Kā panākt tiesas nolēmuma izpildi

Vācija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko civillietās un krimināllietās izprot ar sprieduma izpildi?

Izpildes panākšana (Zwangsvollstreckung) ir procedūra, ko piemēro, lai oficiāli piespiedu kārtā izpildītu privāttiesību prasījumu. Pilnvaras veikt izpildi ir vienīgi valstij, kas rīkojas ar savu pārstāvju starpniecību saskaņā ar savu suverēno varu.

Kreditora prasījuma izpildei ir pieejami dažādi pasākumi:

 • aresta uzlikšana mantai (Pfändung),
 • aresta uzlikšana prasījumiem un citiem parādnieka turētajiem aktīviem (tostarp bankas kontu arestēšana vai ienākumu apķīlāšana),
 • paziņojums par aktīviem (Vermögensauskunft),
 • piespiedu izpildes pasākumi (Zwangsmaßnahmen), ar ko nodrošina, ka preces tiek atdotas vai tiek veiktas darbības vai no tām atturas,
 • hipotēkas reģistrācija prasījuma nodrošināšanai (Sicherungshypothek),
 • piespiedu pārdošana (Zwangsversteigerung),
 • īpašuma tiesību nodošana (Zwangsverwaltung).

Izpildes panākšanu Vācijā regulē galvenokārt Civilprocesa kodeksa (Zivilprozessordnung — ZPO) 704. pants un turpmākie panti un Likums par piespiedu pārdošanu un īpašuma tiesību nodošanu (Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung — ZVG).

ZPO 946. pants un turpmākie panti ietver noteikumus saistībā ar Regulu (ES) Nr. 655/2014, ar ko regulē pārrobežu prasījumu izpildi starp ES dalībvalstīm.

2 Kura iestāde vai iestādes ir kompetentas izpildes jomā?

Vietējā tiesa (Amtsgericht), kuras rajonā atrodas parādnieka dzīvesvieta, ir kompetentā tiesa izpildes panākšanai jautājumos par prasījumiem un citiem aktīviem. Ja parādnieka dzīvesvieta neatrodas Vācijā, kompetentā tiesa ir tā tiesa, kuras rajonā atrodas attiecīgie aktīvi (ZPO 13. un 828. pants).

Vietējā tiesa, kuras rajonā atrodas zemes gabals, ir kompetentā tiesa izpildes panākšanai piespiedu pārdošanas un īpašuma tiesību nodošanas lietās (ZPO 869. pants saistībā ar ZVG 1. pantu).

Hipotēku prasījuma nodrošināšanai reģistrē vietējā tiesa, kurā tiek glabāta zemesgrāmata (Grundbuch) (ZPO 867. pants, Zemesgrāmatu kodeksa (Grundbuchordnung) 1. pants).

Pirmās instances tiesa ir kompetentā tiesa izpildei, ar ko nodrošina, ka tiek veiktas darbības, tās tiek atļautas vai no tām atturas (ZPO 887., 888. un 890. pants).

Visos citos gadījumos izpildi veic tiesu izpildītājs (Gerichtsvollzieher) (ZPO 753. pants).

3 Kādi ir priekšnoteikumi, lai lēmums (nolēmums) būtu izpildāms?

3.1 Procesuālā kārtība

Procedūra ir atkarīga no attiecīgā piemērojamā izpildes panākšanas pasākuma. Izpildes panākšana notiek, pamatojoties uz galīgajiem spriedumiem, kas vairs nav pārsūdzami vai kas izpildāmi pagaidu kārtībā (ZPO 704. pants), pagaidu arestu (Arrest) un pagaidu rīkojumiem (einstweilige Verfügungen, ZPO 929. un 936. pants), kā arī citiem izpildāmiem dokumentiem, kas uzskaitīti ZPO 794. pantā, tostarp, bet ne tikai tiesu izdoti rīkojumi, bet arī šķīrējtiesā panāktas vienošanās (Vergleiche vor Gütestellen), advokātu panāktas vienošanās (Anwaltsvergleiche) un notariāli akti (notarielle Urkunden). Izpildes pasākumu var piemērot kompetentā iestāde, izmantojot izpildu dokumentu.

Parasti tiesas lemj par kreditora pieteikumu, iepriekš neuzklausot parādnieku, lai novērstu apdraudējumu sekmīgai izpildei. Pasākuma ietvaros ir piešķirtas tiesības tikt uzklausītam. Lēmumu par pieteikumu izdod rīkojuma veidā. Tiesas lēmumus var pārsūdzēt, iesniedzot iebildumu (ZPO 766. pants) vai tūlītēju sūdzību (ZPO 793. pants).

Principā nav nepieciešama juridiskā pārstāvība (ZPO 78. pants).

Tiesu izpildītāja darbības galvenokārt tiek vērstas pret kustamo mantu. Tiesu izpildītājam principā ir tiesības atļaut parādniekam veikt maksājumus pa daļām, un viņam ir pienākums nodrošināt, ka izpildes procedūra tiek pabeigta savlaicīgi un efektīvi. Viens no viņa primārajiem uzdevumiem ir saņemt no parādnieka ar zvērestu apliecinātu paziņojumu par aktīviem. Citas kompetences jomas ir šādas:

 • kustamā un nekustamā īpašuma atsavināšana (izlikšana no tā),
 • pārvarēt parādnieka pretošanos darbībām, kuras tam ir pienākums atļaut,
 • pēc puses pieprasījuma nodot dokumentus, kas nepieciešami izpildes panākšanai,
 • rīkojumu par pagaidu arestu un pagaidu rīkojumu izpildes panākšana (ja tas nav tiesas ziņā),
 • apcietināšanas ordera izpildes panākšana pēc atteikšanās sniegt paziņojumu par aktīviem.

Tiesu izpildītājs ir federālās zemes tiesas ierēdnis, kura darbību administratīvi uzrauga vietējās tiesas priekšsēdētājs. Tomēr tiesu izpildītājs ir funkcionāli neatkarīgs, īstenojot savus izpildes pienākumus, un minēto administratīvo uzraudzību nevar izmantot, lai ietekmētu viņa darbību. Pret tiesu izpildītāja veiktajiem pasākumiem un sagatavotajiem izmaksu pārskatiem var iebilst, iesniedzot iebildumu (Erinnerung). Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad tiesu izpildītājs atsakās izpildīt rīkojumu. Sūdzības pret izpildes panākšanas būtību (iebildumus) izskata tiesa, kurai ir jurisdikcija attiecībā uz izpildes panākšanu.

Izpildes panākšanas pasākumu izmaksas:

Tiesību aktos ir paredzētas dažādas izpildes metodes atkarībā no nodrošināmā prasījuma. Dažādu izpildes panākšanas pasākumu izmaksas ir atšķirīgas:

 • a) aresta uzlikšana mantai (Sachpfändung):

Ja ir akceptētas tiesības uz noteiktas naudas summas samaksu, kreditors var lūgt tiesu izpildītāju panākt maksājuma izpildi. Par aresta uzlikšanu parādnieka kustamajai mantai, ko veic tiesu izpildītājs, ir jāmaksā EUR 28,60 saskaņā ar Tiesu izpildītāja izmaksu likuma (Gerichtsvollzieherkostengesetz — GvKostG) pielikumā pievienotā maksu saraksta (Kostenverzeichnis — KV) 205. punktu. Par arestēto mantu pārdošanu, publisku izsoli (kas var būt vietēja izsole vai izsole internetā un kas ir publiski pieejama, izmantojot izsoļu platformu) vai realizēšanu kādā citā veidā piemēro papildu maksu EUR 57,20 apmērā saskaņā ar maksu saraksta 300. punktu. Pamatprincips ir, ka tiek piemērota arī piemaksa par laiku saskaņā ar minētā saraksta 500. punktu, ja tiesu izpildītāja sastādītais pārskats liecina, ka oficiālā akta noformēšana bija aizņēmusi vairāk nekā trīs stundas. Piemaksa ir EUR 22,00 par katru nākamo stundu vai tās daļu. Turklāt ir jāapmaksā arī tiesu izpildītāja izdevumi, it īpaši ceļa izdevumi (maksu saraksta 711. punkts).

 • b) aresta uzlikšana parādnieka turētajiem prasījumiem:

Rīkojumu par naudas summas samaksu var nodrošināt, arī iesniedzot tiesā pieteikumu par aresta uzlikšanu parādnieka turētajam prasījumam (piem., prasījumam par ienākumu samaksu) un cedējot to kreditoram, un tā rezultātā maksājumi tiek atskaitīti no parāda (zur Einziehung, “iekasēšanai”), vai cedējot kreditora prasījumu nokārtošanu pret parādnieku (an Zahlungs statt, “maksājuma vietā”) (ZPO 829. un 835. pants). Parasti pieteikumu par prasījuma arestu un cedēšanu iesniedz kopā, kā arī par tiem izdod kopēju lēmumu par arestu un cedēšanu. Par pieteikuma procedūru ir jāmaksā EUR 22,00 saskaņā ar Tiesas nodevu likumam (Gerichtskostengesetz — GKG) pievienotā nodevu saraksta 2111. punktu. Ir jāapmaksā arī tiesu izpildītāja izdevumi par lēmuma par arestu un cedēšanu iesniegšanu trešās puses parādniekam un parādniekam.

 • c) paziņojuma par aktīviem pieņemšana:

Par paziņojuma par aktīviem pieņemšanu tiesu izpildītājs piemēro maksu EUR 36,30 apmērā saskaņā ar GvKostG pievienotā maksu saraksta 260. punktu.

 • d) izpildes panākšana pret nekustamo īpašumu:

Izpildes panākšana pret parādnieka nekustamo īpašumu izpaužas kā hipotēka, kas nostiprināta zemes reģistrā, vai īpašuma piespiedu pārdošana vai īpašuma tiesību nodošana.

Lai hipotēku nostiprinātu zemes reģistrā prasījuma nodrošināšanai, ir jāveic maksājums saskaņā ar Tiesu un notāru nodevu likumam (Gerichts- und Notarkostengesetz — GNotKG) pievienotā nodevu saraksta 14121. punktu, proti, 1 % apmērā no nodrošināmā prasījuma summas (GNotKG 53. panta 1. punkts). Maksājumu tabula attiecībā uz summām līdz EUR 3 miljoniem ir sniegta 1. pielikumā.

Tiesas nodevas par procedūru saskaņā ar Likumu par piespiedu pārdošanu un īpašuma tiesību nodošanu ir noteiktas GKG pievienotā nodevu saraksta 2. daļas 2. sadaļas 1. un 2. apakšdaļā. Maksājums EUR 110,00 apmērā ir jāveic par lēmumu, kas pieņemts par pieteikumu izdot piespiedu zemes pārdošanas rīkojumu vai par pieprasījumu pievienoties procedūrai. Tāpat ir jāapmaksā nodeva par pašu procedūru, maksa par vismaz vienas izsoles ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus organizēšanu, maksa par pārdošanas noslēgšanu un no pārdošanas gūto ienākumu sadali ar likmi attiecīgi 0,5. Maksa par procedūru un izsoles organizēšanu ir noteikta atkarībā no tā īpašuma vērtības, ko tiesa akceptējusi izpildes panākšanai (tirgus vērtība, GKG 54. panta 1. punkts). Maksu par to ienākumu sadali, kas gūti no pārdošanas, nosaka atkarībā no sekmīgā piedāvājuma, no kura atskaita procentus, tostarp neatrisinātu tiesību vērtības#_msocom_1 saskaņā ar izsoles nosacījumiem (GKG 54. panta 2. un 3. punkts). Maksā par pārdošanas noslēgšanu ir jāņem vērā arī summa, kas atbilstu tādiem ienākumiem no zemes gabala pārdošanas, kuru saņemšanas gadījumā pretendents būtu uzskatāms par apmierinātu (GKG 54. panta 2. punkts). Maksājumu tabula attiecībā uz summām līdz EUR 500 000 ir sniegta 2. pielikumā. Papildus minētajām maksām atsevišķi ir jāsedz izdevumi, kas radušies procedūras gaitā, saskaņā ar Tiesas izdevumu likumam pielikumā pievienotā nodevu saraksta 9. daļu; tas ietver maksas par vērtētāja veikto īpašuma tirgus vērtības noteikšanu saskaņā ar Tiesu atalgojuma un kompensāciju likumu (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz — JVEG) (GKG pievienotā nodevu saraksta 9005. punkts).

Maksājums EUR 110,00 apmērā ir jāveic par lēmumu, kas pieņemts par pieteikumu izdot īpašuma tiesību nodošanas rīkojumu vai par pieprasījumu pievienoties procedūrai. Īpašuma tiesību nodošanai piemēro gada maksu ar 0,5 likmi apmērā, nosakot minimālo kopējo maksu EUR 132,00 apmērā un minimālo maksu gan par pirmo, gan pēdējo kalendāro gadu — EUR 66,00 apmērā. Maksas apmēru nosaka, atsaucoties uz kopējiem ienākumiem no īpašuma tiesību nodošanas (GKG 55. pants).

 • e) piedziņa un piespiedu izpildes pasākumi, lai nodrošinātu, ka darbības tiek veiktas, tiek atļautas vai no tām atturas:

Ja parādniekam ir jānodod kustamā manta, tiesu izpildītājs atsavina īpašumu no parādnieka un nodod to kreditoram. Par šo oficiālo aktu tiesu izpildītājs piemēro maksu EUR 28,60 apmērā saskaņā ar GvKostG pievienotā maksu saraksta 221. punktu. Papildus minētajai maksai piemēro piemaksu par laiku saskaņā ar minētā saraksta 500. punktu, ja tiesu izpildītāja sastādītais pārskats liecina, ka oficiālā akta noformēšana bija aizņēmusi vairāk nekā 3 stundas. Piemaksa ir EUR 22,00 par katru nākamo stundu vai tās daļu.

Ja parādniekam ir jānodod nekustamais īpašums, tiesu izpildītājs to pārņem valdījumā no parādnieka un nodod to kreditora valdījumā (izlikšana). Par to piemēro maksu EUR 150,00 apmērā saskaņā ar GvKostG pievienotā maksu saraksta 240. punktu. Arī šajā gadījumā piemēro laika piemaksu EUR 22,00 apmērā saskaņā ar minētā saraksta 500. punktu par katru nākamo stundu vai tās daļu, ja oficiālā akta sagatavošana aizņem vairāk nekā 3 stundas. Turklāt ir jāsedz arī tiesu izpildītāja izdevumi saskaņā ar GvKostG pievienotā maksu saraksta 7. apakšdaļu, tostarp izmaksas par nepieciešamajiem trešo personu veiktajiem pakalpojumiem, piemēram, par telpu atbrīvošanu vai atslēgu darbnīcas pakalpojumiem.

Tiesas procedūrā, kuras rezultātā liek veikt darbību (vai nu tikai parādniekam, vai citai personai parādnieka vietā), atļaut darbību vai atturēties no darbības, ir jāmaksā tiesas nodeva EUR 22,00 apmērā par katru gadījumu saskaņā ar GKG pievienotā nodevu saraksta 2111. punktu.

3.2 Galvenie noteikumi

Izpildes pasākumi pēc kreditora pieprasījuma ir pieņemami tikai tad, ja kreditora rīcībā ir izpildu dokuments, ar ko ir nodibināts tā prasījums. Tas var būt galīgs spriedums, kas vairs nav pārsūdzams vai izpildāms pagaidu kārtībā (ZPO 704. pants), vai arī kāds no dokumentiem, kuri uzskaitīti ZPO 794. pantā (piem., izlīgums tiesā (gerichtlicher Vergleich), izpildes rīkojums (Vollstreckungsbescheid) vai notariāls akts). Parasti dokumentā ir jābūt tiesas izpildāmības klauzulai (Vollstreckungsklausel), kas apliecina dokumenta izpildāmību (ZPO 724. pants). Tiesas izpildāmības klauzula ir nepieciešama tikai ārkārtējos gadījumos saistībā ar izpildes rīkojumiem, pagaidu aresta rīkojumiem un pagaidu rīkojumiem (ZPO 796. pants, 929. panta 1. punkts un 936. pants). Turklāt izpildes panākšana var sākties tikai tad, ja dokuments ir jau izsniegts parādniekam vai tiek izsniegts tai pašā laikā (ZPO 750. panta 1. punkts).

4 Izpildu darbību raksturs un mērķis

4.1 Kāda veida manta var tikt pakļauta izpildu darbībām?

Izpildi var vērst pret parādnieka kustamajiem aktīviem, prasījumiem un citām īpašumtiesībām un nekustamo īpašumu.

ZPO 811. pantā ir norādīti noteikti aktīvi, kurus nevar arestēt. Tas darīts ar mērķi ļaut parādniekam un tā mājsaimniecībai paturēt minimumu, kas nepieciešams, piemēram, personiskai vai profesionālai lietošanai.

Aresta ierobežojumi attiecas arī uz parādnieka gūtajiem ienākumiem. ZPO 850. pantā un turpmākajos pantos ir noteiktas konkrētas summas, ko nevar arestēt, jo parādniekam tās ir nepieciešamas kā iztikas līdzekļi. Kredīta atlikumu var aizsargāt “kontā, uz ko arests netiek vērsts” (Pfändungsschutzkonto, ZPO 850.k pants). Šādos kontos uzglabā noteiktas summas, uz kurām arests netiek vērsts, neatkarīgi no kredīta atlikuma izcelsmes (ZPO 899. pants un turpmākie panti).

4.2 Kādas ir izpildu darbību sekas?

 • Attiecībā uz parādnieku

Naudas prasījuma izpildes panākšana pret parādnieka kustamo mantu tiek īstenota ar tās arestu un arestētās mantas realizāciju. Arests ir oficiāls akts, kā rezultātā arestētais priekšmets tiek konfiscēts. Tāpat konfiskācijas rezultātā parādnieks zaudē tiesības rīkoties ar arestēto priekšmetu.

 • Attiecībā uz kreditoru

Aresta rezultātā kreditors iegūst tiesības uz arestētā objekta aizturējumu (Pfandrecht) (ZPO 804. panta 1. punkts). No aresta izrietošās tiesības uz aizturējumu nodibina tiesības izmantot arestēto objektu un gūt labumu no šiem ienākumiem.

 • Attiecībā uz trešām personām

Ja tiek arestēti un cedēti parādnieka prasījumi pret trešo personu, trešā persona vairs nedrīkst maksāt parādniekam, bet prasījumu, kas ir cedēts kreditoram, lai atskaitītu to no parādnieka prasījuma, trešā persona var samaksāt tikai kreditoram, un tas atbrīvo trešo personu no tās parāda. Pret trešo personu, kas šo pienākumu neievēro, var vērst civilprasību par zaudējumu atlīdzināšanu.

Ja tiesu izpildītājs ir arestējis kustamo mantu, kas nepieder parādniekam, bet gan trešai personai, trešā persona var iebilst pret savas mantas arestu, iesniedzot trešās personas iebildumu (Drittwiderspruchsklage, ZPO 771. pants).

4.3 Kāds ir izpildu darbību saistošais raksturs?

Prasījumiem, kas vairs nav pārsūdzami, un prasījumiem saskaņā ar izpildāmiem izlīgumiem vai aktiem ir spēkā 30 gadu noilguma termiņš saskaņā ar Civilkodeksa (BGB) 197. pantu. Kreditors jebkurā laikā šajā laikposmā var uzsākt izpildes panākšanas procedūru.

5 Vai pastāv iespēja pārsūdzēt lēmumu, ar kuru izpildu darbību veikšana tika atļauta?

Vācijas tiesībās nav procedūras izpildes vispārējai piešķiršanai. Tādējādi šajā sakarā nav īpaša tiesiskās aizsardzības līdzekļa.

Parādnieks var apstrīdēt pret to vērstos pasākumus izpildes procedūras ietvaros. Parādnieks var iesniegt iebildumu (Erinnerung) pret izpildes veidu. Parādnieks var iesniegt tūlītēju sūdzību (Beschwerde) pret lēmumu, kas pieņemts procedūrā, kurā nav notikusi uzklausīšana (ZPO 567. un 793. pants). Šāda sūdzība divu nedēļu laikā ir jāiesniedz tiesā, pret kuras lēmumu parādnieks iebilst, vai apelācijas instances tiesā.

Pieteikumam par šādu tiesiskās aizsardzības līdzekli nav ietekmes uz uzsāktās izpildes panākšanas procedūras turpināšanu; nav apturošas ietekmes.

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi (iebildums un tūlītēja sūdzība) ir pieejami arī citām tiesvedības pusēm (piemēram, kreditoram vai trešās puses parādniekam).

6 Vai uz izpildi attiecas ierobežojumi, jo īpaši saistībā ar parādnieka aizsardzību vai termiņiem?

Visu parādnieka aktīvu arests (Kahlpfändung) nav atļauts. Ir ieviesti dažādi aizsardzības pasākumi ar mērķi ļaut parādniekam dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi, skatīt iepriekš 4.1. jautājumu.

Ir arī aizliegts arestēt vairāk, nekā nepieciešams kreditora prasījuma apmierināšanai un izpildes panākšanas izmaksu segšanai (pārmērīga aresta aizliegums (Verbot der Überpfändung, ZPO 803. pants)).

1. pielikums

Komercvērtība
līdz ... EUR

Nodeva
B tabula
... EUR

Komercvērtība
līdz ... EUR

Nodeva
B tabula
... EUR

Komercvērtība
līdz ... EUR

Nodeva
B tabula
... EUR

500

15,00

200 000

435,00

1 550 000

2 615,00

1 000

19,00

230 000

485,00

1 600 000

2 695,00

1 500

23,00

260 000

535,00

1 650 000

2 775,00

2 000

27,00

290 000

585,00

1 700 000

2 855,00

3 000

33,00

320 000

635,00

1 750 000

2 935,00

4 000

39,00

350 000

685,00

1 800 000

3 015,00

5 000

45,00

380 000

735,00

1 850 000

3 095,00

6 000

51,00

410 000

785,00

1 900 000

3 175,00

7 000

57,00

440 000

835,00

1 950 000

3 255,00

8 000

63,00

470 000

885,00

2 000 000

3 335,00

9 000

69,00

500 000

935,00

2 050 000

3 415,00

10 000

75,00

550 000

1 015,00

2 100 000

3 495,00

13 000

83,00

600 000

1 095,00

2 150 000

3 575,00

16 000

91,00

650 000

1 175,00

2 200 000

3 655,00

19 000

99,00

700 000

1 255,00

2 250 000

3 735,00

22 000

107,00

750 000

1 335,00

2 300 000

3 815,00

25 000

115,00

800 000

1 415,00

2 350 000

3 895,00

30 000

125,00

850 000

1 495,00

2 400 000

3 975,00

35 000

135,00

900 000

1 575,00

2 450 000

4 055,00

40 000

145,00

950 000

1 655,00

2 500 000

4 135,00

45 000

155,00

1 000 000

1 735,00

2 550 000

4 215,00

50 000

165,00

1 050 000

1 815,00

2 600 000

4 295,00

65 000

192,00

1 100 000

1 895,00

2 650 000

4 375,00

80 000

219,00

1 150 000

1 975,00

2 700 000

4 455,00

95 000

246,00

1 200 000

2 055,00

2 750 000

4 535,00

110 000

273,00

1 250 000

2 135,00

2 800 000

4 615,00

125 000

300,00

1 300 000

2 215,00

2 850 000

4 695,00

140 000

327,00

1 350 000

2 295,00

2 900 000

4 775,00

155 000

354,00

1 400 000

2 375,00

2 950 000

4 855,00

170 000

381,00

1 450 000

2 455,00

3 000 000

4 935,00

185 000

408,00

1 500 000

2 535,002. pielikums

Prasījuma summa
līdz ... EUR

Nodeva
... EUR

Prasījuma summa
līdz ... EUR

Nodeva
... EUR

500

38,00

50 000

601,00

1 000

58,00

65 000

733,00

1 500

78,00

80 000

865,00

2 000

98,00

95 000

997,00

3 000

119,00

110 000

1 129,00

4 000

140,00

125 000

1 261,00

5 000

161,00

140 000

1 393,00

6 000

182,00

155 000

1 525,00

7 000

203,00

170 000

1 657,00

8 000

224,00

185 000

1 789,00

9 000

245,00

200 000

1 921,00

10 000

266,00

230 000

2 119,00

13 000

295,00

260 000

2 317,00

16 000

324,00

290 000

2 515,00

19 000

353,00

320 000

2 713,00

22 000

382,00

350 000

2 911,00

25 000

411,00

380 000

3 109,00

30 000

449,00

410 000

3 307,00

35 000

487,00

440 000

3 505,00

40 000

525,00

470 000

3 703,00

45 000

563,00

500 000

3 901,00

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 19/06/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.