Kif tinforza deċiżjoni ta’ qorti

Iċ-Ċekja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

Dan ifisser eżekuzzjoni tal-konformità b’obbligu impost permezz ta’ titolu eżekuttiv, anke kontra r-rieda tal-persuna li jkun qed jiġi impost id-dazju fuqha. Jekk il-persuna tonqos milli tikkonforma volontarjament ma’ dak li t-titolu eżekuttiv jimponi fuqha, il-kreditur jista’ jressaq rikors quddiem qorti jew uffiċjal ġudizzjarju għal eżekuzzjoni bil-qorti jew eżekuzzjoni.

Il-qorti se tordna u twettaq eżekuzzjoni bl-eċċezzjoni ta’ titoli li jitwettqu fi proċedimenti amministrattivi jew fiskali. Għaldaqstant, fi kwistjonijiet ċivili, il-kredituri jista’ dejjem imur il-qorti.

Il-kreditur tas-sentenza jista’ wkoll jmur għand uffiċjal ġudizzjarju. Uffiċjal ġudizzjarju jeżegwixxi sentenza bl-awtorizzazzjoni mill-qorti, bl-eċċezzjoni ta’ dawn is-sentenzi:

 • sentenzi dwar il-kura ta’ minorenni;
 • sentenzi f’każijiet ta’ protezzjoni kontra vjolenza domestika;
 • sentenzi mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea;
 • sentenzi barranin.

Madankollu, jista’ jitressaq rikors għal eżekuzzjoni jekk l-eżekuzzjoni għandha titmexxa skont sentenza dwar il-manteniment ta’ minorenni jew skont sentenza barranija, meta toħroġ dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà skont leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea, trattat internazzjonali, jew deċiżjoni dwar rikonoxximent applikabbli direttament.

L-eżekuzzjoni ta’ sentenza permezz ta’ qorti hija rregolata fl-Artikoli 251-351a tal-Att Nru 99/1963 (il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat). Madankollu, l-Artikoli 492-513 tal-Att Nru 292/2013, rigward proċeduri speċjali tal-qorti (kif emendat) japplikaw għall-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet tal-liġi tal-familja.

L-eżekuzzjoni ta’ sentenza permezz ta’ uffiċjal ġudizzjarju hija rregolata fl-Artikoli 35-73 tal-Att Nru 120/2001 dwar l-uffiċjali ġudizzjarji tal-qorti u l-attivitajiet ta’ eżekuzzjoni (il-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni, kif emendat). Uffiċjal ġudizzjarju tal-qorti jipproċedi wkoll, b’mod partikulari fir-rigward tar-regolament ta’ metodi individwali ta’ eżekuzzjoni ta’ sentenza, skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

B’mod ġenerali, il-qorti ġenerali tal-konvenut għandha ġuriżdizzjoni biex tordna u twettaq l-eżekuzzjoni ta’ sentenza (l-Artikolu 252(1) tal-Att Nru 99/1963 [il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat]). L-Artikolu 252 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili jiddetermina eċċezzjonijiet għal din ir-regola.

Għal dettalji dwar il-qorti ġenerali tal-konvenut, ara “Regoli bażiċi għal ġuriżdizzjoni lokali” (il-parti 2.2.1. tal-iskeda informattiva “Il-qorti ta' liema pajjiż hija responsabbli? – ir-Repubblika Ċeka”).

L-eżekuzzjoni tista’ titwettaq mill-qrati u mill-uffiċjali ġudizzjarji maħtura mill-qorti. Il-qorti tal-eżekuzzjoni bil-ġuriżdizzjoni ratione materiae, skont l-Artikolu 45 tal-Att Nru 120/2001 dwar l-uffiċjali ġudizzjarji tal-qorti u l-attivitajiet ta’ eżekuzzjoni (il-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni, kif emendat), hija l-qorti distrettwali. Il-qorti tal-eżekuzzjoni b’ġuriżdizzjoni lokali hija l-qorti li fid-distrett tagħha l-konvenut ikollu r-residenza għat-tul tiegħu, il-post tar-residenza fir-Repubblika Ċeka skont it-tip ta’ soġġorn għal ċittadin barrani, uffiċċju reġistrat, eċċ. Il-kwistjoni tal-ġuriżdizzjoni tiġi elaborata f’aktar dettall fid-dispożizzjoni msemmija tal-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni.

Għal aktar dettalji, ara wkoll il-mistoqsija “Xi tfisser l-eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?”

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

Eżekuzzjoni ta’ sentenza

Il-proċeduri jistgħu jinbdew biss b’rikors tal-kreditur, jekk il-konvenut jonqos milli jikkonforma volontarjament ma’ dak li t-titolu eżekuttiv jimponi fuqu. Anke mingħajr rikors skont l-Att Nru 292/2013 dwar proċeduri speċjali tal-qorti (kif emendat), qorti tordna t-twettiq ta’ xi deċiżjonijiet preliminari, pereżempju fil-qasam tal-protezzjoni kontra l-vjolenza domestika.

L-eżekuzzjoni ta’ sentenza tista’ tiġi ordnata biss jekk is-sentenza tinkludi l-identifikazzjoni tal-kreditur u l-konvenut, definizzjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni u l-kontenut tal-obbligu li tkun tressqet il-mozzjoni għal eżekuzzjoni għall-issodisfar tiegħu, u determinazzjoni tal-iskadenza għal konformità mal-obbligu. Jekk is-sentenza tal-qorti ma jkunx fiha determinazzjoni għall-iskadenza għal konformità mal-obbligu, huwa mifhum li jrid ikun hemm konformità mal-obbligu impost permezz tas-sentenza fi żmien tlett ijiem u, fil-każ ta’ żgumbrament, fi żmien ħmistax-il jum minn meta s-sentenza ssir finali. Jekk, skont is-sentenza, aktar minn konvenut wieħed għandu jikkonforma mal-obbligu, u jekk ikun diviżibbli, il-konvenuti kollha jridu jikkonformaw mal-obbligu – sakemm is-sentenza ma tiddeterminax mod ieħor – b’mod ugwali.

Meta jagħmel rikors għal eżekuzzjoni, il-kreditur ma għandux għalfejn ikun rappreżentat minn avukat.

Rikors għal eżekuzzjoni ta’ sentenza li timponi l-pagament ta’ somma finanzjarja jrid jiġi mmarkat bil-metodu speċifiku ta’ eżekuzzjoni u prerekwiżiti oħra ddeterminati bil-liġi. Rikors għal eżekuzzjoni jrid ikun akkumpanjat minn kopja ta’ sentenza flimkien ma’ konferma tal-eżegwibbiltà tagħha. Il-qorti li tiddeċiedi fuq il-każ bħala l-qorti ġenerali takkumpanja s-sentenza b’din il-konferma. Kopja tas-sentenza mhix meħtieġa jekk ir-rikors għal eżekuzzjoni jiġi ppreżentat quddiem il-qorti li tiddeċiedi dwar il-każ bħala l-qorti ġenerali.

Id-deċiżjonijiet dejjem isiru fil-forma ta’ riżoluzzjonijiet fi proċeduri ta’ eżekuzzjoni.

Bħala regola, qorti tordna eżekuzzjoni mingħajr ma tisma lill-konvenut.

Il-proċeduri tal-qorti fir-Repubblika Ċeka huma soġġetti għal miżata tal-qorti (ara l-Att Nru 549/1991 dwar il-miżati tal-qorti, kif emendat). F’każijiet iġġustifikati, l-Att jippermetti eżenzjonijiet mill-miżati tal-qorti.

Proċedimenti ta’ eżekuzzjoni

L-eżekuzzjoni titwettaq mill-uffiċjal ġudizzjarju indikat mill-kreditur fir-rikors għall-eżekuzzjoni. Atti mingħand uffiċjal ġudizzjarju jitqiesu bħala atti ta’ qorti ta’ eżekuzzjoni.

Il-proċeduri ta’ eżekuzzjoni jinbdew fuq rikors mill-kreditur jew fuq rikors minn persuna li turi li jkun għadda jew ġie trasferit fuqha intitolament minn sentenza. Jinbdew fid-data meta dan ir-rikors jasal għand l-uffiċjal ġudizzjarju. L-uffiċjal ġudizzjarju jista’ jibda jidentifika u jassigura l-assi tal-konvenut biss wara li qorti tawtorizzah u tordna l-eżekuzzjoni.

Rikors għall-eżekuzzjoni jrid ikun fiha:

 • l-identifikazzjoni tal-uffiċjal ġudizzjarju li għandu jmexxi l-eżekuzzjoni, li tidentifika l-uffiċċju rreġistrat tiegħu (hemm lista ta’ uffiċjali ġudizzjarji fis-sit web tal-Kamra tal-Uffiċjali Ġudizzjarji tar-Repubblika Ċeka (Exekutorská komora České republiky); l-uffiċjali ġudizzjarji ma għandhomx ġuriżdizzjoni definita lokalment – kull uffiċjal ġudizzjarju jista’ jopera fir-Repubblika Ċeka kollha kemm hi);
 • l-identifikazzjoni tal-każ li għalih japplika r-rikors u l-għan tiegħu;
 • l-identifikazzjoni tal-parteċipanti, jiġifieri l-kreditur, jew il-persuna li għandha l-intitolament mis-sentenza, u l-konvenut; għall-persuni fiżiċi dan ifisser l-isem, il-kunjom, ir-residenza għat-tul tal-parteċipanti, jew il-post tar-residenza fir-Repubblika Ċeka skont it-tip ta’ soġġorn għal ċittadin barrani, u fejn applikabbli n-numru tal-karta tal-identità jew id-data tat-twelid tal-parteċipanti, jew għall-entitajiet ġuridiċi l-isem korporattiv jew kummerċjali, l-uffiċċju rreġistrat u n-numru ta’ identifikazzjoni;
 • l-identifikazzjoni eżatta tat-titolu eżekuttiv;
 • l-obbligu li għandu jiġi eżegwit bl-eżekuzzjoni, u l-informazzjoni dwar jekk il-konvenut ikkonformax mal-obbligu eżegwit u, jekk applikabbli, sa liema limitu;
 • fejn applikabbli, l-identifikazzjoni tal-evidenza li fuqha l-kreditur ibbaża l-intitolament tiegħu;
 • il-firma.

L-oriġinal jew kopja ċċertifikata tat-titolu eżekuttiv irid jinhemeż mal-eżekuzzjoni tar-rikors, flimkien mal-konferma tal-eżegwibbiltà tagħha jew kopja ta’ rekord notarili bil-permess tal-eżekuzzjoni, sakemm it-titolu eżekuttiv ma jkunx inħareġ mill-qorti tal-eżekuzzjoni. L-awtorità li tkun ħarġet it-titolu eżekuttiv jikkonferma l-eżegwibbiltà, filwaqt li saldi u ftehimiet jiġu kkonfermati mill-awtorità li tapprovahom.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

L-eżekuzzjoni ta’ sentenza tista’ tiġi ordnata abbażi ta’ titolu eżekuttiv, jekk ma jkunx hemm konferma volontarja ma’ obbligu impost.

Titolu eżekuttiv huwa:

 • deċiżjoni eżekuttiva ta’ qorti jew uffiċjal ġudizzjarju, jekk tirrikonoxxi intitolament, timponi obbligu jew taffettwa l-assi;
 • sentenza eżekuttiva ta’ qorti jew korp investigattiv, ta’ prosekuzzjoni jew ġudikanti, jekk tirrikonoxxi intitolament jew taffettwa assi;
 • deċiżjoni eżekuttiva ta’ arbitraġġ (nota: il-Qorti Suprema tar-Repubblika Ċeka sostniet ripetutament li, għalkemm deċiżjonijiet ta’ arbitraġġ mogħtija skont il-Konvenzjoni ta’ New York dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Deċiżjonijiet ta’ Arbitraġġ Barranin jistgħu jservu ta’ bażi għall-eżekuzzjoni ġudizzjarja ta’ deċiżjoni mingħajr proċedura speċjali, dawn ma jistgħux jintużaw bħala titolu eżekuttiv bi dritt – ara d-Deċiżjoni tal-Qorti ref. 20 Cdo 754/2018 tat-12 ta’ Ġunju 2018, id-Deċiżjoni tal-Qorti ref. 20 Cdo 5882/2016 tas-16 ta’ Awwissu 2017 u d-Deċiżjoni tal-Qorti ref. 20 Cdo 1165/2016 tat-3 ta’ Novembru 2016);
 • rekord notarili b’permess ta’ eżekuzzjoni skont leġiżlazzjoni speċjali;
 • sentenza eżekuttiva u titoli eżekuttivi oħra minn awtorità pubblika;
 • Deċiżjonijiet eżekuttivi oħra u saldi u dokumenti approvati li l-eżegwibbiltà tagħhom hija approvata bil-liġi.

Jekk titolu eżekuttiv ma jiddeterminax l-iskadenza għal konformità mal-obbligu, huwa mifhum li jrid ikun hemm konformità mal-obbligu impost permezz tat-titolu eżekuttiv fi żmien tlett ijiem u, fil-każ ta’ żgumbrament, fi żmien ħmistax-il jum minn meta s-sentenza ssir finali.

Eżekuzzjoni ġudizzjarja

Il-qorti ġenerali tal-konvenut għandha ġuriżdizzjoni biex timponi u teżegwixxi sentenza, twettaq l-attività ta’ qorti qabel ma tordna eżekuzzjoni u għad-dikjarazzjonijiet fuq assi, sakemm l-Artikolu 252 tal-Att Nru 99/1963 (il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat) ma jiddeterminax mod ieħor.

L-eżekuzzjoni tista’ tiġi ordnata biss sa fejn applikat mill-kreditur u li, skont is-sentenza, tkun biżżejjed għas-soddisfazzjon tiegħu (l-Artikolu 263(1) tal-Att Nru 99/1963 [il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat]).

Qorti tirrifjuta rikors għal eżekuzzjoni jekk ikun diġà ċar mir-rikors li r-rikavati mir-rikors mhux se jkunu biżżejjed, lanqas biex ikopru l-ispejjeż tal-eżekuzzjoni (l-Artikolu 264(2) tal-Att Nru 99/1963 [il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat]).

Proċeduri ta’ eżekuzzjoni

Uffiċjal ġudizzjarju jeżegwixxi permezz ta’ awtorizzazzjoni minn qorti, bl-eċċezzjoni tas-sentenzi indikati hawn fuq (il-punt Nru 1).

Uffiċjal ġudizzjarju li jirċievi rikors ta’ eżekuzzjoni jitlob lill-qorti ta’ eżekuzzjoni – mhux aktar tard minn ħmistax-il jum mid-data ta’ twassil tar-rikors – għal awtorizzazzjoni u biex jordna l-eżekuzzjoni. Il-qorti toħroġ l-awtorizzazzjoni fi żmien ħmistax-il jum, jekk ikun hemm konformità mal-prerekwiżiti kollha determinati legalment. Jekk ma jkunx hemm konformità mal-prerekwiżiti kollha determinati legalment għat-twettiq tal-eżekuzzjoni, il-qorti tordna lill-uffiċċjal ġudizzjarju biex jiċħad jew jirrifjuta parzjalment jew kompletament ir-rikors għal eżekuzzjoni, jew biex iwaqqaf il-proċeduri ta’ eżekuzzjoni. L-uffiċjal ġudizzjarju huwa marbut b’din l-istruzzjoni.

Il-qorti ta’ eżekuzzjoni b’ġuriżdizzjoni ratione materiae hija l-qorti distrettwali.

Il-qorti ta’ eżekuzzjoni b’ġuriżdizzjoni lokali hija l-qorti li fid-distrett tagħha l-konvenut, jekk ikun persuna fiżika, ikollu r-residenza fit-tul tiegħu, jew il-post ta’ residenza fir-Repubblika Ċeka skont it-tip ta’ soġġorn għal ċittadin barrani. Jekk il-konvenut ikun entità ġuridika, il-qorti b’ġuriżdizzjoni lokali tkun dik li fid-distrett tagħha l-konvenut ikollu l-uffiċċju reġistrat tiegħu. Jekk konvenut li jkun persuna fiżika ma jkollux residenza fit-tul jew post ta’ residenza fir-Repubblika Ċeka, jew jekk konvenut li jkun entità ġuridika ma jkollux uffiċċju rreġistrat fir-Repubblika Ċeka, il-qorti b’ġuriżdizzjoni lokali tkun dik li fid-distrett tagħha l-konvenut ikollu l-assi.

Hemm xi eżenzjonijiet fil-ġuriżdizzjoni lokali mill-Att Nru 292/2013, dwar proċeduri speċjali tal-qorti (kif emendat), pereżempju l-Artikolu 511.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

L-azzjoni ta’ eżekuzzjoni tista’ tittieħed kontra kemm assi mobbli kif ukoll dawk immobbli, intitolament u assi oħrajn, b’xi eċċezzjonijiet.

Ma tistax tittieħed azzjoni ta’ eżekuzzjoni partikolarment kontra dan li ġej, skont l-Artikolu 321-322 tal-Att Nru 99/1963 (il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat):

 • oġġetti li l-bejgħ tagħhom huwa pprojbit skont leġiżlazzjoni speċjali, jew li mhumiex soġġetti għal eżekuzzjoni skont leġiżlazzjoni speċjali;
 • oġġetti li jappartjenu lill-konvenut li l-konvenut jeħtieġ sabiex jissodisfa l-ħtiġijiet materjali tiegħu u dawk tal-familja tiegħu, jew biex iwettaq xogħlu, kif ukoll oġġetti oħra li l-bejgħ tagħhom imur kontra regoli morali (b’mod partikolari, dan ifisser oġġetti ordinarji ta’ ħwejjeġ, tagħmir tad-dar normali, ċrieket taż-żwieġ, u oġġetti oħra ta’ natura simili, provvisti mediċi u oġġetti oħra li l-konvenut jeħtieġ b’riżultat ta’ marda jew difett fiżiku tiegħu, flus kontanti sal-ammont tad-doppju tal-livell ta’ sussistenza għal individwu skont leġiżlazzjoni speċjali, annimali mhux miżmuma prinċipalment għal skopijiet ekonomiċi u li jservu bħala annimali domestiċi);
 • jekk il-konvenut ikun imprenditur, oġġetti li jeħtieġ biex iwettaq l-attivitajiet kummerċjali tiegħu (dan ma japplikax jekk huma soġġetti għal rahan u jekk ir-rahan huwa maħsub biex ikopri ammont riċevibbli mingħand kreditur);
 • tagħmir tekniku li fuqu, skont leġiżlazzjoni speċjali, iżomm rekord tal-istrumenti ta’ investiment jew jaħżen dokumenti relatati mad-dejta f’dawn ir-rekords, kif ukoll tagħmir tekniku li jservi biex jipprovdi dejta dwar is-sidien tal-istrumenti ta’ investiment skont leġiżlazzjoni speċjali;
 • oġġetti li l-konvenut ikun akkwista bħala assi ta’ sostituzzjoni (dan ma japplikax jekk il-konvenut ikollu intitolament biex jiddisponi liberament minn dawn l-oġġetti jew jekk l-eżekuzzjoni tinvolvi l-irkupru ta’ djun ta’ persuna deċeduta jew djun relatati mal-kurazija ta’ oġġetti akkwistati bħala assi ta’ sostituzzjoni).

Il-kreditur jista’ dejjem japplika wkoll għal indeboliment tal-oġġetti elenkati hawn fuq, jekk ikunu ġew akkwistati minn konvenut li - permezz ta’ att kriminali - ikun ikkawża dannu permezz ta’ arrikkiment indebitu permezz ta’ dan ir-reat kriminali, jekk il-kreditur ikun il-parti li tbati l-ħsara f’dan ir-reat kriminali.

Dan li ġej ukoll mhuwiex soġġett għal eżekuzzjoni:

 • ammonti riċevibbli kontra saldu li, skont polza tal-assigurazzjoni, ikun tħallas minn kumpanija tal-assigurazzjoni, jekk is-saldu jintuża biex jinbena bini ġdid jew isewwi bini eżistenti;
 • benefiċċji tas-sigurtà soċjali fi flus kontanti, benefiċċji ta’ sussistenza, sostenn soċjali tal-Istat, benefiċċji tal-abitazzjoni, u sostenn soċjali tal-Istat ta’ darba u benefiċċji għall-fostering;
 • ammonti riċevibbli li l-konvenut ikun akkwista bħala assi ta’ sostituzzjoni; dan ma japplikax jekk il-konvenut ikollu intitolament biex jiddisponi liberament minn dan l-ammont riċevibbli jew jekk l-eżekuzzjoni tinvolvi l-irkupru ta’ djun ta’ testatur jew djun relatati mal-kurazija ta’ oġġetti akkwistati bħala assi ta’ sostituzzjoni;
 • erbgħin fil-mija biss mill-ammonti riċevibbli minn persuni fiżiċi li huma imprendituri li jinqalgħu matul l-attivitajiet kummerċjali tagħhom ikunu oġġetti għal eżekuzzjoni; jekk, madankollu, ikun hemm rikors għal eżekuzzjoni ta’ kwalunkwe dejn superjuri, sittin fil-mija minnhom ikunu soġġetti għal eżekuzzjoni;
 • erbgħin fil-mija biss tal-ammonti riċevibbli ta’ royalties ikunu soġġetti għal eżekuzzjoni jekk il-konvenut ikun l-awtur; jekk, madankollu, ikun hemm rikors għal eżekuzzjoni ta’ kwalunkwe dejn superjuri, sittin fil-mija minnhom ikunu soġġetti għal eżekuzzjoni (l-istess japplika għal ammonti riċevibbli minn drittijiet ta’ artisti tal-ispettaklu u minn drittijiet tal-oriġinaturi ta’ proprjetajiet industrijali).

Din il-lista tirrappreżenta l-limitazzjonijiet fundamentali li tindebolixxi l-assi permezz ta’ eżekuzzjoni. Il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili fih xi limitazzjonijiet addizzjonali, pereżempju fl-Artikolu 267b.

Il-metodu ta’ indeboliment ta’ beni tal-miżżewġin huwa mnaqqax fl-Artikolu 262a(1) u (2) tal-Att Nru 99/1963 (il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat) u fl-Artikolu 42 tal-Att Nru 120/2001 (il-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni, kif emendat). L-eżekuzzjoni ta’ assi li huma parti mill-beni tal-miżżewġin tista’ tiġi ordnata wkoll għall-irkupru ta’ dejn imġarrab minn wieħed biss mill-konjuġi matul jew qabel iż-żwieġ. Għall-finijiet tal-ordni ta’ eżekuzzjoni, l-assi li mhumiex parti mill-beni tal-miżżewġin biss għax deċiżjoni tal-qorti ħassret il-beni tal-miżżewġin, jew naqqset l-ambitu eżistenti tagħhom, jew għax l-ambitu tal-beni tal-miżżewġin tnaqqas kuntrattwalment, jew ġie rranġat metodu separat tal-assi, jew l-oriġini tal-beni tal-miżżewġin ġiet kuntrattwalment determinata mid-data ta’ tmiem iż-żwieġ ukoll jitqiesu bħala parti mill-beni tal-miżżewġin tal-konvenut u l-part konjugali tiegħu.

L-eżekuzzjoni permezz ta’ tnaqqis minn pagi jew dħul ieħor tal-parti konjugali tal-konvenut, permezz ta’ sekwestru tal-konvenut minn kont f’istituzzjoni finanzjarja, is-sekwestru ta’ ammont monetarju riċevibbli mill-parti konjugali tal-konvenut jew is-sekwestru ta’ assi oħrajn mill-parti konjugali tal-konvenut, jistgħu jiġu ordnati f’każ ta’ rkupru ta’ dejn li jkun parti mill-beni tal-miżżewġin.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Eżekuzzjoni ġudizzjarja:

Il-pagament ta’ somma finanzjarja jista’ jitwettaq permezz ta’ tnaqqis minn pagi, sekwestri, l-amministrazzjoni ta’ assi immobbli, il-bejgħ ta’ assi mobbli u assi immobbli, is-sekwestru ta’ impjant tal-manifattura, u l-ħolqien ta’ rahan ġudizzjarju fuq assi immobbli (l-Artikolu 258(1) tal-Att Nru 99/1963, il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat).

L-eżekuzzjoni li timponi obbligu għajr il-pagament ta’ ammont finanzjarju tiddependi fuq in-natura tal-obbligu impost. Tista’ titwettaq permezz ta’ żgumbrament, tneħħija ta’ oġġetti, qsim ta’ oġġetti komuni, tlestija ta’ xogħol u attivitajiet oħra (ara l-Artikolu 258(2) tal-Att Nru 99/1963, [il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat]).

L-eżekuzzjoni permezz tal-bejgħ ta’ rahan tista’ titwettaq għal ammont riċevibbli sekwestrat permezz tal-bejgħ ta’ assi mobbli u immobbli mirhuna, oġġetti komuni u ġabriet ta’ oġġetti, permezz tas-sekwestru ta’ ammonti finanzjarji riċevibbli mirhuna u s-sekwestru ta’ drittijiet proprjetarji oħra mirhuna (l-Artikolu 258(3) tal-Att Nru 99/1963 [il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat]).

Uffiċjal ġudizzjarju, wara li l-eżekuzzjoni tiddaħħal fir-reġistru ta’ eżekuzzjonijiet mibdija, jivvaluta kif l-eżekuzzjoni titwettaq, u joħroġ jew iħassar ordni ta’ eżekuzzjoni relatata mal-assi li għandhom ikunu affettwati bl-eżekuzzjoni. Ordni ta’ eżekuzzjoni tfisser ordni biex titwettaq eżekuzzjoni f’waħda mill-modi determinati mill-Att Nru 120/2001 (il-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni, kif emendat). Fl-ordni ta’ eżekuzzjoni, l-uffiċjal ġudizzjarju jrid jagħżel metodu ta’ eżekuzzjoni li ovvjament ikun xieraq, b’mod partikolari f’termini tal-isproporzjon rigward l-ammont ta’ djun tal-konvenut u l-prezz tal-oġġett li minnu għandu jiġi ssodisfat id-dejn tal-konvenut.

Eżekuzzjoni li timponi l-pagament ta’ ammont finanzjarju tista’ titwettaq permezz ta’ tnaqqis mill-pagi u dħul ieħor, permezz ta’ sekwestri, il-bejgħ ta’ assi mobbli u immobbli, is-sekwestru ta’ impjant tal-manifattura, u l-ħolqien ta’ rahan ta’ uffiċjal ġudizzjarju fuq assi immobbli, l-amministrazzjoni ta’ assi immobbli, jew permezz tas-sospensjoni ta’ liċenzja tas-sewqan.

Metodu ta’ eżekuzzjoni li jimponi obbligu għajr il-pagament ta’ ammont finanzjarju jiddependi fuq in-natura tal-obbligu impost. Jista’ jitwettaq permezz ta’ żgumbrament, tneħħija tal-oġġetti, qsim tal-oġġetti komuni, it-tlestija ta’ xogħol u attivitajiet oħra.

L-eżekuzzjoni permezz tal-bejgħ ta’ rahan tista’ titwettaq għal ammont riċevibbli sekwestrat permezz tal-bejgħ ta’ assi mobbli u immobbli mirhuna.

Projbizzjoni fuq id-disponiment ta’ assi hija rregolata bl-Artikolu 44a u l-Artikolu 47(5) tal-Att Nru 120/2001 (il-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni, kif emendat). Sakemm l-uffiċjal ġudizzjarju ma jiddeċidix mod ieħor, wara t-twassil tan-notifika ta’ bidu ta’ eżekuzzjoni l-konvenut ma jistax jiddisponi mill-assi tiegħu, inkluż il-proprjetà immobbli u l-assi inklużi fil-beni tal-miżżewġin, bl-eċċezzjoni ta’ attivitajiet kummerċjali u operatorji normali, l-issodisfar tal-ħtiġijiet tal-manteniment bażiku prorju u dawk tal-persuni li għandu obbligu ta’ manteniment tagħhom, u l-manteniment u l-immaniġġjar tal-assi. Kull att legali li permezz tiegħu l-konvenut jikser dan l-obbligu huwa invalidu. Madankollu, att legali jitqies validu jekk l-uffiċjal ġudizzjarju, il-kreditur, jew kreditur reġistrat ma jopponux il-validità tiegħu sabiex jiżguraw l-issodisfar ta’ ammont riċevibbli eżegwit. L-effetti legali ta’ oġġezzjoni kontra l-validità tagħha jibdew mill-mument li fih l-att legali jieħu effett, jekk l-ordni ta’ eżekuzzjoni jew manifestazzjoni oħra tar-rieda tal-uffiċjal ġudizzjarju, tal-kreditur jew tal-kreditur reġistrat titwassal lill-parteċipanti kollha fl-att legali li l-uffiċjal ġudizzjarju, il-kreditur tas-sentenza jew il-kreditur reġistrat ikunu qajmu oġġezzjoni ta’ invalidità kontrih.

Il-konvenut ma jistax jittrasferixxi assi soġġetti għal ordni ta’ eżekuzzjoni lil persuna oħra, jew iġarrab jew jiddisponi minnhom bl-ebda mod. Kull att legali li permezz tiegħu l-konvenut jikser dan l-obbligu huwa invalidu.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Dawn il-miżuri jdumu sakemm titwaqqaf l-eżekuzzjoni, l-ammont riċevibbli, l-elementi anċillari tiegħu u l-ispejjeż tal-eżekuzzjoni jinġabru, eċċ. Il-projbizzjoni tad-disponiment tal-assi tintemm b’deċiżjoni, jekk il-konvenut jiddepożita għand l-uffiċjal ġudizzjarju ammont daqs l-ammont riċevibbli, l-ispejjeż tal-eżekuzzjoni u l-ispejjeż tal-kreditur li jkunu qed jiġu rkuprati.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Matul l-eżekuzzjoni ġudizzjarja ta’ sentenza, huwa possibbli li tressaq appell skont id-dispożizzjonijiet ġenerali tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili dwar l-appelli. Il-konvenut irid iressaq dan l-appell fi żmien 15-il jum mit-twassil tal-kopja miktuba tas-sentenza fil-qorti li d-deċiżjoni tkun immirata kontriha. Jekk jitressaq minn persuna intitolata li tagħmel dan, fiż-żmien permess għall-appell, is-sentenza ma tidħolx fis-seħħ sakemm qorti tal-appelli ma tiħux deċiżjoni finali fuq l-appell (ara wkoll l-Artikolu 254 tal-Att Nru 99/1963 [il-Kodiċi ta’ proċedura Ċivili, kif emendat]).

Għal raġunijiet statutorji, matul l-eżekuzzjoni ta’ sentenza mhuwiex possibbli li tissospendi l-proċeduri u tirrinunzja l-osservanza tal-iskadenza. Lanqas ma huwa possibbli li tippreżenta azzjoni biex terġa’ tibda eżekuzzjoni; madankollu, huwa possibbli li tippreżenta azzjoni għal nullità, iżda biss jekk din l-azzjoni tattakka riżoluzzjoni finali tal-qrati tal-appelli li permezz tagħha appell ikun ġie rifjutat jew ikunu ġew terminati proċeduri ta’ appell, kif ukoll ir-riżoluzzjoni finali tal-qorti tal-appelli li permezz tagħha r-riżoluzzjoni ta’ qorti ġenerali dwar ir-rifjut ta’ appell jew ritrattazzjoni tkun ġiet konfermata jew mibdula minħabba dewmien (ara wkoll l-Artikolu 229(4) u l-Artikolu 254(2) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat).

Jista’ jiġi eżerċitat dritt għall-assi li ma jippermettix eżekuzzjoni kontra l-kreditur permezz ta’ rikors biex dawn l-assi jiġu esklużi mill-eżekuzzjoni skont l-Artikolu 267(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili.

Jista’ jiġi eżerċitat mutatis mutandis dritt għall-assi li jifforma parti mill-beni tal-miżżewġin jew, għall-finijiet tal-ordni ta’ eżekuzzjoni, jitqiesu bħala assi li jiffurmaw parti mill-beni tal-miżżewġin tal-konvenut u l-parti konjugali tiegħu, għalkemm l-ammont riċevibbli li jkun qed jiġi rkuprat ma jistax jiġi ssodisfat minn dawn l-assi, permezz ta’ rikors bħal dan (l-Artikolu 267(2) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

Ċaħda tal-awtentiċità, tal-ammont, tal-grupp jew ordni ta’ kwalunkwe ammont riċevibbli reġistrat għad-distribuzzjoni tal-proċedimenti jew inkella ssodisfat matul l-eżekuzzjoni tas-sentenza jridu jiġu eżerċitati wkoll kontra kreditur permezz ta’ rikors, b’metodi definiti b’mod statutorju ta’ assi ta’ indeboliment (l-Artikolu 267a tal-Kodiċi ta’ proċedura Ċivili).

Parteċipant jista’ jressaq oġġezzjonijiet kontra xi riżoluzzjonijiet ġudizzjarji. Pereżempju, hemm oġġezzjonijiet mill-konvenut rigward l-inventarju tal-assi, oġġezzjonijiet kontra r-rapport dwar il-ġestjoni ta’ impjant tal-manifattura, jew oġġezzjonijiet għal għotja.

L-aħħar iżda mhux l-inqas, il-konvenut jista’, matul il-proċeduri ta’ eżekuzzjoni, iressaq rikors biex jiddiferixxi jew biex jissospendi l-eżekuzzjoni tas-sentenza. Id-differiment u s-sospensjoni tal-eżekuzzjoni tas-sentenza huma rregolati fil-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili kif ukoll fil-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni (b’mod partikulari fl-Artikoli 266, 268 u 269 tal-Att Nru 99/1963 [il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat] u l-Artikoli 54, 55 u 55a tal-Att Nru 120/2001 [il-Kodiċi ta’ eżekuzzjoni, kif emendat]).

Appell fi proċeduri ta’ eżekuzzjoni

Huwa possibbli li tappella kontra deċiżjoni minn uffiċċjal ġudizzjarju f’każijiet permessi mill-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni (ara l-Artikolu 55c).

Huwa possibbli li tagħmel rikors għall-esklużjoni ta’ oġġett kontra deċiżjoni minn uffiċjal ġudizzarju dwar rikors għat-tneħħija ta’ oġġett minn lista skont l-Artikolu 267 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili quddiem il-qorti ta’ eżekuzzjoni fi żmien 30 jum mit-twassil tad-deċiżjoni tal-uffiċjal ġudizzjarju li permezz tagħha l-uffiċjal ġudizzjarju ma kkonformax, anke parzjalment, mar-rikors għat-tneħħija tal-oġġett mil-lista. Mhuwiex possibbli li tbigħ l-assi mobbli elenkati bejn il-preżentazzjoni tar-rikors għat-tneħħija tal-oġġett mil-lista u l-iskadenza ta’ din id-data, u għad-durata tal-proċeduri dwar l-azzjoni.

Parteċipant jista’ jippreżenta oġġezzjonijiet kontra ordni biex jitħallsu l-ispejjeż tal-proċeduri fi żmien tmint ijiem mit-twassil tal-ordni.

Rigward rikors għad-differiment jew it-twaqqif tal-eżekuzzjoni, ara “Opravné prostředky při soudním výkonu rozhodnutí” hawn fuq.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Wara ordni ta’ eżekuzzjoni (l-Artikolu 44 ff. tal-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni) il-projbizzjoni fuq id-disponiment tal-assi ma japplikax għal attivitajiet kummerċjali u operatorji tal-konvenut, l-issodisfar tal-ħtiġijiet ta’ manteniment bażiċi tiegħu u ta’ dawk il-persuni li għandu obbligu ta’ manteniment fir-rigward tagħhom, u l-manteniment u l-ġestjoni tal-assi. Il-konvenut jista’ ulterjorment jagħmel rikors għand l-uffiċjal ġudizzjarju biex il-projbizzjoni ma tapplikax għal parti mill-assi tiegħu; f’dan ir-rikors, il-konvenut irid juri li l-assi li fadallu huma biżżejjed b’mod ċar u bla ebda dubju biex ikopru l-ammont riċevibbli li qed jiġi rkuprat, inkluż l-ispejjeż tal-kreditur u l-ispejjeż tal-eżekuzzjoni.

Wara talba mingħand uffiċjal ġudizzjarju, li trid tinkludi informazzjoni dwar l-iskadenza għall-pagament u l-konsegwenzi potenzjali f’każ ta’ nuqqas ta’ ħlas, il-konvenut għandu wkoll il-possibbiltà li jħallas l-ammont riċevibbli li qed jiġi rkuprat kif ukoll id-depożitu bi spejjeż imnaqqsa. Il-projbizzjoni fuq id-disponiment tal-assi (l-Artikolu 44a(1) u l-Artikolu 46(6) tal-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni) tintemm mal-konformità mal-ammont riċevibbli li qed jiġi rkuprat u l-pagament tad-depożitu. Inkella, l-uffiċjal ġudizzjarju jwettaq l-eżekuzzjoni.

Il-konvenut huwa protett speċjalment f’sitwazzjoni ta’ żgumbrament minn appartament jew proprjetà immobbli oħra li fiha jkun jgħix, skont l-Artikolu 65 tad-Digriet tal-Ministeru tal-Ġustizzja Ċek Nru 37/1992 tat-23 ta’ Diċembru 1991 dwar ir-regoli ta’ proċedura għall-qrati distrettwali u reġjonali (kif emendat). Dan minħabba li jekk l-eżekutur, meta jwettaq l-iżgumbrament mill-proprjetà immobbli, struttura, appartament jew kamra, isib li l-persuna li tkun qed titkeċċa ma tkunx tista’ tqum mis-sodda minħabba mard, jew tkun mara f’perjodu postnatali jew fi stadju avvanzat ta’ tqala, u li l-evizzjoni tista’ tipperikola b’mod serju s-saħħa ta’ din il-persuna, din l-eżekuzzjoni mhijiex permessa; jekk ma tintbagħatx konferma mingħand tabib jew jekk ikollu dubju dwar il-korrettezza ta’ din il-konferma, l-uffiċjal ġudizzjarju jfittex l-opinjoni ta’ speċjalist mediku.

Xi oġġetti li jappartjenu għad-debitur huma eżenti skont il-Kodiċi ta’ proċedura Ċivili, ara wkoll il-mistoqsija “Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?”

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 28/03/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.