Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Kif tinforza deċiżjoni ta’ qorti

Lussemburgu
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

Jekk debitur jonqos milli jikkonforma b’mod volontarju ma’ sentenza, ir-rikorrent jista’ jinforza l-konformità. Din hija l-eżekuzzjoni obbligatorja.

Sabiex sentenza tkun tista’ tiġi eżegwita, hija trid tinkludi klawżola ta’ eżekuzzjoni u trid tkun ġiet ikkomunikata jew innotifikata kif xieraq.

Is-saħħa eżekutorja tas-sentenza tiġi sospiża għal tmint’ijiem, li jibdew jgħoddu mid-data tas-sentenza u/jew permezz ta’ mezz effettiv ta’ oppożizzjoni, ħlief jekk id-deċiżjoni tista’ tiġi eżegwita b’mod provviżorju.

L-eżekuzzjoni obbligatorja ġeneralment tintuża sabiex jiġu rkuprati l-flus, iżda tista’ tiġi applikata sabiex jiġi eżegwit it-twettiq ta’ att.

Fil-każ ta’ persuna ordnata tħallas somma flus, it-talba tiġi eżegwita kontra l-assi tad-debitur u tissejjaħ mandat ta’ sekwestru.

Madankollu, hemm miżuri ta’ eżekuzzjoni oħrajn li huma aktar speċifiċi: mandat ta’ sekwestru, sekwestru tal-għelejjel, mandat ta’ sekwestru tal-introjtu, mandat ta’ qbid ta’ proprjetà immobbli, sekwestru, mandat ta’ sekwestru minn barra l-pajjiż (debitur ma jkunx domiċiljat fil-pajjiż tal-kreditur), mandat fuq oġġetti miżmuma minn terzi, mandat ta’ sekwestru tal-qligħ, mandat ta’ qbid ta’ bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni, mandat ta’ sekwestru fuq inġenji tal-ajru u (saisie-description) fil-kuntest tal-protezzjoni tad-drittijiet intellettwali.

L-aktar mandati ta’ sekwestru użati fil-Lussemburgu huma l-mandat ta’ sekwestru u l-mandat ta’ sekwestru eżekuttiv.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

L-uffiċjali ġudizzjarji għandhom il-kapaċità unika li jeżegwixxu sentenzi li jkunu ġew iddikjarati eżekuttivi minn qorti tal-Lussemburgu skont il-liġi tal-Lussemburgu jew minn qorti ta’ Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea skont il-leġiżlazzjoni tal-UE f’materji ċivili jew kummerċjali, ftehimiet li jirriżultaw minn medjazzjoni f’materji ċivili u kummerċjali li huma eżekuttivi u strumenti jew drittijiet eżegwibbli oħrajn.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

  • Is-sentenzi mogħtija u l-istrumenti mfassla fil-Gran Dukat

Dawn għandhom ikunu eżegwibbli fil-Gran Dukat mingħajr ebda ħtieġa għal approvazzjoni uffiċjali jew ittra ta’ pareatis, anki jekk ikunu qegħdin jiġu eżegwiti barra l-ġuriżdizzjoni tal-qorti li tkun tat is-sentenza jew barra t-territorju fejn tfasslu l-istrumenti.

Il-konsenja tal-istrument jew tas-sentenza lill-uffiċjal ġudizzjarju għandha tikkostitwixxi awtorizzazzjoni għall-eżekuzzjonijiet kollha għajr għall-mandat ta’ qbid ta’ proprjetà immobbli u l-priġunerija, li jenħtieġ awtorizzazzjoni speċjali għalihom.

  • Deċiżjonijiet barranin li huma soġġetti għal trattat jew leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tirrikjedi proċedura ta’ exequatur

Is-sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali mogħtija fi Stat barrani eżegwibbli f’dak l-Istat u li, skont it-termini ta’

-           il-Konvenzjoni ta’ Brussell tas-27 ta’ Settembru 1968 dwar il-ġuriżdizzjoni u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali, kif emendata mill-konvenzjonijiet tal-adeżjoni ta’ Stati Membri ġodda għal dik il-konvenzjoni,

-           il-Konvenzjoni ta’ Lugano tas-16 ta’ Settembru 1988 dwar il-ġuriżdizzjoni u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali,

-           il-Konvenzjoni tad-29 ta’ Lulju 1971 bejn il-Gran Dukat tal-Lussemburgu u r-Repubblika tal-Awstrija dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali,

-           it-Trattat tal-24 ta’ Novembru 1961 bejn il-Belġju, in-Netherlands u l-Lussemburgu dwar il-ġuriżdizzjoni, il-falliment u l-validità u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi, deċiżjonijiet ta’ arbitraġġ u strumenti awtentiċi, sakemm ikun fis-seħħ,

-           jew il-Konvenzjoni tal-Aja tat-2 ta’ Ottubru 1973 dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet relatati mal-obbligi ta’ manteniment,

jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex ikunu rikonoxxuti u eżegwiti fil-Lussemburgu, għandhom isiru eżekutorji fil-forom stabbiliti fl-Artikoli 680 sa 685 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili l-Ġdid (Nouveau code de procedure civile).

Is-sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali mogħtija fi Stat Membru tal-UE li huma eżegwibbli f’dak l-Istat Membru u li, skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġuriżdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali, jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex jiġu rikonoxxuti u eżegwiti fil-Lussemburgu, għandhom isiru eżegwibbli kif stabbilit f’dak ir-regolament.

Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 dwar il-ġuriżdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, magħruf bħala r-"Regolament Brussell I riformulat", ħassar ir-Regolament (KE) Nru 44/2001. Madankollu, ir-Regolament (KE) Nru 44/2001 ikompli japplika għad-deċiżjonijiet mogħtija fl-azzjonijiet legali mressqa, fl-istrumenti awtentiċi mfasslin jew irreġistrati b’mod formali u t-tranżazzjonijiet legali approvati jew konklużi qabel l-10 ta’ Jannar 2015 li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dak ir-regolament.

Is-sentenzi f’materji ċivili mogħtija fi Stat Membru tal-UE li huma eżegwibbli f’dak l-Istat Membru u li, skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 650/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet u l-aċċettazzjoni u l-eżekuzzjoni ta’ strumenti awtentiċi fil-qasam tas-suċċessjonijiet u dwar il-ħolqien ta’ Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni, jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex jiġu rikonoxxuti u eżegwiti fil-Lussemburgu, għandhom isiru eżegwibbli kif stabbilit f’dak ir-Regolament.

Id-deċiżjonijiet mogħtija fi Stat Membru mhux marbut bil-Protokoll tal-Aja dwar il-Liġi Applikabbli għall-Obbligi ta’ Manteniment konklużi fit-23 ta’ Novembru 2007 fis-sens tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu IV tar-Regolament (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji relatati ma’ obbligi ta’ manteniment li jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex jiġu rikonoxxuti u eżegwiti fil-Lussemburgu, għandhom isiru eżegwibbli kif stabbilit f’dak ir-Regolament.

  • Deċiżjonijiet barranin soġġetti għal leġiżlazzjoni tal-UE li tabolixxi l-exequatur

Fit-12 ta’ Diċembru 2012, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 dwar il-ġuriżdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, magħruf bħala r-”Regolament Brussell I riformulat”. Skont l-Artikolu 36 ta’ dak ir-Regolament, sentenza mogħtija fi Stat Membru għandha tiġi rikonoxxuta fl-Istati Membri l-oħrajn bi kwalunkwe proċedura speċjali li tkun meħtieġa (abolizzjoni tal-exequatur). Dan ir-Regolament applika fl-Istati Membri kollha tal-UE mill-10 ta’ Jannar 2015 skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak ir-Regolament.

Id-deċiżjonijiet mogħtija fi Stat Membru li huwa marbut bil-Protokoll tal-Aja dwar il-Liġi Applikabbli għall-Obbligi ta’ Manteniment konklużi fit-23 ta’ Novembru 2007 fis-sens tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu IV tar-Regolament (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji relatati ma’ obbligi ta’ manteniment għandhom jiġu rikonoxxuti fil-Lussemburgu mingħajr ma tkun meħtieġa xi proċedura speċjali u mingħajr ebda possibbiltà li ssir oppożizzjoni għar-rikonoxximent.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Ma għandu jsir ebda mandat ta’ sekwestru ta’ proprjetà mobbli jew immobbli sakemm ma jkunx hemm titolu eżekuttiv maħruġ skont il-liġi tal-Lussemburgu u għal talba dovuta u ċerta; jekk id-dejn dovut ma jkunx somma ta’ flus, huwa għandu jiġi diferit, wara l-mandat ta’ sekwestru, għall-proċedimenti sussegwenti kollha, sakemm ikun ġie vvalutat.

Is-sentenzi li jirrikjedu rilaxx, tħassir ta’ reġistrazzjoni ta’ ipoteka, pagament jew xi ħaġa oħra li ssir minn parti terza jew f’isimha, għandhom ikunu jistgħu jiġu eżegwiti biss mill-partijiet terzi jew kontrihom, anki wara li jkunu skadew il-perjodi ta’ oppożizzjoni jew appell, abbażi ta’ ċertifikazzjoni mill-avukat tar-rikorrent, li tagħti d-data li fiha ġiet innotifikata s-sentenza fid-dar tal-parti li s-sentenza ngħatat kontriha, u abbażi ta’ ċertifikazzjoni mill-uffiċjal ġudizzjarju li ma hemm ebda oppożizzjoni jew appell kontra s-sentenza.

Jekk iċ-ċertifikat juri li ma hemm ebda oppożizzjoni jew appell, ir-riċevituri, il-kustodji u kwalunkwe persuna oħra għandhom jintrabtu li jikkonformaw mas-sentenza.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

  • Beni eliġibbli għal mandat ta’ sekwestru

Huma biss il-beni mobbli jew immobbli li huma proprjetà tad-debitur li huma eliġibbli għal mandat ta’ sekwestru, mhux il-beni li jappartjenu lil parti terza. Madankollu, ftit li xejn huwa importanti fil-pussess ta’ min ikunu l-beni tad-debitur fil-mument tal-mandat ta’ sekwestru, għalhekk, huwa possibbli li l-beni jiġu ssekwestrati fil-bini ta’ parti terza.

  • Beni mhux eliġibbli għal mandat ta’ sekwestru

L-Artikolu 728 tal-Kodiċi l-Ġdid tal-Proċedura Ċivili jiddikjara li, minbarra l-oġġetti ddikjarati li huma ineliġibbli għal mandat ta’ qbid skont liġijiet speċifiċi, il-beni li ġejjin ma jistgħux jinqabdu:

  • oġġetti li l-liġi tal-Lussemburgu tiddikjara bħala immobbli skont l-iskop tagħhom;
  • proprjetà mobbli, bħal pereżempju post fejn torqod, ħwejjeġ, għamara fejn iżżomm il-ħwejjeġ, magna tal-ħasil u mwejjed u siġġijiet sabiex il-membri tal-familja jkunu jistgħu jieklu ikla flimkien.

Dawn l-oġġetti ma jistgħux jinqabdu, irrispettivament mill-kapaċità tal-kreditur, anki jekk dan ikun l-Istat, bl-eċċezzjoni ta’ ċerti djun esklussivament elenkati fil-liġi.

Sabiex jiġi evitat li l-kreditur jissekwestra l-mezzi ta’ sussistenza kollha tad-debitur, regolament Gran-Dukali jistabbilixxi r-rati għaċ-ċessjoni u l-mandat ta’ sekwestru tas-salarji, il-pensjonijiet u l-annwalitajiet. Il-liġi organizzat il-mandat ta’ sekwestru ta’ introjtu regolari protett (salarji, annwalitajiet, pensjonijiet). Dawn it-tipi ta’ introjtu regolari ma jistgħux jiġu ssekwestrati kompletament, iżda biss sa ċertu limitu, li jiġi ddeterminat skont il-parentesi ffissati minn regolament Gran-Dukali. Id-debituri għalhekk għandhom introjtu minimu għall-għajxien.

  • Delimitazzjoni

Id-delimitazzjoni għandha l-għan li tipproteġi lill-persuna li jkollha l-oġġetti sekwestrati kontra l-konsegwenzi tan-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-assi tagħha fl-intier tagħhom.

Hija tippermetti lill-imħallef jillimita l-ammonti ssekwestrati.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Mill-mument li l-beni jinqabdu, id-debitur jitlef id-dritt li jiddisponi minnhom. Madankollu, il-mandat ta’ ta’ qbid ma joħloq ebda dritt ta’ xiri preferenzjali għall-kreditur li jordna l-qbid. L-iskwalifika tad-debitur tfisser li huwa ma jkunx jista’ jbigħ, jittrasferixxi jew joħroġ ipoteka fuq il-beni maqbuda. Il-beni jistgħu jiġu maqbuda fuq il-post. Madankollu, id-debitur jibqa’ sid il-beni sakemm issir is-subbasta mingħajr ma jkunu neċessarjament fil-pussess tiegħu. Is-sitwazzjoni ma tinbidilx f’termini prattiċi, iżda pjuttost f’termini legali.

Jekk din l-iskwalifika tinkiser, il-miżuri meħuda mill-persuna li nqabdula l-oġġetti ma jkunux vinkolanti fuq il-kreditur li jitlob il-qbid.

Jekk dan ikun il-każ, l-iskwalifika tkun relattiva biss, fis-sens li tapplika biss għall-benefiċċju tal-kreditur li jordna l-qbid. Il-kredituri l-oħrajn xorta jridu jittolleraw il-fluttwazzjonijiet fl-assi tad-debitur. Madankollu, huwa sempliċi għalihom li jikkondividu l-mandat ta’ qbid li diġà jkun intlaħaq qbil dwaru.

L-iskwalifika hija l-ewwel fażi fil-proċess tal-bejgħ tal-assi. Il-beni jitpoġġew taħt il-kontroll tal-qorti. Għalhekk, il-mandat ta’ qbid eżekuttiv għandu rwol kawtelatorju fl-ewwel istanza.

Fir-rigward ta’ sekwestru, irid jiġi speċifikat li din il-forma ta’ mandat ta’ sekwestru tneħħi l-kontroll kollu minn fuq id-dejn kollu ssekwestrat, irrispettivament mill-valur tiegħu. Madankollu, il-parti terza bl-oġġetti ssekwestrati tista’ tpoġġi ammont suffiċjenti f’depożitu (delimitazzjoni).

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

L-istrumenti eżegwibbli maħruġa skont il-liġi tal-Lussemburgu ma jiskadux u ma jintilfux minħabba l-mogħdija taż-żmien.

L-awtorizzazzjonijiet mill-President tal-qorti tal-kummerċ sabiex jitwettqu l-mandati ta’ sekwestru jew ta’ qbid kawtelatorji jiskadu jekk il-miżura kawtelatorja ma titteħidx fil-perjodu ta’ żmien stipulat fil-mandat.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Mandat maħruġ mill-imħallef li jippresiedi qorti kummerċjali, li tawtorizza mandat ta’ sekwestru jew ta’ qbid kawtelatorju, hija soġġetta għal oppożizzjoni jew appell.

Fi kwistjonijiet ta’ mandat ta’ sekwestru, id-debitur jista’ jiftaħ kawża minħabba nuqqas ta’ eżekuzzjoni (action en difficulté d’exécution) jew jopponi l-bejgħ tal-oġġetti ssekwestrati.

Il-partijiet terzi jistgħu wkoll jipprovokaw inċident, jiġifieri oppożizzjoni għall-bejgħ tal-oġġetti ssekwestrati jew maqbuda, b’talba għal devjazzjoni ta’ dawn l-oġġetti sabiex jibbenifikaw minnhom huma.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Skont l-Artikolu 590 tal-Kodiċi Ġdid tal-Proċedura Ċivili, debitur jista’ jimblokka eżekuzzjoni provviżorja jekk tkun ġiet ordnata f’każ għajr għal dawk previsti mil-liġi. Għaldaqstant, id-debitur jista’ japplika mal-qorti tal-appell għal projbizzjoni ta’ eżekuzzjoni provviżorja. Dan japplika biss f’materji ċivili u huwa eskluż f’materji kummerċjali mill-Artikolu 647 tal-Kodiċi Kummerċjali (Code de commerce).

Il-paragrafu 2 tal-Artikolu 703 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili l-Ġdid jistabbilixxi l-proċedura għad-delimitazzjoni. Id-delimitazzjoni għandha l-għan li tipproteġi lill-persuna li jkollha l-oġġetti sekwestrati kontra l-konsegwenzi tan-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-assi tagħha fl-intier tagħhom. Hija tippermetti lill-imħallef jillimita l-ammonti ssekwestrati.

Sabiex jiġi evitat li l-kreditur jissekwestra l-mezzi ta’ sussistenza kollha tad-debitur, regolament Gran-Dukali jistabbilixxi r-rati għaċ-ċessjoni u l-mandat ta’ sekwestru tas-salarji, il-pensjonijiet u l-annwalitajiet. Il-liġi organizzat il-mandat ta’ sekwestru ta’ introjtu regolari protett (salarji, annwalitajiet, pensjonijiet). Dawn it-tipi ta’ introjtu regolari ma jistgħux jiġu ssekwestrati kompletament, iżda biss sa ċertu limitu, li jiġi ddeterminat skont il-parentesi ffissati minn regolament Gran-Dukali. Id-debituri għalhekk għandhom introjtu minimu għall-għajxien.

Ħoloq relatati

http://www.legilux.lu

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 21/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.