygos

Civilinėse ir komercinėse bylose vykdymas paprastai užtikrinamas remiantis bendrosios kompetencijos teismo sprendimu arba nutartimi. Specialaus vykdomojo dokumento nereikia. Bendrosios kompetencijos teismai – tai apygardos teismai (suom. käräjäoikeus) (jie yra pirmosios instancijos teismai) ir apeliaciniai teismai (hovioikeus) bei Aukščiausiasis Teismas (korkein oikeus), (jie yra apeliacinės instancijos teismai). Arbitražo priteista suma taip pat gali būti vykdymo užtikrinimo pagrindas. Praktiškai vienas svarbiausių vykdymo užtikrinimo pagrindų yra savivaldybės institucijos patvirtintas išlaikymo orderis. Kita vertus, privačių suinteresuotųjų šalių sutarčių Suomija nepripažįsta vykdymo užtikrinimo pagrindais.

Teismo sprendimų, kurie gali būti skundžiami, vykdymas gali būti užtikrinamas, jeigu kreditorius pateikia teismo antstolio nurodytą užstatą žalai, kuri gali būti padaryta skolininkui, atlyginti. Tačiau lėšos negali būti sumokamos kreditoriui, kol vykdymo užtikrinimo pagrindai ir sprendimas dėl teisių suvaržymo ir pajamų arešto netapo galutiniai.

Svarbiausios nuostatos dėl ne Suomijoje priimtų teismo sprendimų vykdytinumo yra įtvirtintos ES teisėje (pvz., Reglamente „Briuselis I“ (Nr. 44/2001) ir Reglamente „Briuselis IIa“ (2201/2003)), taip pat Konvencijoje dėl teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo Šiaurės šalyse.

4 Vykdymo priemonių paskirtis ir pobūdis

4.1 Į kokį turtą gali būti nukreipiamas vykdymas?

Kai pradedama vykdymo užtikrinimo procedūra, skolininkui siunčiamas pranešimas apie pateiktą prašymą ir raginimas sumokėti. Jeigu skolininkas pagal raginimą sumokėti nesumoka ir savo iniciatyva nesikreipia dėl vykdymo užtikrinimo mokesčio sumokėjimo, pradedamas vykdymo užtikrinimas – pagal registrų duomenis tiriamos ir nustatomos skolininko pajamos ir turtas.

Užklausų teikimas bankams yra esminė šio tiriamojo darbo dalis. Dažniausiai areštuojamos darbo pajamos ir lėšos bankų sąskaitose. Užuot sulaikius tam tikrą reguliariai mokamo darbo užmokesčio sumą, taip pat gali būti patvirtintas mokėjimo planas. Skolininko pajamų ir turto nustatymo priemonės ir visi papildomi tyrimai reglamentuojami teisės aktais. Teismo antstoliai turi plačias teisės aktuose nustatytas teises – informaciją apie skolininkų finansinę padėtį jie gali gauti iš kelių registrų. Teismo antstoliai taip pat privalo surasti skolininkui priklausantį turtą. Vykdymo užtikrinimo priemonių turi būti imamasi nedelsiant. Pavyzdžiui, jeigu skolininkas gauna reguliarias pajamas, pirmasis mokėjimas kreditoriui paprastai atliekamas per du mėnesius nuo procedūros vykdymo pradžios. Skolininkas turi teisę pateikti skundą, tačiau mokėjimo išieškojimas nenutraukiamas, nebent teismas nurodo kitaip.

Gali būti prašoma visapusiško vykdymo užtikrinimo arba riboto vykdymo užtikrinimo. Jeigu neįmanoma iš karto išieškoti skolos, kreditoriai gali paprašyti vykdymo užtikrinimo institucijų vadinamosios pasyvios registracijos būdu dvejus metus stebėti skolą. Samdyti advokato ar teisinio konsultanto vykdymo užtikrinimo tikslais nereikia.

Gali būti suvaržomos skolininko teisės į visų rūšių kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kuris priklauso skolininkui, nėra apsaugotas ir jam netaikoma išimties teisė, taip pat gali būti suvaržomos teisės, gautinos pajamos arba piniginę vertę turintys daiktai. Jeigu kreditorius prašė riboto vykdymo užtikrinimo, gali būti suvaržytas tik registruose esantis turtas, kuriam nereikalinga likvidacija. Jeigu suvaržytą turtą reikia realizuoti, jis paprastai parduodamas vykdymo užtikrinimo aukcionuose, kurie paprastai skelbiami vietos laikraščiuose ir internetu.

Nuorodos į aukcionų skelbimus:

https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/ajankohtaista/myynti-ilmoitukset.html

https://huutokaupat.com/ulosotto/

Suomijos Vykdymo užtikrinimo įstatyme (suom. Ulosottolaki) taip pat įtvirtinta speciali nuostata, pagal kurią vykdymo užtikrinimo skyriaus viršininkas gali priimti sprendimą nepaisyti dirbtinės turto valdymo tvarkos. Teiginys, kad turtas priklauso trečiajai šaliai, netrukdo suvaržyti teisių į jį, jeigu:

  1. nustatoma, kad trečiosios šalies statusas grindžiamas turto valdymo ar kitokia tvarka, pagal kurią numatytas teisinis statusas, neatitinkantis tikrojo pobūdžio arba paskirties, atsižvelgiant į tai, kad skolininko valdžia atitinka savininko valdžią, jo veiksmai atitinka savininko veiksmus ir skolininkas dėl minėtos turto valdymo tvarkos naudojasi turto teikiama nauda ir kita lygiaverte nauda, ir
  2. teisinis statusas akivaizdžiai naudojamas siekiant užkirsti kelią vykdymo užtikrinimui arba užtikrinti, kad turtas būtų neprieinamas kreditoriams, ir
  3. nėra tikėtina, kad kreditoriui mokėtiną skolą kitais būdais pavyks išieškoti iš skolininko per pagrįstą laiką.

Tačiau suvaržymo negalima atlikti, jeigu turto valdymo tvarkai priklausanti trečioji šalis pateikia aiškius įrodymus, kad suvaržymu būtų pažeistos jos tikros teisės. Prireikus teismo antstolis turi tinkamai pasikonsultuoti su skolininku ir trečiąja šalimi, taip pat su kreditoriumi, nebent tai padarius vykdymą būtų gerokai sunkiau užtikrinti.

4.2 Koks yra vykdymo priemonių poveikis?

Tam tikrą poveikį turi vykdymo procedūros pradžia, tačiau pajamų areštas ir turto suvaržymas turi didelį teisinį poveikį. Kai turtas suvaržomas, skolininkas negali sunaikinti suvaržyto turto, juo disponuoti, jo įkeisti ar priimti kitų kreditoriui nepalankių sprendimų dėl šio turto. Bet kokie veiksmai, atlikti pažeidžiant šį draudimą, kreditoriaus atžvilgiu neturi teisinės galios. Tačiau turtą perėmusi šalis arba trečioji šalis gali naudotis sąžiningo įgijėjo apsauga. Teismo antstoliai turi plačias teises gauti informaciją ne tik iš skolininko, bet ir iš trečiųjų šalių, pvz., bankų. Kai bankas informuojamas apie skolininko lėšų įšaldymą, jis privalo niekam nepervesti skolininko banko sąskaitos lėšų, išskyrus teismo antstolį. Gautinos sumos ar atlyginimų sumokėjimas pažeidžiant šį draudimą yra nusikalstama veikla.

Vykdymo užtikrinimo procedūros metu pardavus turtą, pasikeičia nuosavybės teisės į daiktus. Kaip pirkimo kaina gautos lėšos kuo greičiau pervedamos kreditoriui.

Suvaržoma tiek turto, kiek reikia, kad kreditoriui būtų sumokėta skola. Tais atvejais, kai užtikrinti vykdymą prašo keli kreditoriai arba kai suvaržytas turtas yra, pavyzdžiui, įkeistas hipoteka, lėšos padalijamos kreditoriams teisės aktuose nustatyta pirmenybės tvarka. Valstybės renkami vykdymo užtikrinimo mokesčiai paprastai paimami iš skolininko. Jeigu užtikrinti vykdymo nepavyksta, kreditorius turi sumokėti nedidelį administravimo mokestį. Panašiai iš kreditoriaus paimamas mokestis už lėšų pervedimą. Išlaikymo išmokų bylose mokestis neimamas, o išlaikymo išmokai teikiama pirmenybė. Kreditoriui pervedami mokėjimai kiekvieną mėnesį gali skirtis atsižvelgiant į skolininko pajamų ir skolos sumos svyravimus.

Daugiau informacijos apie vykdymo užtikrinimo mokesčius pateikta čia: https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/ulosotto/ulosottomaksut.html

4.3 Koks yra tokių priemonių galiojimo terminas?

Pagal teisės aktus teismo antstoliai privalo atlikti savo pareigas greitai, be reikalo nedelsdami. Jeigu skolininkas neturi turto ar pajamų, kuriuos būtų galima suvaržyti arba areštuoti, byla grąžinama kreditoriui kaip neįvykdoma dėl vienos iš toliau nurodytų priežasčių: lėšų trūkumo, lėšų trūkumo ir informacijos nebuvimo, arba kreditorius informuojamas apie kitą, atskirai nurodytą išieškojimo kliūtį. Tokiais atvejais informacija apie pajamas ir turtą visada turi būti nustatoma naudojantis pagrindiniais registrais. Vykdymo užtikrinimo procedūra baigiama, tačiau kreditorius gali prašyti vykdymo užtikrinimą atnaujinti vėliau, tokiais atvejais dar kartą išnagrinėjama skolininko finansinė padėtis. Pavyzdžiui, kreditorius gali prašyti užtikrinti sprendimo vykdymą laiku pateikdamas naują prašymą, siekdamas, kad būtų areštuotas toks pajamų šaltinis kaip skolininko metų pabaigos mokestinė lengvata. Kreditorius gali prašyti, kad skola būtų įrašyta į vadinamąjį pasyvųjį registrą. Jeigu nagrinėjant kitą bylą būtų atskleista, kad skolininkas turi areštuotinų pajamų arba suvaržytino turto arba gauna mokestinę lengvatą, atliekant vykdymo užtikrinimo procedūrą atsižvelgiama į pasyviajame registre nurodytą skolą. Pasyvioji registracija lieka galioti dvejus metus nuo pažymos apie lėšų trūkumą datos.

5 Ar yra galimybė apskųsti sprendimą dėl tokios priemonės skyrimo?

Teismo antstolių taikomas vykdymo užtikrinimo priemones ir sprendimus gali apskųsti bet kas, kieno interesams minėta priemonė ar sprendimas turi poveikį. Apeliacinius skundus nagrinėja apygardos teismas (suom. käräjäoikeus). Apeliaciniai skundai turi būti pateikiami per tris savaites nuo tos dienos, kurią paskelbiamas sprendimas, arba nuo tos dienos, kurią suinteresuotoji šalis gauna pranešimą apie sprendimą.

Pateikus apeliacinį skundą vykdymo užtikrinimo procesas paprastai nestabdomas, jeigu teismas nenusprendžia kitaip. Jeigu apeliacinis skundas patenkinamas, teismas panaikina arba iš dalies pakeičia teismo antstolio sprendimą. Kai kuriais atvejais teismo antstoliai gali patys pataisyti akivaizdžias klaidas.

Jeigu, siekiant išspręsti su vykdymo užtikrinimu susijusį ginčą arba išnagrinėti reikalavimą, reikia surinkti daug žodinių įrodymų, bylą gali tekti svarstyti teisme civilinio proceso tvarka (vykdymo užtikrinimo ginčas).

6 Ar vykdymo procedūroje taikomi kokie nors apribojimai, visų pirma susiję su skolininko apsauga ir terminais?

Teisės aktuose numatytos nuostatos dėl draudimų užtikrinti vykdymą, pavyzdžiui, dėl socialinių pagrindų. Tam tikrų socialinių išmokų negalima areštuoti. Jeigu procedūroje dalyvaujantis skolininkas yra fizinis asmuo, nuo suvaržymo turi būti atskirti teisės aktuose atskirai numatyti daiktai, nauda ir teisės. Be to, turto negalima suvaržyti, jeigu, atsižvelgiant į turto vertę ir kitas sąlygas, kreditorius arba kreditoriai po vykdymo užtikrinimo išlaidų, vykdymo užtikrinimo mokesčių ir su turtu susijusių skolų sumokėjimo gautų tik nedidele laikytiną sumą.

Įgyvendinant arešto ir mokėjimo planus visada turi būti atsižvelgiama į įstatymu apsaugotą skolininko pajamų dalį: ši suma turi būti neišieškoma, kad skolininkas galėtų padengti savo pragyvenimo išlaidas. Paprastai galima įšaldyti ne daugiau kaip trečdalį skolininko atlyginimo po mokesčių. Patvirtintos apsaugotos pajamų dalys kartu su atvejų pavyzdžiais pateikiamos adresu

https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/velallisenaulosotossa/palkanulosmittaus.html

Remiantis vykdymo užtikrinimo pagrindu, kai fiziniam asmeniui išduodamas nurodymas sumokėti, vykdymas gali būti užtikrinamas 15 metų (vykdymo užtikrinimo pagrindų senaties terminas). Šis terminas yra 20 metų, jeigu vykdymo užtikrinimo pagrinduose nurodytas kreditorius yra fizinis asmuo arba jeigu reikalavimas grindžiamas nusikaltimu, už kurį skolininkas buvo nuteistas laisvės atėmimu arba viešaisiais darbais. Vykdymas negali būti užtikrinamas remiantis teismo sprendimu ar kitais pagrindais, jeigu taip suteikta teisė pasibaigė, nes skola buvo sumokėta arba pasibaigė senaties terminas, arba dėl tam tikros kitos priežasties.

Daugiau informacijos

https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index.html

https://valtakunnanvoudinvirasto.fi/fi/

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2007/en20070705

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 16/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.