Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Kā panākt tiesas nolēmuma izpildi

Skotija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko civillietās un krimināllietās izprot ar sprieduma izpildi?

Skotijā terminu “piespiedu izpilde” izmanto, lai aprakstītu vairākus tiesiskos procesus, kurus var veikt pret parādniekiem, lai panāktu parādu samaksu kreditoriem. Piespiedu izpilde var tikt veikta kompetenti, vienīgi pamatojoties uz likumīgu orderi, piemēram, tiesas dekrētu vai dokumentu par naudas parāda samaksu, vai plašākā nozīmē civillietu tiesas rīkojumu, kas parasti paredz kādas darbības izpildi vai novēršanu.

Piespiedu izpildes veidi ir ieņēmumu arests, trešās personas rīcībā esošu preču vai līdzekļu arests, preču vai līdzekļu apķīlāšana, liegums un parāda atzīšana.

Parāda atzīšana

Parāda atzīšana ir ļoti sens piespiedu izpildes veids attiecībā uz mantotu īpašumu, kas paredz mantojuma tiesisku nodrošināšanu par labu kreditoram. Šī reti izmantotā piespiedu izpilde ir vienīgi Skotijas civillietu tiesas process. Pēc tam, kad ir izdots atzīšanas dekrēts, tā izrakstu reģistrē attiecīgajā Skotijas zemesgrāmatā (Dzimtīpašuma reģistrā vai Zemesgrāmatā). Tad parasti lemjošais kreditors iegūst tādas pašas tiesības kā citi pārmantotie kreditori, izņemot pārdošanas tiesības. Tas ļauj kreditoram celt prasību par īpašuma atbrīvošanu no parādnieka, ja tas ir parādnieka valdījumā, vai arī celt prasību par īres naudas saņemšanu no īrniekiem, ja īpašums tiek izīrēts. Tikai pēc desmit gadiem kreditors var vērsties tiesā, lai kļūtu par īpašnieku un pārdotu īpašumu.

Trešās personas rīcībā esošu preču vai līdzekļu arests

Arests ir piespiedu izpilde pret parādniekam piederošu kustamo mantu, kas ir trešās personas rīcībā. To īsteno, liedzot trešajām personām atbrīvoties no arestētās mantas. Var arestēt parādus, bankas kontā esošus līdzekļus, akcijas, trasta fondus, apdrošināšanas polises un ķermenisku kustamo mantu. Nevar arestēt parādnieka rīcībā esošu ķermenisku kustamo mantu, jo šādos gadījumos piemērotā piespiedu izpilde ir apķīlāšana.

Preču apķīlāšana

Kreditors var apķīlāt parādnieka rīcībā esošu ķermenisku kustamo mantu un pārdot to izsolē, lai atgūtu nesamaksātos parādus. Tomēr apķīlāšanu nevar veikt, lai atsavinātu tādas lietas kā tirdzniecības līdzekļus vai grāmatas, kas nepieciešamas parādniekam viņa profesijā, vai transportlīdzekļus, kuri parādniekam pamatoti nepieciešami un kuri nepārsniedz noteiktu vērtību. Apķīlāšanu nevar veikt, lai iegūtu parādnieka dzīvojamajā mājā esošas lietas, ja vien šerifs tiesā nav izdevis rīkojumu par ārkārtas apķīlāšanu. Apķīlāšana ļauj kreditoram apķīlāt naudu (skaidru naudu, tostarp monētas un banknotes ārvalstu valūtā, pasta rīkojumus, bankas instrumentus utt.), kas atrodas parādnieka telpās, lai gan nevar apķīlāt naudu, kas atrodas parādnieka dzīvojamajā mājā vai pie parādnieka.

Ieņēmumu arestēšana

Izpildi attiecībā uz parādnieka ieņēmumiem var veikt, arestējot ieņēmumus (lai piedzītu vienu parādu), arestējot kārtējos uzturlīdzekļus (lai piedzītu uzturlīdzekļus vai regulāru pabalstu laulības šķiršanas gadījumā) vai izdodot apvienotu aresta rīkojumu (tiesas izdots rīkojums, lai vienlaikus piedzītu divus vai vairākus viena veida parādus). 1991. gada Likuma par bērnu uzturēšanu izpratnē ikvienai personai, kurai saskaņā ar uzturlīdzekļu arestu ir pienākums maksāt bērnu uzturlīdzekļus, var izdot orderi par atskaitījumiem no ieņēmumiem. Darba devējam, kam iesniegts aresta grafiks, katru algas dienu jāatskaita no parādnieka ieņēmumiem summa, kas aprēķināta saskaņā ar likumā noteiktajām tabulām, un tā jāpārskaita kreditoram līdz brīdim, kad parāds ir samaksāts vai parādnieks izbeidz darba attiecības.

Izlikšana no īpašuma un īpašuma atbrīvošana

Izlikšanu var veikt, pamatojoties uz dekrētiem par mantota īpašuma atgūšanu, tā atbrīvošanu vai izlikšanu no tā. Atbrīvošana ir termins, ko lieto, kad saimnieks vēlas atgūt īpašumu no īrnieka. Izlikšana ir līdzeklis mantota īpašuma atbrīvošanai no personas, kurai nav tiesību tajā atrasties.

Liegums

Liegums ir uz konkrētu personu attiecināma piespiedu izpilde, kas liedz parādniekam pārdot vai citādi atsavināt savu mantoto īpašumu vai piešķirt jebkādu nodrošinājumu attiecībā uz to, tādējādi kaitējot kreditoram, kurš noteica liegumu. To panāk, reģistrējot liegumu Liegumu un atzinumu reģistrā. Liegums sniedz mierinājumu tā noteicējam, jo parādniekam būs grūti atsavināt savu mantoto īpašumu, taču tas nepiešķir lieguma piemērotājam nekādas reālas tiesības uz šo īpašumu. Liegums ir negatīva vai aizliedzoša piespiedu izpilde, kas paliek spēkā piecus gadus, bet tiek izbeigta agrāk, ja kreditors, kurš piemēro liegumu, piekrīt to atcelt; parasti pēc parāda samaksas.

2 Kura iestāde vai iestādes ir kompetentas izpildes jomā?

Skotijā šerifa ierēdņi un ziņotāji ir par izpildi atbildīgās personas. Kreditori tām uzdod izpildīt šerifu tiesu vai civillietu tiesas rīkojumus vai orderus pret parādniekiem, kā arī parāda dokumentus, kas reģistrēti Valsts oficiālo dokumentu reģistrā izpildes nolūkā.

3 Kādi ir priekšnoteikumi, lai lēmums (nolēmums) būtu izpildāms?

3.1 Procesuālā kārtība

Tiesas rīkojumi vai dekrēti, ko izdevusi kāda šerifa apgabala tiesa Skotijā vai civillietu tiesa, vai līdzvērtīgas iestādes (piemēram, parāda dokuments, kas reģistrēts izpildes nolūkā), ir izpildāmi.  Dekrēta izraksts parasti satur orderi visu veidu likumīgai izpildei.

Par piespiedu izpildi parasti atbild šerifu tiesu ierēdņi un ziņotāji . Tie ir neatkarīgi, algoti līgumdarbinieki, kuriem ir galvenā šerifa izdota pilnvara rīkoties attiecīgā šerifa apgabalā. Šie darbinieki ir pakļauti tiesas kontrolei un uzraudzībai, lai gan tiesa tos tieši nenodarbina. 1987. gada Likumā par parādniekiem (Skotija) ir paredzēts regulējums konktrolei pār viņu pieņemšanu darbā, apmācību un rīcību, pildot oficiālās funkcijas, savukārt 2002. gada Likumā par parādu maksāšanu un apķīlāšanu (Skotija) un 2007. gada Likumā par bankrotu un piespiedu izpildi (Skotija) ir precīzāk reglamentētas viņu funkcijas un rīcība. Turklāt visiem tiesu darbiniekiem ir pienākums veikt savus pienākumus saskaņā ar šerifu tiesu ierēdņu un ziņotāju apvienības konstitūciju un nolikumu.

Tikai dažos izpildes procesos ir nepieciešams iesaistīt juristu.

Pašlaik maksa, ko iekasē šerifu tiesu ierēdņi un ziņotāji par piespiedu izpildi, ir noteikta 2013. gada Tiesas rīkojumā par tiesvedības formām (samaksa šerifu tiesu ierēdņiem) (SSI 2013/345) un 2013. gada Tiesas rīkojumā par tiesvedības formām (samaksa ziņotājiem ) (SSI 2013/346). Šīs samaksas tabulas tiek regulāri mainītas.

3.2 Galvenie noteikumi

Parasti, lai veiktu izpildi, pietiek ar dekrētu, kas izdots par labu prasītājam (personai, kas ceļ prasību). Tomēr vairumā piespiedu izpildes gadījumu, lai varētu piedzīt parādu, ir nepieciešams arī izsniegt maksājuma pieprasījumu un izdot ar parādu saistītu konsultāciju un informācijas kopumu. Maksājuma pieprasījums ir oficiāls lūgums veikt maksājumu, kas iesniegts parādniekam par summu, kura tam jāsamaksā kreditoram, tostarp attiecīgajiem procentiem un izmaksām. Parādniekam tiek dotas četrpadsmit dienas (ja parādnieks atrodas Apvienotajā Karalistē) maksājuma veikšanai. Ja parāds netiek samaksāts noteiktajā termiņā, kreditors var izmantot piespiedu izpildi, lai atgūtu nesamaksāto summu. Ar parādu saistītu konsultāciju un informācijas kopums iesaka parādniekiem saņemt ar naudu saistītas konsultācijas.

Ārkārtas apķīlāšanas rīkojuma gadījumā kreditoram ir jāvēršas tiesā, lai pieprasītu īpašu atļauju apķīlāt nebūtiskus priekšmetus, kas atrodas parādnieka dzīvojamajā mājā. Izlemjot, vai izdot šādu rīkojumu, šerifs ņem vērā dažādus apsvērumus. Tie ir:

  • parāda veids (un jo īpaši tas, vai parāds attiecas uz nodokļiem vai nodevām, vai arī uz tirdzniecību vai uzņēmējdarbību, ko veic parādnieks);
  • vai parādnieks dzīvo norādītajā dzīvojamajā mājā;
  • vai parādnieks veic tirdzniecību vai uzņēmējdarbību šajā dzīvojamajā mājā;
  • vai parādniekam ir sniegtas ar naudu saistītas konsultācijas;
  • vai ir beidzies rīkojumu vai norādījumu samaksas termiņš; un
  • vai ir panākta vienošanās starp parādnieku un kreditoru par parāda samaksu.

Jo īpaši šerifam ir jābūt pārliecinātam, ka kreditors ir veicis pamatotus pasākumus, lai vienotos par parāda samaksu, un kreditors jau ir veicis pasākumus parāda piedziņai, izmantojot arestu un ieņēmumu arestu, un pastāv pamatotas izredzes, ka summa, kas atgūta no parādnieka nebūtisko aktīvu izsoles, varētu būt vismaz vienāda ar saprātīgu iekasējamo izdevumu aplēses un 100 sterliņu mārciņu summu.

Arests tiek veikts, lai apķīlātu trešās personas rīcībā esošu īpašumu (līdzekļus un kustamās mantas), un tas nodrošina priekšrocību kreditoram, kurš veic arestu. Kad līdzekļi ir arestēti, tie tiek automātiski atbrīvoti pēc četrpadsmit nedēļām, ja nav iesniegti iebildumi. Jebkuri iebildumi jāiesniedz šerifu tiesā, un tiem jābūt pamatotiem ar to, ka arests ir nepamatoti bargs, šerifu tiesas darbinieks nav veicis arestu pienācīgi vai arestētie līdzekļi pieder trešajai personai (vai tie pieder kopīgi trešajai personai un parādniekam). Lai atbrīvotu arestētās mantas, kreditoram ir jāceļ izpildes prasība, kurā, ja to atļauj tiesa, personai, kuras mantas ir arestētas, ir uzdots tās atbrīvot.

Atzīšanas gadījumā, ja parāds netiek samaksāts pēc desmit gadiem (“likumīgais termiņš”), atzinējs var pārveidot savas tiesības par pilnīgām īpašumtiesībām. Tas tiek darīts ar civillietu tiesas prasību, kas pazīstama kā deklarētāja prasība par likumīgā termiņa izbeigšanos. Parādnieks var aizstāvēties pret deklarētāja prasību par likumīgā termiņa izbeigšanos, pamatojoties uz to, ka parāds ir samaksāts.

Liegums stājas spēkā dienā, kad lieguma grafiks un lieguma izpildes sertifikāts ir reģistrēts Liegumu un atzinumu reģistrā.  Tomēr, ja paziņojums par liegumu un izpildes sertifikāts tiek reģistrēti Liegumu un atzinumu reģistrā 21 dienas laikā pēc minētā paziņojuma, liegums stājas spēkā dienā, kad paziņojums ir reģistrēts.

4 Izpildu darbību raksturs un mērķis

4.1 Kāda veida manta var tikt pakļauta izpildu darbībām?

Katram aktīvu veidam ir pieejama piespiedu izpilde, izņemot skaidru naudu, kas ir parādnieka rīcībā.

4.2 Kādas ir izpildu darbību sekas?

Parāda atzīšana

Atzīšana ir mantojuma tiesiska nodrošināšana par labu kreditoram. Dekrēts par atzīšanu nepiešķir atzinējam tūlītējas pārdošanas pilnvaras: tikai pilnvaras saņemt īres maksu, ja mantojamais īpašums tiek izīrēts, vai izlikt parādnieku, ja īpašums ir viņa valdījumā.

Trešās personas rīcībā esošu preču vai līdzekļu arests

Aresta mērķis ir iesaldēt parādniekam piederošos līdzekļus un/vai kustamo īpašumu, kas ir trešās personas rīcībā. Trešajai personai ir aizliegts izmantot vai atsavināt mantas vai līdzekļus vai nodot tos parādniekam bez kreditora piekrišanas. Lai arestētās mantas tiktu nodotas kreditoram, tam ir jāiesniedz izpildes prasība. Arestētie līdzekļi, kas ir finanšu iestādes rīcībā, tiek automātiski atbrīvoti pēc 14 nedēļām, ja nav iesniegti iebildumi. Ja arestēto īpašumu dala vairākas personas, tās uzņemas atbildību attiecībā pret kreditoru, kas veic arestu, atbilstīgi attiecīgās īpašuma daļas vērtībai. Viņi arī teorētiski izrādīs necieņu pret tiesu, ja rīkosies, pārkāpjot arestu. Personām, uz kurām attiecas arests, ir juridisks pienākums atklāt kreditoram, kurš veic arestu, aresta skarto aktīvu esamību vai apmēru. Ja šis pienākums netiek izpildīts, šerifs var izdot rīkojumu, saskaņā ar kuru personai, uz kuru attiecas arests, ir jāsamaksā naudas summa kreditoram, kurš veic arestu.

Ieņēmumu arestēšana vai rīkojums par kārtējiem uzturlīdzekļiem

Ja darba devējam ir iesniegts ieņēmumu aresta grafiks vai rīkojums par kārtējiem uzturlīdzekļiem, tam ir jāatskaita aprēķinātā summa un jāpārskaita tā kreditoram.  Ja darba devējs neievēro noteikumus, tas uzņemas atbildību attiecībā pret kreditoru par naudas summu, kas jāpārskaita.

Izlikšana no īpašuma un īpašuma atbrīvošana

Ar rīkojumu par izlikšanu no īpašuma vai īpašuma atbrīvošanu personai tiek prasīts atbrīvot dekrēta izrakstā minēto īpašumu no savas klātbūtnes. Ja persona, uz kuru attiecas rīkojums par izlikšanu no īpašuma vai īpašuma atbrīvošanu, nepilda to brīvprātīgi un neatbrīvo īpašumu līdz noteiktajam datumam, šerifu tiesas darbinieki var atbrīvot īpašumu no minētās personas un nodrošināt īpašumu, vajadzības gadījumā lūdzot policijas palīdzību. Rīkojums par mantotā īpašuma atbrīvošanu ir jāizsniedz personai, kurai ir jāatbrīvo īpašums, un ir jāiztek rīkojumā minētajam atbrīvošanas termiņam, tikai tad var notikt atbrīvošana vai izlikšana, ja vien Šerifs nav atbrīvojis no šīs parsības.

Liegums

Ja liegums ir reģistrēts Liegumu un atzinumu reģistrā, tas liedz parādniekam pārdot vai citādi atsavināt savu mantoto īpašumu vai izmantot to par jebkādu nodrošinājumu, tādējādi kaitējot lieguma piemērotājam.  Lieguma piemērotājs var atcelt jebkuru atsavināšanu, standarta nodrošinājumu vai citu parādnieka rīcību, kas ir pretrunā liegumam.

Dekrēts ad factum praestandum ir dekrēts, kas paredzēts, lai panāktu, ka parādnieks veic kādu darbību, kas nav naudas samaksa, un tas ir jāpilda. Dekrēta noteikumos precīzi jānorāda, kas jādara, un, vēršoties tiesā, vēlams pievienot alternatīvu prasību par zaudējumu atlīdzināšanu neizpildes gadījumā. Par noteikumu neievērošanu nevar piemērot apcietinājumu, izņemot, ja persona, kas sākotnēji pieprasīja dekrētu (“pieteikuma iesniedzējs”), iesniedz pieteikumu tiesā, kura izdeva sākotnējo dekrētu. Tad pieteikuma iesniedzējam ir jāpārliecina tiesa, ka parādnieks apzināti atsakās izpildīt dekrētu. Ja tiesa ir pārliecināta, tā var izdot orderi par atbildētāja apcietināšanu uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus. Ieslodzījums neatbrīvo no dekrētā noteiktā pienākuma izpildes.

Naudas apķīlāšana

Tā ļauj kreditoram apķīlāt un atbrīvot naudu (skaidru naudu, tostarp monētas un banknotes ārvalstu valūtā, pasta rīkojumus, bankas instrumentus utt.), kas atrodas parādnieka telpās, lai gan nevar apķīlāt naudu, kas atrodas parādnieka dzīvojamajā mājā vai pie parādnieka.

4.3 Kāds ir izpildu darbību saistošais raksturs?

Parāda atzīšana

Pēc dekrēta izdošanas izrakstu reģistrē attiecīgajā Skotijas zemesgrāmatā.  Pēc tam dekrēts ir spēkā, un tikai pēc desmit gadiem kreditors var vērsties tiesā, lai kļūtu par īpašnieku un pārdotu īpašumu.

Trešās personas rīcībā esošu preču vai līdzekļu arests

Aresta izpilde var būt vai nu sekmīga, vai nesekmīga.  Piemēram, rīkojumu par arestu var izsniegt bankai, taču, ja parādniekam šajā bankā nav konta vai ja kontā nav pietiekami daudz līdzekļu, tad aresta izpilde nebūs sekmīga.

Preču apķīlāšana

Apķīlāšana ir spēkā līdz datumam sešus mēnešus pēc izstrādājuma apķīlāšanas dienas vai datumam, kas ir 20 dienas pēc apķīlātā izstrādājuma izņemšanas no vietas, kurā tas tika apķīlāts, atkarībā no tā, kurš termiņš ir agrāk. Ārkārtas apķīlāšanas rīkojumā norāda termiņu, kurā tas jāizpilda.

Ieņēmumu arestēšana vai rīkojums par kārtējiem uzturlīdzekļiem

Ieņēmumu aresta grafika iesniegšana vai kārtējo uzturlīdzekļu arests var būt vai nu sekmīgs, vai nesekmīgs. Ja parādnieks nav darba attiecībās ar personu, kurai ir iesniegts grafiks, ieņēmumu aresta grafika iesniegšana vai kārtējo uzturlīdzekļu arests ir nesekmīgs. Ja parādnieks ir darba attiecībās ar attiecīgo personu, ieņēmumu aresta grafiks vai kārtējo uzturlīdzekļu arests paliek spēkā, līdz parāds tiek samaksāts vai parādnieks pārtrauc darba attiecības.

Izlikšana no īpašuma un īpašuma atbrīvošana

Piespiedu izpilde pēc dekrēta par izlikšanu no īpašuma vai tā atbrīvošanu jāveic bez liekas kavēšanās.  Nav noteikts, kas varētu izraisīt lieku kavēšanos.  Tas ir atkarīgs no katras lietas īpašajiem apstākļiem.

Liegums

Liegums zaudē spēku pēc pieciem gadiem.  To var atjaunot, pamatojoties uz prasību, ko lieguma piemērotājs ir iesniedzis tiesā.  Dekrētā ad factum praestandum precīzi jānorāda, kas ir jādara, un laiks, kurā tas jādara.

Naudas apķīlāšana

Naudas apķīlāšana var būt vai nu sekmīga, vai nesekmīga.  Piemēram, ja šerifu tiesas darbinieks neatrod līdzekļus parādnieka telpās, naudas apķīlāšana nav sekmīga.  Ja naudas apķīlāšana ir sekmīga, tiesas darbiniekam (šerifu tiesas ierēdnim vai ziņotājam ) jāiesniedz ziņojums šerifam 14 dienu laikā no dienas, kurā tiek veikta naudas apķīlāšana.  Tiesas darbiniekam ir jāiesniedz ziņojuma kopija parādniekam un kreditoram.  Apķīlāšana zaudē spēku, ja šerifs atsakās pieņemt ziņojumu.

5 Vai pastāv iespēja pārsūdzēt lēmumu, ar kuru izpildu darbību veikšana tika atļauta?

Darba devējs vai parādnieks var vērsties pie šerifa, lai tas izdotu rīkojumu, ar kuru spēkā esošais rīkojums par uzturlīdzekļiem tiktu atzīts par nederīgu vai spēku zaudējušu. Turklāt, ja parādnieks var pārliecināt šerifu par to, ka viņš, visticamāk, vairs nekavēs maksājumus, šerifs var izdot rīkojumu, atsaucot rīkojumu par uzturlīdzekļiem.

Parādnieks, persona, kurai piemērots arests, vai trešā persona var vērsties pie šerifa ar paziņojumu par iebildumu, lūdzot atsaukt vai ierobežot arestu.  Šis paziņojums jāiesniedz četru nedēļu laikā pēc aresta izpildes.

Apelāciju var iesniegt par jebkuru šerifa lēmumu, kas pieņemts attiecībā uz apķīlāšanu vai ārkārtas apķīlāšanu.  Apelāciju var iesniegt galvenajam šerifam tikai ar šerifa atļauju un par tiesību jautājumiem. Galvenā šerifa lēmums par šādu apelāciju ir galīgs.

Lieguma atcelšana vai atsaukšana ir pamatota gadījumos, kad liegums ir bijis procesuāli nepamatots un ja ir samazināts dekrēts par maksāšanu.

Pēc dekrēta izpildes nav iespējams iesniegt apelāciju par īpašuma atbrīvošanu vai izlikšanu no tā.

6 Vai uz izpildi attiecas ierobežojumi, jo īpaši saistībā ar parādnieka aizsardzību vai termiņiem?

Parādnieks, kurš piedalās parāda risinājumā

Ja parādniekam tiek piemērots mantas arests vai tas noslēdz trasta aktu, aizsargātu trasta aktu vai iesaistās parāda samaksas programmā saskaņā ar parāda samaksas shēmu, kreditori atbilstīgi konkrētiem nosacījumiem nevar veikt turpmāku piespiedu izpildi attiecībā pret parādnieku. Tā vietā kreditoram parasti būtu jāapsver iespēja iesniegt parādnieka pilnvarotajam prasību par nesamaksātajām summām vai pievienot parādu jebkurai parāda samaksas programmai.

Piespiedu izpildes moratorijs

Ar izmaiņām 1985. gada Likumā par bankrotu (Skotija), kas stājas spēkā 2015. gada 1. aprīlī, pamatojoties uz 2014. gada Likumu par konsultācijām saistībā ar bankrotu un parādiem (Skotija), attiecībā uz visiem likumā noteiktajiem parādu risinājumiem Skotijā jāievieš piespiedu izpildes moratorijs. Tas nozīmēs, ja persona paziņo, ka vēlas pieteikties likumā noteiktam parāda risinājumam, tai tiks piešķirtas sešas nedēļas, kurās kreditori nevērsīsies pret to ar piespiedu izpildi. Tas ir tas pats sešu nedēļu termiņš , kāds pašlaik ir paredzēts saskaņā ar 2007. gada Likumu par bankrotu un piespiedu izpildi (Skotija), ar kuru ieviesa piespiedu izpildes moratoriju attiecībā uz parādnieku, kurš plāno pieteikties vai ir pieteicies parādu samaksas programmai, vai sešu nedēļu laikposms no datuma, kad parādnieks paziņo parādu samaksas shēmas administratoram par savu ieceri pieteikties parādu samaksas programmai. Tomēr noteiktos apstākļos šos sešas nedēļas ilgo moratorija termiņu var samazināt vai pagarināt.  [Saskaņā ar 2020. gada Likumu par koronavīrusu (Skotija) moratorija aizsardzības laikposms ir pagarināts līdz sešiem mēnešiem — šis grozījums būs spēkā līdz 2020. gada 30. septembrim, un to var vēl pagarināt ar noteikumiem.]

Samaksas laiks

Izdodot dekrētu, kas vērsts pret parādnieku, par noteikta veida parāda samaksu, tiesa var izdot norādījumu par samaksas laiku, lai maksājamo summu varētu maksāt pa daļām. Arī pēc tam, kad ir sākta piespiedu izpilde, tiesa var izdot rīkojumu par samaksas laiku. Kamēr ir spēkā norādījums vai rīkojums par samaksu, nedrīkst iesniegt maksājuma pieprasījumu vai veikt piespiedu izpildi, lai piedzītu parāda samaksu.

Izpildes laika ierobežojumi

Ja pēc dienas, kad saistības ir kļuvušas izpildāmas, tās ir pastāvējušas nepārtraukti divdesmit gadus un nav iesniegts attiecīgs prasījums un saistības nav atbilstoši atzītas, tās izbeidzas. Tāpēc, ja nepārtrauktā 20 gadus ilgā laikposmā nav veikta piespiedu izpilde saskaņā ar tiesas dekrētu vai parāda dokumentu un parādnieks vai kāds tā vārdā to nav viennozīmīgi rakstiski atzinis, saistības izbeigsies ar noilgumu. Tomēr, ja kreditors veic piespiedu izpildi, lai izpildītu dekrētu vai parāda dokumentu, un parādnieks kreditoram skaidri atzīst, ka parāds joprojām pastāv, kreditoram tiks doti vēl 20 gadi, lai panāktu pilnīgu prasības pret parādnieku apmierināšanu.

Saistītās saites

Accountant in Bankruptcy

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 19/10/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.