Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Kif tinforza deċiżjoni ta’ qorti

Ġermanja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

Eżekuzzjoni obbligatorja (Zwangsvollstreckung) hija l-proċedura użata biex tiġi eżegwita pretensjoni tad-dritt privat b’kompulsjoni pubblika. L-Istat għandu s-setgħa li jeżegwixxi, u jopera permezz tar-rappreżentanti tiegħu b’konformità mal-awtorità sovrana tiegħu.

Dawn il-miżuri ta’ eżekuzzjoni huma disponibbli biex iġiegħlu lid-debitur jissodisfa obbligu impost fuqu biex jagħmel pagament, iwettaq azzjoni, eċċ.:

 • Ordni ta’ sekwestru (Pfändung) ta’ oġġetti
 • Ordni ta’ sekwestru ta’ ammonti riċevibbli u assi oħrajn miżmuma mid-debitur (b’mod partikulari, ordni ta’ sekwestru ta’ rikavati)
 • Dikjarazzjoni tal-assi mid-debitur (Vermögensauskunft)
 • Miżuri koerċittivi (Zwangsmaßnahmen) li jiżguraw li l-azzjonijiet jittieħdu jew iżommu lura minnhom
 • Bejgħ furzat (Zwangsversteigerung)
 • Riċevituri (Zwangsverwaltung)

Eżekuzzjoni obbligatorja fil-Ġermanja hija rregolata minn §§ 704 et seq. tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (Zivilprozessordnung – ZPO) u mill-Att dwar Bejgħ Furzat u Riċevituri (Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung – ZVG).

Ir-Regolament (UE) Nru 655/2014, li jirregola l-eżekuzzjoni transfruntiera ta’ pretensjonijiet bejn l-Istati Membri tal-UE, huwa implimentat fil-Ġermanja bi §§ 946 et seq. ZPO.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Ara l-mistoqsija 3 hawn taħt.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

 • Id-deċiżjonijiet ġudizzjarji u mhux ġudizzjarji huma t-tnejn eżegwibbli?

Iva. Id-deċiżjonijiet ikkonċernati jinkludu sentenzi finali li ma għadhomx miftuħa għal appell jew li huma provviżorjament eżegwibbli (§ 704 ZPO), ordni ta’ sekwestru kawtelatorju (Arrest) u ordnijiet provviżorji (einstweilige Verfügungen, §§ 929, 936 ZPO), u d-dokumenti l-oħra eżegwibbli elenkati fi § 794 ZPO, li jinkludu mhux biss ordnijiet tal-qorti iżda anke saldi milħuqa quddiem tribunal tal-arbitraġġ (Vergleiche vor Gütestellen), saldi konklużi minn avukati (Anwaltsvergleiche), u atti notarili (notarielle Urkunden).

 • Jenħtieġ li jsir rikors għal ordni tal-qorti li tawtorizza eżekuzzjoni?

Jenħtieġ ordni tal-qorti għall-ordni ta’ sekwestru ta’ pretensjonijiet u assi oħrajn miżmuma mid-debitur, għal miżuri koerċittivi biex jiżguraw li azzjonijiet jittieħdu u jżommu lura minnhom, u għal eżekuzzjoni obbligatorja kontra proprjetà immobbli skont l-Att dwar Irkanti Pubbliċi u Riċevituri.

 • Liema qorti hija kompetenti biex tordna eżekuzzjoni?

Għall-ordni ta’ sekwestru ta’ pretensjonijiet tad-debitur: il-qorti lokali (Amtsgericht) għall-post fejn jgħix id-debitur.

Biex miżuri koerċittivi jiżguraw li l-azzjonijiet jittieħdu jew iżommu lura minnhom: il-qorti ġenerali xierqa.

Għal bejgħ furzat u riċevituri: il-qorti lokali għall-post fejn tinsab il-proprjetà.

 • Status u setgħat tal-uffiċjal ġudizzjarju

Uffiċjal ġudizzjarju (Gerichtsvollzieher) huwa uffiċjal tal-qorti f’Land, u huwa taħt il-funzjoni superviżorja tal-imħallef li jippresjedi l-qorti lokali. Madankollu, huwa funzjonalment indipendenti fl-eżerċizzju tal-obbligi ta’ eżekuzzjoni tiegħu: din il-funzjoni amministrattiva ma tistax tintuża biex teżerċita influwenza fuqu. Il-miżuri meħuda u d-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż imfassla mill-uffiċjal ġudizzjarju jistgħu jiġu kkontestati billi titressaq oġġezzjoni (Erinnerung). L-istess japplika jekk l-uffiċjal ġudizzjarju jirrifjuta li jeżegwixxi l-ordni. L-oġġezzjoni tinstema’ mill-qorti b’ġuriżdizzjoni għall-eżekuzzjoni.

L-uffiċjal ġudizzjarju huwa responsabbli li jeżegwixxi sentenzi fi kwistjonijiet ċivili skont il-Ktieb 8 taż-ZPO. L-attenzjoni hija fuq l-eżekuzzjoni kontra l-proprjetà mobbli. Hawnhekk l-uffiċjal ġudizzjarju fil-prinċipju jippermetti li d-debitur iħallas bi ħlasijiet parzjali, u huwa responsabbli li jiżgura li l-proċedura tal-eżekuzzjoni tiġi konkluża fil-ħin u b’mod effettiv. Wieħed mill-obbligi primarji tiegħu huwa li jieħu dikjarazzjoni tal-assi taħt ġurament mingħand id-debitur. Oqsma oħra ta’ kompetenza jinkludu:

 • Jirkupra proprjetà mobbli u immobbli (żgumbrament).
 • Jegħleb ir-reżistenza min-naħa tad-debitur għal azzjonijiet li huwa rikjest li jippermetti.
 • Joffri s-servizz, fuq talba ta’ parti, ta’ dokumenti rikjesti għall-eżekuzzjoni obbligatorja.
 • Jeżegwixxi l-ordnijiet għal ordni ta’ sekwestru kawtelatorju u ordnijiet provviżorji (meta din ma tkunx kwistjoni għall-qorti).
 • Jeżegwixxi mandat ta’ arrest wara rifjut ta’ forniment tad-dikjarazzjoni tal-assi.
 • Ir-rikors għal eżekuzzjoni jrid isir mingħand operatur fil-qasam tal-ġustizzja?

Il-qorti b’ġuriżdizzjoni f’rikorsi għal eżekuzzjoni normalment hija l-qorti lokali, meta r-rappreżentanza legali ma tkunx obbligatorja.

Biex miżuri koerċittivi jiżguraw li l-azzjonijiet jittieħdu jew iżommu lura minnhom, irid isir rikors quddiem il-qorti ġenerali xierqa, li f’ċerti ċirkustanzi tista’ tkun qorti superjuri(il-qorti reġjonali (Landgericht)), meta fil-prinċipju r-rappreżentanza legali hija meħtieġa.

Spejjeż ta’ miżuri ta’ eżegwibbiltà

Il-liġi tipprevedi metodi differenti ta’ eżegwibbiltà, skont il-pretensjoni li trid tiġi żgurata. Il-miżuri ta’ eżegwibbiltà differenti għandhom spejjeż differenti:

 • a. Ordni ta’ sekwestru ta’ oġġetti

Meta d-dritt għal pagament ta’ somma ta’ flus speċifika jiġi aċċettat, il-kreditur jista’ jitlob lill-uffiċjal ġudizzjarju biex jeżegwixxi l-pagament. Miżata ta’ EUR 26 hija pagabbli għal ordni ta’ sekwestru tal-proprjetà mobbli tad-debitur mill-uffiċjal ġudizzjarju, skont il-punt 205 tal-iskeda tal-miżati (Kostenverzeichnis – KV) annessa mal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Uffiċjali Ġudizzjarji (Gerichtsvollzieherkostengesetz – GvKostG). Għall-bejgħ tal-oġġetti sekwestrati, għal irkant pubbliku (li jista’ jkun irkant lokali jew irkant fuq l-internet aċċessibbli għall-pubbliku permezz ta’ pjattaforma tal-irkant), jew għal realizzazzjoni f’xi forma oħra, hemm miżata addizzjonali ta’ EUR 52 li hija pagabbli skont il-punt 300 tal-iskeda tal-miżati . Jiġi impost ukoll ħlas addizzjonali għall-ħin, skont il-punt 500 tal-iskeda, jekk ir-rapport imfassal mill-uffiċjal ġudizzjarju jindika li l-eżekuzzjoni tal-att uffiċjali tkun ħadet iktar minn tliet sigħat. Il-ħlas addizzjonali jammonta għal EUR 20 għal kull siegħa addizzjonali jew frazzjoni minnha. Barra minn hekk, hemm l-ispejjeż tal-uffiċjal ġudizzjarju, speċjalment fil-forma ta’ spejjeż tal-ivvjaġġar (il-punt 711 tal-iskeda tal-miżati).

 • b. Ordni ta’ sekwestru ta’ pretensjonijietmiżmuma mid-debitur:

Ordni biex titħallas somma ta’ flus tista’ tiġi żgurata wkoll permezz ta’ rikors quddiem il-qorti għal ordni ta’ sekwestru ta’ pretensjoni miżmuma mid-debitur (pereżempju għall-pagament ta’ rikavati) u ċ-ċessjoni tagħha lill-kreditur, b’pagamenti li jitnaqqsu mid-dejn (zur Einziehung, “għall-ġbir”) jew iċ-ċessjoni sservi ta’ saldu tal-pretensjoni tal-kreditur fuq id-debitur (an Zahlungs statt, “minflok pagament”) (§§ 829, 835 ZPO). Bħala regola, ordni ta’ sekwestru u ċessjoni ta’ pretensjoni isir rikors għalihom b’mod konġunt u kkombinat f’deċiżjoni ta’ ordni ta’ sekwestru u ċessjoni. Madankollu, miżata ta’ EUR 20 biss hija pagabbli għall-proċedimenti fuq ir-rikorsi, skont il-punt 2111 tal-iskeda tal-miżati (Kostenverzeichnis – KV) annessi mal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Uffiċjali Ġudizzjarji (Gerichtsvollzieherkostengesetz – GvKostG). L-ispejjeż, inkluż l-ispejjeż tan-notifika tad-deċiżjoni tal-qorti, jiġu imposti separatament, skont il-Parti 9 tal-istess skeda ta’ miżati.

 • c. Teħid ta’ dikjarazzjoni ta’ assi

L-uffiċjal ġudizzjarju jimponi miżata ta’ EUR 33 biex tittieħed dikjarazzjoni ta’ assi, skont il-punt 260 tal-iskeda tal-miżati annessa mal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Uffiċċjali Ġudizzjarji.

 • d. Eżekuzzjoni kontra proprjetà immobbli

L-eżekuzzjoni obbligatorja kontra l-proprjetà immobbli tad-debitur tieħu l-forma ta’ self ipotekarju mdaħħal fir-reġistru tal-artijiet, jew bejgħ furzat jew riċevituri tal-proprjetà.

Għad-dħul ta’ self ipotekarju fir-reġistru tal-artijiet biex tiġi żgurata pretensjoni, miżata hija pagabbli, skont il-punt 14121 tal-iskeda tal-miżati annessa mal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti u tan-Nutara (Gerichts- und Notarkostengesetz – GNotKG), bir-rata ta’1 % tal-valur tal-pretensjoni biex tiġi żgurata (§ 53(1) tal-Att). Fl-Anness 1 hemm tabella tal-miżati għal valuri sa massimu ta’ EUR 3 miljun.

Il-miżati tal-qorti għal proċeduri skont l-Att dwar Bejgħ Furzat u Riċevituri huma determinati mill-Parti 2, Taqsima 2, Subpartijiet 1 u 2 tal-iskeda tal-miżati annessa mal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti. Miżata ta’ EUR 100 hija pagabbli għal deċiżjoni dwar rikors għal ordni għall-bejgħ furzat ta’ art jew dwar rikjesta bħala intervenjent fil-proċeduri. Hemm ukoll miżata għall-proċeduri bħala tali, miżata biex jinżamm mill-inqas irkant wieħed bi proċedura miftuħa, miżata biex jiġi konkluż il-bejgħ, u miżata biex jitqassmu r-rikavati; kull waħda minn dawn il-miżati tammonta għal 0.5 %. Il-miżati għall-proċeduri u biex jinżamm l-irkant huma determinati b’referenza għall-valur tal-proprjetà aċċettata mill-qorti ta’ eżekuzzjoni (valur tas-suq, § 54(1) tal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti). Il-miżati biex jiġi konluż il-bejgħ u jitqassmu r-rikavati huma determinati abbażi tal-offerta rebbieħa, wara li jitnaqqas l-imgħax, inkluż il-valur ta’ kwalunkwe drittijiet pendenti skont it-termini tal-irkant (§ 54(2) u (3) tal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti). Fl-Anness 2 hemm tabella tal-miżati għal valuri sa massimu ta’ EUR 500 000. Apparti l-miżati, l-ispejjeż imġarrba fil-proċeduri jiġu imposti separatament, skont il-Parti 9 tal-iskeda tal-miżati annessa mal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti; dawn jinkludu l-ispejjeż pagabbli għall-valwazzjoni ta’ stħarriġ tal-valur tas-suq tal-proprjetà skont l-Att dwar ir-Remunerazzjoni Ġudizzjarja u l-Kumpens (Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz – JVEG) (il-punt 9005 tal-iskeda tal-miżati annessa mal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti).

Miżata ta’ EUR 100 hija pagabbli għal deċiżjoni dwar ir-rikors għal ordni ta’ riċevitura jew dwar rikjesta bħala intervenjent fil-proċeduri. Ir-riċevitura stess hija soġġetta għal miżata annwali bir-rata ta’ 0.5 %, b’minimu ta’ EUR 120 b’mod ġenerali u minimu ta’ EUR 60 f’kull wieħed mill-ewwel u l-aħħar snin kalendarji. L-ammont tal-miżata huwa determinat b’referenza għad-dħul totali mir-riċevitura (§ 55 tal-Att dwar l-ispejjeż tal-Qorti).

 • e. Rkupru u miżuri koerċittivi li jiżguraw li l-azzjonijiet jittieħdu, jiġu permessi jew iżommu lura minnhom

Jekk id-debitur ikun rikjest li jċedi l-proprjetà mobbli, il-proprjetà trid tiġi rkuprata mingħand id-debitur permezz tal-uffiċjal ġudizzjarju u tgħaddi għand il-kreditur. Għal dan l-att uffiċjali, l-uffiċjal ġudizzjarju jimponi miżata ta’ EUR 26, skont il-punt 221 tal-iskeda tal-miżati annessa mal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Uffiċjali Ġudizzjarji. Apparti din il-miżata, jiġi impost ħlas addizzjonali għall-ħin, skont il-punt 500 tal-iskeda, jekk ir-rapport imfassal mill-uffiċjal ġudizzjarju jindika li l-eżekuzzjoni tal-att uffiċjali tkun ħadet iktar minn tliet sigħat. Il-ħlas addizzjonali jammonta għal EUR 20 għal kull siegħa addizzjonali jew frazzjoni minnha.

Jekk id-debitur ikun meħtieġ iċedi proprjetà immobbli, l-uffiċjal ġudizzjarju irid jieħu l-pussess mingħand id-debitur u jagħti l-pussess lill-kreditur (żgumbrament). Tiġi imposta miżata ta’ EUR 98 skont il-punt 240 tal-iskeda tal-miżati annessa mal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Uffiċċjali Ġudizzjarji. Hawnhekk ukoll jiġi impost ħlas addizzjonali ta’ EUR 20 għall-ħin, skont il-punt 500 tal-iskeda, għal kull siegħa addizzjonali jew frazzjoni minnha, jekk l-eżekuzzjoni tal-att uffiċjali tieħu aktar minn tliet sigħat. Barra minn hekk, jiġu imposti wkoll l-ispejjeż tal-uffiċjal ġudizzjarju, inkluż l-ispejjeż tas-servizzi meħtieġa pprovduti minn partijiet terzi, bħall-ġarr jew is-servizzi ta’ ħaddied li jagħmel u jsewwi s-serraturi.

Fil-proċeduri quddiem il-qorti biex iġiegħlu t-twettiq ta’ azzjoni (jekk tista’ titwettaq biss mid-debitur jew jekk tista’ titwettaq minn persuna oħra f’postu), biex jippermettu azzjoni, jew biex iżommu lura minn azzjoni, hemm miżata tal-qorti pagabbli li tammonta għal EUR 20 f’kull każ, skont il-punt 2111 tal-iskeda tal-miżati annessa mal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Il-kreditur irid ikollu fil-pussess tiegħu dokument ta’ eżekuzzjoni li jistabbilixxi l-pretensjoni tiegħu. Dan jista’ jkun sentenza finali li ma għadhiex miftuħa għal appell jew provviżorjament eżegwibbli (§ 704 ZPO) jew wieħed mid-dokumenti elenkati fi § 794 ZPO (pereżempju saldi ġudizzjarji (gerichtlicher Vergleich), ordni ta’ eżekuzzjoni (Vollstreckungsbescheid), jew att notarili). Bħala regola ġenerali d-dokument irid ikun fih ċertifikat ta’ eżegwibbiltà tal-qorti (Vollstreckungsklausel) u jrid ikun ġie nnotifikat lid-debitur. Ċertifikat ta’ eżegwibbiltà tal-qorti huwa meħtieġ biss f’każijiet eċċezzjonali għal ordnijiet ta’ eżekuzzjoni, ordnijiet ta’ sekwestru provviżorji u ordnijiet provviżorji (§ 796 ZPO; §§ 929(1), 936 ZPO).

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

L-assi mobbli, il-pretensjonijiet u drittijiet oħra ta’ proprjetà u proprjetà immobbli tad-debitur jistgħu jkunu soġġetti għal eżekuzzjoni.

§ 811 ZPO jispeċifika l-assi mobbli li ma jistgħux jiġu sekwestrati; l-għan huwa li d-debitur u l-unità domestika tiegħu jitħallew iżommu l-minimu essenzjali għal użu personali jew professjonali.

Japplikaw ukoll resrizzjonijiet fuq l-ordni ta’ sekwestru għad-dħul li jkun qala’ d-debitur. §§ 850 et seq. ZPO jipprevedu ċerti ammonti li ma jistgħux jiġu sekwestrati, billi d-debitur għandu bżonnhom biex jipprovdi għas-sussistenza tiegħu. Bilanċi ta’ kreditu jistgħu jiġu protetti f’“kont eżenti mis-sekwestru” (Pfändungsschutzkonto, § 850k ZPO). Ċerti ammonti eżenti mis-sekwestru jinżammu f’dawn il-kontijiet irrispettivament mill-oriġini tal-bilanċ ta’ kreditu.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

 • Rigward id-debitur

L-eżekuzzjoni kontra l-proprjetà mobbli tad-debitur isseħħ permezz ta’ ordni ta’ sekwestru u r-realizzazzjoni tal-proprjetà sekwestrata. Il-pretensjonijiet u d-drittijiet miżmuma mid-debitur kontra partijiet terzi huma sekwestrati b’inġunzjoni ta’ eżekuzzjoni. Fiż-żewġ każijiet, l-ordni ta’ sekwestru huwa att uffiċjali li jwassal għall-konfiska tal-oġġett issekwestrat. Fost effetti oħrajn, il-konfiska ċċaħħad lid-debitur mill-kontroll tal-oġġett.

 • Rigward partijiet terzi

Jekk l-uffiċjal ġudizzjarju jkun issekwestra l-proprjetà immobbli li tkun tappartjeni mhux għad-debitur iżda għal parti terza, il-parti terza tista’ topponi s-sekwestru tal-proprjetà tiegħu permezz ta’ oġġezzjoni ta’ parti terza (Drittwiderspruchsklage).

Meta l-pretensjonijiet miżmuma mid-debitur kontra parti terza jiġu sekwestrati u ċeduti, il-parti terza ma tibqax tħallas lid-debitur; hija tista’ tħallas pretensjoni li tkun ġiet ċeduta lil kreditur għal tnaqqis mill-pretensjoni tad-debitur lill-kreditur biss, u dan jirrilaxxaha mid-dejn tagħha. Parti terza li tikser dan l-obbligu tiffaċċja r-riskju ta’ azzjoni għal danni.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Il-pretensjonijiet li ma għadhomx miftuħa għal appell u l-pretensjonijiet taħt saldi jew atti eżegwibbli huma soġġetti għal perjodu ta’ limitazzjoni ta’ 30 sena skont § 197 tal-Kodiċi Ċivili (BGB). Il-kreditur jista’ jibda proċeduri ta’ eżekuzzjoni fi kwalunkwe żmien matul dak il-perjodu.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Ma hemm l-ebda proċedura skont il-liġi Ġermaniża biex tingħata eżekuzzjoni.

Id-debitur jista’ joġġezzjona għall-miżuri meħuda kontrih bħala parti mill-proċeduri ta’ eżekuzzjoni. Jista’ joġġezzjona (Erinnerung) kontra l-manjiera tal-eżekuzzjoni. Jista’ jressaq ilment immedjat (Beschwerde) kontra deċiżjoni meħuda fi proċeduri fejn ma tkun saret l-ebda seduta tas-smigħ. Dan l-ilment jista’ jitressaq f’perjodu ta’ ġimagħtejn quddiem il-qorti li jopponi għad-deċiżjoni tagħha, u dan jista’ jreġġa’ lura d-deċiżjoni tagħha stess, jew quddiem il-qorti reġjonali, bħala qorti tal-appell.

Ir-rikors ta’ dan ir-rimedju ma għandu l-ebda impatt immedjat fuq il-kontinwazzjoni tal-proċeduri ta’ eżekuzzjoni mibdija; ma hemm l-ebda effett sospensiv.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Ara l-mistoqsija 4 hawn fuq.

Anness 1

Valur kummerjċali sa massimu ta’ EUR ...

Miżata
Tabella B
EUR …

Valur kummerjċali sa massimu ta’
EUR …

Miżata
Tabella B
EUR …

Valur kummerjċali sa massimu ta’ EUR ...

Miżata
Tabella B
EUR …

500

15.00

200 000

435.00

1 550 000

2 615.00

1 000

19.00

230 000

485.00

1 600 000

2 695.00

1 500

23.00

260 000

535.00

1 650 000

2 775.00

2 000

27.00

290 000

585.00

1 700 000

2 855.00

3 000

33.00

320 000

635.00

1 750 000

2 935.00

4 000

39.00

350 000

685.00

1 800 000

3 015.00

5 000

45.00

380 000

735.00

1 850 000

3 095.00

6 000

51.00

410 000

785.00

1 900 000

3 175.00

7 000

57.00

440 000

835.00

1 950 000

3 255.00

8 000

63.00

470 000

885.00

2 000 000

3 335.00

9 000

69.00

500 000

935.00

2 050 000

3 415.00

10 000

75.00

550 000

1 015.00

2 100 000

3 495.00

13 000

83.00

600 000

1 095.00

2 150 000

3 575.00

16 000

91.00

650 000

1 175.00

2 200 000

3 655.00

19 000

99.00

700 000

1 255.00

2 250 000

3 735.00

22 000

107.00

750 000

1 335.00

2 300 000

3 815.00

25 000

115.00

800 000

1 415.00

2 350 000

3 895.00

30 000

125.00

850 000

1 495.00

2 400 000

3 975.00

35 000

135.00

900 000

1 575.00

2 450 000

4 055.00

40 000

145.00

950 000

1 655.00

2 500 000

4 135.00

45 000

155.00

1 000 000

1 735.00

2 550 000

4 215.00

50 000

165.00

1 050 000

1 815.00

2 600 000

4 295.00

65 000

192.00

1 100 000

1 895.00

2 650 000

4 375.00

80 000

219.00

1 150 000

1 975.00

2 700 000

4 455.00

95 000

246.00

1 200 000

2 055.00

2 750 000

4 535.00

110 000

273.00

1 250 000

2 135.00

2 800 000

4 615.00

125 000

300.00

1 300 000

2 215.00

2 850 000

4 695.00

140 000

327.00

1 350 000

2 295.00

2 900 000

4 775.00

155 000

354.00

1 400 000

2 375.00

2 950 000

4 855.00

170 000

381.00

1 450 000

2 455.00

3 000 000

4 935.00

185 000

408.00

1 500 000

2 535.00Anness 2

Ammont mitlub sa massimu ta’ EUR ...

Miżata
EUR ...

Ammont mitlub sa massimu ta’ EUR ...

Miżata
EUR ...

500

35.00

50 000

546.00

1 000

53.00

65 000

666.00

1 500

71.00

80 000

786.00

2 000

89.00

95 000

906.00

3 000

108.00

110 000

1 026.00

4 000

127.00

125 000

1 146.00

5 000

146.00

140 000

1 266.00

6 000

165.00

155 000

1 386.00

7 000

184.00

170 000

1 506.00

8 000

203.00

185 000

1 626.00

9 000

222.00

200 000

1 746.00

10 000

241.00

230 000

1 925.00

13 000

267.00

260 000

2 104.00

16 000

293.00

290 000

2 283.00

19 000

319.00

320 000

2 462.00

22 000

345.00

350 000

2 641.00

25 000

371.00

380 000

2 820.00

30 000

406.00

410 000

2 999.00

35 000

441.00

440 000

3 178.00

40 000

476.00

470 000

3 357.00

45 000

511.00

500 000

3 536.00

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 18/01/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.