Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Kā panākt tiesas nolēmuma izpildi

Anglija un Velsa
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko civillietās un krimināllietās izprot ar sprieduma izpildi?

Piespiedu izpilde ir tiesas apstiprināta darbība, kas tiek veikta, lai piespiestu spriedumā norādītos parādniekus izpildīt tiesas rīkojumus.

Saskaņā ar Anglijas un Velsas tiesību sistēmu izpildes metodes izvēle ir atkarīga tikai no kreditora, kas par tādu atzīts ar tiesas spriedumu.

Apsverot metodi, kreditoram jāņem vērā šādi faktori:

 • vai kreditors, visticamāk, saņems savas naudas un tiesas nodevas atmaksu no atbildētāja;
 • vai atbildētājs ir parādā arī citām personām un vai pret to ir pieņemti citi apgabaltiesas spriedumi;
 • vai atbildētājam pieder kāds īpašums vai aktīvi, ko var konfiscēt un pārdot izsolē;
 • vai atbildētājs strādā;
 • vai atbildētājam ir citi ienākumi, piemēram, no ieguldījumiem;
 • vai atbildētājam ir konts bankā, būvniecības krājaizdevu sabiedrībā vai citviet;
 • vai atbildētājam pieder īpašums (māja); vai
 • kāda cita persona ir atbildētājam parādā.

Turpmāk ir norādīta informācija par dažādiem piespiedu izpildes veidiem. Sprieduma kreditoram jāizvēlas tas variants, kura gadījumā ir vislielākā iespēja saņemt parāda atmaksu.

Tiesa nevar garantēt, ka sprieduma kreditors saņems savu naudu, un par jebkādām darbībām ir jāmaksā tiesas nodeva. Lai gan tiesa pieskaitīs nodevu summai, ko parādnieks jau ir parādā, tiesa nevar atgriezt kreditora samaksātās summas, ja kreditors neko nesaņem no atbildētāja. Papildu informācija atrodama brošūrā par izpildes procedūrām.

Vispārēja informācija kreditoram atrodama norādījumos Kā tiesā iesniegt finansiālu prasību.

Vispārēja informācija parādniekiem ir pieejama šādās rokasgrāmatās:

Apgabaltiesas spriedumi par parādiem

Reakcija uz tiesā celtu finanšu prasību

Iesniegt tiesā finanšu prasību

Dažādie piespiedu izpildes veidi ir norādīti turpmāk.

Kontroles pārņemšana pār īpašumu (ko iepriekš sauca par piekļuves liegšanu īpašumam/izpildi)

Īpašuma konfiskācija iespējamai turpmākai izņemšanai un pārdošanai izsolē, lai segtu spriedumā norādītā parāda izmaksas.

Lai panāktu piespiedu izpildi, pārņemot kontroli pār īpašumu, tiesā ir jāiesniedz pieteikums kontroles ordera saņemšanai. Orderis palīdz tikai gadījumos, kad atbildētājam:

 • sprieduma kreditora norādītajā adresē ir pietiekami īpašuma, ko varētu pārdot izsolē naudas iegūšanai; vai
 • ir visa orderī prasītā nauda (lai nepieļautu īpašuma pārdošanu).

Pirms tiesa var izsniegt orderi, jābūt spēkā kādam no šādiem apstākļiem:

 • atbildētājs nav samaksājis summu, kas tam saskaņā ar rīkojumu jāmaksā; vai
 • atbildētājs nav laicīgi samaksājis vismaz vienu no maksājumiem.

Tiesu izpildītāji ne vienmēr var izņemt un pārdot atbildētāja īpašumu. Piemēram, tie nedrīkst izņemt būtiskus mājsaimniecības priekšmetus un amata instrumentus, kā arī īpašumu, kas saņemts uz nomaksu vai uz ko attiecas īres līgums. Tiesu izpildītājs neizņem atbildētāja īpašumu, ja tas nav pietiekami vērtīgs, lai samaksātu orderī minēto summu pēc tam, kad ir segtas īpašuma izņemšanas un pārdošanas izmaksas. Par izsolē pārdoto īpašumu bieži tiek saņemta vien maza daļa no tā sākotnējās vērtības. Turklāt atbildētāja īpašumu jau var būt konfiscējis tiesu izpildītājs, kas rīkojas saskaņā ar citu orderi.

Papildu informācija par kontroles orderiem atrodama Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Ienākumu atskaitījumu rīkojumi

Izmantojot šo piespiedu izpildes metodi, tiek saņemts rīkojums, atbilstoši kuram no sprieduma parādnieka algas vai atlīdzības tās izmaksas dienā tiek regulāri atskaitīta fiksēta summa, kas tiek tieši pārskaitīta sprieduma kreditoram.

Pirms var izdot ienākumu atskaitījumu rīkojumu, atbildētājam ir jābūt nodarbinātam. Rīkojumu nevar izdot, ja atbildētājs ir bezdarbnieks vai pašnodarbinātais. Ja atbildētāja iztikas izdevumi ir lielāki par nopelnīto, tiesa var izdot rīkojumu par atmaksu, veicot ļoti mazus daļmaksājumus, vai neizdod rīkojumu par iemaksu veikšanu.

Papildu informācija par ienākumu atskaitījumu rīkojumiem atrodama Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Apķīlāšanas rīkojumi, tostarp rīkojumi par pārdošanu un aizlieguma rīkojumi

Apķīlāšanas rīkojums neļauj atbildētājam pārdot savus aktīvus (piemēram, īpašumu, zemi vai ieguldījumus), nesamaksājot parādu sprieduma kreditoram. Samaksa sprieduma kreditoram tiek veikta no pārdošanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, kad sprieduma kreditors pārdod īpašumu, vai no mantojuma, kad sprieduma parādnieks nomirst. Šajā procesā var būt iesaistīti arī divi citi tiesas rīkojumu veidi. Pirmkārt, pārdošanas rīkojums, saskaņā ar kuru tiesa var piespiest pārdot nekustamā īpašuma daļas, kas norādītas apķīlāšanas rīkojumā. Otrkārt – aizlieguma rīkojums, ar ko sprieduma parādniekam aizliedz atsavināt nekustamo īpašumu, lai izvairītos no apķīlāšanas rīkojuma piemērošanas.

Papildu informācija par apķīlāšanas rīkojumiem atrodama Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Trešo personu parādsaistību rīkojumi (iepriekš saukti par trešās personas maksātāja procesu)

Izmantojot šo piespiedu izpildes metodi, tiek saņemts rīkojums, atbilstoši kuram sprieduma parādnieka bankas konti tiek iesaldēti ar tiesas rīkojumu. Tad spriedumā norādītā parāda segšanai nepieciešamā summa tiek automātiski pārskaitīta sprieduma kreditoram parādsaistību nokārtošanai. Ja bankas kontos nav pietiekami līdzekļu parāda apmaksai, tiek izmantoti pieejamie līdzekļi, lai atmaksātu vismaz daļu parāda.

Papildu informācija par trešo personu parādsaistību rīkojumiem atrodama Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Videoierakstā ir sniegta papildu informācija.

Bankrota process

Ja parāda summa ir vismaz £ 5000, sprieduma kreditors var arī iesniegt pieteikumu par atbildētāja bankrotu. Šo procesu var rosināt gan apgabaltiesā, gan Augstajā tiesā. Tomēr tas var būt dārgi.

Informācijas saņemšanas rīkojumi (iepriekš saukti par mutvārdu pārbaudi)

Lai gan šī nav piespiedu izpildes metode, šī procedūra ļauj iztaujāt sprieduma parādniekus, lai saņemtu informāciju par to aktīviem un dotu sprieduma kreditoram iespēju izdarīt pamatotāku izvēli par vēlamo piespiedu izpildes metodi.

Papildu informācija par informācijas saņemšanas rīkojumiem atrodama Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

2 Kura iestāde vai iestādes ir kompetentas izpildes jomā?

Anglijā un Velsā par piespiedu izpildes jautājumiem ir tiesīga spriest Augstā tiesa, apgabaltiesa vai miertiesa. Augstā tiesa un apgabaltiesa taisa spriedumus, bet miertiesa izdod saistību rīkojumus vietējām iestādēm.

3 Kādi ir priekšnoteikumi, lai lēmums (nolēmums) būtu izpildāms?

3.1 Procesuālā kārtība

Ir iespējams panākt gan tiesu, gan ārpustiesas lēmumu piespiedu izpildi. Ne vienmēr ir jālūdz tiesas rīkojums, ar ko tiek atļauts veikt piespiedu izpildi. Kontroles pār īpašumu pārņemšanas procesu var uzsākt attiecībā uz nesamaksāto īri, nodokļiem, muitas un akcīzes nodokļiem, stāvvietu naudas sodiem, pirms tam nesaņemot tiesas piekrišanu.

Gan apgabaltiesa, gan Augstā tiesa ir tiesīgas lemt par piespiedu izpildes rīkojumiem lietās, kur tās pieņēmušas spriedumu. Tomēr jānorāda, ka apgabaltiesas tiesu izpildītājs nevar panākt piespiedu izpildi par summu, kas pārsniedz £ 5000 (ja vien tas neattiecas uz vienošanos, ko regulē 1974. gada Patēriņa kredītu likums un kuras gadījumā piespiedu izpilde var tikt panākta apgabaltiesā). Apgabaltiesu spriedumi par summām, kas pārsniedz £ 5000, ir jānodod Augstajai tiesai, lai to piespiedu izpildi veiktu tiesu izpildītājs. Augstās tiesas tiesu izpildītājs nevar piespiedu kārtā izpildīt spriedumus par summām, kas mazākas par £ 600.

Ir procedūra, atbilstoši kurai spriedumu kreditori var izvēlēties nodot apgabaltiesu spriedumus par summām £ 600 līdz £ 5000 robežās Augstajai tiesai piespiedu izpildes īstenošanai. Turklāt jānorāda, ka Augstajā tiesā nav ienākumu atskaitījumu procedūras; lai izmantotu šo izpildes panākšanas metodi, lieta ir jānodod apgabaltiesai.

Ja prasība iesniegta, izmantojot Money Claim Online (Finanšu prasību tiešsaistē), pieteikums izpildes ordera saņemšanai arī ir jāiesniedz tiešsaistē.

Piespiedu izpildes aģentu statuss, lomas, atbildības jomas un pilnvaras

 • Augstās tiesas tiesu izpildītāji (agrāk šerifi) – kopš 2004. gada 1. aprīļa Augstās tiesas tiesu izpildītāji nodrošina, ka tiek izpildītas Augstās tiesas pavēstes. Šīs amatpersonas ir piespiedu izpildes speciālisti, kurus iecēlis lords kanclers piespiedu izpildes panākšanai noteiktos pasta apgabalos. Pirms izvērtēšanas iecelšanai amatā tām ir jāatbilst daudziem kritērijiem, tostarp attiecībā uz kvalifikāciju, nevainojamu finanšu reputāciju, dalību profesionālā asociācijā, kā arī tām jāatbalsta daudzveidība un jāapņemas atbilstoši rīkoties un ievērot disciplīnas procedūru. Augstās tiesas tiesu izpildītāji var panākt apgabaltiesas spriedumu par naudu piespiedu izpildi, ja prasītā summa pārsniedz £ 600 un ja kreditors izvēlas nodot parādu Augstajai tiesai lēmuma izpildei.
 • Apgabaltiesas tiesu izpildītāji, kas ir Viņas Majestātes Tiesu un tribunāla dienesta darbinieki un tādējādi ierēdņi, veic to spriedumu un/vai rīkojumu izpildi, kas pieņemti un reģistrēti apgabaltiesās. Viņi panāk kontroles orderu piespiedu izpildi, atgūst zemi un īpašumu, izmantojot attiecīgi valdījuma orderus un īpašuma atgriešanas orderus. Turklāt apgabaltiesu tiesu izpildītāji veic arī citus pienākumus, tostarp dokumentu un apcietināšanas orderu personīgu izsniegšanu.
 • Sertificēti piespiedu izpildes aģenti ir privāti piespiedu izpildes aģenti, kurus pilnvarojis apgabaltiesas tiesnesis. Viņi nodarbojas ar nomnieka mantas konfiskāciju iznomātāja vārdā, lai nodrošinātu nenomaksātās nomas maksas samaksu bez tiesas iejaukšanās. Saskaņā ar vairākiem citiem tiesību aktiem sertificētiem piespiedu izpildes aģentiem ir atļauts piedzīt arī citus specifiskus parādus, piemēram, pašvaldību nodokļus, nodokļus par komercīpašumu utt.
 • Miertiesas: civillietās tiesu izpildītāji ir atbildīgi par miertiesu rīkojumu piespiedu izpildi. Tie var konfiscēt un pārdot īpašumu, lai atgūtu parāda summu, kas radusies naudas soda vai paziņojuma par kopienas sodu rezultātā. Šīs amatpersonas var arī izpildīt aresta, apcietināšanas, aizturēšanas un kontroles orderus, ko izdevušas miertiesas atbilstoši dažādiem tiesību aktiem, tostarp orderus, kas attiecas uz naudas sodu un kopienas sodu piespiedu izpildi. Dažas miertiesas piespiedu izpildes ārpakalpojumu var uzticēt sertificētiem piespiedu izpildes aģentiem.

Juristu vai citu juridiskās jomas profesionāļu iesaistīšana

Kreditoram nav pienākums iesniegt savu piespiedu izpildes pieteikumu ar jurista vai jebkāda cita juridiskās jomas speciālista starpniecību.

Piespiedu izpildes procedūras var būt sarežģītas, jo īpaši Augstajā tiesā. Kreditori, pirms uzsākt izpildes procedūru, var vēlēties saņemt konsultācijas, piemēram, no advokāta, juridisko konsultāciju centra vai Iedzīvotāju konsultāciju centra.

Piespiedu izpildes izmaksu apjoms

Par katru piespiedu izpildes metodi ir jāmaksā atšķirīga tiesas nodeva. Kā norādīts iepriekš, lai gan tiesa pieskaitīs nodevu pie atbildētāja parāda summas, tiesa nevar atgriezt kreditora samaksāto naudu, ja naudu nemaksā atbildētājs. Papildu informācija par izpildes metodēm atrodama Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

3.2 Galvenie noteikumi

Kā norādīts iepriekš, Anglijā un Velsā sprieduma kreditors pilnībā lemj par izmantojamo piespiedu izpildes metodi. Atbildīgais kreditors, kurš tiesā ir saņēmis spēkā esošu spriedumu un vēl nav saņēmis tam pienākošos parādu, ir tiesīgs panākt šā sprieduma izpildi piespiedu kārtā, izmantojam tam vispiemērotākos līdzekļus. Tāpēc, kamēr ir spēkā esošs spriedums un iesniegts atbilstošs pieteikums, tiesai ir pienākums ievērot kreditora vēlmes un izmantot kreditora izvēlēto piespiedu izpildes metodi.

4 Izpildu darbību raksturs un mērķis

4.1 Kāda veida manta var tikt pakļauta izpildu darbībām?

Piespiedu izpildes darbības var vērst pret šādiem aktīviem:

 • bankas kontiem, izmantojot trešās personas parādsaistību (vai trešās personas maksātāja) rīkojuma procedūru;
 • materiālu kustamo mantu, pārņemot kontroli pār īpašumu;
 • reģistrētiem transportlīdzekļiem, pārņemot kontroli pār īpašumu;
 • nekustamo īpašumu, izmantojot apķīlāšanas rīkojuma procedūru;
 • algām vai atlīdzību, izmantojot ienākumu atskaitījumu procedūru.

Tiesu izpildītājs var izņemt tikai īpašumu, kas pieder atbildētājam vai kas ir kopīpašums.  Šī procedūra nav piemērojama turpmāk minētajiem īpašuma veidiem:

a) priekšmeti vai aprīkojums (piemēram, instrumenti, grāmatas, tālruņi, datoraprīkojums un transportlīdzekļi), kas parādniekam ir vajadzīgi personīgai lietošanai darbā, uzņēmējdarbībā, darbojoties amatā vai profesijā, mācībām vai izglītībai, tomēr jebkurā gadījumā maksimālā šādu priekšmetu vai aprīkojuma summa, kam piemērojama minētā atkāpe, nav lielāka par £ 1350;

b) apģērbs, gultasveļa, mēbeles, mājsaimniecības aprīkojums, priekšmeti un krājumi, kas pamatoti vajadzīgi parādnieka un visu tā mājsaimniecības locekļu pamata mājsaimniecības vajadzību apmierināšanai, tostarp (bet ne tikai):

i) plīts vai mikroviļņu krāsns,

ii) ledusskapis,

iii) veļas mazgājamā mašīna,

iv) pietiekami liels ēdamgalds un pietiekams skaits krēslu, lai uz tiem varētu apsēsties parādnieks un visi parādnieka mājsaimniecības locekļi,

v) pietiekams skaits gultu un gultasveļas parādniekam un visiem tā mājsaimniecības locekļiem,

vi) viens fiksētās līnijas tālrunis vai, ja telpās nav fiksētās līnijas tālruņa, mobilais vai interneta tālrunis, ko var izmantot parādnieks vai parādnieka mājsaimniecības loceklis,

vii) jebkurš priekšmets vai aprīkojums, kas pamatoti vajadzīgs

parādnieku vai jebkura tā mājsaimniecības locekļa medicīniskajai aprūpei,

mājvietas drošībai vai

mājvietas apsardzei (piemēram, signalizācijas sistēma), vai drošībai mājvietā,

viii) pietiekams skaits gaismekļu vai krāšņu, vai citas sadzīves tehnikas, kas paredzēta apgaismojumam vai apsildei, lai apmierinātu parādnieka mājsaimniecības pamata apkures un apgaismojuma vajadzības, un

ix) jebkurš priekšmets vai aprīkojums, kas pamatoti vajadzīgs

par 18 gadiem jaunāka bērna,

personas ar invaliditāti vai

vecākas personas aprūpei;

c) servisa suņi (tostarp suņi–pavadoņi, suņi nedzirdīgām personām un suņi personām ar invaliditāti), aitu suņi, sargsuņi vai mājas lolojumdzīvnieki;

d) transportlīdzeklis, kurā ir redzams derīgs personas ar invaliditāti žetons, jo to izmanto personas ar invaliditāti transportēšanai vai ir pamatoti uzskatīt, ka to izmanto saistībā ar šādu transportēšanu;

e) transportlīdzeklis (kas pieder vai nepieder publiskai iestādei), ko izmanto policijas, ugunsdzēsības vai neatliekamās palīdzības mērķiem vai ir pamatoti uzskatīt, ka to izmanto saistībā ar šādiem mērķiem; un

f) transportlīdzeklis, kurā ir redzams Lielbritānijas Medicīniskās asociācijas žetons vai citas neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes žetons, jo to izmanto neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai vai ir pamatoti uzskatīt, ka to izmanto saistībā ar šādiem mērķiem.

Visam īpašumam, kuru tiesu izpildītājs izņem, jābūt tādam, par kuru, visticamāk, izsolē tiks saņemta nauda. Tiesu izpildītājs neizņem īpašumu, ja tas uzskata, ka par attiecīgo īpašumu netiks saņemta pietiekami liela summa, lai pēc izņemšanas un pārdošanas izsolē izmaksu segšanas varētu apmaksāt vismaz daļu no orderī minētās summas.

Ienākumu atskaitījumu rīkojumu gadījumā tiesa ņem vērā, cik daudz naudas atbildētājam ir vajadzīgs pārtikas, īres vai hipotēkas un pamatvajadzību, kā arī regulāro maksājumu, piemēram, par elektrību, apmaksai. To sauc par “aizsargāto ienākumu likmi”. Ja atbildētāja ienākumi ir lielāki par aizsargāto ienākumu likmi, tiek izdots rīkojums.

Ja trešo personu parādsaistību rīkojumu gadījumā spriedumā norādītais parādnieks nevar izņemt naudu no sava bankas vai būvniecības krājaizdevu sabiedrības konta un apgalvo, ka rīkojuma rezultātā viņš vai viņa ģimene saskaras ar grūtībām segt parastās dzīvošanas izmaksas, parādnieks var prasīt tiesai grūtību maksājuma rīkojumu, kas ļauj veikt vienu vai vairākus maksājumus noteiktām personām.

4.2 Kādas ir izpildu darbību sekas?

Gan parādnieku, gan trešo personu gadījumā tiesu rīkojumu prasību neievērošanas rezultātā var tikt piemērotas sankcijas par necieņas izrādīšanu tiesai. Sods par tiesas prasību neievērošanu var ietvert “nožēlas izrādīšanu” (proti, atvainošanos tiesnesim atklātā tiesas sēdē), naudas sodus, bet vissmagākajos gadījumos — ieslodzījumu uz līdz pat 14 dienām.

Bankām ir noteikti pienākumi attiecībā uz informācijas atklāšanu un bankas kontu apķīlāšanu. Ja banka attiecībā uz vienu no tās klientiem saņem trešās personas parādsaistību rīkojumu, bankai nav jāatklāj, cik daudz naudas līdzekļu ir kontā. Tā var apliecināt, ka kontā nav naudas līdzekļu, ka naudas līdzekļi nav pietiekami, lai samaksātu visu summu, taču ir iespējams daļējs maksājums, vai ka ir pietiekami līdzekļi visas summas samaksai. Ir ļoti stingri datu aizsardzības nosacījumi, kas nosaka, kādu informāciju papildus iepriekš minētajai banka drīkst sniegt.

4.3 Kāds ir izpildu darbību saistošais raksturs?

Visos rīkojumos ir norādīts termiņš, kas noteikts būtiskās informācijas sniegšanai vai tiesas rīkojuma izpildei, kā arī maksimālais sods, ko var piemērot par tiesas rīkojuma nepildīšanu.

5 Vai pastāv iespēja pārsūdzēt lēmumu, ar kuru izpildu darbību veikšana tika atļauta?

Ar tiesām saistītas piespiedu izpildes metodes (apķīlāšanas rīkojumi, ienākumu atskaitījumu rīkojumi un trešo personu parādsaistību rīkojumi) ietver divpakāpju procesu. Procesa starpposms ir tikai dokumentāra tiesu funkcija, un šajā posmā spriedumā noteiktais parādnieks nekādi neiesaistās šajā procesā. Tomēr, lai pārietu uz ienākumu atskaitījumu rīkojumu un trešo personu parādsaistību rīkojumu galīgo posmu, ir jānotiek sēdei, uz kuru tiek uzaicināts parādnieks un kurā viņš var skaidrot iemeslus, kāpēc nebūtu jāuzsāk plānotās piespiedu izpildes metodes galīgais posms. Galīgā sēde notiek tajā pašā tiesā, kur iesniegts sākotnējais pieteikums par attiecīgās piespiedu izpildes metodes izmantošanu (ja vien netiek lūgts to darīt citā tiesā). Par sēdes datumu savlaicīgi tiek paziņots visām pusēm, un visos gadījumos ir fiksēts minimālais laika periods starp starpposmu, paziņojumu par galīgo sēdi un pašu galīgo sēdi, lai parādniekam (kā arī jebkurai tieši iesaistītai attiecīgai trešai personai, piemēram, bankai trešo personu parādsaistību rīkojuma gadījumā) būtu laiks sagatavot savus argumentus. Ja pusēm galīgās sēdes datums ir neizdevīgs, tās var panākt sēdes pārcelšanu uz abpusēji pieņemamāku datumu. Ja tā notiek, pagaidu rīkojums paliek spēkā, tomēr tas nekļūst par galīgo rīkojumu, kamēr nav notikusi attiecīgā sēde.

Apķīlāšanas rīkojumu gadījumā kreditoram pagaidu rīkojums ir jāizsniedz parādniekam, un, ja parādnieks neiebilst, pagaidu rīkojums kļūst par galīgo rīkojumu bez vajadzības organizēt sēdi (ja vien tiesnesis nelemj, ka sēde ir vajadzīga). Parādniekam ir jāsniedz tiesai atbilde 10 dienu laikā no paziņojuma par sēdi saņemšanas. Ja parādnieks iebilst pret pagaidu rīkojumu vai ja tiesnesis nodod lietu, lieta tiek pārsūtīta uz sākotnējo tiesu, kur pieņemts spriedums, un tiek noteikts sēdes datums. Gan kreditoram, gan parādniekam jāpiedalās tiesas sēdē.

Kad tiesa ir pieņēmusi rīkojumu, šo lēmumu nevar pārsūdzēt. Attiecīgos gadījumos apelācijas sūdzību vai atcelšanas lūgumu var iesniegt tikai attiecībā uz sākotnējo spriedumu, ar ko kreditoram piešķirtas tiesības pieprasīt piespiedu izpildi. Tiesa var atcelt piespiedu izpildes procesu tikai tad, ja spriedums ir sekmīgi pārsūdzēts vai atcelts. Ja apelācijas sūdzība par spriedumu tiek iesniegta pēc tam, kad tiesa ir apstiprinājusi kreditora pieteikumu par piespiedu izpildes rīkojuma pieņemšanu, ordera izpildi var apturēt, iesniedzot lūgumu tiesai. Tiesu izpildītāji nedrīkst izņemt īpašumu, bet tiem ir jāturpina šā īpašuma piedzīšana (proti, ir jāsagatavo saraksts ar īpašumu, ko vēlāk var konfiscēt un izņemt pārdošanai).

Ja kreditors ir iesniedzis tiesai pareizu pieteikumu par piespiedu izpildi, tiesa nevar atteikties apstiprināt kreditora izvēlēto piespiedu izpildes metodi. Tāpēc kreditoram nav vajadzīgi līdzekļi, lai pārsūdzētu lēmumu, ar ko tiek atļauts izmantot attiecīgo pasākumu.

6 Vai uz izpildi attiecas ierobežojumi, jo īpaši saistībā ar parādnieka aizsardzību vai termiņiem?

Kontroles orderis vai rīkojums ir ierobežots laikā. Orderis un rīkojums ir derīgi 12 mēnešus, un šo termiņu ar tiesas rīkojumu var pagarināt vēl uz papildu 12 mēnešiem.

Kontroles pār īpašumu pārņemšanas procesā parādnieks 7 pilnas dienas iepriekš ir jāinformē par piespiedu izpildi, lai dotu viņam iespēju samaksāt parādu un segt izmaksas, pirms tiesu izpildītājs pārņem kontroli pār īpašumu. Šo periodu ar tiesas rīkojumu var saīsināt, ja ir pierādījumi, ka parādnieks pārvietos aktīvus, lai izvairītos no piespiedu izpildes.

Tiesu izpildītājs nevar pārņemt kontroli pār īpašumu pirms 6:00 vai pēc 21:00, ja parādnieks ir fiziska persona.

Tiesu izpildītājs nevar iekļūt telpās kontroles pār īpašumu pārņemšanai, ja bērns vai neaizsargāta persona (arī tad, ja vairāk nekā viena šāda persona vai abu personu kombinācija) ir vienīgā persona, kas atrodas īpašuma atrašanās vietā.

Ja parādnieks ir neaizsargāta persona, netiek piedzīta nodeva vai nodevas, kas jāmaksā par kontroles pār īpašumu pārņemšanu kā par piespiedu izpildes posmu, ja vien tiesu izpildītājs pirms īpašumu izņemšanas nav devis parādniekam pienācīgu iespēju saņemt palīdzību un konsultācijas.

Saistītās saites

Tieslietu ministrija

Piespiedu izpildes civillietās asociācija

Augstās tiesas tiesu izpildītāju asociācija

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 21/10/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.