Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą?

Italija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Vykdymas – priverstinis teismo sprendimų ir kitų vykdomųjų dokumentų (skolos dokumentų, viešų potvarkių (it. atti publici) ir su konkrečiomis paslaugomis susijusių privačių aktų, kurių autentiškumas patvirtintas) įgyvendinimas. Šiame etape, kurio metu vis dar vyksta teisminis nagrinėjimas, gali įsikišti teisėsaugos ir teisėtvarkos tarnybos, jeigu skolininkas savanoriškai nevykdo prievolių.

2 Kokia institucija ar institucijos įgaliotos vykdyti šiuos sprendimus?

Kompetenciją atlikti vykdymo veiksmus turi bendrosios kompetencijos teismai. Prašymas dėl vykdymo atsisakymo, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 (reglamento „Briuselis I“ nauja redakcija) 47 straipsnio 1 dalyje, taip pat turi būti pateikiamas bendrosios kompetencijos teismams.

3 Kokiomis sąlygomis priimamas vykdomasis dokumentas arba sprendimas?

Vykdomojo dokumento turėjimas yra būtina ir pakankama sąlyga vykdymo veiksmams pradėti. Vykdomieji dokumentai paprastai yra nustatyti įstatymu, t. y. Civilinio proceso kodekso 474 straipsniu; vykdomieji dokumentai yra dviejų rūšių: teisminiai ir neteisminiai. Teisminiai vykdomieji dokumentai – teismo sprendimai, aktai ir nutartys, kuriuos teismas priėmė bylos nagrinėjimo metu arba proceso pabaigoje. Neteisminiai dokumentai – šalių savarankiškai sudaryti skolos dokumentai, vieši potvarkiai ir privatūs aktai, kurių autentiškumas patvirtintas.

3.1 Procedūra

Vykdymas pradedamas, kai skolininkui įteikiamas vykdomasis dokumentas; tai turi būti vykdytina kopija, kaip nustatyta Civilinio proceso kodekso 475 straipsnyje, ir vykdymo nutartis (it. precetto), kuri yra preliminarus sprendimas, kuriuo skolininkas įpareigojamas įvykdyti prievolę per ne trumpesnį nei 10 dienų laikotarpį ir kuriuo įspėjama, kad priešingu atveju bus pradėtas priverstinis vykdymas pagal Civilinio proceso kodekso 480 straipsnį. 480 straipsnio trečioje pastraipoje nustatyta, kad vykdymo nutartyje kreditorius privalo pasirinkti nuolatinę gyvenamąją vietą savivaldybėje, kurioje jurisdikciją turi vykdymą užtikrinantis teismas. Jeigu nuolatinė gyvenamoji vieta nepasirenkama, skundai dėl vykdymo nutarties paduodami nutarties įteikimo vietos teismui, o pranešimai kreditoriui įteikiami to paties teismo raštinėje. Įvykdžius šiuos oficialius reikalavimus, antstolis gali pradėti vykdymo procesą nuo arešto, tačiau pirmiausia jis turi parodyti minėtus reikalaujamus dokumentus. Areštas atliekamas per 90 dienų nuo vykdymo nutarties įteikimo dienos, bet ne anksčiau nei toje nutartyje nurodytą dieną, priešingu atveju nutartis nebegalios (481 straipsnis). Šiame etape būtinas teisinis atstovavimas.

Areštas nustoja galioti, jeigu per 45 dienas nuo jo atlikimo neprašoma perduoti ar parduoti turtą.

Pasitelkus teisėsaugos ir teisėtvarkos tarnybas, vykdymu siekiama užtikrinti priverstinį neįvykdytų prievolių įgyvendinimą. Vykdymą galima taikyti finansinėms skoloms ir prievolėms, susijusioms su kilnojamojo turto perdavimu arba nekilnojamojo turto atlaisvinimu, ir nepakeičiamoms teigiamoms prievolėms.

3.2 Pagrindinės sąlygos

Būtina ir pakankama sąlyga vykdymui pradėti yra vykdomojo dokumento, kuriame nustatyta „tikra, fiksuoto dydžio ir mokėtina“ teisė (it. certo, liquido ed esigibile) (474 straipsnis), turėjimas. Tikrumo laipsnis priklauso nuo vykdomojo dokumento: akivaizdu, kad didesnį tikrumo laipsnį suteikia pirmos instancijos teismo sprendimas (kuris yra preliminariai vykdytinas), palyginti su skolos dokumentu arba sandoriais, patvirtintais viešais potvarkiais arba privačiais aktais, kurių autentiškumas patvirtintas.

4 Vykdymo priemonių paskirtis ir pobūdis

Vykdymą užtikrinantis teismas proceso metu taiko įvairių rūšių priemones, paprastai priimdamas įsakymus (it. ordinanze). Tai yra įvairios priemonės: nuo priemonių, kurios yra reikalingos norint nustatyti tinkamo bylos nagrinėjimo taisykles, iki priemonių dėl daikto perdavimo, pvz., dekretas (it. decreto), kuriuo areštuotas turtas perduodamas asmeniui, kuris už jį aukcione pasiūlė didžiausią kainą.

4.1 Į kokį turtą gali būti nukreipiamas vykdymas?

Konfiskuoti galima toliau nurodytą turtą: a) kilnojamąjį turtą, b) nekilnojamąjį turtą, c) skolininko reikalavimus ir kilnojamąjį turtą, kurį skolininkas laiko trečiųjų šalių patalpose, d) įmonių akcijas.

Taip pat gali būti užtikrinamas prievolių atiduoti kilnojamąjį turtą ir atlaisvinti nekilnojamąjį turtą ir pakeičiamų teigiamų bei neigiamų prievolių vykdymas.

4.2 Koks yra vykdymo priemonių poveikis?

Pinigų sumų išieškojimo, kuris pradedamas areštu, atveju vykdymas reiškia, kad skolininkas, kurio atžvilgiu buvo įvykdyta vykdymo nutartis, areštuotais pinigais negali naudotis. Todėl visi disponavimo tais pinigais veiksmai negalios ir jais negalima užkirsti kelio vykdymui.

4.3 Koks yra tokių priemonių galiojimo terminas?

Vykdymo priemonės – pareikštų reikalavimų patenkinimo priemonės, todėl tyrimų metu jų negalima naudoti kaip įrodymų.

5 Ar yra galimybė apskųsti sprendimą dėl tokios priemonės skyrimo?

Teisės sistemoje skolininkui (ir (arba) trečiosioms šalims, į kurias nukreiptas vykdymas) leidžiama apskųsti su vykdymo procedūra susijusius aktus ir teismo sprendimus. Dėl skundų gali būti priimami dviejų rūšių teismo sprendimai:

– skundas dėl vykdymo (it. opposizione all’esecuzione) (Civilinio proceso kodekso 615 ir 616 straipsniai), kuriuo ginčijama teisė tęsti vykdymą (arba kreditoriaus teisė tęsti vykdymą);

– skundas dėl vykdomųjų dokumentų (it. opposizione agli atti esecutivi) (Civilinio proceso kodekso 617 ir 618 straipsniai), kuriuo ginčijamos procesinės klaidos (t. y. su vykdymo procedūra susijusių dokumentų teisėtumas).

Skundai dėl vykdymo arba vykdomųjų dokumentų, paduoti prieš priverstinio vykdymo pradžią, apibūdinami kaip skundai dėl vykdymo nutarties (it. precetto), nes jie paduodami po to, kai įteikiamas dokumentas, kuriuo iš anksto pranešama apie vykdymo pradžią: pagal bendrąsias kodekso nuostatas skundas dėl vykdymo nutarties paduodamas teismui, kuris turi jurisdikciją byloje arba jurisdikcija jam priklauso pagal sumą ir teritoriją.

Jeigu vykdymas jau prasidėjo arba arešto orderis jau įteiktas, vykdymas arba vykdomieji dokumentai apskundžiami paduodant konkretų skundą vykdomajam teismui.

Trečiosios šalys, teigiančios, kad jos turi daiktines teises į areštuotą turtą, gali paduoti skundą vykdomajam teismui ir tai turi padaryti iki turto pardavimo arba perdavimo.

Šis klausimas teisiškai reglamentuojamas Civilinio proceso kodekso 615, 616, 617, 618 ir 619 straipsniais.

6 Ar vykdymo procedūroje taikomi kokie nors apribojimai, visų pirma susiję su skolininko apsauga ir terminais?

Be daiktų, kurių pagal specialias teisines nuostatas negalima areštuoti, areštas negali būti taikomas toliau nurodytam turtui:

1) šventiems objektams ir daiktams, naudojamiems religinėms apeigoms;

2) vestuviniams žiedams, drabužiams, namų ūkio tekstilei, lovoms, pietų stalams ir kėdėms, drabužių spintoms, komodoms, šaldytuvams, dujinėms ir elektrinėms viryklėms ir orkaitėms, skalbimo mašinoms, namų ūkio ir virtuvės įrankiams ir baldams, kuriuose jie laikomi, kad jų pakaktų skolininko ir jo namų ūkio poreikiams patenkinti; tačiau tai neapima didelės vertės baldų (išskyrus lovas), įskaitant vertingus antikvarinius ir patvirtintą meninę vertę turinčius daiktus;

3) maistui ir kurui, kuris yra būtinas skolininkui ir ankstesniuose punktuose nurodytiems kitiems asmenims pragyventi vieną mėnesį.

Didelę piniginę vertę turintys baldai (išskyrus lovas) (įskaitant vertingus antikvarinius ir patvirtintą meninę vertę turinčius daiktus) taip pat negali būti areštuojami.

Ginklai ir kiti daiktai, kuriuos skolininkas turi turėti, kad galėtų teikti viešąsias paslaugas, apdovanojimai, laiškai, užrašai ir apskritai šeimos dokumentai, taip pat rankraščiai, išskyrus atvejus, kai jie yra kolekcijos dalis, negali būti areštuojami.

Įstatyme nustatyta, kad inter alia negalima areštuoti valstybei priklausančio turto, valstybei ar kitam viešajam subjektui priklausančio turto, kuriuo negalima disponuoti, turto, kuriam taikomas sutuoktinių turto režimas, bažnytinėms institucijoms priklausančio turto ir religinių pastatų.

Vykdymo veiksmas negali būti sėkmingas, jeigu visiškai pasibaigė reikalavimui taikomas senaties terminas. Senaties terminai priklauso nuo atitinkamos teisės. Tačiau svarbu pažymėti, kad kartais įstatymuose būna nustatyti skirtingi senaties terminai, kurių trukmė priklauso nuo reikalavimą, kuriuo grindžiamas vykdymas, patvirtinančio dokumento rūšies. Pavyzdžiui, teismo sprendime nustatytam reikalavimui taikomas 10 metų senaties terminas, net jeigu šios rūšies reikalavimui galioja įstatymuose nustatytas trumpesnis senaties terminas.

Įstatymai buvo neseniai pakeisti taip, kad skolininko nuolatinės buvimo vietos, laikinos ar nuolatinės gyvenamosios vietos arba pagrindinės buveinės teismas kreditoriaus prašymu gali leisti areštuoti turtą elektroniniu būdu (Civilinio proceso kodekso 492-bis straipsnis, pakeistas 2015 m. birželio 27 d. įstatyminiu dekretu Nr. 83 (pakeistas 2015 m. rugpjūčio 6 d. įstatymu Nr. 132)); taip pat buvo nustatyti mokėjimo dalimis būdai, jeigu vykdymas yra nukreiptas į kilnojamuosius daiktus, kurie taikomi keičiant areštuotiems daiktams taikomas priemones (it. conversione del pignoramento).

Susiję priedai

Civilinio proceso kodeksas (474–482 straipsniai) PDF (64 Kb) it

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 22/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.