Kif tinforza deċiżjoni ta’ qorti

Greċja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

L-infurzar huwa s-sodisfar infurzat ta’ pretensjoni sostantiva inkorporata f’titolu eżegwibbli bl-assistenza tal-awtoritajiet pubbliċi. Il-mezzi segwenti huma użati għall-infurzar:

 • it-tneħħija ta’ beni mobbli bil-forza
 • l-iżgumbrament minn proprjetà immobbli bil-forza
 • sekwestru
 • priġunerija
 • multi
 • amministrazzjoni obbligatorja
 • obbligu li jsiru dikjarazzjonijiet b’ġurament

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Kif definit fil-Proċedura tal-Kodiċi Ċivili [l-ġdida] (l-Artikoli 927-931 CCP), l-infurzar huwa eżerċitat minn individwu intitolat li jagħmel dan, li, fuq il-kopja uffiċjali (Apógrafo), jagħti l-ordni korrispondenti lil bailiff speċifiku u jispeċifika kif u, jekk possibbli, l-oġġetti li fuqhom l-ordni tkun se tiġi eżegwita. Fil-każ ta’ sekwestru, huma jinnominaw bħala irkantatur lil nutar tar-reġjun fejn ikun se jsir is-sekwestru. L-ordni trid tkun iddatata u ffirmata mill-benefiċjarju jew minn rappreżentant tagħhom. L-ordni tagħti l-awtorità li jitwettqu l-atti kollha ta’ infurzar, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fiha.

Il-bailiff li lilu tiġi kkonsenjata l-kopja uffiċjali b’ordni ta’ eżekuzzjoni tal-infurzar għandu s-setgħa li jirċievi l-ħlasijiet u jagħti rċevuta bil-miktub u wkoll li jċedi l-kopja uffiċjali jekk id-dispożizzjoni tkun ġiet imwettqa b’mod sħiħ. Il-bailiff jista’ wkoll jaċċetta ħlas parzjali, u f’dak il-każ iridu jagħtu rċevuta u jinnutaw dan fuq il-kopja uffiċjali. Ħlas parzjali ma jimpedix il-progress tal-infurzar.

Il-bailiff għandu l-awtorità, jekk meħtieġ għall-finijiet tal-infurzar, li jidħol fid-dar jew f’binjiet oħra miżmuma mid-debitur, li jiftaħ bibien u jinvestiga, u li jiftaħ għamara, utensili jew kontenituri magħluqa. Il-bailiff jista’ jitlob l-assistenza tal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi (normalment il-pulizija), li jridu jipprovdu assistenza.

Jekk id-debitur jirreżisti matul l-infurzar, il-bailiff jista’ juża l-forza kontra dik ir-reżistenza, u jsejjaħ lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi (normalment il-pulizija) għall-assistenza.

Il-bailiff ifassal rapport għal kull att tal-proċedura ta’ infurzar. Jekk l-infurzar ma jiġix effettwat, il-bailiff ifassal rapport li jiddikjara r-raġunijiet. Għal kull reat li jitwettaq matul l-infurzar, il-bailiff irid iħejji rapport u jippreżentah lill-prosekutur kompetenti.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

Titolu eżegwibbli huwa dokument pubbliku li jiċċertifika pretensjoni u jippermetti lill-benefiċjarju allegat sabiex jitlob il-konformità tad-debitur mal-kontenut tiegħu permezz ta’ infurzar. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu ssodisfati huma l-eżistenza tat-titolu u l-validità tal-pretensjoni.

3.1 Il-proċedura

L-infurzar huwa att ta’ ġustizzja, li l-għan tiegħu huwa li jipprovdi protezzjoni legali, u mhuwiex att amministrattiv. Ir-rikorsi indirizzati lill-uffiċjali tal-infurzar u kull att ta’ infurzar huma atti proċedurali. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu ssodisfati għall-finijiet tal-infurzar huma dawn li ġejjin:

 • il-ġuriżdizzjoni u l-kompetenza tal-aġenti tal-infurzar
 • il-locus standi tal-litigant
 • il-kompetenza li jieħu sehem fil-proċedimenti tal-qorti
 • il-kompetenza li jaġixxi f’isem klijent
 • l-eżistenza ta’ interess leġittimu
 • il-kapaċità li jħarrek u li jiġi mħarrek
 • l-eżistenza ta’ titolu eżegwibbli
 • l-eżistenza ta’ pretensjoni li tista’ tiġi ssodisfata permezz ta’ infurzar

Huwa possibbli li jiġu infurzati deċiżjonijiet kemm ġudizzjarji kif ukoll mhux ġudizzjarji mingħajr ma jkun dejjem neċessarju li jsir rikors għal ordni tal-qorti li tawtorizza l-infurzar. Dawn li ġejjin huma titoli eżekuttivi:

 • sentenzi finali mill-qrati Griegi
 • deċiżjonijiet mill-qrati Griegi li jkunu ddikjarati provvizorjament eżegwibbli
 • aġġudikamenti tal-arbitraġġ
 • rekords tal-qrati Griegi li jkun fihom soluzzjoni ta’ tilwim jew li jiddeterminaw l-ispejjeż tal-qorti
 • atti notarizzati
 • ordnijiet ta’ ħlas magħmula minn imħallfin Griegi
 • ordnijiet ta’ żgumbrament ta’ kerrejja
 • titoli barranin dikjarati bħala eżegwibbli
 • ordnijiet u atti ddikjarati mil-liġi bħala titoli eżegwibbli

L-uffiċjali tal-infurzar jinqasmu f’uffiċjali tal-infurzar diretti u indiretti. L-uffiċjali diretti huma appuntati mill-kreditur petizzjonant. Dawn huma a) bailiffs, li huma uffiċjali pubbliċi li ma jirċevux paga li għandhom is-setgħa li jieħdu azzjoni sabiex jissekwestraw beni fil-pussess tad-debitur, jissekwestraw proprjetà, bastimenti jew inġenji tal-ajru li jkunu proprjetà tad-debitur, jeffettwaw infurzar dirett, jarrestaw debituri li jkun ġie ordnat l-arrest tagħhom u jħejju subbasta, b) nutara, jew imħallfin tal-qrati ċivili distrettwali li jissostitwixxuhom, li jkollhom is-setgħa li jwettqu s-subbasta volontarja jew sfurzata tal-assi ssekwestrati tad-debitur u li jqassmu d-dħul minnha billi jfasslu lista ta’ gradazzjoni. L-uffiċjali indiretti huma l-pulizija, il-forzi armati, u x-xhieda tal-bailiff li jikkollaboraw meta tiġi offruta jew mhedda reżistenza għall-infurzar. Dawn l-uffiċjali kollha huma responsabbli għal kull ksur bi ħsieb tal-obbligi tagħhom fit-twettiq tad-dmirijiet tagħhom.

L-ordni ta’ infurzar innifisha hija maħruġa mill-persuna li għandha d-dritt li twettaqha, jiġifieri r-rikorrent, jew ir-rappreżentant tiegħu, li jista’ jkun, imma mhux bilfors ikun, avukat. L-ispejjeż bażiċi tal-infurzar huma kif ġej:

 • il-miżata tal-bailiff għas-sekwestru għal pretensjonijiet ta’ mhux aktar minn EUR 590: EUR 53, għal pretensjonijiet ta’ bejn EUR 591 u EUR 6 500: EUR 53 u ħlas addizzjonali ta’ 2,5 % fuq l-ammont, u għal pretensjonijiet ta’ EUR 6 500 jew aktar: EUR 53 u ħlas addizzjonali ta’ 1 % fuq l-ammont, b’limitu massimu ta’ EUR 422 għal kull proprjetà, bastiment jew inġenju tal-ajru ssekwestrati;
 • il-miżata tal-bailiff għat-tħejjija ta’ kull programm ta’ subbasta jew ta’ subbasta ripetuta jew taqsira ta’ rapport tas-sekwestru għal pretensjonijiet sa EUR 590 = EUR 53, għal pretensjonijiet ta’ bejn EUR 591 u EUR 6 500 = 2 %, u għal pretensjonijiet ta’ EUR 6 501 jew aktar = 1 %, b’massimu ta’ EUR 210;
 • il-miżata tal-irkantatur = EUR 30;
 • il-miżata tal-bailiff għal kull att ta’ infurzar ieħor = bejn EUR 240 u EUR 400 kif maqbul bejn il-bailiff u l-klijent tiegħu;
 • il-miżata tax-xhieda tal-bailiff = EUR 30 kull wieħed u EUR 60 jekk ix-xhud ikun bailiff;
 • jekk l-infurzar jiġi kkanċellat, il-miżati tal-bailiff jonqsu b’50 %;
 • EUR 0,50 għal kull kilometru li l-bailiff u x-xhieda jkunu jeħtieġu li jivvjaġġaw mill-post fejn ikunu bbażati sabiex iwettqu xi att;
 • miżata speċjali tal-bailiff li tiddependi fuq il-grad ta’ kumplessità tal-infurzar: kif maqbul bejn il-bailiff u l-klijent tiegħu (dan qatt ma jitħallas mill-persuna li kontra tagħha jkun indirizzat l-infurzar);

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Kundizzjonijiet sostantivi għall-infurzar huma:

 • l-eżistenza ta’ interess leġittimu, jiġifieri l-ħtieġa għall-att ta’ infurzar u l-protezzjoni legali li jipprovdi;
 • il-validità tal-pretensjoni;

L-iskop tar-regolamentazzjoni tal-liġi dwar l-infurzar huwa li jiġu bbilanċjati l-kunflitti ta’ interessi bejn il-kredituri fuq naħa u d-debituri jew partijiet terzi fuq in-naħa l-oħra fiċ-ċirkostanzi. Il-kriterji li l-qrati japplikaw sabiex jagħtu miżura ta’ infurzar huma:

 • sodisfazzjon rapidu tal-kredituri bi ftit spejjeż
 • protezzjoni tad-drittijiet ta’ personalità u tal-interessti leġittimi in ġenerali tad-debitur
 • koinċidenza tal-interessi tal-kreditur u tad-debitur fir-rigward tal-ħtieġa li jinkiseb l-aħjar prezz possibbli fis-subbasta
 • protezzjoni tal-interessi ta’ partijiet terzi

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

L-oġġett tal-miżuri ta’ infurzar jista’ jkun il-proprjetà tad-debitur u/jew id-debitur innifsu. Miżuri ta’ infurzar huma atti materjali minn uffiċjali li jkunu ngħataw awtorità għal dan l-għan; huma jirriżultaw direttament jew indirettament fis-sodisfar ta’ pretensjonijiet b’infurzar mill-Istat. Azzjoni ta’ infurzar tista’ tittieħed kontra l-assi li ġejjin:

 • proprjetà mobbli f’idejn id-debitur jew f’idejn il-kreditur jew f’idejn parti terza li tkun lesta li tittrasferihom;
 • id-drittijiet ta’ proprjetà in rem tad-debitur fuq proprjetà mobbli ta’ partijiet terzi;
 • flus;
 • pretensjonijiet ta’ flus kontra partijiet terzi miżmuma mill-persuna suġġetta għall-infurzar;
 • proprjetà immobbli li hija proprjetà tad-debitur jew id-drittijiet ta’ proprjetà tad-debitur in rem;
 • bastimenti;
 • inġenji tal-ajru;
 • drittijiet ta’ proprjetà intellettwali, privattivi, drittijiet tal-films.

Azzjoni ta’ infurzar ma tistax tittieħed kontra dawn li ġejjin:

 • l-effetti personali tad-debitur u tal-familja tiegħu;
 • ikel u karburant meħtieġa mid-debitur u l-familja tiegħu;
 • medalji, memorabilja, manuskritti, korrispondenza, rekords tal-familja u kotba tan-negozju;
 • kotba, strumenti mużikali, xogħlijiet tal-arti;
 • għodod, makkinarju, kotba jew oġġetti oħra meħtieġa minn persuni li jaħdmu għall-għajxien tagħhom;
 • prodotti li jitħassru;
 • ishma f’soċjetajiet;
 • benefiċċji statutorji ta’ manteniment;
 • Salarji, pensjonijiet jew benefiċċji tal-assigurazzjoni.

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

Id-debitur irid jikkonforma mad-deċiżjoni li tordna l-miżura ta’ infurzar, u dan iridu jagħmluh ukoll il-partijiet terzi kollha. Jekk issir reżistenza waqt l-infurzar, il-bailiff jista’ juża l-forza kontriha u, fl-istess waqt, isejjaħ lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi. Il-bailiff jista’ jqabbad żewġ xhieda adulti jew bailiff ieħor. F’każ ta’ nuqqas ta’ konformità mid-debitur:

 • jekk id-debitur jonqos fl-obbligu tiegħu li jeffettwa att li jista’ jkun ukoll effettwat minn terza persuna, il-kreditur huwa intitolat li jeffettwa l-att għas-spejjeż tad-debitur;
 • jekk id-debitur jonqos fl-obbligu tiegħu li jeffettwa att li ma jistax jitwettaq minn terza persuna u li jiddependi biss fuq jekk huwiex lest li jwettqu jew le, il-qorti tordnalu jeffettwa l-att u, jekk ma jagħmilx dan, tagħtih sentenza ta’ multa għall-benefiċċju tal-kreditur, u għal priġunerija;
 • jekk id-debitur ikun obbligat li ma jwettaqx xi att, jew li jaċċetta li jsir xi att, il-qorti tista’ tagħmel kull ksur suġġett għal multa għall-benefiċċju tal-kreditur u għal priġunerija.

L-ebda waħda mill-każijiet ta’ hawn fuq ma taffettwa d-dritt tal-kreditur li jitlob il-kumpens stipulat skont il-liġi sostantiva għal telf sofrut b’riżultat tan-nuqqas ta’ konformità mid-debitur. Huwa possibbli fil-prinċipju li d-debitur jiddisponi minn xi assi; madankollu, jekk l-assi jkun ġie ssekwestrat, id-disponiment tiegħu jkun null u bla effett fir-rigward tal-persuna li kkonfiskatu u fir-rigward tal-kredituri li jkunu ppreżentaw il-pretensjonijiet tagħhom.

Jekk l-infurzar ikun dirett lejn il-kontijiet tal-bank tad-debitur, il-bank mhuwiex obbligat li jiddivulga d-dettalji eżatti tagħhom lill-petizzjonant; jekk, madankollu, dokument li jikkonfiska pretensjonijiet monetarji f’idejn id-debitur jiġi nnotifikat lil bank, id-disponiment tal-ammont issekwestrat huwa projbit u jkun null u bla effett fir-rigward tal-persuna li ssekwestratu, u l-bank irid jiddikjara fi żmien tmint ijiem min-notifika tal-att ta’ konfiska jekk il-pretensjoni ssekwestrata (flus depożitati f’kont tal-bank) tkunx teżisti u, jekk din tkun tissodisfa l-persuna li qabditha, irid iħallashom is-somma ta’ flus.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Ma hemm l-ebda dispożizzjoni fil-prinċipju li timponi xi perjodu ta' preskrizzjoni fuq il-petizzjonant; hemm ċerti restrizzjonijiet ta’ żmien, iżda dawn huma skadenzi li qabilhom atti speċifiċi ma jistgħux jiġu effettwati validament, pjuttost milli limiti ta’ żmien vinkolanti, u ma jistipulawx direttament punt wara liema l-petizzjonant ma jkunx jista’ aktar jieħu azzjoni. Id-dispożizzjoni li biha atti individwali differenti jridu jiġu effettwati f’ċertu perjodu wara s-sekwestru jew qabel subbasta ma tibdilx il-bażi tas-sistema. Sabiex jiġi evitat li l-proċedura ddum b’mod indefinit, hemm biss limitu ta’ żmien massimu ta’ sena, wara liema ma jistax isir aktar sekwestru jew atti oħra fuq il-bażi tal-istess ordni, u ma tistax issir subbasta fuq il-bażi tas-sekwestru li, minħabba li jkun skada dan il-limitu ta’ żmien, ikun treġġa’ lura b’deċiżjoni tal-qorti.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

L-uniku rimedju kontra l-proċedura tal-infurzar huwa rikors biex titwarrab is-sentenza awtomatika, li jista’ jiġi ppreżentat mill-persuna li kontriha huwa dirett l-infurzar jew minn kull kreditur b’interess leġittimu fi żmien 15-il jum mill-ewwel att ta’ infurzar jekk ikun jirrigwarda l-validità tat-titolu jew il-proċedimenti ta’ qabel il-proċess; sal-aħħar att ta’ infurzar jekk tkun tirrigwarda l-validità ta’ xi wieħed mill-atti tal-infurzar, mill-ewwel att sal-aħħar wieħed; u sitt xhur wara li kien effettwat l-aħħar att ta’ infurzar jekk tirrigwarda l-validità ta’ dak l-att. Rikorsi biex titwarrab sentenza awtomatika jistgħu jiġu ppreżentati wkoll minn parti terza bi dritt għall-oġġett tal-infurzar li tkun saret oġġezzjoni għalih u li huma intitolati li jikkwotaw kontra l-persuna l-infurzar huwa dirett kontriha mingħajr skadenza speċifika. Il-qorti b’ġuriżdizzjoni hija l-qorti li fid-distrett tagħha jkun jinsab il-post tal-infurzar, speċifikament il-qorti ċivili distrettwali jekk it-titolu eżegwibbli jkun deċiżjoni mill-qorti distrettwali ċivili [eirinodíkeio], u l-qorti tal-ewwel istanza b’imħallef wieħed [monomelés protodíkeio] fil-każijiet l-oħra kollha. Il-fatt li jkun ġie ppreżentat rikors biex titwarrab sentenza awtomatika ma jissospendix l-infurzar; madankollu, is-sospensjoni tal-proċedura tal-infurzar tista’ tiġi ordnata b’deċiżjoni tal-qorti fuq talba tal-applikant, b’garanzija jew mingħajrha. Din id-deċiżjoni hija kkomunikata lill-uffiċjali tal-infurzar, li ma jistgħu jeffettwaw l-ebda att ta’ infurzar sakemm ma jkunux ingħataw speċifikament il-permess li jagħmlu dan fid-deċiżjoni.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Il-limitazzjonijiet li ġejjin japplikaw għall-infurzar, b’mod partikolari fir-rigward tal-proprjetà ssekwestrata: L-elementi ta’ proprjetà li ġejjin huma esklużi mis-sekwestru: (a) proprjetà li tkun sofriet dannu dirett, (b) ishma fi sħubiji, (c) pretensjonijiet ta’ manteniment li jirriżultaw mil-liġi jew minn dispożizzjoni testamentarja, kif ukoll pretensjonijiet għal kontribuzzjonijiet tal-konjuġi għall-ħtiġijiet tal-familja, (d) pretensjonijiet fuq pagi, pensjonijiet jew benefiċċji tal-assigurazjoni, sakemm ma jkunx hemm pretensjoni pendenti għall-manteniment li tirriżulta mil-liġi jew dispożizzjoni testamentarja jew biex tikkontribwixxi għall-ħtiġijiet tal-familja, f’liema każ nofs l-element tal-proprjetà jista’ jiġi ssekwestrat, filwaqt li jitqiesu l-ammonti riċevuti mid-debitur, il-grad tal-obbligi maħluqa miż-żwieġ tagħhom sabiex jiġu ssodisfati ħtiġijiet tal-familja u n-numru ta’ benefiċjarji, (e) kull tip ta’ għajnuna jew sussidji tal-UE f’idejn OPEKEPE bħala parti terza, sakemm jiġu depożitati fil-kont tal-bank tal-benefiċjarji jew b’xi mod ieħor imħallsa lilhom. L-eżenzjoni stabbilita fil-paragrafu 2 punt (d) tapplika wkoll meta l-ħlas tal-ammont isir b’depożitu f’kont tal-bank tad-debitur. L-eżenzjoni tapplika biss sal-punt li l-kont ikollu bilanċ li ma jaqbiżx, matul il-perjodu minn meta jiġi ordnat l-infurzar sal-jum tal-ħlas, l-ammont tal-pretensjoni eżentata mill-infurzar.

Minbarra dan, id-debitur għandu d-dritt li jappella kontra l-proċedura tal-infurzar b’żewġ rimedji:

(a) Rikors għal oppożizzjoni għall-Artikolu 933 tas-CCP, li jiddikjara li: Kull oġġezzjoni tal-persuna li kontriha huwa indirizzat l-infurzar u kull kreditur b’interess leġittimu, li tirrigwarda l-validità tat-titolu eżegwibbli, il-proċedura tal-infurzar jew il-pretensjoni, tista’ ssir biss b’avviż ta’ oppożizzjoni rreġistrat mal-qorti ċivili distrettwali jekk it-titolu eżegwibbli kien inħareġ minn dik il-qorti, u l-qorti tal-ewwel istanza b’membru wieħed fil-każijiet l-oħra kollha. Jekk jiġu ppreżentati diversi avviżi ta’ oppożizzjoni permezz ta’ dokumenti separati, ir-reġistratur irid jara li dawn kollha jiġu identifikati u mismugħa fl-istess seduta tal-qorti. Raġunijiet addizzjonali ta’ oppożizzjoni jistgħu jiġu ppreżentati biss f’rikors partikolari ppreżentat mas-segretarjat tal-qorti li lejha hija diretta l-oppożizzjoni, skont liema rapport huwa mfassal u kkomunikat lill-parti l-oħra mill-anqas tmint (8) ijiem qabel is-seduta. Id-diskussjoni tal-oppożizzjoni trid tiġi skedata fi żmien sittin (60) jum mill-preżentazzjoni u s-sejħa tiġi nnotifikata lill-konvenut għoxrin (20) jum qabel is-seduta. Il-qorti kompetenti lokali hija l-qorti distrettwali tal-post tal-infurzar jekk atti oħra tal-proċedura ta’ infurzar isegwu l-ordni notifikata, altrimenti l-qorti kompetenti hija l-qorti stabbilita fl-Artikolu 584. Jekk it-titolu eżegwibbli huwa sentenza jew ordni għall-ħlas, l-oġġezzjonijiet huma inammissibbli sal-punt applikabbli res judicata skont l-Artikoli 330 u 633(2)(c), rispettivament. Kontenzjonijiet dwar is-saldu tal-pretensjoni jridu jiġu dimostrati biss bil-miktub jew b’ammissjoni fil-qorti. Id-deċiżjoni dwar l-oppożizzjoni trid tiġi ppreżentata fi żmien sittin (60) jum mid-diskussjoni.

(b) Skont l-Artikolu 1000 tas-CCP, id-debitur għandu d-dritt li jitlob is-sospensjoni tas-subbasta kontrih. B’mod partikolari, fuq talba tad-debitur, li ma tiġix aċċettata jekk mhux irreġistrata ħmistax-il (15) jum tax-xogħol qabel il-jum tas-subbasta, il-qorti msemmija fl-Artikolu 933, filwaqt li tisma’ l-każ skont il-proċedimenti skont l-Artikoli 686 et seq., tista’ tissospendi l-proċedura tas-subbasta sa massimu ta’ sitt (6) xhur mid-data oriġinali tas-subbasta jekk ma jkunx hemm ir-riskju ta’ ħsara għall-kreditur tal-infurzar u fejn jista’ jiġi mistenni raġonevolment li d-debitur se jissodisfa lill-kreditur tal-infurzar f’dan il-perjodu jew li, jekk dan il-perjodu jiskadi, id-dħul mis-subbasta jkun se jiżdied. Din is-sentenza trid tingħata sa nofsinhar tal-aħħar Tnejn qabel is-subbasta u s-sospensjoni tingħata dejjem suġġett għall-ħlas ta’: (a) l-ispejjeż kollha biex titmexxa s-subbasta, li jiġu stmati fis-sentenza, u (b) mill-anqas kwart tas-somma dovuta lill-persuna li tkun qed tmexxi s-subbasta. Is-sentenza li tissospendi s-subbasta tiġi kkomunikata lill-irkantatur fl-istess jum li tingħata. Il-ħlas irid isir sal-10.00 tal-jum tas-subbasta u, jekk dan il-ħlas ma jsirx, is-subbasta ssir b’mod normali.

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 16/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.