Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą?

Šiaurės Airija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Teismo sprendimų vykdymas – tai teisinis procesas, kuriuo priverčiama vykdyti teismo sprendimą, nutartį arba dekretą.

Šiaurės Airijoje galioja unikali teismo civilinėse bylose priimtų sprendimų vykdymo sistema. Daugumoje bendrosios teisės sistemų teismo sprendimai vykdomi pagal papildomas teismų nutartis. Šiaurės Airijoje teismo civilinėse bylose priimtus sprendimus, susijusius su pinigų, daiktų ir turto išieškojimu, vykdo centrinė įstaiga, vadinama Teismų sprendimų vykdymo įstaiga, kuri atlieka administracinę ir teisminę funkcijas.

Teismų sprendimų vykdymo įstaiga įsteigta 1971 m., o nuo 1979 m. ją valdo Šiaurės Airijos bendrosios praktikos ir specializuotų teismų tarnyba. Teismų sprendimų vykdymo įstaigos įgaliojimai ir procedūros nustatyti 1981 m. Sprendimų vykdymo potvarkyje (Šiaurės Airija) (toliau – 1981 m. potvarkis) ir 1981 m. Sprendimų vykdymo taisyklėse (Šiaurės Airija) (SR 1981/147).

Vykdymo būdai yra tokie:

Nutartis, kurioje skolininkui nurodoma sumokėti skolą dalimis – tai nutartis, kuria nurodoma skolą sumokėti dalimis, jeigu Teismų sprendimų vykdymo įstaiga yra įsitikinusi, kad skolininkas turi arba turės galimybę sumokėti visą arba dalį skolos sumos per pagrįstą terminą.

Nutartis dėl pajamų arešto – tai skolininko darbdaviui skirta nutartis, kuria reikalaujama, kad jis periodiškai išskaičiuotų atitinkamas sumas iš skolininko atlyginimo ar darbo užmokesčio ir šias sumas pervestų Teismų sprendimų vykdymo įstaigai. Ši nutartis skiriasi nuo daugelio kitų vykdymo nutarčių tuo, kad Teismų sprendimų vykdymo įstaiga neturi teisės jos priimti, jeigu to neprašo kreditorius.  Teismų sprendimų vykdymo įstaiga taip pat gali sustabdyti nutarties įteikimą darbdaviui, jeigu ji mano, kad skolininkas savanoriškai mokės įstaigai.

Nutartis dėl arešto – šia nutartimi Teismų sprendimų vykdymo įstaigai suteikiama teisė areštuoti ir parduoti tam tikrus skolininko daiktus ir kitą turtą. Turtas perduodamas Teismų sprendimų vykdymo įstaigai saugoti ir laikyti ir teisės į jį apribojamos kreditoriaus, kurio prašymu priimta nutartis, naudai.

Nutartis dėl teisių į žemę suvaržymo – ši nutartis dažniausiai naudojama išieškant dideles skolas ir paprastai naudojama kartu su kitu vykdymo būdu. Šia nutartimi, ją vertinant atskirai, nėra praktiškai išieškoma skola. norėdamas parduoti turtą kreditorius turi imtis veiksmų – pateikti prašymą teismui dėl jam įkeisto turto; 1981 m. potvarkyje taip pat įtvirtintos nuostatos dėl nutarčių, susijusių su kitokio pobūdžio turto įkeitimu, priėmimu.

Nutartis dėl lėšų gavėjo paskyrimo ir Nutartis pagal Karūnos proceso aktą – pagal nutartį dėl lėšų gavėjo paskyrimo Vyriausiasis vykdymo pareigūnas paskiriamas visų mokėjimų, kuriuos gali turėti teisę gauti skolininkas, gavėju. Pavyzdžiui, mokėjimai, dėl kurių gali būti priimta nutartis dėl lėšų gavėjo paskyrimo, apima žemės nuomos mokestį ir gautą pelną, grąžinamąsias palūkanas pagal testamentą arba sumas, mokėtinas sutartį sudariusiam savarankiškai dirbančiam skolininkui, arba mokėjimus, mokėtinus pagal civilinį ieškinį, pareikštą kitam asmeniui arba bendrovei.

Nutartis dėl skolų (skolininko) arešto – pagal nutartį dėl skolų arešto reikalaujama, kad asmens, teismo sprendimu pripažinto skolininku, skolininkas (arba skolininkas, teismo įpareigotas sumokėti trečiajam asmeniui) sumokėtų skolą kreditoriui arba jo vardu. Taip bet kuriam kreditoriui suteikiamas apsaugoto kreditoriaus statusas, kuris galioja mokėtinoms arba besikaupiančioms skoloms.

Nutartys dėl žemės valdymo perdavimo – teismo sprendimas dėl žemės valdymo vykdomas nutartimi dėl žemės valdymo perdavimo ir Teismų sprendimų vykdymo įstaigai suteikiama teisė iškeldinti bet kurį žemę valdantį asmenį, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra atsakovas.

Nutartis dėl daiktų perdavimo – teismo sprendimas dėl daiktų valdymo vykdomas nutartimi dėl daiktų perdavimo. Teismų sprendimų vykdymo įstaiga daiktus perima ir juos grąžina kreditoriui.  Šios nutarties nereikėtų painioti su nutartimi dėl arešto, nes daiktai nėra parduodami.

2 Kokia institucija ar institucijos įgaliotos vykdyti šiuos sprendimus?

Teismų sprendimų vykdymo įstaiga
Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfastas
BT1 3LA

3 Kokiomis sąlygomis priimamas vykdomasis dokumentas arba sprendimas?

3.1 Procedūra

Visi asmenys, turintys teisę reikalauti įvykdyti teismo sprendimą, gali, sumokėję atitinkamą mokestį, pateikti prašymą Teismų sprendimų vykdymo įstaigai dėl to teismo sprendimo įvykdymo. Prieš teikiant prašymą, skolininkui turi būti pateiktas „pranešimas apie ketinimą teikti prašymą dėl vykdymo“. Kai per dešimt dienų nuo pranešimo apie ketinimą teikti prašymą dėl vykdymo skolininkas neįvykdo teismo sprendimo, prašymą pateikęs asmuo gali pradėti vykdymo veiksmus. Pirminis prašymas turi būti pateiktas visais atvejais, kai visų mokėtinų sumų likutis viršija 3 000 GBP. Tai leidžia teismo sprendime nurodytam kreditoriui prašyti išduoti deponavimo nurodymą ir ataskaitą dėl skolininko galimybių, kad galėtų būti priimtas labiau pagrįstas sprendimas dėl vykdymo veiksmų ėmimosi.

Kai prašymas priimtas, Teismų sprendimų vykdymo įstaiga skolininkui nedelsiant įteikia „deponavimo nurodymą“, kuriame nurodomi tam tikri skolininko daiktai (taikomos nedidelės išimtys, pavyzdžiui, neįtraukiami buities daiktai), kurie turi būti perduoti Teismų sprendimų vykdymo įstaigai turėti ir valdyti, kad jie nebūtų perleisti. Deponavimo nurodymas įvykdomas tik tada, kai sumokama teismo sprendime nurodyta suma arba patenkinamas prašymas įvykdyti teismo sprendimą.

Kitas vykdymo proceso etapas yra informacijos apie skolininko galimybes surinkimas, kuris yra itin svarbus siekiant nustatyti vykdymo priemones. Reikalaujama, kad teismo sprendime nurodytas skolininkas vykdymo pareigūnui pateiktų pareigūno reikalaujamą informaciją apie savo galimybes. Teismo sprendime nurodytas skolininkas apklausiamas savo namuose arba jam nurodoma atvykti pas paskirtą pareigūną apklausai.

Iš vykdymo pareigūno gavęs ataskaitą vykdantysis teismo pareigūnas (žr. toliau) arba Vyriausiasis vykdymo pareigūnas priima laikiną sprendimą dėl prašymo įvykdyti sprendimą patenkinimo. Tik vykdantysis teismo pareigūnas gali priimti nutartis dėl arešto, skolininko, teismo įpareigoto sumokėti trečiajam asmeniui, ir nutartis dėl lėšų gavėjo paskyrimo, taip pat nutartis pagal Karūnos proceso aktą. Nagrinėjamos finansinės ir kitos svarbios skolininko aplinkybės ir priimamas sprendimas dėl tinkamiausių teismo sprendimo įvykdymo priemonių arba apsisprendžiama dėl galimybės apskritai įvykdyti teismo sprendimą. Šalims pateikiama informacija ir suteikiama galimybė pareikšti prieštaravimus. Jei prieštaravimai nepateikiami, sprendimas yra patvirtintas, tačiau jeigu pateikiamas prieštaravimas, suplanuojama apklausa pas Vykdomojo teismo pareigūną.

Vykdymo pareigūnų statusas, funkcijos, atsakomybės ir įgaliojimai

Teismų sprendimų vykdymo įstaigai vadovauja vyriausiasis pareigūnas, kuriam suteikiamas Vykdomojo teismo pareigūno (tam tikras teismo pareigūnas) statusas ir rangas, o jos darbuotojai, be kita ko, yra Vyriausiasis vykdymo pareigūnas (ir pavaduotojas), Paskirtieji pareigūnai ir Vykdymo pareigūnai, kurių kiekvienas paskirtas Šiaurės Airijos apygardai.

Teismų sprendimų vykdymo įstaigai suteikti įgaliojimai savo jurisdikcijai įgyvendinti yra nurodyti 1981 m. potvarkyje. Itin svarbus įgaliojimas priimti įvairias pirmiau nurodytas nutartis dėl vykdymo. Teismų sprendimų vykdymo įstaigai suteikti papildomi įgaliojimai, kad ji teiktų pagalbą vykdymo procese. Tai, be kita ko, teisė teikti deponavimo nurodymus ir procesai, susiję su liudytojų dalyvavimu ir apklausa, skolininkų galimybių nagrinėjimas, įskaitant trečiųjų šalių (kurios gali turėti informacijos apie skolininko galimybes ir turtą) analizę ir pinigų, išieškotų vykdant teismo sprendimus, surinkimas.

Teismų sprendimų vykdymo įstaiga taip pat turi teisę atmesti prašymą dėl sprendimo vykdymo. 1981 m. potvarkyje nenurodyti tokio galimo atsisakymo pagrindai, tačiau taip paprastai bus, kai prašymą pateikęs asmuo neturi teisės reikalauti įvykdyti teismo sprendimą. Kai teismo sprendimas negali būti įvykdytas per pagrįstą laikotarpį (priimant bet kurią nutartį dėl vykdymo), Teismų sprendimų vykdymo įstaiga gali pateikti pranešimą ir pažymą dėl nevykdytinumo. Teismų sprendimų vykdymo įstaiga taip pat turi plačius įgaliojimus atidėti bet kurio teismo sprendimo vykdymą apskritai arba tam tikromis sąlygomis.

Naudojimasis teisininkų ir kitų teisės specialistų paslaugomis

Susitikime su Vykdomuoju teismo pareigūnu gali dalyvauti pati su nutartimi susijusi šalis arba asmuo, arba jų advokatas arba solisitorius.

Vykdymo išlaidos

Teismo sprendimų vykdymo sistema Šiaurės Airijoje finansuojama jos naudotojų mokamais mokesčiais. Mokėtini mokesčiai nustatyti 1996 m. Teismo sprendimų vykdymo mokesčių potvarkio (su pakeitimais) (SR 1996/101) priedo 1 dalyje ir jų dydis priklauso nuo pagal teismo sprendimą išieškotinos sumos, o su šiuo metu taikomais mokesčiais galima susipažinti Šiaurės Airijos teismų tarnybos interneto svetainėje.

3.2 Pagrindinės sąlygos

Teismų sprendimų vykdymo įstaigos jurisdikcija nustatyta 1981 m. potvarkyje ir apima šiuos teismo sprendimus:

 • teismo sprendimai dėl pinigų, įskaitant bet kurios Šiaurės Airijos teismų instancijos sprendimus, užsienio valstybėse priimti teismo sprendimai, užregistruoti Šiaurės Airijoje, ir kai kurie teismo sprendimai, priimti pagal Europos teisės aktus skolų arba žalos išieškojimo srityje, taip pat tam tikri specializuotų teismų ir arbitražo sprendimai;
 • teismo sprendimai, pagal kuriuos asmuo turi teisę valdyti bet kurį žemės plotą, visų pirma įkeitimo kreditorių naudai priimtos nutartys dėl valdymo, nors jos priimamos taip pat ir privataus bei viešojo sektorių žemės valdytojų naudai;
 • teismo sprendimai, pagal kuriuos asmuo turi teisę perimti daiktus;
 • teismo sprendimai, pagal kuriuos reikalaujama, kad asmuo teisme sumokėtų tam tikrą sumą arba atliktų tam tikrus veiksmus per nustatytą terminą, ir sprendimai prieš bendrovę;
 • Teismų sprendimų vykdymo įstaigos įgaliojimams vykdyti teismo sprendimą taikomi tam tikri apribojimai, be kita ko, šiais atvejais:
 • jei teismo sprendimas gali būti vykdomas tik gavus teismo, kuris priėmė atitinkamą nutartį, leidimą, pirmiausia reikia gauti teismo leidimą;
 • jei teismo sprendimo vykdymas buvo sustabdytas arba atidėtas, prašymas dėl teismo sprendimo vykdymo gali būti patenkintas tik atšaukus sprendimą sustabdyti arba atidėti vykdymą;
 • jei praėjo šešeri metai ar daugiau nuo tada, kai teismo sprendimas tapo vykdytinas, jis negali būti vykdomas. Siekiant gauti leidimą sprendimą įvykdyti vėliau, galima teikti prašymą Vykdančiajam teismo pareigūnui.
 • Atitinkamo asmens nenaudai priimtas teismo sprendimas, kai jį priima ne pats teismas arba ne pagal atitinkamame teisme taikomas taisykles, gali būti vykdomas tik gavus teismo leidimą.

Sprendimą dėl nutarties dėl vykdymo tipo pasirinkimo priima Teismų sprendimų vykdymo įstaiga ir prašymą dėl vykdymo pateikęs asmuo negali reikalauti taikyti konkretų vykdymo būdą.

4 Vykdymo priemonių paskirtis ir pobūdis

4.1 Į kokį turtą gali būti nukreipiamas vykdymas?

Taikant pajamų arešto procedūrą vykdymo veiksmai gali būti nukreipiami į darbo užmokestį arba atlyginimą. Išskaičiuojama suma apskaičiuojama atsižvelgiant į „įprastą išskaičiavimo normą“ ir „apsaugotų pajamų normą“. Pirmoji yra norma, kurią, Teismų sprendimų vykdymo įstaigos manymu, pagrįsta taikyti skolininko pajamoms, kad būtų įvykdyti jo įsipareigojimai pagal teismo sprendimą. Pastaroji yra norma, iki kurios, Teismų sprendimų vykdymo įstaigos manymu, skolininko pajamos gali būti sumažinamos, atsižvelgiant į jo pajamas ir poreikius.

Turtas, kurio atžvilgiu gali būti priimta nutartis dėl arešto, skirstomas į keturias kategorijas:

 • daiktai, kurių pardavimu skolininkas yra suinteresuotas;
 • pinigai, įsakomieji vekseliai, obligacijos ir paprastieji vekseliai bei bet kurie kiti skolininkui priklausantys laidavimo dokumentai;
 • bet koks gyvybės draudimas, kur skolininkas nurodytas vieninteliu naudos gavėju; ir
 • skolininko sutuoktinio daiktai, kai teismo sprendime nurodyta skola yra susijusi su įgytais daiktais arba suteiktomis paslaugomis, arba nuoma ar mokesčiais, mokėtinais už naudojimąsi patalpomis, kuriomis bendrai disponuoja ir jomis naudojasi skolininkas ir jo šeima.

Turtas, nepatenkantis į areštuojamo turto apimtį, apima, be kita ko, rūbus, baldus, patalynę ir kitus esminius buities daiktus; skolininko versle naudojamus įrankius ir reikmenis, kurių vertė yra iki 200 GBP; kito asmens turtą, kuriuo skolininkas disponuoja patikos pagrindais; ir turtą, kuriuo disponuoja teismo paskirtas pinigų gavėjas.

Nutartis dėl teisių į žemę suvaržymo gali būti priimta dėl bet kurio skolininkui priklausančio žemės ploto ar žemės nuosavybės ir „žemės nuosavybė“ apima visą teisėtą arba teisingą nuosavybę ir interesus, servitutus, teises, dokumentus, reikalavimus, prašymus, įkeitimus, turto sulaikymo teises arba turto suvaržymus, taikomus žemės plotui arba susijusius su juo. Nutartys, susijusios su teisių suvaržymu, arba kitos panašios nutartys gali būti priimtos ne tik dėl žemės, bet ir dėl kitokio pobūdžio nuosavybės. Visų pirma jos susijusios su valdžios institucijų, valstybės įmonių arba organizacijų lėšomis arba vertybiniais popieriais; skoliniais įsipareigojimais; teismo fondu; ir privačių įmonių akcijomis.

Nutartis dėl skolų arešto gali būti priimta ne tik dėl pinigų, kuriuos klientas arba užsakovas yra skolingas teismo sprendime nurodytam skolininkui už atliktą darbą arba suteiktas paslaugas, arešto, bet taip pat dėl bet kokių pinigų, kuriuos teismo sprendime nurodytas skolininkas laiko banke arba statybos draugijoje.

4.2 Koks yra vykdymo priemonių poveikis?

Visų Teismų sprendimų vykdymo įstaigos priimtų nutarčių dėl vykdymo galia ir poveikis yra toks pat kaip Aukštojo teismo nutarties. Numatyti įvairūs papildomi vykdymo įgaliojimai, kuriais galima pasinaudoti, jeigu nutartis dėl vykdymo yra nevykdoma, įskaitant šiuos:

 • įkalinimas iki šešių savaičių dėl sąmoningai nemokamų dalinių įmokų, mokėtinų pagal nutartį, kurioje skolininkui nurodoma sumokėti skolą dalimis, arba kitų piniginių sumų, nurodytų 1981 m. potvarkio 107 straipsnyje.
 • Nutartys dėl laikino turto arešto, pagal kurias paskirtam areštuojamo turto administratoriui suteikiama teisė patekti į bet kurį žemės plotą, priklausantį asmeniui, kurio nenaudai priimtas teismo sprendimas; gauti, laikinai areštuoti ir imti nuomos mokestį bei pajamas iš šio žemės ploto; ir paimti bet kokį asmeninį to asmens turtą ir taikyti jam laikiną areštą kol nutartis bus įvykdyta.

Dėl Teismų sprendimų vykdymo įstaigos nutarčių nevykdymo galima kreiptis į Aukštąjį teismą, kuris tokį pažeidimą nagrinėja taip, lyg jis būtų padarytas šio teismo atžvilgiu.

4.3 Koks yra tokių priemonių galiojimo terminas?

Teismo sprendimas dėl pinigų įvykdomas, kai sumokama arba atlyginama teismo sprendime nurodyta suma. Kai tai įvyksta, visos nutartys dėl vykdymo, susijusios su teismo sprendimu, laikomos įvykdytomis. Kai sėkmingai įvykdomos nutartys dėl žemės valdymo arba daiktų perdavimo, negali būti keliama jokia byla, išskyrus procesą, kuriuo siekiama išieškoti vykdymo išlaidas.

Kreditorius arba teismo sprendime nurodytas skolininkas gali Teismų sprendimų vykdymo įstaigai pateikti prašymą dėl nutarties dėl vykdymo panaikinimo, įvykdymo arba pakeitimo ir gali būti surengtas posėdis.

5 Ar yra galimybė apskųsti sprendimą dėl tokios priemonės skyrimo?

Įstaigos viduje Vyriausiasis vykdymo pareigūnas skundus teikia Vykdančiajam teismo pareigūnui.

Išorinius skundus dėl Teismų sprendimų vykdymo įstaigos veiksmų nagrinėja Aukštasis teismas, kai skundai susiję su faktinėmis aplinkybėmis ir teisiniais aspektais, nurodytais 1981 m. potvarkio 140 straipsnyje, o kitais atvejais skundai dėl teisinių aspektų nagrinėjami Apeliaciniame teisme. Nutartis dėl pajamų arešto yra vienintelio pobūdžio teismo sprendimo dėl pinigų įvykdymo nutartis, nurodyta 140 straipsnyje, ir nėra bendra tvarka suteikiamos teisės skųsti sprendimus dėl atsisakymo priimti atitinkamą nutartį dėl vykdymo.

6 Ar vykdymo procedūroje taikomi kokie nors apribojimai, visų pirma susiję su skolininko apsauga ir terminais?

Tam tikri apribojimai nustatyti 1981 m. Sprendimų vykdymo potvarkio (Šiaurės Airija) 17 straipsnyje ir 1981 m. Sprendimų vykdymo taisyklių (Šiaurės Airija) 5 straipsnyje.  Nustatyti apribojimai susiję su tam tikrais įvairiais atvejais, kai prašoma įvykdyti teismo sprendimą.  Apribojimai nustatyti siekiant tam tikrais atvejais apsaugoti skolininką, pavyzdžiui šiais atvejais (sąrašas neišsamus):

a) kai prieš pradedant vykdyti teismo sprendimą reikia gauti teismo leidimą;

b) kai teismas sustabdė arba atidėjo teismo sprendimo vykdymą, taip užkertant kelią teikti prašymą Teismų sprendimų vykdymo įstaigai dėl teismo sprendimo įvykdymo;

c) kai prašymas dėl teismo sprendimo vykdymo pateikiamas praėjus daugiau kaip 6 metams nuo tada, kai teismo sprendimas tapo vykdytinu.  Šiuo atveju kreditorius teiks prašymą Teismų sprendimų vykdymo įstaigai leisti vykdyti teismo sprendimą prieš pateikdamas prašymą dėl vykdymo – šiuo klausimu sprendimą priims Teismų sprendimų vykdymo įstaigos Vykdantysis teismo pareigūnas;

d) prašymas dėl vykdymo nebus priimtas praėjus daugiau kaip 12 metų nuo tada, kai teismo sprendimas tapo vykdytinas;

e) kai pateikiamas daugiau kaip vienas prašymas dėl to paties teismo sprendimo vykdymo.  Jeigu pateiktas daugiau kaip vienas prašymas, prieš pateikdamas dar vieną prašymą dėl to paties teismo sprendimo vykdymo kreditorius turės gauti Vyriausiojo vykdymo pareigūno leidimą;

f) kai priėmus teismo sprendimą kreditorius skolą perdavė trečiajai šaliai;

g) kai teismo sprendime teismas nustatė sąlygą, kuri nebuvo įvykdyta, taip užkertant kelią teikti prašymą Teismų sprendimų vykdymo įstaigai dėl teismo sprendimo įvykdymo;

h) prašymo dėl vykdymo priėmimas, kai pagal 103 straipsnį turi būti priimta nutartis dėl vykdymo atidėjimo.  Prieš teikiant prašymą dėl vykdymo turi būti gautas Vykdančiojo teismo pareigūno sprendimas;

i) prašymo dėl vykdymo priėmimas, kai pagal 14 straipsnio 1 dalį priimta nutartis dėl vykdymo atidėjimo, grindžiamo nemokumo pagrindais.

Jeigu Teismų sprendimų vykdymo įstaiga patvirtino, kad teismo sprendimas yra nevykdytinas (1981 m. Sprendimų vykdymo potvarkio (Šiaurės Airija) 19–21 straipsniai), pažyma gali būti panaikinta (kreditoriui pateikus prašymą). Vis dėlto tokiam veiksmui nustatytas 12 metų terminas nuo pažymos dėl nevykdytinumo išdavimo.

1989 m. Apribojimų (Šiaurės Airija) potvarkio 16 straipsnyje nustatyti teismo sprendimų vykdymo (ir delspinigių) apribojimai: sprendimai nebus vykdomi praėjus 6 metams nuo tada, kai sprendimas tapo vykdytinas.  Teismų sprendimų vykdymo įstaigos Vykdantysis teismo pareigūnas į tai atsižvelgs, nagrinėdamas prašymą dėl teismo sprendimo, kuris tapo vykdytinas anksčiau nei prieš 6 metus, vykdymo (žr. d punktą).

Susijusios nuorodos

Šiaurės Airijos teismų tarnyba

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 25/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.