Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Kif tinforza deċiżjoni ta’ qorti

Awstrija
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

L-eżekuzzjoni (magħrufa wkoll bħala "eżekuzzjoni" jew "infurzar obbligatorju" fl-Awstrija) tinsab fejn is-setgħa tal-Istat tintuża biex tasserixxi krediti u talbiet eżegwibbli.

Il-Kodiċi ta' Eżekuzzjoni jipprevedi diversi tipi ta' eżekuzzjoni:

 • L-eżekuzzjoni biex tirkupra krediti monetarji.
 • L-eżekuzzjoni biex tiżgura li jittieħdu jew ma jittiħdux azzjonijiet.

L-eżekuzzjoni biex tirkupra krediti monetarji:

Fl-eżekuzzjoni biex jiġu rkuprati krediti monetarji, it-talba ta' eżekuzzjoni tal-kreditur għandha tagħżel l-assi li għandhom jiġu sekwestrati (selezzjoni tal-mezz ta' eżekuzzjoni); hawnhekk huwa jista' jagħżel, inter alia, bejn eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli, eżekuzzjoni fuq ammonti riċevibbli, b'mod partikolari eżekuzzjoni fuq salarju, u bejgħ forzat ta' proprjetà immobbli permezz ta' subbasta.

L-eżekuzzjoni li tiżgura li l-azzjonijiet jittieħdu jew le:

F'eżekuzzjonijiet biex jiġi żgurat li l-azzjonijiet jittieħdu jew ma jittiħdux, il-kreditur irid jitlob il-mezz ta' eżekuzzjoni previst fil-Kodiċi ta' Eżekuzzjoni għall-eżekuzzjoni tal-kreditu.

L-eżekuzzjoni għall-finijiet ta' rimedju b'mandat ta' inibizzjoni hija soġġetta għall-impożizzjoni ta' multa fuq talba tal-qorti tal-eżekuzzjoni meta tingħata l-eżekuzzjoni. Fil-każ ta' kwalunkwe ksur ulterjuri, jenħtieġ li l-qorti tal-eżekuzzjoni, meta tintalab, timponi multa ulterjuri jew piena ta' kustodja għal perjodu totali sa sena.

Sabiex azzjoni li tista' titwettaq minn parti terza tiġi inforzata, il-kreditur rikjedenti huwa awtorizzat, fuq talba tal-qorti, li l-azzjoni titwettaq għad-detriment tal-parti obbligata.

It-talba għal azzjoni, li ma tistax titwettaq minn parti terza u li l-eżekuzzjoni tagħha tiddependi b'mod esklussiv fl-istess ħin fuq ir-rieda tal-parti obbligata, hija infurzata permezz tal-impożizzjoni, fuq talba tal-qorti, ta' multa jew piena ta' kustodja għal perjodu totali sa sitt xhur fuq il-parti obbligata li teżegwixxi l-azzjoni.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

L-awtorizzazzjoni tal-eżekuzzjoni hija, fil-prinċipju, f'id il-qorti distrettwali adegwata (Bezirksgericht).

Qorti kompetenti:

L-eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli, l-eżekuzzjoni fuq ammonti riċevibbli:

Għall-eżekuzzjonijiet fuq ammonti riċevibbli, hija responsabbli l-qorti fil-ġurisdizzjoni ġenerali (residenza) tad-debitur; għall-eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli, jiddependi fuq fejn jinsabu l-oġġetti mobbli meta tibda l-eżekuzzjoni.

Bejgħ forzat ta' proprjetà immobbli permezz ta' subbasta:

Għall-eżekuzzjoni fuq proprjetà immobbli (irreġistrata fir-reġistru tal-artijiet), il-qorti ta' reġistru tal-artijiet (Grundbuchsgericht) għandha l-ġurisdizzjoni.

Ladarba l-eżekuzzjoni tkun awtorizzata, jenħtieġ li l-proċedimenti jkunu ex officio. Il-proċess ta' eżekuzzjoni jitwettaq permezz ta' imħallef (il-bejgħ forzat ta' proprjetà immobbli) jew minn uffiċjali tal-qorti (l-eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli jew l-eżekuzzjoni fuq ammonti riċevibbli). L-uffiċjali tal-qorti huwa membru tal-persunal tal-ġudikatura mħarreġ b'mod speċjali.

Il-passi jiġu stipulati mill-uffiċjali ġudizzjarji, li huma persunal tal-ġudikatura fl-Awtrija li la jaħdmu bħala individwi għal rashom u lanqas bħala rappreżentanti jew aġenti maħtura tal-kreditur rikjedenti. Huma jaġixxu fil-parti l-kbira waħedhom sakemm ikun ċert is-suċċess jew il-falliment tal-proċedimenti ta' eżekuzzjoni.

Il-kreditur għandu jiġi mistieden jippreżenta l-applikazzjonijiet biss jekk il-qorti jew l-uffiċjal ġudizzjarju ma jkunx jista' jkompli l-proċedimenti mingħajrhom jew jekk il-proċedimenti jkunu jinvolvu l-ispejjeż. Madankollu, il-kreditur jista' diġà jipprovdi informazzjoni addizzjonali fl-applikazzjoni: pereżempju, fil-każ ta' eżekuzzjoni fuq salarju, huwa jista' jirrifjuta d-dikjarazzjoni mill-impjegatur rigward jekk jeżistix is-salarju u kemm hu; fil-każ ta' eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli, jista' jirrinunzja għall-ftuħ obbligatorju tal-post u jevita l-ispejjeż ta' ħaddied tas-serraturi, jekk id-debitur ma jinstabx.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

L-eżekuzzjoni għall-irkupru ta' krediti ta' somom ta' flus:

Il-proċess ta' eżekuzzjoni huwa mqassam fi proċess ta' awtorizzazzjoni u proċess ta' eżekuzzjoni.

L-awtorizzazzjoni tal-eżekuzzjoni titlob applikazzjoni mill-kreditur, li fiha jagħżel il-mezz ta' eżekuzzjoni mixtieq għall-eżekuzzjoni. Jekk il-kreditur ikun jixtieq jirkupra l-kreditu minn intraprenditur, huwa normalment jagħżel l-eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli u l-preżentazzjoni ta' lista ta' assijiet. Skont din il-proċedura, l-uffiċjal ġudizzjarju jipprova jirkupra l-pagament tal-kreditu, u jekk dan ma jirnexxix, l-oġġetti misjuba jiġu mirhuna. Jekk dawn ma jkoprux il-kreditu li jrid jiġi rkuprat, jenħtieġ li jitlob lid-debitur jippreżenta lista ta' assi li fihom id-debitur għandu jniżżel l-assi tiegħu b'mod sħiħ.

Jekk il-kreditur irid jirkupra l-kreditu minn konsumatur, huwa normalment jagħżel l-eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli, l-eżekuzzjoni fuq salarju u l-preżentazzjoni ta' lista ta' assi. Il-kreditur jista' jagħżel l-eżekuzzjoni fuq salarju indipendentement minn jekk jafx fejn id-debitur huwa impjegat jew mingħand min jirċievi s-salarju. Jekk huwa ma jkunx jaf dan, irid ikun jaf id-data ta' twelid tal-parti debitriċi. il-qorti tista' mbagħad tidentifika l-uffiċċju tal-pagament permezz tal-Assoċjazzjoni Prinċipali tal-Istituzzjonijiet tal-Assigurazzjoni Soċjali Awstrijaċi. L-ewwel pass huwa l-qbid u t-trasferiment tas-salarju tad-debitur. Jekk dan jirnexxi, l-eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli sseħħ biss fuq it-talba tal-kreditur. Skont din il-proċedura, l-uffiċjal ġudizzjarji jipprova jirkupra l-pagament tal-kreditu; jekk dan ma jirnexxix, huwa jissekwestra l-oġġetti li jsib. Jekk dawn ma jkoprux il-kreditu li jiġi rkuprat, huwa jitlob lid-debitur jippreżenta lista ta' assi li jelenkaw l-assi tiegħu b'mod sħiħ.

Għat-talba għall-eżekuzzjoni, il-kreditur għandu juża l-formola (E-Form 1) jew iressaq talba fformattjata. L-ebda rappreżentazzjoni minn avukat ma hija meħtieġa sabiex issir applikazzjoni għall-eżekuzzjoni.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Sabiex ikun jista' jeżegwixxi l-eżekuzzjoni, il-kreditur li qed jagħmel il-petizzjoni jrid ikollu deċiżjoni eżegwibbli ta' ordni ta' eżekuzzjoni. Barra minn hekk, hemm bżonn ta' dikjarazzjoni ta' eżegwibbiltà, li tinħareġ mill-awtorità tal-ordni tal-infurzar fil-proċeduri tal-qorti. Il-kreditur irid ikun jaf ukoll l-indirizz tad-debitur; jeħtieġ jagħti biss id-data tat-twelid jekk ikun irid japplika għal eżekuzzjoni tas-salarji, iżda ma jkunx jaf l-uffiċċju tal-pagamenti.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

Id-debitur huwa responsabbli għall-obbligi fl-assi kollha tiegħu, sakemm dawn ma jkunux eżenti minn sekwestru. Madankollu, proċedura ta' eżekuzzjoni tkopri biss dawk l-assi li l-kreditur jixtieq jissekwestra u li huwa, għalhekk, jispeċifika fl-applikazzjoni tal-eżekuzzjoni. F'każ tal-eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli, huwa biżżejjed li ssir applikazzjoni għas-sekwestru tal-oġġetti kollha fil-pussess tad-debitur; f'każ ta' eżekuzzjoni fuq oġġetti riċevibbli, il-kreditur irid jispeċifika t-terza parti debitriċi, filwaqt li fl-eżekuzzjoni fuq is-salarju hemm eċċezzjoni. Il-kreditur jista' jiddikjara li huwa ma jafx lit-terza parti debitriċi. Il-qorti tista' tikseb dan mill-Assoċjazzjoni Ewlenija tal-Istituzzjonijiet tal-Assigurazzjoni Soċjali Awstrijaċi jekk il-kreditur jipprovdi d-data ta' twelid tad-debitur.

Il-kreditur jista' juża wkoll l-istrumenti ta' eżekuzzjoni li ġejjin: l-ammonti riċevibbli għajr it-talbiet fuq salarju; jew is-sehem f'kumpanija limitata tad-debitur; jew, jekk id-debitur ikollu proprjetà immobbli, il-kreditur rikjedenti jista' jitlob il-ħolqien ta' rahan, l-amministrazzjoni forzata u l-bejgħ forzat permezz ta' subbasta.

L-assi tad-debitur li huma eżenti mill-eżekuzzjoni huma elenkati fis-subtaqsima "Restrizzjonijiet fuq l-eżekuzzjoni".

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

L-effetti tal-miżuri eżegwibbli jiddependu fuq l-istrument ta' eżekuzzjoni:

L-eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli:

Dwar l-oġġetti li jistgħu jiġu ssekwestrati, l-uffiċjal ġudizzjarju jistabbilixxi rahan; dawk preċedenti huma rkantati.

L-eżekuzzjoni fuq l-ammonti riċevibbli, partikolarment l-eżekuzzjoni fuq salarju:

Jiġi stabbilit dritt ta' rahan fuq il-kreditu. Id-debitur jiġi pprojbit li jiddisponi mill-kreditu tiegħu jew, b'mod partikolari, li jiġbru. Il-kreditu, sakemm dan huwa sekwestrabbli, huwa ċedut lill-kreditur.

Il-bejgħ forzat ta' proprjetà immobbli permezz ta' subbasta:

Jiġi stabbilit dritt ta' rahan fuq il-proprjetà. Mill-punt fejn il-bidu tal-proċedimenti tas-subbasta jiġi rreġistrat fir-reġistru tal-artijiet, azzjonijiet ġuridiċi mid-debitur rigward il-proprjetà u l-aċċessorji tagħha, li ma jappartjenux lill-amministrazzjoni ordinarja, mhumiex effettivi kontra l-kredituri u l-offerent. Jekk id-debitur ibigħ il-proprjetà, is-subbasta awtorizzata kontra x-xerrej tal-proprjetà tkompli.

Konsegwenzi kriminali huma previsti meta parti obbligata taħbi, tiddisponi, tbigħ jew tagħmel danni lil parti mill-assijiet tagħha, jew toħloq pretest jew tirrikonoxxi obbligazzjoni mhux eżistenti, jew inkella tnaqqas jew tidher li qed tnaqqas l-assi tagħha, u riżultat ta' dan timpedixxi jew tnaqqas is-sodisfazzjon tal-kreditur permezz ta' eżekuzzjoni jew proċedura ta' eżekuzzjoni pendenti. Bl-istess mod, parti obbligata hija punibbli jekk teqred, tagħmel danni, tagħmel inoperabbli jew tirtira, b'mod sħiħ jew parzjalment, mill-involviment ma' oġġett li ġie sekwestrat jew kien fil-pussess uffiċjalment.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

L-eżekuzzjoni jenħtieġ li tkompli saż-żmien fejn tkun ġiet konkluża b'suċċess jew terminata, pereżempju, għax id-debitur ikun ħallas id-dejn tiegħu lill-kreditur waqt il-proċedimenti tal-eżekuzzjoni. B'mod eċċezzjonali, l-eżekuzzjoni tista' titwaqqaf qabel, bħal meta l-kreditur jagħżel l-eżekuzzjoni fuq salarju u d-debitur jibdel l-impjieg.

Il-Kodiċi ta' Eżekuzzjoni tippermetti wkoll li l-proċess ta' eżekuzzjoni jiġi pospost. Dan jista' jokkorri, b'mod partikolari, jekk tittieħed azzjoni kontra l-invalidità jew l-ineffettività tat-titolu tal-eżekuzzjoni, jekk tintalab it-terminazzjoni tal-eżekuzzjoni, jekk jitressaq smigħ ta' oppożizzjoni quddiem il-qorti (ara taħt 4), jekk tiġi kkuntestata l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni maħruġa mill-qorti, jekk jitressaq ilment kontra l-att ta' eżekuzzjoni, jew jekk ikun hemm proċedimenti ta' rinunzja jew emenda tad-dikjarazzjoni legalment eżegwibbli.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Id-dritt tal-appell jingħata fuq l-awtorizzazzjoni ta' eżekuzzjoni (fl-Awstrija magħruf bħala awtorizzazzjoni għall-eżekuzzjoni) Jenħtieġ li l-appell jiġi indirizzat lil qorti tal-appell (qorti reġjonali aktar għolja), iżda jitressaq mal-qorti tal-ewwel istanza (qorti distrettwali). L-appell għandu jitressaq fi żmien 14-il ġurnata. Ġeneralment, hija meħtieġa r-rappreżentazzjoni minn avukat. Il-proċess ta' appell hija proċedura purament bil-miktub li fiha tapplika l-interdizzjoni tan-novazzjoni.

Il-fatt li sadanittant, id-debitur ikun ħallas il-kreditu li jrid jiġi rkuprat jista' jkun invokat permezz ta' mozzjoni ta' oppożizzjoni jew azzjoni biex tiġi opposta l-eżekuzzjoni (u mhux b'appell kontra l-awtorizzazzjoni tal-eżekuzzjoni). Jenħtieġ li l-ilment jitressaq mal-qorti li tat l-eżekuzzjoni. Applikazzjoni għal diferiment tal-eżekuzzjoni tista' tiġi kkombinata ma' lment. Jekk il-kreditu jiġi infurzat legalment, jenħtieġ li l-infurzar jintemm ex officio.

Jekk l-eżekuzzjoni tingħata taħt proċedura ta' awtorizzazzjoni simplifikata, dan isir biss fuq il-bażi tad-dejta pprovduta mill-parti li tkun qed tagħmel il-petizzjoni. F'dan il-każ id-debitur jista' juri, permezz ta' appell, li t-titolu tal-eżekuzzjoni li jkopri l-eżekuzzjoni huwa nieqes, inkluż konferma tal-eżegwibilità, jew li t-titoli ta' eżekuzzjoni ma jikkorrispondix mal-informazzjoni li tinsab fl-applikazzjoni għall-eżekuzzjoni. L-appell għandu jitressaq quddiem il-qorti li approvat l-eżekuzzjoni fl-ewwel istanza. Meta jitressaq l-appell, il-qorti teżamina jekk it-titolu ta' eżekuzzjoni li jkopri l-kreditu li jrid jiġi rkuprat huwiex disponibbli. Il-limitu ta' żmien għall-oġġezzjonijiet huwa ta' erbatax-il ġurnata.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Restrizzjonijiet fuq l-eżekuzzjoni

B'mod ġenerali, ir-restrizzjoni applikabbli hija li l-eżekuzzjoni ma tistax titwettaq b'mod aktar estensiv minn dak meħtieġ għat-twettiq tal-kreditu dikjarat fl-awtorizzazzjoni tal-eżekuzzjoni.

Il-liġi tipprevedi ċerti restrizzjonijiet tal-eżekuzzjoni favur persuni speċifiċi jew assoċjazzjonijiet ta' persuni:

 • Il-proprjetà ta' stabbiliment fis-servizz tat-trasport pubbliku li huwa taħt il-kontroll tal-istat jista' jkun soġġett biss għal miżuri eżegwibbli adegwati li jfixklu s-servizzi tat-trasport pubbliku bil-kunsens tal-awtorità superviżorja tiegħu;
 • qabel l-eżekuzzjoni tal-infurzar kontra persuna li sservi fl-Armata Federali jew fil-Pulizija Federali, għandha tingħata notifika tal-awtorizzazzjoni tal-eżekuzzjoni lill-uffiċjal li jikkmanda dik il-persuna;
 • f'binjiet militari, l-eżekuzzjoni ta' infurzar titlob notifika minn qabel lill-kmandant tal-bini u konsultazzjoni tal-attaché militari tagħhom;
 • proċedimenti ta' eżekuzzjoni kontra persuni li jgawdu minn immunità fl-Awstrija fuq il-bażi tad-dritt internazzjonali, kif ukoll fuq oġġetti ta' eżekuzzjoni u fuq il-bini ta' dawn il-persuni jistgħu jitwettqu biss mill-Ministeru Federali tal-Ġustizzja bi ftehim mal-Ministeru Federali għall-Ewropa, l-Integrazzjoni u l-Affarijiet Esterni;
 • l-eżekuzzjoni kontra muniċipalità jew istituzzjoni pubblika jew ta' karità tista' tiġi awtorizzata għall-fini tal-irkupru ta' talbiet finanzjarji biss fir-rigward ta' dawk l-assi li jistgħu jintużaw biex jissodisfaw lill-kreditur mingħajr ma jaffettwaw l-interessi pubbliċi li għandhom jiġu protetti. Jekk l-infurzar iservi l-eżekuzzjoni ta' rahan kuntrattwali, din ir-restrizzjoni ma tapplikax.

Barra minn hekk, għall-protezzjoni tad-debitur, ċerti assi huma esklużi b'mod obbligatorju, pereżempju:

L-eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli:

 • L-oġġetti li jikkorrispondu ma' stil ta' ħajja modesta għal użu persunali jew domestiku;
 • oġġetti meħtieġa biex wieħed jitħarreġ għal professjoni u għal prattika professjonali, kif ukoll għajnuniet ta' tagħlim intiżi għall-iskola;
 • materjali tal-ikel u tat-tisħin biex ikopru l-ħtiġijiet tad-debitur u l-membri tal-familja li jgħixu miegħu fl-unità domestika komuni għal erba' ġimgħat;
 • annimali domestiċi;
 • ritratti tal-familja, ittri u karti oħrajn, kif ukoll iċ-ċurkett tat-tieġ tad-debitur;
 • għajnuniet biex jikkompensaw għal diżabbiltà u appoġġ għall-kura għad-debitur jew il-membri tal-familja li jgħixu miegħu fl-unità domestika komuni, kif ukoll sustanzi terapewtiċi u apparat ta' appoġġ li huma meħtieġa fil-kuntest tat-terapija medika;
 • oġġetti reliġjużi;
 • flus kontanti sal-ammont eżenti mill-ikkonfiskar sat-terminu ta' pagament li jmiss tas-salarju wara l-konfiskazzjoni, jekk l-introjtu tad-debitur ma jkunx jista' jiġi kkonfiskat legalment jew jiġi kkonfiskat biss sa ċertu estent.

L-uffiċjal ġudizzjarju jista' jżomm lura milli jikkonfiska l-oġġetti ta' valur baxx jekk ikun ovvju li r-rikavati mill-kontinwazzjoni jew l-infurzar tal-eżekuzzjoni mhux se jaqbeż il-kostijiet tal-eżekuzzjoni.

L-eżekuzzjoni ta' talbiet monetarji (eżekuzzjoni fuq salarju):

 • Ir-rimborż tal-ispejjeż sakemm dawn ikopru l-kostijiet żejda li jseħħu fl-eżerċitar tal-attività professjonali;
 • għajnuna statutorja li tingħata biex tkopri l-kostijiet żejda assoċjati ma' diżabbiltà jew kura fit-tul, eżempju allowance għall-kura;
 • għajnuna statutorja għall-pagamenti tal-kera jew biex tkopri spejjeż oħra għal akkomodazzjoni;
 • allowance tal-familja;
 • ċerti benefiċċji statutorji mogħtija fl-okkażjoni tat-twelid ta' tarbija, b'mod partikolari l-ammont fiss ta' allowance għall-kura tat-tfal;
 • ċerti tipi ta' għajnuna li jingħataw mis-Servizz Pubbliku tal-Impjiegi;
 • ir-rimborż tal-kostijiet minn sigurtà soċjali statutorja.

B'mod partikolari, dawn li ġejjin ma jiġux ikkonfiskati:

 • Benefiċċji in kind provduti taħt liġijiet tas-sigurtà soċjali;
 • il-kreditu li kien għad-distribuzzjoni tal-proprjetà matrimonjali u t-tfaddil tal-miżżewġin, sakemm ma tkunx ġiet rikonoxxuta jew iġġudikata permezz ta' ftehim jew arranġament.

Il-qligħ mill-introjtu, il-benefiċċji tal-pensjoni u r-rinumerazzjoni statutorja, li jservu biex jikkompensaw għal qgħad temporanju jew tnaqqis fil-kapaċità ta' qligħ, jistgħu jiġu kkunfiskati fuq bażi limitata. Il-parti li ma tiġix ikkonfiskata ("il-livell minimu ta' sussistenza") jiddependi fuq l-ammont ta' introjtu u l-għadd ta' obbligi ta' manteniment tad-debitur. L-ammonti li ma jistgħux jiġu kkonfiskati, li huma miżjuda kull sena, huma murija fit-tabelli fuq is-sit web tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja (http://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c9484852308c2a60123ec387738064b.de.html). Il-liġi tieħu inkunsiderazzjoni l-bżonnijiet speċjali tad-debitur jew tal-kreditur tiegħu f'każijiet individwali, billi tippermetti, fuq talba, li l-allowance li ma tistax tiġi kkonfiskata tiżdied jew titnaqqas taħt ċerti ċirkostanzi. Fil-każ ta' eżekuzzjoni abbażi ta' kreditu għal manteniment stututorju, l-ammont tal-allowance li ma jistax jiġi kkonfiskat jitnaqqas b'25% b'mod ġenerali.

Barra minn hekk, l-Att dwar il-Kiri (MRG), fil-każ ta' titolu ta' eżukuzzjoni dwar l-evizzjoni minn appartament soġġetta għall-MRG, jipprevedi l-protezzjoni tad-debitur għax l-evizzjoni trid tiġi posposta jekk il-kerrej jaffaċċja li jisfa mingħajr dar riżultat ta' dan.

Skadenzi għall-eżekuzzjoni

Skadenzi li għandhom jiġu stabbiliti fi ħdan l-applikazzjonijiet għall-eżekuzzjoni mhumiex provduti, minbarra f'każijiet eċċezzjonali (ordni ta' żgumbrament skont it-Taqsima 575 tal-Kodiċi Awstrijaka tal-Proċedura Ċivili – ZPO). Madankollu, id-debitur jista' jmur kontra l-eżekuzzjoni bl-oġġezzjoni ta' statut ta' limitazzjonijiet li diġà daħal fis-seħħ. Il-perjodu statutorju ta' limitazzjoni għal krediti li għalihom hemm titolu legalment vinkolanti ta' eżekuzzjoni ("talbiet mogħtija permezz ta' sentenza eżegwibbli") ("Judikatsschulden") huwa ġeneralment ta' 30 sena mid-data tat-titolu ta' eżekuzzjoni li jidħol fis-seħħ. Jekk it-titolu ta' eżekuzzjoni jkun ibbażat fuq id-drittijiet tal-entitajiet legali mmexxija mid-dritt pubbliku jew privat, dan il-perjodu ta' limitazzjoni jiġi estiż għal 40 sena. Madankollu, hemm eċċezzjoni fir-rigward tas-servizzi li għandhom jitħallsu biss fil-futur, sakemm id-dispożizzjonijiet ġenerali ta' limitazzjoni jistipulaw perjodu ta' limitazzjoni aktar qasir.

Il-perjodu ta' preskrizzjoni huwa interrott permezz ta' kwalunkwe awtorizzazzjoni ta' eżekuzzjoni legalment vinkolanti u jerġa' jibda mill-ġdid bl-aħħar pass ta' eżekuzzjoni jew bit-terminazzjoni tal-eżekuzzjoni.

F'ċerti każijiet, huma pprovduti barrieri temporanji għal applikazzjoni ta' eżekuzzjoni ulterjuri jew għall-kontinwazzjoni tal-proċedura ta' eżekuzzjoni:

 • F'każ li ma jinstab ebda oġġett li jista' jiġi kkonfisat f'eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli, għandha tingħata applikazzjoni permezz ta' kreditur ieħor rikjedenti għall-awtorizzazzjoni ta' eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli jew awtorizzazzjoni tal-eżekuzzjoni ġdida, iżda biss sitt xhur wara l-aħħar tentattiv ta' eżekuzzjoni bla suċċess, minbarra jekk huwa probabbli li tentattiv preċedenti jikseb riżultati;
 • Il-kreditur rikjedenti jenħtieġ li jkun intitolat li jressaq talba għal eżekuzzjoni fuq salarju kontra t-terza parti debitriċi wara l-approvazzjoni ta' eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli jekk tkun għaddiet sena mill-awtorizzazzjoni; dan il-perjodu ta' blokkar ma japplikax jekk il-kreditur rikjedenti jipprova li kien biss wara l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tiegħu ta' eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli li huwa sar jaf li d-debitur huwa intitolat għal talbiet ta' salarju mdaqqsa. Id-debitur huwa obbligat biss li jippreżenta lista aktar riċenti ta' assi jekk il-kreditu jipprova li d-debitur kiseb assi jew jekk għaddiet aktar minn sena mill-preżentazzjoni tal-lista ta' assi.
 • Il-Kodiċi ta' Eżekuzzjoni tirrikonoxxi wkoll skadenzi maħsuba biex jiżguraw saldu rapidu. L-uffiċjal ġudizzjarju, għalhekk, irid jiskeda l-ewwel azzjoni ta' eżekuzzjoni fi żmien erba' ġimgħat u jirrapporta lura lill-kreditur dwar l-implimentazzjoni tal-ostakli mhux aktar tard minn fi żmien erba' xhur. Ir-rahan għal ġbir forzat, li jingħata lill-kreditur fuq il-bażi ta' eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli tad-debitur, jiskadi wara sentejn jekk il-proċedura tal-bejgħ ma tkunx tkompliet kif dovut.

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 16/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.