Kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą?

Vokietija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Priverstinis vykdymas (vok. Zwangsvollstreckung) – tai procedūra, kuria siekiama valstybės priverstinėmis priemonėmis užtikrinti, kad būtų įvykdytas reikalavimas pagal privatinę teisę. Vykdymo užtikrinimo įgaliojimai priklauso valstybei, kuri savo suverenią valdžią įgyvendina per atstovus.

Kreditoriaus reikalavimo vykdymas gali būti užtikrintas įvairiomis priemonėmis, tai:

 • prekių areštas (vok. Pfändung);
 • reikalavimų ir kito skolininkui priklausančio turto areštas (ypač banko sąskaitų arba pajamų areštas);
 • skolininko turto aprašo sudarymas (vok. Vermögensauskunft);
 • priverstinės priemonės (vok. Zwangsmaßnahmen), kuriomis užtikrinama, kad prekės būtų grąžintos arba kad veiksmai būtų atlikti ar nuo jų susilaikyta;
 • hipotekos, kuria užtikrinamas reikalavimas (vok. Sicherungshypothek), užregistravimas;
 • priverstinis pardavimas (vok. Zwangsversteigerung);
 • likvidavimo administravimas (vok. Zwangsverwaltung).

Vokietijoje priverstinis vykdymas iš esmės reglamentuojamas pagal Civilinio proceso kodekso (vok. Zivilprozessordnung, ZPO) 704 straipsnį ir tolesnius straipsnius ir pagal Priverstinio pardavimo ir likvidavimo administravimo įstatymo (vok. Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung, ZVG) 946 straipsnį ir tolesnius straipsnius.

ZPO išdėstytos nuostatos, susijusios su Reglamentu (ES) Nr. 655/2014, kuriuo reglamentuojamas reikalavimų vykdymo užtikrinimas tarpvalstybiniu lygiu tarp ES valstybių narių.

2 Kokia institucija ar institucijos įgaliotos vykdyti šiuos sprendimus?

Vietos teismas (vok. Amtsgericht), kurio apylinkėje yra skolininko gyvenamoji vieta, yra kompetentingas užtikrinti vykdymą bylose, susijusiose su reikalavimais ir kitu turtu. Jeigu skolininko gyvenamoji vieta yra ne Vokietijoje, kompetencija priklauso teismui, kurio apylinkėje yra turtas (ZPO 13, 828 straipsniai).

Vietos teismas, kurio apylinkėje yra žemės sklypas, yra kompetentingas užtikrinti vykdymą priverstinio pardavimo ir likvidavimo administravimo būdu (ZPO 869 straipsnis kartu su ZVG 1 straipsniu).

Reikalavimui užtikrinti skirtą hipoteką registruoja vietos teismas, kuriame vedamas žemės registras (vok. Grundbuch) (ZPO 867 straipsnis, Žemės registro kodekso (vok. Grundbuchordnung) 1 straipsnis).

Bylas pirmąja instancija nagrinėjantis teismas yra kompetentingas užtikrinti vykdymą ir prižiūrėti, kad tam tikri veiksmai būtų atlikti, juos būtų leista atlikti arba nuo jų būtų susilaikyta (ZPO 887, 888, 890 straipsniai).

Visais kitais atvejais vykdymo užtikrinimo veiksmus atlieka antstolis (vok. Gerichtsvollzieher) (ZPO 753 straipsnis).

3 Kokiomis sąlygomis priimamas vykdomasis dokumentas arba sprendimas?

3.1 Procedūra

Procedūra priklauso nuo to, dėl kokios vykdymo užtikrinimo priemonės kreipiamasi. Vykdymas užtikrinamas galutiniais neskundžiamais teismo sprendimais, preliminariai vykdytinais teismo sprendimais (ZPO 704 straipsnis), laikinu areštu (vok. Arrest), nutartimis dėl laikinųjų apsaugos priemonių (vok. einstweilige Verfügungen, ZPO 929, 936 straipsniai) bei kitais ZPO 794 straipsnyje išvardytais vykdomaisiais dokumentais; prie jų priskiriamos ne tik teismo nutartys, bet ir arbitražo taryboje sudarytos taikos sutartys (vok. Vergleiche vor Gütestellen), advokatų sudarytos taikos sutartys (vok. Anwaltsvergleiche) ir notariniai aktai (vok. notarielle Urkunden). Dėl vykdymo užtikrinimo priemonės galima kreiptis į kompetentingą instituciją, remiantis vykdomuoju dokumentu.

Teismai priima sprendimą dėl kreditoriaus prašymo, paprastai prieš tai neišklausę skolininko, kad nebūtų pakenkta sėkmingam vykdymo užtikrinimui. Teisė būti išklausytam suteikiama taikant priemonę. Sprendimas dėl prašymo priimamas nutarties forma. Teismo sprendimai gali būti skundžiami pareiškiant prieštaravimą (ZPO 766 straipsnis) arba iš karto pateikiant skundą (ZPO 793 straipsnis).

Teisinis atstovavimas iš esmės nėra reikalaujamas (ZPO 78 straipsnis).

Antstolio atliekami vykdymo užtikrinimo veiksmai yra nukreipiami į kilnojamąjį turtą. Tokiu atveju antstolis yra įgaliotas leisti skolininkui sumokėti skolą dalimis, ir yra atsakingas už tai, kad vykdymo užtikrinimo procedūra būtų pradėta laiku ir būtų veiksmingai užbaigta. Viena iš pagrindinių antstolio pareigų – priimti skolininko priesaiką dėl turto aprašo. Kitos antstolio kompetencijos sritys:

 • sugrąžinti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (iškeldinti);
 • įveikti skolininko pasipriešinimą veiksmams, kuriuos jis turi leisti atlikti;
 • šalies prašymu įteikti priverstiniam vykdymui reikalingus dokumentus;
 • užtikrinti nutarčių dėl laikino arešto ir laikinųjų apsaugos priemonių vykdymą (jei už tai nėra atsakingas teismas);
 • užtikrinti arešto orderio vykdymą, jeigu atsisakoma pateikti turto aprašą.

Antstolis yra federalinės žemės (vok. Land) teismo pareigūnas, kurio veiklos administracinę priežiūrą vykdo vietos teismo pirmininkas. Tačiau atlikdamas su vykdymo užtikrinimu susijusias pareigas antstolis funkciniu požiūriu yra nepriklausomas: vykdant jo veiklos administracinę priežiūrą jam daryti įtakos negalima. Antstolio taikomas priemones ir sudarytas išlaidų ataskaitas galima ginčyti pareiškiant prieštaravimą (vok. Erinnerung). Ši nuostata taip pat taikoma tais atvejais, kai antstolis atsisako užtikrinti nutarties vykdymą. Skundus dėl priverstinio vykdymo pobūdžio (prieštaravimus) nagrinėja teismas, turintis jurisdikciją užtikrinti vykdymą.

Taikant vykdymo užtikrinimo priemones patiriamos išlaidos

Įstatyme nustatyti įvairūs vykdymo užtikrinimo būdai, kurie priklauso nuo reikalavimo, kurį reikia užtikrinti. Taikant skirtingas vykdymo užtikrinimo priemones, patiriamos nevienodos išlaidos.

 • a. Prekių areštas

Jeigu teisė į tai, kad būtų sumokėta tam tikra suma pinigų, yra patvirtinta, kreditorius gali prašyti, kad antstolis užtikrintų jos sumokėjimą. Kaip nustatyta mokesčių tarifų sąrašo (vok. Kostenverzeichnis, KV), pridėto prie Antstolių mokesčių įstatymo (vok. Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG), 205 punktą, už skolininko kilnojamojo turto areštą antstoliui mokamas 28,60 EUR mokestis. Areštuotas prekes parduodant viešame aukcione (tai gali būti vietos aukcionas arba internete rengiamas aukcionas, kuriame visuomenė gali dalyvauti naudodamasi aukciono platforma) arba jas realizuojant kitu būdu pagal mokesčių tarifų sąrašo 300 punktą mokamas papildomas 57,20 EUR mokestis. Galioja bendras principas, kad pagal mokesčių tarifų sąrašo 500 punktą taip pat turi būti mokamas papildomas mokestis už sugaištą laiką, jeigu iš antstolio parengtos ataskaitos matyti, kad oficialiam veiksmui įvykdyti jam prireikė daugiau negu trijų valandų. Papildomas mokestis yra 22,00 EUR už kiekvieną papildomą valandą arba jos dalį. Antstolis patiria ir kitų išlaidų, ypač kelionės išlaidų (mokesčių tarifų sąrašo 711 punktas).

 • b. Skolininkui priklausančių reikalavimų areštas

Nutarties dėl tam tikros sumos pinigų sumokėjimo vykdymas taip pat gali būti užtikrinamas pateikiant teismui prašymą dėl skolininkui priklausančio reikalavimo (pvz., darbo užmokesčio) arešto ir jo perleidimo kreditoriui bei mokėjimo išskaičiavimo iš tos skolos (vok. zur Einziehung – išieškojimo tikslais) arba kreditoriaus reikalavimo skolininkui patenkinimo iš perleisto reikalavimo (vok. an Zahlungs statt – vietoj sumokėjimo) (ZPO 829, 835 straipsniai). Paprastai areštuoti ir perleisti reikalavimą prašoma vienu metu ir dėl to priimamas bendras sprendimas dėl arešto ir perleidimo. Pagal mokesčių tarifų sąrašo, pridėto prie Teismo mokesčių įstatymo (vok. Gerichtskostengesetz, GKG), 2111 punktą už prašymo nagrinėjimą mokamas 22,00 EUR mokestis. Taip pat turi būti padengiamos ir antstolio išlaidos, patirtos įteikiant sprendimą dėl arešto ir perleidimo skolininkui trečiajam asmeniui.

 • c. Turto aprašo sudarymas

Už turto aprašo sudarymą pagal mokesčių tarifų sąrašo, pridėto prie Antstolių mokesčių įstatymo, 260 punktą antstoliui mokamas 36,30 EUR mokestis.

 • d. Į nekilnojamąjį turtą nukreiptas vykdymo užtikrinimas

Prie priverstinio vykdymo užtikrinimo priemonių, nukreiptų į skolininko nekilnojamąjį turtą, priskiriama hipoteka, registruojama žemės registre, priverstinis turto pardavimas arba likvidavimo administravimas.

Už hipotekos, kuria užtikrinamas reikalavimas, įregistravimą žemės registre pagal mokesčių tarifų sąrašo, pridėto prie Teismo ir notarų mokesčių įstatymo (vok. Gerichts- und Notarkostengesetz, GNotKG), 14121 punktą mokamas 1,0 dydžio mokestis, nustatomas pagal užtikrinamo reikalavimo vertę (įstatymo 53 straipsnio 1 dalis). 1 priede pateiktoje lentelėje nurodyti už reikalavimus iki 3 mln. EUR mokėtini mokesčiai.

Teismo mokesčiai už bylas, nagrinėjamas pagal Priverstinio pardavimo ir likvidavimo administravimo įstatymą, nustatomi pagal mokesčių tarifų sąrašo, pridėto prie Teismo mokesčių įstatymo, 2 dalies 2 skirsnio 1 ir 2 poskirsnius. Už sprendimą pagal prašymą priimti nutartį dėl priverstinio žemės pardavimo arba dėl leidimo įstoti į bylą mokėtinas 110,00 EUR mokestis. Taip pat yra nustatytas mokestis už patį teismo procesą, už tai, kad surengiamas bent vienas aukcionas, kuriame skelbiamas kvietimas teikti pasiūlymus, už pardavimo sandorio sudarymą ir už pajamų paskirstymą; kiekvienas iš šių mokesčių yra lygus 0,5. Mokesčiai už teismo procesus ir už aukciono surengimą nustatomi pagal turto, į kurį teismas leido nukreipti vykdymo užtikrinimo veiksmus, vertę (rinkos vertę, Teismo mokesčių įstatymo 54 straipsnio 1 dalis). Mokesčiai už pajamų paskirstymą nustatomi pagal aukcioną laimėjusio pasiūlymo kainą, neįskaitant palūkanų, bet įskaitant visų pagal aukciono sąlygas vykdytinų teisių vertę (Teismo mokesčių įstatymo 54 straipsnio 2 ir 3 dalys). Nustatant mokestį už pardavimo sandorio sudarymą taip pat būtina atsižvelgti į tai, kokia suma būtų laikoma priimtina pasiūlymo teikėjui kaip pajamos iš žemės sklypo pardavimo (Teismo mokesčių įstatymo 54 straipsnio 2 dalis). 2 priede pateiktoje lentelėje nurodyti mokesčiai už reikalavimus iki 500 000 EUR. Pagal mokesčių tarifų sąrašo, pridėto prie Teismo mokesčių įstatymo, 9 dalį be mokesčių atskirai reikia padengti bylos nagrinėjimo išlaidas; šias išlaidas sudaro ekspertui, kuris nustato turto rinkos vertę, mokamas mokestis, kaip nustatyta Teisminio atlygio ir kompensavimo įstatyme (vok. Justizvergütungs und entschädigungsgesetz, JVEG) (mokesčių tarifų sąrašo, pridėto prie Teismo mokesčių įstatymo, 9005 punktas).

Už sprendimą pagal prašymą priimti nutartį dėl likvidavimo administravimo arba dėl leidimo įstoti į bylą mokamas 110,00 EUR mokestis. Už patį likvidavimo administravimą imamas 0,5 proc. metinis mokestis, tačiau mokestis už visą administravimo laikotarpį negali būti mažesnis kaip 132,00 EUR, o už pirmuosius ir paskutiniuosius kalendorinius metus – ne mažesnis kaip 66,00 EUR. Mokesčio dydis nustatomas pagal bendras iš likvidavimo administravimo gautas pajamas (Teismo mokesčių įstatymo 55 straipsnis).

 • e. Išieškojimas ir priverstinės priemonės, kuriomis užtikrinama, kad veiksmai būtų atlikti, juos būtų leista atlikti arba nuo jų būtų susilaikyta

Jeigu skolininkas privalo perduoti kilnojamąjį turtą, antstolis turi paimti turtą iš skolininko ir perduoti jį kreditoriui. Už šį oficialų veiksmą pagal mokesčių tarifų sąrašo, pridėto prie Antstolių mokesčių įstatymo, 221 punktą antstoliui mokamas 28,60 EUR mokestis. Be šio mokesčio, pagal mokesčių tarifų sąrašo 500 punktą taip pat turi būti mokamas papildomas mokestis už sugaištą laiką, jeigu iš antstolio parengtos ataskaitos matyti, kad oficialiam veiksmui įvykdyti jam prireikė daugiau negu trijų valandų. Papildomas mokestis yra 22,00 EUR už kiekvieną papildomą valandą arba jos dalį.

Jeigu skolininkas turi perduoti nekilnojamąjį turtą, antstolis turi perimti iš skolininko disponavimo šiuo turtu teisę ir perduoti ją kreditoriui (iškeldinimas). Pagal mokesčių tarifų sąrašo, pridėto prie Antstolių mokesčių įstatymo, 240 punktą imamas 150,00 EUR mokestis. Jeigu oficialaus veiksmo vykdymas trunka ilgiau negu tris valandas, šiuo atveju už sugaištą laiką pagal mokesčių tarifų sąrašo 500 punktą taip pat mokamas papildomas 22,00 EUR mokestis už kiekvieną papildomą valandą arba jos dalį. Be to, pagal mokesčių tarifų sąrašo, pridėto prie Antstolių mokesčių įstatymo, 7 punktą turi būti padegtos antstolio išlaidos, įskaitant būtinų trečiųjų šalių suteiktų paslaugų, pavyzdžiui, iškeldinimo arba spynų meistro paslaugų kainą.

Teismo procese, kuriame siekiama priversti atlikti tam tikrą veiksmą (nepriklausomai nuo to, ar jį gali atlikti tik skolininkas, ar vietoj jo šį veiksmą gali atlikti kitas asmuo), leisti atlikti veiksmą arba susilaikyti nuo veiksmo, kiekvienu atveju pagal mokesčių tarifų sąrašo, pridėto prie Teismo mokesčių įstatymo, 2111 punktą, mokamas 22,00 EUR mokestis.

3.2 Pagrindinės sąlygos

Vykdymo užtikrinimo priemones kreditoriaus prašymu leidžiama taikyti tik tada, jeigu kreditorius turi jo reikalavimą patvirtinantį vykdomąjį dokumentą. Tai gali būti galutinis neskundžiamas teismo sprendimas, preliminariai vykdytinas teismo sprendimas (ZPO 704 straipsnis) arba vienas iš ZPO 794 straipsnyje nurodytų dokumentų (pvz., teisminis susitarimas (vok. gerichtlicher Vergleich), vykdomasis dokumentas (vok. Vollstreckungsbescheid) arba notarinis aktas). Galioja bendra taisyklė, kad į dokumentą turi būti įtrauktas teismo pažymėjimas dėl dokumento vykdytinumo (vok.Vollstreckungsklausel) (ZPO 724 straipsnis). Teismo pažymėjimo dėl vykdytinumo reikalaujama tik išimtiniais atvejais, t. y. vykdomųjų dokumentų, nutarčių dėl laikino arešto ir laikinųjų apsaugos priemonių atvejais (ZPO 796 straipsnis, 929 straipsnio 1 dalis ir 936 straipsnis). Be to, vykdymo užtikrinimas gali būti pradėtas tik tokiu atveju, jeigu dokumentas jau yra įteiktas skolininkui, arba tuo pačiu metu, kai jis įteikiamas (ZPO 750 straipsnio 1 dalis).

4 Vykdymo priemonių paskirtis ir pobūdis

4.1 Į kokį turtą gali būti nukreipiamas vykdymas?

Vykdymo užtikrinimas gali būti nukreiptas į skolininko kilnojamąjį turtą, reikalavimus ir kitas turtines teises bei nekilnojamąjį turtą.

ZPO 811 straipsnyje nurodytas tam tikras turtas, kurio areštuoti negalima. Taip siekiama užtikrinti, kad skolininkas ir jo šeimos ūkis išsaugotų būtiniausius esminius asmeninėms ar profesinėms reikmėms reikalingus daiktus.

Ribojamas ir skolininko uždirbtų pajamų areštas. ZPO 850 straipsnyje ir tolesniuose straipsniuose nustatytos tam tikros sumos, kurių negalima areštuoti, nes jos reikalingos skolininko pragyvenimui. Kredito likučiai gali būti apsaugomi „neareštuotinoje sąskaitoje“ (vok. Pfändungsschutzkonto, ZPO 850k straipsnis). Šiose sąskaitose laikomos tam tikros sumos kurių negalima areštuoti, nepriklausomai nuo kredito likučio kilmės (ZPO 899 straipsnis ir tolesni straipsniai).

4.2 Koks yra vykdymo priemonių poveikis?

 • Skolininko atžvilgiu

Jei užtikrinamas piniginio reikalavimo vykdymas ir jis yra nukreipiamas į skolininko kilnojamąjį turtą, toks turtas areštuojamas ir parduodamas. Areštas yra oficialus veiksmas, per kurį areštuotas objektas konfiskuojamas. Jei objektas konfiskuojamas, skolininkas, be kitų pasekmių, netenka teisės disponuoti konfiskuotu objektu.

 • Kreditoriaus atžvilgiu

Kreditorius įgyja teisę patenkinti reikalavimą iš areštuoto objekto (vok. (Pfandrecht) (ZPO 804 straipsnio 1 dalis). Dėl teisės patenkinti reikalavimą iš areštuoto objekto atsiranda teisė naudoti areštuotą objektą ir savo reikalavimą patenkinti iš gaunamų įplaukų.

 • Trečiųjų šalių atžvilgiu

Jeigu areštuojami ir perleidžiami skolininko reikalavimai trečiajai šaliai, trečioji šalis nebegali atlikti mokėjimo skolininkui. Iš kreditoriui perleisto skolininko reikalavimo skolinga suma atskaitoma tik kreditoriaus naudai. Tokiu atveju skolininkas netenka teisės į jam mokėtiną skolą. Šį reikalavimą pažeidusiai trečiajai šaliai gali būti pareikštas ieškinys dėl nuostolių atlyginimo.

Jeigu antstolis areštuoja ne skolininkui, bet trečiajai šaliai priklausantį kilnojamąjį turtą, trečioji šalis gali prieštarauti jos turto areštui pareikšdama trečiosios šalies prieštaravimą (vok. Drittwiderspruchsklage, ZPO 771 straipsnis).

4.3 Koks yra tokių priemonių galiojimo terminas?

Pagal Civilinio kodekso (BGB) 197 straipsnį reikalavimams, kurių nebegalima skųsti, ir reikalavimams pagal vykdomuosius susitarimus ar aktus, taikomas 30 metų senaties terminas. Kreditorius gali pradėti vykdymo užtikrinimo bylą bet kuriuo metu iki minėto termino pabaigos.

5 Ar yra galimybė apskųsti sprendimą dėl tokios priemonės skyrimo?

Vokietijos teisėje nėra bendros vykdymo užtikrinimo sankcionavimo procedūros. Taigi, šiuo atžvilgiu nėra ir specialių teisių gynimo priemonių,

Skolininkas gali ginčyti priemones, kurias vykdymo užtikrinimo byloje prašoma jam taikyti. Jis gali pareikšti prieštaravimą (vok. Erinnerung) dėl vykdymo užtikrinimo būdo. Jis gali iš karto paduoti skundą (vok. Beschwerde) dėl bet kurio sprendimo, priimto teismo procese jo neišklausius (ZPO 793, 567 straipsniai). Toks skundas turi būti paduotas teismui, dėl kurio sprendimo prieštaraujama, arba apeliaciniam teismui per dvi savaites.

Prašymas dėl tokios teisių gynimo priemonės neturi tiesioginio poveikio pradėtos vykdymo užtikrinimo bylos eigai, todėl neturi stabdomojo poveikio.

Teisių gynimo priemonėmis gali naudotis (pareikšti prieštaravimą ir iš karto paduoti skundą) ir kitos proceso šalys (pvz., kreditorius arba trečioji šalis skolininkė).

6 Ar vykdymo procedūroje taikomi kokie nors apribojimai, visų pirma susiję su skolininko apsauga ir terminais?

Areštuoti viso skolininko turto (vok. Kahlpfändung) neleidžiama. Yra nustatytos įvairios apsaugos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad skolininkas galėtų gyventi oriai. Žr. atsakymą į 4.1 klausimą.

Taip pat yra draudžiama areštuoti daugiau, negu būtina kreditoriaus reikalavimui patenkinti ir vykdymo užtikrinimo išlaidoms padengti (perteklinio arešto draudimas (vok. Verbot der Überpfändung, ZPO 803 straipsnis).

1 priedas

Komercinė vertė
iki ... EUR

Mokestis
B lentelė
… EUR

Komercinė vertė
iki ... EUR

Mokestis
B lentelė
… EUR

Komercinė vertė
iki ... EUR

Mokestis
B lentelė
… EUR

500

15,00

200 000

435,00

1 550 000

2 615,00

1 000

19,00

230 000

485,00

1 600 000

2 695,00

1 500

23,00

260 000

535,00

1 650 000

2 775,00

2 000

27,00

290 000

585,00

1 700 000

2 855,00

3 000

33,00

320 000

635,00

1 750 000

2 935,00

4 000

39,00

350 000

685,00

1 800 000

3 015,00

5 000

45,00

380 000

735,00

1 850 000

3 095,00

6 000

51,00

410 000

785,00

1 900 000

3 175,00

7 000

57,00

440 000

835,00

1 950 000

3 255,00

8 000

63,00

470 000

885,00

2 000 000

3 335,00

9 000

69,00

500 000

935,00

2 050 000

3 415,00

10 000

75,00

550 000

1 015,00

2 100 000

3 495,00

13 000

83,00

600 000

1 095,00

2 150 000

3 575,00

16 000

91,00

650 000

1 175,00

2 200 000

3 655,00

19 000

99,00

700 000

1 255,00

2 250 000

3 735,00

22 000

107,00

750 000

1 335,00

2 300 000

3 815,00

25 000

115,00

800 000

1 415,00

2 350 000

3 895,00

30 000

125,00

850 000

1 495,00

2 400 000

3 975,00

35 000

135,00

900 000

1 575,00

2 450 000

4 055,00

40 000

145,00

950 000

1 655,00

2 500 000

4 135,00

45 000

155,00

1 000 000

1 735,00

2 550 000

4 215,00

50 000

165,00

1 050 000

1 815,00

2 600 000

4 295,00

65 000

192,00

1 100 000

1 895,00

2 650 000

4 375,00

80 000

219,00

1 150 000

1 975,00

2 700 000

4 455,00

95 000

246,00

1 200 000

2 055,00

2 750 000

4 535,00

110 000

273,00

1 250 000

2 135,00

2 800 000

4 615,00

125 000

300,00

1 300 000

2 215,00

2 850 000

4 695,00

140 000

327,00

1 350 000

2 295,00

2 900 000

4 775,00

155 000

354,00

1 400 000

2 375,00

2 950 000

4 855,00

170 000

381,00

1 450 000

2 455,00

3 000 000

4 935,00

185 000

408,00

1 500 000

2 535,002 priedas

Reikalaujama suma
iki ... EUR

Mokestis
... ... EUR

Reikalaujama suma
iki ... EUR

Mokestis
... ... EUR

500

38,00

50 000

601,00

1 000

58,00

65 000

733,00

1 500

78,00

80 000

865,00

2 000

98,00

95 000

997,00

3 000

119,00

110 000

1 129,00

4 000

140,00

125 000

1 261,00

5 000

161,00

140 000

1 393,00

6 000

182,00

155 000

1 525,00

7 000

203,00

170 000

1 657,00

8 000

224,00

185 000

1 789,00

9 000

245,00

200 000

1 921,00

10 000

266,00

230 000

2 119,00

13 000

295,00

260 000

2 317,00

16 000

324,00

290 000

2 515,00

19 000

353,00

320 000

2 713,00

22 000

382,00

350 000

2 911,00

25 000

411,00

380 000

3 109,00

30 000

449,00

410 000

3 307,00

35 000

487,00

440 000

3 505,00

40 000

525,00

470 000

3 703,00

45 000

563,00

500 000

3 901,00

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 19/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.