Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Kā panākt tiesas nolēmuma izpildi

Ziemeļīrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko civillietās un krimināllietās izprot ar sprieduma izpildi?

Piespiedu izpilde ir juridisks process, kura laikā var tikt panākta tiesas sprieduma, rīkojuma vai lēmuma izpilde piespiedu kārtā.

Ziemeļīrijā ir unikāla sistēma civillietu spriedumu piespiedu izpildei. Vairumā anglosakšu tiesību sistēmu spriedumu piespiedu izpilde notiek, izmantojot tiesu papildu rīkojumus. Ziemeļīrijā spriedumu piespiedu izpildi civillietās, kas saistītas ar naudas piedziņu, precēm un īpašumu, veic iestāde, kuru sauc par Spriedumu piespiedu izpildes biroju, kam ir gan administratīvas, gan tiesu funkcijas.

Spriedumu piespiedu izpildes birojs tika izveidots 1971. gadā, un kopš 1979. gada to pārvalda Ziemeļīrijas Tiesu dienests. Spriedumu piespiedu izpildes biroja pilnvaras un procedūras ir norādītas 1981. gada Spriedumu piespiedu izpildes (Ziemeļīrija) rīkojumā (“1981. gada rīkojums”) un 1981. gada Spriedumu piespiedu izpildes noteikumos (Ziemeļīrija) (SR 1981/147).

Piespiedu izpildes dažādie veidi ir šādi.

Daļmaksājumu rīkojums — šis rīkojums paredz maksājumu pa daļām, ja Spriedumu piespiedu izpildes birojs ir pārliecināts, ka parādniekam ir vai būs līdzekļi, lai pamatotā laika periodā samaksātu visu parāda summu vai tās daļu.

Ienākumu atskaitījumu rīkojums — šis rīkojums ir paredzēts parādnieka darba devējam, un saskaņā ar šo rīkojumu no parādnieka algas vai atlīdzības ir periodiski jāveic atskaitījumi, kas jāpārskaita Spriedumu piespiedu izpildes birojam. Šis rīkojums atšķiras no vairuma citu piespiedu izpildes rīkojumu, jo Spriedumu piespiedu izpildes birojam nav pilnvaru to izdot bez kreditora pieteikuma.  Spriedumu piespiedu izpildes birojs var arī apturēt rīkojuma izsniegšanu darba devējam, ja tas ir pārliecināts, ka parādnieks brīvprātīgi veiks maksājumus birojam.

Konfiskācijas rīkojums — šis rīkojums pilnvaro Spriedumu piespiedu izpildes biroju konfiscēt un pārdot dažas parādnieka preces un citu īpašumu. Īpašums nonāk Spriedumu piespiedu izpildes biroja turējumā un valdījumā un tiek apķīlāts par labu kreditoram, kura labā rīkojums pieņemts.

Zemes apķīlāšanas rīkojums — šo rīkojumu visbiežāk izmanto ievērojamu parādsaistību gadījumā un parasti piemēro kopā ar citu izpildes panākšanas metodi. Ar šo rīkojumu kā tādu netiek praktiski nodrošināta parāda piedziņa; kreditoram ir jāveic darbības, lai izmantotu pārdošanas tiesības, iesniedzot pieteikumu par maksāšanas prasības piespiedu izpildi tiesai — 1981. gada rīkojumā arī ir noteikums par apķīlāšanas rīkojumiem attiecībā uz citiem īpašuma veidiem.

Saņēmēja iecelšanas rīkojums un rīkojums atbilstoši Valsts procesa likumam — atbilstoši saņēmēja iecelšanas rīkojumam vecākais tiesu izpildītājs tiek iecelts par jebkāda tāda maksājuma saņēmēju, uz kuru parādniekam varētu būt tiesības. Saņēmēja iecelšanas rīkojums ir piemērots tādiem maksājumiem kā īre un ieņēmumi no zemes, reversīva interese atbilstoši testamentam, summas, kas jāmaksā pašnodarbinātam parādniekam atbilstoši līgumam, vai maksājumi, kas jāveic civiltiesiskas prasības pret citu personu vai uzņēmumu rezultātā.

Parādsaistību apķīlāšanas (trešās personas maksātāja) rīkojums — atbilstoši parādsaistību apķīlāšanas rīkojumam spriedumā atzītā parādnieka parādniekam (maksātājs trešā persona) ir jāsamaksā parāds tieši kreditoram vai par labu tam. Tas piešķir nodrošinātā kreditora statusu visiem kreditoriem, kas to saņēmuši, un ir piemērojams nesamaksātiem parādiem vai uzkrātiem parādiem.

Rīkojums par zemes valdījuma nodrošināšanu — sprieduma par zemes valdījumu piespiedu izpilde tiek panākta ar rīkojumu par zemes valdījuma nodrošināšanu un dod Spriedumu piespiedu izpildes birojam tiesības izlikt jebkādu personu, kuras valdījumā ir īpašums, neatkarīgi no tā, vai šī persona ir atbildētājs.

Preču piegādes rīkojums — sprieduma par īpašumtiesībām uz precēm piespiedu izpilde tiek panākta ar preču piegādes rīkojumu. Spriedumu piespiedu izpildes birojs izņems preces un nodos atpakaļ kreditoram.  To nevajadzētu sajaukt ar konfiskācijas rīkojumu, jo preces netiek pārdotas.

2 Kura iestāde vai iestādes ir kompetentas izpildes jomā?

Spriedumu piespiedu izpildes birojs
Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast
BT1 3LA

3 Kādi ir priekšnoteikumi, lai lēmums (nolēmums) būtu izpildāms?

3.1 Procesuālā kārtība

Samaksājot attiecīgu nodevu, jebkura persona, kurai ir tiesības uz sprieduma piespiedu izpildi, var lūgt Spriedumu piespiedu izpildes biroju panākt šā sprieduma piespiedu izpildi. Pirms pieteikuma parādniekam ir jānosūta “paziņojums par nolūku pieprasīt piespiedu izpildi”. Ja parādnieks neveic maksājumus saistībā ar spriedumu desmit dienu laikā no paziņojuma par nolūku pieprasīt piespiedu izpildi, pieteicējs var sākt piespiedu izpildi. Sākotnējo pieteikumu var iesniegta lietās, kurās visu nesamaksāto summu bilances kopsumma pārsniedz £ 3000. Tas ļauj sprieduma kreditoram panākt aresta ordera izsniegšanu, kā arī pārskata par parādnieka līdzekļiem saņemšanu, lai pieņemtu pamatotāku lēmumu par to, vai turpināt piespiedu izpildi.

Kad Spriedumu piespiedu izpildes birojs ir pieņēmis pieteikumu, tas uzreiz izsniedz parādniekam aresta orderi, norādot, ka konkrēts parādnieka īpašums (izņemot noteiktu īpašumu, piemēram, mājsaimniecības priekšmetus) atrodas Spriedumu piespiedu izpildes biroja valdījumā un kontrolē, lai to nevarētu atsavināt. Aresta orderis tiek atcelts tikai tad, kad ir samaksāta spriedumā norādītā summa vai ja piespiedu izpildes pieteikums tiek atsaukts.

Nākamais piespiedu izpildes posms ietver informācijas iegūšanu par parādnieka līdzekļiem un ir ārkārtīgi būtisks piespiedu izpildes piemērošanas noteikšanai. Spriedumā atzītajam parādniekam ir jāsniedz tiesu izpildītājam viņa prasītā informācija par parādnieka līdzekļiem. Spriedumā atzītais parādnieks tiek iztaujāts mājās vai ar pavēsti izsaukts pie norīkotās amatpersonas pārbaudes veikšanai.

Saņemot tiesu izpildītāja ziņojumu, galvenais tiesu izpildītājs (skatīt zemāk) vai vadošais tiesu izpildītājs pieņem pagaidu lēmumu par pieteikuma izpildi. Tikai galvenais tiesu izpildītājs var pieņemt konfiskācijas rīkojumus, trešās personas maksātāja rīkojumus un saņēmēja iecelšanas rīkojumus, kā arī rīkojumus atbilstoši Valsts procesa likumam. Ņem vērā parādnieka finansiālos un citus būtiskos apstākļus, un tiek pieņemts lēmums par labāko līdzekli sprieduma piespiedu izpildei vai par sprieduma piespiedu izpildes veikšanu vai neveikšanu. Puses tiek informētas, un tām tiek dota iespēja iesniegt iebildumus. Ja puses neiebilst, lēmums tiek apstiprināts, bet iebilduma gadījumā lieta tiek nodota izskatīšanai galvenajam tiesu izpildītājam.

Izpildes panākšanas aģentu statuss, lomas, atbildības jomas un pilnvaras

Spriedumu izpildes biroju vada vecākā amatpersona, kuras amats atbilst galvenā tiesu izpildītāja (tiesas ierēdņa) statusam, un tā darbinieki ir galvenais tiesu izpildītājs (un tā vietnieks), norīkotās amatpersonas un tiesu izpildītāji, katrs no viņiem ir atbildīgs par konkrētu Ziemeļīrijas rajonu.

Spriedumu piespiedu izpildes birojam piešķirtās pilnvaras, kas tam ļauj darboties tā kompetences ietvaros, ir izklāstītas 1981. gada rīkojumā. Īpaši nozīmīgas pilnvaras ietver tiesības pieņemt iepriekš aprakstītos dažādos piespiedu izpildes rīkojumus. Spriedumu piespiedu izpildes birojam ir papildu pilnvaras sniegt palīdzību piespiedu izpildes procesa īstenošanā. Tas ietver aresta orderu izdošanu un procedūras liecinieku ierašanās un nopratināšanas nodrošināšanai, parādnieku līdzekļu pārbaudi, tostarp trešo personu pārbaudi (kam var būt informācija par parādnieka līdzekļiem un aktīviem), kā arī to naudas līdzekļu saņemšanu, kas iegūti, piespiedu kārtā izpildot spriedumus.

Spriedumu piespiedu izpildes birojam ir arī pilnvaras noraidīt piespiedu izpildes pieteikumu. 1981. gada rīkojumā nav norādīti noraidījuma pamati, bet pieteikumi parasti tiek noraidīti, ja pieteicējam nav tiesību uz sprieduma piespiedu izpildi. Ja sprieduma piespiedu izpildi nevar panākt pamatotā laika periodā (ar jebkāda piespiedu izpildes rīkojuma izdošanas palīdzību), Spriedumu piespiedu izpildes birojs var izsniegt paziņojumu un apliecinājumu par to, ka spriedumu nav iespējams izpildīt piespiedu kārtā. Spriedumu piespiedu izpildes birojam ir arī plašas pilnvaras pilnībā vai ar nosacījumiem apturēt jebkura sprieduma piespiedu izpildi.

Juristu vai citu juridiskās jomas profesionāļu iesaistīšana

Galvenā tiesu izpildītāja veiktajā lietas izskatīšanā var personīgi vai ar juridiskā pārstāvja vai advokāta pārstāvību piedalīties jebkura puse vai rīkojuma skartā persona.

Piespiedu izpildes izmaksu apjoms

Spriedumu piespiedu izpildes sistēmu Ziemeļīrijā finansē no nodevām, kuras samaksā sistēmas izmantotāji. Piemērojamās nodevas ir norādītas Spriedumu piespiedu izpildes rīkojuma (Ziemeļīrija) 1996. gada pielikuma 1. daļā (grozītā versija) (SR 1996/101) un ir atkarīgas no atbilstoši spriedumam atgūstamās summas, un informācija par spēkā esošajām nodevām ir pieejama arī Ziemeļīrijas Tiesu dienesta tīmekļa vietnē.

3.2 Galvenie noteikumi

Spriedumu piespiedu izpildes biroja kompetence ir noteikta 1981. gada rīkojumā un ietver šādus spriedumus:

 • spriedumi par naudas līdzekļiem, tostarp jebkuras tiesu instances spriedumi Ziemeļīrijā, ārpus Ziemeļīrijas taisīti spriedumi, kas reģistrēti Ziemeļīrijā, kā arī daži spriedumi, kas pieņemti atbilstoši Eiropas tiesībām par parādiem vai zaudējumu atlīdzību, un dažu specializēto tiesu un šķīrējtiesu spriedumi;
 • spriedumi, atbilstoši kuriem personai ir tiesības uz jebkādas zemes valdījumu, galvenokārt valdījuma rīkojumi par labu kreditoriem, lai gan tie tiek arī sagatavoti privātiem un publiskiem zemes īpašniekiem;
 • spriedumi, saskaņā ar kuriem personai ir tiesības uz preču piegādi;
 • spriedumi, saskaņā ar kuriem noteiktā laika periodā personai tiesā ir jāiemaksā nauda vai jāveic kādas citas darbības, kā arī spriedumi pret uzņēmumiem;
 • Spriedumu piespiedu izpildes biroja pilnvarām ir daži ierobežojumi attiecībā uz spriedumu piespiedu izpildi, tostarp turpmāk minētie:
 • ja sprieduma piespiedu izpildi var panākt tikai ar tās tiesas atļauju, kura šādu spriedumu sagatavojusi — no sākuma ir jāsaņem tiesas atļauja;
 • ja piespiedu izpilde ir apturēta vai atlikta, pieteikumu par piespiedu izpildi nevar pieņemt, kamēr nav atcelts lēmums par izpildes apturēšanu vai atlikšanu;
 • ja kopš datuma, kad spriedums kļuvis izpildāms, ir pagājuši vismaz seši gadi, tā piespiedu izpilde nav iespējama. Pēc minētā termiņa galvenajam tiesu izpildītājam ir jāiesniedz pieteikums, lai saņemtu piespiedu izpildes atļauju;
 • ja spriedums sagatavots pret personu citas personas vārdā vai veidā, tā piespiedu izpilde iespējama tikai pēc tiesas atļaujas saņemšanas.

Lēmumu par konkrētu piespiedu izpildes rīkojumu pieņem Spriedumu piespiedu izpildes birojs, un pieteicējs nevar pieprasīt izmantot kādu konkrētu metodi.

4 Izpildu darbību raksturs un mērķis

4.1 Kāda veida manta var tikt pakļauta izpildu darbībām?

Piespiedu izpildes darbības var veikt attiecībā uz algām vai atlīdzību, izmantojot ienākumu atskaitījumu procedūru. Atskaitāmā summa tiek aprēķināta, ņemot vērā “parasto atskaitījumu likmi” un “aizsargāto ienākumu likmi”. Pirmā ir likme, kura Spriedumu piespiedu izpildes biroja ieskatā ir pamatoti piemērojama attiecībā uz parādnieka ieņēmumiem, lai parādnieks izpildītu savas saistības atbilstoši spriedumam. Otrā likme atbilst summai, kuras nepārsniegšanas gadījumā Spriedumu piespiedu izpildes birojs uzskata, ka parādnieka ienākumi nav jāsamazina, ņemot vērā tā līdzekļus un vajadzības.

Konfiskācijas rīkojumu var piemērot četrām īpašuma kategorijām:

 • preces, attiecībā uz kurām parādniekam ir pārdodama interese;
 • nauda, pārvedu vekseļi, obligācijas, vekseļi un jebkādi citi naudā pārvēršami vērtspapīri, kas pieder parādniekam;
 • visas dzīvības apdrošināšanas polises, kuru gadījumā parādnieks ir vienīgais apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs; un
 • parādnieka laulātā vai laulātās īpašums, ja spriedumā norādītais parāds ir saistīts ar iegūto īpašumu vai sniegtajiem pakalpojumiem, vai īri vai likmēm, kuras jāsaņem saistībā ar telpām, kuras vispārējiem nolūkiem vai vajadzībām izmanto parādnieks un viņa ģimene.

Netiek konfiscēts šāds īpašums: apģērbs, mēbeles, gultas piederumi un citi būtiski mājsaimniecības priekšmeti; parādnieka profesionālie instrumenti un darbarīki, kuru vērtība nepārsniedz £ 200; īpašums, kurš uzticēts parādniekam turējumā par labu citai personai; īpašums, kurš atrodas tiesas iecelta saņēmēja turējumā.

Zemes apķīlāšanas rīkojumu var izdot attiecībā uz jebkādu parādnieka zemi vai tiesībām lietot zemi, un zemes lietošanas tiesības ietver jebkādas juridiskas vai t. s. taisnīguma lietošanas tiesības vai interesi, servitūtu, tiesības, īpašumtiesības, prasījumus, pieprasījumus, piemērojamās maksas, ķīlas vai apgrūtinājumus attiecībā uz zemi vai saistībā ar to. Apķīlāšanas rīkojumus un citus līdzīgus rīkojumus var izdot attiecībā arī uz cita veida īpašumu (papildus zemei). Tas iever valsts iestāžu, publisku uzņēmumu vai uzņēmumu līdzekļus vai akcijas; tiešās obligācijas; līdzekļus tiesā un privāto uzņēmumu daļas.

Papildus tās naudas apķīlāšanai, kuru spriedumā atzītajam parādniekam ir parādā klienti par paveikto darbu vai sniegtajiem pakalpojumiem, parādu apķīlāšanas rīkojums var tikt izdots attiecībā uz jebkuriem naudas līdzekļiem, kas parādniekam ir bankā vai būvniecības krājaizdevu sabiedrībā.

4.2 Kādas ir izpildu darbību sekas?

Spriedumu piespiedu izpildes biroja izdotam piespiedu izpildes rīkojumam ir tāds pats juridisks spēks un sekas kā Augstās tiesas rīkojumam. Ir dažādas papildu piespiedu izpildes pilnvaras, ko var izmantot, ja netiek ievērots piespiedu izpildes rīkojums, tostarp:

 • pat sešu nedēļu cietumsods par apzinātu daļmaksājumu nemaksāšanu atbilstoši daļmaksājumu rīkojumam vai citu summu nemaksāšanu, kas noteiktas 1981. gada rīkojuma 107. pantā.
 • sekvestrācijas rīkojumi, kurš dod jebkurai par sekvestrētāju ieceltai personai iekļūt jebkādā zemes īpašumā, kas pieder personai, pret kuru pieņemts spriedums; saņemt, sekvestrēt un pieņemt īri vai ienākumus no šīs zemes; pārņemt jebkādu citu šīs puses personīgo īpašumu un paturēt to sekvestrācijas kārtībā, līdz tiek izpildīts rīkojums.

Par Spriedumu piespiedu izpildes biroja rīkojumu neievērošanu var vērsties Augstajā tiesā, kura var skatīt šo lietu par necieņas izrādīšanu birojam tāpat, it kā tas būtu bijis vērsts pret šo tiesu.

4.3 Kāds ir izpildu darbību saistošais raksturs?

Spriedums par naudas līdzekļiem tiek uzskatīts par izpildītu, kad spriedumā norādītā summa ir samaksāta vai veikti attiecīgi norēķini. Šādā gadījumā visi piespiedu izpildes rīkojumi, kas pieņemti attiecībā uz spriedumu, tiek uzskatīti par izpildītiem. Kad ir sekmīgi izpildīts rīkojums par zemes valdījumu vai preču nodošanu, nevar veikt tālākas procesuālas darbības, izņemot saistībā ar piespiedu izpildes izmaksu un izdevumu atgūšanu.

Kreditors vai spriedumā atzītais parādnieks var lūgt Spriedumu piespiedu izpildes birojam atzīt piespiedu izpildes rīkojumu par atceltu, izpildītu vai mainītu, un lietu var izskatīt.

5 Vai pastāv iespēja pārsūdzēt lēmumu, ar kuru izpildu darbību veikšana tika atļauta?

Vadošais tiesu izpildītājs iekšējās pārsūdzības adresē galvenajam tiesu izpildītājam.

Spriedumu piespiedu izpildes birojs adresē ārējās pārsūdzības Augstajai tiesai par faktiskajiem un juridiskajiem jautājumiem, kas norādīti 1981. gada rīkojuma 140. pantā, bet citos juridisko jautājumu gadījumos — Apelācijas tiesai. Ienākumu atskaitījumu rīkojums ir vienīgais sprieduma par naudas līdzekļiem piespiedu izpildes rīkojums, kas norādīts 140. pantā, un nav vispārēju tiesību apstrīdēt atteikumu pieņemt kādu īpašu piespiedu izpildes rīkojumu.

6 Vai uz izpildi attiecas ierobežojumi, jo īpaši saistībā ar parādnieka aizsardzību vai termiņiem?

1981. gada Spriedumu izpildes (Ziemeļīrijas) rīkojuma 17. pantā un 1981. gada Spriedumu izpildes noteikumu (Ziemeļīrija) 5. noteikumā ir iekļauti vairāki piespiedu izpildes ierobežojumi.  Ierobežojumi pastāv un ir saistīti ar dažādām situācijām, kad tiek pieprasīta sprieduma piespiedu izpilde.  Ierobežojumi pastāv, lai aizsargātu parādnieku no dažādām situācijām, piemēram (uzskaitījums nav izsmeļošs):

a) kad ir jālūdz tiesas atļauja, pirms uzsākt piespiedu izpildi;

b) kad tiesa ir apturējusi vai atlikusi sprieduma piespiedu izpildi, kas neļauj iesniegt pieteikumu par sprieduma piespiedu izpildi Spriedumu piespiedu izpildes birojam;

c) kad pieteikums par sprieduma piespiedu izpildi ir iesniegts vairāk nekā 6 gadus pēc tam, kad spiedums kļuvis izpildāms.  Šajā gadījumā kreditors lūdz biroja atļauju sprieduma piespiedu izpildei, pirms iesniegt pieteikumu — to nosaka Spriedumu piespiedu izpildes biroja galvenais tiesu izpildītājs;

d) piespiedu izpildes pieteikums netiek pieņemts, ja ir pagājuši vairāk nekā 12 gadi kopš datuma, kad spriedums kļuvis izpildāms;

e) kad par viena sprieduma piespiedu izpildi ir iesniegts vairāk nekā viens pieteikums.  Ja ir iesniegts vairāk nekā viens pieteikums, kreditors lūdz atļauju vecākajam tiesu izpildītājam, pirms iesniegt vēl vienu pieteikumu par tā paša sprieduma piespiedu izpildi;

f) kad kreditors ir cedējis parādu trešai personai pēc tam, kad ir sagatavots spriedums;

g) kad tiesa spriedumā ir iekļāvusi nosacījumu, kurš nav izpildīts, un tas neļauj iesniegt pieteikumu par sprieduma piespiedu izpildi Spriedumu piespiedu izpildes birojam;

h) piespiedu izpildes pieteikums tiek pieņemts, kad vēl tiek skatīts rīkojums par piespiedu izpildes apturēšanu atbilstoši 103. noteikumam.  Ir jāsaņem galvenā tiesu izpildītāja atļauja, pirms tiek iesniegts pieteikums par piespiedu izpildi;

i) piespiedu izpildes pieteikums tiek pieņemts, kad ir izdots rīkojums par piespiedu izpildes apturēšanu, pamatojoties uz maksātnespēju atbilstoši 14. panta 1. punktam.

Ja Spriedumu piespiedu izpildes birojs ir apliecinājis, ka sprieduma piespiedu izpilde nav iespējama (1981. gada Spiedumu piespiedu izpildes (Ziemeļīrija) rīkojuma 19.–21. pants), apliecinājumu var atcelt (pēc kreditora lūguma). Tomēr šādas iespējas termiņš ir 12 gadi no datuma, kad izsniegts apliecinājums par izpildes neiespējamību.

1989. gada Ierobežojumu (Ziemeļīrija) rīkojuma 16. pantā ir izklāstīti spriedumu (un intereses) piespiedu izpildes ierobežojumi — tā netiek uzsākta, ja ir pagājuši 6 gadi kopš datuma, kad spriedums kļuvis izpildāms.  Spriedumu piespiedu izpildes biroja galvenais tiesu izpildītājs to ņem vērā, izskatot pieteikumu par tāda sprieduma piespiedu izpildi, kurš pieņemts pirms vairāk nekā 6 gadiem (sk. d) apakšpunktu).

Saistītās saites

Ziemeļīrijas tiesu un tribunālu dienests

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 25/10/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.