Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą?

Škotija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Škotijoje sąvoka „išieškojimas“ apima tam tikrus teisinius procesus, kuriuos galima atlikti skolininkų atžvilgiu, siekiant išieškoti skolas kreditoriams. Išieškojimą galima kompetentingai atlikti tik turint teisėtą orderį, pvz., teismo įsakymą arba piniginės skolos dokumentą arba, vertinant plačiau, civilinių bylų teismo nutartį, kurioje, be kita ko, gali būti nurodyta atlikti tam tikrą veiksmą arba jo neatlikti.

Įvairūs išieškojimo būdai – tai, be kita ko, pajamų areštas, trečiosios šalies žinioje esančių daiktų arba lėšų areštas, daiktų arba lėšų suvaržymas, apribojimas ir priteisimas už skolą.

Priteisimas už skolą

Priteisimas už skolą yra labai senas išieškojimo iš paveldimo turto būdas, kurio pasekmė yra paveldimas teisminis įkeitimas kreditoriaus naudai. Šis retai naudojamas išieškojimo būdas taikomas tik sesijos teismo procese. Kai išduodamas įsakymas dėl priteisimo, patvirtinta įsakymo kopija įtraukiama į atitinkamą Škotijos žemės registrą (Nekilnojamojo turto perleidimo registrą arba Žemės registrą) arba jame užregistruojama. Tada priteisimo siekiantis kreditorius paprastai gauna tas pačias teises kaip ir kiti kreditoriai, kurių naudai yra įkeistas paveldimas turtas, išskyrus turto pardavimo teisę. Kreditorius įgyja teisę pareikšti ieškinį dėl skolininko iškeldinimo, jeigu turtas yra jo žinioje, arba ieškinį, kuriuo siekiama prisiteisti nuomos įmokas iš nuomininkų, jeigu turtas nuomojamas. Tik praėjus dešimčiai metų kreditorius gali kreiptis į teismą siekdamas tapti savininku ir parduoti turtą.

Trečiosios šalies žinioje esančių daiktų ar lėšų areštas

Areštas yra būdas išieškoti iš skolininkui priklausančio kilnojamojo turto, esančio trečiosios šalies žinioje. Nustačius areštą, trečioji šalis netenka teisės perduoti areštuotą turtą. Areštuojamos gali būti skolos, lėšos banko sąskaitoje, akcijos, patikos turtas, draudimo sutartys ir materialus kilnojamasis turtas. Skolininko žinioje esantis materialus kilnojamas turtas negali būti areštuojamas, nes tinkamas tokio turto išieškojimo būdas yra turto suvaržymas.

Daiktų suvaržymas

Kreditorius gali suvaržyti skolininko žinioje esantį materialų kilnojamąjį turtą ir jį parduoti aukcione nesumokėtoms skoloms susigrąžinti. Tačiau negalima suvaržyti tam tikrų daiktų, pvz., darbo įrankių arba knygų, reikalingų skolininkui, kad jis galėtų verstis savo profesija, arba transporto priemonių, kurių skolininkui pagrįstai reikia ir kurios neviršija nurodytos vertės. Naudojantis suvaržymu taip pat negalima perimti skolininko gyvenamajame būste esančių daiktų, nebent šerifo teismo teisėjas priėmė nutartį dėl išimtinio suvaržymo. Suvaržymu kreditoriui sudaromos sąlygos suvaržyti skolininko patalpose esančias pinigų sumas (grynuosius pinigus, įskaitant monetas ir banknotus užsienio valiuta, pašto perlaidas, banko dokumentus ir kt.), tačiau gyvenamajame būste esančių arba skolininko su savimi turimų pinigų suvaržyti negalima.

Pajamų areštas

Iš skolininko pajamų gali būti išieškoma taikant pajamų areštą (vienai konkrečiai skolai išieškoti), einamosios išlaikymo išmokos areštą (siekiant išieškoti ligos išmoką arba periodinę išmoką santuokos nutraukimo atveju) arba jungtinį arešto orderį (teismo išduotą orderį siekiant išieškoti dviejų ar daugiau tos pačios rūšies skolų sumokėjimą tuo pačiu metu). Kiekvieno asmens, privalančio mokėti vaiko išlaikymą pagal išlaikymo išmokų areštą, atžvilgiu pagal 1991 m. Vaiko išlaikymo įstatymą gali būti išduodamas atskaitymo iš pajamų orderis. Kai darbdaviui įteikiamas arešto grafikas, darbdavys turi iš skolininko pajamų atskaityti sumą, pagal įstatyme nustatytas lenteles apskaičiuojamą kiekvienai darbo užmokesčio gavimo dienai, ir mokėti ją kreditoriui, kol skola padengiama arba kol skolininkas nutraukia darbo santykius.

Iškeldinimas iš nekilnojamojo turto

Iškeldinimas gali būti atliekamas remiantis įsakymais išieškoti iš paveldimo nekilnojamojo turto, pašalinant arba iškeldinant asmenį. Sąvoka „pašalinimas“ naudojama tada, kai nuomotojas siekia susigrąžinti nekilnojamąjį turtą iš nuomininko. Iškeldinimas yra teisių gynimo priemonė, kuria pašalinamas gyventojas, neturintis teisės gyventi paveldimame nekilnojamojo turto objekte.

Apribojimas

Apribojimas yra asmeninis išieškojimo būdas, kuriuo skolininkui uždraudžiama parduoti arba kitaip perleisti ar įkeisti paveldimą turtą apribojimą taikančio kreditoriaus nenaudai. Tai padaroma užregistruojant apribojimą Apribojimų ir priteisto turto registre. Taikant apribojimą, jį inicijavusio asmens padėtis pagerinama tuo, kad skolininkui tampa sudėtinga perleisti paveldimą turtą, tačiau apribojimą inicijavusiam asmeniui nesuteikiama jokia daiktinė teisė į turtą. Apribojimas yra neigiamas, draudžiamasis išieškojimo būdas, galiojantis penkerius metus, tačiau apribojimas gali būti panaikintas anksčiau, jeigu jį inicijavęs kreditorius sutinka jį panaikinti; paprastai tai įvyksta, kai sumokama skola.

2 Kokia institucija ar institucijos įgaliotos vykdyti šiuos sprendimus?

Kompetentingos vykdymo institucijos Škotijoje yra šerifo teismo antstoliai ir sesijos teismo antstoliai. Jiems kreditoriai paveda įvykdyti šerifo teismo arba sesijos teismo išduotas teismo nutartis ar orderius skolininkų atžvilgiu, taip pat skolos dokumentus, užregistruotus kaip vykdytinus Tarybos ir sesijos registre.

3 Kokiomis sąlygomis priimamas vykdomasis dokumentas arba sprendimas?

3.1 Procedūra

Bet kurioje Škotijos šerifo apylinkėje išduotos šerifo teismo ar sesijos teismo nutartys ar įsakymai, taip pat lygiaverčių valdžios institucijų išduoti nurodymai ar įsakymai (pvz., kaip vykdytinas užregistruotas skolos dokumentas) yra vykdytini.  Patvirtinta įsakymo kopija paprastai suteikia teisę atlikti visus teisėtus vykdymo veiksmus.

Atlikti išieškojimą paprastai privalo šerifo teismo antstoliai ir sesijos teismo antstoliai. Tai yra nepriklausomi už tam tikrus mokesčius dirbantys paslaugų teikėjai, turintys šerifo teismo pirmininko įgaliojimą veikti atitinkamoje šerifo apylinkėje. Šių antstolių darbą kontroliuoja ir prižiūri teismas, tačiau jie nėra tiesioginiai teismo darbuotojai. 1987 m. Skolininkų (Škotija) įstatyme nustatyta įstatyminė antstolių priėmimo į tarnybą, jų mokymo ir elgesio vykdant oficialias pareigas kontrolės sistema, o 2002 m. Skolų sureguliavimo ir suvaržymo (Škotija) įstatyme ir 2007 m. Bankroto, išieškojimo ir kt. (Škotija) įstatyme papildomai reglamentuojamos jų funkcijos ir elgesys. Be to, visi teismo antstoliai privalo vykdyti pareigas remdamiesi Konstitucija bei Sesijos teismų ir šerifo teismų antstolių asociacijos įstatais.

Advokato paslaugomis būtina naudotis atliekant tik kai kuriuos vykdymo procesus.

Šerifo teismo ir sesijos teismo antstolių taikomi mokesčiai už išieškojimą šiuo metu yra nurodyti 2013 m. Posėdžių įstatyme (Šerifo teismo antstolių mokesčiai) (SSI 2013/345) ir 2013 m. Posėdžių įstatyme (Sesijos teismo antstolių mokesčiai) (SSI 2013/346). Šios mokesčių lentelės nuolat keičiamos.

3.2 Pagrindinės sąlygos

Vykdymui atlikti paprastai užtenka ieškovo (ieškinį pareiškusio asmens) naudai išduoto įsakymo. Tačiau, norint atlikti daugumą išieškojimo veiksmų, taip pat reikia, kad būtų įteiktas mokėjimo reikalavimas ir išduotas konsultavimo ir informavimo apie skolą dokumentas – tik tada galima išieškoti skolą. Mokėjimo reikalavimas yra skolininkui įteikiamas oficialus reikalavimas sumokėti sumą, kurią jis yra skolingas kreditoriui, su atitinkamomis palūkanomis ir išlaidomis. Mokėjimo reikalavimu skolininkui suteikiama 14 dienų (jeigu skolininkas yra Jungtinėje Karalystėje) mokėjimui atlikti. Jeigu skola per nurodytą laikotarpį nepadengiama, kreditorius gali imtis veiksmų mokėtinoms sumoms išieškoti. Konsultavimo ir informavimo apie skolą dokumente skolininkams patariama gauti finansinę konsultaciją.

Jeigu priimama nutartis dėl išimtinio suvaržymo, kreditorius turi dar kartą prašyti teismo konkretaus leidimo suvaržyti nebūtinus daiktus, laikomus skolininko gyvenamajame būste. Apsvarstydamas, ar priimti tokią nutartį, šerifo teismo teisėjas atsižvelgia į įvairius aspektus. Tai yra:

  • skolos pobūdis (ir visų pirma tai, ar skola susijusi su kokiu nors mokesčiu ar muitu, ar su skolininko vykdoma veikla ar verslu);
  • ar skolininkas gyvena nurodytame būste;
  • ar skolininkas tame būste vykdo veiklą ar verslą;
  • ar skolininkui suteikta finansinė konsultacija;
  • ar baigėsi nutartyje ar nurodymuose pratęstas laikas skolai sumokėti ir
  • Skolininko ir kreditoriaus susitarimas dėl skolos sureguliavimo.

Visų pirma šerifo teismo teisėjas turi būti įsitikinęs, kad kreditorius ėmėsi pagrįstų veiksmų siekdamas derybomis sureguliuoti skolą, kad kreditorius jau ėmėsi veiksmų skolai išieškoti, taikydamas areštą ar pajamų areštą, ir kad yra pagrįsta perspektyva, jog aukcione gauta suma už nebūtiną skolininko turtą bent jau prilygtų bendroms apytikrėms taikytinoms išlaidoms ir 100 GBP.

Taikant areštą suvaržomas trečiosios šalies žinioje esantis turtas (lėšos ir kilnojamieji daiktai) ir užtikrinama pirmumo teisė areštą taikančiam kreditoriui. Kai areštuojamos lėšos, jų areštas automatiškai panaikinamas po 14 savaičių, jeigu nėra pateikta prieštaravimo. Prieštaravimas turėtų būti pateikiamas šerifo teismo teisėjui ir turėtų būti grindžiamas tuo, kad areštas yra nepagrįstai griežta priemonė, kad šerifo teismo antstolis areštą atliko netinkamai arba kad areštuotos lėšos priklauso trečiajai šaliai (arba trečioji šalis jas valdo bendros nuosavybės teise kartu su skolininku). Siekdamas perimti areštuotą turtą, kreditorius turi pareikšti ieškinį dėl trečiosios šalies įpareigojimo perduoti turtą, ir jeigu teismas šį ieškinį patenkina, jis nurodo areštuotą turtą turinčiai trečiajai šaliai perduoti šį turtą kreditoriui.

Jeigu priteista skola praėjus dešimčiai metų lieka nesumokėta (the legal), asmuo, kuriam buvo priteista teisė išieškoti skolą, gali šią savo teisę paversti nesuvaržyta nuosavybės teise. Tai daroma sesijos teisme pareiškiant ieškinį dėl priteistos skolos sumokėjimo termino pabaigos patvirtinimo. Skolininkas gali užginčyti ieškinį dėl priteistos skolos sumokėjimo termino pabaigos patvirtinimo remdamasis tuo, kad skola jau sumokėta.

Apribojimas įsigalioja nuo tos dienos, kurią apribojimo grafikas ir apribojimo vykdymo pažyma užregistruojami Apribojimų ir priteisto turto registre.  Tačiau jeigu pranešimas apie apribojimą užregistruojami Apribojimų ir priteisto turto registre, o apribojimo grafikas ir vykdymo pažyma užregistruojami per 21 dieną nuo šio pranešimo, apribojimas įsigalioja nuo to pranešimo užregistravimo dienos.

4 Vykdymo priemonių paskirtis ir pobūdis

4.1 Į kokį turtą gali būti nukreipiamas vykdymas?

Kiekvienos rūšies turtą, išskyrus skolininko su savimi turimus pinigus, galima išieškoti tam tikru šiam turtui skirtu būdu.

4.2 Koks yra vykdymo priemonių poveikis?

Priteisimas už skolą

Priteisimo pasekmė yra paveldimas teisminis įkeitimas kreditoriaus naudai. Asmeniui, kuriam buvo suteikta teisė išieškoti skolą, įsakymu dėl priteisimo nesuteikiama teisė iš karto parduoti turtą: šiam asmeniui suteikiama tik teisė gauti nuomos pajamas, jeigu paveldimas turtas nuomojamas, arba iškeldinti skolininką, jeigu jis valdo turtą.

Trečiosios šalies žinioje esančių daiktų ar lėšų areštas

Arešto pasekmė yra trečiosios šalies žinioje esančių skolininkui priklausančių lėšų ir (arba) kilnojamojo turto įšaldymas. Trečiajai šaliai uždraudžiama be kreditoriaus sutikimo naudoti daiktus ar lėšas, jais disponuoti ar perduoti juos skolininkui. Kad areštuoti daiktai būtų perduoti kreditoriui, kreditorius turi pareikšti ieškinį dėl trečiosios šalies įpareigojimo perduoti turtą. Finansų įstaigos žinioje esančių areštuotų lėšų areštas automatiškai panaikinamas po 14 savaičių, jeigu nepateikiama prieštaravimo. Jeigu areštuotą turtą turinti trečioji šalis jį perleidžia, ji privalo areštą taikančiam kreditoriui atlyginti turto vertę. Teoriškai, pažeisdama areštą, ji taip pat parodo nepagarbą teismui. Areštuotą turtą turinčios trečiosios šalys privalo areštą taikančiam kreditoriui pranešti apie areštuoto turto buvimą arba jo dydį. Jeigu ši prievolė neįvykdoma, šerifo teismo teisėjas gali priimti nutartį, ja nurodydamas areštuotą turtą turinčiai trečiajai šaliai sumokėti areštą taikančiam kreditoriui tam tikrą pinigų sumą.

Pajamų areštas arba nutartis dėl einamosios išlaikymo išmokos

Kai darbdaviui įteikiamas pajamų arešto grafikas arba nutartis dėl einamosios išlaikymo išmokos, jis turi atskaityti apskaičiuotą sumą ir sumokėti ją kreditoriui.  Jeigu darbdavys nesilaiko sąlygų, jis privalo kreditoriui atlyginti pinigų sumą, kuri turėjo būti sumokėta.

Iškeldinimas iš nekilnojamojo turto

Įsakymu dėl iškeldinimo arba pašalinimo asmuo įpareigojamas išsikelti iš patvirtintame įsakyme nurodyto nekilnojamojo turto. Jeigu nutarties dėl iškeldinimo arba pašalinimo subjektas savanoriškai nevykdo įpareigojimo ir iki nurodytos datos neišsikelia, šerifo teismo antstoliai gali jį iškeldinti ir apsaugoti nekilnojamąjį turtą, prireikus padedant policijai. Prieš pašalinant arba iškeldinant asmenį iš nekilnojamojo turto, asmeniui, kurį norima iškeldinti, turi būti įteiktas nurodymas išsikelti iš paveldimo turto ir nurodyme įrašytas jo galiojimo laikotarpis turi būti pasibaigęs, nebent šerifo teismo teisėjas nurodė, kad šis reikalavimas netaikomas.

Apribojimas

Užregistravus apribojimą Apribojimų ir priteisto turto registre skolininkui užkertamas kelias parduoti ar kitaip perleisti arba įkeisti savo paveldimą turtą apribojimą inicijavusio asmens nenaudai.  Apribojimą inicijavęs asmuo gali nuginčyti bet kurį perleidimo dokumentą, standartinį įkeitimą ar dokumentą, kurį skolininkas išdavė pažeisdamas apribojimą.

Įsakymu ad factum praestandum skolininkui nurodoma atlikti kitokį veiksmą nei pinigų sumokėjimas ir šis įsakymas yra vykdytinas. Įsakymo sąlygose turi būti tiksliai nurodoma, ką reikia atlikti, ir kai kreipiamasi į teismą, pageidautina, kad būtų pateiktas alternatyvus prašymas priteisti nuostolių atlyginimą, jeigu įsakymas nevykdomas arba įvykdomas tik iš dalies. Įsakymo nevykdantis skolininkas negali būti įkalinamas, nebent asmuo, kurio iniciatyva buvo išduotas įsakymas (toliau – pareiškėjas) pateikia prašymą įsakymą išdavusiam teismui. Tada pareiškėjas turi įrodyti teismui, kad skolininkas tyčia atsisako vykdyti įsakymą. Jeigu tai įrodoma, teismas gali išduoti orderį įkalinti atsakovą bet kokiam laikotarpiui, ne ilgesniam kaip 6 mėnesiai. Įkalinimu nepanaikinama įsakyme nustatyta prievolė.

Pinigų sumų suvaržymas

Suvaržymu kreditoriui sudaromos sąlygos suvaržyti ir perimti skolininko patalpose esančias pinigų sumas (grynuosius pinigus, įskaitant monetas ir banknotus užsienio valiuta, pašto perlaidas, banko dokumentus ir kt.), tačiau gyvenamajame būste esančių arba skolininko su savimi turimų pinigų suvaržyti negalima.

4.3 Koks yra tokių priemonių galiojimo terminas?

Priteisimas už skolą

Išdavus įsakymą patvirtinta jo kopija užregistruojama atitinkamame Škotijos žemės registre.  Tada įsakymas įsigalioja ir tik praėjus dešimčiai metų kreditorius gali kreiptis į teismą siekdamas tapti savininku ir parduoti turtą.

Trečiosios šalies žinioje esančių daiktų ar lėšų areštas

Teismo sprendimui įvykdyti skirtas areštas laikomas sėkmingu arba nesėkmingu.  Pavyzdžiui, arešto orderis gali būti įteiktas bankui, tačiau jeigu skolininkas tame banke neturi sąskaitos arba visose sąskaitose turi nepakankamai lėšų, tada areštu lėšų suvaržyti nepavyksta.

Daiktų suvaržymas

Areštas galioja tik šešis mėnesius nuo tos dienos, kai daiktas areštuojamas, arba galioja tol, kol praeina 20 dienų nuo tos dienos, kai areštuotas daiktas buvo pašalintas iš vietos, kurioje buvo areštuotas, priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė. Nutartyje dėl išimtinio suvaržymo nurodomas laikotarpis, per kurį ji turi būti įvykdyta.

Pajamų areštas arba nutartis dėl einamosios išlaikymo išmokos

Pajamų arešto grafiko arba einamosios išlaikymo išmokos arešto orderio įteikimas laikomas sėkmingu arba nesėkmingu. Jeigu skolininkas nėra susijęs darbo santykiais su asmeniu, kuriam įteikiamas grafikas, įteikimas netenka galios. Jeigu skolininkas yra įdarbintas, įteikimas galioja, kol skola padengiama arba skolininkas išeina iš darbo.

Iškeldinimas iš nekilnojamojo turto

Išieškojimas pagal įsakymą dėl iškeldinimo arba pašalinimo turi būti vykdomas nepagrįstai nedelsiant.  Apibrėžties, kas galėtų būti laikoma nepagrįstu delsimu, nėra.  Tai priklauso nuo konkrečių kiekvienos bylos aplinkybių.

Apribojimas

Apribojimas netenka galios praėjus penkeriems metams.  Jis gali būti atnaujinamas, jeigu apribojimą inicijavęs asmuo teismui pateikia prašymą.  Įsakyme ad factum praestandum turi būti tiksliai nurodyta, koks veiksmas turi būti atliktas, ir laikas, per kurį jis turi būti atliktas.

Pinigų sumų suvaržymas

Pinigų sumų suvaržymas laikomas sėkmingu arba nesėkmingu.  Pavyzdžiui, jeigu šerifo teismo teisėjas skolininko patalpose neranda lėšų, tada pinigų sumų suvaržymas laikomas nepavykusiu.  Jeigu pinigų sumų suvaržymas yra sėkmingas, tada teismo antstolis (šerifo teismo antstolis arba sesijos teismo antstolis), prieš pasibaigiant 14 dienų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti pinigų sumų suvaržymo dieną, privalo pateikti šerifo teismo teisėjui ataskaitą.  Teismo antstolis ataskaitos kopijas turi nusiųsti skolininkui ir kreditoriui.  Jeigu šerifo teismo teisėjas atsisako priimti ataskaitą, suvaržymas netenka galios.

5 Ar yra galimybė apskųsti sprendimą dėl tokios priemonės skyrimo?

Darbdavys arba skolininkas gali prašyti šerifo teismo teisėjo priimti nutartį, kuria nutartis dėl einamosios išlaikymo išmokos būtų paskelbta negaliojančia arba netekusia galios. Be to, jeigu skolininkas įtikina šerifo teismo teisėją, jog nėra tikėtina, kad jis ir vėl neįvykdys įsipareigojimo atlikti mokėjimą, šerifo teismo teisėjas gali priimti nutartį dėl suvaržymo atšaukimo.

Skolininkas, asmuo, kurio žinioje yra areštuotas turtas, arba trečioji šalis, pateikdami prieštaravimą, gali prašyti šerifo teismo teisėjo priimti nutartį, kuria areštas būtų atšaukiamas arba apribojamas.  Šis prieštaravimas turi būti pateiktas per keturias savaites nuo arešto įvykdymo.

Bet kurią šerifo teismo teisėjo nutartį, priimtą dėl suvaržymo arba išimtinio suvaržymo, galima apskųsti.  Skundą šerifo teismo pirmininkui galima pateikti tik šerifo teismo teisėjui leidus ir tik teisės klausimu. Šerifo teismo pirmininko nutartis dėl tokio skundo yra galutinė.

Apribojimas gali būti panaikintas arba atšauktas remiantis tuo, kad jis yra procedūros požiūriu netinkamas, ir tuo, kad įsakymas dėl mokėjimo buvo pripažintas negaliojančiu.

Kai įsakymas įvykdomas, pašalinimo arba iškeldinimo apskųsti nebegalima.

6 Ar vykdymo procedūroje taikomi kokie nors apribojimai, visų pirma susiję su skolininko apsauga ir terminais?

Skolininko įsitraukimas į skolos sureguliavimo procesą

Jeigu skolininkui skiriamas privalomas administravimas arba su juo sudaroma patikos sutartis, saugomos patikos sutartis arba skolos mokėjimo programa pagal skolos sureguliavimo schemą, kreditoriai tam tikromis sąlygomis negali skolininko atžvilgiu vykdyti tolesnių išieškojimo veiksmų. Vietoj to kreditorius paprastai turi ieškoti galimybių reikalavimą sumokėti sumas, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs, pateikti skolininko patikėtiniui arba įtraukti skolą į kurią nors iš skolos mokėjimo programų.

Išieškojimo sustabdymas

Išieškojimo sustabdymas į visus Škotijoje vykdomus įstatyminius skolos sureguliavimo procesus turi būti įtraukiamas 1985 m. Bankroto (Škotija) įstatymo pakeitimais, įsigaliojusiais 2015 m. balandžio 1 d. pagal 2014 m. Konsultavimo bankroto ir skolų klausimais (Škotija) įstatymą. T. y., jeigu asmuo praneša, kad jis nori kreiptis dėl įstatyminio skolos sureguliavimo proceso, jam suteikiamas šešių savaičių apsaugos nuo kreditorių vykdomų išieškojimo veiksmų laikotarpis. Tai yra tas pats šešių savaičių laikotarpis, šiuo metu taikomas pagal 2007 m. Bankroto ir išieškojimo (Škotija) įstatymą, kuriuo buvo nustatytas išieškojimo sustabdymas skolininkui, ketinančiam prašyti arba pateikusiam prašymą taikyti skolos mokėjimo programą, arba šešių savaičių laikotarpis, skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią skolininkas praneša skolos sureguliavimo schemos administratoriui, kad jis ketina prašyti taikyti skolos mokėjimo programą. Vis dėlto šie šešių savaičių sustabdymo laikotarpiai tam tikromis aplinkybėmis gali būti trumpinami arba pratęsiami.  [Pagal 2020 m. Koronaviruso (Škotija) įstatymą sustabdymo laikotarpis pratęstas iki šešių mėnesių – šis pakeitimas galios iki 2020 m. rugsėjo 30 d. ir jo galiojimas gali būti dar kartą pratęsiamas administraciniais teisės aktais].

Mokėjimo laikas

Skolininko atžvilgiu išduodamas įsakymą sumokėti tam tikrų rūšių skolas, teismas gali nurodyti mokėjimo laiką, kad mokėtiną sumą būtų galima per tam tikrą laiką sumokėti dalimis. Be to, kai išieškojimo veiksmai jau pradėti, teismas gali priimti nutartį dėl mokėjimo laiko. Nors nurodymas ar nutartis dėl mokėjimo laiko galioja, pagal ją negali būti įteikiamas mokėjimo reikalavimas ar reikalavimas atlikti kokius nors išieškojimo veiksmus skolos sumokėjimui užtikrinti.

Vykdymo terminai

Jeigu po to, kai prievolė tapo vykdytina, ji išbuvo neįvykdyta nepertraukiamą 20 metų laikotarpį ir nebuvo pateiktas atitinkamas reikalavimas, o prievolės egzistavimas nebuvo atitinkamai pripažintas, tada prievolė išnyksta. Taigi, jeigu pagal teismo įsakymą arba skolos dokumentą nepertraukiamą 20 metų laikotarpį nesiimama jokių išieškojimo veiksmų, o skolininkas raštu vienareikšmiškai nepripažįsta prievolės ir ji nepripažįstama jo vardu, prievolė išnyksta. Tačiau jeigu kreditorius atlieka išieškojimo veiksmus, kuriais vykdomas įsakymas arba skolos dokumentas, o skolininkas aiškiai kreditoriui pripažįsta, kad skola dar egzistuoja, kreditoriui suteikiama dar 20 metų, per kuriuos jis gali siekti, kad skolininkas iki galo įvykdytų reikalavimą.

Susijusios nuorodos

Accountant in Bankruptcy

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 19/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.