Kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą?

Malta
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Vykdymas reiškia, kad teismo sprendimas yra įgyvendinamas.

2 Kokia institucija ar institucijos įgaliotos vykdyti šiuos sprendimus?

Tai priklauso nuo pateikto prašymo. Pavyzdžiui, Viešojo registro direktorius padaro hipotekos įrašą gavęs patvirtintą teismo sprendimo kopiją kartu su registro išrašu, kuriame nurodyta, kad teismo sprendimas neapskųstas ir pasibaigė jo apskundimo terminas ar kad teismo sprendimo neįmanoma apskųsti.

3 Kokiomis sąlygomis priimamas vykdomasis dokumentas arba sprendimas?

Pagal bendrąsias teisės aktų nuostatas – Civilinio proceso organizavimo kodeksą (Maltos įstatymų 12 sk.), vykdomaisiais dokumentais laikoma;

 • teismo raštas, jei skola yra nustatyta, apskaičiuota ir mokėtina ir jei tai nėra veiksmo įvykdymas ir jei skola neviršija 25000 EUR. Šis klausimas reglamentuojamas Civilinio proceso organizavimo kodekso 166A straipsnyje.
 • Maltos teismų sprendimai ir nutartys;
 • Maltos notaro ar bet kurio kito valstybės tarnautojo, įgalioto gauti šiuos dokumentus, gautos sutartys, jei sutartis yra dėl nustatytos, apskaičiuotos ir mokėtinos skolos ir jei nereikia įvykdyti kokio nors veiksmo;
 • apmokestintos teismo mokesčių ir mokėjimų sąskaitos, išrašytos advokato, įgaliotojo administratoriaus, teismo eksperto ar kito teismo darbuotojo ar liudytojo naudai, nebent pagal teisės aktus šios apmokestintos sąskaitos nėra užginčytos;
 • Maltos arbitražo centre registruotų arbitrų sprendimai;
 • paprastieji ir įsakomieji vekseliai;
 • tarpininkavimo siekiant taikos sutartys, kurias tarpininkavimo siekiant taikos šalys paskelbia vykdytinomis;
 • Vartotojų skundų teismo sprendimai.

Specialiuosiuose teisės aktuose, pavyzdžiui, mokesčių teisės aktuose, taip pat numatyti kiti vykdomieji dokumentai.

3.1 Procedūra

Aktai, kuriais, atsižvelgiant į aplinkybes, gali būti vykdomi vykdomieji dokumentai:

 • kilnojamojo turto arešto orderis;
 • nekilnojamojo turto arešto orderis;
 • veikiančios komercinės įmonės arešto orderis;
 • teisminis kilnojamojo ar nekilnojamojo turto ar su nekilnojamuoju turtu susietų teisių pardavimas aukcione;
 • vykdomasis raštas, įteikiamas asmeniui, turinčiam skolininkui priklausantį turtą;
 • iškeldinimo iš nekilnojamojo turto orderis;
 • orderis in factum;
 • jūrų laivo arešto orderis;
 • orlaivio arešto orderis;
 • orderis in procinctu.

Jei vykdomasis dokumentas įsigalioja pagal 166A straipsnį, asmuo, prašantis įregistruoti teismo raštą, laikomą vykdomuoju dokumentu, pateikia Teismo sekretoriui teismo rašto kopiją, įteikimo įrodymus ir gauto atsakymo (jei jis gautas) kopiją.

Kalbant apie kitus vykdomuosius dokumentus, procedūra skiriasi atsižvelgiant į jų pobūdį. Šią informaciją galima rasti Civilinio proceso organizavimo kodekso 252 ir paskesniuose straipsniuose.

3.2 Pagrindinės sąlygos

Sąlygos priklauso nuo jų pobūdžio. Informacija pateikiama Civilinio proceso organizavimo kodekso 252 ir paskesniuose straipsniuose.

4 Vykdymo priemonių paskirtis ir pobūdis

4.1 Į kokį turtą gali būti nukreipiamas vykdymas?

Išieškojimas gali būti nukreipiamas į kilnojamąjį turtą, įskaitant:

 • ūkinių prekybos bendrijų kapitalą ir akcijas;
 • kompetentingos institucijos išduotas licencijas, kurios nustatomos už teisingumą atsakingo ministro taisyklėse;
 • draudimo liudijimus;
 • kredito užtikrinimą ir bet kurią intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisę.

Tačiau išieškojimas negali būti nukreiptas į:

 • kasdienius drabužius, patalynę ir buities reikmenis bei baldus, kurie laikomi pagrįstai būtinais deramam skolininko ir jo šeimos gyvenimui;
 • asmens dokumentus ir knygas, susijusias su skolininko, jo sutuoktinio ar vaikų profesija;
 • notarų registrus ir knygas;
 • įrankius ir priemones, reikalingas skolininkui, jo sutuoktiniui ar vaikams mokytis tam tikro mokslo ar amato ar jį praktikuoti;
 • gyvūnus ir įrankius, reikalingus žemės ūkiui, taip pat vaisius, kurie jau nuimti ar dar neatskirti nuo žemės;
 • orlaivius, kurie išimtinai paskirti valstybinėms paslaugoms teikti, įskaitant pašto paslaugas, tačiau neįskaitant komercinių paslaugų;
 • jūrų laivus, visa apimtimi priklausančius Maltos vyriausybės laivynui;
 • bažnytinius drabužius ir indus, naudojamus veikiančioje bažnyčioje arba priklausančius kunigui, religinei grupei ar bet kuriam jos nariui;
 • bet kurio Maltos policijos pajėgų ar ginkluotųjų pajėgų nario turtą – ginklus, šaudmenis, įrangą, įrankius ar drabužius, naudojamus pareigoms atlikti.

Gali būti areštuojamas nekilnojamasis turtas, veikiančios komercinės įmonės, laivai ir orlaiviai.

Nutartys dėl kitam asmeniui priklausančio skolininko turto negali būti priimamos dėl:

 • darbo užmokesčio (įskaitant premijas, išmokas, užmokestį už viršvalandžius ir kitą uždarbį);
 • visų išmokų, pensijų, išmokų ar paramos, nurodytos Socialinės apsaugos įstatyme, ar kitų išmokų asmenims, kuriems pensiją moka vyriausybė;
 • bet kokių vyriausybės labdaros išmokų ar dovanų;
 • bet kokio palikimo, kuris aiškiai paliktas išlaikymo tikslais, jei skolininkas neturi kitų pragyvenimo lėšų, o pati skola nėra mokėtina dėl išlaikymo;
 • bet kurios išlaikymui skirtos sumos, nesvarbu, ar ji priteista officio judicis, ar viešu dokumentu, jei pati skola nėra mokėtina dėl išlaikymo;
 • pinigų, kurie suteikti skolininkui paskolos aktu namo, kuris yra skirtas skolininkui kai pagrindinė gyvenamoji vieta, statybai ir priežiūrai;
 • banko sąskaitos kreditavimo, išskyrus kredito korteles, kurias naudojant veiklą vykdo skolininko vadovaujama veikianti komercinė įmonė;
 • banko garantijų ir akredityvų.

4.2 Koks yra vykdymo priemonių poveikis?

Vykdomieji dokumentai vykdomi ir juos naudojant pagal teisės aktus paimamas kito asmens turtas.

4.3 Koks yra tokių priemonių galiojimo terminas?

Viskas priklauso nuo konkretaus atvejo, tačiau apskritai galima teigti, kad vykdomieji raštai galioja tol, kol galioja teisė, kuria remiantis jie buvo išduoti. Nutartys dėl kitam asmeniui priklausančio skolininko turto negali būti pratęsiamos ir galioja tol, kol teismas jas panaikina nutartimi.

5 Ar yra galimybė apskųsti sprendimą dėl tokios priemonės skyrimo?

Asmuo, kurio atžvilgiu išduodamas vykdomasis raštas, ar bet kuris kitas suinteresuotasis asmuo gali pateikti prašymą šį raštą išdavusiam teismui dėl viso vykdomojo rašto ar jo dalies panaikinimo. Apie prašymą pranešama priešingai šaliai, kuri per 10 dienų turi pateikti atsakymą, kuriame išdėsto visus norimus argumentus. Teismas priima sprendimą dėl prašymo išklausęs šalis. Minėtą nutartį galima apskųsti apeliacine tvarka per 6 dienas nuo nutarties perskaitymo viešame teismo posėdyje dienos.

6 Ar vykdymo procedūroje taikomi kokie nors apribojimai, visų pirma susiję su skolininko apsauga ir terminais?

Aukštesniųjų teismų sprendimai gali vėl tapti vykdytini praėjus dešimčiai (10) metų nuo tos dienos, kai teismo sprendimas ar nutartis galėjo būti įvykdyta. Žemesnės instancijos teismų ar reikalavimų dėl nedidelių sumų teismo sprendimai gali vėl tapti vykdytini po 5 metų. Sutartimi sudaryti vykdomieji dokumentai, jei skola yra aiškiai nustatyta, apskaičiuota ir mokėtina, pagal Maltos įstatymų 12 skyriaus 166A straipsnį ir paprastieji bei įsakomieji vekseliai gali vėl tapti vykdytini praėjus 3 metams. Jie vėl tampa vykdytini pateikus prašymą kompetentingam teismui. Pareiškėjas taip pat priesaika patvirtina skolos ar reikalavimo, kurio vykdymo prašo, rūšį ir tai, kad skola ar jos dalis vis dar mokėtina. Be to, tokiomis aplinkybėmis taikomas trisdešimties (30) metų senaties terminas, tačiau jis gali nutrūkti, jei pateikiamas minėtas prašymas.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 16/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.