Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Kā panākt tiesas nolēmuma izpildi

Rumānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko civillietās un krimināllietās izprot ar sprieduma izpildi?

Izpildes panākšanas noteikumi ir izklāstīti Civilprocesa kodeksa 622.–913. pantā. Izpildes panākšanas procedūra ir civilprocesa otrais posms, un tā galvenokārt ir paredzēta, lai nodrošinātu tiesas spriedumā / citā izpildu dokumentā paredzēto tiesību faktisku izmantošanu. Izmantojot izpildes procedūru, kreditors, kuram ir tiesības, kas atzītas ar tiesas spriedumu / izpildāmu dokumentu, liek parādniekam izpildīt tās viņa saistības kā parādniekam, kuras viņš ir atteicies izpildīt brīvprātīgi.

Rumānijas Civilprocesa kodeksā ir uzskaitīti tiešie un netiešie izpildes panākšanas pasākumi.

Tiešie izpildes pasākumi ir tie pasākumi, kas attiecas uz parāda objektu, kurš noteikts izpildu dokumentā, konkrēti, kustamās mantas arests — Civilprocesa kodeksa 892., 893. un 894. pants; nekustamā īpašuma arests — Civilprocesa kodeksa 895.–901. pants; un pienākuma veikt noteiktu darbību vai atturēties no noteiktas darbības veikšanas izpilde — Civilprocesa kodeksa 902.–913. pants (tostarp īpašie noteikumi par spriedumu izpildi attiecībā uz nepilngadīgām personām — 909.–913. pants) un Civilkodeksa 1527. pants un turpmākie panti. Attiecībā uz pienākuma veikt darbību izpildi likumā izšķir pienākumu, ko var veikt arī cita persona, kura nav parādnieks, un pienākumu intuitu personae.

Netieša izpilde attiecas uz maksājuma saņemšanas līdzekļiem saskaņā ar izpildāmu dokumentu, veicot parādnieka īpašuma piespiedu pārdošanu. Netiešas izpildes pasākumu piemēri ir naudas arests vai īpašuma atgūšana (kam seko pārdošana). Vēl viens pasākums ir vispārējo ienākumu no nekustamā īpašuma atgūšana.

Saistības, attiecībā uz kurām, visticamāk, tiek piemērota izpilde, ir maksājumu saistības, īpašuma vai tā izmantošanas tiesību nodošana, būvju/stādījumu/darbu nojaukšana vai novākšana vai aizgādības par nepilngadīgām personām nodošana un to dzīvesvietas un saskarsmes grafika noteikšana.

2 Kura iestāde vai iestādes ir kompetentas izpildes jomā?

Tiesas spriedumu un citu izpildāmu dokumentu izpildi panāk tiesu izpildītājs (executor judecătoresc), kura darbavieta atrodas apelācijas instances tiesas jurisdikcijā vietā, kur atrodas nekustamais īpašums, — izpildes gadījumā attiecībā pret nekustamo mantu / nenovāktu ražu, kā arī tiešas izpildes gadījumā attiecībā uz nekustamo īpašumu. Piespiedu atgūšanu attiecībā uz kustamo mantu un tiešo izpildi attiecībā uz kustamo īpašumu veic tiesu izpildītājs, kura darbavieta atrodas apelācijas instances tiesas jurisdikcijā vietā, kur ir parādnieka dzīvesvieta / juridiskā adrese vai kur atrodas īpašums. Ja parādnieka dzīvesvieta / juridiskā adrese ir ārzemēs, lieta ietilpst jebkura tiesu izpildītāja kompetencē.

Aresta rīkojumu pēc kreditora pieprasījuma izpilda tiesu izpildītājs, kura darbavieta atrodas apelācijas instances tiesas jurisdikcijā vietā, kur parādniekam vai trešai personai, kurai piemēro arestu, ir dzīvesvieta / juridiskā adrese. Ja arestu piemēro fiziskas vai juridiskas personas bankas kontiem, lieta ietilpst tā tiesu izpildītāja kompetencē, kura darbavieta atrodas apelācijas instances tiesas jurisdikcijā vietā, kur parādniekam ir dzīvesvieta / juridiskā adrese vai kur atrodas tās bankas galvenais birojs / filiāle, kurā parādnieks ir atvēris savu kontu. Ja parādnieks ir atvēris vairākus kontus, kompetence par visu kontu arestu ir tiesu izpildītājam jebkurā vietā, kur ir atvērti konti. Par izpildi atbildīgā tiesa ir rajona tiesa (judecătorie), kuras jurisdikcijā ir parādnieka dzīvesvieta / juridiskā adrese dienā, kad lieta ir nodota minētajai par izpildi atbildīgajai tiesai. Ja parādnieka dzīvesvieta / juridiskā adrese nav Rumānijā, kompetence ir rajona tiesai, kuras jurisdikcijā atrodas kreditora dzīvesvieta / juridiskā adrese, un, ja šī dzīvesvieta / juridiskā adrese neatrodas Rumānijā, — rajona tiesai, kuras jurisdikcijā ir tā tiesu izpildītāja juridiskā adrese, kuram kreditors ir piešķīris izpildes panākšanas tiesības.

Par izpildi atbildīgā tiesa izskata pieteikumus par izpildāmības deklarācijām, apelācijas sūdzības pret izpildes pasākumiem un citus jautājumus, kas rodas izpildes gaitā, izņemot tos, kas saskaņā ar likumu ietilpst citu tiesu vai iestāžu jurisdikcijā.

Valsts nodeva par izpildāmības deklarāciju pieteikumiem ir RON 20 par katru izpildāmo dokumentu (Valsts ārkārtas rīkojums Nr. 80/2013 par tiesiskām valsts nodevām, kas pēc tam ir grozīts un papildināts).

3 Kādi ir priekšnoteikumi, lai lēmums (nolēmums) būtu izpildāms?

3.1 Procesuālā kārtība

Izpildi drīkst veikt tikai saskaņā ar tiesas spriedumu (galīgiem spriedumiem, provizoriski izpildāmiem lēmumiem) vai citu rakstisku dokumentu, kas uzskatāms par izpildāmu dokumentu saskaņā ar likumu (notariāli publiskie akti, parādzīmes, šķīrējtiesas nolēmumi utt.).

Tiklīdz tiesu izpildītājs ir saņēmis kreditora iesniegtu pieteikumu par izpildes panākšanu, tas organizē minētā pieteikuma reģistrēšanu. Tiesu izpildītājs ar lēmumu izdod izpildāmības deklarāciju bez pušu uzaicināšanas. Izpildāmības deklarācija ļauj kreditoram lūgt kompetentajam tiesu izpildītājam vai nu vienlaicīgi, vai secīgi piemērot visus pieejamos izpildes panākšanas pasākumus, lai izmantotu savas tiesības, tostarp tiesības uz izpildes izmaksām. Izpildāmības deklarācija ir spēkā visā valstī un aptver arī izpildāmus dokumentus, ko tiesu izpildītājs izdod apstiprinātās izpildes procedūras kontekstā.

Tiesu izpildītājs var nodot procesuālos dokumentus vai nu personiski, vai ar sava procesuālā aģenta starpniecību, bet tad, ja tas nav iespējams, — saskaņā ar tiesību normām par izsaukšanu uz tiesu un procesuālo dokumentu nodošanu.

Tiklīdz tiesu izpildītājs ir saņēmis pieteikumu par izpildes panākšanu, tas ar lēmumu organizē minētā pieteikuma reģistrēšanu un izpildes lietvedības atvēršanu, vai attiecīgajā gadījumā atsaka izpildes panākšanas procedūras uzsākšanu, norādot minētā atteikuma iemeslus. Kreditoru nekavējoties informē par šo lēmumu. Ja tiesu izpildītājs atsakās uzsākt izpildes panākšanas procedūru, kreditors var 15 dienās no minētā paziņošanas datuma iesniegt sūdzību tiesā, kas izskata izpildes procedūru.

Ne vēlāk kā trijās dienās kopš pieteikuma reģistrēšanas tiesu izpildītājs pieprasa tiesai, kas izskata izpildes procedūru, izpildāmības deklarāciju un iesniedz šajā tiesā atbilstoši apliecinātas kreditora pieteikuma, izpildāmā dokumenta, vēlamā lēmuma veida un valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopijas.

Pieteikumu par izpildāmības deklarāciju izskata ne vēlāk kā septiņās dienās kopš tā reģistrēšanas tiesā, pieņemot rīkojumu slēgtā tiesas sēdē bez pušu uzaicināšanas. Nolēmumu var aizkavēt ne ilgāk kā par 48 stundām, un šāda lēmuma pamatojums ir jānorāda ne vēlāk kā septiņās dienās kopš tā pieņemšanas.

Izpildāmības deklarācija ļauj kreditoram lūgt tiesu izpildītājam, kas pieprasījis deklarāciju, vai nu vienlaicīgi, vai secīgi piemērot visus pieejamos likumā paredzētos izpildes panākšanas pasākumus, lai izmantotu savas tiesības, tostarp tiesības uz izpildes izmaksām. Izpildāmības deklarācija ir spēkā visā valstī un aptver arī izpildāmus dokumentus, ko tiesu izpildītājs izdod apstiprinātās izpildes procedūras kontekstā.

Tiesa var noraidīt pieteikumu par izpildāmības deklarāciju tikai tad, ja: pieteikums ir citas izpildes iestādes jurisdikcijā, nevis tajā, kurā tas ir iesniegts; lēmums vai attiecīgajā gadījumā dokuments nav izpildāms dokuments; dokuments, kas nav tiesas spriedums, neatbilst visām formālajām prasībām; parāds nav droši zināms, tā summa nav fiksēta un tam nav iestājies termiņš; parādniekam ir imunitāte pret izpildi; dokuments satur nosacījumus, kurus nevar izpildīt ar izpildes pasākumu; pastāv citi šķēršļi.

Lēmumu, ar ko tiesa atzīst pieteikumu par izpildāmības deklarāciju, nevar pārsūdzēt, taču to var pārskatīt, ja tiek pārsūdzēta pati izpilde. Lēmumu par pieteikuma par izpildāmības deklarāciju noraidīšanu drīkst pārsūdzēt tikai kreditors, un tas jādara 15 dienās no lēmuma paziņošanas dienas.

Rīkojumu par izpildi tālāk dotajā redakcijā pievieno lēmuma par izpildāmības deklarāciju noslēguma daļā.

“Mēs, Rumānijas prezidents,

ar šo piešķirtam tiesības un uzdodam tiesu izpildītājiem panākt izpildu dokumenta (šeit norāda izpildu dokumenta identifikācijas datus) izpildi, par ko ir izdots šis lēmums par izpildāmības deklarāciju. Mēs uzdodam valsts tiesībaizsardzības iestādēm atbalstīt visu izpildes pasākumu tūlītēju un efektīvu izpildi un prokuroriem — uzstāt uz izpildu dokumenta izpildīšanu saskaņā ar likumu. (Jāievieto: tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāja un tiesas sekretāra paraksts.)”

Valsts tiesu izpildītāju nacionālā asociācija (Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti) ar Tieslietu ministrijas atļauju nosaka un aktualizē minimālo maksu par tiesu izpildītāju sniegtajiem pakalpojumiem. Ar tieslietu ministra 2006. gada 14. novembra Rīkojumu Nr. 2550/2006 tika noteiktas šādas minimālās un maksimālās maksas par veiktajiem pasākumiem:

Procesuālo dokumentu paziņošana un nodošana — RON 20–400.

Tiešā izpilde

  • izlikšana: RON 150–2200 parādniekam, kas ir fiziska persona, RON 5200 parādniekam, kas ir juridiska persona;
  • aizgādības par nepilngadīgām personām nodošana vai to dzīvesvietas noteikšana: RON 50–1000;
  • nepilngadīgas personas apmeklēšana — RON 50–500;
  • īpašuma nodošana valdījumā, īpašuma robežu noteikšana, servitūti, īpašuma nodošana utt.: RON 60–2200 parādniekam, kas ir fiziska persona, un RON 5200 parādniekam, kas ir juridiska persona;
  • darbu vai būvju novākšana: RON 150–2200 parādniekam, kas ir fiziska persona, un RON 5200 parādniekam, kas ir juridiska persona.

Netiešā izpilde

minimālā maksa

maksimālā maksa

par parādiem, kas ir mazāki par RON 50 000, — 10 % no summas un RON 75, plus 2 % no summas, kas pārsniedz RON 1000;

10 % par parādiem līdz RON 50 000;

par parādiem, kuru summa ir no RON 50 000 līdz RON 80 000, — RON 1175 plus 2 % no summas, kas pārsniedz RON 50 000;

par parādiem, kuru summa ir no RON 50 000 līdz RON 80 000, — RON 5000 plus līdz 3 % no summas, kas pārsniedz RON 50 000;

par parādiem, kuru summa ir no RON 80 000 līdz RON 100 000, — RON 1775 plus 1 % no summas, kas pārsniedz RON 80 000;

par parādiem, kuru summa ir no RON 80 000 līdz RON 100 000, — RON 5900 plus līdz 2 % no summas, kas pārsniedz RON 80 000;

par parādiem, kas pārsniedz RON 100 000, — RON 2500 plus 1 % no summas, kas pārsniedz RON 100 000, un RON 5500 plus līdz 0,5 % no summas, kas pārsniedz RON 400 000.

par parādiem, kas pārsniedz RON 100 000, — RON 6300 plus līdz 1 % no summas, kas pārsniedz RON 100 000.

Apķīlāšana

par parādiem, kas ir mazāki par RON 50 000, — 10 % no summas un RON 75, plus 2 % no summas, kas pārsniedz RON 1000;

10 % par parādiem līdz RON 50 000;

par parādiem, kuru summa ir no RON 50 000 līdz RON 80 000, — RON 1175 plus 2 % no summas, kas pārsniedz RON 50 000;

par parādiem, kuru summa ir no RON 50 000 līdz RON 80 000, — RON 5000 plus līdz 3 % no summas, kas pārsniedz RON 50 000;

par parādiem, kuru summa ir no RON 80 000 līdz RON 100 000, — RON 1775 plus 1 % no summas, kas pārsniedz RON 80 000;

par parādiem, kuru summa ir no RON 80 000 līdz RON 100 000, — RON 5900 plus līdz 2 % no summas, kas pārsniedz RON 80 000;

par parādiem, kas pārsniedz RON 100 000, — RON 2500 plus 1 % no summas, kas pārsniedz RON 100 000, un RON 5500 plus līdz 0,5 % no summas, kas pārsniedz RON 400 000.

par parādiem, kas pārsniedz RON 100 000, — RON 6300, plus līdz 1 % no summas, kas pārsniedz RON 100 000.

Atteikums apmaksāt vekseli, parādzīmi vai čeku RON 150–400.

Faktu noskaidrošana un mantu inventarizācija: RON 100–2200 parādniekam, kas ir fiziska persona, RON 5200 parādniekam, kas ir juridiska persona.

Mantu, uz ko attiecas sadalīšana tiesas ceļā, pārdošana izsolē RON 150–2200.

Izņemšana piesardzības apsvērumu dēļ: RON 100–1200 parādniekam, kas ir fiziska persona, RON 2200 parādniekam, kas ir juridiska persona.

Izņemšana tiesas ceļā: RON 100–1200 parādniekam, kas ir fiziska persona, RON 2200 parādniekam, kas ir juridiska persona.

Arests piesardzības apsvērumu dēļ: RON 100–1200 parādniekam, kas ir fiziska persona, RON 2200 parādniekam, kas ir juridiska persona.

Reģistrs par reālās vērtības piedāvājumu: RON 50–350.

Konfiskācija — 10 % no ienākumiem, kas gūti no pārdošanas (minimāli) līdz 10 % no ienākumiem, kas gūti no pārdošanas (maksimāli).

Ieteikumi izpildes dokumentu noformēšanai: RON 20–200.

3.2 Galvenie noteikumi

Lūdzu, skatīt atbildi uz 2.1. jautājumu.

Kreditors un parādnieks var vienoties, ka izpildes pasākumu pilnībā/daļēji piemēro tikai parādnieka naudas ieņēmumiem, ka mantas, uz ko attiecas atgūšana, tiek pārdotas vienojoties vai ka parāds ir sedzams, izmantojot citus likumā atļautus līdzekļus.

Uz ārvalstu tiesas pieņemtu spriedumu attiecīgajā gadījumā attiecas papildu procedūra, proti, lēmums par izpildāmības deklarēšanu (exequatur).

Uz parādnieka ieņēmumiem un mantām var attiekties izpilde, ja tās var atgūt, un tikai tādā apmērā, kāds ir nepieciešams, lai izpildītu kreditoru tiesības. Īpašums, uz ko attiecas īpašs aprites režīms, ir atgūstams tikai saskaņā ar likumā noteiktajiem nosacījumiem.

Attiecībā uz parādnieku ir īpašs nosacījums, ka izpildes procedūru ierosināt nevar, ja vien parādnieks nav atbilstoši pieaicināts saistībā ar katru izpildes veidu. Pastāv arī citi īpaši noteikumi attiecībā uz parādnieku, piemēram, attiecībā uz nepilngadīgiem parādniekiem vai pilngadīgiem parādniekiem, par kuriem ir atzīts, ka viņiem nav tiesībspējas un rīcībspējas, pret kuriem nevar piemērot izpildes pasākumus, ja vien nav iecelts aizbildnis vai aizgādnis.

4 Izpildu darbību raksturs un mērķis

4.1 Kāda veida manta var tikt pakļauta izpildu darbībām?

Izpildes pasākumus var piemērot parādnieka ieņēmumiem, tostarp vispārējiem ieņēmumiem no ēkām, summām banku kontos, kustamajai un nekustamajai mantai utt. Lūdzu, skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

4.2 Kādas ir izpildu darbību sekas?

Pēc tam, kad ir identificēta parādniekam piederoša vai trešo personu turējumā esoša kustamā manta, tā ir izņemama. Pēc tiesu izpildītāja pieprasījuma izņemšanu var atzīmēt Tirdzniecības reģistrā (registrul comerţului), Nekustamā īpašuma nodrošinājumu elektroniskajā arhīvā (Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare), mantojumu reģistrā (registrul succesoral), ko uztur Valsts notāru kamera (camera notarilor publici), vai citos publiskos reģistros. No mantu izņemšanas dienas tās vairs nav parādniekam pieejamas visā izpildes periodā, un uz to attiecas sods, piemērojot tiesas noteiktu naudas sodu, izņemot gadījumus, ja akts ir sastādīts, izdarot pārkāpumu. Ja attiecīgā summa nav samaksāta, tiesu izpildītājs izņemtās mantas pārdos izsolē vai tiešā pārdošanā, vai citā ar likumu atļautā veidā (Civilprocesa kodeksa 730. pants un turpmākie panti).

Arestu var piemērot naudas summām, vērtspapīriem vai citiem nemateriālajiem kustamajiem aktīviem, kurus var atgūt un kuri pienākas parādniekam vai kurus parādnieka vārdā tur trešā persona, vai kurus trešā persona ir tam parādā nākotnē saskaņā ar pašreizējām tiesiskajām attiecībām. Visas arestētās naudas summas un aktīvi tiek iesaldēti no dienas, kad rīkojums par arestu ir nosūtīts trešai personai, kurai arests ir piemērojams. No iesaldēšanas dienas līdz izpildāmajā dokumentā norādīto saistību pilnai samaksai trešā persona, uz kuru attiecas arests, neveiks maksājumus un neīstenos darījumus, kuru rezultātā ir iespējams, ka iesaldētie aktīvi var tikt samazināti. Ja trešā persona, uz kuru attiecas arests, nepilda savas saistības attiecībā uz arestu, kreditors, kas cenšas piedzīt samaksu, parādnieks vai tiesu izpildītājs var paziņot par izpildi atbildīgajai tiesai, lai arests tiktu apstiprināts. Galīgā apstiprināšanas lēmuma sekas ir prasījuma nodošana, un tas ir dokuments, kas izpildāms pret trešo personu, uz kuru attiecas arests. Pēc aresta apstiprināšanas trešā persona, uz kuru attiecas arests, iemaksā vai samaksā summu tādā apmērā, kā skaidri norādīts apstiprināšanas lēmumā. Ja trešā persona neievēro šīs saistības, attiecībā uz šo trešo personu var piemērot izpildes pasākumu ar nosacījumu, ka pastāv arests, kura pamatā ir apstiprināšanas lēmums (Civilprocesa kodeksa 780. pants un turpmākie panti).

Kas attiecas uz izpildi pret nekustamo īpašumu, ja parādnieks nesamaksā savu parādu, tiesu izpildītājs pēc izpildāmības deklarācijas nodošanas un reģistrēšanas zemesgrāmatā uzsāk pārdošanas procedūru (Civilprocesa kodeksa 812. pants un turpmākie panti).

4.3 Kāds ir izpildu darbību saistošais raksturs?

Pasākumi beidzas pēc sešu mēnešu laikposma no jebkura izpildes pasākuma izpildes dienas (Civilprocesa kodeksa 696. pants un turpmākie panti), ja kreditors šajā laikā nav veicis nekādus citus piedziņas pasākumus.

Noilguma termiņš ir trīs gadi (Civilprocesa kodeksa 705. pants un turpmākie panti).

5 Vai pastāv iespēja pārsūdzēt lēmumu, ar kuru izpildu darbību veikšana tika atļauta?

Pret faktiskajiem izpildes pasākumiem var iesniegt apelācijas sūdzību; izpildāmo dokumentu var pārsūdzēt, lai precizētu tā nozīmi, darbības jomu vai piemērošanu. Ja izpildes panākšanas pasākums tiek veikts saskaņā ar tiesas spriedumu, parādnieks nevar to apstrīdēt, atsaucoties uz faktiem/normām, kuras tam būtu bijis jāaktualizē pirmās instances tiesā, vai iesniedzot apelācijas sūdzību pret minēto spriedumu. Viena un tā pati persona nevar ierosināt jaunu apelācijas sūdzību, pamatojot to ar iemesliem, kas pastāvēja pirmās apelācijas dienā.

Kompetentā tiesa ir par izpildi atbildīgā tiesa vai — gadījumā, ja ir jāprecizē izpildāmā dokumenta nozīme, darbības joma / piemērošana, — tiesa, kas izdevusi izpildāmo spriedumu.

Pārsūdzību var iesniegt 15 dienās no:

  • dienas, kad apelācijas iesniedzējs tika informēts par izpildes rīkojumu;
  • dienas, kad attiecīgā ieinteresētā persona uzzināja par aresta piemērošanu;
  • dienas, kad parādniekam tika nodota pavēste, vai dienas, kad viņam/viņai kļuva zināms par pirmo izpildes posmu.

Apelācijas sūdzību, lai precizētu izpildāmā dokumenta nozīmi, darbības jomu vai piemērošanu, var iesniegt jebkurā laikā pirms tā termiņa beigām, kurā ir tiesības pieprasīt izpildes panākšanas pasākuma veikšanu. Apelācijas sūdzību, ar kuru trešā persona pieprasa īpašumtiesības / lietu tiesības uz atgūto īpašumu, var iesniegt 15 dienās no īpašuma pārdošanas/nodošanas dienas. Tas, ka trešā persona nav iesniegusi apelācijas sūdzību minētajā termiņā, neliedz tai izmantot savas tiesības, iesniedzot atsevišķu pieteikumu.

Ja trešā persona uztur apelācijas sūdzību pret izpildi, tiesa attiecīgā gadījumā padara pārsūdzēto rīkojumu par izpildi par spēkā neesošu vai izdod nolēmumu par paša izpildes pasākuma labošanu, atcelšanu vai izbeigšanu, par izpildāmā dokumenta atcelšanu vai precizēšanu vai par tāda izpildes pasākuma veikšanu, attiecībā uz kuru ir atteikta atbilstības nodrošināšana. Ja apelācijas sūdzība tiek noraidīta, apelācijas iesniedzējam pēc pieprasījuma ir jāmaksā atlīdzība par kaitējumu, kas radies izpildes kavējuma dēļ, un tad, ja apelācijas sūdzība ir ierosināta ļaunprātīgi, tam ir arī pienākums maksāt naudas sodu.

6 Vai uz izpildi attiecas ierobežojumi, jo īpaši saistībā ar parādnieka aizsardzību vai termiņiem?

Izņēmums attiecas uz noteiktām mantām un īpašumu. Kustamās mantas gadījumā tas attiecas uz: personiskas lietošanas mantām vai mājsaimniecības priekšmetiem, kas nepieciešami parādnieka un tā ģimenes iztikas nodrošināšanai; reliģiska rakstura priekšmetiem; priekšmetiem, kas nepieciešami personām ar invaliditāti un kas paredzēti slimu cilvēku aprūpei; pārtiku, kas nepieciešama parādniekam un tā ģimenei trīs mēnešus, un, ja parādnieks iztiek tikai no lauksaimniecības darbības, uz pārtiku, kas nepieciešama līdz nākamajai ražas novākšanai; dzīvniekiem, kas paredzēti iztikas iegūšanai, un barību šiem dzīvniekiem līdz nākamajai ražas novākšanai; kurināmo, kas nepieciešams parādniekam un tā ģimenei trim ziemas mēnešiem; personiskām vai ģimenes vēstulēm, fotogrāfijām un gleznām utt.

Turklāt piedziņu pret parādnieka darba samaksu / pensiju var vērst tikai līdz tādam apmēram, kas atbilst pusei no parādnieka neto mēnešalgas, ja veicamie maksājumi ir uzturlīdzekļi, un tikai vienai trešdaļai no neto mēnešalgas cita veida saistību gadījumā.

Ja ienākumi no darba vai parādniekam regulāri izmaksātās naudas summas, kas nodrošina tā iztiku, ir mazākas, nekā valstī noteiktā minimālā alga, piedziņu var vērst tikai uz summu, kas pārsniedz pusi no minimālās algas.

Ir viena ieņēmumu kategorija, uz kuru izpilde nav attiecināma, un tajā ietilpst valsts piešķirtās priekšrocības un pabalsti bērniem, maksājumi par slima bērna kopšanu, maternitātes pabalsti, miršanas pabalsti, valsts piešķirtas stipendijas, dienas naudas utt.

Lūdzam skatīt atbildi arī uz 4.3. jautājumu.

Saistītās saites

http://www.executori.ro/ http://www.just.ro/

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 11/12/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.