Kā panākt tiesas nolēmuma izpildi

Rumānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko civillietās un krimināllietās izprot ar sprieduma izpildi?

Izpildes panākšanas noteikumi ir izklāstīti Civilprocesa kodeksa 622.–914. pantā. Izpildes panākšanas procedūra ir civilprocesa otrais posms, un tā galvenokārt ir paredzēta, lai nodrošinātu tiesas spriedumā vai citā izpildu dokumentā paredzēto tiesību faktisku izmantošanu. Izmantojot izpildes procedūru, kreditors, kuram ir tiesības, kas atzītas ar tiesas spriedumu / izpildāmu dokumentu, liek parādniekam izpildīt tās viņa saistības kā parādniekam, kuras viņš ir atteicies izpildīt brīvprātīgi.

Rumānijas Civilprocesa kodeksā ir uzskaitīti tiešie un netiešie izpildes panākšanas pasākumi.

Tiešas piespiedu izpildes veidi ir tie, kas attiecas uz saistību priekšmetu, kurš noteikts izpildes rīkojumā, t. i., kustamā īpašuma apķīlāšana (Civilprocesa kodeksa 893.–895. pants), nekustamā īpašuma apķīlāšana (Civilprocesa kodeksa 896.–902. pants) un piespiedu izpildes piemērošana saistībām veikt kādu konkrētu darbību vai atturēties no tās (Civilprocesa kodeksa 903.–914. pants (tostarp īpaši noteikumi par izpildes piemērošanu spriedumos par nepilngadīgām personām — 910.–914. pants) un Civilkodeksa 1527. un turpmākie panti). Attiecībā uz piespiedu izpildi, ko piemēro saistībām veikt noteiktu darbību, likumā nošķir saistības, kuras var izpildīt arī cita persona/struktūra, kas nav parādnieks, un intuitu personaesaistības.

Netieša piespiedu izpilde attiecas uz naudas summas iegūšanu, uz kuru attiecas piespiedu izpildes rīkojums, piespiedu kārtā pārdodot parādnieka mantu. Netiešas izpildes pasākumu piemēri ir naudas arests vai īpašuma apķīlāšana (kam seko pārdošana). Vēl viens pasākums ir vispārējo ienākumu no nekustamā īpašuma apķīlāšana.

Saistības, kurām, iespējams, tiks piemērota piespiedu izpilde, ir monetārās saistības, mantas nodošana vai tās izmantošanas nodošana, ēkas nojaukšana/atteikšanās no stādījumiem/darbu pārtraukšana, vai saistības attiecībā uz nepilngadīgu personu aizgādības tiesību un dzīvesvietas noteikšanu un piekļuves kārtību.

2 Kura iestāde vai iestādes ir kompetentas izpildes jomā?

Tiesas spriedumus un citus izpildāmos dokumentus izpilda tiesu izpildītājs (executor judecătoresc), kas apkalpo apelācijas tiesu, kuras jurisdikcijā atrodas nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma / nenovāktu kultūraugu apķīlāšanas gadījumā un tiešās izpildes gadījumā attiecībā uz nekustamo īpašumu). Kustamā īpašuma arestu un tiešo izpildi attiecībā uz kustamo īpašumu veic tiesu izpildītājs, kas apkalpo apelācijas tiesu, kuras jurisdikcijā ir parādnieka pastāvīgā dzīvesvieta vai attiecīgā īpašuma juridiskā adrese. Ja parādnieka dzīvesvieta / juridiskā adrese ir ārzemēs, lieta ietilpst jebkura tiesu izpildītāja kompetencē.

Arestu, pamatojoties uz kreditora pieteikumu, veic tiesu izpildītājs, kura birojs atrodas apelācijas tiesas jurisdikcijā, kurā atrodas tā parādnieka / trešās personas pastāvīgā dzīvesvieta / juridiskā adrese, uz kuru attiecas arests. Fiziskas vai juridiskas personas bankas konta(-u) aresta gadījumā kompetence ir tiesu izpildītājam, kura birojs atrodas apelācijas tiesas jurisdikcijā, kur atrodas parādnieka dzīvesvieta / juridiskā adrese vai tās kredītiestādes galvenais birojs / filiāle, kurā parādnieks atvēris attiecīgo(-s) kontu(-s). Ja parādniekam ir vairāki konti, kompetence par visu kontu arestu ir tiesu izpildītājam jebkurā vietā, kur ir atvērti konti. Par izpildi atbildīgā tiesa ir rajona tiesa (judecătorie), kuras jurisdikcijā ir parādnieka dzīvesvieta / juridiskā adrese dienā, kad lieta ir nodota minētajai par izpildi atbildīgajai struktūrai. Ja parādnieka domicils / juridiskā adrese nav Rumānijā, kompetence ir rajona tiesai, kuras jurisdikcijā atrodas kreditora domicils / juridiskā adrese, un, ja šis domicils / juridiskā adrese neatrodas Rumānijā, — rajona tiesai, kuras jurisdikcijā ir tā tiesu izpildītāja juridiskā adrese, kuram kreditors ir piešķīris izpildes panākšanas tiesības.

Par izpildi atbildīgā tiesa izskata pieteikumus par izpildāmības deklarācijām, apelācijas sūdzības pret izpildes pasākumiem un citus jautājumus, kas rodas izpildes gaitā, izņemot tos, kas saskaņā ar likumu ietilpst citu tiesu vai iestāžu jurisdikcijā.

Valsts nodeva par izpildāmības deklarāciju pieteikumiem ir RON 20 par katru izpildāmo dokumentu (Valsts ārkārtas rīkojums Nr. 80/2013 par tiesas nodevām, kas pēc tam attiecīgi grozīts).

3 Kādi ir priekšnoteikumi, lai lēmums (nolēmums) būtu izpildāms?

3.1 Procesuālā kārtība

Izpildi drīkst veikt tikai saskaņā ar tiesas spriedumu (galīgiem spriedumiem, provizoriski izpildāmiem lēmumiem) vai citu rakstisku dokumentu, kas uzskatāms par izpildāmu dokumentu saskaņā ar likumu (notariāli publiskie akti, parādzīmes, šķīrējtiesas nolēmumi utt.).

Pēc kreditora iesniegta piespiedu izpildes pieteikuma saņemšanas tiesu izpildītājs to reģistrē. Tiesu izpildītājs ar lēmumu izdod izpildāmības deklarāciju bez pušu uzaicināšanas. Izpildāmības deklarācija ļauj kreditoram lūgt kompetentajam tiesu izpildītājam vai nu vienlaicīgi, vai secīgi piemērot visus pieejamos izpildes panākšanas pasākumus, lai izmantotu savas tiesības, tostarp tiesības uz izpildes izmaksu atlīdzināšanu. Izpildāmības deklarācija ir spēkā visā valstī un aptver arī izpildāmus dokumentus, ko tiesu izpildītājs izdod apstiprinātās izpildes procedūras kontekstā.

Tiesu izpildītājs var nodot procesuālos dokumentus vai nu personiski, vai ar sava procesuālā aģenta starpniecību, bet tad, ja tas nav iespējams, — saskaņā ar tiesību normām par izsaukšanu uz tiesu un procesuālo dokumentu nodošanu.

Tiklīdz tiesu izpildītājs ir saņēmis pieteikumu par izpildes panākšanu, tas ar lēmumu organizē minētā pieteikuma reģistrēšanu un izpildes lietvedības atvēršanu, vai attiecīgajā gadījumā atsaka izpildes panākšanas procedūras uzsākšanu, norādot minētā atteikuma iemeslus. Kreditoru nekavējoties informē par šo lēmumu. Ja tiesu izpildītājs atsakās uzsākt izpildes panākšanas procedūru, kreditors var 15 dienās no minētā paziņošanas datuma iesniegt sūdzību par izpildi atbildīgajā tiesā.

Ne vēlāk kā trijās dienās kopš pieteikuma reģistrēšanas tiesu izpildītājs pieprasa par izpildi atbildīgajai tiesai, izpildāmības deklarāciju un iesniedz šajā tiesā atbilstoši apliecinātas kreditora pieteikuma, izpildāmā dokumenta, lēmuma un tiesas nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopijas.

Pieteikumu par izpildāmības deklarāciju izskata ne vēlāk kā septiņās dienās kopš tā reģistrēšanas tiesā, pieņemot nolēmumu slēgtā tiesas sēdē bez pušu uzaicināšanas. Nolēmumu var aizkavēt ne ilgāk kā par 48 stundām, un šāda nolēmuma pamatojums ir jānorāda ne vēlāk kā septiņās dienās kopš tā pieņemšanas.

Izpildāmības deklarācija ļauj kreditoram lūgt tiesu izpildītājam, kas pieprasījis deklarāciju, vai nu vienlaicīgi, vai secīgi piemērot visus pieejamos likumā paredzētos izpildes panākšanas pasākumus, lai izmantotu savas tiesības, tostarp tiesības uz izpildes izmaksu atlīdzināšanu. Izpildāmības deklarācija ir spēkā visā valstī. Tā aptver arī izpildāmus dokumentus, ko tiesu izpildītājs izdod apstiprinātās izpildes procedūras kontekstā.

Tiesa var noraidīt pieteikumu par izpildāmības deklarāciju tikai tad, ja: pieteikums ir citas izpildes struktūras jurisdikcijā; lēmums vai attiecīgajā gadījumā dokuments nav izpildāms dokuments; dokuments, kas nav tiesas spriedums, neatbilst visām formālajām prasībām; prasība nav droši zināma, tās summa nav fiksēta un tai nav iestājies termiņš; parādniekam ir imunitāte pret izpildi; dokuments satur nosacījumus, kurus nevar izpildīt; pastāv citi šķēršļi.

Ar tiesas nolēmumu, ar ko tiesa atzīst pieteikumu par izpildāmības deklarāciju, nevar pārsūdzēt, taču to var pārskatīt, ja tiek pārsūdzēta pati izpilde. Nolēmumu par pieteikuma par izpildāmības deklarāciju noraidīšanu drīkst pārsūdzēt tikai kreditors, un tas jādara 15 dienās no tā pieņemšanas.

Valsts tiesu izpildītāju nacionālā asociācija (Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti) ar Tieslietu ministrijas atļauju nosaka un aktualizē minimālo maksu par tiesu izpildītāju sniegtajiem pakalpojumiem. Ar tieslietu ministra 2006. gada 14. novembra Rīkojumu Nr. 2550/2006 (ar turpmākiem grozījumiem) tika noteiktas šādas minimālās un maksimālās maksas par veiktajiem pasākumiem:

Procesuālo dokumentu paziņošana un nodošana: RON 20–400.

Tiešā izpilde

  • izlikšana: RON 150–2200 parādniekam, kas ir fiziska persona, RON 5200 parādniekam, kas ir juridiska persona;
  • aizgādības par nepilngadīgām personām nodošana vai to dzīvesvietas noteikšanas izpilde: RON 50–1000;
  • tiesību piekļūt nepilngadīgām personām izpilde — RON 50–500;
  • valdījuma atgūšanas, īpašuma robežu noteikšanas, servitūtu, īpašuma nodošanas u. c. pasākumu izpilde: RON 60–2200 parādniekam, kas ir fiziska persona, un RON 5200 parādniekam, kas ir juridiska persona;
  • darbu pārtraukšanas / ēkas nojaukšanas izpilde: RON 150–2200 parādniekam, kas ir fiziska persona, un RON 5200 parādniekam, kas ir juridiska persona.

Netiešā izpilde

minimālā maksa

maksimālā maksa

par prasījumiem, kas ir mazāki par RON 50 000, — 10 % no summas un RON 75, plus 2 % no summas, kas pārsniedz RON 1000

par prasījumiem līdz RON 50 000, 10 %

par prasījumiem, kas ir lielāki par RON 50 000, bet mazāki par RON 80 000 — RON 1175, plus 2 % no summas, kas pārsniedz RON 50 000

par prasījumiem, kuru summa ir no RON 50 000 līdz RON 80 000, — RON 5000 plus līdz 3 % no summas, kas pārsniedz RON 50 000

par prasījumiem, kuru summa ir no RON 80 000 līdz RON 100 000, — RON 1775 plus 1 % no summas, kas pārsniedz RON 80 000

par prasījumiem, kuru summa ir no RON 80 000 līdz RON 100 000, — RON 5900 plus līdz 2 % no summas, kas pārsniedz RON 80 000

par prasījumiem, kas pārsniedz RON 100 000, — no RON 2500 plus 1 % no summas, kas pārsniedz RON 100 000, līdz RON 5500 plus līdz 0,5 % no summas, kas pārsniedz RON 400 000

par prasījumiem, kas pārsniedz RON 100 000, — RON 6300, plus līdz 1 % no summas, kas pārsniedz RON 100 000

Arests

minimālā maksa

maksimālā maksa

par prasījumiem, kas ir mazāki par RON 50 000, — 10 % no summas un RON 75, plus 2 % no summas, kas pārsniedz RON 1000

par prasījumiem līdz RON 50 000, 10 %

par prasījumiem, kuru summa ir no RON 50 000 līdz RON 80 000, — RON 1175 plus 2 % no summas, kas pārsniedz RON 50 000

par prasījumiem, kuru summa ir no RON 50 000 līdz RON 80 000, — RON 5000 plus līdz 3 % no summas, kas pārsniedz RON 50 000

par prasījumiem, kuru summa ir no RON 80 000 līdz RON 100 000, — RON 1775 plus 1 % no summas, kas pārsniedz RON 80 000

par prasījumiem, kuru summa ir no RON 80 000 līdz RON 100 000, — RON 5900 plus līdz 2 % no summas, kas pārsniedz RON 80 000

par prasījumiem, kas pārsniedz RON 100 000, — RON 2500 plus 1 % no summas, kas pārsniedz RON 100 000, un RON 5500 plus līdz 0,5 % no summas, kas pārsniedz RON 400 000

par prasījumiem, kas pārsniedz RON 100 000, — RON 6300, plus līdz 1 % no summas, kas pārsniedz RON 100 000

Turpmāki pasākumi saistībā ar atteikumu apmaksāt vekseli, parādzīmi vai čeku: RON 150–400.

Faktu noskaidrošana un mantas inventarizācija: RON 100–2200 parādniekam, kas ir fiziska persona, RON 5200 parādniekam, kas ir juridiska persona.

Mantas, uz ko attiecas sadalīšana tiesas ceļā, pārdošana publiskā izsolē: RON 150–2200.

Apķīlāšana piesardzības apsvērumu dēļ: RON 100–1200 parādniekam, kas ir fiziska persona, RON 2200 parādniekam, kas ir juridiska persona.

Apķīlāšana tiesas ceļā: RON 100–1200 parādniekam, kas ir fiziska persona, RON 2200 parādniekam, kas ir juridiska persona.

Arests piesardzības apsvērumu dēļ: RON 100–1200 parādniekam, kas ir fiziska persona, RON 2200 parādniekam, kas ir juridiska persona.

Piedāvājuma reģistrēšana: RON 50–350.

Konfiskācija: 10 % no ienākumiem, kas gūti no pārdošanas (minimāli) līdz 10 % no ienākumiem, kas gūti no pārdošanas (maksimāli).

Ieteikumi izpildes dokumentu noformēšanai: RON 20–200.

3.2 Galvenie noteikumi

Skatīt atbildi uz 2.1. jautājumu.

Kreditors un parādnieks var vienoties, ka izpildes pasākumu pilnībā/daļēji piemēro tikai parādnieka naudas ieņēmumiem, ka apķīlātie aktīvi tiek pārdoti vienojoties vai ka parāds ir sedzams, izmantojot citus likumā atļautus līdzekļus.

Uz ārvalstu tiesas pieņemtu spriedumu attiecīgajā gadījumā attiecas papildu procedūra, proti, lēmums par izpildāmības deklarēšanu (exequatur).

Uz parādnieka ieņēmumiem un mantu var attiekties izpilde, ja tās var apķīlāt, un tikai tādā apmērā, kāds ir nepieciešams, lai izpildītu kreditoru tiesības. Mantu, uz ko attiecas īpašs aprites režīms, var apķīlāt tikai saskaņā ar likumā noteiktajiem nosacījumiem.

Attiecībā uz parādnieku ir īpašs nosacījums, ka izpildes procedūru ierosināt nevar, ja vien parādnieks nav atbilstoši pieaicināts saistībā ar katru izpildes veidu. Pastāv arī citi īpaši noteikumi attiecībā uz parādnieku, piemēram, attiecībā uz nepilngadīgiem parādniekiem vai pilngadīgiem parādniekiem, par kuriem ir atzīts, ka viņiem nav tiesībspējas un rīcībspējas, pret kuriem nevar piemērot izpildes pasākumus, ja vien nav iecelts aizbildnis vai aizgādnis.

4 Izpildu darbību raksturs un mērķis

4.1 Kāda veida manta var tikt pakļauta izpildu darbībām?

Piespiedu izpildi var piemērot parādnieka ienākumiem, tostarp vispārīgiem ienākumiem no nekustamā īpašuma, bankas kontos esošajām summām, kustamajam un nekustamajam īpašumam utt. Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

4.2 Kādas ir izpildu darbību sekas?

Pēc tam, kad ir identificēta parādniekam piederoša vai trešo personu turējumā esoša kustamā manta, to apķīlā. Pēc tiesu izpildītāja pieprasījuma apķīlāšanu var reģistrēt Tirdzniecības reģistrā (registrul comerţului), Kustamā īpašuma nodrošinājumu elektroniskajā arhīvā (Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare), mantojumu reģistrā (registrul succesoral), ko uztur Valsts notāru kamera (camera notarilor publici), vai citos publiskos reģistros. No mantas apķīlāšanas brīža tā vairs nav parādniekam pieejama visā izpildes periodā. Ja šis noteikums netiek ievērots, piemēro tiesas noteiktu naudas sodu, izņemot gadījumus, kad šāda rīcība ir noziedzīgs nodarījums. Ja attiecīgā summa nav samaksāta, tiesu izpildītājs izņemtās mantas pārdos publiskā izsolē vai tiešā pārdošanā, vai citā ar likumu atļautā veidā (Civilprocesa kodeksa 731. pants un turpmākie panti).

Par naudas summām, vērtspapīriem vai citu arestējamu, nemateriālu, kustamu mantu, ko parādniekam ir parādā vai ko parādnieka vārdā tur trešā persona, vai ko trešā persona būs parādā parādniekam nākotnē, pamatojoties uz pastāvošajām tiesiskajām attiecībām, var izdot aresta rīkojumus. Visas arestētās naudas summas un aktīvi tiek iesaldēti no dienas, kad rīkojums par arestu ir nosūtīts trešai personai, kurai arests ir piemērojams. No iesaldēšanas dienas līdz izpildes rīkojumā norādīto saistību pilnai samaksai trešā persona, uz kuru attiecas arests, nedrīkst veikt maksājumus un īstenot darījumus, kuru rezultātā ir iespējams, ka iesaldētie aktīvi var tikt samazināti. Ja trešā persona, uz kuru attiecas arests, nepilda attiecīgās saistības, kreditors, kas cenšas piedzīt samaksu, parādnieks vai tiesu izpildītājs var nodot šo lietu par izpildi atbildīgajai tiesai, lai arests tiktu apstiprināts. Galīgā apstiprināšanas lēmuma sekas ir prasījuma nodošana, un tas ir dokuments, kas izpildāms pret trešo personu, uz kuru attiecas arests. Pēc aresta apstiprināšanas trešajai personai, uz kuru attiecas arests, ir jāiemaksā vai jāsamaksā summa tādā apmērā, kā skaidri norādīts apstiprināšanas lēmumā. Pretējā gadījumā piespiedu izpildi sāk pret trešo personu, uz kuru attiecas arests, pamatojoties uz validācijas lēmumu (Civilprocesa kodeksa 781. pants un turpmākie panti).

Kas attiecas uz izpildi pret nekustamo īpašumu, ja parādnieks nesamaksā savu parādu, tiesu izpildītājs pēc izpildāmības deklarācijas nodošanas un reģistrēšanas zemesgrāmatā uzsāk pārdošanas procedūru (Civilprocesa kodeksa 813. pants un turpmākie panti).

4.3 Kāds ir izpildu darbību saistošais raksturs?

Piemērojamais termiņš ir seši mēneši (Civilprocesa kodeksa 697. pants un turpmākie panti), ja kreditors ir ļāvis šim periodam paiet kopš piespiedu izpildes darbības termiņa, neveicot citas piedziņas darbības.

Noilguma termiņš ir trīs gadi (Civilprocesa kodeksa 706. pants un turpmākie panti).

5 Vai pastāv iespēja pārsūdzēt lēmumu, ar kuru izpildu darbību veikšana tika atļauta?

Pret faktiskajiem izpildes pasākumiem var iesniegt apelācijas sūdzību; izpildes rīkojumu var pārsūdzēt, lai precizētu tā nozīmi, darbības jomu vai piemērošanu. Ja piespiedu izpilde tiek veikta saskaņā ar tiesas spriedumu, parādnieks to nevar apstrīdēt, atsaucoties uz faktiskiem/juridiskiem iemesliem, kurus parādnieks varēja iesniegt pirmās instances tiesā vai apelācijas tiesā.

Ja piespiedu izpilde tiek veikta saskaņā ar izpildāmu aktu, kas nav tiesas spriedums, piespiedu izpildes pārsūdzībā var atsaukties arī uz faktiskiem vai juridiskiem iemesliem saistībā ar tiesību būtību, ja vien likumā nav noteikts tiesiskās aizsardzības līdzeklis, ar ko atceļ izpildāmo aktu, tostarp prasība saskaņā ar vispārējām tiesībām.

Viena un tā pati persona nevar ierosināt jaunu apelācijas sūdzību, pamatojot to ar iemesliem, kas pastāvēja pirmās apelācijas dienā.

Kompetentā tiesa ir par izpildi atbildīgā tiesa vai — gadījumā, ja ir jāprecizē izpildes rīkojuma nozīme, darbības joma / piemērošana, — tiesa, kas izdevusi izpildāmo spriedumu.

Pārsūdzību var iesniegt 15 dienās no dienas, kad:

  • apelācijas iesniedzējs tika informēts par izpildes aktu;
  • attiecīgā ieinteresētā persona tika informēta par aresta piemērošanu;
  • parādniekam tika nodota pavēste, vai dienas, kad viņam/viņai kļuva zināms par pirmo izpildes pasākumu.

Apelācijas sūdzību, lai precizētu izpildes rīkojuma nozīmi, darbības jomu vai piemērošanu, var iesniegt jebkurā laikā pirms tā termiņa beigām, kurā ir tiesības pieprasīt izpildes panākšanu. Apelācijas sūdzību, ar kuru trešā persona pieprasa īpašumtiesības / citas lietu tiesības uz arestēto īpašumu, var iesniegt 15 dienās no īpašuma pārdošanas / piespiedu nodošanas dienas. Tas, ka trešā persona nav iesniegusi apelācijas sūdzību minētajā termiņā, neliedz tai izmantot savas tiesības, iesniedzot atsevišķu pieteikumu.

Ja trešā persona uztur apelācijas sūdzību pret izpildi, tiesa attiecīgā gadījumā atceļ pārsūdzēto rīkojumu par izpildi vai izdod nolēmumu par paša izpildes pasākuma labošanu, atcelšanu vai izbeigšanu, par izpildāmā dokumenta atcelšanu vai precizēšanu vai par tāda izpildāmā dokumenta izpildi, attiecībā uz kuru ir atteikta atbilstības nodrošināšana. Ja apelācijas sūdzība tiek noraidīta, apelācijas iesniedzējam pēc pieprasījuma ir jāmaksā atlīdzība par kaitējumu, kas radies izpildes kavējuma dēļ, un tad, ja apelācijas sūdzība ir ierosināta ļaunprātīgi, tam tiks arī piemērots naudas sods.

6 Vai uz izpildi attiecas ierobežojumi, jo īpaši saistībā ar parādnieka aizsardzību vai termiņiem?

Atsevišķi aktīvi un īpašumi ir atbrīvoti no piespiedu izpildes. Atbrīvots ir šāds kustamais īpašums: preces personīgai lietošanai / mājsaimniecības priekšmeti, kas nepieciešami parādnieka un tā ģimenes iztikas nodrošināšanai; reliģiskie priekšmeti; priekšmeti, kas ir nepieciešami personām ar invaliditāti vai ir paredzēti slimnieku aprūpei; pārtikas krājumi trīs mēnešiem parādniekam un tā ģimenei un, ja parādnieks iztiek tikai no lauksaimniecības darbības, pārtikas krājumi, kas nepieciešami līdz nākamajai ražas novākšanai; dzīvnieki, kas nodrošina iztikas iegūšanu, un barība šiem dzīvniekiem līdz nākamajai ražas novākšanai; kurināmais, kas nepieciešams parādniekam un tā ģimenei trim ziemas mēnešiem; personiskās vai ģimenes vēstules, fotogrāfijas un gleznas utt.

Turklāt uzturēšanas saistību gadījumā parādnieka algu/pensiju var apķīlāt, nepārsniedzot pusi no šādiem mēneša neto ienākumiem, bet cita veida saistību gadījumā — nepārsniedzot trešdaļu no ienākumiem.

Ja ienākumi no darba vai parādniekam regulāri izmaksātās naudas summas, kas nodrošina tā iztiku, ir mazākas, nekā valstī noteiktā minimālā alga, apķīlāšanu var vērst tikai uz summu, kas pārsniedz pusi no minimālās algas.

Ienākumu kategorijas, kuras ir atbrīvotas no piespiedu izpildes: valsts pabalsti un bērna pabalsti, maksājumi par slima bērna aprūpi, maternitātes pabalsti, pabalsti nāves gadījumā, valsts studiju stipendijas, dienas nauda utt.

Skatīt arī atbildi uz 4.3. jautājumu.

Saistītās saites

https://www.executori.ro http://www.just.ro/

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 08/08/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.