Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą?

Rumunija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Priverstinio vykdymo nuostatos išdėstytos Civilinio proceso kodekso 622–913 straipsniuose. Priverstinio vykdymo procedūra yra antras civilinio proceso etapas, daugiausia skirtas užtikrinti, kad būtų realiai pasinaudota teismo sprendime ar kitame vykdomajame dokumente pripažinta teise. Pasinaudodamas priverstinio vykdymo procedūra, kreditorius, turintis teisę, pripažintą teismo sprendimu ar kitu vykdomuoju dokumentu, priverčia skolininką įvykdyti savo, kaip skolininko, prievoles, kurias jis atsisakė vykdyti savanoriškai.

Rumunijos Civilinio proceso kodekse išdėstytas tiesioginių ir netiesioginių priverstinio vykdymo priemonių sąrašas.

Tiesioginėmis priverstinio vykdymo priemonėmis laikomos priemonės, susijusios su vykdomajame dokumente nustatytu skolos objektu, konkrečiau – Civilinio proceso kodekso 892–894 straipsniuose nurodytu kilnojamojo turto areštu; nekilnojamojo turto areštu pagal Civilinio proceso kodekso 895–901 straipsnius; ir prievolės atlikti tam tikrus veiksmus arba neatlikti tam tikrų veiksmų priverstiniu vykdymu pagal Civilinio proceso kodekso 902–913 straipsnius (įskaitant specialiąsias nuostatas dėl teismo sprendimų priverstinio vykdymo nepilnamečių atžvilgiu pagal 909–913 straipsnius) ir pagal Civilinio kodekso 1527 straipsnį ir tolesnius straipsnius. Kalbant apie prievolių atlikti tam tikrus veiksmus priverstinį vykdymą, teisės aktuose prievolės skirstomos į prievoles, kurias gali įvykdyti ir asmuo, kuris nėra skolininkas, ir į prievoles intuitu personae.

Netiesioginis priverstinis vykdymas – tai priemonė gauti mokėjimą pagal vykdomąjį dokumentą priverstinai parduodant skolininko turtą. Netiesioginių priverstinio vykdymo priemonių pavyzdžiai – lėšų areštas arba turto išieškojimas (kai turtas parduodamas). Dar viena priemonė yra bendrų iš nekilnojamojo turto gaunamų pajamų išieškojimas.

Prievolės, kurioms, tikėtina, bus taikomas priverstinis vykdymas, yra prievolės atlikti mokėjimus, perduoti turtą ar jo naudojimą, nugriauti arba atlaisvinti pastatus, plantacijas arba statinius, perduoti nepilnamečių globos teises ir nustatyti jų gyvenamąją vietą ir lankymo tvarkaraštį.

2 Kokia institucija ar institucijos įgaliotos vykdyti šiuos sprendimus?

Teismų sprendimus ir kitus vykdomuosius dokumentus vykdo teismo antstolis (rum. executor judecătoresc), kurio biuras priklauso apeliacinio teismo jurisdikcijai, kurioje yra nekilnojamasis turtas, jeigu priverstinis vykdymas taikomas nekilnojamajam turtui ir (arba) nenuimtam derliui arba jeigu tiesioginis priverstinis vykdymas taikomas nekilnojamajam turtui. Priverstinį kilnojamojo turto išieškojimą ir tiesioginį kilnojamojo turto išieškojimą vykdo teismo antstolis, kurio biuras priklauso apeliacinio teismo jurisdikcijai, kurioje yra skolininko gyvenamoji vieta arba registruotoji būstinė arba kurioje yra turtas. Jeigu skolininko gyvenamoji vieta arba registruotoji būstinė yra užsienyje, kompetenciją turi bet kuris teismo antstolis.

Arešto orderį kreditoriaus prašymu vykdo teismo antstolis, kurio biuras priklauso apeliacinio teismo jurisdikcijai, kurioje yra skolininko arba trečiosios šalies, kurių atžvilgiu taikomas turto areštas, gyvenamoji vieta arba registruotoji būstinė. Jeigu areštuojamos fizinio ar juridinio asmens banko sąskaitos, kompetenciją turi teismo antstolis, kurio biuras priklauso apeliacinio teismo jurisdikcijai, kurioje yra skolininko gyvenamoji vieta arba registruotoji būstinė arba kurioje yra banko, kuriame skolininkas atsidarė sąskaitą, pagrindinė buveinė arba filialas. Jeigu skolininkas turi kelias sąskaitas, kompetenciją areštuoti visas sąskaitas turi teismo antstolis, veikiantis bet kurioje sąskaitų buvimo vietoje. Priverstinio vykdymo teismas yra apygardos teismas (rum. judecătorie), kurio jurisdikcijoje yra skolininko gyvenamoji vieta arba registruotoji būstinė bylos perdavimo priverstinio vykdymo teismui dieną. Jeigu skolininko gyvenamoji vieta arba registruotoji būstinė nėra Rumunijoje, kompetenciją turi apygardos teismas, kurio jurisdikcijoje yra kreditoriaus gyvenamoji vieta arba registruotoji būstinė, o jeigu ta gyvenamoji vieta arba registruotoji būstinė nėra Rumunijoje – apygardos teismas, kurio jurisdikcijai priklauso teismo antstolio, kuriam kreditorius suteikė įgaliojimus, registruotoji būstinė.

Priverstinio vykdymo teismas nagrinėja pareiškimus dėl teismo sprendimų paskelbimo vykdytinais, apeliacinius skundus dėl priverstinio vykdymo veiksmų ir kitus priverstinio vykdymo metu kylančius klausimus, išskyrus tuos, kurie pagal teisės aktus priklauso kitų teismų ar organų jurisdikcijai.

Žyminis mokestis už pareiškimus dėl teismo sprendimų paskelbimo vykdytinais yra 20 RON už kiekvieną vykdomąjį dokumentą (Vyriausybės specialusis nutarimas Nr. 80/2013 dėl žyminių mokesčių su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

3 Kokiomis sąlygomis priimamas vykdomasis dokumentas arba sprendimas?

3.1 Procedūra

Priverstinį vykdymą galima atlikti tik pagal teismo sprendimą (galutinius sprendimus, laikinuosius priverstinai vykdytinus sprendimus) arba kitą raštišką aktą, pagal teisės aktus laikomą vykdomuoju dokumentu (notarinius autentiškus dokumentus, skolos vertybinius popierius, arbitražo sprendimus dėl priteisiamų sumų ir kt.).

Gavęs kreditoriaus pareiškimą dėl priverstinio vykdymo, teismo antstolis pasirūpina, kad tas pareiškimas būtų užregistruotas. Teismo antstolis savo sprendimu paskelbia teismo sprendimą vykdytinu, nešaukdamas šalių. Teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu kreditoriui suteikia galimybę prašyti kompetentingo teismo antstolio tuo pačiu metu arba paeiliui pasinaudoti visomis turimomis priverstinio vykdymo priemonėmis, kad kreditorius galėtų pasinaudoti savo teisėmis, įskaitant teisę atgauti priverstinio vykdymo išlaidas. Teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu galioja visoje šalyje ir apima vykdomuosius dokumentus, kuriuos teismo antstolis vėliau išduoda pagal patvirtintą priverstinio vykdymo procedūrą.

Procesinius dokumentus teismo antstolis gali įteikti arba asmeniškai, arba per savo procesinį atstovą, o jeigu tai neįmanoma – pagal teisines nuostatas dėl teismo raginimų ir procesinių aktų įteikimo.

Kai tik teismo antstolis gauna pareiškimą dėl priverstinio vykdymo, jis savo sprendimu pasirūpina, kad pareiškimas būtų užregistruotas ir būtų inicijuota priverstinio vykdymo byla, arba atitinkamais atvejais – atsisako inicijuoti priverstinio vykdymo procedūrą, pateikdamas to atsisakymo priežastis. Apie tą sprendimą iš karto pranešama kreditoriui. Jeigu teismo antstolis atsisako inicijuoti priverstinio vykdymo procedūrą, kreditorius per 15 dienų nuo pranešimo datos gali pateikti skundą teismui, kurio kompetencijai priklauso priverstinio vykdymo procedūra.

Per tris dienas nuo pareiškimo užregistravimo dienos teismo antstolis pareikalauja, kad teismas, kurio kompetencijai priklauso priverstinio vykdymo procedūra, paskelbtų teismo sprendimą vykdytinu, ir pateikia tam teismui tinkamai patvirtintas kreditoriaus pareiškimo, vykdomojo dokumento, prašomo sprendimo formos ir žyminio mokesčio sumokėjimo įrodymų kopijas.

Pareiškimas dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu išnagrinėjamas per septynias dienas nuo jo užregistravimo teisme dienos, priimant nutartį, paskelbiamą in camera nešaukiant šalių. Paskelbti nutartį galima ne daugiau kaip 48 valandomis vėliau, o sprendimo motyvai turi būti paskelbti per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos.

Teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu kreditoriui suteikia galimybę prašyti šį paskelbimą inicijavusio teismo antstolio tuo pačiu metu arba paeiliui pasinaudoti visomis teisės aktuose numatytomis priverstinio vykdymo priemonėmis, kad kreditorius galėtų pasinaudoti savo teisėmis, įskaitant teisę atgauti priverstinio vykdymo išlaidas. Teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu galioja visoje šalyje ir apima vykdomuosius dokumentus, kuriuos teismo antstolis vėliau išduoda pagal patvirtintą priverstinio vykdymo procedūrą.

Teismas gali nepriimti pareiškimo dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, tačiau tik tuo atveju, jei: pareiškimas priklauso kito priverstinio vykdymo organo, negu tas, kuriam faktiškai buvo pateiktas prašymas, jurisdikcijai; sprendimas arba, atitinkamais atvejais, kitas dokumentas nėra vykdomasis dokumentas; dokumentas, kuris nėra teismo sprendimas, neatitinka visų oficialių reikalavimų; skola nėra patvirtinta, jos suma nėra konkreti, o terminas nėra suėjęs; skolininkas yra atleistas nuo priverstinio vykdymo; dokumente esama nuostatų, kurių negalima įvykdyti priverstinai; esama kitų kliūčių.

Nutarties, kuria teismas priima pareiškimą dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, apeliacine tvarka apskųsti negalima, tačiau ji gali būti peržiūrima, jeigu ginčijamas pats priverstinis vykdymas. Nutartį, kuria atmetamas pareiškimas dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, per 15 dienų nuo pranešimo apie nutartį apeliacine tvarka gali apskųsti tik kreditorius.

Toliau išdėstytas vykdomasis dokumentas pridedamas prie nutarties dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu baigiamosios dalies.

„Mes, Rumunijos prezidentas,

suteikiame įgaliojimus ir pavedame teismo antstoliui priverstinai įvykdyti dokumentą (nurodomi vykdomojo dokumento atpažinimo duomenys), kurio atžvilgiu buvo priimta ši nutartis dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu. Pavedame viešosioms priverstinio vykdymo užtikrinimo institucijoms padėti greitai ir veiksmingai atlikti visus priverstinio vykdymo veiksmus, o prokurorams – primygtinai reikalauti, kad pagal teisės aktus būtų laikomasi priverstinio vykdymo dokumento. (Įterpiama: teisėjų kolegijos pirmininko parašas ir teismo sekretoriaus parašas.)“

Nacionalinė teismo antstolių asociacija (rum. Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti), patvirtinus teisingumo ministrui, nustato ir atnaujina minimalius mokesčius už teismo antstolių teikiamas paslaugas. 2006 m. lapkričio 14 d. Teisingumo ministro įsakymu Nr. 2550/2006 nustatyti tokie minimalūs ir maksimalūs mokesčiai už atliekamus veiksmus:

Pranešimas ir procesinių dokumentų įteikimas – 20–400 RON

Tiesioginis priverstinis vykdymas

  • iškeldinimai: 150–2 200 RON skolininkui, kuris yra fizinis asmuo, 5 200 RON skolininkui, kuris yra juridinis asmuo
  • nepilnamečių globos teisių perdavimas ir nepilnamečių gyvenamosios vietos nustatymas: 50–1 000 RON
  • nepilnamečio lankymas 50-500 RON
  • perdavimas valdyti, turto ribų nustatymas, servitutai, turto perdavimas ir kt. 60–2 200 RON, jei skolininkas yra fizinis asmuo, 5 200 RON, jei skolininkas yra juridinis asmuo
  • darbų įvykdymas arba pastatų nugriovimas: 150–2 200 RON, jei skolininkas yra fizinis asmuo, 5 200 RON, jei skolininkas yra juridinis asmuo

Netiesioginis priverstinis vykdymas

minimalus mokestis

maksimalus mokestis

mažesnės nei 50 000 RON skolos – 10 proc. sumos pridėjus 75 RON, taip pat 2 proc. sumos, viršijančios 1 000 RON

10 proc. – skolos iki 50 000 RON

50 000 – 80 000 RON skolos – 1 175 RON, pridėjus 2 proc. sumos, viršijančios 50 000 RON

50 000 – 80 000 RON skolos – 5 000 RON, pridėjus iki 3 proc. sumos, viršijančios 50 000 RON

80 000 – 100 000 RON skolos – 1 775 RON, pridėjus 1 proc. sumos, viršijančios 80 000 RON

80 000 – 100 000 RON skolos – 5 900 RON, pridėjus iki 2 proc. sumos, viršijančios 80 000 RON

didesnės nei 100 000 RON skolos – 2 500 RON ir 1 proc. sumos, viršijančios 100 000 RON, pridėjus 5 500 RON ir iki 0,5 proc. sumos, viršijančios 400 000 RON

didesnės nei 100 000 RON skolos – 6 300 RON, pridėjus iki 1 proc. sumos, viršijančios 100 000 RON.

Areštas

mažesnės nei 50 000 RON skolos – 10 proc. sumos pridėjus 75 RON, taip pat 2 proc. sumos, viršijančios 1 000 RON

10 proc. – skolos iki 50 000 RON

50 000 – 80 000 RON skolos – 1 175 RON, pridėjus 2 proc. sumos, viršijančios 50 000 RON

50 000 – 80 000 RON skolos – 5 000 RON, pridėjus iki 3 proc. sumos, viršijančios 50 000 RON

80 000 – 100 000 RON skolos – 1 775 RON, pridėjus 1 proc. sumos, viršijančios 80 000 RON

80 000 – 100 000 RON skolos – 5 900 RON, pridėjus iki 2 proc. sumos, viršijančios 80 000 RON

didesnės nei 100 000 RON skolos – 2 500 RON ir 1 proc. sumos, viršijančios 100 000 RON, pridėjus 5 500 RON ir iki 0,5 proc. sumos, viršijančios 400 000 RON

didesnės nei 100 000 RON skolos – 6 300 RON, pridėjus iki 1 proc. sumos, viršijančios 100 000 RON.

Atsisakymas apmokėti įsakomąjį vekselį, paprastąjį vekselį arba čekį – 150–400 RON

Faktų nustatymas ir turto aprašo sudarymas: 100–2 200 RON, jei skolininkas yra fizinis asmuo, 5 200 RON, jei skolininkas yra juridinis asmuo

Turto, kuriam taikomas teisminis padalijimas, pardavimas aukcione – 150–2 200 RON

Prevencinis blokavimas: 100-1 200 RON, jei skolininkas yra fizinis asmuo, 2 200 RON, jei skolininkas yra juridinis asmuo

Teisminis blokavimas: 100-1 200 RON, jei skolininkas yra fizinis asmuo, 2 200 RON, jei skolininkas yra juridinis asmuo

Prevencinis areštas: 100-1 200 RON, jei skolininkas yra fizinis asmuo, 2 200 RON, jei skolininkas yra juridinis asmuo

Tikros vertės pasiūlymo užregistravimas: 50–350 RON

Konfiskavimas 10 proc. pajamų (min.) – 10 proc. pajamų (maks.)

Konsultacijos vykdomiesiems dokumentams parengti: 20–200 RON

3.2 Pagrindinės sąlygos

Žr. atsakymą į 2.1 klausimą.

Kreditorius ir skolininkas gali susitarti, kad visų arba dalies priverstinio vykdymo veiksmų būtų imamasi tik skolininko piniginių pajamų atžvilgiu, kad išieškotinas turtas būtų parduodamas pagal susitarimą arba kad skola būtų apmokama kitomis pagal teisės aktus leistinomis priemonėmis.

Užsienio valstybės teismo priimtam sprendimui prireikus turi būti taikoma papildoma procedūra, t. y. sprendimas dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu (rum. exequatur).

Iš skolininko pajamų ir turto išieškojimas gali būti vykdomas tik tuo atveju, jeigu iš jų galima išieškoti, ir tik tiek, kiek reikalinga kreditorių teisėms įgyvendinti. Iš turto, kuriam taikomas specialus apyvartos režimas, gali būti išieškoma tik laikantis teisės aktuose nustatytų sąlygų.

Kalbant apie skolininką, taikoma speciali sąlyga, kad priverstinio vykdymo procedūra turi būti inicijuojama tik tuo atveju, jeigu skolininkui tinkamai įteiktas kiekvieną priverstinio vykdymo formą atitinkantis raginimas. Skolininkui taikomos ir kitos specialios nuostatos, pvz., nuostatos dėl nepilnamečių skolininkų arba neveiksniais pripažintų skolininkų – jų atžvilgiu priverstinio vykdymo veiksmų negalima imtis, jeigu jie neturi globėjo arba kito globos teises turinčio asmens.

4 Vykdymo priemonių paskirtis ir pobūdis

4.1 Į kokį turtą gali būti nukreipiamas vykdymas?

Priverstinis vykdymas gali būti taikomas skolininko pajamoms, įskaitant bendrąsias pajamas iš pastatų, sumas bankų sąskaitose, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir kt. Žr. atsakymą į 1 klausimą.

4.2 Koks yra vykdymo priemonių poveikis?

Kai nustatomas skolininko turimas arba trečiųjų šalių laikomas kilnojamasis turtas, jis areštuojamas. Teismo antstolio prašymu areštas gali būti užregistruotas Prekybos registre (rum. registrul comerţului), Elektroniniame nekilnojamojo turto užstatų archyve (rum. Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare), Valstybinių notarų rūmų (rum. camera notarilor publici) tvarkomame Paveldėjimo registre (rum. registrul succesoral) arba kituose viešuose registruose. Nuo turto areštavimo momento jis nebėra prieinamas skolininkui visą priverstinio vykdymo laikotarpį, nesilaikant šio reikalavimo taikoma teisminė bauda, išskyrus atvejus, kai veiksmas laikomas nusikalstama veika. Jeigu mokėtina suma nesumokama, teismo antstolis parduoda areštuotą turtą aukcione arba tiesiogiai, arba kitomis teisės aktais leidžiamomis priemonėmis (Civilinio proceso kodekso 730 straipsnis ir tolesni straipsniai).

Areštuojamos pinigų sumos, vertybiniai popieriai ar kitas nematerialusis kilnojamasis turtas, kuris gali būti išieškomas ir kuris turi būti perduotas skolininkui arba kurį skolininko naudai laiko arba pagal dabartinius teisinius santykius jam ateityje turės perduoti trečioji šalis. Visos areštuotos pinigų sumos ir turtas įšaldomi nuo tos dienos, kai nurodymas areštuoti turtą nusiunčiamas trečiajai šaliai, kuri turi atlikti arešto veiksmus. Nuo įšaldymo momento iki visiško vykdomajame dokumente nurodytų prievolių įvykdymo trečioji šalis, turinti atlikti arešto veiksmus, neatlieka mokėjimų ar kitų operacijų, galinčių sumažinti įšaldytą turtą. Jeigu trečioji šalis, privalanti atlikti arešto veiksmus, neįvykdo su areštu susijusių įpareigojimų, mokėjimo siekiantis kreditorius, skolininkas arba teismo antstolis gali apie tai pranešti priverstinio vykdymo teismui, kad areštas būtų patvirtintas. Galutiniu patvirtinimo sprendimu perleidžiamas reikalavimas ir šis sprendimas yra priverstinai vykdytinas dokumentas trečiosios šalies, privalėjusios atlikti arešto veiksmus, atžvilgiu. Po arešto patvirtinimo trečioji šalis, privalėjusi atlikti arešto veiksmus, deponuoja arba sumoka sumą, neviršijančią patvirtinimo sprendime konkrečiai nurodytos sumos. Jeigu trečioji šalis šių įpareigojimų neįvykdo, trečiajai šaliai, privalėjusiai atlikti arešto veiksmus, pagal patvirtinimo sprendimą galima pareikšti ieškinį dėl priverstinio vykdymo (Civilinio proceso kodekso 780 straipsnis ir tolesni straipsniai).

Kalbant apie priverstinį išieškojimą iš nekilnojamojo turto, jeigu skolininkas nesumoka skolos, teismo antstolis inicijuoja turto pardavimo procedūrą po to, kai įteikiamas ir į žemės registrą įtraukiamas pranešimas apie teismo sprendimo paskelbimą vykdytinu (Civilinio proceso kodekso 812 straipsnis ir tolesni straipsniai).

4.3 Koks yra tokių priemonių galiojimo terminas?

Priemonės baigia galioti praėjus šešiems mėnesiams nuo bet kurio priverstinio vykdymo veiksmo atlikimo dienos (Civilinio proceso kodekso 696 straipsnis ir tolesni straipsniai), jeigu kreditorius per šį laikotarpį nesiėmė jokių kitų išieškojimo veiksmų.

Senaties terminas yra treji metai (Civilinio proceso kodekso 705 straipsnis ir tolesni straipsniai).

5 Ar yra galimybė apskųsti sprendimą dėl tokios priemonės skyrimo?

Pačius priverstinio vykdymo veiksmus galima apskųsti apeliaciniu skundu; vykdomąjį dokumentą galima apskųsti, kad būtų paaiškinta dokumento reikšmė, taikymo sritis arba pats taikymas. Jeigu priverstinio vykdymo veiksmai atliekami pagal teismo sprendimą, skolininkas negali jų ginčyti remdamasis faktiniais ar teisiniais motyvais, kuriuos jis galėjo pateikti pirmosios instancijos teisme nagrinėjant bylą arba apeliaciniu skundu apskųsdamas tą sprendimą. Ta pati šalis negali pateikti naujo apeliacinio skundo remdamasi tais motyvais, kurie egzistavo pirmojo apeliacinio skundo pateikimo dieną.

Kompetentingas teismas yra priverstinio vykdymo teismas, o jeigu siekiama išsiaiškinti vykdomojo dokumento prasmę, taikymo sritį ir patį taikymą – priverstinai vykdytiną sprendimą priėmęs teismas.

Apeliacinį skundą galima pateikti per 15 dienų nuo:

  • dienos, kai apeliacinio skundo teikėjas buvo informuotas apie vykdomąjį dokumentą;
  • dienos, kai atitinkama suinteresuotoji šalis sužinojo apie arešto skyrimą;
  • dienos, kai skolininkui buvo įteiktas raginimas, arba dienos, kai jis buvo informuotas apie pirmąjį priverstinio vykdymo veiksmą.

Apeliacinį skundą dėl vykdomojo dokumento prasmės, taikymo srities ar paties taikymo paaiškinimo galima pateikti bet kuriuo metu, kol nesuėjo senaties terminas dėl teisės prašyti atlikti priverstinio vykdymo veiksmus. Apeliacinį skundą, kuriuo trečioji šalis teigia turinti nuosavybės teisę arba teisę in rem išieškomo turto atžvilgiu, galima pateikti per 15 dienų nuo turto pardavimo ar perdavimo dienos. Apeliacinio skundo nepateikimas per minėtą laikotarpį neužkerta kelio trečiajai šaliai pasinaudoti savo teise pateikiant atskirą pareiškimą.

Jeigu teismas patenkina apeliacinį skundą, kuriuo apskundžiamas priverstinis vykdymas, teismas, kai taikytina, pripažįsta apeliaciniu skundu apskųstą vykdomąjį dokumentą niekiniu arba priima nutartį dėl paties priverstinio vykdymo veiksmo ištaisymo, panaikinimo arba nutraukimo, vykdomojo dokumento panaikinimo arba paaiškinimo arba priverstinio vykdymo veiksmo, kurį atlikti buvo atsisakyta, atlikimo. Jeigu apeliacinis skundas atmetamas, apeliacinio skundo teikėjas gali būti įpareigotas pareiškimo pagrindu sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl pavėluoto priverstinio vykdymo, o jeigu apeliacinis skundas buvo pateiktas nesąžiningai, jis taip pat privalo sumokėti baudą.

6 Ar vykdymo procedūroje taikomi kokie nors apribojimai, visų pirma susiję su skolininko apsauga ir terminais?

Netaikoma tam tikriems daiktams ir turtui. Kalbant apie kilnojamąjį turtą, tai yra asmeninio naudojimo daiktai arba namų apyvokos daiktai, būtini skolininko ir jo šeimos pragyvenimui; religiniai atributai; daiktai, būtini neįgaliesiems, ir daiktai, skirti sergančių asmenų priežiūrai; maistas, reikalingas skolininkui ir jo šeimai trims mėnesiams, o jeigu skolininkas pragyvena vien iš ūkininkavimo – maistas, reikalingas iki kito derliaus; gyvūnai, iš kurių gaunamos lėšos pragyvenimui, ir pašarai šiems gyvūnams iki kito derliaus; kuras, reikalingas skolininkui ir jo šeimai trims žiemos mėnesiams; asmeniniai ar šeimos laiškai, nuotraukos, paveikslai ir kt.

Be to, gali būti išieškoma ne daugiau kaip pusė skolininko grynojo mėnesinio darbo užmokesčio ir (arba) pensijos, jeigu išieškoma pagal prievolę mokėti išlaikymą, ir ne daugiau kaip trečdalis grynojo mėnesinio darbo užmokesčio, jeigu išieškoma pagal kitų rūšių prievoles.

Jeigu pajamos iš darbo arba skolininkui reguliariai mokamos pinigų sumos, kuriomis užtikrinamas jo pragyvenimas, yra mažesnės negu nacionalinis grynasis minimalus darbo užmokestis, gali būti išieškoma tik pusę minimalaus darbo užmokesčio viršijanti sumos dalis.

Vienai pajamų kategorijai priverstinis vykdymas apskritai netaikomas – tai yra valstybės išmokos ir pašalpos vaikams, išmokos už sergančio vaiko priežiūrą, motinystės išmokos, išmokos mirties atveju, valstybės suteiktos stipendijos, dienpinigiai ir kt.

Taip pat žr. atsakymą į 4.3 klausimą.

Aktualios nuorodos

http://www.executori.ro/ http://www.just.ro/

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 11/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.