Kā panākt tiesas nolēmuma izpildi

Ja strīda risināšanā ir iesaistīta tiesa, procesam ir divi nobeiguma posmi. Pirmkārt, tiesai jāpieņem spriedums un, otrkārt, spriedums jāizpilda.

Lai panāktu, ka otra strīda puse (atbildētājs vai parādnieks) ievēro jūsu labā pieņemto spriedumu (piemēram, samaksā parādu), jums būs jālūdz tiesībsargājošo iestāžu palīdzība. Tikai tās var piespiest parādnieku atdot parādu — vajadzības gadījumā piemērojot likuma spēku.

Saskaņā ar pārstrādāto Brisele I regulu, kas regulē spriedumu atzīšanu un izpildi pārrobežu lietās, ja vienā Savienības dalībvalstī ir izdots izpildāms spriedums, bez jebkādas papildu procedūras ievērošanas var vērsties pie izpildes iestādēm otrā dalībvalstī, kur atrodas, piemēram, parādnieka aktīvi (ar regulu ir atcelta atzīšanas jeb eksekvatūras procedūra). Parādnieks, pret kuru ir vērsta izpilde, var vērsties tiesā, lūdzot izpildes atteikumu. To tiesu nosaukumi un atrašanās vietas, kas ir kompetentas izskatīt minēto pieteikumu un citas turpmākas sūdzības, atrodami šeit.

Parasti sprieduma izpilde jānodrošina parādu piedziņas lietās, tomēr var gadīties, ka jāpanāk, lai atbildētājs izpilda kādu citu prasību (veic kādu darbību vai atturas no kādas darbības veikšanas, piemēram, piegādā preces, pabeidz darbu vai neapmeklē konkrētas vietas).

Pārrobežu civillietās var izmantot dažādas Eiropas procedūras (piemēram, Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un Eiropas izpildes rīkojuma procedūru), bet spriedums vienmēr jāizpilda saskaņā ar izpildes valsts noteikumiem un procedūrām (parasti tā ir valsts, kurā atrodas parādnieka dzīvesvieta vai īpašumi).

Iesniedzot sprieduma izpildes pieprasījumu, parasti jāuzrāda izpildu dokuments (tiesas spriedums vai publisks akts). Izpildes procedūras un par sprieduma izpildi atbildīgās tiesībsargājošās iestādes (tiesas, parādu piedziņas aģentūras un tiesu izpildītājus) nosaka saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Papildu saite

Izpildes atlants, ko izstrādāja ES finansēts projekts, sniedz informāciju par tiesiskās izpildes procedūrām (procedūrām, prasībām, kompetenci, izmaksām un termiņiem) ES valstu un Apvienotās Karalistes izpildes sistēmās.

Lapa atjaunināta: 02/06/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.