Kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą?

Rumunija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Priverstinio vykdymo nuostatos išdėstytos Civilinio proceso kodekso 622–914 straipsniuose. Priverstinio vykdymo procedūra yra antras civilinio proceso etapas, iš esmės skirtas užtikrinti, kad būtų realiai pasinaudota teismo sprendime ar kitame vykdomajame dokumente pripažinta teise. Pasinaudodamas priverstinio vykdymo procedūra, kreditorius, turintis teisę, pripažintą teismo sprendimu ar kitu vykdomuoju dokumentu, priverčia skolininką įvykdyti atitinkamas prievoles, kurias pastarasis atsisakė vykdyti savanoriškai.

Rumunijos Civilinio proceso kodekse išdėstytas tiesioginių ir netiesioginių priverstinio vykdymo priemonių sąrašas.

Tiesioginėmis priverstinio vykdymo priemonėmis laikomos priemonės, susijusios su vykdomajame dokumente nustatytos prievolės objektu, t. y. kilnojamojo turto areštas pagal Civilinio proceso kodekso 893–895 straipsnius, nekilnojamojo turto areštas pagal Civilinio proceso kodekso 896–902 straipsnius ir prievolės atlikti tam tikrus veiksmus arba neatlikti tam tikrų veiksmų priverstinis vykdymas (įskaitant specialiąsias nuostatas dėl teismo sprendimų priverstinio vykdymo nepilnamečių atžvilgiu pagal 910–914 straipsnius) pagal Civilinio proceso kodekso 903–914 straipsnius ir pagal Civilinio kodekso 1527 ir kitus straipsnius. Kalbant apie prievolių atlikti tam tikrus veiksmus priverstinį vykdymą, teisės aktuose prievolės skirstomos į prievoles, kurias gali įvykdyti ir asmuo (subjektas), kuris nėra skolininkas, ir į prievoles intuitu personae.

Netiesioginis priverstinis vykdymas – tai priemonė gauti vykdomajame dokumente nurodytą pinigų sumą priverstinai parduodant skolininko turtą. Netiesioginių priverstinio vykdymo priemonių pavyzdžiai – pinigų sumos areštas arba turto areštas (tada – pardavimas). Dar viena priemonė yra bendrų iš nekilnojamojo turto gaunamų pajamų areštas.

Prievolės, kurioms, tikėtina, bus taikomas priverstinis vykdymas, yra, be kita ko, piniginės prievolės, turto ar jo naudojimo perdavimas, pastato nugriovimas / įrenginių atlaisvinimas / darbų nutraukimas, prievolės, susijusios su nepilnamečių globos teisių ir jų gyvenamosios vietos bei bendravimo su jais sąlygų patvirtinimu.

2 Kokia institucija ar institucijos įgaliotos vykdyti šiuos sprendimus?

Teismų sprendimus ir kitus vykdomuosius dokumentus vykdo teismo antstolis (rum. executor judecătoresc), dirbantis apeliacinio teismo jurisdikcijoje, kurioje yra nekilnojamasis turtas, kai taikomas nekilnojamojo turto ir (arba) nenuimto derliaus areštas, arba kai tiesioginis priverstinis vykdymas taikomas nekilnojamajam turtui. Kilnojamojo turto areštu ir į kilnojamąjį turtą nukreiptu tiesioginiu priverstiniu vykdymu užsiima teismo antstolis, dirbantis apeliacinio teismo jurisdikcijoje, kurioje yra skolininko gyvenamoji vieta / registruota buveinė arba yra atitinkamas turtas. Jeigu skolininko gyvenamoji vieta arba registruota buveinė yra užsienyje, kompetenciją turi bet kuris teismo antstolis.

Kreditoriaus prašymu areštą vykdo teismo antstolis, kurio biuras priklauso apeliacinio teismo jurisdikcijai, kurioje yra skolininko arba trečiosios šalies, kurių atžvilgiu taikomas turto areštas, gyvenamoji vieta arba registruota buveinė. Jeigu areštuojama fizinio ar juridinio asmens banko sąskaita (-os), kompetenciją turi teismo antstolis, kurio biuras priklauso apeliacinio teismo jurisdikcijai, kurioje yra skolininko gyvenamoji vieta arba registruota buveinė arba kurioje yra kredito institucijos, kurioje skolininkas atsidarė atitinkamą sąskaitą (-as), pagrindinė buveinė arba filialas. Jeigu skolininkas turi kelias sąskaitas, kompetenciją areštuoti visas sąskaitas turi teismo antstolis, veikiantis bet kurioje sąskaitų buvimo vietoje. Priverstinio vykdymo teismas yra apylinkės teismas (rum. judecătorie), kurio jurisdikcijoje yra skolininko gyvenamoji vieta arba registruota buveinė bylos perdavimo priverstinio vykdymo įstaigai dieną. Jeigu skolininko gyvenamoji vieta arba registruota buveinė nėra Rumunijoje, kompetenciją turi apylinkės teismas, kurio jurisdikcijoje yra kreditoriaus gyvenamoji vieta arba registruota buveinė, o jeigu ta vieta arba buveinė nėra Rumunijoje – apylinkės teismas, kurio jurisdikcijai priklauso teismo antstolio, kuriam kreditorius suteikė įgaliojimus, registruota buveinė.

Priverstinio vykdymo teismas nagrinėja pareiškimus dėl teismo sprendimų paskelbimo vykdytinais, prieštaravimus priverstiniam vykdymui ir kitus priverstinio vykdymo metu kylančius klausimus, išskyrus tuos, kurie pagal teisės aktus priklauso kitų teismų ar įstaigų jurisdikcijai.

Žyminis mokestis už pareiškimus dėl teismo sprendimų paskelbimo vykdytinais yra 20 RON už kiekvieną vykdomąjį dokumentą (Vyriausybės specialusis nutarimas Nr. 80/2013 dėl žyminių mokesčių su pakeitimais).

3 Kokiomis sąlygomis priimamas vykdomasis dokumentas arba sprendimas?

3.1 Procedūra

Priverstinį vykdymą galima atlikti tik pagal teismo sprendimą (galutinius sprendimus, laikinai priverstinai vykdytinus sprendimus) arba kitą raštišką aktą, pagal teisės aktus laikomą vykdomuoju dokumentu (notarinius autentiškus dokumentus, skolos vertybinius popierius, arbitražo sprendimus dėl priteisiamų sumų ir kt.).

Gavęs kreditoriaus pareiškimą dėl priverstinio vykdymo, teismo antstolis pasirūpina, kad jis būtų užregistruotas. Teismo antstolis priima sprendimą dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, nešaukdamas šalių. Teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu kreditoriui suteikia galimybę prašyti kompetentingo teismo antstolio tuo pačiu metu arba paeiliui pasinaudoti visomis turimomis priverstinio vykdymo priemonėmis, kad kreditorius galėtų pasinaudoti savo teisėmis, įskaitant teisę atgauti priverstinio vykdymo išlaidas. Teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu galioja visoje šalyje ir apima vykdomuosius dokumentus, kuriuos teismo antstolis vėliau išduoda pagal patvirtintą priverstinio vykdymo procedūrą.

Procesinius dokumentus teismo antstolis gali įteikti arba asmeniškai, arba per savo procesinį atstovą, o jeigu tai neįmanoma – pagal teisines nuostatas dėl teismo raginimų ir procesinių aktų įteikimo.

Kai tik teismo antstolis gauna pareiškimą dėl priverstinio vykdymo, jis savo sprendimu pasirūpina, kad pareiškimas būtų užregistruotas ir būtų inicijuota priverstinio vykdymo byla, arba atitinkamais atvejais atsisako inicijuoti priverstinio vykdymo procedūrą, pateikdamas to atsisakymo priežastis. Apie tą sprendimą iš karto pranešama kreditoriui. Jeigu teismo antstolis atsisako inicijuoti priverstinio vykdymo procedūrą, kreditorius per 15 dienų nuo pranešimo datos gali pateikti skundą priverstinio vykdymo teismui.

Per tris dienas nuo pareiškimo užregistravimo dienos teismo antstolis pareikalauja, kad priverstinio vykdymo teismas paskelbtų teismo sprendimą vykdytinu, ir pateikia tam teismui tinkamai patvirtintas kreditoriaus pareiškimo, vykdomojo dokumento, sprendimo ir žyminio mokesčio sumokėjimo įrodymų kopijas.

Pareiškimas dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu išnagrinėjamas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jo užregistravimo teisme dienos, priimant nutartį, paskelbiamą uždarame posėdyje nešaukiant šalių. Paskelbti nutartį galima ne daugiau kaip 48 valandomis vėliau, o nutarties motyvai turi būti paskelbti ne vėliau kaip per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos.

Teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu kreditoriui suteikia galimybę prašyti šį paskelbimą inicijavusio teismo antstolio tuo pačiu metu arba paeiliui pasinaudoti visomis teisės aktuose numatytomis priverstinio vykdymo priemonėmis, kad kreditorius galėtų pasinaudoti savo teisėmis, įskaitant teisę atgauti priverstinio vykdymo išlaidas. Teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu galioja visoje šalyje. Jis taip pat apima vykdomuosius dokumentus, kuriuos teismo antstolis vėliau išduoda pagal patvirtintą priverstinio vykdymo procedūrą.

Teismas gali nepriimti pareiškimo dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, tačiau tik tuo atveju, jei: pareiškimas priklauso kitos priverstinio vykdymo įstaigos jurisdikcijai; sprendimas arba, atitinkamais atvejais, kitas dokumentas nėra vykdomasis dokumentas; dokumentas, kuris nėra teismo sprendimas, neatitinka visų oficialių reikalavimų; reikalavimas nėra patvirtintas, jo suma nėra konkreti, o terminas nėra suėjęs; skolininkas yra atleistas nuo priverstinio vykdymo; dokumente esama nuostatų, kurių negalima įvykdyti priverstinai arba jeigu esama kitų kliūčių.

Teismo nutarties, kuria teismas priima pareiškimą dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, apeliacine tvarka apskųsti negalima, tačiau ji gali būti peržiūrima, jeigu ginčijamas pats priverstinis vykdymas. Nutartį, kuria atmetamas pareiškimas dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, per 15 dienų nuo jos įteikimo apeliacine tvarka gali apskųsti tik kreditorius.

Nacionalinė teismo antstolių sąjunga (Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești), patvirtinus teisingumo ministrui, nustato ir atnaujina minimalius mokesčius už teismo antstolių teikiamas paslaugas. 2006 m. lapkričio 14 d. Teisingumo ministro įsakymu Nr. 2550/2006, su pakeitimais, nustatyti tokie minimalūs ir maksimalūs mokesčiai už atliekamus veiksmus:

Pranešimas ir procesinių dokumentų įteikimas – 20–400 RON

Tiesioginis priverstinis vykdymas

  • iškeldinimai: 150–2 200 RON skolininkui, kuris yra fizinis asmuo, 5 200 RON skolininkui, kuris yra juridinis asmuo;
  • nepilnamečių globos teisių priverstinis vykdymas ir nepilnamečių gyvenamosios vietos nustatymas: 50–1 000 RON
  • bendravimo su nepilnamečiais teisių priverstinis vykdymas – 50–500 RON;
  • turto atgavimo priverstinis vykdymas, turto ribų nustatymas, servitutai, turto perdavimas ir kt. – 60–2 200 RON, jei skolininkas yra fizinis asmuo, ir 5 200 RON, jei skolininkas yra juridinis asmuo;
  • priverstinis darbų nutraukimas ir (arba) pastatų nugriovimas: 150–2 200 RON, jei skolininkas yra fizinis asmuo, ir 5 200 RON, jei skolininkas yra juridinis asmuo.

Netiesioginis priverstinis vykdymas

minimalus mokestis

maksimalus mokestis

mažesni nei 50 000 RON reikalavimai – 10 proc. sumos pridėjus 75 RON, taip pat 2 proc. sumos, viršijančios 1 000 RON

10 proc. – reikalavimams iki 50 000 RON

reikalavimai nuo 50 000 iki 80 000 RON – 1 175 RON, pridėjus 2 proc. sumos, viršijančios 50 000 RON

50 000 – 80 000 RON reikalavimai – 5 000 RON, pridėjus iki 3 proc. sumos, viršijančios 50 000 RON

80 000 – 100 000 RON reikalavimai – 1 775 RON, pridėjus 1 proc. sumos, viršijančios 80 000 RON

80 000 – 100 000 RON reikalavimai – 5 900 RON, pridėjus iki 2 proc. sumos, viršijančios 80 000 RON

didesni nei 100 000 RON reikalavimai – 2 500 RON ir 1 proc. sumos, viršijančios 100 000 RON, pridėjus 5 500 RON ir iki 0,5 proc. sumos, viršijančios 400 000 RON

didesni nei 100 000 RON reikalavimai – 6 300 RON, pridėjus iki 1 proc. sumos, viršijančios 100 000 RON.

Areštas

minimalus mokestis

maksimalus mokestis

mažesni nei 50 000 RON reikalavimai – 10 proc. sumos pridėjus 75 RON, taip pat 2 proc. sumos, viršijančios 1 000 RON

10 proc. – reikalavimams iki 50 000 RON

50 000 – 80 000 RON reikalavimai – 1 175 RON, pridėjus 2 proc. sumos, viršijančios 50 000 RON

50 000 – 80 000 RON reikalavimai – 5 000 RON, pridėjus iki 3 proc. sumos, viršijančios 50 000 RON

80 000 – 100 000 RON reikalavimai – 1 775 RON, pridėjus 1 proc. sumos, viršijančios 80 000 RON

80 000 – 100 000 RON reikalavimai – 5 900 RON, pridėjus iki 2 proc. sumos, viršijančios 80 000 RON

didesni nei 100 000 RON reikalavimai – 2 500 RON ir 1 proc. sumos, viršijančios 100 000 RON, pridėjus 5 500 RON ir iki 0,5 proc. sumos, viršijančios 400 000 RON

didesni nei 100 000 RON reikalavimai – 6 300 RON, pridėjus iki 1 proc. sumos, viršijančios 100 000 RON.

Raginimas apmokėti įsakomąjį vekselį, paprastąjį vekselį arba čekį – 150–400 RON

Faktų nustatymas ir turto aprašo sudarymas: 100–2 200 RON, jei skolininkas yra fizinis asmuo, 5 200 RON, jei skolininkas yra juridinis asmuo

Turto, kuriam taikomas teisminis padalijimas, pardavimas viešajame aukcione – 150–2 200 RON

Prevencinis konfiskavimas: 100–1 200 RON, jei skolininkas yra fizinis asmuo, 2 200 RON, jei skolininkas yra juridinis asmuo

Teisminis konfiskavimas: 100–1 200 RON, jei skolininkas yra fizinis asmuo, 2 200 RON, jei skolininkas yra juridinis asmuo

Prevencinis areštas: 100–1 200 RON, jei skolininkas yra fizinis asmuo, 2 200 RON, jei skolininkas yra juridinis asmuo

Pasiūlymo įregistravimas: 50–350 RON

Konfiskavimas: 10 proc. pajamų (min.) – 10 proc. pajamų (maks.)

Konsultacijos vykdomiesiems dokumentams parengti: 20–200 RON

3.2 Pagrindinės sąlygos

Žr. atsakymą į 2.1 klausimą.

Kreditorius ir skolininkas gali susitarti, kad visų arba dalies priverstinio vykdymo veiksmų būtų imamasi tik skolininko piniginių pajamų atžvilgiu, kad areštuotas turtas būtų parduodamas pagal susitarimą arba kad skola būtų apmokama kitomis pagal teisės aktus leistinomis priemonėmis.

Užsienio valstybės teismo priimtam sprendimui prireikus turi būti taikoma papildoma procedūra, t. y. sprendimas dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu (rum. exequatur).

Skolininko pajamų ir turto išieškojimas gali būti vykdomas tik tuo atveju, jeigu juos galima areštuoti, ir tik tiek, kiek reikalinga kreditorių teisėms įgyvendinti. Turtas, kuriam taikomas specialus apyvartos režimas, gali būti areštuotas tik laikantis teisės aktuose nustatytų sąlygų.

Kalbant apie skolininką, taikoma speciali sąlyga, kad priverstinio vykdymo procedūra gali būti inicijuojama tik tuo atveju, jeigu skolininkui atitinkamai įteiktas kiekvieną priverstinio vykdymo formą atitinkantis raginimas. Skolininkui taikomos ir kitos specialios nuostatos, pvz., nuostatos dėl nepilnamečių skolininkų arba skolininkų, kurie tapo pilnamečiais, tačiau buvo pripažinti neveiksniais – jų atžvilgiu priverstinio vykdymo veiksmų negalima imtis, jeigu jie neturi globėjo arba kito globos teises turinčio asmens.

4 Vykdymo priemonių paskirtis ir pobūdis

4.1 Į kokį turtą gali būti nukreipiamas vykdymas?

Priverstinis vykdymas gali būti taikomas skolininko pajamoms, įskaitant bendrąsias pajamas iš nekilnojamojo turto, sumas bankų sąskaitose, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir kt. Žr. atsakymą į 1 klausimą.

4.2 Koks yra vykdymo priemonių poveikis?

Kai nustatomas skolininko turimas arba trečiųjų šalių laikomas kilnojamasis turtas, jis areštuojamas. Teismo antstolio prašymu areštas gali būti užregistruotas Prekybos registre (rum. registrul comerțului), Elektroniniame kilnojamojo turto užstatų archyve (rum. Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare), Valstybinių notarų rūmų (rum. camera notarilor publici) tvarkomame Paveldėjimo registre (rum. registrul succesoral) arba kituose viešuose registruose. Nuo turto areštavimo momento jis nebėra prieinamas skolininkui visą priverstinio vykdymo laikotarpį. Nesilaikant šio reikalavimo taikoma teisminė bauda, išskyrus atvejus, kai veiksmas laikomas nusikalstama veika. Jeigu mokėtina suma nesumokama, teismo antstolis parduoda areštuotą turtą viešame aukcione arba tiesiogiai, arba kitomis teisės aktais leidžiamomis priemonėmis (Civilinio proceso kodekso 731 straipsnis ir tolesni straipsniai).

Areštuojamos pinigų sumos, vertybiniai popieriai ar kitas nematerialusis kilnojamasis turtas, kuris turi būti perduotas skolininkui arba kurį skolininko naudai laiko arba pagal esamus teisinius santykius jam ateityje turės perduoti trečioji šalis. Visos areštuotos pinigų sumos ir turtas įšaldomi nuo tos dienos, kai nurodymas areštuoti turtą nusiunčiamas trečiajai šaliai, kurios turtui taikomas areštas. Nuo įšaldymo iki visiško vykdomajame dokumente nurodytų įpareigojimų įvykdymo trečioji šalis, kurios turtui taikomas areštas, negali atlikti jokio mokėjimo ar operacijos, dėl kurios gali sumažėti įšaldytas turtas. Jeigu trečioji šalis, kurios turtui taikomas areštas, neįvykdo su areštu susijusių įpareigojimų, mokėjimo siekiantis kreditorius, skolininkas arba teismo antstolis dėl to gali kreiptis į priverstinio vykdymo teismą, kad areštas būtų patvirtintas. Galutiniu patvirtinimo sprendimu perleidžiamas reikalavimas ir šis sprendimas yra vykdytinas dokumentas trečiosios šalies, kurios turtui taikomas areštas, atžvilgiu. Patvirtinus areštą, trečiasis asmuo, kurio turtui taikomas areštas, deponuoja tokią sumą arba atlieka mokėjimą tokia suma, kuri aiškiai nurodyta sprendime dėl patvirtinimo. Jeigu tokie veiksmai neatliekami, trečiosios šalies, kurios turtui taikomas areštas, atžvilgiu pagal patvirtinimo sprendimą bus pradėtas priverstinis vykdymas (Civilinio proceso kodekso 781 ir kiti straipsniai).

Dėl priverstinio išieškojimo iš nekilnojamojo turto pažymėtina, kad jeigu skolininkas nesumoka skolos, teismo antstolis inicijuoja turto pardavimo procedūrą po to, kai įteikiamas ir į žemės registrą įtraukiamas pranešimas apie teismo sprendimo paskelbimą vykdytinu (Civilinio proceso kodekso 813 straipsnis ir tolesni straipsniai).

4.3 Koks yra tokių priemonių galiojimo terminas?

Taikomas šešių mėnesių terminas (Civilinio proceso kodekso 697 ir kiti straipsniai), jeigu kreditorius per šį laikotarpį nuo bet kurio priverstinio vykdymo veiksmo atlikimo termino pabaigos nesiėmė jokių kitų išieškojimo veiksmų.

Senaties terminas yra treji metai (Civilinio proceso kodekso 706 ir kiti straipsniai).

5 Ar yra galimybė apskųsti sprendimą dėl tokios priemonės skyrimo?

Dėl pačių priverstinio vykdymo veiksmų galima pateikti apeliacinį skundą; vykdomąjį dokumentą galima apskųsti, kad būtų paaiškinta dokumento prasmė, taikymo sritis arba taikymas. Jeigu priverstinio vykdymo veiksmai atliekami laikantis teismo sprendimo, skolininkas negali jų ginčyti remdamasis faktiniais ar teisiniais motyvais, kuriuos jis galėjo pateikti pirmosios instancijos teisme nagrinėjant bylą arba apeliaciniame skunde apeliaciniam teismui.

Jeigu priverstiniai vykdymo veiksmai atliekami ne pagal teismo sprendimą, o pagal kitą vykdytiną dokumentą, faktiniais ar teisiniais motyvais, susijusiais su vykdytiname dokumente nurodytos teisės esme, taip pat galima remtis apeliaciniame skunde dėl priverstinio vykdymo veiksmų, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose numatyta teisių gynimo priemonė, kuria toks vykdytinas dokumentas būtų panaikintas, įskaitant ieškinį pagal bendrąsias teisės normas.

Ta pati šalis negali pateikti naujo apeliacinio skundo remdamasi tais motyvais, kurie egzistavo pirmojo apeliacinio skundo pateikimo dieną.

Kompetentingas teismas yra priverstinio vykdymo teismas, o jeigu siekiama išsiaiškinti vykdomojo dokumento prasmę, taikymo sritį ir patį taikymą – priverstinai vykdytiną sprendimą priėmęs teismas.

Apeliacinį skundą galima pateikti per 15 dienų nuo dienos, kai:

  • apeliacinio skundo teikėjas buvo informuotas apie vykdytiną dokumentą;
  • atitinkamai suinteresuotajai šaliai buvo pranešta apie arešto skyrimą;
  • skolininkui buvo įteiktas raginimas arba jis buvo informuotas apie pirmąjį priverstinio vykdymo veiksmą.

Apeliacinį skundą dėl vykdomojo dokumento prasmės, taikymo srities ar paties taikymo paaiškinimo galima pateikti bet kuriuo metu, kol nesuėjo senaties terminas dėl teisės prašyti atlikti priverstinio vykdymo veiksmus. Apeliacinį skundą, kuriuo trečioji šalis teigia turinti nuosavybės teisę arba kitą teisę in rem areštuoto turto atžvilgiu, galima pateikti per 15 dienų nuo turto pardavimo ar priverstinio turto perdavimo dienos. Apeliacinio skundo nepateikimas per minėtą laikotarpį neužkerta kelio trečiajai šaliai pasinaudoti savo teise pateikiant atskirą pareiškimą.

Jeigu teismas patenkina apeliacinį skundą, kuriuo apskundžiamas priverstinis vykdymas, teismas, kai taikytina, panaikina apeliaciniu skundu apskųstą vykdomąjį dokumentą arba priima nutartį dėl paties priverstinio vykdymo veiksmo ištaisymo, panaikinimo arba nutraukimo, vykdomojo dokumento panaikinimo arba paaiškinimo arba priverstinio vykdymo veiksmo, kurį atlikti buvo atsisakyta, atlikimo. Jeigu apeliacinis skundas atmetamas, apeliacinio skundo teikėjas gali būti įpareigotas pareiškimo pagrindu sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl pavėluoto priverstinio vykdymo, o jeigu apeliacinis skundas buvo pateiktas nesąžiningai, jam taip pat bus skirta bauda.

6 Ar vykdymo procedūroje taikomi kokie nors apribojimai, visų pirma susiję su skolininko apsauga ir terminais?

Netaikoma tam tikram turtui ir nuosavybei. Netaikoma šiam kilnojamajam turtui: asmeninio naudojimo daiktai arba namų apyvokos daiktai, būtini kasdieniam skolininko ir jo šeimos gyvenimui; religiniai atributai; daiktai, būtini neįgaliesiems, ir daiktai, skirti sergančių asmenų priežiūrai; maistas, reikalingas skolininkui ir jo šeimai trims mėnesiams, o jeigu skolininkas pragyvena vien iš žemės ūkio veiklos – maistas, reikalingas iki kito derliaus; gyvūnai, iš kurių gaunamos lėšos pragyvenimui, ir pašarai tokiems gyvūnams iki kito derliaus; kuro atsargos skolininkui ir jo šeimai trims žiemos mėnesiams; asmeniniai ar šeimos laiškai, nuotraukos, paveikslai ir kt.

Be to, gali būti areštuota ne daugiau kaip pusė skolininko grynojo mėnesinio darbo užmokesčio ir (arba) pensijos, jeigu vykdoma išlaikymo prievolė, ir ne daugiau kaip trečdalis tokių pajamų, jeigu vykdomos kitų rūšių prievolės.

Jeigu pajamos iš darbo arba skolininkui reguliariai mokamos pinigų sumos, kuriomis užtikrinamas jo pragyvenimas, yra mažesnės negu nacionalinis grynasis minimalus darbo užmokestis, gali būti areštuota tik pusę minimalaus darbo užmokesčio viršijanti sumos dalis.

Pajamų kategorijos, kurioms priverstinis vykdymas netaikomas: valstybės išmokos ir pašalpos vaikams, išmokos už sergančio vaiko priežiūrą, motinystės išmokos, išmokos mirties atveju, valstybės stipendijos, dienpinigiai ir kt.

Žr. atsakymą į 4.3 klausimą.

Aktualios nuorodos

https://www.executori.ro https://www.just.ro

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 08/08/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.