Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Pollakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Bulgarul-Ispanjoliċ-Ċekid-Daniżil-Ġermaniżl-Estonjanil-Griegl-Ingliżil-FranċiżKroatit-Taljanl-Ungeriżil-Finlandiż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Kif tinforza deċiżjoni ta’ qorti

Polonja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

Ir-regoli dwar kif għandhom jiġu infurzati s-sentenzi fi proċedimenti ċivili, inklużi kwistjonijiet kummerċjali, huma speċifikati fil-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Pollakk (Kodeks postępowania cywilnego).

L-infurzar huwa l-użu ta’ miżuri koerċittivi minn awtoritajiet nazzjonali kompetenti, li huma stabbiliti fil-liġi biex jiġu rkuprati pagamenti dovuti lill-kredituri abbażi ta’ titolu eżegwibbli. Il-proċedimenti ta’ infurzar jibdew meta titressaq talba għal infurzar.

It-titolu eżegwibbli iservi bħala l-bażi għall-infurzar. Bħala regola, it-titolu eżegwibbli huwa ordni ta’ infurzar li jinkludi klawżola ta’ infurzar (l-Artikolu 776 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili). Din il-klawżola mhijiex rikjesta għal xi ordnijiet mill-qrati maħruġa fil-livell ta’ Stat Membru jew għal ftehimiet ta’ soluzzjoni u dokumenti uffiċjali msemmija fl-Artikolu 115314 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili. Jekk dawn is-sentenzi, ftehimiet ta’ soluzzjoni u dokumenti uffiċjali jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti hawn fuq, dawn jikkostitwixxu titolu eżegwibbli, li permezz tiegħu l-kredituri jkunu jistgħu jirrikorru direttament għall-awtorità ta’ infurzar.

Hemm żewġ tipi ta’ awtoritajiet li huma involuti fil-proċedimenti ta’ infurzar:

 • korpi ġudizzjarji - fi proċedimenti għall-introduzzjoni ta’ klawżola ta’ eżekuzzjoni fl-ordni ta’ eżekuzzjoni (imħallef presedenti; qorti distrettwali (sąd rejonowy), qorti reġjonali (sąd okręgowy) u l-qorti tal-appell (sąd apelacyjny)).
 • awtoritajiet ta’ infurzar - fil-proċedimenti ta’ infurzar rilevanti, dawn huma qrati distrettwali u uffiċjali ġudizzjarji (l-Artikolu 758 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

Il-partijiet għad-dikjarazzjoni ta’ proċedimenti ta’ infurzabbiltà kif ukoll fi proċedimenti ta’ infurzar huma d-debitur u l-kreditur.

Il-liġi Pollakka tiddistingwi bejn it-tipi ta’ proċeduri ta’ infurzar li ġejjin:

Infurzar ta’ talbiet pekunarji li jirriżultaw minn:

 • assi mobbli
 • remunerazzjoni għax-xogħol
 • kontijiet tal-bank
 • talbiet oħrajn
 • drittijiet tal-proprjetà oħrajn
 • proprjetà immobbli
 • opri tal-baħar

Infurzar ta’ talbiet mhux pekunarji li jirriżultaw minn:

 • riċevituri
 • bejgħ ta’ negozju jew azjenda agrikola
 • pagamenti ta’ manteniment. Il-qorti tinkorpora l-klawżola ta’ infurzabbiltà fuq bażi ex officio f’titolu eżegwibbli. F’każijiet bħal dawn, it-titolu eżegwibbli jiġi notifikat lill-kreditur fuq bażi ex officio. F’każijiet fejn jiġi ordnat manteniment, il-proċedimenti ta’ infurzar jistgħu jibdew fuq bażi ex officio fuq talba tal-Qorti tal-Prim’Istanza li tisma’ l-kawża. Din it-talba tiġi ppreżentata lill-awtorità ta’ infurzar li jkollha l-kompetenza ġudizzjarja. L-uffiċjal ġudizzjarju jinvestiga biex jiddetermina d-dħul tad-debitur, l-assi u l-post ta’ residenza fuq bażi ex officio. Jekk dan ma jkunx effettiv, il-pulizija taġixxi fuq talba tal-uffiċjal ġudizzjarju, tieħu passi xierqa biex tiddetermina l-post ta’ residenza u x-xogħol tad-debitur. L-inkjesta msemmija fil-paragrafu1 jenħtieġ li ssir f’intervalli ta’ mhux aktar minn sitt (6) xhur. F’każ li l-inkjesta tonqos milli tiddetermina d-dħul jew l-assi tad-debitur, l-uffiċjal ġudizzjarju jitlob lill-qorti biex tordna lid-debitur biex jiżvela l-assi tiegħu. Jekk id-debitur ikun waqa’ lura fil-pagamenti għal aktar minn sitt (6) xhur, l-uffiċjal ġudizzjarju japplika fuq bażi ex officio lir-Reġistru tal-Qorti Nazzjonali (Krajowy Rejestr Sądowy) biex id-debitur jiġi inkluż fil-lista ta’ debituri insolventi. In-nuqqas li tiġi implimentata l-miżura ta’ infurzar ma jikkostitwixxix bażi għal sospensjoni tal-proċedimenti.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Skont l-Artikolu 758 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kwistjonijiet marbutin ma’ infurzar jaqgħu taħt il-kompetenza ta’ qrati distrettwali u l-uffiċjali ġudizzjarji jaġixxu f’isimhom.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

Skont l-Artikolu 803 tal-Proċedura ta’ Kodiċi Ċivili, titolu eżegwibbli jservi bħala bażi għall-infurzar ta’ talba kollha kemm hi rigward il-kategoriji kollha tal-assi tad-debitur, sakemm mhux stipulat mod ieħor. L-awtorità li timplimenta mhijiex awtorizzata biex teżamina l-validità u l-applikabbiltà tat-titolu eżegwibbli, li għalih japplika dan l-obbligu.

Bħala regola, il-klawżola ta’ infurzar hija inkorporata fit-titolu eżegwibbli.

Skont l-Artikolu 777, dawn li ġejjin jiġu kkunsidrati bħala titoli li jistgħu jkunu infurzati:

 1. sentenza tal-qorti finali jew infurzabbli immedjatament u ftehimiet ta’ soluzzjoni li jintlaħqu fil-qorti
 2. deċiżjoni finali jew infurzabbli immedjatament minn skrivan ġudizzjarju anzjan (referendarz sądowy)
 3. sentenzi oħrajn, ftehimiet ta’ soluzzjoni u strumenti legali, li jiġu infurzati permezz ta’ uffiċjali ġudizzjarji ta’ infurzar
 4. att notarili li permezz tiegħu d-debitur jikkonforma b’mod volontarju ma’ miżura ta’ infurzar, li tirrikjedi li jħallas ammont jew jagħti oġġetti speċifikati skont it-tip, fil-kwantità indikata fl-att, jew jagħti oġġetti speċifikati b’mod individwali, bil-kundizzjoni li l-att jiffissa data sa meta l-obbligu għandu jkun konformi mal-avveniment jew jidentifika, li għandu jseħħ biex isir l-infurzar.
 5. att notarili li permezz tiegħu d-debitur jikkonforma b’mod volontarju ma’ miżura ta’ infurzar, li tirrikjedi l-pagament tal-ammont speċifikat fl-att jew speċifikat bil-klawżola ta’ indiċjar, fejn l-att jidentifika l-avveniment li għandu jseħħ biex dan l-obbligu jiġi rrispettat u d-data sa meta l-kreditur jista’ japplika biex klawżola infurzabbli tiġi inkorporata f’dan l-att
 6. l-att notarili speċifikat fil-paragrafi 4 u 5, li permezz tiegħu l-persuna li mhijiex debitur personali, u li l-proprjetà, it-talba jew id-dritt tagħha huma ggravati minn ipoteka jew rahan, hija konformi b’mod volontarju mal-azzjoni ta’ infurzar rigward il-proprjetà ipotekata jew mirhuna bil-għan li tiġi ssodisfata t-talba pekunarja garantita tal-kreditur.

Dikjarazzjoni tad-debitur ta’ sottomissjoni volontarja għal infurzar tista’ ssir ukoll f’att notarili separat.

Ordnijiet tal-qorti validi li jinkorporaw klawżola infurzabbli jew huma infurzabbli immedjatament biss (permezz ta’ ordni ta’ infurzar immedjata maħruġa fuq bażi ex officio jew it-talba ta’ kwalunkwe parti għall-proċedimenti) jistgħu jikkostitwixxu titolu eżegwibbli. Att notarili huwa meqjus ekwivalenti għal titolu eżegwibbli, jekk ikun konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili u r-regoli notarili.

Titoli oħrajn li jistgħu jkunu infurzati jinkludu: estratt mil-lista ta’ talbiet fi proċeduri ta’ falliment; ħlas bankarju validu u legali; pjan biex jiġu allokati somom miksuba minn preklużjoni; titolu bankarju li jista’ jkun infurzat kif stabbilit fil-liġi bankarja, iżda wkoll wara li l-qorti tkun inkorporat klawżola ta’ infurzar; sentenzi mogħtija minn qrati barranin u ftehimiet ta’ soluzzjoni li ntlaħqu f’dawn il-qrati wara li jkunu ġew iddikjarati infurzabbli mill-qorti Pollakka. Sentenzi mogħtija mill-qrati ta’ pajjiżi oħrajn fi kwistjonijiet ċivili li huma infurzabbli permezz ta’ infurzar ġudizzjarju jitqiesu bħala titoli li jistgħu jkunu infurzati wara li jkunu ġew iddikjarati infurzabbli mill-qorti Pollakka. Dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà ssir jekk is-sentenza kkonċernata tkun infurzabbli fil-pajjiż ta’ oriġini u jekk ma jkunx hemm ostakoli bħal dawk speċifikati fl- Artikolu 1146(1) u (2).

3.1 Il-proċedura

It-titolu eżegwibbli iservi bħala l-bażi biex jibdew il-proċedimenti ta’ infurzar. Il-qorti tal-Prim’Istanza li tisma’ l-kawża tinkorpora l-klawżola ta’ infurzar f’titoli li jistgħu jkunu infurzati mogħtija minn qorti (Artikolu 781(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

It-talbiet għal klawżola ta’ infurzar li għandha tiġi inkorporata jiġu eżaminati mill-qorti mingħajr dewmien, iżda mhux aktar tard minn tliet ijiem wara s-sottomissjoni lill-korp li jkollu l-ġuriżdizzjoni (l-Artikolu 7811 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili). Klawżola ta’ infurzar hija inkorporata ex officio f’titoli maħruġa fil-proċedimenti li bdew jew setgħu bdew ex officio. Il-qorti tinkorpora klawżola ta’ infurzar f’ordnijiet ta’ pagament maħruġa fi proċedimenti b’rikors, li jsiru b’mod elettroniku fuq bażi ex officio immedjatament wara li jsiru finali (l-Artikolu 782 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

Bħala regola, azzjoni ta’ infurzar tista’ titressaq fuq talba. Fil-proċedimenti li jistgħu jibdew ex officio, il-proċedura ta’ infurzar tista’ tinbeda ex officio fuq talba tal-qorti tal-Prim’Istanza li tisma’ l-kawża ppreżentata lill-qorti li għandha l-ġuriżdizzjoni jew l-uffiċjal ġudizzjarju (l-Artikolu 796(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

Talba biex jibdew proċedimenti ta’ infurzar tista’ tiġi ppreżentata mill-kreditur fil-qorti distrettwali li għandha l-ġuriżdizzjoni jew l-uffiċjal ġudizzjarju f’dik il-qorti. Din tista’ tiġi ppreżentata wkoll minn awtoritajiet oħrajn (qorti jew prosekutur pubbliku fi kwistjonijiet marbutin ma’ infurzar ta’ multi, tariffi tal-qorti u spejjeż proċedurali dovuti lit-Teżor).

Bħala regola, it-talbiet biex jibdew proċedimenti ta’ infurzar isiru bil-miktub. Għandu jiġi mehmuż titolu eżegwibbli.

Ir-regoli li jirregolaw il-ġbir u l-ammont ta’ tariffi huma stabbiliti fl-Att dwar l-Uffiċjali Ġudizzjarji u l-Infurzar (Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji) tal-20 ta’ Awwissu 1967. Skont l-Artikolu 43 ta’ dan l-Att, l-uffiċjal ġudizzjarju jimponi tariffi għall-eżekuzzjoni biex tiġi infurzata l-ordni tal-qorti u jsiru azzjonijiet speċifiċi oħrajn fl-Att.

Jinġabru t-tariffi għall-eżekuzzjoni li ġejjin:

1. Biex tiġi infurzata ordni li tiggarantixxi talba pekunarja jew Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet, it-tariffa hija 2% tal-valur tat-talba li tirrikjedi dawn il-miżuri, iżda ma tistax tkun anqas minn 3% tar-remunerazzjoni medja ta’ kull xahar u mhux aktar minn ħames darbiet tal-ammont ta’ din ir-remunerazzjoni. It-tariffa titħallas mill-kreditur meta tiġi ppreżentata t-talba għall-infurzar tal-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet biex jiġi ggarantit il-pagament. Fil-każ li l-pagament ma jsirx meta tiġi ppreżentata t-talba, l-uffiċjal ġudizzjarju jagħti struzzjonijiet lill-kreditur biex jikkonforma mal-ordni fi żmien sebat (7) ijiem. L-uffiċjal ma jinfurzax l-ordni biex jiġi garantit il-ħlas jew l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet sakemm it-tariffa ma titħallasx.

2. Fi kwistjonijiet li jinvolvu infurzar ta’ talbiet pekunarji, l-uffiċjal ġudizzjarju jimponi tariffa proporzjonali fuq id-debitur ekwivalenti għal 15% tat-talba infurzata, iżda mhux anqas minn 1/10 u mhux aktar minn tletin darba tar-remunerazzjoni medja ta’ kull xahar. Madankollu, meta t-talba tiġi infurzata permezz ta’ kontijiet tal-bank, remunerazzjoni, benefiċċji ta’ sigurtà soċjali jew pagamenti li jsiru taħt dispożizzjonijiet li jirregolaw il-promozzjoni tal-impjiegi u l-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol, benefiċċji għall-qgħad, pagamenti ta’ inċentiv, boroż ta’ studju jew benefiċċji għal taħriġ, l-uffiċjal ġudizzjarju jimponi tariffa proporzjonali fuq id-debitur ekwivalenti għal 8 % tal-valur tat-talba infurzata, iżda mhux anqas minn 1/20 u mhux aktar minn għaxar darbiet tar-remunerazzjoni medja ta’ kull xahar.

3. Fi kwistjonijiet li jinvolvu infurzar ta’ talbiet pekunarji li jirriżultaw mit-twaqqif ta’ proċedimenti ta’ infurzar fuq it-talba tal-kreditur u abbażi tal-Artikolu 824(1)(4) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, l-uffiċjal ġudizzjarju jimponi tariffa proporzjonali lid-debitur ekwivalenti għal 5% tal-valur tat-talba pendenti, iżda mhux anqas minn 1/10 tar-remunerazzjoni medja ta’ kull xahar u mhux aktar minn għaxar darbiet tal-ammont tar-remunerazzjoni. Madankollu, fil-każ ta’ skontinwità tal-proċedimenti ta’ infurzar fuq talba ppreżentata mill-kreditur qabel ma d-debitur jingħata notifika ta’ proċedimenti ta’ infurzar, l-uffiċjal ġudizzjarju jimponi tariffa proporzjonali lid-debitur ekwivalenti għal 1/10 tar-remunerazzjoni medja ta’ kull xahar.

4. Il-bidu tal-eżekuzzjoni ta’ talbiet mhux monetarji u ordnijiet għall-garanzija ta’ talbiet mhux monetarji huwa soġġett għal ħlas mill-kreditur ta’ tariffa provviżorja ta’ 10% tar-rimunerazzjoni medja fix-xahar. It-tariffa finali hija ekwivalenti għal 20% tar-remunerazzjoni medja ta’ kull xahar u pagabbli fir-rigward ta’: ksib tal-pussess ta’ proprjetà immobbli u tneħħija ta’ kwalunkwe assi mobbli minnha; talba lin-negozji kummerċjali u industrijali biex iħallsu tariffa għal kull kamra tal-bini tal-kumpanija; ħatra ta’ amministratur għall-proprjetà immobbli u indokratur biex jissorvelja l-proprjetà immobbli; tneħħija ta’ oġġetti jew nies mill-bini, soġġetti għal pagament ta’ tariffa separata għal kull kamra; il-qbid ta’ oġġetti.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Azzjoni ta’ infurzar tittieħed permezz ta’ rikors ippreżentat mill-kreditur b’titolu eżegwibbli mehmuż magħha. Ir-rikors għandu jagħti l-isem tad-debitur u jiddefinixxi l-mod ta’ kif se jsir l-infurzar, jiġifieri billi jidentifika d-drittijiet tal-proprjetà inkwistjoni. Rigward talbiet ta’ infurzar marbutin ma’ proprjetà, għandu jiġi indikat ukoll ir-Reġistru tal-Artijiet. Fil-każ ta’ infurzar li jinvolvi assi immobbli, ma hemm l-ebda identifikazzjoni dettaljata ta’ kull assi mobbli, minħabba li l-infurzar japplika għall-assi mobbli kollha tad-debitur.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

L-oġġetti jew it-tagħmir kollu li jifforma parti mill-assi tad-debitur jistgħu jkunu soġġetti għal miżuri ta’ eżekuzzjoni, inkluż proprjetà mobbli, immobbli, ħlas għax-xogħol, kontijiet tal-bank, biċċa biss mill-propjetà immobbli, opri tal-baħar u krediti u drittijiet tal-proprjetà oħrajn tad-debitur.

L-Artikoli 829 sa 831 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili jimponu ċerti restrizzjonijiet dwar it-tip ta’ oġġett jew it-tagħmir li jistgħu jkunu soġġetti għall-eżekuzzjoni. Taħt dawn id-dispożizzjonijiet, l-oġġetti jew it-tagħmir li ġejjin huma eżentati: oġġetti personali u domestiċi, bjankerija, ħwejjeġ ta’ taħt u ħwejjeġ ta’ kuljum kif jista’ jkun meħtieġ b’mod raġonevoli biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet bażiċi domestiċi tad-debitur u l-membri dipendenti tal-familja, kif ukoll ħwejjeġ kif jista’ jkun meħtieġ mid-debitur biex iwettaq id-dmirijiet tiegħu pubbliċi u professjonali; ikel u provvisti ta’ fjuwil kif jista’ jkun meħtieġ biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tad-debitur u l-membri dipendenti tal-familja tiegħu għal perjodu ta’ xahar; għodod u strumenti oħrajn kif jista’ jkun meħtieġ għad-debitur biex iwettaq ix-xogħol bi ħlas, u materja prima kif jista’ jkun meħtieġ għall-proċess ta’ produzzjoni għal perjodu ta’ ġimgħa, minbarra vetturi bil-mutur.

Minbarra l-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, hemm regoli nazzjonali oħrajn li jiddefinixxu t-tipi ta’ talbiet li huma eżentati mill-azzjoni ta’ infurzar u sa liema punt din l-eżenzjoni tapplika (pereżempju l-Kodiċi tax-Xogħol (Kodeks pracy) jiddefinixxi sa liema punt pagament ta’ remunerazzjoni għax-xogħol jista’ jiġi infurzat).

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

It-titolu eżegwibbli iservi bħala bażi għall-infurzar tat-talba kollha kemm hi, rigward l-assi kollha tal-assi tad-debitur, sakemm mhux stipulat mod ieħor.

Id-debituri huma intitolati biex jimmaniġġjaw l-assi tagħhom, sakemm il-qorti ma ċċaħħadhomx minn dak id-dritt.

Ġaladarba l-proċedimenti ta’ infurzar ikunu bdew rigward il-proprjetà mobbli, l-uffiċjal ġudizzjarju jissekwestra l-proprjetà u jirreġistra ordni ta’ sekwestru. L-effett tas-sekwestru huwa tali li l-ġestjoni tal-proprjetà immobbli sekwestrata ma taffettwax il-proċess tal-proċedimenti u l-proċedimenti ta’ infurzar rigward il-proprjetà immobbli ssekwestrata jistgħu jitressqu kontra x-xerrej. Madankollu minħabba raġunijiet importanti, f’kull stadju tal-proċedimenti l-uffiċjal ġudizzjarju jista’ jċedi l-kontroll tal-assi mobbli ssekwestrati lil persuna oħra, li jista’ jkun ukoll il-kreditur.

Jekk azzjoni ta’ infurzar titressaq għal proprjetà immobbli, l-uffiċjal ġudizzjarju l-ewwel jitlob lid-debitur biex iħallas id-dejn fi żmien ġimgħatejn, u fil-każ li jonqos li jagħmel dan jittieħdu miżuri bħal deskrizzjoni u stima tal-proprjetà. Il-ġestjoni tal-proprjetà immobbli wara l-qbid ma għandix impatt fuq l-andament futur tal-proċedimenti. Ix-xerrej jista’ jieħu sehem fil-proċedimenti bħala debitur.

Meta d-debitur ikun mitlub biex iżomm lura milli jieħu azzjoni jew jinterferixxi b’azzjoni li tkun ittieħdet mill-kreditur, fuq talba mill-kreditur, il-qorti timponi multa lid-debitur jekk dan jonqos milli jikkonforma ma’ dan l-obbligu. Għaldaqstant f’dan il-każ, jekk id-debitur jonqos milli jħallas il-multa imposta bħala miżura koerċittiva, jista’ jintbagħat il-ħabs.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Il-kodiċi ta’ Proċedura Ċivili ma tagħmilx ir-rikorsi għal infurzar soġġetti għal limitu ta’ żmien. Madankollu, skont il-liġi Pollakka, talbiet stabbiliti b’sentenza finali tal-qorti jew korp ieħor maħtur biex jisma’ kawżi bħal dawn, jew b’deċiżjoni tat-tribunal ta’ arbitraġġ, jew talbiet stabbiliti permezz ta’ ftehim milħuq quddiem medjatur u approvat mill-qorti, se jkunu preskritti wara perjodu ta’ għaxar snin, anki jekk il-perjodu ta’ limitu għal talbiet bħal dawn huwa iqsar (l-Artikolu 125(1) tal-Kodiċi Ċivili (Kodeks cywilny)). Jekk it-talba approvata tkopri l-obbligi perjodiċi, kull talba futura se tkun soġġetta għal preskrizzjoni ta’ tliet snin.

It-talbiet għal infurzar jiġu eżaminati mill-awtorità kompetenti sabiex jiġi stabbilit jekk ikunux konformi mar-rekwiżiti formali u l-kriterji ta’ ammissibilità. In-nuqqas ta’ konformità ma’ rekwiżiti speċifiċi jista’ jwassal għar-rifjut tat-talba jew ta’ skontinwità tal-proċedimenti ta’ infurzar.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Il-partijiet fil-proċedimenti jistgħu jappellaw kontra l-ordni tal-qorti biex tinkorpora klawżola ta’ infurzar.

Dawn ir-rimedji li ġejjin huma disponibbli fil-proċedimenti ta’ infurzar:

 • ilment kontra miżura mwettqa mill-bailiff (fil-qorti distrettwali; dan japplika wkoll għall-ommissjonijiet mill-bailiff. L-ilment jista’ jitressaq minn parti fil-proċedimenti jew mill-persuna li d-drittijiet tagħha ġew miksura jew ipperikolati minn din l-azzjoni jew omissjoni min-naħa tal-bailiff. L-ilment irid jitressaq mhux aktar tard minn ġimgħa wara d-data li fiha tressqet il-miżura jew li fiha saru jaf bl-omissjoni dik il-parti jew persuna);
 • appell kontra ordni tal-qorti biex tiġi inkorporata klawżola ta’ infurzar (l-Artikolu 795 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili - il-limitu ta’ żmien biex jitressaq l-appell jiġi kkalkulat, fil-każ ta’ kreditur, mid-data li fiha l-kreditur ikun ħareġ it-titolu jew meta tkun ittieħdet id-deċiżjoni ta’ rifjut ta’ infurzar, jew, fil-każ ta’ debitur, mid-data li fiha tkun waslet in-notifika ta’ tressiq għal proċeduri ta’ infurzar);
 • appell kontra ordni tal-qorti, li tiddikjara li l-ordni ta’ ħlas Ewropea tkun eżegwibbli (l-Artikolu 7957 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili);
 • appell kontra ordni tal-qorti f’każ ta’ konkomitanza ta’ infurzar amministrattiv u infurzar ġudizzjarju;
 • appell kontra ordni tal-qorti għal sospensjoni jew abbandun tal-proċedimenti (l-Artikolu 828 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili);
 • appell kontra ordni tal-qorti għal-limitazzjoni ta’ infurzar (l-Artikolu 839 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili);
 • ordni tal-qorti għal limitazzjoni ta’ infurzar u appell kontra din l-ordni (Artikolu 839 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili);
 • azzjonijiet imressqa mid-debitur biex jikkontesta l-miżuri ta’ infurzar (l-Artikoli 840 sa 843 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili);
 • appelli kontra qorti għal rimborż tan-nefqa tal-indokratur (l-Artikolu 859 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili);
 • appell kontra ordni tal-qorti dwar id-deskrizzjoni u l-attivitajiet ta’ stima matul il-preklużjoni;
 • ilment orali kontra azzjonijiet meħuda mill-uffiċjal ġudizzjarju fil-proċess ta’ subbasta, ippreżentat quddiem il-korp superviżorju (l-Artikolu 986 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili);
 • appell kontra ordni tal-qorti għall-għoti ta’ kuntratt (l-Artikolu 997 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili);
 • allegazzjonijiet rigward il-pjan ta’ allokazzjoni għal ammonti rkuprati permezz ta’ infurzar (fi żmien ġimagħtejn min-notifika lill-awtorità ta’ infurzar li fasslet il-pjan (l-Artikolu 998 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili));
 • appell kontra ordni tal-qorti dwar allegazzjonijiet rigward il-pjan ta’ allokazzjoni (l-Artikolu 1028 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili);
 • appell kontra ordni tal-qorti li jagħti struzzjoni lid-debitur biex jappella kontra ordni tal-qorti rigward l-eżenzjoni mis-sekwestru fi proċedimenti ta’ infurzar li jinvolvu t-Teżor (l-Artikolu 1061(2) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Skont l-Artikolu 829 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, dawn li ġejjin huma eżenti:

1) oġġetti tad-dar, bjankerija, ħwejjeġ ta’ taħt u ħwejjeġ ta’ kuljum kif jista’ jkun meħtieġ b’mod raġonevoli biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet bażiċi domestiċi tad-debitur u l-membri tal-familja dipendenti tiegħu, kif ukoll ħwejjeġ kif jista’ ikun meħtieġ mid-debitur biex iwettaq id-dmirijiet professjonali jew pubbliċi tiegħu;

2) ikel u provvisti ta’ fjuwil kif jista’ jkun meħtieġ biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet bażiċi tad-debitur u l-membri dipendenti tal-familja tiegħu għal perjodu ta’ xahar;

3) baqra waħda, żewġ mogħżiet jew tliet nagħġiet meħtieġa għas-sussistenza tad-debitur u d-dipendenti tiegħu, bi provvista suffiċjenti ta’ għalf u materjal għall-friex għal sopravivenza sal-ħsad li jmiss;

4) għodod u strumenti oħrajn kif jista’ jkun meħtieġ għall-użu personalment mid-debitur biex iwettaq xogħol bi ħlas, u materja prima kif jista’ jkun meħtieġa għall-proċess ta’ produzzjoni għal perjodu ta’ ġimgħa, minbarra vetturi bil-mutur;

5) fil-każ li debitur jirċievi remunerazzjoni fissa fuq bażi perjodika - ammont ta’ remunerazzjoni li jikkorrispondi għall-parti mir-remunerazzjoni li mhijiex soġġetta għal infurzar għall-perjodu sad-data tal-pagament li jmiss u fil-każ li debitur li ma jirċevix remunerazzjoni fissa - ammont li jikkorrispondi għal mezzi ta’ sussistenza għad-debitur u l-membri tal-familja tiegħu għal perjodu ta’ ġimagħtejn;

6) oġġetti jew tagħmir meħtieġa għal finijiet edukattivi, dokumenti personali, dekorazzjonijiet u oġġetti użati għal prattika reliġjuża, kif ukoll oġġetti ta’ kuljum li jistgħu jinbiegħu biss bi prezz ħafna inqas tal-valur oriġinali tagħhom, iżda b’livell għoli ta’ valur ta’ utilità għad-debitur;

7) fondi miżmuma fil-kont imsemmi fl-Artikolu 36(4a)(25) tal-Att ta’ Organizzazzjoni tas-Suq tal-Ħalib u l-Prodotti tal-Ħalib tal-20 ta’ April 2004 (Ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych) (Ġurnal tal-Liġijiet 2013, punti 50 u 1272);

8) prodotti mediċinali fit-tifsira tal-Att tal-Farmaċewtika tas-6 ta’ Settembru 2001 (Prawo farmaceutyczne) (Ġurnal tal-Liġijiet tal-2008, Nru 45, punt 271, kif emendat) meħtieġa biex jiżguraw il-funzjonament tajjeb ta’ entità tal-kura tas-saħħa fit-tifsira tad-dispożizzjonijiet dwar l-attività medika għal perjodu ta’ tliet xhur, u l-apparat mediku meħtieġ biex jiġi żgurat il-funzjonament tiegħu skont it-tifsira tal-Att dwar it-Tagħmir Mediku tal-20 ta’ Mejju 2010 (Ustawa o wyrobach medycznych) (Ġurnal tal-Liġijiet Nru 107, punt 679; 2011/102, partita 586; u 2011/113, partita 657);

9) oġġetti jew tagħmir ieħor meħtieġa minħabba diżabbiltà tad-debitur jew tal-membri tal-familja tiegħu.

Skont l-Artikolu 831(1), dawn li ġejjin huma eżenti:

1) il-ħlasijiet u l-benefiċċji in natura mwarrba biex ikopru l-ispejjeż jew l-ispejjeż tal-ivvjaġġar minħabba xogħol;

2) is-somom allokati mit-Teżor għal skopijiet speċjali (b’mod partikolari boroż ta’ studju u skemi ta’ appoġġ), sakemm it-talba infurzata ma tkunx stabbilita għal dawn l-għanijiet jew tkun riżultat ta’ obbligi ta’ manteniment;

3) ir-riżorsi mill-programmi ffinanzjati mill-fondi msemmija fl-Artikolu 5(1)(2) u (3) tal-Att dwar il-Finanzi Pubbliċi tas-27 ta’ Awwissu 2009 (Ustawa o finansach publicznych) (Ġurnal tal-Liġijiet 2013, punti 885, 938 u 1646), sakemm it-talba infurzata ma tkunx ġiet stabbilita għall-implimentazzjoni tal-proġett li għalih dawn il-fondi ġew allokati;

4) drittijiet inaljenabbli, sakemm ma jsirux trasferibbli skont il-ftehim, u s-servizzi pprovduti jistgħu jiġu infurzati jew l-eżerċizzju ta’ dan id-dritt jista’ jiġi fdat lil entità oħra;

5) benefiċċji ta’ assigurazzjoni personali u talbiet ta’ assigurazzjoni tal-proprjetà, fil-limiti definiti, permezz ta’ regolament, mill-Ministru tal-Finanzi u l-Ministru tal-Ġustizzja; dan ma japplikax għal miżuri ta’ infurzar li jissodisfaw it-talbiet li jirriżultaw minn obbligi ta’ manteniment;

6) għajnuna soċjali fit-tifsira tal-Att dwar l-Assistenza Soċjali tat-12 ta’ Marzu 2004 (Ustawa o pomocy społecznej) (Il-Ġurnal tal-Liġijiet 2013, il-punt 182, kif emendat);

7) ammonti pagabbli lid-debitur mill-baġit tal-Istat jew il-Fond Nazzjonali tas-Saħħa għall-għoti ta’ benefiċċji tal-kura tas-saħħa fit-tifsira tal-Att dwar il-Kura tas-Saħħa ffinanzjata Pubblikament tas-27 ta’ Awwissu 2004 (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Ġurnal tal-Liġijiet 2008/164, punt 1027, kif emendat) qabel it-tmiem ta’ tali benefiċċji, f’ammont li jikkorrispondi għal 75 % ta’ kull pagament, sakemm dawn ma jkunux talbiet mill-impjegati tad-debitur jew fornituri tal-kura tas-saħħa kif imsemmi fl-Artikolu 5(41)(a) u (b) tal-Att dwar il-Kura tas-Saħħa ffinanzjata Pubblikament tas-27 ta’ Awwissu 2004.

Skont l-Artikolu 833(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, ir-remunerazzjoni għax-xogħol hija infurzata kif speċifikat fil-Kodiċi tax-Xogħol. Dawn id-dispożizzjonijiet japplikaw mutatis mutandis għal benefiċċji tal-qgħad, ħlas ta’ inċentiv, boroż ta’ studju u benefiċċji għal taħriġ, pagabbli taħt id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-promozzjoni tal-impjiegi u l-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol.

Skont l-Artikolu 871(1) tal-Kodiċi tax-Xogħol, dawn l-ammonti ta’ remunerazzjoni li ġejjin mhumiex soġġetti għal tnaqqis:

1) is-salarju minimu fiss stabbilit taħt dispożizzjonijiet separati, pagabbli lil persuni impjegati full-time, wara t-tnaqqis ta’ kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u taxxi minn ras l-għajn, nieqes l-ammonti infurzati minn titoli li jistgħu jkunu infurzati biex isolvu t-talbiet minbarra ħlasijiet ta’ manteniment;

2) il-75 % tar-remunerazzjoni speċifikat f’paragrafu 1 – wara tnaqqis ta’ pagamenti fi flus kontanti bil-quddiem mogħtija lill-impjegat;

3) id-90 % tar-remunerazzjoni speċifikat f’paragrafu 1 – wara li jitnaqqsu l-multi previsti fl-Artikolu 108.

Jekk l-impjegat ikun qiegħed jaħdem fuq bażi part-time, l-ammonti msemmija fit-Taqsima 1 tal-Kodiċi tax-Xogħol jitnaqqsu proporzjonalment skont il-ħin tax-xogħol.

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 21/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.