Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Kā panākt tiesas nolēmuma izpildi

Gibraltārs
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko civillietās un krimināllietās izprot ar sprieduma izpildi?

Piedziņa ir tiesas sankcionēta darbība, ko veic, lai piespiestu spriedumā noteiktos debitorus ievērot tiesas rīkojumus. Piedziņas metodes izvēlas vienīgi spriedumā noteiktais kreditors.

Kreditoram, izvēloties metodi, jāņem vērā, vai:

 • ir ticams, ka viņš/viņa atgūs savu naudu un tiesas nodevu no atbildētāja;
 • atbildētājs ir parādā naudu citiem cilvēkiem, vai uz viņu attiecas citi tiesas spriedumi;
 • atbildētājam pieder manta vai aktīvi, ko var izņemt un pārdot izsolē;
 • atbildētājs strādā;
 • atbildētājam ir citi ienākumi, piemēram, ienākumi no ieguldījumiem;
 • atbildētājam ir bankas, celtniecības sabiedrības vai kāds cits konts;
 • atbildētājam pieder īpašums (māja); vai
 • kāds cits atbildētājam ir parādā naudu.

Tālāk sniegta informācija par dažādiem piedziņas pasākumiem. Spriedumā noteiktajam kreditoram jāizvēlas metode, ar kuru pastāv vislielākā iespēja, ka viņš/viņa atgūs parādu.

Tiesa nevar garantēt, ka spriedumā noteiktais kreditors atgūs savu naudu, un par visām veiktajām darbībām ir jāmaksā tiesas nodeva. Lai arī tiesa pieskaitīs nodevu tai naudai, kuru atbildētājs jau ir parādā, tiesa nevar atdot to, ko kreditors ir samaksājis, ja viņš/viņa nesaņem naudu no atbildētāja.

Ir iespējamas tālāk minētās piedziņas metodes.

Mantas apķīlāšana

Civiltiesas spriedumus izpilda, apķīlājot mantu. Lai panāktu piedziņu, ir jāvēršas tiesā ar prasību par izpildes orderi. Orderis palīdzēs tikai tad, ja atbildētājam:

 • spriedumā noteiktajā adresē ir pietiekami daudz mantu, kuras varētu pārdot izsolē, lai iegūtu naudu; vai
 • ir visa nauda, kas pieprasīta orderī (lai apturētu mantu pārdošanu).

Lai tiesa varētu izdot orderi, atbildētājam jābūt:

 • nesamaksājušam summu, kas viņam vai viņai jāsamaksā; vai
 • neveikušam vismaz vienu no saviem maksājumiem.

Tiesu izpildītāji ne vienmēr var izņemt un pārdot atbildētāja mantu. Piemēram, viņi nevar izņemt būtiskus sadzīves priekšmetus un darba instrumentus vai mantas, uz kurām attiecas pārdošanas ar nomaksu vai nomas līgumi. Tiesu izpildītājs neizņems atbildētāja mantu, ja pēc mantas izņemšanas un pārdošanas izmaksu atskaitīšanas tā nav pietiekami vērtīga, lai samaksātu orderī norādīto summu. Bieži, pārdodot mantu izsolē, tiek iegūta tikai neliela daļa tās sākotnējās vērtības. Turklāt atbildētāja mantu, iespējams, jau ir arestējuši arī tiesu izpildītāji, rīkojoties saskaņā ar citu orderi.

Rīkojumi par trešo personu parādiem

Spriedumā noteiktais kreditors var iesniegt pieteikumu Augstākajā tiesā, lai tam tiktu samaksāts trešās personas parāds atbildētājam. Praksē šo metodi izmanto, lai arestētu naudas līdzekļus, kas atbildētājam var būt bankas kontos. Ja bankas kontos nepietiek līdzekļu parāda segšanai, tad pieejamos līdzekļus izmanto, lai atmaksātu vismaz daļu parāda summas.

Maksātnespējas procedūra

Ja parāda summa pārsniedz 750 sterliņu mārciņu, spriedumā noteiktais kreditors var arī iesniegt pieteikumu, lai atbildētāju atzītu par maksātnespējīgu. Šī procedūra tiek ierosināta Augstākajā tiesā. Tomēr tas var būt dārgi.

Tiesas pavēste

Augstākās tiesas maza apmēra prasību (prasību līdz 10 000 sterliņu mārciņām) jurisdikcijā spriedumā noteiktais kreditors var pieteikties tiesas pavēstei. Pēc tam tiesa var uzdot samaksāt parādu pa daļām, kas noteiktos ierobežotos apstākļos samaksas neizpildes gadījumā var būt par iemeslu apcietinājumam.

Rīkojumi par informācijas iegūšanu

Lai gan tā pati par sevi nav piedziņas metode, tā ļauj nopratināt parādniekus, lai iegūtu informāciju par viņu aktīviem, lai spriedumā noteiktais kreditors varētu izdarīt apzinātāku izvēli attiecībā uz piedziņas metodi, kuru viņš vēlētos izmantot.

2 Kura iestāde vai iestādes ir kompetentas izpildes jomā?

Gibraltārā Augstākā tiesa ir kompetenta veikt piedziņu.

3 Kādi ir priekšnoteikumi, lai lēmums (nolēmums) būtu izpildāms?

3.1 Procesuālā kārtība

Augstākā tiesa (tostarp tās maza apmēra prasību jurisdikcija) var izdot rīkojumu par piedziņu gadījumos, kad tā ir pieņēmusi spriedumu.

Gibraltārā tiesu izpildītāji ir Tiesu dienesta darbinieki, tātad arī ierēdņi. Viņi nodarbojas ar tādu spriedumu un/vai rīkojumu izpildi, kas pieņemti un reģistrēti tiesā. Viņi pilda izpildes orderus, pārņem zemi saskaņā ar orderi par īpašumtiesībām un atgūst mantu saskaņā ar orderi par mantas atdošanu. Turklāt tiesu izpildītāji veic citus pienākumus, tostarp personisku dokumentu izsniegšanu un apcietināšanas orderu izpildi.

Advokātu vai citu juristu izmantošana

Kreditoram nav pienākuma iesniegt pieteikumu par piedziņu ar advokāta vai cita jurista palīdzību.

Izņemot Augstākās tiesas maza apmēra prasību izskatīšanas kārtību, izpildes procedūras var būt sarežģītas. Tāpēc kreditori pirms izpildes procedūras sākšanas var vēlēties saņemt advokāta vai Iedzīvotāju konsultāciju biroja konsultāciju.

Piedziņas izmaksu apmērs

Par katru piedziņas metodi ir atšķirīgas tiesas nodevas. Kā minēts iepriekš, lai arī tiesa pieskaitīs nodevu tai naudai, kuru atbildētājs jau ir parādā, tiesa nevar atdot to, ko kreditors ir samaksājis, ja viņš/viņa nesaņem naudu no atbildētāja. Lai iegūtu plašāku informāciju par piemērojamajām nodevām, sazinieties ar Augstākās tiesas Kanceleju — 277 Main Street, Gibraltārs, tālruņa numurs (+350) 200 75608.

3.2 Galvenie noteikumi

Kā minēts iepriekš, Gibraltārā piedziņas metodi izvēlas vienīgi spriedumā noteiktais kreditors. Atbildīgajiem kreditoriem, kuri ir saņēmuši spēkā esošu tiesas spriedumu un kuriem joprojām nav samaksāts, ir tiesības panākt attiecīgā sprieduma izpildi ar piemērotākajiem līdzekļiem, kas viņiem pieejami. Tāpēc, kamēr ir spēkā spriedums un tiek iesniegts atbilstošs pieteikums, tiesai ir pienākums ievērot kreditora izvēli.

4 Izpildu darbību raksturs un mērķis

4.1 Kāda veida manta var tikt pakļauta izpildu darbībām?

Piedziņas pasākumus var veikt attiecībā uz šādiem aktīviem:

 • bankas konti, izmantojot trešās puses parāda piedziņas procedūru;
 • kustams materiālais īpašums, panākot sprieduma izpildi;
 • nekustamais īpašums, izmantojot iekasēšanas rīkojuma procedūru.

Nav tāda stingri noteikta no apķīlāšanas atbrīvotas mantas saraksta. Tomēr ir pamatnostādnes. Tiesu izpildītājs var izņemt tikai to mantu, kas pieder atbildētājam vai ir kopīpašums.

No visas tiesu izpildītāja izņemtās mantas vajadzētu iegūt naudu izsolē. Tiesu izpildītājs nevar izņemt mantu, ja viņš vai viņa uzskata, ka no tās nevarēs iegūt pietiekami daudz naudas, lai samaksātu daļu orderī noteiktās summas pēc tam, kad būs atskaitītas izņemšanas un pārdošanas izsolē izmaksas.

Tiesu izpildītāji nevar izņemt:

 • priekšmetus, kas atbildētājam nepieciešami viņa darbam vai uzņēmējdarbībai, piemēram, darba instrumentus vai grāmatas;
 • svarīgus mājsaimniecības priekšmetus, kas nepieciešami atbildētājam un viņa ģimenei, piemēram, apģērbu vai gultas piederumus;
 • priekšmetus, kas tiek iznomāti, īrēti vai par kuriem ir noslēgti līgumi par pārdošanu ar nomaksu (tostarp automašīnas);
 • mantu, ko, iespējams, jau ir arestējuši tiesu izpildītāji, rīkojoties saskaņā ar citu orderi; vai
 • aprīkojumu, kas nepieder uzņēmumam (piemēram, biroja mēbeles, tehniku un transportlīdzekļus, kas tiek iznomāti).

Trešo personu parādu piedziņas gadījumā spriedumā noteiktais parādnieks, kurš nevar izņemt naudu no sava konta bankā vai celtniecības sabiedrībā un kurš apgalvo, ka tāpēc viņa vai viņas ģimenei ir grūtības segt ikdienas izdevumus, var iesniegt pieteikumu tiesā par rīkojumu par maksājumu ārkārtas apstākļos, kas ļauj veikt vienu vai vairākus maksājumus konkrētām personām.

4.2 Kādas ir izpildu darbību sekas?

Gan parādniekiem, gan trešajām personām var piemērot sankcijas par necieņas izrādīšanu tiesai, ja tās neizpilda tiesas rīkojuma prasības. Sodi, ko var piemērot par necieņas izrādīšanu, ir “necieņas novēršana” (proti, atvainošanās tiesnesim atklātā tiesas sēdē), naudas sods un smagākajos gadījumos brīvības atņemšana uz laiku līdz 14 dienām.

Bankām ir noteiktas saistības attiecībā uz informācijas izpaušanu un bankas kontu apķīlāšanu. Kad banka saņem rīkojumu par trešās puses parāda piedziņu attiecībā uz kādu no klientiem, bankai nav jāatklāj, cik naudas ir kontā. Tā var norādīt, ka kontā nav naudas, ka nepietiek līdzekļu, lai samaksātu visu summu, bet var samaksāt tās daļu vai arī ka ir pietiekami daudz līdzekļu, lai samaksātu visu pieprasīto summu. Informāciju, ko banka var sniegt, reglamentē ļoti stingri datu aizsardzības noteikumi.

4.3 Kāds ir izpildu darbību saistošais raksturs?

Visos rīkojumos norāda termiņu, kurā jāiesniedz būtiska informācija vai jāizpilda tiesas rīkojums, kā arī maksimālo sodu, ko var uzlikt par tiesas rīkojuma neizpildi.

5 Vai pastāv iespēja pārsūdzēt lēmumu, ar kuru izpildu darbību veikšana tika atļauta?

Visas tiesā balstītās piedziņas metodes (iekasēšanas rīkojumos un rīkojumos par trešo personu parādu piedziņu) veido divu posmu process. Procesa starpposms ir vienīgi papīra formāta tiesas funkcija, un šajā posmā spriedumā noteiktais parādnieks nesniedz nekādu ieguldījumu procesā. Tomēr, lai metode nonāktu līdz pēdējam posmam, jānotiek tiesas sēdei, uz kuru tiek uzaicināts spriedumā noteiktais parādnieks un kurā viņš var norādīt iemeslus, kāpēc nevajadzētu izmantot paredzēto piedziņas metodi. Tiesas sēdes datums tiek paziņots visām pusēm savlaicīgi, un visos gadījumos ir noteikts minimālais laikposms starp “pagaidu” posmu, paziņojumu par “galīgo” tiesas sēdi un “galīgo” tiesas sēdi, lai parādniekam (un jebkurai attiecīgai tieši iesaistītai trešajai pusei, piemēram, bankai rīkojuma par trešās puses parāda piedziņu gadījumā) būtu laiks sagatavot savu lietu. Ja “galīgās” tiesas sēdes datums pusēm neder, tās var pārcelt attiecīgo tiesas sēdi uz abpusēji izdevīgāku datumu. Šādā gadījumā pagaidu rīkojums paliek spēkā, bet rīkojumu nevar padarīt par galīgu, kamēr nav notikusi attiecīgā tiesas sēde.

Tiklīdz tiesa ir izdevusi rīkojumu, tās lēmumu nevar pārsūdzēt. Attiecīgos gadījumos pārsūdzības vai lūgumus par atcelšanu var iesniegt vienīgi attiecībā uz sākotnējo spriedumu, ar kuru kreditors sākotnēji tika pilnvarots pieprasīt piedziņu. Tikai tad, ja spriedums tiek veiksmīgi apstrīdēts apelācijas kārtībā vai atcelts, tiesa var atcelt piedziņas procesu. Ja spriedums tiek apstrīdēts pēc tam, kad tiesa ir apstiprinājusi kreditora prasību par piedziņu, orderi var apturēt, iesniedzot pieteikumu tiesā. Tiesu izpildītāji nedrīkst izņemt mantu, bet viņiem ir jāturpina piedziņa attiecībā uz to (tas ir, jāuzskaita mantas, kuras vēlāk varētu konfiscēt un izņemt pārdošanai).

Ja kreditors ir iesniedzis tiesā pareizu pieteikumu par piedziņu, attiecīgā tiesa nevar atteikties atļaut izmantot kreditora izvēlēto piedziņas metodi. Tādēļ kreditoram nav nepieciešami pārsūdzības līdzekļi pret lēmumu par pasākuma piešķiršanu.

6 Vai uz izpildi attiecas ierobežojumi, jo īpaši saistībā ar parādnieka aizsardzību vai termiņiem?

Orderim vai izpildrakstam ir ierobežots laiks. Orderis un izpildraksts ir derīgi 12 mēnešus, un ar tiesas rīkojumu tos var pagarināt vēl uz 12 mēnešiem.

Īstenojot mantas kontroles procesu, parādniekam jāsaņem paziņojums, kurā paskaidrots, ka viņa attiecīgā manta ir arestēta un ka viņam ir piecas dienas, lai noslēgtu vienošanos ar tiesu izpildītāju par “pārejošām īpašumtiesībām”. Šāda vienošanās ļauj parādniekam saglabāt mantu. Ja parādnieks piecās dienās nenoslēdz vienošanos, tiesu izpildītāji var izņemt mantu un sākt tās izsoli.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 14/10/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.