How to enforce a court decision

When a Court is involved in solving a dispute, there are two steps that must be ensured at the end of the process.  First, the Court must hand down a judgment and then the judgment needs to be enforced in practice.

To force the other party (defendant or your debtor) to comply with the judgment against him/her (for example to pay up), you will have to go to the enforcement authorities. They alone have the power to force the debtor to pay, calling on the forces of law and order if need be.

Under the Brussels I Regulation (recast) which governs the recognition and enforcement of judgments in cross border cases, if you have an enforceable judgment issued in the Union Member State, you can go to the enforcement authorities in other Member State where e.g. the debtor has assets without any intermediary procedure being required (the Regulation abolishes the 'exequatur ' procedure). The debtor against whom you seek the enforcement may apply to the court requesting refusal of enforcement. The names and location of those competent courts and courts for further appeals are provided here.

The purpose of enforcement is generally to recover sums of money, but it may also be to have some other kind of duty performed (duty to do something or refrain from doing something, such as to deliver goods or finish work or refrain from trespassing).

Different European procedures (such as the European Payment Order, the European Small Claims Procedure and the European Enforcement Order) can be used in cross border civil cases, but for all of them, a judgment must be enforced in accordance with the national rules and procedures of the State of enforcement (usually where the debtor or his/her assets are).

In practice, you need to have an enforceable document (a court judgment or a deed) if you wish to apply for enforcement. The enforcement procedures and the authorities who handle them (courts, debt-collection agencies and bailiffs) are decided by national law of the Member State where enforcement is sought.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 26/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Belġju

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

Jekk debitur jonqos milli jikkonforma b'mod volontarju ma' sentenza, ir-rikorrent jista' jinforza l-konformità permezz tal-qrati; dan huwa magħruf bħala eżekuzzjoni obbligatorja. Dan jeħtieġ titolu li jkun eżekwibbli (l-Artikolu 1386 tal-Kodiċi Ġudizzjarju), għaliex jinvolvi l-intrużjoni fl-isfera legali personali tad-debitur. Dan it-titolu normalment ikun sentenza jew att notarili. B'rispett għall-privatezza tad-debitur, it-titolu jista' ma jkunx eżekwibbli f'ċerti żminijiet (l-Artikolu 1387 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). It-titolu jiġi eżegwit minn uffiċjal ġudizzjarju.

L-eżekuzzjoni obbligatorja normalment tintuża biex jiġu rkuprati l-flus, iżda tista' tiġi applikata biex jiġi infurzat it-twettiq ta' att, jew jibqa' lura milli jitwettaq.

Aspett importanti ieħor huwa l-ħlas tal-penali (l-Artikolu 1385a tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Dan huwa mezz kif issir pressjoni fuq il-persuna misjuba ħatja sabiex tiġi mħeġġa l-konformità ma' sentenza. Il-ħlas ta' penali ma jistax, madankollu, jiġi impost f'ċerti każijiet: meta l-persuna tkun ġiet ordnata tħallas somma flus jew tikkonforma ma' kuntratt ta' impjieg u meta jkun inkompatibbli mad-dinjità tal-bniedem. Il-ħlas ta' penali huwa infurzat fuq il-bażi tat-titolu li jipprovdi għalih u għalhekk mhuwa meħtieġ l-ebda titolu ulterjuri.

Fil-każ ta' persuna ordnata tħallas somma flus, it-talba hija infurzata kontra l-assi tad-debitur u hija magħrufa bħala ordni ta' sekwestru. Issir distinzjoni bejn it-tip ta' beni sekwestrati (mobbli jew immobbli) u n-natura tas-sekwestru (sekwestru kawtelatorju u sekwestru bħala eżekuzzjoni ta' sentenza). Is-sekwestru kawtelatorju jintuża f'każijiet ta' emerġenza biex il-beni jitqiegħdu taħt il-protezzjoni tal-qorti: is-sitwazzjoni tiġi ffriżata sabiex tissalvagwardja kwalunkwe eżekuzzjoni sussegwenti. Is-sekwestrat ma jkollux aktar kontroll fuq il-beni u ma jistax ibigħhom jew jagħtihom lil ħaddieħor. Meta l-beni tad-debitur jiġu sekwestrati f'eżekuzzjoni ta' sentenza, dawn jinbiegħu u r-rikavat jingħata lir-rikorrent. Ir-rikorrent m'għandu l-ebda dritt għall-beni sekwestrati nfushom, iżda biss għar-rikavat mill-bejgħ tagħhom.

Barra minn hekk, mal-applikazzjoni tal-Artikolu 1445 et seq. tal-Kodiċi Ġudizzjarju, hemm ukoll l-ordni ta' sekwestru (ara hawn taħt).

Minbarra s-sekwestru kawtelatorju normali u s-sekwestru f'eżekuzzjoni ta' proprjetà mobbli u immobbli, hemm ukoll regoli speċjali għal sekwestru ta' vapuri (l-Artikoli 1467 sa 1480 u l-Artikoli 1545 sa 1559 tal-Kodiċi Ġudizzjarju), żgombru (l-Artikolu 1461 tal-Kodiċi Ġudizzjarju), rkupru (l-Artikoli 1462 sa 1466 tal-Kodiċi Ġudizzjarju) u s-sekwestru ta' frott u għelejjel mhux maħsuda (l-Artikoli 1529 sa 1538 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Fil-kumplament ta' dan id-dokument, sejrin nikkonċentraw biss fuq sekwestru normali.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Uffiċjali ġudizzjarji u mħallfin ta' ordnijiet ta' sekwestru. Dawn tal-aħħar huma kompetenti biex jiddeċiedu f'tilwim relatat mal-eżekuzzjoni.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

2.1.1. Sekwestru kawtelatorju

Għal sekwestru kawtelatorju, fil-prinċipju huwa meħtieġ il-permess tal-imħallef tas sekwestri kawtelatorji u jrid ikun hemm raġunijiet ta' urġenza (l-Artikolu 1413 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). L-awtorizzazzjoni għandha tintalab permezz ta' rikors ex parte (l-Artikolu 1417 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). L-istess rikors ma jistax jintuża simultanjament għal sekwestru kawtelatorju ta' proprjetà mobbli u immobbli. Għal sekwestru ta' proprjetà immobbli, fi kwalunkwe każ dejjem hija meħtieġa talba separata.

L-imħallef ta' sekwestru għandu jieħu deċiżjoni mhux aktar tard minn tmint ijiem mit-tressiq tar-rikors (l-Artikolu 1418 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). L-imħallef jista' jiddeċiedi li jirrifjuta l-permess jew li jagħtih b'mod sħiħ jew parzjalment lir-rikorrent. Id-deċiżjoni tal-imħallef ta' sekwestru trid tiġi nnotifikata lid-debitur. Id-deċiżjoni tinħareġ lill-uffiċjal ġudizzjarju, li mbagħad jieħu l-passi meħtieġa biex jinnotifikaha.

Hemm eċċezzjoni importanti waħda għal din ir-regola, fejn il-permess tal-imħallef ta' sekwestru mhux meħtieġ: kull sentenza tikkostitwixxi awtorizzazzjoni biex jiġi impost sekwestru kawtelatorju fir-rigward tas-sentenzi mogħtija (l-Artikolu 1414 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Hawnhekk, ukoll, trid tkun kwistjoni ta' urġenza. Is-sentenza sempliċiment trid tiġi mgħoddija lill-uffiċjal ġudizzjarju, li jieħu l-passi meħtieġa biex jissekwestra l-beni.

Is-sekwestru kawtelatorju jista' jinbidel f'sekwestru fl-eżekuzzjoni (l-Artikoli 1489 sa 1493 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

2.1.2. Ordni ta' sekwestru fl-eżekuzzjoni ta' sentenza

A. Ġenerali

L-ordni ta' sekwestru fl-eżekuzzjoni ta' sentenza tista' titwettaq biss taħt titolu li jkun infurzabbli (l-Artikolu 1494 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Is-sentenzi u l-atti jistgħu jkunu infurzabbli biss bil-preżentazzjoni ta' kopja attestata jew l-oriġinali, akkompanjata mill-formola normattiva stabbilita b'Digriet Irjali.

Is-sentenza tal-qorti tiġi nnotifikata lill-imputat minn qabel (l-Artikolu 1495 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Jekk it-titolu li jkun infurzabbli huwa sentenza, in-notifika minn qabel hija obbligatorja f'kwalunkwe każ, li jiġi nnotifikat id-debitur. Jekk it-titolu li jkun infurzabbli huwa att, madankollu, mhuwiex meħtieġ, għaliex id-debitur diġà jkun jaf bit-titolu. Il-perjodi permessi għar-reviżjoni jew għall-bidu tal-appell meta s-sentenza tiġi nnotifikata. Il-perjodi tal-appell għandhom l-effett li jissospendu l-ordni ta' sekwestru fl-eżekuzzjoni ta' sentenza (imma mhux sekwestru kawtelatorju) f'każijiet fejn il-parti tkun ġiet ordnata tħallas somma flus. L-eżekuzzjoni provviżorja (sentenza li tkun provviżorjament infurzabbli) tikkostitwixxi eċċezzjoni għall-effett sospensiv tal-proċeduri tar-reviżjoni jew tal-appell ordinarji.

It-tieni stadju fl-isforzi tar-rikorrent li jinforza l-bejgħ tal-proprjetà huwa l-ordni ta' ħlas (l-Artikolu 1499 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Dan huwa l-ewwel att ta' eżekuzzjoni u l-aħħar twissija għad-debitur, li jkun għadu jista' jevita l-ordni ta' sekwestru f'dan l-istadju. Hemm perjodu ta' stennija wara li tkun inħarġet l-ordni ta' ħlas ta' ġurnata għal ordni ta' sekwestru ta' proprjetà mobbli (l-Artikolu 1499 tal-Kodiċi Ġudizzjarju) u ta' 15-il jum għal proprjetà immobbli (l-Artikolu 1566 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). L-ordni trid tiġi nnotifikata lid-debitur u tikkostitwixxi avviż ta' ksur u talba għall-ħlas. L-eżekuzzjoni obbligatorja tista' sservi biss biex tirkupra l-ammonti ddikjarati fl-ordni ta' ħlas.

Fl-aħħar tal-perjodu ta' stennija, il-beni jistgħu jiġu ssekwestrati. Dan isir permezz ta' taħrika tal-uffiċjal ġudizzjarju. L-eżekuzzjoni għalhekk issir permezz tal-intermedjarju ta' uffiċjal kompetenti. Dan l-uffiċjal huwa meqjus bħala l-aġent tar-rikorrent; il-funzjoni tiegħu hija stabbilita bil-liġi u huwa jopera taħt superviżjoni ġudizzjarja. Huwa għandu responsabbiltà kuntrattwali lejn ir-rikorrent u responsabbiltà mhux kuntrattwali lejn partijiet terzi (taħt il-liġi u għal raġunijiet ta' ksur tal-obbligu ġenerali ta' diliġenza).

Fi żmien tliet ijiem ta' xogħol, l-uffiċjal ġudizzjarju jibgħat avviż tal-ordni ta' sekwestru lir-Reġistru Ċentrali tal-avviżi tal-ordnijiet ta' sekwestru, delegazzjoni, ċessjoni, ħlas kollettiv ta' dejn u oġġezzjonijiet (Centraal Bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling en van protest) (l-Artikolu 1390, l-§1, tal-Kodiċi Ġudizzjarju). L-avviż huwa obbligatorju għal ordni ta' sekwestru kemm ta' beni mobbli kif ukoll ta' dawk immobbli. Mhux possibbli li titwettaq kwalunkwe ordni ta' sekwestru fl-eżekuzzjoni ta' sentenza jew proċedura għall-qsim tar-rikavat mingħajr l-ewwel ma jiġu kkonsultati l-avviżi ta' ordni ta' sekwestru fir-Reġistru Ċentrali tal-Avviżi (l-Artikolu 1391, l-§2, tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Din ir-regola ġiet introdotta biex jiġu evitati ordnijiet ta' sekwestru bla bżonn u biex tiġi rinfurzata d-dimensjoni kollettiva tal-ordni ta' sekwestru.

B. Sekwestru fl-eżekuzzjoni ta' sentenza: beni mobbli

L-ordni ta' sekwestru fl-eżekuzzjoni ta' sentenza fuq beni mobbli teħtieġ ordni ta' ħlas, li d-debitur għandu d-dritt li jopponi. Is-sekwestru jitwettaq permezz ta' taħrika tal-uffiċjal ġudizzjarju u fl-ewwel istanza hija miżura ta’ prekawzjoni: il-beni ma jitteħdux u ma jkunx hemm tibdil fis-sjieda u l-użu tagħhom. Huwa possibbli wkoll li jiġu ssekwestrati beni f'post li mhuwiex id-dar tad-debitur u fuq il-post ta' parti terza.

Fil-każ ta' beni mobbli, l-ordni ta' sekwestru mhix limitata għal proċedura unika biss, imma virtwalment huwa inutli li titqiegħed it-tieni ordni ta' sekwestru fuq l-istess beni, meta jitqiesu l-ispejjeż involuti. Rigward id-diviżjoni proporzjonali tar-rikavat mill-bejgħ tal-beni tad-debitur, ir-rikorrenti barra minn dak li jkun wettaq l-ordni ta' sekwestru jkunu involuti (l-Artikolu 1627 et seq. tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Se jitfassal rapport uffiċjali tal-ordni ta' sekwestru. Il-beni ssekwestrati jinbiegħu l-aktar kmieni xahar wara li tiġi nnotifikata l-kopja tar-rapport uffiċjali tal-ordni ta' sekwestru. Dan id-dewmien huwa maħsub biex jagħti lid-debitur opportunità finali biex jevita l-bejgħ. Il-bejgħ irid jiġi reklamat lill-pubbliku permezz ta' posters u avviżi fil-gazzetti. Dan isir f'kamra tal-irkant jew f'suq pubbliku, sakemm ma ssirx talba għal post ieħor aktar xieraq. Jitwettaq minn uffiċjal ġudizzjarju, li jikteb rapport uffiċjali u jiġbor ir-rikavat mill-bejgħ. Fi żmien 15-il jum, l-uffiċjal ġudizzjarju jaqsam ir-rikavat proporzjonalment (l-Artikolu 1627 et seq. tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Din il-proċedura normalment issir bonarjament, iżda fin-nuqqas ta' dan, il-kwistjoni titressaq quddiem l-imħallef tal-ordnijiet ta' sekwestru.

C. L-ordni ta' sekwestru fl-eżekuzzjoni ta' sentenza: beni immobbli (l-Artikoli 1560 sa 1626 tal-Kodiċi Ġudizzjarju)

L-eżekuzzjoni tibda bin-notifika tal-ordni ta' ħlas.

L-ordni ta' sekwestru mbagħad titwettaq l-aktar kmieni 15-il jum u mhux aktar tard minn sitt xhur wara, u fin-nuqqas ta' dan l-ordni ma tibqax legalment valida. It-taħrika tal-ordni ta' sekwestru trid imbagħad tiġi traskritta fir-rekords tar-reġistru ipotekarju fi żmien 15-il jum u tiġi nnotifikata fi żmien sitt xhur. L-att tat-traskrizzjoni tat-taħrika jagħmel il-proprjetà mhux disponibbli u jkun validu għal massimu ta' sitt xhur. In-nuqqas li tiġi traskritta t-taħrika jagħmel l-ordni ta' sekwestru invalida. Fil-każ tal-proprjetà immobbli, b'differenza għall-proprjetà mobbli, japplika l-prinċipju ta' ordni ta' sekwestru unika biss (il-proprjetà li tkun ġiet sekwestrata darba ma tistax tiġi sekwestrata għat-tieni darba).

L-aħħar pass ikun rikors lill-imħallef ta' sekwestru biex jaħtar nutar biex jieħu ħsieb il-bejgħ tal-beni u t-tlaqqigħ tal-kredituri. Id-debitur jista' jippreżenta dikjarazzjoni ta' oppożizzjoni lill-imħallef ta' sekwestru kontra l-azzjonijiet tan-nutar maħtur. Ir-regoli dettaljati dwar il-bejgħ tal-beni huma stabbiliti b'mod ċar bil-liġi (ara l-Artikoli 1582 et seq. tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Il-bejgħ huwa normalment pubbliku, iżda fuq l-inizjattiva tal-imħallef jew fuq talba tar-rikorrent li jsir is-sekwestru huwa possibbli li jsir bejgħ privat. Ir-rikavat mill-bejgħ imbagħad jinqasam bejn il-kredituri differenti skont l-ordni ta' prijorità maqbula (tlaqqigħ) (ara l-Artikoli 1639 sa 1654 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). It-tilwim dwar it-tlaqqigħ tal-kredituri jiġi mgħoddi lill-imħallef tas-sekwestru.

2.1.3. Sekwestru (Garnishment)

Garnishment huwa s-sekwestru ta' pretensjonijiet li d-debitur għandu mingħand parti terza (eż. għal qligħ mingħand l-impjegatur tiegħu). Din il-parti terza hija għalhekk id-debitur sekondarju tar-rikorrent li qed jagħmel is-sekwestru. Garnishment (beslag onder derden) mhuwiex l-istess bħal sekwestru ta' beni li jappartjenu għad-debitur iżda li jinsabu fuq il-post ta' parti terza (beslag bij derden).

It-talba li tikkostitwixxi r-raġunijiet għal sekwestru hija t-talba tal-kreditur tal-ordni ta' sekwestru fuq id-debitur sekwestrat. It-talba li hija ssekwestrata hija t-talba li s-sekwestrat għandu fuq parti terza / debitur sekondarju.

Ir-regoli dettaljati dwar il-garnishment jinsabu fl-Artikoli 1445 sa 1460 tal-Kodiċi Ġudizzjarju (sekwestru kawtelatorju) u fl-Artikoli 1539 sa 1544 tal-Kodiċi Ġudizzjarju (sekwestru fl-eżekuzzjoni ta' sentenza).

2.1.4. Spejjeż

Minbarra l-ispejjeż legali, ikun hemm l-ispejjeż tal-uffiċjal ġudizzjarju biex jitqiesu f'każijiet ta' ordni ta' sekwestru. It-tariffi għas-servizzi uffiċjali tal-uffiċjal ġudizzjarju huma stabbiliti fid-Digriet Irjali tat-30 ta' Novembru 1976 li jistabbilixxi r-rati għal atti ta' uffiċjali ġudizzjarji u kwistjonijiet kummerċjali u r-rata għal ċerti ħlasijiet addizzjonali (Koninklijk Besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen) (ara l-Ġustizzja Federali għas-Servizz Pubbliku (Service public fédérale Justice/Federale Overheidsdienst Justitie)).

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

A. Sekwestru kawtelatorju

Kwalunkwe rikorrent b'talba li turi ċerti karatteristiċi jista' jeżerċita sekwestru kawtelatorju, irrispettivament mill-valur tal-beni ssekwestrati u l-ammont tat-talba (ara l-Artikolu 1413 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

L-ewwel prekundizzjoni għal din it-tip ta' ordni ta' sekwestru hija l-urġenza: is-solvenza tad-debitur trid tkun fil-periklu, bir-riżultat li l-bejgħ sussegwenti tal-assi jkun ipperikolat. Id-deċiżjoni dwar jekk din il-kundizzjoni hijiex issodisfata tittieħed mill-qorti fuq il-bażi tal-kriterji oġġettivi. Irid ikun hemm urġenza, mhux biss fil-ħin li ssir l-ordni ta' sekwestru, iżda wkoll meta ssir valutazzjoni tal-ħtieġa li titkompla l-ordni ta' sekwestru. Hemm ftit eċċezzjonijiet għal din il-kundizzjoni: ordni ta' sekwestru fil-każ ta' falsifikazzjoni, ordni ta' sekwestru għal dejn fuq kambjali u l-eżekuzzjoni ta' sentenza ta' qorti barranija.

It-tieni kundizzjoni għal sekwestru kawtelatorju hija li r-rikorrent irid ikollu talba. Jekk tkun meħtieġa talba, din trid tissodisfa ċerti kundizzjonijiet (l-Artikolu 1415 tal-Kodiċi Ġudizzjarju): trid tkun definittiva (mhux kundizzjonali), pagabbli (tapplika wkoll għal garanziji għal talbiet futuri) u fissa (l-ammont ikun ġie ddeterminat jew jista' jiġi ddeterminat). In-natura u l-ammont tat-talba, min-naħa l-oħra, huma immaterjali. L-imħallef ta' sekwestru jiddeċiedi jekk dawn il-kundizzjonijiet ġewx issodisfati, iżda l-qorti li sussegwentement tkun qed tisma' l-każ ma tkunx marbuta b'din id-deċiżjoni.

It-tielet, ir-rikorrent li qed jitlob sekwestru kawtelatorju jrid ikun kompetenti biex jagħmel dan. Dan huwa att ta' kontroll (mhux użu) li jista', jekk meħtieġ, jitwettaq minn rappreżentant legali.

Il-permess tal-imħallef tas-sekwestru huwa meħtieġ sakemm ir-rikorrent ma jkunx diġà kiseb sentenza (ara hawn fuq). Madankollu, dan mhuwiex meħtieġ għal garnishment jew sekwestru kawtelatorju jew għal rikorrenti li jkunu diġà kisbu sentenza (l-Artikolu 1414 tal-Kodiċi Ġudizzjarju: kwalunkwe sentenza tikkostitwixxi titolu li jkun infurzabbli). L-atti notarili jipprovdu wkoll titolu li jkun infurzabbli.

B. Sekwestru fl-eżekuzzjoni ta' sentenza

Anke għal ordni ta' sekwestru fl-eżekuzzjoni ta' sentenza huwa meħtieġ titolu li jkun infurzabbli (l-Artikolu 1494 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Din tista' tkun deċiżjoni ġudizzjarja, strument awtentiku, mandat ta' eżekuzzjoni mill-awtoritajiet tat-taxxa, sentenza ta' qorti barranija bl-exequatur, eċċ.

It-talba trid tkun stabbilita f'att li jissodisfa ċerti kriterji. Bħal fis-sekwestru kawtelatorju, it-talba trid tkun ċerta, fissa u pagabbli. It-tieni paragrafu tal-Artikolu 1494 tal-Kodiċi Ġudizzjarju jgħid li l-ordni ta' sekwestru li tkun saret sabiex jinkiseb il-ħlas ta' introjtu dovut f'pagamenti akkont tapplika wkoll għal pagamenti akkont futuri, meta dawn isiru dovuti.

It-titolu jrid ikun attwali wkoll. L-imħallef tas-sekwestri ma jikkunsidrax it-titolu bħala attwali jekk il-kreditur li jkun għamel is-sekwestru ma jkunx aktar rikorrent jew jekk it-talba kollha jew parti minnha ma tkunx baqgħet attiva (għaliex hija preskritta jew tkun tħallset jew inkella ġiet issodisfata).

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

A. Ġenerali

Il-beni mobbli u immobbli biss li huma proprjetà tad-debitur jistgħu jiġu ssekwestrati. Il-beni li jappartjenu għal parti terza ma jistgħux jiġu ssekwestrati għalkemm huwa irrilevanti fil-pussess ta' min ikunu f'dak iż-żmien il-beni tad-debitur. Għalhekk huwa possibbli li jiġu ssekwestrati beni fuq il-post ta' parti terza, soġġett għall-awtorizzazzjoni tal-qorti (l-Artikolu 1503 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Ir-rikorrent jista' fil-prinċipju jirkupra d-dejn biss mill-assi attwali tad-debitur. Huwa biss jekk id-debitur b'mod diżonest irendi lilu nnifsu insolventi jkun possibbli wkoll li jiġu ssekwestrati l-assi ta' qabel tiegħu. Is-sekwestru ta' assi futuri huwa wkoll normalment eskluż, bl-eċċezzjoni ta' talbiet futuri.

Id-dħul mill-beni ssekwestrati fil-prinċipju jibqa' mas-sekwestrat fil-każ ta’ sekwestru kawtelatorju. Fil-każ ta' ordni ta' sekwestru fl-eżekuzzjoni ta' sentenza, madankollu, id-dħul huwa wkoll soġġett għal ordni ta' sekwestru u għalhekk imur għand il-kreditur tal-ordni ta' sekwestru.

Huwa possibbli li jiġi ssekwestrat il-patrimonju indiviż, imma l-bejgħ furzat tal-proprjetà jiġi mbagħad sospiż sakemm il-patrimonju jkun ġie diviż (ara, pereżempju, l-Artikolu 1561 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Regoli speċjali japplikaw għall-konjuġi.

B. Beni eliġibbli għal ordni ta' sekwestru

Il-beni jridu jkunu eliġibbli għal ordni ta' sekwestru. Ċerti beni ma jistgħux jiġu ssekwestrati. L-eżenzjoni tagħhom mill-ordni ta' sekwestru trid tkun minħabba dispożizzjoni statutorja, jew minħabba n-natura tal-beni jew il-fatt li għandhom assoċjazzjoni personali stretta mad-debitur. Mhuwiex possibbli, pereżempju, li jiġu eżentati beni mill-ordni ta' sekwestru fuq il-bażi tal-iskop tagħhom. Il-beni li ġejjin għalhekk mhumiex eliġibbli għal ordni ta' sekwestru:

 • Il-beni elenkati fl-Artikolu 1408 tal-Kodiċi Ġudizzjarju. Din ir-restrizzjoni ġiet introdotta sabiex tiggarantixxi kundizzjonijiet tal-għajxien raġjonevoli għad-debitur u għall-familja tiegħu.
 • Il-beni li m'għandhomx valur tal-bejgħ u għalhekk mhuma tal-ebda użu għar-rikorrent.
 • Il-beni li huma inaljenabbli għaliex huma tant assoċjati mill-qrib mad-debitur personalment.
 • Il-beni esklużi mis-sekwestru permezz ta' leġiżlazzjoni speċifika (pereż. id-dħul u l-pagi ta' minorenni, kotba u mużika mhux ippubblikati, l-introjtu tal-priġunieri mix-xogħlijiet fil-ħabs).
 • Il-pagi (ordni ta' sekwestru tal-qligħ) u talbiet simili huma normalment eliġibbli għal ordni ta' sekwestru sa ċertu punt biss (ara l-Artikoli 1409, 1409a u 1410, l-§ 1 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Dan jinkludi, pereżempju, pagamenti ta' manteniment mogħtija mill-qorti lill-konjuġi mhux ħatja. Ċerti pagamenti, bħad-dħul minimu għall-għajxien, madankollu, huma kompletament esklużi mill-ordni ta' sekwestru (ara l-Artikolu 1410, l-§ 2 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Madankollu, ir-restrizzjonijiet dwar l-eliġibbiltà għal sekwestru ma japplikawx għar-rikorrenti li jkunu qed ifittxu li jirkupraw il-manteniment dovut, liema talbiet jieħdu preċedenza (ara l-Artikolu 1412 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Fil-passat il-gvern kien igawdi mill-immunità minn azzjonijiet infurzabbli, bir-riżultat li ma kienx possibbli li tiġi ssekwestrata proprjetà tal-gvern. Dan issa ġie mmodifikat xi ftit bl-Artikolu 1412a tal-Kodiċi Ġudizzjarju.

Hemm regoli speċjali li jirregolaw is-sekwestru ta' vapuri u inġenji tal-ajru (għal sekwestru kawtelatorju: ara l-Artikoli 1467 sa 1480 tal-Kodiċi Ġudizzjarju u għal sekwestru fl-eżekuzzjoni ta' sentenza: ara l-Artikoli 1545 sa 1559 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

C. Kantonnement

Meta oġġett huwa ssekwestrat, is-sekwestru normalment japplika għall-oġġett fl-intier tiegħu, anke jekk il-valur tiegħu jaqbeż l-ammont tat-talba. Dan huwa ta' żvantaġġ kbir għad-debitur, għaliex l-oġġett isir kompletament mhux disponibbli għalih. Il-leġiżlatur Belġjan għalhekk ipprovda għal arranġament ta' depożitu ġudizzjarju (kantonnement): Id-debitur jiddepożita ċertu somma u jkun jista' jerġa' jikseb l-użu tal-proprjetà tiegħu (ara l-Artikoli 1403 sa 1407a tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

A. Ordni ta' sekwestru

Mill-mument li l-beni jiġu ssekwestrati, id-debitur jitlef id-dritt li jiddisponi minnhom. L-ordni ta' sekwestru, madankollu, ma tagħtix pretensjoni preferenzjali lill-kreditur tal-ordni ta' sekwestru. L-iskwalifika tfisser li d-debitur ma jkollux aktar permess jaljenahom jew jipotekahom. Madankollu, il-beni jibqgħu fil-pussess tad-debitur. F'termini prattiċi, m'hemmx tibdil fis-sitwazzjoni; is-sitwazzjoni legali hija, madankollu, differenti.

Il-penali għall-kontravvenzjoni ta' din l-iskwalifika hija li l-azzjonijiet meħuda mis-sekwestrat ma jkunux vinkolanti fuq il-kreditur tal-ordni ta' sekwestru.

Din l-iskwalifika hija, madankollu, relattiva biss, fis-sens li tapplika biss għall-vantaġġ tal-kreditur li għamel is-sekwestru. Rikorrenti oħra xorta jkollhom jittolleraw il-fluttwazzjonijiet fl-assi tad-debitur. Madankollu, din hija kwistjoni sempliċi għalihom li jassoċjaw ruħhom mal-ordni ta' sekwestru li tkun diġà ngħatat.

L-iskwalifika hija l-ewwel stadju fil-proċess tal-bejgħ tal-assi. Il-beni jaqgħu taħt il-kontroll tal-qorti. L-ordni ta' sekwestru fl-eżekuzzjoni ta' sentenza għalhekk ukoll għandha funzjoni ta' prekawzjoni fl-ewwel istanza.

B. Garnishment

Din il-forma ta' ordni ta' sekwestru tneħħi l-kontroll minn fuq it-talba ssekwestrata kollha, irrispettivament mill-valur tat-talba li kienet il-bażi tar-raġunijiet għall-ordni ta' sekwestru. Il-garnishee jista' jagħmel pagament parzjali (kantonneren). L-azzjonijiet li jimminaw it-talba ma jkunux infurzabbli kontra l-kreditur tal-ordni ta' sekwestru. Meta l-garnishment ikun ġie nnotifikat, ma jistax ikun hemm aktar ħlasijiet bejn is-sekwestrat u l-garnishee.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

A. Sekwestru kawtelatorju

Is-sekwestru kawtelatorju huwa validu sa tliet snin. Fil-każ ta' ordni ta' sekwestru ta' proprjetà mobbli u ta' garnishment, il-perjodu ta' tliet snin jibda mid-data tal-ordni jew tal-mandat (l-Artikoli 1425 u 1458 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Fil-każ ta' ordni ta' sekwestru ta' proprjetà immobbli, id-data tat-transkrizzjoni fir-rekords tar-reġistru ipotekarju timmarka l-bidu tal-perjodu ta' tliet snin (l-Artikolu 1436 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Il-perjodu jista' jiġi estiż jekk ikun hemm raġunijiet fuq bażi soda biex dan isir (l-Artikoli 1426,1459 u 1437 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

B. Ordni ta' sekwestru fl-eżekuzzjoni ta' sentenza

Fil-każ ta' ordni ta' sekwestru fl-eżekuzzjoni ta' sentenza, l-ordni biss li tippreċedi l-ordni ta' sekwestru hija soġġetta għal perjodu massimu ta' validità. Għal din it-tip ta' ordni ta' sekwestru, il-perjodu huwa għaxar snin fil-każ ta' proprjetà mobbli (il-limitu ta' żmien normali, għaliex ma tapplika l-ebda dispożizzjoni speċjali) u sitt xhur fil-każ ta' proprjetà immobbli (l-Artikolu 1567 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Fil-każ ta' ordni ta' sekwestru ta' vapuri, il-perjodu huwa ta' sena (l-Artikolu 1549 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

A. Sekwestru kawtelatorju

Jekk l-imħallef ta' sekwestri jirrifjuta permess għal sekwestru kawtelatorju, il-kwerelant (jiġifieri r-rikorrent) jista' jippreżenta appell kontra d-deċiżjoni lill-Qorti tal-Appell fi żmien xahar. Din hija proċedura ex parte. Jekk l-ordni ta' sekwestru titħalla mal-appell, id-debitur ikollu d-dritt li jistitwixxi proċeduri ta' parti terza kontra d-deċiżjoni (ara l-Artikolu 1419 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Jekk l-imħallef tas-sekwestru jawtorizza ordni ta' sekwestru kawtelatorju, id-debitur jew kwalunkwe parti interessata oħra jista' jibda proċedimenti ta' parti terza kontra d-deċiżjoni. L-iskadenza biex isir dan hija ta' xahar u l-proċedimenti jinbdew fil-qorti li tat id-deċiżjoni. Il-qorti mbagħad tiddeċiedi fi proċedura kontenzjuża. Il-proċeduri ta' parti terza normalment ma jkollhomx effett sospensiv (ara l-Artikoli 1419 u 1033 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Meta s-sekwestru kawtelatorju jkun jista' jiġi impost mingħajr awtorizzazzjoni ġudizzjarja, id-debitur jista' jappella kontrih billi jitlob lill-imħallef tas-sekwestru biex jitneħħa s-sekwestru (l-Artikolu 1420 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Din hija l-proċedura li topponi s-sekwestru u tiġi trattata bħal fi proċedimenti proviżorji, jekk meħtieġ flimkien mal-impożizzjoni tal-pagament ta' penali. Ir-raġunijiet għat-talba jistgħu jkunu n-nuqqas ta' urġenza (Cass. 14 ta' Settembru 1984, Arr. Cass. 1984-85, 87).

Jekk ikun hemm tibdil fiċ-ċirkostanzi, is-sekwestrat (billi jħarrek il-partijiet kollha biex jidhru quddiem l-imħallef ta' sekwestru) jew il-kreditur tal-ordni ta' sekwestru jew intermedjarju (permezz ta' rikors) jista' japplika mal-imħallef ta' sekwestru biex jemenda jew jirtira l-ordni ta' sekwestru.

B. Ordni ta' sekwestru fl-eżekuzzjoni ta' sentenza

Id-debitur jista' jippreżenta dikjarazzjoni ta' oppożizzjoni għall-ordni ta' ħlas, biex b'hekk jikkontesta l-validità legali tagħha. M'hemmx limitu ta' żmien statutorju għal dan, u l-oppożizzjoni m'għandhiex effett sospensiv. Ir-raġunijiet għall-oppożizzjoni jinkludu difetti proċedurali u talba għal perjodu ta' grazzja (jekk it-titolu infurzabbli huwa att notarili).

Id-debituri jistgħu jippreżentaw dikjarazzjoni ta' oppożizzjoni mal-imħallef ta' sekwestru kontra l-bejgħ tal-beni tagħhom, iżda din l-oppożizzjoni lanqas m'għandha effett sospensiv.

Ir-rikorrenti barra mill-kreditur li għamel is-sekwestru jistgħu jopponu l-prezz tal-bejgħ, iżda mhux il-bejgħ innifsu.

Parti terza li ssostni li hija s-sid tal-beni ssekwestrati tista' wkoll tippreżenta dikjarazzjoni ta' oppożizzjoni mal-imħallef ta' sekwestru (l-Artikolu 1514 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Din hija proċedura ta' rkupru u għandha effett sospensiv.

Il-parti li tixtieq tinforza s-sentenza tirċievi biss kopja attestata waħda. Din tinħareġ mir-reġistru bi ħlas ta' miżata (miżata tal-ħruġ).

Forma infurzabbli:

"Aħna, Filip, Re tal-Belġjani,

Lil dawk kollha preżenti u li ġejjin, ikun magħruf li:

 • Aħna nordnaw u nikkmandaw li l-uffiċjali ġudizzjarji kollha għandhom jeżegwixxu din is-sentenza, deċiżjoni, ordni jew att;
 • Li l-Prokuraturi Ġenerali u l-Prosekuturi Ġenerali tagħna fil-qrati tal-ewwel istanza għandhom jinfurzawha u li l-kmandanti u l-uffiċjali kollha tal-awtoritajiet pubbliċi għandhom jagħtu l-assistenza tagħhom jekk meħtieġ bil-liġi biex jagħmlu dan;
 • B'xhieda ta' dan, din is-sentenza, deċiżjoni, ordni jew att ġiet iffirmata u ssiġillata bis-siġill tal-qorti jew tan-nutar."

Għal azzjonijiet relatati mal-eżekuzzjoni tas-sentenza jew tal-att, l-uffiċjal ġudizzjarju għandu jwieġeb lill-imħallef tal-ordnijiet ta' sekwestru. Fi kwistjonijiet ta' etika, huwa għandu jwieġeb lis-servizz tal-prosekuzzjonijiet pubbliċi u lill-fergħa reġjonali tal-kamra tal-uffiċjali ġudizzjarji.

Ir-reġistru fil-post fejn jinsabu l-beni (l-Artikolu 1565 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Ir-reġistru jipprovdi informazzjoni dwar il-proprjetà immobbli, eż. id-drittijiet tal-proprjetà, ipoteki maħruġa kontra l-proprjetà.

jiġifieri l-partijiet kollha jidhru fil-każ.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Il-Kodiċi Ġudizzjarju fih diversi regoli rigward il-beni li mhumiex eliġibbli għal ordni ta' sekwestru (l-Artikoli 1408 sa 1412c tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Il-kredituri ma jistgħux isegwu talbiet kontra ċerti beni mobbli tanġibbli: li huma meħtieġa għall-ħajja ta' kuljum tas-sekwestrati u tal-familji tagħhom; għas-segwitu tal-professjoni tagħhom; jew għall-kontinwazzjoni tat-taħriġ jew tal-istudji tas-sekwestrati jew tat-tfal dipendenti tagħhom li jgħixu fl-istess indirizz (ara l-Artikolu 1408 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). L-eżenzjoni parzjali mill-ordni ta' sekwestru u miċ-ċessjoni tapplika għad-dħul mix-xogħol u minn attivitajiet oħra, kif ukoll għal benefiċċji, pensjonijiet u dħul ieħor.

Il-livelli limitu li fuqhom hija bbażata l-eżenzjoni sħiħa jew parzjali mill-ordni ta' sekwestru huma stabbiliti fl-Artikolu 1409, l-§ 1 tal-Kodiċi Ġudizzjarju u jiġu indiċjati kull sena. L-ammonti progressivi tas-segmenti ta' ammonti eliġibbli għal ordni ta' sekwestru jew ċessjoni jiżdiedu jekk id-debitur ikollu tfal dipendenti.

It-talba legali bil-għan ta' eżekuzzjoni tas-sentenza tal-qorti hija fil-prinċipju suġġett għall-perjodu ġenerali ta' limitazzjoni, jiġifieri 10 snin.

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 15/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Bulgarija

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

L-eżekuzzjoni hija l-aħħar fażi tal-proċess ġudizzjarju. Tikkonsisti fil-possibbiltà li rikorrent li tkun inqatgħet sentenza favurih jitlob li l-korp kompetenti ta’ eżekuzzjoni jieħu l-passi kollha fil-kompetenza tiegħu u preskritti fil-liġi biex jissodisfa l-pretensjoni.

Id-dritt għal eżekuzzjoni jiġi mill-eżistenza ta’ pretensjoni eżekuttiva li ma tkunx ġiet issodisfata b’mod volontarju u strument li jippermetti l-eżekuzzjoni ta’ dik il-pretensjoni.

Il-miżuri ta’ eżekuzzjoni jinkludu:

 • sekwestru ta’ beni mobbli;
 • sekwestru ta’ beni immobbli;
 • inventarju u valutazzjoni ta’ proprjetà immobbli;
 • bejgħ ta’ beni immobbli b’subbasta;
 • sekwestru ta’ kont tal-bank ta’ debitur;
 • sekwestru ta’ vettura;
 • preklużjoni ta’ dritt ipotekarju;
 • qbid ta’ beni mobbli;
 • eżekuzzjoni fi-rigward ta’ ishma f’kumpanija;
 • eżekuzzjoni ta’ obbligu ta’ ċediment ta’ minorenni;
 • eżekuzzjoni fir-rigward ta’ proprjetà matrimonjali.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Fil-Bulgarija, hemm żewġ tipi ta’ uffiċjali tal-eżekuzzjoni (uffiċjali ġudizzjarji):

1. Uffiċjali ġudizzjarji Statali

2. Uffiċjali ġudizzjarji privati.

L-istat tal-uffiċjali ġudizzjarji privati huwa rregolat mill-Att dwar l-Eżekuzzjoni Ġudizzjarja Privata (Zakon za chastnoto sadebno izpalnenie (ZChSI)). L-Artikolu 2 ta’ ZChSI jiddefinixxi uffiċjal ġudizzjarju privat bħala uffiċjal delegat mill-Istat biex jeżegwixxi pretensjonijiet privati.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

Skont l-Artikolu 404 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (Grazhdanski protsesualen kodeks (GPK)), il-proċeduri ta’ eżekuzzjoni jistgħu jitmexxew fuq dawn il-bażijiet:

1. - sentenzi u ordnijiet res judicata; sentenzi minn qrati tal-appell; ordnijiet eżekuttivi; saldi ġudizzjarji; sentenzi u ordnijiet eżekuttivi jew sentenzi u ordnijiet iddikjarati eżegwibbli bil-quddiem jew immedjatament; u deċiżjonijiet ta’ tribunali tal-arbitraġġ u saldi sanzjonati minn dawn it-tribunali;

2. - sentenzi, atti u saldi ġudizzjarji maqtugħin minn qrati f’pajjiżi oħra mhux fil-Bulgarija, jekk eżegwibbli fil-Bulgarija mingħajr proċeduri ulterjuri;

3. - sentenzi, atti u saldi ġudizzjarji maqtugħin minn qrati f’pajjiżi oħra mhux fil-Bulgarija u s-sentenzi u s-saldi maqtugħin u sanzjonati minn tribunali tal-arbitraġġ f’pajjiżi oħra mhux fil-Bulgarija, meta jiġu ddikjarati eżegwibbli fil-Bulgarija.

Skont l-Artikolu 405 tal-GPK, jinħarġu ordnijiet ta’ eżekuzzjoni abbażi ta’ rikors bil-miktub, bla ebda ħtieġa li tigi notifikata kopja lid-debitur.

Skont l-Artikolu 405(2) tal-GPK, dawn il-qrati għandhom ġuriżdizzjoni fuq ir-rikorsi mressqa:

 • fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 404(1) tal-GPK, il-qorti ġenerali li tkun semgħet il-każ jew ħarġet l-ordni ta’ eżekuzzjoni u, meta att ikun eżegwibbli immedjatament, il-qorti li tkun qatgħet is-sentenza jew ħarġet l-ordni ta’ eżekuzzjoni;
 • fil-każijiet preveduti fl-Artikolu 404(2) u (3) tal-GPK, il-qorti kompetenti biex tagħti l-eżekuzzjoni;
 • fir-rigward tad-deċiżjonijiet maqtugħin minn tribunali tal-arbitraġġ domestiċi u s-saldi sanzjonati minn dawn it-tribunali fi proċeduri ta’ arbitraġġ, il-Qorti tal-Belt ta’ Sofija (Sofiyski Gradski Sad).

Hemm limitu ta’ żmien ta’ ġimagħtejn għal appelli kontra ordnijiet li jippermettu jew jirrifjutaw rikors għal ordni ta’ eżekuzzjoni (l-Artikolu 407 tal-GPK).

Skont id-dritt Bulgaru, jista’ jitressaq rikors ta’ eżekuzzjoni minn parti li mhijiex avukat, inkluż il-parti li tfittex l-eżekuzzjoni jew ir-rappreżentant tagħha (li jista’ jkun avukat). Ma hemm l-ebda rekwiżit speċjali għall-preżentazzjoni li jrid jiġi ssodisfat sabiex tinkiseb ordni ta’ eżekuzzjoni.

L-ispejjeż ta’ eżekuzzjoni huma stabbiliti fit-Tariffa tal-Miżati u tal-Ispejjeż ippreveduta fl-Att dwar l-Eżekuzzjoni Privata (il-Gazzetta tal-Istat (SG) Nru 35/2006).

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Sabiex jiġu implimentati l-proċeduri ta’ eżekuzzjoni, il-parti interessata trid tapplika bil-miktub lil uffiċjal ġudizzjarju Statali jew privat, u tehmeż ordni ta’ eżekuzzjoni jew strument eżekuttiv ieħor. Ir-rikors irid jispeċifika l-metodu ppreferut ta’ eżekuzzjoni, li jista’ jinbidel matul il-kors tal-proċeduri (l-Artikolu 426 tal-GPK).

Il-ġuriżdizzjoni tal-uffiċjali ġudizzjarji hija rregolata bl-Artikolu 427 tal-GPK.

L-uffiċjal ġudizzjarju jrid isejjaħ lid-debitur bil-miktub biex jissodisfa l-pretensjoni b’mod volontarju, li d-debitur irid iwettaq fi żmien ġimagħtejn minn meta jirċievi ċ-ċitazzjoni. Iċ-ċitazzjoni tavża lid-debitur li jekk jonqos milli jissodisfa l-pretensjoni, dan jirriżulta f’azzjoni ta’ eżekuzzjoni. Iċ-ċitazzjoni trid tispeċifika s-sekwestri u l-qbid imposti u tinkludi kopja tal-istrument eżekuttiv. Meta jsejjaħ lid-debitur biex jissodisfa pretensjoni b’mod volontarju, l-uffiċjal ġudizzjarju jrid jispeċifika wkoll id-data li fiha jiġi kkumpilat inventarju tal-beni u, meta eżekuzzjoni tikkonċerna beni immobbli, jibgħat notifika ta’ qbid lir-reġistru tal-beni.

L-uffiċjal ġudizzjarju jfassal rekord ta’ kull miżura li tittieħed jew titwettaq minnhom.

Meta l-metodu inizjali ta’ eżekuzzjoni jinbidel, l-uffiċjal ġudizzjarju jrid jinnotifika lid-debitur bil-miktub bil-bidla skont l-Artikolu 428 tal-GPK.

Hekk kif jibdew il-proċeduri ta’ eżekuzzjoni, meta d-debitur ma jkollux indirizz permanenti jew attwali fir-reġistru, l-imħallef distrettwali, li jaġixxi fuq mozzjoni ppreżentata mill-kreditur, irid jaħtar rappreżentant ad hoc tad-debitur (l-Artikolu 430 tal-GPK).

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

Tista’ tittieħed azzjoni ta’ eżekuzzjoni kontra dawn il-beni tad-debitur:

 • oġġetti mobbli;
 • pagi;
 • dħul minn beni immobbli, inkluż dħul mill-kera, eċċ.;
 • kontijiet tal-bank;
 • beni immobbli;
 • ishma u bonds maħruġa minn impriżi kummerċjali;
 • oġġetti ta’ beni mobbli u immobbli, inkluż proprjetà matrimonjali.

Skont l-Artikolu 442 tal-GPK, kreditur jista’ jwettaq eżekuzzjoni kontra kull ħaġa jew riċevibbli tad-debitur.

Skont l-Artikolu 444 tal-GPK, ma għandhiex tittieħed azzjoni ta’ eżekuzzjoni kontra dawn:

 • oġġetti ta’ kuljum użati mid-debitur u l-familja tiegħu, kif speċifikat f’lista adottata mill-Kunsill tal-Ministri (Ministerski savet);
 • l-ikel meħtieġ biex isostni lid-debitur u lil familtu għal xahar jew, fil-każ ta’ bdiewa, sal-ħsad il-ġdid, jew l-ekwivalenti tiegħu fi prodotti agrikoli oħrajn;
 • il-fjuwil meħtieġ għat-tisħin, għat-tisjir u għad-dawl għal tliet xhur;
 • il-makkinarju u t-tagħmir li debitur jeħtieġ sabiex ikun jista’ jkompli jipprattika l-impjieg jew il-professjoni tiegħu;
 • parti mill-art li hija sjieda tad-debitur (sa massimu ta’ 0.5 ettaru għal vinji u raba’ oħra u sa massimu ta’ 3 ettari għal għelieqi ta’ skop ġenerali, flimkien mal-makkinarju u l-implimenti, il-fertilizzanti, il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u ż-żrieragħ intiżi li jinżergħu għal perjodu ta’ sena);
 • għal bdiewa li jrabbu l-bhejjem, l-ifrat meħtieġa għax-xogħol fl-għelieqi, partikolarment żewġt irjus ifrat li jiġbdu, baqra, ħamest irjus ngħaġ u mogħoż, għaxar doqqajs u tajr domestiku, flimkien mal-għalf meħtieġ biex jieklu sal-ħsad li jkun imiss jew sakemm jinħarġu biex jirgħu;
 • l-abitazzjoni li hija s-sjieda tad-debitur, jekk id-debitur u l-membri tal-familja tiegħu ma jkollhom l-ebda abtazzjoni oħra, irrispettivament minn jekk id-debitur jgħixx hemm. Jekk l-abitazzjoni taqbeż il-ħtiġijiet ta’ akkomodazzjoni tad-debitur u l-familja tiegħu, kif speċifikat f’Regolament iddedikat adottat mill-Kunsill tal-Ministri, sehem minnha jinbiegħ, diment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 39(2) tal-Att dwar il-Beni (Zakon za sobstvenostta);
 • oġġetti u riċevibbli oħrajn protetti bil-liġi kontra l-eżekuzzjoni.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Meta jsejjaħ lid-debitur biex jissodisfa pretensjoni b’mod volontarju, l-uffiċjal ġudizzjarju jrid jispeċifika wkoll id-data li fiha jiġi kkumpilat inventarju tal-beni u, meta eżekuzzjoni tikkonċerna beni immobbli, jibgħat notifika ta’ qbid lir-reġistru tal-beni.

Is-sekwestru ta’ beni mobbli jew pretensjoni tiġi imposta billi jiġi kkumpilat inventarju.

Is-sekwestru u l-qbid għandhom dan l-effett fil-konfront tad-debitur:

Mill-mument tal-impożizzjoni tiegħu, debitur la jista’ jiddisponi mir-riċevibbli jew beni (immobbli jew mobbli) tiegħu, u lanqas ma jista’ jbiddel, jeqred jew jagħmel ħsara fuq il-beni, b’piena ta’ prosekuzzjoni kriminali. Dawn l-effetti għandhom japplikaw mid-data taċ-ċitazzjoni biex jiġi saldat id-dejn volontarjament.

Is-sekwestru jew il-qbid għandu jkollhom dawn l-effetti fil-konfront tal-kreditur:

Skont l-Artikolu 452(1) tal-GPK, kull disponiment tal-beni mobbli jew riċevibbli sekwestrati jkun invalidu fil-konfront tal-kreditur u kull kreditur konġunt, sakemm iċ-ċessjonarju ma jkunx jista’ jinvoka l-Artikolu 78 tal-Att dwar il-Beni. Din l-aħħar dispożizzjoni tistipula li kull min jakkwista beni mobbli legalment jew titoli ta' pussess għal kunsiderazzjoni, anke jekk jakkwistahom bla ħsieb mingħand xi ħadd li mhuwiex is-sid, jakkwista s-sjieda, sakemm it-trasferiment tas-sjieda tal-beni mobbli ma tkunx teħtieġ att notarili jew attestazzjoni notarili tal-firem tal-partijiet tat-tranżazzjoni. L-istess regola tapplika għall-akkwist ta’ drittijiet in rem oħra għal beni mobbli.

Meta tittieħed azzjoni ta’ eżekuzzjoni kontra proprjetà immobbli, l-invalidità tieħu effett biss fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet tad-disponiment imwettqa wara d-data tar-reġistrazzjoni tas-sekwestru preventiv (l-Artikolu 452(2) tal-GPK).

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Il-liġi ma tistabbilixxi l-ebda limitu ta’ żmien għall-validità ta’ dawn il-miżuri. Huma intiżi li jissodisfaw il-pretensjoni tal-kreditur, allura huma validi sa ma jintemmu l-proċeduri ta’ eżekuzzjoni.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Ir-rimedji disponibbli fil-proċess ta’ eżekuzzjoni huma stabbiliti fit-Taqsimiet I u II tal-Kapitolu 39 tal-GPK.

Dawn il-partijiet jistgħu jressqu appelli kontra azzjoni ta’ eżekuzzjoni, inkluż miżuri individwali ta’ eżekuzzjoni:

 • Kreditur jista’ jappella kontra r-rifjut ta’ uffiċjal ġudizzjarju milli jwettaq l-azzjoni ta’ eżekuzzjoni speċifikata u kontra s-sospensjoni u t-terminazzjoni tal-eżekuzzjoni.
 • Id-debitur jista’ jappella kontra ordni mingħand l-uffiċjal ġudizzjarju li timponi multa fuq id-debitur u li jfittex li jinfurzaha kontra beni li d-debitur iqis immuni, u kontra l-qbid ta’ beni mobbli jew l-espulsjoni tad-debitur minn beni immobbli fuq il-bażi li l-uffiċjal ġudizzjarju jkun naqas milli jinnotifika kif xieraq, u kontra ordnijiet għall-pagament ta’ spejjeż.
 • Partijiet terzi (mhux partijiet fil-proċeduri ta’ eżekuzzjoni) jistgħu jappellaw kontra azzjoni ta’ uffiċjal ġudizzjarju biss jekk l-eżekuzzjoni tkun diretta kontra oġġetti fil-pussess tagħhom fid-data tas-sekwestru, tal-qbid jew taċ-ċediment.
 • Parti terza tista’ tressaq appell kontra l-preklużjoni ta’ dritt ipotekarju ta’ beni immobbli biss jekk il-parti terza kellha fil-pussess tagħha dawk il-beni qabel id-data li fiha tkun tressqet il-pretensjoni li issa qed tiġi eżegwita (l-Artikolu 435 tal-GPK).
 • Meta ssir is-subbasta, l-ordni li jingħataw il-beni hija soġġetta għal appell mingħand parti li tkun ħallset depożitu mhux aktar tard mill-aħħar jum tal-irkant, mingħand kreditur li jkun tefa’ offerta fis-subbasta mingħajr ma kellu jħallas depożitu, jew mingħand id-debitur, fuq il-bażi li s-subbasta ma tkunx twettetq legalment jew li l-beni ma jkunux ngħataw lill-ogħla offerent.

Skont l-Artikolu 436 tal-GPK, għandhom jitressqu appelli fi żmien ġimgħa mid-data tas-subbasta ikkontestata, jekk il-parti tkun preżenti fil-ħin tal-azzjoni jew tkun issejħet biex tattendi, u fil-każijiet l-oħra kollha, fi żmien ġimgħa mid-data tal-komunikazzjoni. L-appelli jitressqu permezz tal-uffiċjal ġudizzjarju quddiem il-qorti provinċjali b’ġuriżdizzjoni fuq il-post tal-eżekuzzjoni. Meta jitressaq appell, l-uffiċjal ġudizzjarju irid jiddikjara r-raġunijiet għall-azzjoni kkontestata.

Dawn l-appelli jiġu eżaminati f’seduta bil-bibien magħluqa, bl-eċċezzjoni ta’ dawk ippreżentati minn partijiet terzi, li jiġu eżaminati f’seduta pubblika li għaliha jissejħu l-partijiet kollha għall-proċeduri tal-eżekuzzjoni. L-appelli jiġu deċiżi fi żmien xahar.

L-appelli ma jissospendux il-proċeduri ta’ eżekuzzjoni, iżda l-qorti tista’ tiddeċiedi li tissospendi l-proċeduri sakemm tinqata’ sentenza dwar l-eċċezzjonijiet invokati stabbiliti fl-appell. Jekk il-proċeduri jiġu sospiżi, l-uffiċjal ġudizzjarju jiġi notifikat mingħajr dewmien (l-Artikolu 438 tal-GPK).

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

L-Artikolu 432 tal-GPK jistabbilixxi x-xenarji differenti li fihom qorti tista’ legalment tissospendi l-proċeduri ta’ eżekuzzjoni fuq mozzjoni tal-kreditur.

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 11/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna iċ-Ċek ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Repubblika Ċeka

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

Dan ifisser eżekuzzjoni tal-konformità fuq dazju impost permezz ta’ titolu eżekuttiv, anke kontra r-rieda tal-persuna li jkun qed jiġi impost id-dazju fuqha. Jekk il-persuna tonqos milli tikkonforma volontarjament ma’ dak li t-titolu eżekuttiv jimponi fuqha, il-kreditur jista’ jressaq rikors quddiem qorti jew uffiċjal ġudizzjarju għal eżekuzzjoni bil-qorti jew eżekuzzjoni.

Il-qorti se tordna u twettaq eżekuzzjoni bl-eċċezzjoni ta’ titoli li jitwettqu fi proċedimenti amministrattivi jew fiskali. Għaldaqstant, fi kwistjonijiet ċivili, il-kredituri jista’ dejjem imur il-qorti.

Il-kreditur tas-sentenza jista’ wkoll jmur għand uffiċjal ġudizzjarju. Uffiċjal ġudizzjarju jeżegwixxi sentenza bl-awtorizzazzjoni mill-qorti, bl-eċċezzjoni ta’ dawn is-sentenzi:

 • sentenzi dwar il-kura ta’ minorenni;
 • sentenzi f’każijiet ta’ protezzjoni kontra vjolenza domestika;
 • sentenzi mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea;
 • sentenzi barranin.

Madankollu, jista’ jitressaq rikors għal eżekuzzjoni jekk l-eżekuzzjoni għandha titmexxa skont sentenza dwar il-manteniment ta’ minorenni jew skont sentenza barranija, meta toħroġ dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà skont leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea, trattat internazzjonali, jew deċiżjoni dwar rikonoxximent applikabbli direttament.

L-eżekuzzjoni ta’ sentenza permezz ta’ qorti hija rregolata fl-Artikoli 251-351a tal-Att Nru 99/1963, il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat. Madankollu, l-Artikoli 492-513 tal-Att Nru 292/2013, rigward proċeduri speċjali tal-qorti, kif emendat, japplikaw għall-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet tal-liġi tal-familja.

L-eżekuzzjoni ta’ sentenza permezz ta’ uffiċjal ġudizzjarju hija rregolata fl-Artikoli 35-73 tal-Att Nru 120/2001, dwar l-uffiċjali ġudizzjarji tal-qorti u l-attivitajiet ta’ eżekuzzjoni (il-Kodiċi ta’ Eżkuzzjoni), kif emendat. Uffiċjal ġudizzjarju tal-qorti jipproċedi wkoll, b’mod partikulari fir-rigward tar-regolament ta’ metodi individwali ta’ eżekuzzjoni ta’ sentenza, skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

B’mod ġenerali, il-qorti ġenerali tal-konvenut għandha ġuriżdizzjoni biex tordna u twettaq l-eżekuzzjoni ta’ sentenza (l-Artikolu 252(1) tal-Att Nru 99/1963, il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat). L-Artikolu 252 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili tiddetermina eċċezzjonijiet għal din ir-regola.

Għal dettalji dwar il-qorti ġenerali tal-konvenut, ara “Regoli bażiċi għal ġuridizzjoni lokali” (il-parti 3.2.1. tal-iskeda informattiva “Ġuriżdizzjoni – ir-Repubblika Ċeka”).

L-eżekuzzjoni tista’ titwettaq mill-qrati u mill-uffiċjali ġudizzjarji maħtura mill-qorti. Il-qorti tal-eżekuzzjoni bil-ġuriżdizzjoni ratione materiae, skont l-Artikolu 45 tal-Att Nru 120/2001, dwar l-uffiċjali ġudizzjarji tal-qorti u l-attivitajiet ta’ eżekuzzjoni (il-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni), kif emendat, hija l-qorti distrettwali. Il-qorti tal-eżekuzzjoni b’ġuriżdizzjoni lokali hija l-qorti li fid-distrett tagħha l-konvenut ikollu r-residenza għat-tul tiegħu, il-post tar-residenza fir-Repubblika Ċeka skont it-tip ta’ soġġorn għal ċittadin barrani, uffiċċju reġistrat, eċċ. Il-kwistjoni tal-ġuriżdizzjoni tiġi elaborata f’aktar dettall fid-dispożizzjoni msemmija tal-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni.

Għal aktar dettalji, ara wkoll il-mistoqsija “Xi tfisser l-eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?”

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

Eżekuzzjoni ta’ sentenza

Il-proċeduri jistgħu jinbdew biss b’rikors tal-kreditur, jekk il-konvenut jonqos milli jikkonforma volontarjament ma’ dak li t-titolu eżekuttiv jimponi fuqu. Anke mingħajr rikors, skont l-Att Nru 292/2013, dwar proċeduri speċjali tal-qorti, kif emendat, qorti tordna t-twettiq ta’ xi deċiżjonijiet preliminari, pereżempju fil-qasam tal-protezzjoni kontra l-vjolenza domestika.

L-eżekuzzjoni ta’ sentenza tista’ tiġi ordnata biss jekk is-sentenza tinkludi l-identifikazzjoni tal-kreditur u l-konvenut, definizzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni u l-kontenut tal-obbligu li tkun tressqet il-mozzjoni għal eżekuzzjoni għall-issodisfar tiegħu, u determinazzjoni tal-iskadenza għal konformità mal-obbligu. Jekk is-sentenza tal-qorti ma jkunx fiha determinazzjoni għall-iskadenza għal konformità mal-obbligu, huwa mifhum li jrid ikun hemm konformità mal-obbligu impost permezz tas-sentenza fi żmien tlett ijiem u, fil-każ ta’ żgumbrament, fi żmien ħmistax-il jum minn meta s-sentenza ssir finali. Jekk, skont is-sentenza, aktar minn konvenut wieħed għandu jikkonforma mal-obbligu, u jekk ikun diviżibbli, il-konvenuti kollha jridu jikkonformaw mal-obbligu – sakemm is-sentenza ma tiddeterminax mod ieħor – b’mod ugwali.

Meta jagħmel rikors għal eżekuzzjoni, il-kreditur ma għandux għalfejn ikun rappreżentat minn avukat.

Rikors għal eżekuzzjoni ta’ sentenza li timponi l-pagament ta’ somma finanzjarja jrid jiġi mmarkat bil-metodu speċifiku ta’ eżekuzzjoni u prerekwiżiti oħra ddeterminati bil-liġi. Rikors għal eżekuzzjoni jrid ikun akkumpanjat minn kopja ta’ sentenza flimkien ma’ konferma tal-eżegwibbiltà tagħha. Il-qorti li tiddeċiedi fuq il-każ bħala l-qorti ġenerali takkumpanja s-sentenza b’din il-konferma. Kopja tas-sentenza mhix meħtieġa jekk ir-rikors għal eżekuzzjoni jiġi ppreżentat quddiem il-qorti li tiddeċiedi dwar il-każ bħala l-qorti ġenerali.

Id-deċiżjonijiet dejjem isiru fil-forma ta’ riżoluzzjonijiet fi proċeduri ta’ eżekuzzjoni.

Bħala regola, qorti tordna eżekuzzjoni mingħajr ma tisma lill-konvenut.

Il-proċeduri tal-qorti fir-Repubblika Ċeka huma soġġetti għal miżata tal-qorti (ara l-Att Nru 549/1991, dwar il-miżati tal-qorti, kif emendat). F’każijiet iġġustifikati, l-Att jippermetti eżenzjonijiet mill-miżati tal-qorti.

Proċedimenti ta’ eżekuzzjoni

L-eżekuzzjoni titwettaq mill-uffiċjal ġudizzjarju indikat mill-kreditur fir-rikors għall-eżekuzzjoni. Atti mingħand uffiċjal ġudizzjarju jitqiesu bħala atti ta’ qorti ta’ eżekuzzjoni.

Il-proċeduri ta’ eżekuzzjoni jinbdew fuq rikors mill-kreditur jew fuq rikors minn persuna li turi li jkun għadda jew ġie trasferit fuqha intitolament minn sentenza. Jinbdew fid-data meta dan ir-rikors jasal għand l-uffiċjal ġudizzjarju. L-uffiċjal ġudizzjarju jista’ jibda jidentifika u jassigura l-assi tal-konvenut biss wara li qorti tawtorizzah u tordna l-eżekuzzjoni.

Rikors għall-eżekuzzjoni jrid ikun fiha:

 • l-identifikazzjoni tal-uffiċjal ġudizzjarju li għandu jmexxi l-eżekuzzjoni, li tidentifika l-uffiċċju rreġistrat tiegħu (hemm lista ta’ uffiċjali ġudizzjarji fis-sit web tal-Kamra tal-Uffiċjali Ġudizzjarji tar-Repubblika Ċeka (Exekutorská komora České republiky) Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru.php&w; l-uffiċjali ġudizzjarji ma għandhomx ġuriżdizzjoni definita lokalment – kull uffiċjal ġudizzjarju jista’ jopera fir-Repubblika Ċeka kollha kemm hi);
 • l-identifikazzjoni tal-każ li għalih japplika r-rikors u l-għan tiegħu;
 • l-identifikazzjoni tal-parteċipanti, jiġifieri l-kreditur, jew il-persuna li għandha l-intitolament mis-sentenza, u l-konvenut; għall-persuni fiżiċi dan ifisser l-isem, il-kunjom, ir-residenza għat-tul tal-parteċipanti, jew il-post tar-residenza fir-Repubblika Ċeka skont it-tip ta’ soġġorn għal ċittadin barrani, u fejn applikabbli n-numru tal-karta tal-identità jew id-data tat-twelid tal-parteċipanti, jew għall-entitajiet ġuridiċi l-isem korporattiv jew kummerċjali, l-uffiċċju rreġistrat u n-numru ta’ identifikazzjoni;
 • l-identifikazzjoni eżatta tat-titolu eżekuttiv;
 • l-obbligu li għandu jiġi eżegwit bl-eżekuzzjoni, u l-informazzjoni dwar jekk il-konvenut ikkonformax mal-obbligu eżegwit u, jekk applikabbli, sa liema limitu;
 • fejn applikabbli, l-identifikazzjoni tal-evidenza li l-kreditur ibbaża l-intitolament tiegħu fuqha;
 • il-firma;

L-oriġinal jew kopja ċċertifikata tat-titolu eżekuttiv irid jinhemeż mal-eżekuzzjoni tar-rikors, flimkien mal-konferma tal-eżegwibbiltà tagħha jew kopja ta’ rekord notarili bil-permess tal-eżekuzzjoni, sakemm it-titolu eżekuttiv ma jkunx inħareġ mill-qorti tal-eżekuzzjoni. L-awtorità li tkun ħarġet it-titolu eżekuttiv jikkonferma l-eżegwibbiltà, filwaqt li saldi u ftehimiet jiġu kkonfermati mill-awtorità li tapprovahom.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

L-eżekuzzjoni ta’ sentenza tista’ tiġi ordnata abbażi ta’ titolu eżekuttiv, jekk ma jkunx hemm konferma volontarja ma’ obbligu impost.

Titolu eżekuttiv huwa:

 • deċiżjoni eżekuttiva ta’ qorti jew uffiċjal ġudizzjarju, jekk tirrikonoxxi intitolament, timponi obbligu jew taffettwa l-assi;
 • sentenza eżekuttiva ta’ qorti jew korp investigattiv, ta’ prosekuzzjoni jew ġudikanti, jekk tirrikonoxxi intitolament jew taffettwa assi;
 • deċiżjoni eżekuttiva ta’ arbitraġġ;
 • rekord notarili b’permess ta’ eżekuzzjoni skont leġiżlazzjoni speċjali;
 • sentenza eżekuttiva u titoli eżekuttivi oħra minn awtorità pubblika;
 • Deċiżjonijiet eżekuttivi oħra u saldi u dokumenti approvati li l-eżegwibbiltà tagħhom hija approvata bil-liġi.

Jekk titolu eżekuttiv ma jiddeterminax l-iskadenza għal konformità mal-obbligu, huwa mifhum li jrid ikun hemm konformità mal-obbligu impost permezz tat-titolu eżekuttiv fi żmien tlett ijiem u, fil-każ ta’ żgumbrament, fi żmien ħmistax-il jum minn meta s-sentenza ssir finali.

Eżekuzzjoni ġudizzjarja

Il-qorti ġenerali tal-konvenut għandha ġuriżdizzjoni biex timponi u teżegwixxi sentenza, twettaq l-attività ta’ qorti qabel ma tordna eżekuzzjoni u għad-dikjarazzjonijiet fuq assi, sakemm l-Artikolu 252 tal-Att Nru 99/1963, il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat, ma tiddeterminax mod ieħor.

L-eżekuzzjoni tista’ tiġi ordnata biss sa fejn applikat mill-kreditur u li, skont is-sentenza, tkun biżżejjed għas-soddisfazzjon tiegħu (l-Artikolu 263(1) tal-Att Nru 99/1963, il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat).

Qorti tirrifjuta rikors għal eżekuzzjoni jekk ikun diġà ċar mir-rikors li r-rikavati mir-rikors mhux se jkunu biżżejjed, lanqas biex ikopru l-ispejjeż tal-eżekuzzjoni (l-Artikolu 264(2) tal-Att Nru 99/1963, il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat).

Proċeduri ta’ eżekuzzjoni

Uffiċjal ġudizzjarju jeżegwixxi permezz ta’ awtorizzazzjoni minn qorti, bl-eċċezzjoni tas-sentenzi indikati hawn fuq (il-punt Nru 1).

Uffiċjal ġudizzjarju li jirċievi rikors ta’ eżekuzzjoni jitlob lill-qorti ta’ eżekuzzjoni - mhux aktar tard minn ħmistax-il jum mid-data ta’ twassil tar-rikors - għal awtorizzazzjoni u biex jordna l-eżekuzzjoni. Il-qorti toħroġ l-awtorizzazzjoni fi żmien ħmistax-il jum, jekk ikun hemm konformità mal-prerekwiżiti kollha determinati legalment. Jekk ma jkunx hemm konformità mal-prerekwiżiti kollha determinati legalment għat-twettiq tal-eżekuzzjoni, il-qorti tordna lill-uffiċċjal ġudizzjarju biex jiċħad jew jirrifjuta parzjalment jew kompletament ir-rikors għal eżekuzzjoni, jew biex iwaqqaf il-proċeduri ta’ eżekuzzjoni. L-uffiċjal ġudizzjarju huwa marbut b’din l-istruzzjoni.

Il-qorti ta’ eżekuzzjoni b’ġuriżdizzjoni ratione materiae hija l-qorti distrettwali.

Il-qorti ta’ eżekuzzjoni b’ġuriżdizzjoni lokali hija l-qorti li fid-distrett tagħha l-konvenut, jekk ikun persuna fiżika, ikollu r-residenza fit-tul tiegħu, jew il-post ta’ residenza fir-Repubblika Ċeka skont it-tip ta’ soġġorn għal ċittadin barrani. Jekk il-konvenut ikun entità ġuridika, il-qorti b’ġuriżdizzjoni lokali tkun dik li fid-distrett tagħha l-konvenut ikollu l-uffiċċju reġistrat tiegħu. Jekk konvenut li jkun persuna fiżika ma jkollux residenza fit-tul jew post ta’ residenza fir-Repubblika Ċeka, jew jekk konvenut li jkun entità ġuridika ma jkollux uffiċċju rreġistrat fir-Repubblika Ċeka, il-qorti b’ġuriżdizzjoni lokali tkun dik li fid-distrett tagħha l-konvenut ikollu l-assi.

Hemm xi eżenzjonijiet fil-ġuriżdizzjoni lokali mill-Att Nru 292/2013, dwar proċeduri speċjali tal-qorti, kif emendat, pereżempju l-Artikolu 511.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

L-azzjoni ta’ eżekuzzjoni tista’ tittieħed kontra kemm assi mobbli kif ukoll dawk immobbli, intitolament u assi oħrajn, b’xi eċċezzjonijiet.

Ma tistax tittieħed azzjoni ta’ eżekuzzjoni partikolarment kontra dan li ġej, skont l-Artikolu 321-322 tal-Att Nru 99/1963, il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat:

 • oġġetti li l-bejgħ tagħhom huwa pprojbit skont leġiżlazzjoni speċjali, jew li mhumiex soġġetti għal eżekuzzjoni skont leġiżlazzjoni speċjali;
 • oġġetti li jappartjenu lill-konvenut li l-konvenut jeħtieġ sabiex jissodisfa l-ħtiġijiet materjali tiegħu u dawk tal-familja tiegħu, jew biex iwettaq xogħlu, kif ukoll oġġetti oħra li l-bejgħ tagħhom imur kontra regoli morali (b’mod partikolari, dan ifisser oġġetti ordinarji ta’ ħwejjeġ, tagħmir tad-dar normali, ċrieket taż-żwieġ, u oġġetti oħra ta’ natura simili, provvisti mediċi u oġġetti oħra li l-konvenut jeħtieġ b’riżultat ta’ marda jew difett fiżiku tiegħu, flus kontanti sal-ammont tad-doppju tal-livell ta’ sussistenza għal individwu skont leġiżlazzjoni speċjali, annimali mhux miżmuma prinċipalment għal skopijiet ekonomiċi u li jservu bħala kumpanija);
 • jekk il-konvenut ikun imprenditur, oġġetti li jeħtieġ biex iwettaq l-attivitajiet kummerċjali tiegħu (dan ma japplikax jekk huma soġġetti għal rahan u jekk ir-rahan huwa maħsub biex ikopri ammont riċevibbli mingħand kreditur);
 • tagħmir tekniku li fuqu, skont leġiżlazzjoni speċjali, iżomm rekord tal-istrumenti ta’ investiment jew jaħżen dokumenti relatati mad-dejta f’dawn ir-rekords, kif ukoll tagħmir tekniku li jservi biex jipprovdi dejta dwar is-sidien tal-istrumenti ta’ investiment skont leġiżlazzjoni speċjali;
 • oġġetti li l-konvenut ikun akkwista bħala assi ta’ sostituzzjoni (dan ma japplikax jekk il-konvenut ikollu intitolament biex jiddisponi liberament minn dawn l-oġġetti jew jekk l-eżekuzzjoni tinvolvi l-irkupru ta’ djun ta’ persuna deċeduta jew djun relatati mal-kurazija ta’ oġġetti akkwistati bħala assi ta’ sostituzzjoni).

Il-kreditur jista’ dejjem japplika wkoll għal indeboliment tal-oġġetti elenkati hawn fuq, jekk ikunu ġew akkwistati minn konvenut li - permezz ta’ att kriminali - ikun ikkawża dannu permezz ta’ arrikkiment indebitu permezz ta’ dan ir-reat kriminali, jekk il-kreditur ikun il-parti li tbati l-ħsara f’dan ir-reat kriminali.

Dan li ġej ukoll mhuwiex soġġett għal eżekuzzjoni:

 • ammonti riċevibbli kontra saldu li, skont polza tal-assigurazzjoni, ikun tħallas minn kumpanija tal-assigurazzjoni, jekk is-saldu jintuża biex jinbena bini ġdid jew isewwi bini eżistenti;
 • benefiċċji tas-sigurtà soċjali fi flus kontanti, benefiċċji ta’ sussistenza, sostenn soċjali tal-Istat, benefiċċji tal-abitazzjoni, u sostenn soċjali tal-Istat ta’ darba u benefiċċji għall-fostering;
 • ammonti riċevibbli li l-konvenut ikun akkwista bħala assi ta’ sostituzzjoni; dan ma japplikax jekk il-konvenut ikollu intitolament biex jiddisponi liberament minn dan l-ammont riċevibbli jew jekk l-eżekuzzjoni tinvolvi l-irkupru ta’ djun ta’ testatur jew djun relatati mal-kurazija ta’ oġġetti akkwistati bħala assi ta’ sostituzzjoni;
 • erbgħin fil-mija biss mill-ammonti riċevibbli minn persuni fiżiċi li huma imprendituri li jinqalgħu matul l-attivitajiet kummerċjali tagħhom ikunu oġġetti għal eżekuzzjoni; jekk, madankollu, ikun hemm rikors għal eżekuzzjoni ta’ kwalunkwe dejn superjuri, sittin fil-mija minnhom ikunu soġġetti għal eżekuzzjoni;
 • erbgħin fil-mija biss tal-ammonti riċevibbli ta’ royalties ikunu soġġetti għal eżekuzzjoni jekk il-konvenut ikun l-awtur; jekk, madankollu, ikun hemm rikors għal eżekuzzjoni ta’ kwalunkwe dejn superjuri, sittin fil-mija minnhom ikunu soġġetti għal eżekuzzjoni (l-istess japplika għal ammonti riċevibbli minn drittijiet ta’ artisti tal-ispettaklu u minn drittijiet tal-oriġinaturi ta’ proprjetajiet industrijali).

Din il-lista tirrappreżenta l-limitazzjonijiet fundamentali li tindebolixxi l-assi permezz ta’ eżekuzzjoni. Il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili fih xi limitazzjonijiet addizzjonali, pereżempju fl-Artikolu 267b.

Il-metodu ta’ indeboliment ta’ beni tal-miżżewġin huwa mnaqqax fl-Artikolu 262a(1) u (2) tal-Att Nru 99/1963, il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat, u fl-Artikolu 42 tal-Att Nru 120/2001, il-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni, kif emendat. L-eżekuzzjoni ta’ assi li huma parti mill-beni tal-miżżewġin tista’ tiġi ordnata wkoll għall-irkupru ta’ dejn imġarrab minn wieħed biss mill-konjuġi matul jew qabel iż-żwieġ. Għall-finijiet tal-ordni ta’ eżekuzzjoni, l-assi li mhumiex parti mill-beni tal-miżżewġin biss għax deċiżjoni tal-qorti ħassret il-beni tal-miżżewġin, jew naqqset l-ambitu eżistenti tagħhom, jew għax l-ambitu tal-beni tal-miżżewġin tnaqqas kuntrattwalment, jew ġie rranġat metodu separat tal-assi, jew l-oriġini tal-beni tal-miżżewġin ġiet kuntrattwalment determinata mid-data ta’ tmiem iż-żwieġ ukoll jitqiesu bħala parti mill-beni tal-miżżewġin tal-konvenut u l-part konjugali tiegħu.

L-eżekuzzjoni permezz ta’ tnaqqis minn pagi jew dħul ieħor tal-parti konjugali tal-konvenut, permezz ta’ sekwestru tal-konvenut minn kont f’istituzzjoni finanzjarja, is-sekwestru ta’ ammont monetarju riċevibbli mill-parti konjugali tal-konvenut jew is-sekwestru ta’ assi oħrajn mill-parti konjugali tal-konvenut, jistgħu jiġu ordnati f’każ ta’ rkupru ta’ dejn li jkun parti mill-beni tal-miżżewġin.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Eżekuzzjoni ġudizzjarja:

Il-pagament ta’ somma finanzjarja jista’ jitwettaq permezz ta’ tnaqqis minn pagi, sekwestri, l-amministrazzjoni ta’ assi immobbli, il-bejgħ ta’ assi mobbli u assi immobbli, is-sekwestru ta’ impjant tal-manifattura, u l-ħolqien ta’ rahan ġudizzjarju fuq assi immobbli (l-Artikolu 258(1) tal-Att Nru 99/1963, il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat).

L-eżekuzzjoni li timponi obbligu għajr il-pagament ta’ ammont finanzjarju tiddependi fuq in-natura tal-obbligu impost. Tista’ titwettaq permezz ta’ żgumbrament, tneħħija ta’ oġġetti, qsim ta’ oġġetti komuni, tlestija ta’ xogħol u attivitajiet oħra (ara l-Artikolu 258(2) tal-Att Nru 99/1963, il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat).

L-eżekuzzjoni permezz tal-bejgħ ta’ rahan tista’ titwettaq għal ammont riċevibbli sekwestrat permezz tal-bejgħ ta’ assi mobbli u immobbli mirhuna, oġġetti komuni u ġabriet ta’ oġġetti, permezz tas-sekwestru ta’ ammonti finanzjarji riċevibbli mirhuna u s-sekwestru ta’ drittijiet proprjetarji oħra mirhuna (l-Artikolu 258(3) tal-Att Nru 99/1963, il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat).

Uffiċjal ġudizzjarju, wara li l-eżekuzzjoni tiddaħħal fir-reġistru ta’ eżekuzzjonijiet mibdija, jivvaluta kif l-eżekuzzjoni titwettaq, u joħroġ jew iħassar ordni ta’ eżekuzzjoni relatata mal-assi li għandhom ikunu affettwati bl-eżekuzzjoni. Ordni ta’ eżekuzzjoni tfisser ordni biex titwettaq eżekuzzjoni f’waħda mill-modi determinati mill-Att Nru 120/2001, il-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni, kif emendat. Fl-ordni ta’ eżekuzzjoni, l-uffiċjal ġudizzjarju jrid jagħżel metodu ta’ eżekuzzjoni li ovvjament ikun xieraq, b’mod partikolari f’termini tal-isproporzjon rigward l-ammont ta’ djun tal-konvenut u l-prezz tal-oġġett li minnu għandu jiġi ssodisfat id-dejn tal-konvenut.

Eżekuzzjoni li timponi l-pagament ta’ ammont finanzjarju tista’ titwettaq permezz ta’ tnaqqis mill-pagi u dħul ieħor, permezz ta’ sekwestri, il-bejgħ ta’ assi mobbli u immobbli, is-sekwestru ta’ impjant tal-manifattura, u l-ħolqien ta’ rahan ta’ uffiċjal ġudizzjarju fuq assi immobbli, l-amministrazzjoni ta’ assi immobbli, jew permezz tas-sospensjoni ta’ liċenzja tas-sewqan.

Metodu ta’ eżekuzzjoni li jimponi obbligu għajr il-pagament ta’ ammont finanzjarju jiddependi fuq in-natura tal-obbligu impost. Jista’ jitwettaq permezz ta’ żgumbrament, tneħħija tal-oġġetti, qsim tal-oġġetti komuni, it-tlestija ta’ xogħol u attivitajiet oħra.

L-eżekuzzjoni permezz tal-bejgħ ta’ rahan tista’ titwettaq għal ammont riċevibbli sekwestrat permezz tal-bejgħ ta’ assi mobbli u immobbli mirhuna.

Projbizzjoni fuq id-disponiment ta’ assi hija rregolata bl-Artikolu 44a u l-Artikolu 47(5) tal-Att Nru 120/2001, il-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni, kif emendat. Sakemm l-uffiċjal ġudizzjarju ma jiddeċidix mod ieħor, wara t-twassil tan-notifika ta’ bidu ta’ eżekuzzjoni l-konvenut ma jistax jiddisponi mill-assi tiegħu, inkluż il-proprjetà immobbli u l-assi inklużi fil-beni tal-miżżewġin, bl-eċċezzjoni ta’ attivitajiet kummerċjali u operatorji normali, l-issodisfar tal-ħtiġijiet tal-manteniment bażiku prorju u dawk tal-persuni li għandu obbligu ta’ manteniment tagħhom, u l-manteniment u l-immaniġġjar tal-assi. Kull att legali li permezz tiegħu l-konvenut jikser dan l-obbligu huwa invalidu. Madankollu, att legali jitqies validu jekk l-uffiċjal ġudizzjarju, il-kreditur, jew kreditur reġistrat ma jopponux il-validità tiegħu sabiex jiżguraw l-issodisfar ta’ ammont riċevibbli eżegwit. L-effetti legali ta’ oġġezzjoni kontra l-validità tagħha jibdew mill-mument li fih l-att legali jieħu effett, jekk l-ordni ta’ eżekuzzjoni jew manifestazzjoni oħra tar-rieda tal-uffiċjal ġudizzjarju, tal-kreditur jew tal-kreditur reġistrat titwassal lill-parteċipanti kollha fl-att legali li l-uffiċjal ġudizzjarju, il-kreditur tas-sentenza jew il-kreditur reġistrat ikunu qajmu oġġezzjoni ta’ invalidità kontrih.

Il-konvenut ma jistax jittrasferixxi assi soġġetti għal ordni ta’ eżekuzzjoni lil persuna oħra, jew iġarrab jew jiddisponi minnhom bl-ebda mod. Kull att legali li permezz tiegħu l-konvenut jikser dan l-obbligu huwa invalidu.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Dawn il-miżuri jdumu sakemm titwaqqaf l-eżekuzzjoni, l-ammont riċevibbli, l-elementi anċillari tiegħu u l-ispejjeż tal-eżekuzzjoni jinġabru, eċċ. Il-projbizzjoni tad-disponiment tal-assi tintemm b’deċiżjoni, jekk il-konvenut jiddepożita għand l-uffiċjal ġudizzjarju ammont daqs l-ammont riċevibbli, l-ispejjeż tal-eżekuzzjoni u l-ispejjeż tal-kreditur li jkunu qed jiġu rkuprati.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Opravné prostředky při soudním výkonu rozhodnutí:

Matul l-eżekuzzjoni ġudizzjarja ta’ sentenza, huwa possibbli li tressaq appell skont id-dispożizzjonijiet ġenerali tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili dwar l-appelli. Il-konvenut irid iressaq dan l-appell fi żmien 15-il jum mit-twassil tal-kopja miktuba tas-sentenza fil-qorti li d-deċiżjoni tkun immirata kontriha. Jekk jitressaq minn persuna intitolata li tagħmel dan, fiż-żmien permess għall-appell, is-sentenza ma tidħolx fis-seħħ sakemm qorti tal-appelli ma tiħux deċiżjoni finali fuq l-appell (ara wkoll l-Artikolu 254 tal-Att Nru 99/1963, il-Kodiċi ta’ proċedura Ċivili, kif emendat).

Għal raġunijiet statutorji, matul l-eżekuzzjoni ta’ sentenza mhuwiex possibbli li tissospendi l-proċeduri u tirrinunzja l-osservanza tal-iskadenza. Lanqas ma huwa possibbli li tippreżenta azzjoni biex terġa’ tibda eżekuzzjoni; madankollu, huwa possibbli li tippreżenta azzjoni għal nullità, iżda biss jekk din l-azzjoni tattakka riżoluzzjoni finali tal-qrati tal-appelli li permezz tagħha appell ikun ġie rifjutat jew ikunu ġew terminati proċeduri ta’ appell, kif ukoll ir-riżoluzzjoni finali tal-qorti tal-appelli li permezz tagħha r-riżoluzzjoni ta’ qorti ġenerali dwar ir-rifjut ta’ appell jew ritrattazzjoni tkun ġiet konfermata jew mibdula minħabba dewmien (ara wkoll l-Artikolu 229(4) u l-Artikolu 254(2) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat).

Jista’ jiġi eżerċitat dritt għall-assi li ma jippermettix eżekuzzjoni kontra l-kreditur permezz ta’ rikors biex dawn l-assi jiġu esklużi mill-eżekuzzjoni skont l-Artikolu 267(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili.

Jista’ jiġi eżerċitat mutatis mutandis dritt għall-assi li jifforma parti mill-beni tal-miżżewġin jew, għall-finijiet tal-ordni ta’ eżekuzzjoni, jitqiesu bħala assi li jiffurmaw parti mill-beni tal-miżżewġin tal-konvenut u l-parti konjugali tiegħu, għalkemm l-ammont riċevibbli li jkun qed jiġi rkuprat ma jistax jiġi ssodisfat minn dawn l-assi, permezz ta’ rikors bħal dan (l-Artikolu 267(2) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

Ċaħda tal-awtentiċità, tal-ammont, tal-grupp jew ordni ta’ kwalunkwe ammont riċevibbli reġistrat għad-distribuzzjoni tal-proċedimenti jew inkella ssodisfat matul l-eżekuzzjoni tas-sentenza jridu jiġu eżerċitati wkoll kontra kreditur permezz ta’ rikors, b’metodi definiti b’mod statutorju ta’ assi ta’ indeboliment (l-Artikolu 267a tal-Kodiċi ta’ proċedura Ċivili).

Parteċipant jista’ jressaq oġġezzjonijiet kontra xi riżoluzzjonijiet ġudizzjarji. Pereżempju, hemm oġġezzjonijiet mill-konvenut rigward l-inventarju tal-assi, oġġezzjonijiet kontra r-rapport dwar il-ġestjoni ta’ impjant tal-manifattura, jew oġġezzjonijiet għal għotja.

L-aħħar iżda mhux l-inqas, il-konvenut jista’, matul il-proċeduri ta’ eżekuzzjoni, iressaq rikors biex jiddiferixxi jew biex jissospendi l-eżekuzzjoni tas-sentenza. Id-differiment u s-sospensjoni tal-eżekuzzjoni tas-sentenza huma rregolati fil-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili kif ukoll fil-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni (b’mod partikulari fl-Artikoli 266, 268 u 269 tal-Att Nru 99/1963, il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kif emendat, u l-Artikoli 54, 55 u 55a tal-Att Nru 120/2001, il-Kodiċi ta’ eżekuzzjoni, kif emendat).

Appell fi proċeduri ta’ eżekuzzjoni

Huwa possibbli li tappella kontra deċiżjoni minn uffiċċjal ġudizzjarju f’każijiet permessi mill-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni (ara l-Artikolu 55c).

Huwa possibbli li tagħmel rikors għall-esklużjoni ta’ oġġett kontra deċiżjoni minn uffiċjal ġudizzarju dwar rikors għat-tneħħija ta’ oġġett minn lista skont l-Artikolu 267 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili quddiem il-qorti ta’ eżekuzzjoni fi żmien 30 jum mit-twassil tad-deċiżjoni tal-uffiċjal ġudizzjarju li permezz tagħha l-uffiċjal ġudizzjarju ma kkonformax, anke parzjalment, mar-rikors għat-tneħħija tal-oġġett mil-lista. Mhuwiex possibbli li tbigħ l-assi mobbli elenkati bejn il-preżentazzjoni tar-rikors għat-tneħħija tal-oġġett mil-lista u l-iskadenza ta’ din id-data, u għad-durata tal-proċeduri dwar l-azzjoni.

Parteċipant jista’ jippreżenta oġġezzjonijiet kontra ordni biex jitħallsu l-ispejjeż tal-proċeduri fi żmien tmint ijiem mit-twassil tal-ordni.

Rigward rikors għad-differiment jew it-twaqqif tal-eżekuzzjoni, ara “Opravné prostředky při soudním výkonu rozhodnutí” hawn fuq.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Wara ordni ta’ eżekuzzjoni (l-Artikolu 44 ff. tal-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni) il-projbizzjoni fuq id-disponiment tal-assi ma japplikax għal attivitajiet kummerċjali u operatorji tal-konvenut, l-issodisfar tal-ħtiġijiet ta’ manteniment bażiċi tiegħu u ta’ dawk il-persuni li għandu obbligu ta’ manteniment fir-rigward tagħhom, u l-manteniment u l-ġestjoni tal-assi. Il-konvenut jista’ ulterjorment jagħmel rikors għand l-uffiċjal ġudizzjarju biex il-projbizzjoni ma tapplikax għal parti mill-assi tiegħu; f’dan ir-rikors, il-konvenut irid juri li l-assi li fadallu huma biżżejjed b’mod ċar u bla ebda dubju biex ikopru l-ammont riċevibbli li qed jiġi rkuprat, inkluż l-ispejjeż tal-kreditur u l-ispejjeż tal-eżekuzzjoni.

Wara talba mingħand uffiċjal ġudizzjarju, li trid tinkludi informazzjoni dwar l-iskadenza għall-pagament u l-konsegwenzi potenzjali f’każ ta’ nuqqas ta’ ħlas, il-konvenut għandu wkoll il-possibbiltà li jħallas l-ammont riċevibbli li qed jiġi rkuprat kif ukoll id-depożitu bi spejjeż imnaqqsa. Il-projbizzjoni fuq id-disponiment tal-assi (l-Artikolu 44a(1) u l-Artikolu 46(6) tal-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni) tintemm mal-konformità mal-ammont riċevibbli li qed jiġi rkuprat u l-pagament tad-depożitu. Inkella, l-uffiċjal ġudizzjarju jwettaq l-eżekuzzjoni.

Il-konvenut huwa protett speċjalment f’sitwazzjoni ta’ żgumbrament minn appartament jew proprjetà immobbli oħra li fiha jkun jgħix, skont l-Artikolu 64 tad-Digriet tal-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Ċeka Nru 37/1992, dwar ir-regoli ta’ proċedura għall-qrati distrettwali u reġjonali, kif emendat, tat-23 ta’ Diċembru 1991. Dan minħabba li jekk l-eżekutur, meta jwettaq l-iżgumbrament mill-proprjetà immobbli, struttura, appartament jew kamra, isib li l-persuna li tkun qed titkeċċa ma tkunx tista’ tqum mis-sodda minħabba mard, jew tkun mara f’perjodu postnatali jew fi stadju avvanzat ta’ tqala, u li l-evizzjoni tista’ tipperikola b’mod serju s-saħħa ta’ din il-persuna, din l-eżekuzzjoni mhijiex permessa; jekk ma tintbagħatx konferma mingħand tabib jew jekk ikollu dubju dwar il-korrettezza ta’ din il-konferma, l-uffiċjal ġudizzjarju jfittex l-opinjoni ta’ speċjalist mediku.

Xi oġġetti li jappartjenu għad-debitur huma eżenti skont il-Kodiċi ta’ proċedura Ċivili, ara wkoll il-mistoqsija “Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?”

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 11/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Ġermanja

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

Eżekuzzjoni obbligatorja (Zwangsvollstreckung) hija l-proċedura użata biex tiġi eżegwita pretensjoni tad-dritt privat b’kompulsjoni pubblika. L-Istat għandu s-setgħa li jeżegwixxi, u jopera permezz tar-rappreżentanti tiegħu b’konformità mal-awtorità sovrana tiegħu.

Dawn il-miżuri ta’ eżekuzzjoni huma disponibbli biex iġiegħlu lid-debitur jissodisfa obbligu impost fuqu biex jagħmel pagament, iwettaq azzjoni, eċċ.:

 • Ordni ta’ sekwestru (Pfändung) ta’ oġġetti
 • Ordni ta’ sekwestru ta’ ammonti riċevibbli u assi oħrajn miżmuma mid-debitur (b’mod partikulari, ordni ta’ sekwestru ta’ rikavati)
 • Dikjarazzjoni tal-assi mid-debitur (Vermögensauskunft)
 • Miżuri koerċittivi (Zwangsmaßnahmen) li jiżguraw li l-azzjonijiet jittieħdu jew iżommu lura minnhom
 • Bejgħ furzat (Zwangsversteigerung)
 • Riċevituri (Zwangsverwaltung)

Eżekuzzjoni obbligatorja fil-Ġermanja hija rregolata minn §§ 704 et seq. tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (Zivilprozessordnung – ZPO) u mill-Att dwar Bejgħ Furzat u Riċevituri (Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung – ZVG).

Ir-Regolament (UE) Nru 655/2014, li jirregola l-eżekuzzjoni transfruntiera ta’ pretensjonijiet bejn l-Istati Membri tal-UE, huwa implimentat fil-Ġermanja bi §§ 946 et seq. ZPO.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Ara l-mistoqsija 3 hawn taħt.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

 • Id-deċiżjonijiet ġudizzjarji u mhux ġudizzjarji huma t-tnejn eżegwibbli?

Iva. Id-deċiżjonijiet ikkonċernati jinkludu sentenzi finali li ma għadhomx miftuħa għal appell jew li huma provviżorjament eżegwibbli (§ 704 ZPO), ordni ta’ sekwestru kawtelatorju (Arrest) u ordnijiet provviżorji (einstweilige Verfügungen, §§ 929, 936 ZPO), u d-dokumenti l-oħra eżegwibbli elenkati fi § 794 ZPO, li jinkludu mhux biss ordnijiet tal-qorti iżda anke saldi milħuqa quddiem tribunal tal-arbitraġġ (Vergleiche vor Gütestellen), saldi konklużi minn avukati (Anwaltsvergleiche), u atti notarili (notarielle Urkunden).

 • Jenħtieġ li jsir rikors għal ordni tal-qorti li tawtorizza eżekuzzjoni?

Jenħtieġ ordni tal-qorti għall-ordni ta’ sekwestru ta’ pretensjonijiet u assi oħrajn miżmuma mid-debitur, għal miżuri koerċittivi biex jiżguraw li azzjonijiet jittieħdu u jżommu lura minnhom, u għal eżekuzzjoni obbligatorja kontra proprjetà immobbli skont l-Att dwar Irkanti Pubbliċi u Riċevituri.

 • Liema qorti hija kompetenti biex tordna eżekuzzjoni?

Għall-ordni ta’ sekwestru ta’ pretensjonijiet tad-debitur: il-qorti lokali (Amtsgericht) għall-post fejn jgħix id-debitur.

Biex miżuri koerċittivi jiżguraw li l-azzjonijiet jittieħdu jew iżommu lura minnhom: il-qorti ġenerali xierqa.

Għal bejgħ furzat u riċevituri: il-qorti lokali għall-post fejn tinsab il-proprjetà.

 • Status u setgħat tal-uffiċjal ġudizzjarju

Uffiċjal ġudizzjarju (Gerichtsvollzieher) huwa uffiċjal tal-qorti f’Land, u huwa taħt il-funzjoni superviżorja tal-imħallef li jippresjedi l-qorti lokali. Madankollu, huwa funzjonalment indipendenti fl-eżerċizzju tal-obbligi ta’ eżekuzzjoni tiegħu: din il-funzjoni amministrattiva ma tistax tintuża biex teżerċita influwenza fuqu. Il-miżuri meħuda u d-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż imfassla mill-uffiċjal ġudizzjarju jistgħu jiġu kkontestati billi titressaq oġġezzjoni (Erinnerung). L-istess japplika jekk l-uffiċjal ġudizzjarju jirrifjuta li jeżegwixxi l-ordni. L-oġġezzjoni tinstema’ mill-qorti b’ġuriżdizzjoni għall-eżekuzzjoni.

L-uffiċjal ġudizzjarju huwa responsabbli li jeżegwixxi sentenzi fi kwistjonijiet ċivili skont il-Ktieb 8 taż-ZPO. L-attenzjoni hija fuq l-eżekuzzjoni kontra l-proprjetà mobbli. Hawnhekk l-uffiċjal ġudizzjarju fil-prinċipju jippermetti li d-debitur iħallas bi ħlasijiet parzjali, u huwa responsabbli li jiżgura li l-proċedura tal-eżekuzzjoni tiġi konkluża fil-ħin u b’mod effettiv. Wieħed mill-obbligi primarji tiegħu huwa li jieħu dikjarazzjoni tal-assi taħt ġurament mingħand id-debitur. Oqsma oħra ta’ kompetenza jinkludu:

 • Jirkupra proprjetà mobbli u immobbli (żgumbrament).
 • Jegħleb ir-reżistenza min-naħa tad-debitur għal azzjonijiet li huwa rikjest li jippermetti.
 • Joffri s-servizz, fuq talba ta’ parti, ta’ dokumenti rikjesti għall-eżekuzzjoni obbligatorja.
 • Jeżegwixxi l-ordnijiet għal ordni ta’ sekwestru kawtelatorju u ordnijiet provviżorji (meta din ma tkunx kwistjoni għall-qorti).
 • Jeżegwixxi mandat ta’ arrest wara rifjut ta’ forniment tad-dikjarazzjoni tal-assi.
 • Ir-rikors għal eżekuzzjoni jrid isir mingħand operatur fil-qasam tal-ġustizzja?

Il-qorti b’ġuriżdizzjoni f’rikorsi għal eżekuzzjoni normalment hija l-qorti lokali, meta r-rappreżentanza legali ma tkunx obbligatorja.

Biex miżuri koerċittivi jiżguraw li l-azzjonijiet jittieħdu jew iżommu lura minnhom, irid isir rikors quddiem il-qorti ġenerali xierqa, li f’ċerti ċirkustanzi tista’ tkun qorti superjuri(il-qorti reġjonali (Landgericht)), meta fil-prinċipju r-rappreżentanza legali hija meħtieġa.

Spejjeż ta’ miżuri ta’ eżegwibbiltà

Il-liġi tipprevedi metodi differenti ta’ eżegwibbiltà, skont il-pretensjoni li trid tiġi żgurata. Il-miżuri ta’ eżegwibbiltà differenti għandhom spejjeż differenti:

 • a. Ordni ta’ sekwestru ta’ oġġetti

Meta d-dritt għal pagament ta’ somma ta’ flus speċifika jiġi aċċettat, il-kreditur jista’ jitlob lill-uffiċjal ġudizzjarju biex jeżegwixxi l-pagament. Miżata ta’ EUR 26 hija pagabbli għal ordni ta’ sekwestru tal-proprjetà mobbli tad-debitur mill-uffiċjal ġudizzjarju, skont il-punt 205 tal-iskeda tal-miżati (Kostenverzeichnis – KV) annessa mal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Uffiċjali Ġudizzjarji (Gerichtsvollzieherkostengesetz – GvKostG). Għall-bejgħ tal-oġġetti sekwestrati, għal irkant pubbliku (li jista’ jkun irkant lokali jew irkant fuq l-internet aċċessibbli għall-pubbliku permezz ta’ pjattaforma tal-irkant), jew għal realizzazzjoni f’xi forma oħra, hemm miżata addizzjonali ta’ EUR 52 li hija pagabbli skont il-punt 300 tal-iskeda tal-miżati . Jiġi impost ukoll ħlas addizzjonali għall-ħin, skont il-punt 500 tal-iskeda, jekk ir-rapport imfassal mill-uffiċjal ġudizzjarju jindika li l-eżekuzzjoni tal-att uffiċjali tkun ħadet iktar minn tliet sigħat. Il-ħlas addizzjonali jammonta għal EUR 20 għal kull siegħa addizzjonali jew frazzjoni minnha. Barra minn hekk, hemm l-ispejjeż tal-uffiċjal ġudizzjarju, speċjalment fil-forma ta’ spejjeż tal-ivvjaġġar (il-punt 711 tal-iskeda tal-miżati).

 • b. Ordni ta’ sekwestru ta’ pretensjonijietmiżmuma mid-debitur:

Ordni biex titħallas somma ta’ flus tista’ tiġi żgurata wkoll permezz ta’ rikors quddiem il-qorti għal ordni ta’ sekwestru ta’ pretensjoni miżmuma mid-debitur (pereżempju għall-pagament ta’ rikavati) u ċ-ċessjoni tagħha lill-kreditur, b’pagamenti li jitnaqqsu mid-dejn (zur Einziehung, “għall-ġbir”) jew iċ-ċessjoni sservi ta’ saldu tal-pretensjoni tal-kreditur fuq id-debitur (an Zahlungs statt, “minflok pagament”) (§§ 829, 835 ZPO). Bħala regola, ordni ta’ sekwestru u ċessjoni ta’ pretensjoni isir rikors għalihom b’mod konġunt u kkombinat f’deċiżjoni ta’ ordni ta’ sekwestru u ċessjoni. Madankollu, miżata ta’ EUR 20 biss hija pagabbli għall-proċedimenti fuq ir-rikorsi, skont il-punt 2111 tal-iskeda tal-miżati (Kostenverzeichnis – KV) annessi mal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Uffiċjali Ġudizzjarji (Gerichtsvollzieherkostengesetz – GvKostG). L-ispejjeż, inkluż l-ispejjeż tan-notifika tad-deċiżjoni tal-qorti, jiġu imposti separatament, skont il-Parti 9 tal-istess skeda ta’ miżati.

 • c. Teħid ta’ dikjarazzjoni ta’ assi

L-uffiċjal ġudizzjarju jimponi miżata ta’ EUR 33 biex tittieħed dikjarazzjoni ta’ assi, skont il-punt 260 tal-iskeda tal-miżati annessa mal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Uffiċċjali Ġudizzjarji.

 • d. Eżekuzzjoni kontra proprjetà immobbli

L-eżekuzzjoni obbligatorja kontra l-proprjetà immobbli tad-debitur tieħu l-forma ta’ self ipotekarju mdaħħal fir-reġistru tal-artijiet, jew bejgħ furzat jew riċevituri tal-proprjetà.

Għad-dħul ta’ self ipotekarju fir-reġistru tal-artijiet biex tiġi żgurata pretensjoni, miżata hija pagabbli, skont il-punt 14121 tal-iskeda tal-miżati annessa mal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti u tan-Nutara (Gerichts- und Notarkostengesetz – GNotKG), bir-rata ta’1 % tal-valur tal-pretensjoni biex tiġi żgurata (§ 53(1) tal-Att). Fl-Anness 1 hemm tabella tal-miżati għal valuri sa massimu ta’ EUR 3 miljun.

Il-miżati tal-qorti għal proċeduri skont l-Att dwar Bejgħ Furzat u Riċevituri huma determinati mill-Parti 2, Taqsima 2, Subpartijiet 1 u 2 tal-iskeda tal-miżati annessa mal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti. Miżata ta’ EUR 100 hija pagabbli għal deċiżjoni dwar rikors għal ordni għall-bejgħ furzat ta’ art jew dwar rikjesta bħala intervenjent fil-proċeduri. Hemm ukoll miżata għall-proċeduri bħala tali, miżata biex jinżamm mill-inqas irkant wieħed bi proċedura miftuħa, miżata biex jiġi konkluż il-bejgħ, u miżata biex jitqassmu r-rikavati; kull waħda minn dawn il-miżati tammonta għal 0.5 %. Il-miżati għall-proċeduri u biex jinżamm l-irkant huma determinati b’referenza għall-valur tal-proprjetà aċċettata mill-qorti ta’ eżekuzzjoni (valur tas-suq, § 54(1) tal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti). Il-miżati biex jiġi konluż il-bejgħ u jitqassmu r-rikavati huma determinati abbażi tal-offerta rebbieħa, wara li jitnaqqas l-imgħax, inkluż il-valur ta’ kwalunkwe drittijiet pendenti skont it-termini tal-irkant (§ 54(2) u (3) tal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti). Fl-Anness 2 hemm tabella tal-miżati għal valuri sa massimu ta’ EUR 500 000. Apparti l-miżati, l-ispejjeż imġarrba fil-proċeduri jiġu imposti separatament, skont il-Parti 9 tal-iskeda tal-miżati annessa mal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti; dawn jinkludu l-ispejjeż pagabbli għall-valwazzjoni ta’ stħarriġ tal-valur tas-suq tal-proprjetà skont l-Att dwar ir-Remunerazzjoni Ġudizzjarja u l-Kumpens (Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz – JVEG) (il-punt 9005 tal-iskeda tal-miżati annessa mal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti).

Miżata ta’ EUR 100 hija pagabbli għal deċiżjoni dwar ir-rikors għal ordni ta’ riċevitura jew dwar rikjesta bħala intervenjent fil-proċeduri. Ir-riċevitura stess hija soġġetta għal miżata annwali bir-rata ta’ 0.5 %, b’minimu ta’ EUR 120 b’mod ġenerali u minimu ta’ EUR 60 f’kull wieħed mill-ewwel u l-aħħar snin kalendarji. L-ammont tal-miżata huwa determinat b’referenza għad-dħul totali mir-riċevitura (§ 55 tal-Att dwar l-ispejjeż tal-Qorti).

 • e. Rkupru u miżuri koerċittivi li jiżguraw li l-azzjonijiet jittieħdu, jiġu permessi jew iżommu lura minnhom

Jekk id-debitur ikun rikjest li jċedi l-proprjetà mobbli, il-proprjetà trid tiġi rkuprata mingħand id-debitur permezz tal-uffiċjal ġudizzjarju u tgħaddi għand il-kreditur. Għal dan l-att uffiċjali, l-uffiċjal ġudizzjarju jimponi miżata ta’ EUR 26, skont il-punt 221 tal-iskeda tal-miżati annessa mal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Uffiċjali Ġudizzjarji. Apparti din il-miżata, jiġi impost ħlas addizzjonali għall-ħin, skont il-punt 500 tal-iskeda, jekk ir-rapport imfassal mill-uffiċjal ġudizzjarju jindika li l-eżekuzzjoni tal-att uffiċjali tkun ħadet iktar minn tliet sigħat. Il-ħlas addizzjonali jammonta għal EUR 20 għal kull siegħa addizzjonali jew frazzjoni minnha.

Jekk id-debitur ikun meħtieġ iċedi proprjetà immobbli, l-uffiċjal ġudizzjarju irid jieħu l-pussess mingħand id-debitur u jagħti l-pussess lill-kreditur (żgumbrament). Tiġi imposta miżata ta’ EUR 98 skont il-punt 240 tal-iskeda tal-miżati annessa mal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Uffiċċjali Ġudizzjarji. Hawnhekk ukoll jiġi impost ħlas addizzjonali ta’ EUR 20 għall-ħin, skont il-punt 500 tal-iskeda, għal kull siegħa addizzjonali jew frazzjoni minnha, jekk l-eżekuzzjoni tal-att uffiċjali tieħu aktar minn tliet sigħat. Barra minn hekk, jiġu imposti wkoll l-ispejjeż tal-uffiċjal ġudizzjarju, inkluż l-ispejjeż tas-servizzi meħtieġa pprovduti minn partijiet terzi, bħall-ġarr jew is-servizzi ta’ ħaddied li jagħmel u jsewwi s-serraturi.

Fil-proċeduri quddiem il-qorti biex iġiegħlu t-twettiq ta’ azzjoni (jekk tista’ titwettaq biss mid-debitur jew jekk tista’ titwettaq minn persuna oħra f’postu), biex jippermettu azzjoni, jew biex iżommu lura minn azzjoni, hemm miżata tal-qorti pagabbli li tammonta għal EUR 20 f’kull każ, skont il-punt 2111 tal-iskeda tal-miżati annessa mal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Il-kreditur irid ikollu fil-pussess tiegħu dokument ta’ eżekuzzjoni li jistabbilixxi l-pretensjoni tiegħu. Dan jista’ jkun sentenza finali li ma għadhiex miftuħa għal appell jew provviżorjament eżegwibbli (§ 704 ZPO) jew wieħed mid-dokumenti elenkati fi § 794 ZPO (pereżempju saldi ġudizzjarji (gerichtlicher Vergleich), ordni ta’ eżekuzzjoni (Vollstreckungsbescheid), jew att notarili). Bħala regola ġenerali d-dokument irid ikun fih ċertifikat ta’ eżegwibbiltà tal-qorti (Vollstreckungsklausel) u jrid ikun ġie nnotifikat lid-debitur. Ċertifikat ta’ eżegwibbiltà tal-qorti huwa meħtieġ biss f’każijiet eċċezzjonali għal ordnijiet ta’ eżekuzzjoni, ordnijiet ta’ sekwestru provviżorji u ordnijiet provviżorji (§ 796 ZPO; §§ 929(1), 936 ZPO).

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

L-assi mobbli, il-pretensjonijiet u drittijiet oħra ta’ proprjetà u proprjetà immobbli tad-debitur jistgħu jkunu soġġetti għal eżekuzzjoni.

§ 811 ZPO jispeċifika l-assi mobbli li ma jistgħux jiġu sekwestrati; l-għan huwa li d-debitur u l-unità domestika tiegħu jitħallew iżommu l-minimu essenzjali għal użu personali jew professjonali.

Japplikaw ukoll resrizzjonijiet fuq l-ordni ta’ sekwestru għad-dħul li jkun qala’ d-debitur. §§ 850 et seq. ZPO jipprevedu ċerti ammonti li ma jistgħux jiġu sekwestrati, billi d-debitur għandu bżonnhom biex jipprovdi għas-sussistenza tiegħu. Bilanċi ta’ kreditu jistgħu jiġu protetti f’“kont eżenti mis-sekwestru” (Pfändungsschutzkonto, § 850k ZPO). Ċerti ammonti eżenti mis-sekwestru jinżammu f’dawn il-kontijiet irrispettivament mill-oriġini tal-bilanċ ta’ kreditu.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

 • Rigward id-debitur

L-eżekuzzjoni kontra l-proprjetà mobbli tad-debitur isseħħ permezz ta’ ordni ta’ sekwestru u r-realizzazzjoni tal-proprjetà sekwestrata. Il-pretensjonijiet u d-drittijiet miżmuma mid-debitur kontra partijiet terzi huma sekwestrati b’inġunzjoni ta’ eżekuzzjoni. Fiż-żewġ każijiet, l-ordni ta’ sekwestru huwa att uffiċjali li jwassal għall-konfiska tal-oġġett issekwestrat. Fost effetti oħrajn, il-konfiska ċċaħħad lid-debitur mill-kontroll tal-oġġett.

 • Rigward partijiet terzi

Jekk l-uffiċjal ġudizzjarju jkun issekwestra l-proprjetà immobbli li tkun tappartjeni mhux għad-debitur iżda għal parti terza, il-parti terza tista’ topponi s-sekwestru tal-proprjetà tiegħu permezz ta’ oġġezzjoni ta’ parti terza (Drittwiderspruchsklage).

Meta l-pretensjonijiet miżmuma mid-debitur kontra parti terza jiġu sekwestrati u ċeduti, il-parti terza ma tibqax tħallas lid-debitur; hija tista’ tħallas pretensjoni li tkun ġiet ċeduta lil kreditur għal tnaqqis mill-pretensjoni tad-debitur lill-kreditur biss, u dan jirrilaxxaha mid-dejn tagħha. Parti terza li tikser dan l-obbligu tiffaċċja r-riskju ta’ azzjoni għal danni.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Il-pretensjonijiet li ma għadhomx miftuħa għal appell u l-pretensjonijiet taħt saldi jew atti eżegwibbli huma soġġetti għal perjodu ta’ limitazzjoni ta’ 30 sena skont § 197 tal-Kodiċi Ċivili (BGB). Il-kreditur jista’ jibda proċeduri ta’ eżekuzzjoni fi kwalunkwe żmien matul dak il-perjodu.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Ma hemm l-ebda proċedura skont il-liġi Ġermaniża biex tingħata eżekuzzjoni.

Id-debitur jista’ joġġezzjona għall-miżuri meħuda kontrih bħala parti mill-proċeduri ta’ eżekuzzjoni. Jista’ joġġezzjona (Erinnerung) kontra l-manjiera tal-eżekuzzjoni. Jista’ jressaq ilment immedjat (Beschwerde) kontra deċiżjoni meħuda fi proċeduri fejn ma tkun saret l-ebda seduta tas-smigħ. Dan l-ilment jista’ jitressaq f’perjodu ta’ ġimagħtejn quddiem il-qorti li jopponi għad-deċiżjoni tagħha, u dan jista’ jreġġa’ lura d-deċiżjoni tagħha stess, jew quddiem il-qorti reġjonali, bħala qorti tal-appell.

Ir-rikors ta’ dan ir-rimedju ma għandu l-ebda impatt immedjat fuq il-kontinwazzjoni tal-proċeduri ta’ eżekuzzjoni mibdija; ma hemm l-ebda effett sospensiv.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Ara l-mistoqsija 4 hawn fuq.

Anness 1

Valur kummerjċali sa massimu ta’ EUR ...

Miżata
Tabella B
EUR …

Valur kummerjċali sa massimu ta’
EUR …

Miżata
Tabella B
EUR …

Valur kummerjċali sa massimu ta’ EUR ...

Miżata
Tabella B
EUR …

500

15.00

200 000

435.00

1 550 000

2 615.00

1 000

19.00

230 000

485.00

1 600 000

2 695.00

1 500

23.00

260 000

535.00

1 650 000

2 775.00

2 000

27.00

290 000

585.00

1 700 000

2 855.00

3 000

33.00

320 000

635.00

1 750 000

2 935.00

4 000

39.00

350 000

685.00

1 800 000

3 015.00

5 000

45.00

380 000

735.00

1 850 000

3 095.00

6 000

51.00

410 000

785.00

1 900 000

3 175.00

7 000

57.00

440 000

835.00

1 950 000

3 255.00

8 000

63.00

470 000

885.00

2 000 000

3 335.00

9 000

69.00

500 000

935.00

2 050 000

3 415.00

10 000

75.00

550 000

1 015.00

2 100 000

3 495.00

13 000

83.00

600 000

1 095.00

2 150 000

3 575.00

16 000

91.00

650 000

1 175.00

2 200 000

3 655.00

19 000

99.00

700 000

1 255.00

2 250 000

3 735.00

22 000

107.00

750 000

1 335.00

2 300 000

3 815.00

25 000

115.00

800 000

1 415.00

2 350 000

3 895.00

30 000

125.00

850 000

1 495.00

2 400 000

3 975.00

35 000

135.00

900 000

1 575.00

2 450 000

4 055.00

40 000

145.00

950 000

1 655.00

2 500 000

4 135.00

45 000

155.00

1 000 000

1 735.00

2 550 000

4 215.00

50 000

165.00

1 050 000

1 815.00

2 600 000

4 295.00

65 000

192.00

1 100 000

1 895.00

2 650 000

4 375.00

80 000

219.00

1 150 000

1 975.00

2 700 000

4 455.00

95 000

246.00

1 200 000

2 055.00

2 750 000

4 535.00

110 000

273.00

1 250 000

2 135.00

2 800 000

4 615.00

125 000

300.00

1 300 000

2 215.00

2 850 000

4 695.00

140 000

327.00

1 350 000

2 295.00

2 900 000

4 775.00

155 000

354.00

1 400 000

2 375.00

2 950 000

4 855.00

170 000

381.00

1 450 000

2 455.00

3 000 000

4 935.00

185 000

408.00

1 500 000

2 535.00Anness 2

Ammont mitlub sa massimu ta’ EUR ...

Miżata
EUR ...

Ammont mitlub sa massimu ta’ EUR ...

Miżata
EUR ...

500

35.00

50 000

546.00

1 000

53.00

65 000

666.00

1 500

71.00

80 000

786.00

2 000

89.00

95 000

906.00

3 000

108.00

110 000

1 026.00

4 000

127.00

125 000

1 146.00

5 000

146.00

140 000

1 266.00

6 000

165.00

155 000

1 386.00

7 000

184.00

170 000

1 506.00

8 000

203.00

185 000

1 626.00

9 000

222.00

200 000

1 746.00

10 000

241.00

230 000

1 925.00

13 000

267.00

260 000

2 104.00

16 000

293.00

290 000

2 283.00

19 000

319.00

320 000

2 462.00

22 000

345.00

350 000

2 641.00

25 000

371.00

380 000

2 820.00

30 000

406.00

410 000

2 999.00

35 000

441.00

440 000

3 178.00

40 000

476.00

470 000

3 357.00

45 000

511.00

500 000

3 536.00

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 15/12/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Estonja

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

L-eżekuzzjoni f'materji ċivili u kummerċjali tfisser illi l-assi tad-debitur jiġu wżati biex jissodisfaw il-pretensjoni stabbilita fl-istrument ta' eżekuzzjoni, jew tobbliga lid-debitur biex jikkonsenja lil persuna jew iwettaq jew ma jwettaqx miżura speċifika.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Bailiffs (kohtutäiturid) – dettalji ta’ kuntatt disponibbli Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahawnhekk.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

Deċiżjoni tal-qorti tiġi eżegwita:

(1) wara li tidħol fis-seħħ;

Sentenza tal-qorti tidħol fis-seħħ meta ma jkunx hemm il-possibiltà ta' appell ħlief il-proċedura ta' rieżami (teistmismenetlus). Jekk tiġi appellata sentenza tal-qorti, id-dħul fis-seħħ tagħha jiġi sospiż. Jekk isir appell parzjali, il-parti tas-sentenza li ma tkunx soġġetta għal appell tidħol fis-seħħ. Jekk isir appell minn sentenza rigward parti li mhix marbuta mal-kalkolu tal-ispejjeż proċedurali, il-parti tas-sentenza li biha jiġi kkalkulat l-ammont tal-ispejjeż proċedurali ma tidħolx fis-seħħ. Sentenza tal-qorti li tkun daħlet fis-seħħ hija vinkolanti fuq il-partijiet fil-proċedimenti sa fejn it-talba ppreżentata fil-kawża jew kontrotalba tkun ġiet solvuta fuq il-bażi taċ-ċirkostanzi li taw lok għall-kawża, sakemm mhux provdut mod ieħor mil-liġi.

Sentenza tiġi eżegwita fuq il-bażi ta' rikors tar-rikorrent.

(2) qabel id-dħul fis-seħħ tagħha jekk il-qorti tiddikjara illi hija eżegwibbli minnufih.

Sentenza tal-qorti li ġiet iddikjarata eżegwibbli minnufih tiġi eżegwita qabel ma tidħol fis-seħħ. Il-qorti tiddikjara illi s-sentenza hija eżegwibbli minnufih fis-sentenza innifisha jew permezz ta' sentenza oħra.

Is-sentenzi jiġu eżegwiti permezz ta’ titolu eżekuttiv.

It-titoli eżekuttivi f'materji ċivili u kummerċjali jistgħu jinkludu dawn li ġejjin:

 • Sentenzi u deċiżjonijiet tal-qorti f'materji ċivili li daħlu fis-seħħ jew huma soġġetti għal eżekuzzjoni minnufih;
 • Deċiżjonijiet minn qrati ta’ stati barranin, li huma rikonoxxuti jew soġġetti għal eżekuzzjoni mingħajr rikonoxximent;
 • deċiżjonijiet minn tribunali permanenti tal-arbitraġġ li jaħdmu fl-Estonja u deċiżjonijiet ta' tribunali tal-arbitraġġ oħra li ġew iddikjarati eżegwibbli;
 • deċiżjonijiet ta’ kumitat dwar it-tilwim industrijali (töövaidluskomisjon) jew bord tal-kera (üürikomisjon) li daħħlu fis-seħħ.

Fit-taqsima 2 tal- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKodiċi dwar il-Proċedura ta’ Eżekuzzjoni (Täitemenetluse seadustik (TMS)) hemm lista eżawrjenti ta’ titoli eżekuttivi.

Jekk titolu eżekuttiv ma jiġix eżegwit volontarjament, tista ssir proċedura ta’ eżekuzzjoni permezz ta’ rikors tar-rikorrent.

It-talbiet ġejjin minn titoli eżekuttivi previsti mil-liġi jiġu eżegwiti skont il-Kodiċi għall-Proċedura ta’ Eżekuzzjoni. L-eżekuzzjoni ta' titoli eżekuttivi ssir mill-bailiffs, sakemm ma jkunx provvdut mod ieħor mil-liġi.

 • Bailiff imexxi l-proċedimenti ta' eżekuzzjoni fuq il-bażi ta' rikors minn rikorrent u titolu eżekuttiv. Il-bailiff imexxi l-proċedimenti ta' eżekuzzjoni irrispettivament minn kwalunkwe rikors tar-rikorrent jekk it-titolu eżekuttiv huwa deċiżjoni dwar il-ħlas tat-tariffa tal-bailiff jew dwar l-ordni ta' ħlas tal-ispejjeż ta' eżekuzzjoni, u f'każijiet oħra stipulati mil-liġi.
 • F'materji ta' eżekuzzjoni jinfetaħ fajl apposta fejn jitniżżlu l-miżuri u l-avviżi ta' eżekuzzjoni f'ordni kronoloġiku. Id-dokumenti rċevuti u maħruġa mill-bailiff matul l-eżekuzzjoni jew kopji tagħhom jiġu ppreservati fil-fajl.
 • Jekk jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet biex jinbdew proċedimenti ta' eżekuzzjoni, il-bailiff jibgħat notifika ta' eżekuzzjoni lid-debitur. Mal-wasla ta’ notifika ta’ eżekuzzjoni għand id-debitur, il-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni jitqiesu li bdew.
 • Il-bailiff jinnotifika lid-debitur bl-eżekuzzjoni, u jibgħat dikjarazzjoni lill-parteċipanti fil-proċedimenti ta' eżekuzzjoni dwar il-qbid tal-propjetà, rapport dwar is-subbasta, id-deċiżjoni tiegħu dwar l-ilmenti ppreżentati kontra d-deċiżjoni tiegħu u dokumenti oħra provvduti mil-liġi.
 • Jekk l-ebda terminu ma jiġi stabbilit mil-liġi jew minn deċiżjoni tal-qorti għall-adempjenza volontarja ma' titolu eżekuttiv, it-terminu jiġi ffissat mill-bailiff. It-terminu ma jistax ikun iqsar minn 30 jum, sakemm mhux stipulat mod ieħor mill-Kodiċi għall-Proċedura ta’ Eżekuzzjoni. Bil-kunsens tar-rikorrent, il-bailiff jista' jistabbilixxi terminu ta' aktar minn tletin jum għall-adempjenza volontarja ta’ titolu eżekuttiv.

Bailiff għandu l-obbligu jieħu immedjatament il-miżuri kollha li tipprovdi l-liġi sabiex jeżegwixxi titolu eżekuttiv, jiġbor l-informazzjoni neċessarja għall-proċedimenti ta' eżekuzzjoni u jispjega lill-parteċipanti fil-proċedimenti ta' eżekuzzjoni id-drittijiet u l-obbligi tagħhom.

 • Baliff jista’ jipposponi azzjoni ta' eżekuzzjoni fuq il-bażi ta' rikors mir-rikorrent jew deċiżjoni korrispondenti tal-qorti jew meta tinbidel il-persuna li tkun qiegħda tmexxi l-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni.
 • Fuq il-bażi ta' rikors mid-debitur, il-qorti tista' tissospendi l-proċedimenti ta' eżekuzzjoni jew testendi jew tiddiferixxi l-eżekuzzjoni jekk ma jkunx sew fuq id-debitur li jitkomplew il-proċedimenti. F'dawn il-każijiet, jiġu meqjusa l-interessi tar-rikorrent u ċirkostanzi oħra, inkluż is-sitwazzjoni familjari u ekonomika tad-debitur.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Il-pre rekwiżiti għall-eżekuzzjoni ta’ titolu eżekuttiv

 1. Deċiżjoni tal-qorti li tkun daħħlet fis-seħħ jew deċiżjoni tal-kumitat dwar it-tilwim industrijali jew bord tal-kera li daħħlet fis-seħħ u li għandha notazzjoni mad-dħul fis-seħħ hija ammissibbli għall-eżekuzzjoni. Notazzjoni mad-dħul fis-seħħ ma tiġix mehmuża ma' deċiżjoni soġġetta għal eżekuzzjoni minnufih.
 2. Fi proċedimenti ta' eżekuzzjoni fir-rigward tal-propjetà ta’ konjuġi, hemm preżunzjoni illi, għall-benefiċċju tar-rikorrent, il-propjetà mobbli fil-pussess tal-konjuġi li huwa debitur jew li qiegħda fil-pussess konġunt tal-konjuġi hija l-propjetà tal-konjuġi debitur. Il-baliff jista' jaqbad u jbiegħ il-propjetà mobbli inkwistjoni. F’każ ta’ oġġett li, minħabba n-natura tiegħu, huwa adattat għall-użu personali ta’ wieħed mill-konjuġi biss, huwa preżunt li dak l-oġġett huwa ta’ propjetà tal-konjuġi li għandu juża l-oġġett skont in-natura tiegħu.
 3. Tista' ssir talba għal ħlas fuq il-propjetà konġunta tal-konjuġi bil-kunsens tal-konjuġi li mhuwiex debitur jew jekk ikun hemm titolu eżekuttiv li jeħtieġ illi ż-żewġ konjuġi jwettqu l-obbligu. Rikorrent jista jitlob li l-propjetà konġunta tinqasam u ssir talba għal ħlas fuq dik il-parti tal-propjetà konġunta li hija tad-debitur. Il-preskrizzjoni għal talba ta’ diviżjoni ta’ propjetà hija ta’ sena mid-data li fiha fallew il-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni għas-sodisfar tat-talba mill-propjetà separata tad-debitur,
 4. Sabiex tkun tista' ssir talba għal ħlas fuq propjetà ta' sħubija, it-titolu eżekuttiv irid japplika għall-isħab kollha.
 5. Jekk id-debitur imut waqt il-proċedimenti ta' eżekuzzjoni, il-proċedimenti jissuktaw fir-rigward tal-patrimonju tad-debitur, sakemm ma jkunx provvdut mod ieħor mil-liġi.
 6. Jekk titolu eżekuttiv japplika wkoll għall-eredi tar-rikorrent jew tad-debitur, il-bailiff jaċċetta t-titolu eżekuttiv għall-eżekuzzjoni jekk is-suċċessjoni legali ġiet ippruvata lill-bailiff permezz ta' deċiżjoni tal-qorti, minn estratt tar-reġistru pubbliku jew minn dokument notarili. L-istess japplika fejn deċiżjoni tal-qorti li ngħatat fir-rigward ta’ possessur ta’ oġġett li fuqu hemm kwistjoni tiġi eżegwita u l-possessur tal-oġġett jinbidel wara li tkun ingħatat id-deċiżjoni.
 7. Jekk irid jiskadi terminu sabiex il-pagament kontenut f’titolu eżekuttiv isir dovut, jew trid tiġi sodisfatta kundizzjoni jew tiġi stabbilita skadenza ġdida, l-atti ta' eżekuzzjoni jistgħu jinbdew wara l-iskadenza tat-terminu, il-kisba tal-kundizzjoni jew l-iskadenza.
 8. Jekk il-proċedimenti ta' eżekuzzjoni jiddependu fuq il-garanzija min-naħa tar-rikorrent, il-proċedimenti jibdew biss jekk ikun ġie ċċertifikat f'dokument bil-miktub illi ngħatat din il-garanzija u kopja tiegħu intbagħtet lid-debitur jew intbagħtet lid-debitur flimkien mal-avviż ta' eżekuzzjoni.
 9. Jekk l-eżekuzzjoni ta' titolu eżekuttiv tiddependi fuq it-twettiq ta' obbligu mir-rikorrent lid-debitur fl-istess ħin, il-bailiff ma' jistax jibda proċedimenti ta' eżekuzzjoni sakemm l-obbligu tar-rikorrent jkun twettaq, jew, jekk ir-rikorrent jew il-bailiff għamlu offertà lid-debitur sabiex ir-rikorrent iwettaq l-obbligu, sakemm id-debitur ma jkunx irrifjuta b'mod mhux raġonevoli li jaċċetta t-twettiq jew qed jipposponi l-aċċettazzjoni tat-twettiq għal raġunijiet oħra.
 10. Jekk ir-rikorrent għandu bżonn ċertifikat ta' dritt għas-suċċessjoni jew dokument ieħor għall-eżekuzzjoni mandatorja, ir-rikorrent, minflok id-debitur, jista' jitlob illi dan jinħareġ minn nutar jew aġenzija amministrattiva. Waqt li jagħmel dan irid jippreżenta t-titolu eżekuttiv.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

Talba għal ħlas tista' ssir fuq propjetà mobbli u immobbli u fuq drittijiet ta' propjetà tad-debitur. Jekk id-dejn ikun seħħ minħabba n-nuqqas ta’ ħlas tal-manteniment tat-tfal, il-qorti tista, matul il-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni, tissospendi ċerti drittijiet tad-debitur u permessi maħruġa jew tipprojbixxi l-ħruġ tagħhom.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Meta ssir talba għal ħlas fir-rigward ta’ propjetà mobbli:

Jekk issir talba għal ħlas kontra propjetà mobbli, din il-propjetà tinqabad u tinbiegħ. Kif tkun hekk maqbuda, id-debitur ma jistax jiddisponi mill-propjetà maqbuda. It-talba tar-rikorrent flimkien mal-penali għal ħlas tardiv u talbiet kollaterali oħra li l-firxa tagħhom hija indikata fit-titolu eżekuttiv tiġi sodisfata mill-fondi rċevuti mill-bejgħ tal-propjetà. Il-propjetà mobbli ma tiġix maqbuda jekk jista’ jiġi preżunt li l-fondi li jaslu mill-bejgħ tal-propjetà li se tinqabad ikunu biżżejjed biss biex jiġu koperti l-ispejjeż tal-eżekuzzjoni. Bailiff jittrasferixxi l-fondi lill-kont bankarju uffiċjali tal-bailiff b’riżultat tal-eżekuzzjoni obbligatorja mill-assi tad-debitur (minn hawn il-quddiem imsejjaħ bħala dħul mill-eżekuzzjoni) lir-rikorrent fi żmien 10 ijiem ta’ xogħol mill-wasla tal-fondi.

Meta ssir talba finanzjarja kontra l-Istat jew gvern lokali, issir talba għal ħlas fi flus. Jekk it-talba għal ħlas fi flus ma tirnexxix wara perjodu raġonevoli, it-talba għal ħlas tista' ssir fir-rigward ta' affarijiet oħra.

Mal-mument tal-qbid tal-oġġett, ir-rikorrent għandu ipoteka fuqu. Ipoteka fuq assi maqbuda tagħti lir-rikorrent l-istess drittijiet bħal ipoteka iskritta permezz ta’ kuntratt jew ipoteka legali oħra, sakemm mhux stipulat mod ieħor mil-liġi.

Bailiff ibiegħ il-propjetà mobbli maqbuda f’subbasta pubblika onlajn jew orali li fuqha ma jistax jiġi eżerċitat id-dritt ta’ prelazzjoni. Fuq rikors tar-rikorrent jew tad-debitur, bailiff jista’ jbiegħ l-oġġetti maqbuda b’mod differenti mis-subbasta pubblika onlajn jew orali jekk din tkun falliet jew jista’ jiġi preżunt li l-oġġett ma jistax jinbiegħ b’subbasta jew li d-dħul mistenni mill-eżekuzzjoni li jasal mis-subbasta tal-oġġett huwa inqas b'mod sinifikanti meta mqabbel mad-dħul mill-eżekuzzjoni bil-bejgħ tal-oġġett mod ieħor.

Bailiff iqassam id-dħul mill-eżekuzzjoni mill-bejgħ tal-oġġetti bejn ir-rikorrenti u persuni oħra li għandhom dritt għal dan id-dħul fl-ordni li fih ġew stipulati l-ipoteki jew skont ftehim li jkun sar bejn ir-rikorrenti. L-ammont li jifdal wara li jkunu ġew koperti l-ispejjeż tal-eżekuzzjoni u s-sodisfar tat-talba jingħata lura lid-debitur. Jekk id-dħul mill-eżekuzzjoni ma jkunx biżżejjed biex jissodisfa t-talbiet kollha u r-rikorrenti ma jistgħux jaslu għal ftehim dwar it-tqassim tal-fondi, il-bailiff iqassam id-dħul mill-eżekuzzjoni bejn ir-rikorrenti fil-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni skont pjan ta’ distribuzzjoni. L-ispejjeż tal-eżekuzzjoni jitnaqqsu mid-dħul li għandu jitqassam skont il-pjan ta’ distribuzzjoni.

Meta ssir talba għal ħlas fir-rigward ta’ propjetà immobbli:

Jekk issir talba għal ħlas fuq propjetà immobbli, din il-propjetà jew tiġi maqbuda u tinbiegħ jew tiġi soġġetta għal proċedura ta’ amministrazzjoni ġudizzjarja fejn it-talba tar-rikorrent tiġi sodisfatta mir-rikavat tal-amministrazzjoni ġudizzjarja. Tista' ssir talba għal ħlas fir-rigward ta' propjetà immobbli jekk id-debitur huwa mniżżel fir-reġistru tal-artijiet bħala s-sid tal-propjetà immobbli jew jekk id-debitur huwa l-eredi universali tas-sid li huwa mniżżel fir-reġistru tal-artijiet. Talba għal ħlas fuq propjetà immobbli tista' ssir ukoll fuq oġġetti koperti minn self.

Sabiex ikun jista’ jaqbad il-propjetà immobbli, il-bailiff iwettaq rekord tal-propjetà immobbli, tal-partijiet fissi tagħha u kull oġġett ieħor kopert minn self, jipprojbixxi d-disponiment tagħhom u jagħmel nota ta’ din il-projbizzjoni fir-reġistru tal-artijiet. Il-propjetà immobbli maqbuda tibqa' fil-pussess tad-debitur u d-debitur jista' jamministra u jużaha fil-limiti tal-amministrazzjoni ordinarja, sakemm il-propjetà immobbli ma titqiegħedx taħt amministrazzjoni ġudizzjarja. Kif tkun hekk maqbuda, id-debitur ma jistax jiddisponi mill-propjetà maqbuda. Jekk il-qbid ikopri wkoll il-propjetà mobbli, din tista' titneħħa fil-limiti tal-amministrazzjoni ordinarja. Il-propjetà immobbli tinbiegħ jew f’subbasta obbligatorja jew mid-debitur taħt is-superviżjoni ta’ bailiff li għaliha jkun meħtieġ il-kunsens bil-quddiem tar-rikorrent.

Il-propjetà immobbli hija soġġetta għal amministrazzjoni ġudizzjarja abbażi ta’ rikors mill-bailiff, mir-rikorrent jew mid-debitur. Amministratur ġudizzjarju għandu dritt jieħu l-pussess tal-propjetà immobbli fuq il-bażi tad-deċiżjoni li ħatritu bħala amministratur tal-propjetà immobbli. Amministratur għandu d-dritt u l-obbligu li jwettaq it-tranżazzjonijiet u l-atti kollha li huma meħtieġa għall-preservazzjoni tal-kundizzjoni u għall-ġestjoni regolari tal-propjetà immobbli. L-amministrazzjoni ġudizzjarja tasal fi tmiemha b’deċiżjoni tal-bailiff wara li tkun ġiet sodisfatta t-talba tar-rikorrent.

Il-bailiff iqassam id-dħul mill-eżekuzzjoni mill-bejgħ u l-amministrazzjoni ġudizzjarja tal-propjetà immobbli bejn ir-rikorrenti u persuni oħra li għandhom dritt għal dan id-dħul abbażi tal-klassifikazzjoni tagħhom indikata fuq ir-reġistru tal-artijiet u fl-ordni li bih sar il-qbid jew abbażi ta’ ftehim magħmul bejn ir-rikorrenti. L-ispejjeż tal-eżekuzzjoni jitnaqqsu mid-dħul li għandu jitqassam skont il-pjan ta’ distribuzzjoni.

Meta ssir talba għal ħlas fir-rigward ta’ drittijiet ta’ propjetà:

Talba għal ħlas tista’ ssir fuq il-kont tad-debitur. Istituzzjoni ta' kreditu tagħti informazzjoni lill-bailiff dwar l-eżistenza jew in-nuqqas ta' kont. Il-kont jiġi sekwestrat permezz ta' mandat ta' sekwestru fil-limiti indikati mill-istrument. Skont l-ammont maqbud bil-mandat ta’ sekwestru, il-fondi fil-kont jiġu trasferiti fil-kont bankarju uffiċjali ta’ bailiff sakemm it-titolu eżekuttiv mhux sentenza dwar garanzija fuq azzjoni u mhux sentenza dwar il-garanzija ta’ azzjoni rigward talba għal manteniment tat-tfal magħmula l-qorti. Jekk fil-mument ta’ qbid, il-kont tad-debitur ma jkollux fondi biżżejjed skont l-ammont indikat fil-mandat ta’ qbid, il-fondi mħallsa fil-kont wara l-mument ta’ qbid wkoll jitqiesu maqbuda skont l-ammont li għadu pendenti. Il-fondi mħallsa fil-kont wara l-mument ta’ qbid jiġu trasferiti lill-kont bankarju uffiċjali ta’ bailiff sakemm jiġi eżegwit il-mandat ta’ qbid. Jekk il-bailiff ikun bagħat mandat ta' qbid fir-rigward tal-kont tad-debitur lil istituzzjoni ta' kreditur għall-eżekuzzjoni, il-mandat ukoll jitqies fis-seħħ fir-rigward ta' kontijiet miftuħa mid-debitur aktar ’il quddiem.

Talba għal ħlas tista’ ssir fuq titoli. Sabiex jaqbad it-titoli mniżżla fit-taqsima 2 tal-Att Estonjan dwar iż-Żamma ta’ Reġistru għat-Titoli (väärtpaberite keskregistri seadus), bailiff jagħti struzzjonijiet lir-reġistru biex idaħħal nota ta’ projbizzjoni fuq id-disponiment ta’ drittijiet u obbligi. Titolu jiġi maqbud bl-iffriżar tiegħu fir-reġistru. Bailiff ibigħ titoli skont id-dispożizzjonijiet rigward it-talbiet għal ħlas fuq propjetà mobbli. Bailiff għandu dritt jirreġistra titolu reġistrat f'isem l-akkwirenti u jissottometti l-applikazzjonijiet neċessarji minflok id-debitur. Il-bailiff irid jippreżenta kambjala, ċekk jew bond għall-pagament jekk possibbli skont it-titolu.

Talba għal ħlas tista’ ssir fuq sehem f’kumpanija privata b’responsabbiltà limitata. Jekk sehem f’kumpanija privata b’responsabbiltà limitata ma jkunx imdaħħal fir-reġistru miżmum fid-depożitarju ċentrali tat-titoli (väärtpaberite keskregister), is-sehem jitqies maqbud skont il-proċedura stipulata għall-qbid ta’ assi mobbli. Il-bailiff javża lill-bord ta' ġestjoni bil-qbid tas-sehem tal-kumpannija privata b’responsabbiltà limitata. Bailiff ibigħ sehem ta’ kumpannija privata b’responsabbiltà limitata skont id-dispożizzjonijiet rigward it-talbiet għal ħlas fuq propjetà mobbli. Il-bailiff li jbigħ is-sehem irid jibgħat avviż dwar it-trasferiment tas-sehem bil-formola stabbilita mill-Ministru responsabbli għal dan il-qasam lir-reġistratur tar-reġistru kummerċjali (äriregister) fi żmien jumejn mis-subbasta.

Minbarra dak li ntqal hawn fuq, talba għall-ħlas tista' ssir ukoll għal obbligi finanzjarji imwettqa għal terzi, sħubija f’assoċjazzjoni tal-bini, parti ta’ sieħeb fi propjetà ta’ sħubija, dritt inaljenabbli u drittijiet ta’ propjetà oħra.

Restrizzjoni tad-drittijiet f’każ li huwa dovut manteniment tat-tfal:

Jekk id-debitur jonqos milli jħallas il-manteniment tat-tfal fi żmien tliet xhur matul il-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni mibdija għall-ħlas ta’ dan il-manteniment u l-bailiff ma jkunx ġabar il-manteniment mill-assi tad-debitur, il-qorti tista, bil-kunsens tar-rikorrent u fuq ir-rikors tal-bailiff u wara li tkun l-ewwel avżat lid-debitur, tagħti sentenza fejn tissospendilu d-drittijiet u l-permessi għal żmien indeterminat:

 • permess għall-kaċċa;
 • permess li jsuq karozzi;
 • permessi għal armi u permessi biex jixtri l-armi;
 • id-dritt li jsuq opri tal-baħar għar-rikreazzjoni u opri tal-baħar personali;
 • liċenzja tas-sajd.

Jekk il-qorti tissospendi l-validità ta’ dritt jew permess tad-debitur jew it-tnejn li huma, bl-istess sentenza hija tipprojbixxi wkoll l-għoti tal-istess dritt jew permess jew it-tnejn li huma. Il-qorti tista' tissospendi diversi drittijiet u permessi fl-istess ħin u tipprojbixxi l-għotja tagħhom.

Permezz ta’ sentenza, il-qorti terġa’ tivvalida dritt jew il-validità ta’ permess tad-debitur u tħallih jerġa’ jakkwista dritt jew permess fuq rikors jekk:

 • id-debitur ikun ħallas il-manteniment tat-tfal għal mill-inqas tliet xhur;
 • id-debitur ftiehem mar-rikorrent dwar skeda għall-ħlas u żamm magħha għal mill-inqas tliet xhur konsekuttivi;
 • ir-rifjut li jerġa’ jingħata dritt jew li jerġa’ jakkwista dritt ma jkunx ġust mad-debitur;
 • l-obbligu tal-ħlas tal-manteniment tat-tfal skada.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Il-perjodu ta' preskrizzjoni għal talbiet rikonoxxuti minn sentenza tal-qorti li daħħlet fis-seħħ u għal talbiet ġejjin minn ftehim bil-qorti jew titolu eżekuttiv ieħor huwa ta' għaxar snin. Il-perjodu ta’ preskrizzjoni jibda mid-dħul fis-seħħ tas-sentenza jew ħruġ ta’ xi titolu eżekuttiv ieħor iżda mhux qabel issir dovuta t-talba.

Il-perjodu ta’ preskrizzjoni għal talba għat-twettiq ta’ obbligi perjodiċi, bl-eċċezzjoni ta’ talbiet għat-twettiq ta’ obbligi ta’ manteniment tat-tfal, huwa ta’ tliet snin għal kull obbligi separat irrispettivament mill-bażi ġuridika għat-talba. Il-perjodu ta’ preskrizzjoni jibda minn tmiem is-sena kalendarja meta ssir dovuta it-talba li tikkorrespondi għall-obbligu. Il-perjodu ta’ preskrizzjoni għal talba ta’ twettiq ta’ obbligi ta’ manteniment tat-tfal huwa ta’ għaxar snin għal kull obbligu separat.

Jekk id-debitur imut waqt il-proċedimenti ta' eżekuzzjoni, il-proċedimenti jissoktaw fir-rigward tal-patrimonju tad-debitur, sakemm ma jkunx provdut mod ieħor mil-liġi.

Qabel ma jiskadi t-terminu għar-rinunzja jew l-aċċettazzjoni tal-wirt, il-proċedimenti ta' eżekuzzjoni bbażati fuq talba kontra l-wirt jistgħu jitmexxew biss kontra l-wirt. F’dan il-każ, ma tista' ssir l-ebda talba għall-ħlas rigward obbligi personalment dovuti mill-eredi kontra l-wirt.

Jekk titolu eżekuttiv japplika wkoll għall-eredi tar-rikorrent jew tad-debitur, il-bailiff jaċċetta t-titolu eżekuttiv għall-eżekuzzjoni jekk is-suċċessjoni legali ġiet ippruvata lill-bailiff permezz ta' deċiżjoni tal-qorti, minn estratt tar-reġistru pubbliku jew minn dokument notarili. L-istess japplika fejn deċiżjoni tal-qorti li ngħatat fir-rigward ta’ pussessur ta’ oġġett li fuqu hemm kwistjoni tiġi eżegwita u l-pussessur tal-oġġett jinbidel wara li tkun ingħatat id-deċiżjoni.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Parti fi proċedimenti ta' eżekuzzjoni tista' tressaq ilment quddiem il-bailiff kontra deċiżjoni jew miżuri li jkun ħa l-bailiff meta eżegwixxa titolu eżekuttiv jew irrifjuta li jwettaq azzjoni ta' eżekuzzjoni, fi żmien għaxart ijiem minn meta l-ilmentatur sar jaf jew seta' jsir jaf bid-deċiżjoni jew l-azzjoni, sakemm mhux provdut mod ieħor mil-liġi.

Parti fil-proċedimenti tista' tappella minn deċiżjoni tal-bailiff dwar ilment quddiem qorti tal-kontea li għandha ġuriżdizzjoni fuq l-uffiċċju tal-bailiff fi żmien għaxart ijiem mill-għotja tad-deċiżjoni. Ma jistax isir appell il-qorti mid-deċiżjoni jew l-azzjonijiet ta' bailiff sakemm ma jkunx sar ilment minn qabel lill-bailiff.

Jista' jsir appell minn deċiżjoni tal-imħallef fi proċedimenti ta' eżekuzzjoni, sakemm ma jkunx provdut mod ieħor mil-liġi.

Il-partijiet fil-proċedimenti jistgħu jappellaw ukoll kontra d-deċiżjoni ta’ qorti tal-kontea rigward is-sospensjoni ta’ dritt u l-validità ta’ permess maħruġ lil debitur u dwar il-projbizzjoni fuq l-għotja ta’ dritt jew permess skont il-proċedura stipulata fil- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKodiċi ta’ Proċedura Ċivili (tsiviilkohtumenetluse seadustik). L-appelli jistgħu jiġu ppreżentati kontra sentenza tas-circuit court fuq l-appell kontra sentenza tal-qorti ta’ kontea.

Debitur jista' jiftaħ kawża kontra rikorrent fuq il-bażi ta' titolu eżekuttiv sabiex tiġi dikjarata inammissibbli l-eżekuzzjoni ġudizzjarja, b'mod partikolari għaliex it-talba ġiet sodisfatta, posposta jew paċuta. Il-fatt li l-azzjoni ġiet sodisfatta ma jaffettwax il-validità jew is-saħħa ġuridika tat-titolu eżekuttiv. Dawn l-oġġezzjonijiet huma ammissibbli biss jekk ir-raġunijiet li fuqhom huma bbażati iqumu wara d-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni tal-qorti. Din l-azzjoni tista’ tiġi ppreżentata sat-tmiem tal-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni (Artikolu 221 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

Terz li għandu dritt rigward l-oġġett ta' eżekuzzjoni ġudizzjarja li jipprojbixxi l-eżekuzzjoni ġudizzjarja, speċjalment id-dritt ta' sjieda jew ta' dritt reali limitat, jista' jippreżenta talba għar-rilaxx tal-propjetà mill-qbid jew sabiex l-eżekuzzjoni ġudizzjarja tiġi dikjarata inammissibbli għal raġunijiet oħra quddiem il-qorti b'ġuriżdizzjoni li tkopri l-post tal-eżekuzzjoni ġudizzjarja.

Fi żmien 30 jum mill-konsenja ta’ rapport dwar subbasta, parti fil-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni tista’ tiftaħ kawża quddiem il-qorti għal dikjarazzjoni ta’ subbasta invalida jekk il-propjetà tkun inbiegħet lil persuna li ma għandhiex dritt tixtriha jew jekk is-subbasta kienet tmexxiet abbażi ta’ qbid invalidu jew ġew miksura kundizzjonijiet essenzjali oħra tas-subbasta. Jekk subbasta tiġi ddikjarata invalida, id-debitur jista’ jitlob li x-xerrej jirrilaxxa oġġett mibjugħ skont l-Artikolu 80 tal- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAtt dwar il-Liġi fuq il-Propjetà (asjaõigusseadus) jew, jekk dan ma jkunx possibbli, jippreżenta talba abbażi tad-dispożizzjonijiet tal-arrikkiment indebitu; parti fi proċedimenti tista’ titlob sabiex bailiff iħallas kumpens għad-danni skont l-Att dwar il-Bailiffs (kohtutäituri seadus).

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

It-tmexxija ta’ proċedimenti ta’ eżekuzzjoni huma regolati mill-Kodiċi dwar il-Proċedura ta’ Eżekuzzjoni. Ir-restrizzjonijiet fuq il-qbid ta’ propjetà huma stipulati fl-Artikolu 53(1) li jgħid li huwa pprojbit li tinqabad wisq aktar propjetà tad-debitur milli huwa meħtieġ biex tiġi sodisfatta t-talba tar-rikorrent u biex jiġu koperti l-ispejjeż ta’ eżekuzzjoni, sakemm it-talba tar-rikorrent ma tistax tiġi sodisfatta bl-ebda mod ieħor. Il-qbid huwa invalidu u ma jqumu l-ebda konsegwenzi ġuridiċi minnu jekk iseħħ ksur materjali ta’ dispożizzjoni proċedurali dwar il-qbid, partikolarment jekk:
(1) il-propjetà tinqabad mingħajr titolu eżekuttiv validu;

(2) ma ngħatat l-ebda notifika tal-eżekuzzjoni lid-debitur;
(3) il-propjetà tinqabad minn persuna li ma għandhiex awtorizzazzjoni għal dan l-iskop;

(4) sa ċertu punt, id-debitur ma ġiex innotifikat bid-drittijiet tiegħu fil-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni u dan wassal għall-ksur tad-drittijiet tiegħu (l-Artikolu 55 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

Il-lista ta’ oġġetti mhux soġġetti għal qbid tinsab fl-Artikolu 66 tal-Kodiċi tal-Proċedura għall-Eżekuzzjoni. L-oġġetti li ġejjin ma jistgħux jinqabdu jew jinbiegħu matul il-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni:
(1) oġġetti personali ta’ debitur u affarijiet tad-dar, affarijiet tal-kċina, mifrex, sodod u affarijiet oħra użati għal skopijiet domestiċi li huma essenzjali għall-bżonnijiet ta’ kuljum, tenut kont tal-ammont ta’ dejn tad-debitur;

(2) tal-inqas apparat tekniku wieħed li jiżgura li d-debitur jista’ jeżerċità d-dritt għall-informazzjoni li huwa stipulat fl-Artikolu 44(1) tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Estonja (Eesti Vabariigi põhiseadus);

(3) prodotti tal-ikel meħtieġa għad-debitur u għal familtu għal xahar u l-materjal għat-tisħin meħtieġ biex għad-dar matul perjodu wieħed fejn hu meħtieġ it-tisħin jew, jekk mhemmx provvista dak iż-żmien tal-eżekuzzjoni u l-akkwist tal-provvista mhix garantita bl-ebda mod ieħor, somma ta’ flus meħtieġa għall-akkwist tal-imsemmija provvista;

(4) tagħmir tal-biedja, bhejjem, fertilizzanti u prodotti agrikoli primarji ta’ persuna impenjata fl-agrikoltura li huma essenzjali għal debitur biex imantni lilu nnifsu u lill-familja tiegħu sal-ħsad li jmiss;

(5) oġġetti essenzjali għall-attivitajiet ekonomiċi jew professonali jew ir-relazzjoni tax-xogħol jew servizz ta’ persuna fiżika;
(6) kotba u oġġetti oħra użati minn debitur jew minn membru tal-familja tiegħu għall-istudju jew attivitajiet reliġjużi;
(7) rekords kontabilistiċi, rekords tal-familja, ċrieket tat-tieġ, ordnijiet u dekorazzjonijiet tad-debitur;
(8) idejn jew saqajn artifiċjali, nuċċalijiet u tagħmir mediku ieħor meħtieġ minħabba diżabilità fiżika, li jintużaw mid-debitur jew minn membru tal-familja tiegħu;

(9) oġġetti meħtieġa għal funeral fil-familja tad-debitur;

(10) il-kollezzjonijiet fil-mużewijiet tal-istat, il-mużewijiet muniċipali u l-mużewijiet ta’ persuni ġuridiċi fil-liġi pubblika u oġġetti appartenenti għal dawn il-kollezzjonijiet, u l-kollezzjonijiet tal-mużewijiet tal-Istat jew oġġetti li l-użu tagħhom ingħata lil fondazzjoni;

(11) dokumenti arkivjali;

(12) oġġetti oħra fejn il-qbid tagħhom huwa f’kunflitt mal-liġi jew mal-morali tajba;

(13) assi tal-Istat b’kummerċ ristrett u oġġetti li għandu bżonnhom l-Istat jew gvern lokali bħala debitur għat-twettiq ta’ obbligi pubbliċi u li t-trasferiment tagħhom huwa kuntrarju għall-interessi pubbliċi. Qabel issir deċiżjoni korrispondenti, trid tinstema l-opinjoni ta’ rappreżentant ta’ ministru b’kompetenza fil-qasam jew ta’ aġenzija.

L-oġġetti speċifikati fil-klawżoli (1), (2), (4) u (5) hawn fuq jistgħu jinqabdu jekk l-eżekuzzjoni ġudizzjarja tintalab minn bejjiegħ abbażi ta’ talba finanzjarja garantita minn riserva ta’ sjieda minħabba l-bejgħ ta’ dawn l-oġġetti. L-oġġetti meħtieġa għall-attivitajiet reliġjużi (6) jistgħu jinqabdu jekk dawn l-oġġetti jintużaw b’mod li jmur kontra l-morali tajba jew huma punibbli mil-liġi.

Skont l-Artikolu 67 tal-Kodiċi għall-Proċedura ta’ Eżekuzzjoni, l-annimali miżmuma d-dar għal skopijiet mhux kummerċjali ma jistgħux jinqabdu. Abbażi tal-applikazzjoni ta’ rikorrent, qorti tista’ tawtorizza l-qbid ta’ annimal ta’ valur għoli jekk il-projbizzjoni fuq il-qbid tikser b’mod sinifikanti l-interessi tar-rikorrent li jieħdu preċedenza fuq l-interessi tal-protezzjoni tal-annimali jew l-interess leġittimu ta’ debitur.

Restrizzjonijiet rigward qbid ta’ dħul huma stipulati l-Artikoli 131 u 132 tal-Kodiċi għall-Proċedura ta’ Eżekuzzjoni. Talba għal ħlas ma tistax issir fuq id-dħul li ġej:

(1) benefiċċji tal-familja mill-gvern;

(2) benefiċċji soċjali għal persuni b'diżabilità;

(3) benefiċċji soċjali Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafi ħdan it-tifsira tal-Att dwar il-Benefiċċji Soċjali (sotsiaalhoolekande seadus);

(4) kumpens imħallas abbażi tal-Artikolu 351(3) tal- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAtt dwar l-Inseminazzjoni Artifiċjali u l-Protezzjoni tal-Embrijun (kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus);

(5) benefiċċji għall-qgħad, għotjiet, benefiċċji għat-trasport u l-akkomodazzjoni u s-sussidji għall-bidu ta’ negozju mħallsa mill-Fond Estonjan għall-Assigurazzjoni tal-Qgħad (Eesti Töötukassa);

(6) kumpens imħallas minħabba korriment personali jew mard, ħlief il-kumpens għad-dħul mitluf u l-kumpens għad-dannu mhux patrimonjali;

(7) benefiċċju għall-kapaċità għax-xogħol;

(8) manteniment statutorju;

(9) benefiċċju tal-ġenituri;

(10) benefiċċju tal-assigurazzjoni tas-saħħa fi ħdan it-tifsira tal- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAtt dwar l-Assigurazzjoni tas-Saħħa (ravikindlustuse seadus), ħlief benefiċċji għal inkapaċità għax-xogħol temporanja;

(11) pensjoni mill-Istat sa fejn hu previst mil-liġi;

(12) għajnuna wara ħruġ mill-ħabs.

Jekk talba għall-ħlas li tkun saret fuq assi oħra ta’ debitur ma tkunx waslet għal jew x’aktarx mhix se twassal għas-sodisfazzjoni sħiħa tat-talba tar-rikorrent u jekk il-qbid huwa ġust minħabba t-tip ta’ talba u l-ammont tad-dħul, tista’ ssir talba għall-ħlas fuq id-dħul speċifikat fil-klawżoli (6)-(9) msemmija hawn qabel fuq rikors tar-rikorrent. Jekk ikun possibbli, bailiff jisma lid-debitur qabel jieħu deċiżjoni.

Id-dħul ma jiġix maqbud jekk ma jaqbiżx l-ammont tal-paga minima stabbilit għal xahar jew proporzjon korrispondenti ta’ dħul għal ġimgħa jew ġurnata.[2] Jekk id-debitur imantni persuna oħra jew iħallas il-manteniment għaliha skont il-liġi, l-ammont mhux soġġett għal qbid jiżdied b’terz tal-paga minima fix-xahar għal kull persuna dipendenti (sakemm talba għall-manteniment tat-tfal mhix soġġetta għal eżekuzzjoni ġudizzjarja). Mid-dħul li jaqbeż l-ammont mhux soġġett għall-qbid, sa żewġ terzi ta’ ammont ekwivalenti għal ħames darbiet il-paga minima u d-dħul kollu li jaqbeż ammont ekwivalenti għal ħames darbiet il-paga minima jistgħu jinqabdu, sakemm dak l-ammont soġġett għall-qbid ma jaqbiżx żewġ terzi tad-dħul kollu (dan ma japplikax jekk talba għall-manteniment hija soġġetta għal eżekuzzjoni ġudizzjarja.

Skont l-Artikolu 133 tal-Kodiċi għall-Proċedura ta’ Eżekuzzjoni, fuq rikors tad-debitur, il-bailiff iħassar il-qbid minn fuq il-kont tad-debitur fi żmien tliet ijiem tax-xogħol sal-ammont li jiggarantixxi d-dħul tad-debitur mhux soġġett għal qbid (restrizzjonijiet stipulati mill-Artikoli 131 u 132 tal-Kodiċi għall-Proċedura ta’ Eżekuzzjoni). Jekk fil-kont tad-debitur jiġi trasferit iktar minn xahar dħul, fi żmien tliet ijiem tax-xogħol u fuq rikors tad-debitur, il-bailiff iħassar il-qbid minn fuq il-kont sal-ammont li jiggarantixxi d-dħul tad-debitur mhux soġġett għall-qbid għal kull xahar imħallas bil-quddiem skont ir-restrizzjonijiet previsti fl-Artikoli 131 u 132 tal-Kodiċi għall-Proċedura ta’ Eżekuzzjoni. Jekk il-perjodu għall-użu tad-dħul trasferit fil-kont tad-debitur ma jistax jiġi determinat, il-bailiff jiggarantixxi d-dħul tad-debitur mhux soġġett għall-qbid għal xahar. Sakemm iseħħ ir-riżoluzzjoni tar-rikors, il-bailiff jista’ jissospendi t-trasferiment tal-fondi lir-rikorrenti minn kont maqbud u jirrilaxxa l-kont mill-qbid sal-ammont meħtieġ għall-għajxien tad-debitur u tal-membri tal-familja tiegħu.

[2] Skont l-Artikolu 1(1) tar-Regolament Nru. 139 tal-Gvern tar-Repubblika tat-18 ta’ Diċembru 2015 l-ammont tal-paga minima fix-xahar għal impjieg full time huwa ta’ 430 euros mill-1 ta’ Jannar 2016, u skont l-Artikolu 1(2) tal-istess Regolament, il-paga minima fix-xahar gġal impjieg full time hija ta’ 470 euro mill- 1 ta’ Jannar 2017.

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 21/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Irlanda

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

Ma hemm l-ebda definizzjoni preċiża ta’ eżekuzzjoni fl-Irlanda. F’termini prattiċi tammonta għall-att ta’ twettiq ta’ sentenza jew ordni ta’ qorti. Din l-azzjoni ta’ eżekuzzjoni normalment hija sanzjonata mill-qorti qabel ma titwettaq.

Dawn li ġejjin huma l-aktar mezzi komuni li bihom jiġu eżegwiti sentenzi ta’ natura ċivili u kummerċjali fl-Irlanda:

Eżekuzzjoni

Din it-tip ta’ azzjoni tinvolvi s-sekwestru ta’ oġġetti tad-debitur tas-sentenza. Il-Qorti toħroġ ordni fuq talba mingħand il-kreditur tas-sentenza li tordna lir-Reġistratur tal-Kontea (jew ix-Sheriff fil-każ ta’ Dublin jew Cork) jissekwestra oġġetti sal-valur tad-dejn tas-sentenza (inkluż kull spiża legali mġarrba). Dawn l-oġġetti jistgħu imbagħad jinbiegħu sabiex jiġi ssodisfat id-dejn.

Reġistrazzjoni

L-eżistenza ta’ sentenza tista’ tiddaħħal fid-dominju pubbliku bir-reġistrazzjoni tagħha fir-Reġistru tas-Sentenzi fil-Qorti Superjuri. Ir-Reġistru fih kull sentenza, irrispettivament minn jekk inkisbitx fil-Qorti Distrettwali, Superjuri jew fis-Circuit Court, li l-kreditur ikun talab li tiddaħħal. L-isem u l-indirizz tad-debitur flimkien mad-dettalji tas-sentenza jiġu ppubblikati f’xi gazzetti u f’pubblikazzjonijiet kummerċjali bħal Stubbs Gazette. Apparti minn hekk, l-istituzzjonijiet ta’ kreditu jirreġistraw din l-informazzjoni u sentenza mhux imħallsa tista’ taffettwa l-aċċess tad-debitur għal finanzjament.

Affidavit ta’ Ipoteka Ġudizzjarja

Il-kreditur ta’ sentenza jista’ jagħmel affidavit ġuramentat u hekk kif is-sentenza tiġi ċċertifikata mill-qorti rilevanti din tiġi rreġistrata kontra l-proprjetà tad-debitur. Ir-rikavati mill-bejgħ tal-proprjetà, fid-dawl tal-prijorità ta’ ipoteki oħra, iridu jiġu applikati biex jirrilaxxaw id-dejn qabel ma jingħataw lid-debitur. Jista’ jittieħed pass ieħor u jsir rikors quddiem qorti għal ordni ta’ sekwestru u ordni għall-bejgħ tal-proprjetà.

Ordnijiet ta’ Ħlasijiet Parzjali / Mandati ta’ Arrest

Jista’ jsir rikors quddiem il-Qorti Distrettwali biex issir ordni għall-pagament ta’ sentenza permezz ta’ ħlasijiet parzjali skont l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAtti dwar l-Eżekuzzjoni ta’ Ordnijiet tal-Qorti mill-1926 sal-2009. Mħallef jiddeċiedi, fid-dawl tal-mezzi tad-debitur, l-ammont tal-ħlasijiet parzjali li jridu jitħallsu. Mandat ta’ arrest huwa disponibbli biss kontra persuni fiżiċi u mhux kontra persuni ġuridiċi, jiġifieri kumpaniji. Nuqqas ta’ pagament wara ordni ta’ ħlas parzjali jista’ jwassal għal rikors għal mandat ta’ arrest. Dan effettivament ifisser li tista’ tispiċċa l-ħabs jekk taffordja tħallas imma tirrifjuta li tagħmel dan.

Sekwestru fuq id-Dħul

Kreditur ta’ sentenza jista’ jingħata l-ordni li jsir tnaqqis direttament mill-pagi / salarju tad-debitur. L-effett ta’ dan huwa li l-pagament isir direttament mingħand l-impjegatur tad-debitur għand il-kreditur.

Ordni ta’ Sekwestru

Meta kreditur ta’ sentenza jkun konxju ta’ dejn dovut mingħand parti terza għad-debitur ta’ sentenza, jista’ jsir rikors quddiem il-qorti biex tingħata ordni biex il-parti terza tħallas ċertu ammont direttament lill-kreditur. Dan huwa fuq diskrezzjoni tal-Qorti jekk tingħatax din l-ordni jew le.

Ħatra ta' amministratur mill-qorti

Din il-miżura tinvolvi l-ħatra ta’ amministratur mill-qorti, pereżempju, għal rikavati mill-bejgħ ta’ ass mid-debitur bil-ħsieb li jiġi ssodisfat id-dejn. Id-deċiżjoni li jinħatar amministratur hija fuq diskrezzjoni tal-Qorti.

Importanti li wieħed jinnota li huwa f’idejn kreditur ta’ sentenza u l-konsulenti legali biex jeżegwixxu sentenza. Is-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz tal-Qrati ma jissuġġerixxix x’tip ta’ azzjoni għandha tittieħed. Il-lista mhijiex maħsuba biex tkun eżawrjenti iżda sempliċiment tenfasizza l-proċeduri komuni użati.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Għal sentenza domestika, jista’ jkun meħtieġ li tinkiseb l-awtorizzazzjoni tal-qorti li tkun qatgħet is-sentenza sabiex tiġi eżegwita s-sentenza (ara hawn fuq). F’ċerti każijiet, bħal eżekuzzjoni u reġistrazzjoni ta’ sentenza, mhuwiex meħtieġ rikors quddiem il-qorti u jista’ jsir rikors għal eżekuzzjoni fl-uffiċċju tal-qorti kkonċernat.

Fil-każ ta’ sentenzi minn ġuriżdizzjonijiet oħra tal-UE, il-qorti kompetenti hija l-Qorti Superjuri. Madankollu, fil-każ ta’ pagamenti ta’ manteniment perjodiċi ċċertifikati bħala Ordni Ewropew ta’ Infurzar f’ġuriżdizzjonijiet oħra tal-UE, il-qorti kompetenti hija l-Qorti Distrettwali.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

Id-deċiżjonijiet ġudizzjarji u ċerti deċiżjonijiet mhux ġudizzjarji huma eżegwibbli. Flimkien ma’ ordnijiet tal-qorti, dawn jinkludu sentenzi fi proċeduri mħaffa mdaħħla minn Reġistratur fil-Qorti Superjuri jew ir-Reġistratur fis-Circuit Court.

Ta’ spiss jeħtieġ li tinkiseb l-awtorizzazzjoni tal-qorti li tkun qatgħet is-sentenza sabiex tiġi eżegwita s-sentenza. Madankollu, f’ċerti każijiet, bħal eżekuzzjoni u reġistrazzjoni ta’ sentenza, mhuwiex meħtieġ rikors quddiem il-qorti. Tista’ tingħata l-awtorizzazzjoni mill-uffiċċju tal-qorti kkonċernata.

Fil-każ ta’ sentenzi minn ġuriżdizzjonijiet oħra li għandhom jiġu eżegwiti skont ir-Regolamenti tal-UE, il-qorti kompetenti tkun il-Qorti Superjuri. (jew fil-każ ta’ pagamenti ta’ manteniment perjodiċi ċċertifikati bħala Ordni Ewropew ta’ Infurzar, il-Qorti Distrettwali). Il-funzjonijiet fir-rigward tar-Regolament (KE) 44/2001 (sostitwit bir-Regolament (UE) Nu 1215/2012 li japplika għal tranżazzjonijiet ġudizzjarji approvati jew konklużi fl-10 ta’ Jannar 2015 jew aktar tard) ġew delegati lill-Master of the High Court u jista’ jsir rikors f’seduta pubblika għal dikjarazzjoni li sentenza hija eżegwita fl-Irlanda u tingħata Ordni sussegwenti għall-eżekuzzjoni tagħha.

Sentenza ċċertifikata bħala Ordni Ewropew ta’ Infurzar maħruġa skont ir-Regolament (KE) 805/2004 hija rikonoxxuta u għandha l-istess effett bħal sentenza tal-Qorti Superjuri u hija eżegwibbli kif xieraq. Il-qorti kompetenti għall-eżekuzzjoni ta’ pagament ta’ manteniment perjodiku ċċertifikat bħala Ordni Ewropew ta’ Infurzar hija l-Qorti Distrettwali. Ir-regolamenti domestiċi li jirregolaw dan il-proċess jinsabu f’S.I. 274 tal-2011.

Fil-każ ta’ sentenza li tinqata’ fuq pretensjoni mhux kontestata biex tiġi eżegwita f’ġuriżdizzjoni oħra tal-UE, il-qorti li tkun qatgħet is-sentenza għandha ġuriżdizzjoni għar-rikorsi fir-rigward tal-eżekuzzjoni tagħha skont ir-Regolament 805/2004 rigward Ordnijiet Ewropej ta’ Infurzar.

Ir-rikors għall-eżekuzzjoni ta’ sentenza normalment isir quddiem il-qorti (jew l-uffiċċju tal-qorti) permezz ta’ prattikant fil-qasam tal-ġustizzja għalkemm mhuwiex meħtieġ li kreditur ikun rappreżentat ġuridikament. Ir-rikorsi kollha quddiem il-qorti jridu jsiru minn prattikant lokali u ma jistgħux isiru bil-posta. Ċerti rikorsi quddiem l-uffiċċju tal-qorti, bħal rikorsi għal eżekuzzjoni, reġistrazzjoni u ċertifikazzjoni ta’ sentenza għall-finijiet ta’ affidavit ta’ ipoteka ġudizzjarja, jistgħu jsiru bil-posta. Wieħed jista’ jikseb konsulenza dwar il-prattika u l-proċedura involuta billi jikkuntattja t-Taqsima dwar is-Sentenzi fil-Qorti Superjuri fuq dan l-indirizz: HighCourtCentralOffice@Courts.ie.

L-ispejjeż (il-miżati) imposti mis-Servizz tal-Qorti u l-miżati attwali jinsabu fl-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOrdnijiet tal-Miżatifuq is-sit web tas-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizzi tal-Qrati. L-ispejjeż imġarrba b’riżultat ta’ qbid ta’ avukati u konsulenti legali huma kwistjoni ta’ bejn il-kredituri u r-rappreżentanti legali tagħhom. L-ispejjeż kollha, jew parti minnhom, involuti fil-proċedura ta’ eżekuzzjoni jistgħu jingħataw mill-Qorti.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

It-Taqsima 15 tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAtt dwar l-Eżekuzzjoni tal-Ordnijiet tal-Qorti tal-1926 (kif sostitwita bit-Taqsima 1 tal-Att2 (Nru 2) dwar il-Qrati tal-1986) tipprevedi li meta dejn ikun dovut minħabba ordni ta’ sentenza jew digriet, il-kreditur jista’ jirrikorri quddiem il-Qorti Distrettwali għal ċitazzjoni li titlob li d-debitur jattendi għal eżaminazzjoni tal-mezzi tiegħu minn Imħallef tal-Qorti Distrettwali. Rikors għal Ordni ta’ Eżekuzzjoni irid isir fi żmien sitt snin mid-data tal-ordni tas-sentenza jew digriet. Il-kreditur irid jipprovdi evidenza tad-dejn oriġinali u d-debitur irid jimla dikjarazzjoni dwar il-mezzi. It-Taqsima 16 tal-Att tal-1926 kif emendata bit-Taqsima 9 tal-Att tal-1986 tippermetti li tiġi ppreżentata evidenza u ssir kontroeżami tad-debitur jew kreditur. Ordni ta’ eżekuzzjoni tista’ tibqa’ fis-seħħ għal perjodu ta’ tnax-il sena mid-data tal-ordni tas-sentenza jew digriet rilevanti.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

It-tipi kollha ta’ assi, bl-eċċezzjoni ta’ oġġetti li jitħassru jew oġġetti miżmuma mid-debitur fuq bażi ta’ bejgħ jew ritorn, jistgħu jkunu soġġetti għal eżekuzzjoni.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Nuqqas ta’ konformità ma’ Ordni tal-Qorti tista’ twassal biex il-kontumaċi jirċievi sanzjonijiet għal disprezz. Il-pieni li jistgħu jiġu imposti minn Qorti jinkludu multi jew priġunerija sakemm jitneħħa d-disprezz. Għaldaqstant, ma hemm l-ebda limitu fuq it-tul ta’ żmien li persuna tista’ tinżamm il-ħabs. Dan japplika wkoll għal kull parti terza li tikser it-termini ta’ Ordni tal-Qorti.

Huwa importanti li wieħed jinnota li, skont it-Taqsima 20 tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAtt dwar l-eżekuzzjoni tal-Ordnijiet tal-Qorti tal-1926, il-kundanna għal ħabs ta’ debitur minħabba nuqqas ta’ konformità ma ordni ta’ ħlasijiet parzjali ma taħdimx bħala soddisfazzjon jew riżoluzzjoni tad-dejn jew xi parti minnu u ma ċċaħħadx lill-kreditur minn rimedji oħra biex jirkupra d-djun tiegħu.

Il-banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra għandhom l-istess obbligi bħal partijiet oħra fir-rigward tal-konformità mal-Ordnijiet tal-Qorti. F’ċirkustanzi mhux speċifikament koperti minn Ordni tal-Qorti, wieħed għandu jqis il-leġiżlazzjoni u r-regolamenti dwar l-informazzjoni personali miżmuma minn din l-istituzzjoni (pereżempju l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAtt dwar il-Protezzjoni tad-Dejta tal-1988)).

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Ċerti ordnijiet dejjem jiddikjaraw it-tul ta’ żmien li fih il-parti kkonċernata jkollha biex tikkonforma mat-termini tal-ordni għalkemm dan mhux dejjem jista’ jkun il-każ. Sentenza hija valida għal perjodu ta’ tnax-il sena għalkemm uħud mill-miżuri ta’ eżekuzzjoni li jistgħu jingħataw għandhom termini preskrittivi stabbiliti fir-Regoli tal-Qorti jew fil-leġiżlazzjoni. Eżempju ta’ dan huwa Ordni ta’ Eżekuzzjoni tal-Qorti Superjuri li hija valida għal sena mill-ħruġ tagħha. Wara dan il-perjodu tenħtieġ ordni ta’ eżekuzzjoni ġdida.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Normalment appell ma jmurx kontra l-miżura ta’ eżekuzzjoni nnifisha kif awtorizzat mill-uffiċċju tal-qorti iżda kontra s-sentenza sostantiva jew l-ordni li fuqha tkun ibbażata. Parti affettwata tista’ tirrikori quddiem il-qorti tal-appell biex tiġi rilaxxata mis-sentenza jew mill-ordni. Id-dati preskrittivi sa meta jista’ jsir rikors ivarjaw u huma kif ġej

 • Qorti Distrettwali għal Circuit Court: 14-il jum mis-sentenza jew l-ordni
 • Circuit Court għal Qorti Superjuri: 10 ijiem mid-data tal-ordni
 • Master’s Court għal Qorti Superjuri: sitt ijiem mid-data ta’ perfezzjoni tal-ordni jew jekk l-ordni tkun saret ex parte, min-notifika tal-imsemmija ordni jew jekk irrifjutata, mid-data ta’ dan ir-rifjut (xahar mis-servizz tal-ordni fil-każ ta’ eżekuzzjoni ta’ sentenza barranija skont ir-Regolament 44/2001)
 • Qorti Superjuri għal Qorti tal-Appell: 10 ijiem jew 28 jum mid-data tal-perfezzjoni tal-ordni, skont in-natura tal-kawża
 • Qorti Superjuri jew Qort tal-Appell għal Qorti Suprema: 28 jum mid-data ta’ perfezzjoni tal-ordni

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Sentenza hija valida għal perjodu ta’ tnax-il sena u ma tista' tittieħed l-ebda azzjoni rigward is-sentenza wara l-iskadenza ta’ 12-il sena mid-data li fiha tkun ġiet eżegwita. Barra minn hekk, uħud mill-miżuri ta’ eżekuzzjoni li jistgħu jingħataw għandhom termini preskrittivi stabbiliti fir-Regoli tal-Qorti jew fil-leġiżlazzjoni. Eżempju ta’ dan huwa Ordni ta’ Eżekuzzjoni tal-Qorti Superjeuri li hija valida għal sena mill-ħruġ tagħha. Wara dan il-perjodu tenħtieġ ordni ta’ eżekuzzjoni ġdida. Eżempju ieħor huwa li jenħtieġ permess tal-qorti biex tinħareġ ordni ta’ eżekuzzjoni tal-Qorti Superjuri meta jkunu għaddew aktar minn sitt snin mill-ordni ta’ eżekuzzjoni tal-qorti.

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 15/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Greċja

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

L-infurzar huwa s-sodisfar infurzat ta’ pretensjoni sostantiva inkorporata f’titolu eżegwibbli bl-assistenza tal-awtoritajiet pubbliċi. Il-mezzi segwenti huma użati għall-infurzar:

 • it-tneħħija ta’ beni mobbli bil-forza
 • l-iżgumbrament minn proprjetà immobbli bil-forza
 • sekwestru
 • priġunerija
 • multi
 • amministrazzjoni obbligatorja
 • obbligu li jsiru dikjarazzjonijiet b’ġurament

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Kif definit fil-Proċedura tal-Kodiċi Ċivili [l-ġdida] (l-Artikoli 927-931 CCP), l-infurzar huwa eżerċitat minn individwu intitolat li jagħmel dan, li, fuq il-kopja uffiċjali (Apógrafo), jagħti l-ordni korrispondenti lil bailiff speċifiku u jispeċifika kif u, jekk possibbli, l-oġġetti li fuqhom l-ordni tkun se tiġi eżegwita. Fil-każ ta’ sekwestru, huma jinnominaw bħala irkantatur lil nutar tar-reġjun fejn ikun se jsir is-sekwestru. L-ordni trid tkun iddatata u ffirmata mill-benefiċjarju jew minn rappreżentant tagħhom. L-ordni tagħti l-awtorità li jitwettqu l-atti kollha ta’ infurzar, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fiha.

Il-bailiff li lilu tiġi kkonsenjata l-kopja uffiċjali b’ordni ta’ eżekuzzjoni tal-infurzar għandu s-setgħa li jirċievi l-ħlasijiet u jagħti rċevuta bil-miktub u wkoll li jċedi l-kopja uffiċjali jekk id-dispożizzjoni tkun ġiet imwettqa b’mod sħiħ. Il-bailiff jista’ wkoll jaċċetta ħlas parzjali, u f’dak il-każ iridu jagħtu rċevuta u jinnutaw dan fuq il-kopja uffiċjali. Ħlas parzjali ma jimpedix il-progress tal-infurzar.

Il-bailiff għandu l-awtorità, jekk meħtieġ għall-finijiet tal-infurzar, li jidħol fid-dar jew f’binjiet oħra miżmuma mid-debitur, li jiftaħ bibien u jinvestiga, u li jiftaħ għamara, utensili jew kontenituri magħluqa. Il-bailiff jista’ jitlob l-assistenza tal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi (normalment il-pulizija), li jridu jipprovdu assistenza.

Jekk id-debitur jirreżisti matul l-infurzar, il-bailiff jista’ juża l-forza kontra dik ir-reżistenza, u jsejjaħ lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi (normalment il-pulizija) għall-assistenza.

Il-bailiff ifassal rapport għal kull att tal-proċedura ta’ infurzar. Jekk l-infurzar ma jiġix effettwat, il-bailiff ifassal rapport li jiddikjara r-raġunijiet. Għal kull reat li jitwettaq matul l-infurzar, il-bailiff irid iħejji rapport u jippreżentah lill-prosekutur kompetenti.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

Titolu eżegwibbli huwa dokument pubbliku li jiċċertifika pretensjoni u jippermetti lill-benefiċjarju allegat sabiex jitlob il-konformità tad-debitur mal-kontenut tiegħu permezz ta’ infurzar. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu ssodisfati huma l-eżistenza tat-titolu u l-validità tal-pretensjoni.

3.1 Il-proċedura

L-infurzar huwa att ta’ ġustizzja, li l-għan tiegħu huwa li jipprovdi protezzjoni legali, u mhuwiex att amministrattiv. Ir-rikorsi indirizzati lill-uffiċjali tal-infurzar u kull att ta’ infurzar huma atti proċedurali. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu ssodisfati għall-finijiet tal-infurzar huma dawn li ġejjin:

 • il-ġuriżdizzjoni u l-kompetenza tal-aġenti tal-infurzar
 • il-locus standi tal-litigant
 • il-kompetenza li jieħu sehem fil-proċedimenti tal-qorti
 • il-kompetenza li jaġixxi f’isem klijent
 • l-eżistenza ta’ interess leġittimu
 • il-kapaċità li jħarrek u li jiġi mħarrek
 • l-eżistenza ta’ titolu eżegwibbli
 • l-eżistenza ta’ pretensjoni li tista’ tiġi ssodisfata permezz ta’ infurzar

Huwa possibbli li jiġu infurzati deċiżjonijiet kemm ġudizzjarji kif ukoll mhux ġudizzjarji mingħajr ma jkun dejjem neċessarju li jsir rikors għal ordni tal-qorti li tawtorizza l-infurzar. Dawn li ġejjin huma titoli eżekuttivi:

 • sentenzi finali mill-qrati Griegi
 • deċiżjonijiet mill-qrati Griegi li jkunu ddikjarati provvizorjament eżegwibbli
 • aġġudikamenti tal-arbitraġġ
 • rekords tal-qrati Griegi li jkun fihom soluzzjoni ta’ tilwim jew li jiddeterminaw l-ispejjeż tal-qorti
 • atti notarizzati
 • ordnijiet ta’ ħlas magħmula minn imħallfin Griegi
 • ordnijiet ta’ żgumbrament ta’ kerrejja
 • titoli barranin dikjarati bħala eżegwibbli
 • ordnijiet u atti ddikjarati mil-liġi bħala titoli eżegwibbli

L-uffiċjali tal-infurzar jinqasmu f’uffiċjali tal-infurzar diretti u indiretti. L-uffiċjali diretti huma appuntati mill-kreditur petizzjonant. Dawn huma a) bailiffs, li huma uffiċjali pubbliċi li ma jirċevux paga li għandhom is-setgħa li jieħdu azzjoni sabiex jissekwestraw beni fil-pussess tad-debitur, jissekwestraw proprjetà, bastimenti jew inġenji tal-ajru li jkunu proprjetà tad-debitur, jeffettwaw infurzar dirett, jarrestaw debituri li jkun ġie ordnat l-arrest tagħhom u jħejju subbasta, b) nutara, jew imħallfin tal-qrati ċivili distrettwali li jissostitwixxuhom, li jkollhom is-setgħa li jwettqu s-subbasta volontarja jew sfurzata tal-assi ssekwestrati tad-debitur u li jqassmu d-dħul minnha billi jfasslu lista ta’ gradazzjoni. L-uffiċjali indiretti huma l-pulizija, il-forzi armati, u x-xhieda tal-bailiff li jikkollaboraw meta tiġi offruta jew mhedda reżistenza għall-infurzar. Dawn l-uffiċjali kollha huma responsabbli għal kull ksur bi ħsieb tal-obbligi tagħhom fit-twettiq tad-dmirijiet tagħhom.

L-ordni ta’ infurzar innifisha hija maħruġa mill-persuna li għandha d-dritt li twettaqha, jiġifieri r-rikorrent, jew ir-rappreżentant tiegħu, li jista’ jkun, imma mhux bilfors ikun, avukat. L-ispejjeż bażiċi tal-infurzar huma kif ġej:

 • il-miżata tal-bailiff għas-sekwestru għal pretensjonijiet ta’ mhux aktar minn EUR 590: EUR 53, għal pretensjonijiet ta’ bejn EUR 591 u EUR 6 500: EUR 53 u ħlas addizzjonali ta’ 2,5 % fuq l-ammont, u għal pretensjonijiet ta’ EUR 6 500 jew aktar: EUR 53 u ħlas addizzjonali ta’ 1 % fuq l-ammont, b’limitu massimu ta’ EUR 422 għal kull proprjetà, bastiment jew inġenju tal-ajru ssekwestrati;
 • il-miżata tal-bailiff għat-tħejjija ta’ kull programm ta’ subbasta jew ta’ subbasta ripetuta jew taqsira ta’ rapport tas-sekwestru għal pretensjonijiet sa EUR 590 = EUR 53, għal pretensjonijiet ta’ bejn EUR 591 u EUR 6 500 = 2 %, u għal pretensjonijiet ta’ EUR 6 501 jew aktar = 1 %, b’massimu ta’ EUR 210;
 • il-miżata tal-irkantatur = EUR 30;
 • il-miżata tal-bailiff għal kull att ta’ infurzar ieħor = bejn EUR 240 u EUR 400 kif maqbul bejn il-bailiff u l-klijent tiegħu;
 • il-miżata tax-xhieda tal-bailiff = EUR 30 kull wieħed u EUR 60 jekk ix-xhud ikun bailiff;
 • jekk l-infurzar jiġi kkanċellat, il-miżati tal-bailiff jonqsu b’50 %;
 • EUR 0,50 għal kull kilometru li l-bailiff u x-xhieda jkunu jeħtieġu li jivvjaġġaw mill-post fejn ikunu bbażati sabiex iwettqu xi att;
 • miżata speċjali tal-bailiff li tiddependi fuq il-grad ta’ kumplessità tal-infurzar: kif maqbul bejn il-bailiff u l-klijent tiegħu (dan qatt ma jitħallas mill-persuna li kontra tagħha jkun indirizzat l-infurzar);

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Kundizzjonijiet sostantivi għall-infurzar huma:

 • l-eżistenza ta’ interess leġittimu, jiġifieri l-ħtieġa għall-att ta’ infurzar u l-protezzjoni legali li jipprovdi;
 • il-validità tal-pretensjoni;

L-iskop tar-regolamentazzjoni tal-liġi dwar l-infurzar huwa li jiġu bbilanċjati l-kunflitti ta’ interessi bejn il-kredituri fuq naħa u d-debituri jew partijiet terzi fuq in-naħa l-oħra fiċ-ċirkostanzi. Il-kriterji li l-qrati japplikaw sabiex jagħtu miżura ta’ infurzar huma:

 • sodisfazzjon rapidu tal-kredituri bi ftit spejjeż
 • protezzjoni tad-drittijiet ta’ personalità u tal-interessti leġittimi in ġenerali tad-debitur
 • koinċidenza tal-interessi tal-kreditur u tad-debitur fir-rigward tal-ħtieġa li jinkiseb l-aħjar prezz possibbli fis-subbasta
 • protezzjoni tal-interessi ta’ partijiet terzi

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

L-oġġett tal-miżuri ta’ infurzar jista’ jkun il-proprjetà tad-debitur u/jew id-debitur innifsu. Miżuri ta’ infurzar huma atti materjali minn uffiċjali li jkunu ngħataw awtorità għal dan l-għan; huma jirriżultaw direttament jew indirettament fis-sodisfar ta’ pretensjonijiet b’infurzar mill-Istat. Azzjoni ta’ infurzar tista’ tittieħed kontra l-assi li ġejjin:

 • proprjetà mobbli f’idejn id-debitur jew f’idejn il-kreditur jew f’idejn parti terza li tkun lesta li tittrasferihom;
 • id-drittijiet ta’ proprjetà in rem tad-debitur fuq proprjetà mobbli ta’ partijiet terzi;
 • flus;
 • pretensjonijiet ta’ flus kontra partijiet terzi miżmuma mill-persuna suġġetta għall-infurzar;
 • proprjetà immobbli li hija proprjetà tad-debitur jew id-drittijiet ta’ proprjetà tad-debitur in rem;
 • bastimenti;
 • inġenji tal-ajru;
 • drittijiet ta’ proprjetà intellettwali, privattivi, drittijiet tal-films.

Azzjoni ta’ infurzar ma tistax tittieħed kontra dawn li ġejjin:

 • l-effetti personali tad-debitur u tal-familja tiegħu;
 • ikel u karburant meħtieġa mid-debitur u l-familja tiegħu;
 • medalji, memorabilja, manuskritti, korrispondenza, rekords tal-familja u kotba tan-negozju;
 • kotba, strumenti mużikali, xogħlijiet tal-arti;
 • għodod, makkinarju, kotba jew oġġetti oħra meħtieġa minn persuni li jaħdmu għall-għajxien tagħhom;
 • prodotti li jitħassru;
 • ishma f’soċjetajiet;
 • benefiċċji statutorji ta’ manteniment;
 • Salarji, pensjonijiet jew benefiċċji tal-assigurazzjoni.

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

Id-debitur irid jikkonforma mad-deċiżjoni li tordna l-miżura ta’ infurzar, u dan iridu jagħmluh ukoll il-partijiet terzi kollha. Jekk issir reżistenza waqt l-infurzar, il-bailiff jista’ juża l-forza kontriha u, fl-istess waqt, isejjaħ lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi. Il-bailiff jista’ jqabbad żewġ xhieda adulti jew bailiff ieħor. F’każ ta’ nuqqas ta’ konformità mid-debitur:

 • jekk id-debitur jonqos fl-obbligu tiegħu li jeffettwa att li jista’ jkun ukoll effettwat minn terza persuna, il-kreditur huwa intitolat li jeffettwa l-att għas-spejjeż tad-debitur;
 • jekk id-debitur jonqos fl-obbligu tiegħu li jeffettwa att li ma jistax jitwettaq minn terza persuna u li jiddependi biss fuq jekk huwiex lest li jwettqu jew le, il-qorti tordnalu jeffettwa l-att u, jekk ma jagħmilx dan, tagħtih sentenza ta’ multa għall-benefiċċju tal-kreditur, u għal priġunerija;
 • jekk id-debitur ikun obbligat li ma jwettaqx xi att, jew li jaċċetta li jsir xi att, il-qorti tista’ tagħmel kull ksur suġġett għal multa għall-benefiċċju tal-kreditur u għal priġunerija.

L-ebda waħda mill-każijiet ta’ hawn fuq ma taffettwa d-dritt tal-kreditur li jitlob il-kumpens stipulat skont il-liġi sostantiva għal telf sofrut b’riżultat tan-nuqqas ta’ konformità mid-debitur. Huwa possibbli fil-prinċipju li d-debitur jiddisponi minn xi assi; madankollu, jekk l-assi jkun ġie ssekwestrat, id-disponiment tiegħu jkun null u bla effett fir-rigward tal-persuna li kkonfiskatu u fir-rigward tal-kredituri li jkunu ppreżentaw il-pretensjonijiet tagħhom.

Jekk l-infurzar ikun dirett lejn il-kontijiet tal-bank tad-debitur, il-bank mhuwiex obbligat li jiddivulga d-dettalji eżatti tagħhom lill-petizzjonant; jekk, madankollu, dokument li jikkonfiska pretensjonijiet monetarji f’idejn id-debitur jiġi nnotifikat lil bank, id-disponiment tal-ammont issekwestrat huwa projbit u jkun null u bla effett fir-rigward tal-persuna li ssekwestratu, u l-bank irid jiddikjara fi żmien tmint ijiem min-notifika tal-att ta’ konfiska jekk il-pretensjoni ssekwestrata (flus depożitati f’kont tal-bank) tkunx teżisti u, jekk din tkun tissodisfa l-persuna li qabditha, irid iħallashom is-somma ta’ flus.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Ma hemm l-ebda dispożizzjoni fil-prinċipju li timponi xi perjodu ta' preskrizzjoni fuq il-petizzjonant; hemm ċerti restrizzjonijiet ta’ żmien, iżda dawn huma skadenzi li qabilhom atti speċifiċi ma jistgħux jiġu effettwati validament, pjuttost milli limiti ta’ żmien vinkolanti, u ma jistipulawx direttament punt wara liema l-petizzjonant ma jkunx jista’ aktar jieħu azzjoni. Id-dispożizzjoni li biha atti individwali differenti jridu jiġu effettwati f’ċertu perjodu wara s-sekwestru jew qabel subbasta ma tibdilx il-bażi tas-sistema. Sabiex jiġi evitat li l-proċedura ddum b’mod indefinit, hemm biss limitu ta’ żmien massimu ta’ sena, wara liema ma jistax isir aktar sekwestru jew atti oħra fuq il-bażi tal-istess ordni, u ma tistax issir subbasta fuq il-bażi tas-sekwestru li, minħabba li jkun skada dan il-limitu ta’ żmien, ikun treġġa’ lura b’deċiżjoni tal-qorti.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

L-uniku rimedju kontra l-proċedura tal-infurzar huwa rikors biex titwarrab is-sentenza awtomatika, li jista’ jiġi ppreżentat mill-persuna li kontriha huwa dirett l-infurzar jew minn kull kreditur b’interess leġittimu fi żmien 15-il jum mill-ewwel att ta’ infurzar jekk ikun jirrigwarda l-validità tat-titolu jew il-proċedimenti ta’ qabel il-proċess; sal-aħħar att ta’ infurzar jekk tkun tirrigwarda l-validità ta’ xi wieħed mill-atti tal-infurzar, mill-ewwel att sal-aħħar wieħed; u sitt xhur wara li kien effettwat l-aħħar att ta’ infurzar jekk tirrigwarda l-validità ta’ dak l-att. Rikorsi biex titwarrab sentenza awtomatika jistgħu jiġu ppreżentati wkoll minn parti terza bi dritt għall-oġġett tal-infurzar li tkun saret oġġezzjoni għalih u li huma intitolati li jikkwotaw kontra l-persuna l-infurzar huwa dirett kontriha mingħajr skadenza speċifika. Il-qorti b’ġuriżdizzjoni hija l-qorti li fid-distrett tagħha jkun jinsab il-post tal-infurzar, speċifikament il-qorti ċivili distrettwali jekk it-titolu eżegwibbli jkun deċiżjoni mill-qorti distrettwali ċivili [eirinodíkeio], u l-qorti tal-ewwel istanza b’imħallef wieħed [monomelés protodíkeio] fil-każijiet l-oħra kollha. Il-fatt li jkun ġie ppreżentat rikors biex titwarrab sentenza awtomatika ma jissospendix l-infurzar; madankollu, is-sospensjoni tal-proċedura tal-infurzar tista’ tiġi ordnata b’deċiżjoni tal-qorti fuq talba tal-applikant, b’garanzija jew mingħajrha. Din id-deċiżjoni hija kkomunikata lill-uffiċjali tal-infurzar, li ma jistgħu jeffettwaw l-ebda att ta’ infurzar sakemm ma jkunux ingħataw speċifikament il-permess li jagħmlu dan fid-deċiżjoni.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Il-limitazzjonijiet li ġejjin japplikaw għall-infurzar, b’mod partikolari fir-rigward tal-proprjetà ssekwestrata: L-elementi ta’ proprjetà li ġejjin huma esklużi mis-sekwestru: (a) proprjetà li tkun sofriet dannu dirett, (b) ishma fi sħubiji, (c) pretensjonijiet ta’ manteniment li jirriżultaw mil-liġi jew minn dispożizzjoni testamentarja, kif ukoll pretensjonijiet għal kontribuzzjonijiet tal-konjuġi għall-ħtiġijiet tal-familja, (d) pretensjonijiet fuq pagi, pensjonijiet jew benefiċċji tal-assigurazjoni, sakemm ma jkunx hemm pretensjoni pendenti għall-manteniment li tirriżulta mil-liġi jew dispożizzjoni testamentarja jew biex tikkontribwixxi għall-ħtiġijiet tal-familja, f’liema każ nofs l-element tal-proprjetà jista’ jiġi ssekwestrat, filwaqt li jitqiesu l-ammonti riċevuti mid-debitur, il-grad tal-obbligi maħluqa miż-żwieġ tagħhom sabiex jiġu ssodisfati ħtiġijiet tal-familja u n-numru ta’ benefiċjarji, (e) kull tip ta’ għajnuna jew sussidji tal-UE f’idejn OPEKEPE bħala parti terza, sakemm jiġu depożitati fil-kont tal-bank tal-benefiċjarji jew b’xi mod ieħor imħallsa lilhom. L-eżenzjoni stabbilita fil-paragrafu 2 punt (d) tapplika wkoll meta l-ħlas tal-ammont isir b’depożitu f’kont tal-bank tad-debitur. L-eżenzjoni tapplika biss sal-punt li l-kont ikollu bilanċ li ma jaqbiżx, matul il-perjodu minn meta jiġi ordnat l-infurzar sal-jum tal-ħlas, l-ammont tal-pretensjoni eżentata mill-infurzar.

Minbarra dan, id-debitur għandu d-dritt li jappella kontra l-proċedura tal-infurzar b’żewġ rimedji:

(a) Rikors għal oppożizzjoni għall-Artikolu 933 tas-CCP, li jiddikjara li: Kull oġġezzjoni tal-persuna li kontriha huwa indirizzat l-infurzar u kull kreditur b’interess leġittimu, li tirrigwarda l-validità tat-titolu eżegwibbli, il-proċedura tal-infurzar jew il-pretensjoni, tista’ ssir biss b’avviż ta’ oppożizzjoni rreġistrat mal-qorti ċivili distrettwali jekk it-titolu eżegwibbli kien inħareġ minn dik il-qorti, u l-qorti tal-ewwel istanza b’membru wieħed fil-każijiet l-oħra kollha. Jekk jiġu ppreżentati diversi avviżi ta’ oppożizzjoni permezz ta’ dokumenti separati, ir-reġistratur irid jara li dawn kollha jiġu identifikati u mismugħa fl-istess seduta tal-qorti. Raġunijiet addizzjonali ta’ oppożizzjoni jistgħu jiġu ppreżentati biss f’rikors partikolari ppreżentat mas-segretarjat tal-qorti li lejha hija diretta l-oppożizzjoni, skont liema rapport huwa mfassal u kkomunikat lill-parti l-oħra mill-anqas tmint (8) ijiem qabel is-seduta. Id-diskussjoni tal-oppożizzjoni trid tiġi skedata fi żmien sittin (60) jum mill-preżentazzjoni u s-sejħa tiġi nnotifikata lill-konvenut għoxrin (20) jum qabel is-seduta. Il-qorti kompetenti lokali hija l-qorti distrettwali tal-post tal-infurzar jekk atti oħra tal-proċedura ta’ infurzar isegwu l-ordni notifikata, altrimenti l-qorti kompetenti hija l-qorti stabbilita fl-Artikolu 584. Jekk it-titolu eżegwibbli huwa sentenza jew ordni għall-ħlas, l-oġġezzjonijiet huma inammissibbli sal-punt applikabbli res judicata skont l-Artikoli 330 u 633(2)(c), rispettivament. Kontenzjonijiet dwar is-saldu tal-pretensjoni jridu jiġu dimostrati biss bil-miktub jew b’ammissjoni fil-qorti. Id-deċiżjoni dwar l-oppożizzjoni trid tiġi ppreżentata fi żmien sittin (60) jum mid-diskussjoni.

(b) Skont l-Artikolu 1000 tas-CCP, id-debitur għandu d-dritt li jitlob is-sospensjoni tas-subbasta kontrih. B’mod partikolari, fuq talba tad-debitur, li ma tiġix aċċettata jekk mhux irreġistrata ħmistax-il (15) jum tax-xogħol qabel il-jum tas-subbasta, il-qorti msemmija fl-Artikolu 933, filwaqt li tisma’ l-każ skont il-proċedimenti skont l-Artikoli 686 et seq., tista’ tissospendi l-proċedura tas-subbasta sa massimu ta’ sitt (6) xhur mid-data oriġinali tas-subbasta jekk ma jkunx hemm ir-riskju ta’ ħsara għall-kreditur tal-infurzar u fejn jista’ jiġi mistenni raġonevolment li d-debitur se jissodisfa lill-kreditur tal-infurzar f’dan il-perjodu jew li, jekk dan il-perjodu jiskadi, id-dħul mis-subbasta jkun se jiżdied. Din is-sentenza trid tingħata sa nofsinhar tal-aħħar Tnejn qabel is-subbasta u s-sospensjoni tingħata dejjem suġġett għall-ħlas ta’: (a) l-ispejjeż kollha biex titmexxa s-subbasta, li jiġu stmati fis-sentenza, u (b) mill-anqas kwart tas-somma dovuta lill-persuna li tkun qed tmexxi s-subbasta. Is-sentenza li tissospendi s-subbasta tiġi kkomunikata lill-irkantatur fl-istess jum li tingħata. Il-ħlas irid isir sal-10.00 tal-jum tas-subbasta u, jekk dan il-ħlas ma jsirx, is-subbasta ssir b’mod normali.

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 16/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ispanjol ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Spanja

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

B’mod ġenerali, l-eżekuzzjoni ċivili u dik kummerċjali jfissru li, meta l-awtur ta’ ksur jonqos milli jħares minn jeddu deċiżjoni eżekuttiva (bħal sentenza finali), il-pretendent irid jitlob għal eżekuzzjoni ġudizzjarja sabiex jiżgura li d-deċiżjoni tkun imħarsa. Pereżempju, sabiex jirkupra dejn li l-konvenut ikollu jħallas b’ordni mill-qorti iżda dan ma jagħmlux, il-pretendent (il-kreditur) iressaq talba għal eżekuzzjoni ġudizzjarja u jikseb l-irkupru permezz ta’ mandat ta’ sekwestru tal-kontijiet kurrenti tad-debitur jew mandat ta’ qbid tal-proprjetà immobbli tad-debitur li, ladarba tkun irkantata, il-kreditur ikun jista’ jitħallas id-dejn dovut lilu mir-rikavat tal-irkant.

L-eżekuzzjoni hija parti mir-rispons għall-mandat tal-Kostituzzjoni ta’ Spanja tal-1978, li jinkariga lill-imħallfin u lill-qrati bil-kompitu li joħorġu s-sentenzi kif ukoll tal-eżekuzzjoni tagħhom (l-Artikoli 117 u 118 tal-Kostituzzjoni). Għalhekk, il-partijiet fil-proċedimenti għandhom l-obbligu li jħarsu s-sentenzi u deċiżjonijiet oħra tal-qorti kif ukoll li jipprovdu l-kooperazzjoni meħtieġa għall-eżekuzzjoni ta’ dak li jkun ġie deċiż. Sta għall-imħallef li jiddeċiedi li dawn ir-rekwiżiti jkunu ssodisfati b’mod xieraq.

L-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni tal-qorti tfisser li dak li jkun ġie ordnat mill-qorti jitħares, jiġifieri l-eżekuzzjoni tad-dritt fl-intier tiegħu akkwiżit mill-parti li s-sentenza tkun inqatgħet favuriha. Dan jista’ jinvolvi lill-pretendent (minn hawn ’il quddiem “il-parti li tkun qed titlob eżekuzzjoni” (ejecutante)) li jitlob ir-rimborż ta’ somma flus, id-dritt li jitressqu l-passi jew li ma jitressqux, jew li dritt rikonoxxut ikun rispettat permezz tar-reġistrazzjoni fir-reġistru pubbliku rilevanti, skont xi tkun l-ordni.

L-eżekuzzjoni tista’ tkun finali jew provviżorja. Jekk tkun provviżorja u taħt ċerti ċirkostanzi, sentenza li ma tkunx għadha waħda finali tiġi eżegwita sabiex il-kreditur ma jitħalliex iġarrab telf matul il-perjodu interim (jiġifieri tul l-istadji proċedurali tal-azzjoni kontra dik id-deċiżjoni u sakemm tinħareġ id-deċiżjoni finali) minħabba d-dewmien inerenti għall-proċedimenti (l-Artikoli 524-537 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili (Ley de Enjuiciamiento Civil)).

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Il-leġiżlazzjoni ta’ Spanja tassenja l-eżekuzzjoni tas-sentenzi lill-imħallfin u lill-qrati, f’konformità mal-liġijiet u mar-regola dwar il-ġuriżdizzjoni (l-Artikolu 117(3) tal-Kostituzzjoni ta’ Spanja).

F’konformità mal-Kostituzzjoni u skont il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili (il-Liġi 1/2000, tas-7 ta’ Jannar 2000, BOE Nru 7, tat-8 ta’ Jannar 2000, kif emendata), li jirregola l-proċedura ta’ eżekuzzjoni f’materji ċivili, l-imħallef huwa inkarigat mill-monitoraġġ tal-implimentazzjoni kif suppost tal-proċedura ta’ eżekuzzjoni (l-Artikoli 545, 551, 552 u d-dispożizzjonijiet korrispondenti). Huwa l-imħallef dak li, malli ssir it-talba tal-parti li tkun qed titlob eżekuzzjoni, jagħti bidu għall-proċedura permezz tat-titolu ta’ eżekuzzjoni ġenerali li jinħareġ malli t-titolu eżekuttiv ikun ġie rivedut. L-imħallef joħroġ ukoll deċiżjoni jekk il-konvenut (minn hawn ’il quddiem “id-debitur kanonizzat” (ejecutado)) joġġezzjona għall-eżekuzzjoni u jibda l-proċediment ta’ oppożizzjoni għall-eżekuzzjoni speċifiku stipulat hawn isfel.

Ir-reġistraturi (letrados de la administración de justicia), li qabel kienu jissejħu skrivana tal-qorti (secretarios judiciales) huma inkarigati mill-iddeterminar u l-adozzjoni tal-miżuri ta’ eżekuzzjoni speċifiċi (talbiet għal pagamenti, sekwestru tal-beni tad-debitur kanonizzat, tnaqqis mill-kontijiet kurrenti, salarji, eċċ.). Ladarba t-titolu ta’ eżekuzzjoni ġenerali jinħareġ mill-imħallef, huwa r-reġistratur li jwettaq monitoraġġ tal-proċedura ta’ eżekuzzjoni u jadotta d-deċiżjonijiet korrispondenti, għalkemm f’xi każijiet jista’ jitressaq appell quddiem l-imħallef kontra dawk id-deċiżjonijiet.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

B’mod ġenerali, jeħtieġ li jkun hemm sentenza finali jew deċiżjoni tal-qorti, jew kwalunkwe titolu eżekuttiv ieħor li jippermetti l-eżekuzzjoni (jeżistu eċċezzjonijiet meta deċiżjoni ma tkunx għadha waħda finali iżda tkun eżekuttiva, bħall-implimentazzjoni provviżorja tas-sentenzi kkontestati, li hija permessa f’ċerti ċirkostanzi).

F’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 517 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili rigward il-proċedura ta’ eżekuzzjoni u t-titoli eżekuttivi, it-talba għal eżekuzzjoni trid tkun ibbażata fuq titolu li jkun eżekuttiv. Dawn it-titoli biss huma eżekuttivi:

 1. Sentenza finali.
 2. Deċiżjonijiet ta’ arbitraġġ u ftehimiet ta’ medjazzjoni. Il-ftehimiet ta’ medjazzjoni jridu jkunu rreġistrati skont id-Dritt dwar il-Medjazzjoni f’Materji Ċivili u Kummerċjali (Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles).
 3. Id-deċiżjonijiet tal-qorti li japprovaw jew jikkonfermaw soluzzjonijiet u ftehimiet bil-qorti matul il-proċedimenti, akkumpanjati jekk ikun hemm bżonn, mix-xhieda korrispondenti sabiex jitħalla rekord tal-kontenut effettiv.
 4. Atti pubbliċi, dment li jkunu l-ewwel kopja. Jekk dawn ikunu t-tieni kopja, iridu jinħarġu permezz ta’ ordni tal-qorti b’referenza għall-persuna li se ġġarrab dannu, jew għall-persuna li qed tikkaġuna d-dannu, jew iridu jinħarġu bil-ftehim tal-partijiet kollha.
 5. Poloz ta’ ftehimiet kummerċjali ffirmati mill-partijiet u minn sensar kummerċjali li jkun membru ta’ assoċjazzjoni professjonali u li jkun spezzjonahom, dment li jkunu akkumpanjati minn ċertifikat li fih is-sensar jiċċertifika li l-kuntratt jaqbel mal-entrati u mad-dati tagħhom fir-reġistru tiegħu/tagħha.
 6. Titoli ta’ pussess jew irreġistrati maħruġa b’mod legali li jirrappreżentaw l-obbligi dovuti u l-kupuni, pagabbli wkoll, fuq dawk it-titoli, dment li l-kupuni jkunu jikkorrispondu għat-titoli u li t-titoli, fi kwalunkwe każ, ikunu jaqblu mal-kotba tal-irċevuti.
  Eċċezzjoni ta’ falsifikazzjoni tat-titoli ppreżentati matul il-proċess ta’ tqabbil ma jimpedix il-ħruġ tat-titolu ta’ eżekuzzjoni jekk l-oġġetti jkunu jaqblu, mingħajr preġudizzju għall-oġġezzjoni sussegwenti għall-eżekuzzjoni li d-debitur jaf iressaq, billi jargumenta li t-titolu huwa ffalsifikat.
 7. Ċertifikati mhux skaduti maħruġa mill-korpi inkarigati mir-reġistri li juru t-titoli rrappreżentati mill-entrati fil-kotba msemmija fil-Liġi dwar is-Suq Azzjonarju (Ley del Mercado de Valores), dment li jkunu akkumpanjati minn kopja tal-att pubbliku li jirrappreżenta t-titoli jew, meta jkun applikabbli, il-ħruġ, meta att bħal dan ikun mitlub mil-leġiżlazzjoni tal-mument.
  Iċ-ċertifikati msemmija fil-paragrafu preċedenti ma jiskadux ġaladarba tkun intalbet u ġiet ordnata l-eżekuzzjoni.
 8. L-ordni tal-qorti li tistabbilixxi l-ammont massimu li jista’ jintalab bħala kumpens, maħruġa skont il-kundizzjonijiet stipulati skont il-liġi fil-proċedimenti kriminali mibdija f’rabta ma’ avvenimenti koperti minn assigurazzjoni obbligatorja għal responsabbiltà ta’ parti terza ta’ vetturi bil-mutur.
 9. Atti u deċiżjonijiet ta’ proċedura eżekuttivi oħra taħt din il-liġi jew taħt liġi oħra.

3.1 Il-proċedura

It-talba għal eżekuzzjoni trid issir lill-imħallef tal-Qorti tal-Prim’Istanza (Tribunal de Primera Instancia) li jkun ħareġ is-sentenza jew id-deċiżjoni li trid tiġi eżegwita. Madankollu, jekk it-titolu eżekuttiv ma jkunx sentenza, jiġifieri jekk ma jkunx frott deċiżjoni tal-qorti jew deċiżjoni maħruġa mir-reġistratur tal-qorti (bħal fil-każ ta’ atti pubbliċi eżekuttivi maħruġa quddiem nutar), hemm regoli speċjali għall-assenjar tal-ġuriżdizzjoni lil qorti, skont diversi konnessjonijiet mal-kawża. L-aktar kriterju komuni ta’ assenjar huwa r-residenza tad-debitur kanonizzat. Il-parti li tkun qed titlob eżekuzzjoni u d-debitur kanonizzat jridu jingħataw parir mingħand konsulent legali u jridu jkunu rrappreżentati minn avukat, għajr fil-każ ta’ eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet maħruġa fi proċedimenti li fihom l-intervent ta’ tali professjonisti legali ma jkunx obbligatorju.

Għall-bqija, il-proċedura hija stabbilita fl-Artikoli 548 et seq. tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili; ta’ min jinnota li t-titolu ta’ eżekuzzjoni jinħareġ biss fuq talba ta’ waħda mill-partijiet u jkun f’għamla ta’ talba, kif diskuss aktar ’l isfel. Ladarba t-talba għal eżekuzzjoni tkun ġiet ippreżentata lill-qorti, u dment li jkunu ssodisfati r-regoli u r-rekwiżiti proċedurali, il-qorti tfassal it-titolu ta’ eżekuzzjoni ġenerali. Wara li jinħareġ it-titolu mill-imħallef, ir-reġistratur joħroġ digriet li jkun fih il-miżuri ta’ eżekuzzjoni speċifiċi li jixirqu, kif ukoll il-miżuri tal-intraċċar u tal-investigazzjoni marbuta mal-assi tad-debitur kanonizzat li jitqiesu xierqa għall-eżekuzzjoni.

Tinħareġ notifika tat-titolu u d-digriet li jissemmew hawn fuq, flimkien ma’ kopja tat-talba għal eżekuzzjoni, għad-debitur kanonizzat, għalkemm jistgħu jkunu adottati ċerti miżuri sabiex il-kreditur ikun protett minn danni potenzjali.

Id-debitur kanonizzat jista’ joġġezzjona għall-eżekuzzjoni abbażi ta’ raġunijiet speċifiċi, sostantivi (pereż. pagament tad-dejn) jew inkella proċedurali (pereż. jekk ikun hemm xi żbalji fit-titolu ppreżentat), f’konformità mal-Artikolu 556 et seq. tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili. F’dan il-każ, tinbeda proċedura kontenzjuża, li tagħti lok għall-analiżi tal-evidenza, u li tintemm bil-ħruġ ta’ titolu li jikkonferma t-titolu ta’ eżekuzzjoni jew inkella jrendih null u bla effett kollu kemm hu jew parzjalment. Din id-deċiżjoni hija soġġetta għal appell quddiem il-Qorti Provinċjali (Audiencia Provincial) korrispondenti.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Kif indikat aktar ’il fuq, talba ta’ eżekuzzjoni trid issir fuq talba tal-parti kkonċernata billi titressaq il-pretensjoni li fiha jkun hemm it-talba għal eżekuzzjoni. It-talba għal eżekuzzjoni jrid ikun fiha t-titolu li fuqu tkun tibbaża l-eżekuzzjoni, trid tindika l-eżekuzzjoni mitluba mill-qorti, l-assi tad-debitur kanonizzat li jikkwalifikaw għas-sekwestru, il-miżuri tal-intraċċar u tal-investigazzjoni għall-identifikar tal-assi tad-debitur, u l-persuna jew il-persuni fil-konfront ta’ liema trid titwettaq l-eżekuzzjoni, u tidentifika lilhom u ċ-ċirkostanzi tagħhom. Jekk it-titolu eżekuttiv ikun deċiżjoni li tinħareġ mir-reġistratur jew sentenza jew deċiżjoni maħruġa mill-qorti inkarigata mill-eżekuzzjoni, it-talba għal eżekuzzjoni tista’ tkun limitata għat-talba għat-titolu ta’ eżekuzzjoni li jrid jinħareġ, filwaqt li tidentifika s-sentenza jew id-deċiżjoni li trid tiġi eżegwita ġuridikament (l-Artikolu 549 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili), filwaqt li f’każijiet oħra, it-talba ta’ eżekuzzjoni trid titressaq flimkien mad-dokumenti li fuqhom tkun ibbażata l-eżekuzzjoni (elenkati fl-Artikolu 550 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili). Jekk it-talba għal eżekuzzjoni tkun tissodisfa r-rekwiżiti msemmija hawn fuq u jekk it-titolu ppreżentat ikun wieħed li jippermetti li tingħata ordni ta’ eżekuzzjoni, l-ordni ta’ eżekuzzjoni tingħata mill-imħallef jew permezz ta’ digriet mir-reġistratur, li jiddetermina — f’każ ta’ eżekuzzjoni monetarja — l-ammont li jikkostitwixxi s-somma tal-kapital tal-eżekuzzjoni, flimkien mal-ammont stabbilit b’mod provviżorju għall-imgħax u għall-kostijiet, mingħajr preġudizzju għas-saldu u l-aġġustament sussegwenti tiegħu, u jrid dejjem jidentifika l-persuni kkonċernati u l-miżuri ta’ eżekuzzjoni li jridu jiġu adottati.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

Għalkemm hemm ċerti assi li ma jistgħux ikunu suġġetti għal eżekuzzjoni ta’ sekwestru kif imsemmija hawn taħt, għandu dejjem jinsaħaq li l-miżuri ta’ eżekuzzjoni jridu jkunu proporzjonali mal-ammont li għalih tingħata l-eżekuzzjoni. Għalhekk, jekk dawn jitqiesu bħala eċċessivi, il-qorti tkun tista’ tordna li jitnaqqsu. Barra minn hekk, jekk ma jkunux biżżejjed, il-parti li tkun qed titlob eżekuzzjoni tkun tista’ tapplika sabiex dawn ikunu kkumplimentati billi jitwessgħu jew jiżdiedu l-miżuri adottati. Meta l-parti li tkun qed titlob eżekuzzjoni ma tkunx taf x’inhuma l-assi ta’ proprjetà tad-debitur kanonizzat, il-qorti tista’ tintalab tistħarreġ. L-istħarriġ isir mir-reġistratur b’mod dirett mill-qorti jew inkella billi jitressqu rikjesti lill-awtoritajiet kompetenti. Madankollu, hemm sensiela ta’ skali jew limitazzjonijiet għas-sekwestri fuq il-pagi u s-salarji li jinsabu elenkati hawn taħt. L-eżekuzzjoni li tirriżulta minn ordni sabiex jitħallas il-manteniment (stabbilita jew fi proċediment ta’ manteniment bejn il-qraba jew inkella fi proċediment familjari relatat ma’ pagamenti ta’ manteniment dovuti lill-ulied) hija eċċezzjoni, billi f’dawn il-każijiet l-eżekuzzjoni mhijiex soġġetta għall-iskali statutorji; minflok, il-qorti tiddetermina l-ammont li jista’ jiġi ssekwestrat.

Fir-rigward tal-assi li ma jistgħux ikunu suġġetti għal eżekuzzjoni ta’ sekwestru, l-Artikoli 605 et seq. tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jiddikjaraw dan li ġej (ir-referenzi għall-“iskrivan tal-qorti” għandhom jinftehmu bħala referenzi għar-reġistratur):

Artikolu 605. Assi li mhumiex suġġetti għal eżekuzzjoni ta’ sekwestru.

Fl-ebda ċirkostanza dawn l-assi li ġejjin ma għandhom ikunu suġġetti għal eżekuzzjoni ta’ sekwestru:

(1) Assi li jkunu ġew iddikjarati bħala inaljenabbli.

(2) Drittijiet anċillari li ma jistgħux ikunu aljenati separatament mid-dritt prinċipali.

(3) Assi li minnhom infushom ma għandhom l-ebda valur.

(4) Assi li ġew iddikjarati espressament bħala li ma jistgħux ikunu suġġetti għal eżekuzzjoni ta’ sekwestru minn dispożizzjoni legali.

Artikolu 606. L-assi tad-debitur kanonizzat li ma jistgħux ikunu suġġetti għal eżekuzzjoni ta’ sekwestru.

Lanqas l-oġġetti li ġejjin ma jistgħu jkunu suġġetti għal eżekuzzjoni ta’ sekwestru:

(1) Għamara u oġġetti tad-dar, kif ukoll l-ilbies tal-parti li fil-konfront tagħha qed tintalab eżekuzzjoni, jew dawk tal-familja tagħha li ma jistgħux jitqiesu bħala superfluwi. B’mod ġenerali, oġġetti bħal ikel, karburant u oġġetti oħrajn li skont il-fehma tal-qorti jkunu essenzjali sabiex id-debitur kanonizzat u d-dipendenti tagħhom ikunu jistgħu jgħixu f’dinjità raġonevoli.

(2) Il-kotba u l-istrumenti li jkun jeħtieġ id-debitur kanonizzat sabiex jipprattika/tipprattika l-professjoni, l-arti jew is-sengħa tiegħu/tagħha, meta l-valur tagħhom ma jkunx proporzjonali mal-ammont tad-dejn mitlub.

(3) Oġġetti sagri u oġġetti li jintużaw biex ikunu prattikati reliġjonijiet rreġistrati legalment.

(4) Ammonti li jkunu espressament iddikjarati skont il-liġi bħala li ma jistgħux ikunu suġġetti għal eżekuzzjoni ta’ sekwestru.

(5) Assi u ammonti ddikjarati bħala li ma jistgħux ikunu suġġetti għal eżekuzzjoni ta’ sekwestru skont it-Trattati ratifikati minn Spanja.

Artikolu 607. Sekwestru tal-pagi u tal-pensjonijiet

1. Salarji, pagi, pensjonijiet, emolumenti jew l-ekwivalenti tagħhom li jkunu taħt l-ammont stabbilit għall-paga minima għandhom ikunu eżenti mill-qbid.

Emenda li saret permezz tad-Digriet-Liġi Rjali 8/2011 tal-1 ta’ Lulju 2011 dwar miżuri ta’ sostenn għad-detenturi ta’ self ipotekarju, fis-seħħ mis-7 ta’ Lulju 2011:

Artikolu 1. Eżenzjoni mis-sekwestru tad-dħul familjari minimu.

“Jekk, f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 129 tad-Dritt Ipotekarju (Ley Hipotecaria), il-prezz tal-bejgħ tar-residenza abitwali ipotekata, wara l-eżekuzzjoni b’rabta mad-dejn, ma jkunx biżżejjed biex ikopri s-self garantit, l-ammont eżenti mis-sekwestru stipulat fl-Artikolu 607(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili se jiżdied b’50 % u, jerġa’ jiżdied bi 30 % oħra tal-paga minima għal kull membru tal-unità familjali li ma jirċevix dħul regolari, salarju jew pensjoni ta’ ammont ogħla mill-paga minima. Għal dawk l-iskopijiet, l-unità familjali tfisser il-konjuġi jew il-koabitant barra ż-żwieġ u l-axxendenti u d-dixxendenti tal-ewwel grad ta’ parentela li jgħixu mad-debitur kanonizzat.

Is-salarji, il-pagi, ir-rimunerazzjoni jew il-pensjonijiet ta’ ammont ogħla mill-paga minima u, fejn applikabbli, l-ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tad-dispożizzjoni stipulata fil-paragrafu ta’ hawn fuq dwar il-protezzjoni tal-unità familjali, se jiġu sekwestrati skont l-iskala stabbilita fl-Artikolu 607(2) tal-liġi msemmija hawn fuq.”

2. Salarji, pagi, remunerazzjoni jew pensjonijiet li jkunu ogħla mill-paga minima jistgħu jiġu maqbuda skont din l-iskala:

(1) Għall-ewwel ammont addizzjonali sal-ammont ekwivalenti għad-doppju tal-paga minima, 30 %.

(2) Għall-ammont addizzjonali sal-ammont ekwivalenti għat-triplu tal-paga minima, 50 %.

(3) Għall-ammont addizzjonali sal-ammont ekwivalenti għal erba’ darbiet il-paga minima, 60 %.

(4). Għall-ammont addizzjonali sal-ammont ekwivalenti għal ħames darbiet il-paga minima, 75 %.

(5) Għal kull ammont li jaqbeż l-ammont ta’ hawn fuq, 90 %.

3. Jekk il-parti li fil-konfront tagħha tkun qed tintalab eżekuzzjoni tirċievi aktar minn salarju jew paga waħda, dawn kollha jingħaddu flimkien u l-parti li ma tistax tkun suġġett għal eżekuzzjoni ta’ sekwestru titnaqqas darba biss. Sakemm ma jkunx hemm patrimonji separati għall-konjuġi, u tingħata prova ta’ dan lill-iskrivan tal-qorti, is-salarji, l-pagi u l-pensjonijiet, l-emolumenti jew l-ekwivalent tal-konjuġi għandhom jingħaqdu.

4. Jekk il-parti li fil-konfront tagħha tkun qed tintalab eżekuzzjoni jkollha d-dipendenti, l-iskrivan tal-qorti jista’ jnaqqas b’bejn 10 % sa 15 % il-persentaġġi stipulati fin-Nri 1, 2, 3 u 4 ta’ dan l-Artikolu.

5. Jekk is-salarji, il-pagi, il-pensjonijiet jew ir-remunerazzjoni jkunu ġew gravati bi tnaqqis permanenti jew temporanji ta’ natura pubblika skont il-leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali jew it-taxxa, l-ammont nett riċevut mid-debitur kanonizzat wara dak it-tnaqqis ikun l-ammont użat bħala l-bażi għall-iddeterminar tal-ammont li għandu jinqabad.

6. Il-paragrafi preċedenti ta’ dan l-Artikolu għandu japplika għad-dħul mill-attivitajiet professjonali u kummerċjali mwettqa fuq bażi ta’ ħaddiem għal rasu.

7. L-ammonti maqbuda f’konformità ma’ din id-dispożizzjoni jistgħu jiġu trasferiti direttament lill-parti li tkun qed titlob eżekuzzjoni, f’kont li jkun ġie stabbilit minn qabel minn dik il-parti, jekk tingħata approvazzjoni mill-iskrivan tal-qorti inkarigat mis-sekwestru.

F’dak il-każ, kemm il-persuna jew il-korp li jkun qiegħed jeżegwixxi l-qbid u t-trasferiment sussegwenti, kif ukoll il-parti li tkun qed titlob eżekuzzjoni, iridu jgħarrfu lill-iskrivan tal-qorti kull tliet xhur bl-ammont mibgħut u riċevut, rispettivament, bl-eċċezzjoni ta’ xi pretensjonijiet li jistgħu jitressqu mill-parti li fil-konfront tagħha tkun qed tintalab eżekuzzjoni, jew għaliex huma jqisu li d-dejn ikun intradd kollu kemm hu lura, u għaldaqstant dan jinvalida s-sekwestru, jew inkella għaliex il-qbid u t-trasferimenti ma kinux qegħdin jiġu eżegwiti kif stipulat mill-iskrivan tal-qorti.

L-ordni li tinħareġ mill-iskrivan tal-qorti li tippermetti t-trasferiment dirett tista’ tkun ikkontestata billi jitressaq appell dirett għal reviżjoni quddiem il-qorti.

Assi li mhumiex suġġetti għal eżekuzzjoni ta’ sekwestru. Fl-ebda ċirkostanza dawn l-assi li ġejjin ma għandhom ikunu suġġetti għal eżekuzzjoni ta’ sekwestru:

(1) Assi li jkunu ġew iddikjarati bħala inaljenabbli.

(2) Drittijiet anċillari li ma jistgħux ikunu aljenati separatament mid-dritt prinċipali.

(3) Assi li minnhom infushom ma għandhom l-ebda valur.

(4) Assi li ġew iddikjarati espressament bħala li ma jistgħux ikunu suġġetti għal eżekuzzjoni ta’ sekwestru minn dispożizzjoni legali.

L-assi tad-debitur kanonizzat li ma jistgħux ikunu suġġetti għal eżekuzzjoni ta’ sekwestru. Lanqas l-oġġetti li ġejjin ma jistgħu jkunu suġġetti għal eżekuzzjoni ta’ sekwestru:

(1) Għamara u oġġetti tad-dar, kif ukoll l-ilbies tal-parti li fil-konfront tagħha qed tintalab eżekuzzjoni, jew dawk tal-familja tagħha li ma jistgħux jitqiesu bħala superfluwi. B’mod ġenerali, oġġetti bħal ikel, karburant u oġġetti oħrajn li skont il-fehma tal-qorti jkunu essenzjali sabiex id-debitur kanonizzat u d-dipendenti tagħhom ikunu jistgħu jgħixu f’dinjità raġonevoli.

(2) Il-kotba u l-istrumenti li jkun jeħtieġ id-debitur kanonizzat sabiex jipprattika/tipprattika l-professjoni, l-arti jew is-sengħa tiegħu/tagħha, meta l-valur tagħhom ma jkunx proporzjonali mal-ammont tad-dejn mitlub.

(3) Oġġetti sagri u oġġetti li jintużaw biex ikunu prattikati reliġjonijiet rreġistrati legalment.

(4) Ammonti li jkunu espressament iddikjarati skont il-liġi bħala li ma jistgħux ikunu suġġetti għal eżekuzzjoni ta’ sekwestru.

(5) Assi u ammonti ddikjarati bħala li ma jistgħux ikunu suġġetti għal eżekuzzjoni ta’ sekwestru skont it-Trattati ratifikati minn Spanja.

Fir-rigward tas-sekwestru tal-pagi u tal-pensjonijiet, il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jistabbilixxi dawn il-preklużjonijiet li ġejjin:

1 - Salarji, pagi, pensjonijiet, remunerazzjoni jew l-ekwivalenti tagħhom li ma jaqbżux l-ammont tal-paga minima (din tkun stabbilita kull sena mill-Gvern) huma eżenti mis-sekwestru.

2 - Salarji, pagi, remunerazzjoni jew pensjonijiet li jkunu ogħla mill-paga minima jistgħu jiġu sekwestrati skont l-iskala ta’ hawn taħt:

(1) Għall-ewwel ammont addizzjonali sal-ammont ekwivalenti għad-doppju tal-paga minima, 30 %.

(2) Għall-ammont addizzjonali sal-ammont ekwivalenti għat-triplu tal-paga minima, 50 %.

(3) Għall-ammont addizzjonali sal-ammont ekwivalenti għal erba’ darbiet il-paga minima, 60 %.

(4) Għall-ammont addizzjonali sal-ammont ekwivalenti għal ħames darbiet il-paga minima, 75 %.

(5) Għal kull ammont li jaqbeż l-ammont ta’ hawn fuq, 90 %.

3 - Jekk il-parti li fil-konfront tagħha tkun qed tintalab eżekuzzjoni tirċievi aktar minn salarju jew paga waħda, dawn kollha jingħaddu flimkien u l-parti li ma tistax tkun suġġett għal eżekuzzjoni ta’ sekwestru titnaqqas darba biss. Sakemm ma jkunx hemm patrimonji separati għall-konjuġi, u tingħata prova ta’ dan lill-iskrivan tal-qorti, is-salarji, l-pagi u l-pensjonijiet, l-emolumenti jew l-ekwivalent tal-konjuġi għandhom jingħaqdu.

4 - Jekk is-salarji, il-pagi, il-pensjonijiet jew ir-remunerazzjoni jkunu gravati bi tnaqqis permanenti jew temporanji ta’ natura pubblika skont il-leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali jew it-taxxa, l-ammont nett riċevut mid-debitur kanonizzat wara dak it-tnaqqis ikun l-ammont użat bħala l-bażi għall-iddeterminar tal-ammont li jrid ikun sekwestrat.

5 - Jekk is-salarji, il-pagi, il-pensjonijiet jew ir-remunerazzjoni jkunu ġew gravati bi tnaqqis permanenti jew temporanji ta’ natura pubblika skont il-leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali jew it-taxxa, l-ammont nett riċevut mid-debitur kanonizzat wara dak it-tnaqqis ikun l-ammont użat bħala l-bażi għall-iddeterminar tal-ammont li għandu jinqabad.

6 - Il-paragrafi preċedenti ta’ dan l-Artikolu għandu japplika għad-dħul mill-attivitajiet professjonali u kummerċjali mwettqa fuq bażi ta’ ħaddiem għal rasu.

7 - L-ammonti maqbuda f’konformità ma’ din id-dispożizzjoni jistgħu jiġu trasferiti direttament lill-parti li tkun qed titlob eżekuzzjoni, f’kont li jkun ġie stabbilit minn qabel minn dik il-parti, jekk tingħata approvazzjoni mill-iskrivan tal-qorti inkarigat mis-sekwestru.

F’dak il-każ, kemm il-persuna jew il-korp li jkun qiegħed jeżegwixxi l-qbid u t-trasferiment sussegwenti, kif ukoll il-parti li tkun qed titlob eżekuzzjoni, iridu jgħarrfu lill-iskrivan tal-qorti kull tliet xhur bl-ammont mibgħut u riċevut, rispettivament, bl-eċċezzjoni ta’ xi pretensjonijiet li jistgħu jitressqu mill-parti li fil-konfront tagħha tkun qed tintalab eżekuzzjoni, jew għaliex huma jqisu li d-dejn ikun intradd kollu kemm hu lura, u għaldaqstant dan jinvalida s-sekwestru, jew inkella għaliex il-qbid u t-trasferimenti ma kinux qegħdin jiġu eżegwiti kif stipulat mill-iskrivan tal-qorti.

L-ordni li tinħareġ mill-iskrivan tal-qorti li tippermetti t-trasferiment dirett tista’ tkun ikkontestata billi jitressaq appell dirett għal reviżjoni quddiem il-qorti.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Fil-każ ta’ proprjetà immobbli jew assi oħra li jistgħu jkunu rreġistrati, il-qorti tista’, fuq it-talba tal-parti li tkun qed titlob eżekuzzjoni, toħroġ ordni għal annotazzjoni ta’ inibizzjoni li tkun trid tiddaħħal fir-reġistru pubbliku korrispondenti (normalment ir-Reġistru tal-Proprjetà, li huwa r-reġistru għall-proprjetà immobbli) sabiex tiggarantixxi l-eżekuzzjoni sussegwenti.

F’każijiet oħra, jistgħu jinħarġu dawn il-miżuri li ġejjin:

- Flus kontanti: qbid.

- Kontijiet kurrenti: ordni ta’ preservazzjoni lill-bank.

- Pagi: mandat ta’ sekwestru lill-pagatur.

- Imgħax, rikavat u dħul: żamma mill-pagatur, amministrazzjoni ġudizzjarja jew depożitu ġudizzjarju.

- Titoli jew strumenti finanzjarji: żamma tal-imgħax f’ras il-għajn, notifika lir-regolatur tal-borża jew tas-suq sekondarju (jekk it-titoli jkunu kkwotati f’suq pubbliku) u notifika lill-kumpanija emittenti.

- Beni mobbli oħra: qbid.

Barra minn hekk, sabiex ikun żgurat li ssir l-eżekuzzjoni, il-persuni u l-korpi pubbliċi u privati kollha huma obbligati li jikkooperaw mal-miżuri tal-eżekuzzjoni (bi twissija li jistgħu jeħlu multa jew anki jinżammu responsabbli għal disprezz tal-qorti jekk jonqsu milli jikkonformaw mar-rekwiżit). Dan ifisser li jridu jipprovdu l-informazzjoni mitluba lilhom jew jadottaw il-miżuri ta’ garanzija inkwistjoni, u dawn iridu jgħaddu lill-qorti kull dokument jew data fil-pussess tagħhom, mingħajr ebda limitu għajr għal-limiti li jirriżultaw mill-ħarsien tad-drittijiet fundamentali jew limiti li huma espressament stipulati skont il-liġi f’ċerti każijiet.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Il-miżuri ta’ eżekuzzjoni ma għandhom l-ebda durata stabbilita; jibqgħu fis-seħħ sakemm tintemm l-eżekuzzjoni. Fir-rigward ta’ dawn il-miżuri, il-parti li tkun qed titlob eżekuzzjoni trid titlob l-eżekuzzjoni rilevanti f’kull każ individwali. Pereżempju, fil-każ ta’ sekwestru ta’ proprjetà mobbli jew immobbli, jintalab irkant. Il-pagament lill-parti li tkun qed titlob eżekuzzjoni jsir bil-flus li jinkisbu mill-irkant. F’każijiet oħra, pereżempju meta l-ordni tkun tikkonsisti minn konsenja ta’ proprjetà lill-parti li tkun qed titlob eżekuzzjoni (bħal żgombru minħabba nuqqas ta’ ħlas tal-kera), il-miżuri ta’ eżekuzzjoni jkunu jikkonsistu mill-għoti lura tal-pussess tal-proprjetà lill-parti li tkun qed titlob eżekuzzjoni, hekk kif il-kerrej li jkun qiegħed jikser il-kuntratt ikun żgumbrat mill-proprjetà.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Madankollu, id-debitur kanonizzat jista’ joġġezzjona ladarba l-eżekuzzjoni tkun ġiet innotifikata. F’dan il-każ, isiru l-proċedimenti ta’ oġġezzjoni indikati hawn fuq. L-oġġezzjoni tista’ tkun għal raġunijiet sostantivi jew abbażi ta’ difetti proċedurali. Ir-raġunijiet għall-oġġezzjoni jvarjaw skont it-titolu li jrid jiġi eżegwit (kif stipulat fl-Artikoli 556 et seq. tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, skont jekk hijiex deċiżjoni proċedurali maħruġa mill-imħallef jew mir-reġistratur, deċiżjoni ta’ arbitraġġ jew ftehim ta’ medjazzjoni; titoli ta’ piena massima ordnati fi proċedimenti kriminali relatati mal-inċidenti tat-traffiku; titoli msemmija fin-Nri 4, 5, 6 u 7 tal-Artikolu 517 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, kif ukoll dokumenti eżekuttivi oħra msemmija fin-Nru 9 tal-Artikolu 517(2). L-oġġezzjonijiet ibbażati fuq pretensjoni eċċessiva jew fuq difetti proċedurali huma rregolati mill-Artikoli 558 u 559 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, rispettivament). Għandu jitqies il-fatt li l-qorti għandha mnejn kienet preċedentement qajmet uħud minn dawn ir-raġunijiet fuq inizjattiva proprja (jekk il-qorti tikkunsidra li xi klawsola inkluża f’titolu eżekuttiv li jikkonsisti f’ċertifikati, strumenti jew atti pubbliċi awtentikati tista’ tkun inġusta, hija obbligata li taġixxi ex officio billi tisma’ lill-partijiet dwar il-kwistjoni u wara dan toħroġ deċiżjoni). Il-partijiet jistgħu jappellaw kontra t-titolu maħruġ mill-Qorti tal-Prim’Istanza bħala reazzjoni għar-raġunijiet għall-oġġezzjoni. L-appell jinstema’ mill-Qorti Provinċjali rilevanti.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Għaldaqstant, miżura ta’ eżekuzzjoni bbażata fuq sentenza jew deċiżjoni tal-qorti, deċiżjoni tar-reġistratur li tapprova soluzzjoni bil-qorti jew ftehim milħuq matul il-proċedimenti, jew deċiżjoni ta’ arbitraġġ jew ftehim ta’ medjazzjoni, tiskadi jekk it-talba korrispondenti ta’ eżekuzzjoni ma tkunx ippreżentata fi żmien ħames snin minn mindu s-sentenza jew id-deċiżjoni ssir finali (l-Artikolu 518 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Hemm ukoll perjodu ta’ stennija qabel ma tinbeda l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet ta’ proċedura (mill-imħallef jew mir-reġistratur) jew tad-deċiżjonijiet ta’ arbitraġġ jew inkella tal-ftehimiet ta’ medjazzjoni. Dan il-perjodu huwa bil-ħsieb li jagħti l-ħin lid-debitur kanonizzat biex jikkonforma volontarjament mal-ordni, u b’hekk tiġi evitata l-ħtieġa li min jirbaħ il-kawża jkollu japplika għall-eżekuzzjoni. B’hekk, l-ebda eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet ta’ proċedura jew ta’ arbitraġġ jew ta’ ftehimiet ta’ medjazzjoni ma tiġi ordnata fi żmien 20 jum mid-data li fiha l-kundanna tkun saret finali, jew li fiha n-notifika tad-deċiżjoni għall-approvazzjoni jew għall-iffirmar tal-ftehim tkun ingħatat lid-debitur kanonizzat (l-Artikolu 548 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili). Fl-aħħar mill-aħħar, dan il-perjodu ta’ stennija huwa intiż biex iħeġġeġ il-konformità volontarja min-naħa tad-debitur kanonizzat.

Kif spjegat aktar ’il fuq fil-punt 4.1, fil-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili hemm stipulat li għall-protezzjoni tad-debitur, ċerti assi ma jistgħux ikunu suġġetti għal eżekuzzjoni ta’ sekwestru, u hemm stipulati wkoll limiti kwantitattivi proporzjonali għas-sekwestru tas-salarji, pagi, remunerazzjoni jew pensjonijiet.

Fl-irkant tal-proprjetà, il-bejgħ lill-offerent bl-ogħla offerta jrid isir għal ammonti minimi fi proporzjon mal-valur evalwat tal-assi jew mal-ammont tad-dejn. Dawn il-limiti għall-protezzjoni tad-debitur ikunu ogħla jekk tkun irkantata r-residenza abitwali tad-debitur (l-Artikoli 670 u 671 tal-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili).

Il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jistabbilixxi wkoll li, bħala regola ġenerali, ma tistax issir eżekuzzjoni tal-imgħax fuq is-somma tal-kapital dovut u fuq l-ispejjeż proċedurali għal ammont li jaqbeż it-30 % tas-somma tal-kapital (l-Artikolu 575 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Meta l-eżekuzzjoni ssir kontra r-residenza abitwali, l-ispejjeż li jista’ jirreklama d-debitur kanonizzat ma jistgħux jaqbżu l-5 % tal-ammont irreklamat fit-talba ta’ eżekuzzjoni (l-Artikolu 575 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Fil-preklużjonijiet tad-dritt ipotekarju, u għad-debituri li l-qagħda soċjali u finanzjarja tagħhom tkun partikolarment vulnerabbli, l-iżgombru mir-residenza abitwali jiġi pospost.

Skont l-Artikoli 55 sa 57 tal-Liġi dwar l-Insolvenza (Ley Concursal), ma jistgħux ikunu eżegwiti titoli ta’ eżekuzzjoni individwali fil-konfront ta’ kumpaniji kummerċjali li jkunu ġew iddikjarati bħala falluti, billi l-imħallef li jkun qed jippresjedi l-proċedimenti ta’ falliment ikollu kompetenza esklużiva fir-rigward tal-eżekuzzjoni tal-parti insolventi;

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 12/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Franza

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

L-eżekuzzjoni (li timplika l-eżekuzzjoni obbligatorja, peress li eżekuzzjoni volontarja, tad-debitur tal-obbligi tiegħu ma tirrikjedix proċedimenti) tkopri l-proċedimenti kollha li jippermettu li debitur jiġi mġiegħel iwettaq l-obbligi tiegħu/tagħha skont titolu eżegwibbli. It-titoli eżegwibbli huma prinċipalment sentenzi (Franċiżi jew barranin) u atti notarili ċċertifikati bħala eżegwibbli (ara 2. aktar ’l isfel). Fid-dritt ta’ Franza, dawn it-titoli jistgħu jimponu tliet tipi ta’ obbligi fuq id-debitur: l-obbligu tal-ħlas, li jsir jew ma jsirx xi ħaġa u fl-aħħar nett l-għotja jew ir-radd lura.

Id-dritt tal-eżekuzzjoni jirrigwarda biss l-assi tad-debitur. Ma teżisti l-ebda eżekuzzjoni kontra persuni. Dan ifisser, pereżempju, li d-debituri ma jistgħux jintbagħtu l-ħabs għall-unika raġuni li ma jkunux jistgħu jħallsu lura d-dejn tagħhom. Madankollu, ir-rifjut li wieħed jaderixxi ma’ ċerti obbligi (obbligi ta’ manteniment) huwa reat kriminali, li jesponi lid-debitur għal prosekuzzjoni u għal sentenza ta’ ħabs. L-istess japplika għall-organizzazzjoni frawdolenti ta’ insolvenza minn debitur.

L-obbligi ta’ ħlas huma eżegwibbli permezz ta’ sekwestri ta’ somom ta’ flus, proprjetà mobbli jew immobbli li jippossjedi d-debitur. Jekk is-sekwestru jkun ta’ somma flus, l-ammont issekwestrat jiġi assenjat lill-kreditur (pereżempju: sekwestru ta’ kont bankarju). Jekk is-sekwestru jkun ta’ assi mobbli jew immobbli tad-debitur, is-sekwestru jwassal għall-bejgħ obbligatorju tal-assi u r-rikavat mill-bejgħ jintradd lura lill-kreditur, fil-limitu tal-ammont tal-pretensjoni tiegħu.

L-obbligi ta’ għotja jew li wieħed irodd lura jvarjaw skont in-natura tal-assi. Fil-każ ta’ proprjetà mobbli, l-assi jinqabad permezz ta’ mandat ta’ sekwestru sabiex jingħata lura lis-sid leġittimu tiegħu. Fil-każ ta’ proprjetà immobbli, il-pussess tal-proprjetà jingħata lura lis-sid billi jiġi żgumbrat l-okkupant.

Billi huwa projbit li persuna tiġi fiżikament imġiegħla li twettaq obbligu li tagħmel jew tonqos milli tagħmel xi ħaġa, id-debitur jiġi mħeġġeġ jirrispetta dawk l-obbligi billi, l-qorti, tagħti penali pekunjarja. L-ammont tal-penali pekunjarja huwa l-ammont ta’ flus li d-debitur irid iħallas jekk ma jirrispettax l-obbligi tiegħu. L-ammont dovut jiġi kkalkulat b’mod proporzjonali għall-perjodu tan-nuqqas ta’ eżekuzzjoni (fil-każ ta’ obbligi li wieħed jagħmel xi ħaġa) jew skont l-għadd ta’ ksur tal-obbligu li wieħed jonqos milli jagħmel xi ħaġa. Peress li l-obbligi ta’ ħlas, ta’ għotja u li wieħed irodd lura huma wkoll interpretati bħala obbligi li wieħed jagħmel xi ħaġa, dawn jistgħu jiġu kkombinati wkoll ma’ penali pekunjarja apparti miżuri oħra ta’ eżekuzzjoni obbligatorja li jistgħu jittieħdu.

Ta’ min wieħed jinnota wkoll li huma biss l-obbligi stabbiliti b’titolu eżegwibbli li, fil-prinċipju, jistgħu jkunu soġġetti għal miżuri ta’ eżekuzzjoni obbligatorja.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Il-marixxalli tal-qorti jgawdu minn monopolju biex iwettqu eżekuzzjoni obbligatorja. Dawn huma uffiċjali pubbliċi u ministerjali, maħtura mill-Ministeru għall-Ġustizzja, li jivverifika li dawn iwettqu d-doveri tagħhom f’konformità ma’ regoli stretti tad-deontoloġija. Dawn jitħallsu għas-servizzi tagħhom (ara 8. aktar ’l isfel). Il-kreditur iħallas l-ispejjeż tal-miżuri ta’ eżekuzzjoni obbligatorja, li d-debitur irid imbagħad jirrimborżahomlu.

Meta titressaq pretensjoni quddiem il-qorti, l-imħallef kompetenti huwa, fil-prinċipju, l-imħallef tal-eżekuzzjoni, li huwa mħallef speċjalizzat tal-Qorti Reġjonali (tribunal de grande instance).

Is-sekwestru tal-introjtu ggwadanjat huwa eċċezzjonalment trattat mill-qrati distrettwali (juges d’instance).

Fl-aħħar nett, filwaqt li l-miżuri ta’ konservazzjoni huma fil-prinċipju awtorizzati mill-imħallef tal-eżekuzzjoni, dawn jistgħu wkoll, eċċezzjonalment, jiġu awtorizzati mill-president tal-qorti kummerċjali (tribunal de commerce) meta jkollhom l-għan li jippreservaw pretensjoni li taqa’ fil-ġurisdizzjoni tal-qorti kummerċjali.

Ma hemmx bżonn ta’ avukat biex marixxall tal-qorti jintalab jibda l-miżuri ta’ eżekuzzjoni obbligatorja.

L-avukat huwa obbligatorju matul il-proċedimenti għas-sekwestru ta’ proprjetà immobbli. Id-debitur jista’, b’mod eċċezzjonali, jitlob awtorizzazzjoni mingħand l-imħallef tal-eżekuzzjoni, mingħajr avukat, biex ibigħ il-proprjetà tiegħu privatament.

Fi proċedimenti oħra ta’ eżekuzzjoni obbligatorja, avukat mhuwiex obbligatorju meta titressaq pretensjoni quddiem il-qorti. Għaldaqstant il-partijiet jistgħu jidhru personalment quddiem il-qorti. Jekk ikunu jixtiequ, jistgħu jiġu assistiti jew irrappreżentati minn avukat, mill-konjuġi, mill-koabitant, mill-persuna li magħha jkollhom ftehim ta’ sħubija ċivili, mill-qraba diretti tagħhom, mill-qraba kollaterali tagħhom sat-tielet grad (inkluż), jew minn persuni li jkollhom rabta esklużiva mal-persunal personali tagħhom jew mal-kumpanija tagħhom.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

Lista tat-titoli eżegwibbli rikonoxxuti fi Franza hija stabbilita fl-Artikolu L. 111-3 tal-Kodiċi tal-Proċeduri Ċivili tal-Eżekuzzjoni (Code des procédures civiles d’exécution). Dawn huma:

 • id-deċiżjonijiet legalment vinkolanti tal-qrati ġudizzjarji jew amministrattivi u l-ftehimiet ġuridikament eżegwibbli b’deċiżjoni ta’ dawn il-qrati;
 • miżuri u sentenzi barranin u deċiżjonijiet arbitrali ddikjarati eżegwibbli b’digriet mhux suġġett ta’ appell li jissospendi l-eżekuzzjoni, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet applikabbli tad-dritt tal-Unjoni Ewropea;
 • id-deċiżjonijiet mogħtija mill-Qorti Unifikata tal-Privattivi;
 • estratti minn rapporti ta’ konċiljazzjoni ffirmati mill-imħallef u mill-partijiet;
 • atti notarili li fihom klawżola li tagħti awtorità għall-eżekuzzjoni;
 • il-ftehimiet li permezz tagħhom il-konjuġi jagħtu l-kunsens reċiproku tagħhom għad-divorzju permezz ta’ att privat ikkontraffirmat mill-avukati, u ppreżentat fir-reġistri uffiċjali ta’ nutar f’konformità mal-arranġamenti stipulati mill-Artikolu 229-1 tal-Kodiċi Ċivili (Code civil);
 • titolu maħruġ mill-marixxall tal-qorti f’każ ta’ nuqqas ta’ ħlas ta’ ċekk jew f’każ ta’ ftehim bejn il-kreditur u d-debitur skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu L. 125-1 tal-Kodiċi tal-Proċeduri Ċivili tal-Eżekuzzjoni;
 • titoli maħruġa minn persuni ġuridiċi stabbiliti skont il-liġi pubblika u deskritti mill-liġi bħala tali, jew id-deċiżjonijiet li l-liġi tagħtihom l-istess effett ta’ sentenza.

Id-deċiżjonijiet tal-qrati ordinarji huma eżegwibbli u jistgħu għalhekk jagħtu lok għall-bidu ta’ miżuri ta’ eżekuzzjoni obbligatorja, meta dawn ma jkunux soġġetti għal azzjoni li tissospendi l-eżekuzzjoni, jiġifieri appell jew oppożizzjoni, jew meta l-imħallef ikun ordna l-eżekuzzjoni proviżorja tad-deċiżjoni tiegħu. Id-deċiżjonijiet tal-qrati amministrattivi huma eżegwibbli anki meta dawn ikunu soġġetti għal appell.

Il-miżuri ta’ eżekuzzjoni obbligatorja awtorizzati:

Ġaladarba persuna tibbenefika minn titolu eżegwibbli, fil-prinċipju, tista’ tagħti bidu għall-miżuri kollha ta’ eżekuzzjoni obbligatorja previsti mill-Kodiċi tal-Proċeduri Ċivili tal-Eżekuzzjoni, mingħajr preawtorizzazzjoni mill-imħallef,   bl-eċċezzjoni ta’ żewġ proċeduri ta’ eżekuzzjoni obbligatorja li jistgħu jinbdew biss bi preawtorizzazzjoni mill-imħallef:

 • is-sekwestru tar-rimunerazzjoni, awtorizzat mill-qorti distrettwali tal-post ta’ residenza tad-debitur jew tas-sekwestrat, jekk id-debitur jgħix barra jew ma għandu l-ebda residenza fissa,
 • is-sekwestru tal-proprjetà immobbli, li jitwettaq mill-qorti tal-eżekuzzjoni tal-post li l-proprjetà tkun tinsab fih.

Barra minn hekk, kull sekwestru ta’ ammont anqas minn EUR 535 fi kwartieri residenzjali jirrikjedi l-preawtorizzazzjoni mill-imħallef tal-eżekuzzjoni.

Il-miżuri ta’ eżekuzzjoni obbligatorja previsti mill-Kodiċi tal-Proċeduri Ċivili tal-Eżekuzzjoni huma diversi u jvarjaw skont it-tip ta’ assi kkonċernat (proprjetà immobbli, proprjetà mobbli tanġibbli, flus, eċċ.; ara 4.2. aktar ’l isfel). Fi kwalunkwe każ, dawn iridu jkunu limitati għal dak li hu neċessarju għall-irkupru tal-pretensjoni u ma jridx ikun hemm abbuż fl-għażla tal-miżuri.

Permezz ta’ deroga mill-prinċipju li l-miżuri ta’ eżekuzzjoni obbligatorja jistgħu jinbdew biss abbażi ta’ titoli eżegwibbli, il-miżuri ta’ konservazzjoni jistgħu jiġu applikati qabel ma jkun inħareġ titolu eżegwibbli. Dawn jippermettu lill-kreditur li jissalvagwardja d-drittijiet tiegħu jew tagħha sakemm jistenna li joħroġ titolu eżegwibbli.

Il-miżuri ta’ konservazzjoni huma mandati ta’ sekwestru u garanziji ġudizzjarji. Dawn huma awtorizzati mill-imħallef jekk il-pretensjoni tal-applikant tkun tidher li hija bbażata fuq raġunijiet tajba u jekk l-applikant juri ċ-ċirkostanzi li x’aktarx ipoġġu f’riskju l-irkupru tal-pretensjoni. Il-preawtorizzazzjoni mill-imħallef mhijiex meħtieġa f’każijiet li fihom il-kreditur ikollu sentenza favurih li ma tkunx għadha saret eżegwibbli. Fi kwalunkwe każ, il-miżuri meħuda f'dawn il-kundizzjonijiet jintemmu jekk il-marixxall tal-qorti ma jinnotifikax mill-aktar fis lid-debitur bihom u jekk il-kreditur ma jkunx beda proċedimenti legali dwar il-merti biex jikseb deċiżjoni tal-qorti li tikkonferma l-pretensjoni tiegħu.

Iż-żmien meta jistgħu jittieħdu miżuri ta’ eżekuzzjoni obbligatorja:

Il-miżuri ta’ eżekuzzjoni obbligatorja jistgħu jittieħdu biss bejn is-06.00 u d-21.00. Huma projbiti l-Ħdud u l-festi pubbliċi, ħlief jekk tkun ingħatat preawtorizzazzjoni mill-imħallef tal-eżekuzzjoni.

L-ispejjeż tal-miżuri ta’ eżekuzzjoni obbligatorja:

Il-marixxalli tal-qorti jitħallsu għas-servizzi tagħhom. Il-kreditur iħallas l-ispejjeż tal-miżuri ta’ eżekuzzjoni obbligatorja, li d-debitur irid imbagħad jirrimborżahomlu, apparti d-dejn. Madankollu l-kreditur xorta waħda jħallas parti minn dawn l-ispejjeż.

Ir-remunerazzjoni tal-marixxalli tal-qorti hija rregolata mid-Digriet Nru 2016-230 tas-26 ta’ Frar 2016 u mill-Ordni tas-26 ta’ Frar 2016 li tistabbilixxi s-somma dovuta lilhom għal kull miżura ta’ eżekuzzjoni. Din l-iskala tat-tariffi tinkludi prinċipalment:

- għal kull miżura, tariffa fissa, li hija somma stabbilita b’rata fissa mill-Ordni; abbażi tal-ammont tal-pretensjoni, din it-tariffa fissa tiġi mmultiplikata b’0.5 (pretensjoni li tammonta għal mhux aktar minn EUR 128), b’1 (pretensjoni ta’ aktar minn EUR 128 u anqas minn jew ugwali għal EUR 1 280) jew bi 2 (pretensjoni li tammonta għal aktar minn EUR 1 280);

- tariffa biex jinbdew il-proċedimenti li tista’ tiġi imposta darba biss għal kull titolu eżegwibbli; f’każ li l-pretensjoni tkun tammonta għal anqas minn EUR 76, din tkun ta’ EUR 4.29; ’il fuq minn EUR 76, it-tariffa tkun proporzjonata skont l-ammont tal-pretensjoni sa massimu ta’ EUR 268.13;

- tariffa għall-irkupru u l-ġbir; din hija tariffa proporzjonalment digressiva li l-marixxall tal-qorti jirċievi biss meta jkun irkupra jew ġabar il-pretensjoni kollha jew parti minnha; fi kwalunkwe każ, il-kreditur xorta waħda jrid iħallas parti minn din it-tariffa (l-Artikolu A. 444-32 tal-Kodiċi Kummerċjali (Code de commerce));

- it-tariffi tal-ġestjoni tal-każijiet; il-marixxall tal-qorti jimponi EUR 6.42 għal kull pagament rateali li jsir mid-debitur, bl-eċċezzjoni tal-ammont tal-bilanċ pendenti tad-dejn li fuqu m’għandux dritt jimponi din is-somma; dawn it-tariffi ma jistgħux jaqbżu s-somma ta’ EUR 33 għall-istess każ;

- spejjeż tal-ivvjaġġar ta’ EUR 7.68 (EUR 8.80 f’każ ta’ notifika li tintbagħat esklużivament b’mezzi elettroniċi);

- il-VAT (20 %);

- taxxa b’rata fissa ta’ EUR 14.89 (mill-1 ta’ Jannar 2017), li titħallas lill-Istat mill-marixxalli tal-qorti, u li tkun soġġetta għal ċerti eċċezzjonijiet;

- l-ispejjeż tal-posta għall-ittri li jikkostitwixxu formalitajiet proċedurali obbligatorji;

- l-ispejjeż tas-serraturi, ġarr, garaxxijiet u ħażna tal-għamara (bi preżentazzjoni tal-fattura).

Pereżempju, għal pretensjoni rkuprata ta’ EUR 10 000, it-tariffa minima għal ċerti miżuri ta’ eżekuzzjoni hija kif ġej:

 • miżura ta’ sekwestru kawtelatorju ta’ kont bankarju: EUR 129.64 inklużi t-taxxi (tariffa fissa, spejjeż tal-ivvjaġġar u taxxa b’rata fissa)
 • miżura ta’ sekwestru jew bejgħ ta’ proprjetà mobbli: EUR 114.21 inklużi t-taxxi (tariffa fissa, spejjeż tal-ivvjaġġar u taxxa b’rata fissa)
 • miżura ta’ sekwestru ta’ vettura b’dikjarazzjoni fl-uffiċċju reġjonali amministrattiv: EUR 124.50 € inklużi t-taxxi (tariffa fissa, spejjeż tal-ivvjaġġar u taxxa b’rata fissa)
 • avviż formali biex isir il-ħlas li jimplika s-sekwestru ta’ proprjetà immobbli: EUR 178.55 inklużi t-taxxi (tariffa fissa, spejjeż tal-ivvjaġġar u taxxa b’rata fissa).

Barra minn dawn it-tariffi fissi, hemm ukoll it-tariffi proporzjonali li, għall-pretensjoni kollha jammontaw għal EUR 707.52 bit-taxxi inklużi, li minnhom EUR 118.46 jitħallsu mid-debitur u EUR 589.06 mill-kreditur.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Fil-prinċipju, ma hemmx bżonn ta’ awtorizzazzjoni ġudizzjarja biex wieħed jipproċedi b’miżuri ta’ eżekuzzjoni abbażi ta’ titoli eżegwibbli (ara 3.1. aktar ’il fuq).

Meta l-kreditur ma jkollux titolu eżegwibbli, jista’, jekk jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet, jagħti bidu għall-miżuri ta’ konservazzjoni (ara 3.1. aktar ’il fuq).

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

Fil-prinċipju, l-assi kollha li jippossjedi d-debitur jistgħu jkunu soġġetti għal miżura ta’ eżekuzzjoni obbligatorja.

Madankollu, b’mod eċċezzjonali, il-liġi tipprevedi li ċerti assi ma jistgħux jiġu ssekwestrati. Dan japplika, b’mod partikolari, fil-każ ta:

 • somom meħtieġa għall-manteniment; għaldaqstant, mhuwiex possibbli, pereżempju, li jiġi ssekwestrat l-introjtu kollu ggwadanjat minn persuna għaliex dik il-persuna trid iżżomm somma għaliha li tkun biżżejjed biex issostni l-ħtiġijiet ta’ kuljum tagħha;       l-ammont ta’ dik is-somma jiġi stabbilit kull sena u jqis l-ammont tal-introjtu ggwadanjat u l-għadd ta’ persuni dipendenti;
 • proprjetà mobbli meħtieġa għall-ħajja ta’ kuljum tad-debitur u għal xogħlu; li ma tistax tiġi ssekwestrata għajr biex jitħallas prezzha, jew jekk tkun ta’ valur sinifikanti; il-lista ta’ din il-proprjetà mobbli tinsab fl-Artikolu R. 112-2 tal-Kodiċi tal-Proċeduri Ċivili tal-Eżekuzzjoni; pereżempju, mhuwiex possibbli li jiġu ssekwestrati s-sodda jew il-mejda tad-debitur, ħlief jekk is-sekwestru jkun iġġustifikat min-nuqqas ta’ ħlas tal-prezz tal-akkwist tagħhom jew jekk ikunu beni b’valur għoli;
 • beni li huma essenzjali għall-persuni b’diżabbiltà jew maħsuba għall-kura tal-morda; pereżempju, is-siġġu tar-roti ta’ persuna b’diżabbiltà ma jistax jiġi ssekwestrat.

Is-sidien uniċi jibbenefikaw, f’ċerti każijiet, minn protezzjoni speċjali għall-patrimonju kollu tagħhom jew għal parti minnu.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Il-miżuri ta’ eżekuzzjoni obbligatorja fuq il-proprjetà mobbli u t-talbiet ta’ kreditu fi flus huma organizzati f’diversi fażijiet. L-ewwel li ma jsir hu li l-marixxall tal-qorti jipproċedi bis-sekwestru tagħhom. Is-sekwestru jfisser li wieħed ma jistax jiddisponi mill-proprjetà. Id-debitur ikun projbit milli jissepara ruħu mill-proprjetà mobbli ssekwestrata. Jekk id-debitur ma jikkonformax ma’ dan l-obbligu li jżomm il-proprjetà, ikun qed iwettaq reat. L-ammonti ta’ flus issekwestrati jibqgħu bblukkati fil-kont tad-debitur. Imbagħad il-marixxall tal-qorti jgħarraf lid-debitur bis-sekwestru. Jekk id-debitur ma jikkontestax is-sekwestru billi jressaq il-każ quddiem l-imħallef tal-eżekuzzjoni, il-marixxall tal-qorti jista’ jissekwestra l-proprjetà mobbli biex din tinbiegħ fi rkant pubbliku jew jesiġi li l-ammonti ta’ flus issekwestrati jiġu trasferiti. F’każ ta’ kontestazzjoni, l-imħallef tal-eżekuzzjoni jagħti sentenza u jawtorizza t-twettiq tal-miżura ta’ eżekuzzjoni obbligatorja jew inkella jġibha fi tmiemha jekk ma tkunx twettqet b’mod validu.

Il-miżura ta’ eżekuzzjoni obbligatorja fuq il-proprjetà immobbli hija l-proċedura għas-sekwestru tal-proprjetà immobbli. Din tibda billi l-marixxall tal-qorti joħroġ avviż formali biex isir il-ħlas mid-debitur li jimplika s-sekwestru ta’ proprjetà immobbli, u li jfisser li wieħed ma jistax jiddisponi mill-proprjetà. Il-kreditur imbagħad iressaq il-każ quddiem l-imħallef tal-eżekuzzjoni sabiex dan jiddeċiedi kif għandu jipproċedi bil-każ. Jekk ikun possibbli li l-proprjetà tinbiegħ privatament u dan jintalab mid-debitur, l-imħallef jirriferi l-każ għall-bejgħ privat u jistabbilixxi l-iskadenza sa meta għandu jsir dan il-bejgħ. Jekk ma jkunx possibbli li l-proprjetà tinbiegħ privatament jew il-bejgħ ma jkunx irnexxa, l-imħallef jordna li l-proprjetà tinbiegħ fi rkant pubbliku. L-irkant pubbliku jsir f’seduta quddiem l-imħallef.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

It-titoli eżegwibbli jistgħu jiġu eżegwiti, fil-prinċipju, fi żmien 10 snin (l-Artikolu L. 111-4 tal-Kodiċi tal-Proċeduri Ċivili tal-Eżekuzzjoni (Code des procédures civiles d’exécution)). Dak il-perjodu jibda’ jiskorri meta tinbeda miżura ta’ eżekuzzjoni obbligatorja abbażi ta’ dak it-titolu.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Din il-mistoqsija tapplika biss għal:

- mandati ta’ sekwestru meta l-kreditur ma jkunx għad għandu titolu eżegwibbli,

- is-sekwestru ta’ introjtu ggwadanjat,

- is-sekwestru tal-proprjetà immobbli.

Dawn il-proċeduri huma l-uniċi miżuri ta’ eżekuzzjoni obbligatorja li jridu jiġu awtorizzati minn imħallef tal-eżekuzzjoni. Id-deċiżjoni tal-imħallef hija soġġetta għall-appell jew għal appell quddiem il-Qorti tal-Kassazzjoni (Cour de cassation) skont l-ammont tal-pretensjoni.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

It-titoli eżegwibbli jistgħu jiġu eżegwiti, fil-prinċipju, fi żmien 10 snin (l-Artikolu L. 111-4 tal-Kodiċi tal-Proċeduri Ċivili tal-Eżekuzzjoni. Dak il-perjodu jibda’ jiskorri meta tinbeda miżura ta’ eżekuzzjoni obbligatorja abbażi ta’ dak it-titolu.

Il-miżuri ta’ eżekuzzjoni obbligatorja jistgħu jittieħdu biss bejn is-06.00 u d-21.00. Huma projbiti l-Ħdud u l-festi pubbliċi, ħlief jekk tkun ingħatat preawtorizzazzjoni mill-imħallef tal-eżekuzzjoni.

Barra minn hekk, il-proċeduri ta’ eżekuzzjoni jridu jkunu limitati għal dak li hu neċessarju għall-irkupru tal-pretensjoni u ma jridx ikun hemm abbuż fl-għażla tal-miżuri.

Barra minn hekk, ċerti assi ma jistgħux jiġu ssekwestrati (ara 4.1. aktar ’il fuq), u kull sekwestru jew bejgħ ta’ kwartieri residenzjali jrid jiġi preawtorizzat jekk dan ikun għall-irkupru ta’ pretensjoni lil hinn mill-manteniment ta’ ammont li jkun anqas minn EUR 535 (l-Artikoli L. 221-2 u R. 221-2 tal-Kodiċi tal-Proċeduri Ċivili tal-Eżekuzzjoni).

Fl-aħħar nett, jekk id-debitur igawdi minn immunità mill-eżekuzzjoni, ma tista’ tittieħed l-ebda miżura ta’ eżekuzzjoni obbligatorja kontra l-assi tiegħu koperti minn dik l-immunità. Biex tkun tista’ tittieħed miżura ta’ eżekuzzjoni obbligatorja fuq assi li jappartjenu għal tali persuna għar-raġuni li dawn ma jkunux koperti minn immunità mill-eżekuzzjoni, trid tinkiseb preawtorizzazzjoni mill-imħallef (l-Artikoli L. 111-1 sa L. 111-3 u R. 111-1 sa R. 111-5 tal-Kodiċi tal-Proċeduri Ċivili tal-Eżekuzzjoni).

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLegifrance

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sit web tal-Kamra Nazzjonali tal-Marixxalli tal-Qorti

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 22/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - il-Kroazja

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

Fir-Repubblika tal-Kroazja, il-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni huma regolati mid-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Eżekuzzjoni (Ovršni zakon) (Narodne Novine (NN; Il-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Kroazja), Nru 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 u 73/17; minn hawn ’il quddiem: OZ). Dan l-Att jirregola l-proċedura li biha l-qrati u n-nutara pubbliċi jmexxu il-ġbir b’mod involontarju ta' pretensjonijiet abbażi ta’ dokumenti ta’ titoli eżekuttivi u dokumenti awtentiċi (proċedura ta’ eżekuzzjoni), sakemm ma jkunx iddeterminat mod ieħor minn liġi speċjali.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Il-proċedimenti ta' eżekuzzjoni jitmexxew mill-qrati abbażi ta’ dokumenti ta’ titoli eżekuttivi, filwaqt li n-nutara pubbliċi jmexxu l-proċedimenti ta' eżekuzzjoni abbażi ta’ dokumenti awtentiċi.

X'jikkostitwixxi dokument ta’ titolu ta’ eżekutiv huwa stipulat fl-Artikolu 23 tal-OZ, filwaqt li d-dokumenti awtentiċi huma deskritti fl-Artikolu 31 tal-OZ.

L-Aġenzija Finanzjarja (Financijska agencija) hija wkoll parti mill-proċedura ta’ eżekuzzjoni (minn hawn ’il quddiem: l-Aġenzija) - entità ġuridika li tmexxi l-eżekuzzjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-OZ u l-liġi li tirregola l-eżekuzzjoni fuq il-fondi, kif ukoll l-impjegaturi, l-Istitut Kroat għall-Assigurazzjoni tal-Pensjonijiet (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) u awtoritajiet oħrajn previsti mil-liġi.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

Il-qrati jmexxu l-proċedimenti ta' eżekuzzjoni abbażi ta’ dokumenti ta’ titoli eżegwibbli li, skont l-OZ, huma dawn li ġejjin:

1. Deċiżjonijiet tal-qorti u soluzzjonijiet bil-qorti eżegwibbli,

2. Soluzzjonijiet eżegwibbli msemmija fl-Artikolu 186.a tal-Att dwar il-Proċedura Ċivili

3. Deċiżjonijiet eżegwibbli ta’ qorti tal-arbitraġġ,

4. Deċiżjonijiet eżegwibbli maħruġa fi proċediment amministrattiv u soluzzjonijiet eżegwibbli milħuqa fi proċediment amministrattiv jekk dan ikun jinvolvi l-eżekuzzjoni ta’ obbligu pekunarju, sakemm ma jiġix previst mod ieħor mil-liġi,

5. Deċiżjonieżegwibbli notarili u klawżola eżegwibbli notarili,

6. Soluzzjonijiet milħuqa b'riżultat ta’ proċeduri quddiem "qrati tal-unur" (sudovi časti) f’awli fir-Repubblika tal-Kroazja u soluzzjonijiet milħuqa fi proċeduri ta’ medjazzjoni f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-liġi li jirregolaw il-proċeduri ta’ medjazzjoni,

7. Dokumenti oħrajn iddeterminati mil-liġi bħala eżegwibbli.

Id-dokumenti eżegwibbli huma addattati għall-eżekuzzjoni jekk jispeċifikaw il-kreditur u d-debitur, is-suġġett, it-tip, il-kamp ta’ applikazzjoni u ż-żmien għall-eżekuzzjoni tal-obbligu pekunarju.

Jekk id-dokument eżegwibbli jkun deċiżjoni li titlob għall-irkupru tad-dejn permezz ta’ ħlas jew it-twettiq ta’ azzjoni, huwa jrid jinkludi wkoll skadenza għal eżekuzzjoni volontarja, u jekk l-iskadenza għal eżekuzzjoni volontarja ma ġietx speċifikata, mela t-terminu jiġi stabbilit mill-qorti fil-mandat ta’ eżekuzzjoni.

3.1 Il-proċedura

Kreditur jibda proċedimenti ta’ eżekuzzjoni abbażi ta’ dokument eżegwibbli billi jippreżenta rikors għal eżekuzzjoni lill-qorti. Ir-rikorsi għal eżekuzzjoni jistgħu jiġu ppreżentati mill-kreditur personalment bħala parti fil-proċedimenti, jew permezz ta’ rappreżentant. Il-proċedimenti ta' eżekuzzjoni jistgħu jiġu istitwiti ex officio, meta jkunu speċifikament previsti mil-liġi.

Il-qrati muniċipali għandhom ġuriżdizzjoni ratione materiae fil-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni, sakemm ma jkunx previst mod ieħor mil-liġi. L-eżekuzzjoni ssir fil-limiti definiti mill-mandat ta’ eżekuzzjoni.

Il-mandat ta’ eżekuzzjoni jrid jispeċifika d-dokument eżekutorju, jiġifieri awtentiku, li abbażi tiegħu ssir l-eżekuzzjoni, il-kreditur u l-parti li tkun qed tintalab l-eżekuzzjoni kontriha (id-debitur), il-pretensjoni li tkun qed tiġi eżegwita, il-mezzi u s-suġġett tal-eżekuzzjoni, kif ukoll kwalunkwe informazzjoni oħra meħtieġa biex issir l-eżekuzzjoni.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Ir-rikors għal eżekuzzjoni irid ikun fih t-talba għall-eżekuzzjoni, li tispeċifika d-dokument eżegwibbli jew awtentiku li abbażi tiegħu tkun qed tintalab l-eżekuzzjoni, il-kreditur u d-debitur, in-numri tal-identifikazzjoni personali tal-kreditur u tad-debitur, il-pretensjoni li tintalab ir-realizzazzjoni tagħha, il-mezzi meħtieġa sabiex titwettaq l-eżekuzzjoni u (jekk ikun meħtieġ) is-suġġett tal-eżekuzzjoni. Ir-rikors irid ikun fih informazzjoni preskritta oħra meħtieġa sabiex titwettaq l-eżekuzzjoni.

Ir-rikors għal eżekuzzjoni fuq il-bażi ta’ dokument awtentiku jrid ikun fih:

1. talba lill-qorti sabiex tordna lid-debitur isalda l-pretensjoni bi kwalunkwe spejjeż pertinenti fi żmien tmint ijiem u, fil-każ ta’ tilwimiet li jinvolvu kambjala u ċekkijiet, fi żmien tlett ijiem,

2. ir-rikors eżegwibbli.

Għalhekk, il-kundizzjonijiet ewlenin li jridu jiġu ssodisfati għal titolu eżekutorju huma: dokument eżegwibbli jew awtentiku li l-eżekuzzjoni tiġi ordnata abbażi tiegħu u applikazzjoni eżegwibbli.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

Is-suġġett tal-eżekuzzjoni huwa oġġetti u drittijiet li, skont il-liġi, jistgħu jkunu soġġetti għal eżekuzzjoni biex tinġabar pretensjoni. L-eżekuzzjoni ssir biex tissodisfa l-pretensjoni ta’ kreditur fuq oġġetti ta’ eżekuzzjoni li jikkostitwixxu parti integrali mill-proprjetà tad-debitur.

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

L-assi tad-debitur (flus, proprjetà immobbli, proprjetà mobbli, titoli u parteċipazzjonijiet) jew ċerti drittijiet nonproprjetarji tar-rikorrent (it-trasferiment u l-konsenja ta’ proprjetà mobbli, it-tbattil u t-trasferiment ta’ proprjetà immobbli, ir-ritorn għax-xogħol, eċċ.) jistgħu jkunu soġġetti għal eżekuzzjoni. Matul il-proċedimenti, ir-rikorrent jista’ jagħżel liema suġġetti jrid eżegwit.

L-oġġetti li ma jiġux innegozjati ma jistgħux ikunu soġġetti għal eżekuzzjoni, u l-istess japplika għal oġġetti oħrajn, fejn dan ikun ipprojbit minn leġiżlazzjoni speċjali. Lanqas il-pretensjonijiet ibbażati fuq it-taxxa u tariffi oħrajn ma jistgħu jkunu soġġetti għal eżekuzzjoni.

Oġġetti, armi u tagħmir intenzjonat għad-difiża u oġġetti u faċilitajiet intenzjonati għax-xogħol tal-gvernijiet lokali u reġjonali u tal-awtoritajiet ġudizzjarji wkoll jistgħu ma jkunux soġġetti għal eżekuzzjoni.

Jekk oġġett jew dritt partikolari jistax ikun soġġett għal eżekuzzjoni, jiġifieri jekk l-eżekuzzjoni ta’ oġġett jew dritt kienx limitat, jiġi evalwat fir-rigward taċ-ċirkostanzi li kienu jeżistu fil-ħin li ġie ppreżentat ir-rikors għall-eżekuzzjoni, sakemm ma jiġix espliċitament previst mod ieħor mill-OZ.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

L-effetti bażiċi tal-miżuri ta’ eżekuzzjoni huma li d-drittijiet tad-debitur li jiddisponi mill-assi tiegħu huma ristretti.

Il-proċeduri ta’ eżekuzzjoni għall-proprjetà immobbli u l-proprjetà mobbli jirriżultaw fil-bejgħ ta’ proprjetà immobbli jew proprjetà mobbli sabiex tiġi ssodisfata l-pretensjoni tal-kreditur mill-ammont miksub mill-bejgħ.

Il-proċeduri ta’ eżekuzzjoni fuq pretensjonijiet finanzjarji jirriżultaw fil-konfiska u t-trasferiment lill-kreditur tal-pretensjoni pekunarja, sal-ammont meħtieġ sabiex tiġi ssodisfata l-pretensjoni.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Il-miżuri ta’ eżekuzzjoni jibqgħu validi sat-terminazzjoni tal-proċedimenti ta' eżekuzzjoni, li sseħħ ladarba l-pretensjoni tal-kreditur tkun ġiet issodisfata għalkollox jew wara li jirtira r-rikors għall-eżekuzzjoni.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Id-debitur għandu d-dritt li:

• jippreżenta appell kontra mandat ta’ eżekuzzjoni maħruġ, jew

• iressaq ilment kontra deċiżjoni ta’ nutar pubbliku maħruġa fuq il-bażi ta’ dokument awtentiku.

Appell ammissibbli u f’waqtu kontra mandat ta’ eżekuzzjoni maħruġ fuq il-bażi ta’ dokument eżegwibbli ma jissospendix il-proċedimenti tal-eżekuzzjoni.

Ilment ammissibbli u f’waqtu kontra deċiżjoni ta’ nutar pubbliku maħruġa fuq il-bażi ta’ dokument awtentiku (ippreżentat lin-nutar pubbliku, iżda deċiż mill-qorti) jirridirezzjona l-proċedimenti għal kawża standard (klasična parnica) li tkompli tinstema’ quddiem il-qorti u li fiha l-partijiet, issa r-rikorrent (li qabel kien il-kreditur) u l-intimat (li qabel kien id-debitur), iridu jissostanzjaw l-argumenti tagħhom sabiex jiksbu suċċess fil-proċedimenti. Jekk il-prekundizzjonijiet preskritti mill-OZ ikunu ġew issodisfati, id-debitur għandu d-dritt li jissospendi l-proċedimenti ta' eżekuzzjoni.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Il-qorti tiddefinixxi l-eżekuzzjoni bil-mezzi u fuq l-oġġetti speċifikati fir-rikors għall-eżekuzzjoni. Jekk jiġu ssuġġeriti diversi mezzi u oġġetti, il-qorti, fuq suġġeriment tad-debitur, tillimita l-eżekuzzjoni għall-mezzi jew l-oġġetti magħżula, jekk dawn jitqiesu bħala suffiċjenti għall-issodisfar tal-pretensjoni.

Wieħed mill-prinċipji bażiċi tal-proċedura ta’ eżekuzzjoni huwa li, meta jitwettqu l-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni u sigurtà, il-qorti tkun obbligata tirrispetta d-dinjità tad-debitur billi tiżgura li l-eżekuzzjoni tkun kemm jista’ jkun favorevoli.

Il-protezzjoni tad-debitur tiġi żgurata permezz tal-esklużjoni u l-limitazzjoni tal-oġġetti u l-mezzi li fuqhom, jew li bl-użu tagħhom, il-pretensjoni tal-kreditur tkun tista’ tiġi ssodisfata bil-forza matul il-proċedimenti ta' eżekuzzjoni, billi d-debitur jingħata ċerti garanziji proċedurali u materjali matul l-eżekuzzjoni u b’konnessjoni magħha. Din il-protezzjoni tintwera fl-aċċettazzjoni tal-prinċipju tal-legalità fid-determinazzjoni ta’ jekk l-eżekuzzjoni tkunx permessa, fid-determinazzjoni tal-oġġetti u l-mezzi ta' eżekuzzjoni u fil-proċedura użata sabiex il-pretensjoni tal-kreditur tiġi ssodisfata bil-forza.

Hemm limitazzjonijiet fuq l-eżekuzzjoni ta’ proprjetà immobbli relatata ma’ oġġetti li jistgħu ma jkunux soġġetti għal eżekuzzjoni, kif deskritt fl-Artikolu 91 tal-OZ.

Hemm limitazzjonijiet fuq l-eżekuzzjoni ta’ beni mobbli relatati ma’ oġġetti li jistgħu ma jkunux soġġetti għal eżekuzzjoni, kif deskritt fl-Artikolu 135 tal-OZ.

Hemm limitazzjonijiet fuq l-eżekuzzjoni ta’ pretensjonijiet pekunarji li huma deskritti fl-Artikolu 173 tal-OZ, filwaqt li l-Artikolu 172 tal-OZ jispeċifika liema mill-introjtu tad-debitur huwa eżentat mill-eżekuzzjoni.

L-Artikolu 212 tal-OZ jippreskrivi regoli speċjali dwar l-eżekuzzjoni ta’ mezzi finanzjarji li huma eżentati mill-eżekuzzjoni jew li l-eżekuzzjoni għalihom hija ristretta, filwaqt li l-Artikoli 241 u 242 tal-OZ jippreskrivu regoli speċjali dwar l-eżenzjoni u r-restrizzjoni tal-eżekuzzjoni għal entitajiet ġuridiċi.

Il-protezzjoni tad-debituri li huma persuni fiżiċi fi proċeduri ta’ eżekuzzjoni ta’ pretensjonijiet pekunarji hija prevista fl-Artikolu 75 tal-OZ, filwaqt li l-protezzjoni tal-entitajiet ġuridiċi hija prevista fl-Artikolu 76 tal-OZ.

Id-dispożizzjonijiet tal-OZ li jiddeskrivu r-restrizzjonijiet tal-eżekuzzjoni, jiġifieri li jeskludu ċerti oġġetti mill-eżekuzzjoni, jipprovdu protezzjoni għad-debitur matul il-proċedimenti ta' eżekuzzjoni.

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 22/12/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Italja

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

L-infurzar huwa l-fażi tal-implimentazzjoni furzata tas-sentenzi tal-qorti u titoli eżegwibbli oħra (strumenti ta’ dejn, atti pubbliċi u atti privati awtentikati għal servizzi speċifiċi). F’dan l-istadju, li għadu suġġett għal proċedimenti ġudizzjarji, jistgħu jintervjenu l-forzi tal-ordni jekk id-debitur jonqos milli jikkonforma b’mod spontanju mal-obbligu tiegħu.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Il-qrati ordinarji huma kompetenti għall-infurzar. Huwa wkoll quddiem il-qrati ordinarji li għandu jiġi ppreżentat ir-rikors għal rifjut ta’ infurzar imsemmija fl-Artikolu 47(1) tar-Regolament (UE) 1215/2012 (ir-Regolament Brussell I - riformulat).

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

Il-pussess ta’ titolu eżegwibbli huwa kundizzjoni neċessarja u suffiċjenti biex tinbeda azzjoni ta’ infurzar. It-titoli eżegwibbli huma normalment previsti mil-liġi mill-Artikolu 474 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili u jinqasmu f’żewġ tipi: titoli ġudizzjarji u titoli extra-ġudizzjarji. Tal-ewwel jinkludu s-sentenza u l-atti u l-ordnijiet maħruġa minn qorti matul proċedimenti tal-qorti jew fi tmiemhom. Tat-tieni jinkludu strumenti ta’ dejn, atti pubbliċi u atti privati awtentikati li l-partijiet jistgħu jagħmlu indipendentement.

3.1 Il-proċedura

L-infurzar jibda meta jiġu nnotifikati lid-debitur it-titolu eżegwibbli, li jrid ikun il-kopja eżegwibbli skont l-Artikolu 476 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, u l-ordni ta’ infurzar (precetto), li hija ordni lid-debitur biex jikkonforma fi skadenza ta’ mhux anqas minn għaxart ijiem u twissija li jekk dan ma jseħħx, ikun hemm eżekuzzjoni sfurzata skont l-Artikolu 480 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili. It-tielet paragrafu tal-istess Artikolu jistipula li fl-ordni ta’ infurzar il-kreditur għandu jagħżel id-domiċilju fil-muniċipalità li fiha tkun tinsab il-qorti b’ġuriżdizzjoni fuq l-infurzar. Fin-nuqqas ta’ għażla ta’ domiċilju, l-oġġezzjonijiet kontra l-ordni tal-infurzar jridu jsiru quddiem l-imħallef tal-post fejn tkun ġiet innotifikat l-ordni, u n-notifiki lill-kreditur isiru fir-reġistru tal-iskrivan tal-istess qorti. Wara dawn il-formalitajiet, jistgħu jibdew il-proċedimenti ta’ infurzar bis-sekwestru mill-uffiċjal ġudizzjarju, li l-ewwel irid jippreżenta d-dokumenti meħtieġa msemmija aktar ‘il fuq. Is-sekwestru jrid isir fi żmien l-iskadenza ta’ 90 jum mid-data tan-notifika tal-ordni ta’ eżekuzzjoni u, f’kull każ, mhux qabel l-iskadenza indikata fiha; jekk dan ma jsirx, l-ordni tiskadi (Artikolu 481). F’dan l-istadju hija meħtieġa rappreżentanza legali.

Is-sekwestru isir null jekk wara t-twettiq tiegħu jgħaddu 45 jum mingħajr ma jintalbu l-assenjazzjoni jew il-bejgħ.

L-infurzar għandu l-għan li jiżgura l-eżekuzzjoni sfurzata ta’ obbligi mhux rispettati permezz tal-użu tal-forzi tal-ordni. Dan jista’ jintuża kemm għal djun finanzjarji kif ukoll għall-obbligi ta’ konsenja ta’ proprjetà mobbli, ta’ rilaxx ta’ proprjetà immobbli u għal obbligi pożittivi mhux funġibbli.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Kundizzjoni neċessarja u suffiċjenti biex tinbeda proċedura ta’ rkupru hija l-pussess ta’ titolu eżegwibbli li jinkorpora dritt “ċert, ta’ ammont fiss u dovut” (certo, liquido ed esigibile (l-Artikolu 474). Il-livell ta’ “ċertezza” jvarja skont it-titolu: naturalment hemm grad akbar ta’ ċertezza b’sentenza fl-ewwel istanza (eżegwibbli provviżorjament) milli bi strument tad-dejn jew tranżazzjonijiet irreġistrati f’atti pubbliċi jew atti privati awtentikati.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

Hemm diversi miżuri, normalment ordnijiet (ordinanze), li l-imħallef tal-eżekuzzjoni joħroġ matul il-proċedura. Dawn ivarjaw minn miżuri meħtieġa biex jiġu stabbiliti r-regoli għat-twettiq kif suppost tal-proċedimenti sa miżuri li jassenjaw l-utilità, jiġifieri d-digriet (decreto) li jassenja l-proprjetà kkonfiskata lill-persuna li xtrata fis-subbasta jew li tefgħet l-ogħla offerta.

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

Dawn li ġejjin jistgħu jkunu soġġetti għall-esproprjazzjoni: (a) proprjetà mobbli (b) proprjetà immobbli (c) il-pretensjonijiet tad-debitur u proprjetà mobbli li dan ikun qed iżomm għand terzi u (d) ishma f’kumpaniji.

Minbarra dan, jistgħu jiġu wkoll infurzati obbligi ta’ kunsinna ta’ proprjetà mobbli, ir-rilaxx ta’ proprjetà immobbli u obbligi funġibbli pożittivi u negattivi.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

L-infurzar fil-każ ta’ somom ta’ flus, li jibda bis-sekwestru, ifisser li l-flus sekwestrati ma jkunux disponibbli għad-debitur li fuqu tkun ġiet eżegwita l-ordni ta’ infurzar. Għalhekk, l-atti kollha ta’ aljenazzjoni ta’ dawk il-flus ikunu bla effett u ma jistgħux jintużaw biex iwaqqfu l-infurzar.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Il-miżuri huma miżuri ta’ infurzar għall-finijiet tal-issodisfar ta’ pretensjonijiet; għalhekk, ma jistgħux jintużaw bħala evidenza f’investigazzjonijiet.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Is-sistema ġuridika tippermetti appelli mid-debitur (u/jew partijiet terzi suġġetti għall-infurzar) kontra l-atti u s-sentenzi relatati mal-proċeduri tal-infurzar. L-appelli jistgħu jagħtu lok għal żewġ tipi differenti ta’ sentenza:

- appell kontra l-infurzar (opposizione all’esecuzione) skont l-Artikoli 615 u 616 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili; fejn huwa kkontestat id-dritt ta’ infurzar (jew l-eżistenza tad-dritt tal-kreditur biex iwettaq l-infurzar);

- appell kontra atti eżegwibbli (opposizione agli atti esecutivi) (l-Artikoli 617 u 618 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili) fejn jiġu kkontestati żbalji proċedurali (jiġifieri l-legalità tad-dokumenti involuti fil-proċedura tal-infurzar).

Appelli kontra l-infurzar jew atti eżegwibbli, ippreżentati qabel ma’ tibda l-eżekuzzjoni sfurzata, huma ddefiniti bħala appelli kontra l-ordni tal-infurzar (precetto) għaliex jiddependu fuq li d-dokument jagħti notifikaminn qabel tal-infurzar: l-appell jinġieb kontra l-ordni tal-infurzar billi jsir rikors quddiem il-qorti b’ġuriżdizzjoni fil-kwistjoni jew fuq l-ammont jew iż-żona, skont id-dispożizzjonijiet ġenerali tal-Kodiċi.

Jekk l-infurzar diġà jkun beda jew l-ordni ta’ sekwestru diġà tkun ġiet notifikata, l-appell kontra l-infurzar jew kontra l-istrumenti eżegwibbli jsir billi jiġi ppreżentat appell speċifiku mal-qorti tal-infurzar.

Partijiet terzi li jkollhom pretensjoni ta’ drittijiet in rem fuq il-proprjetà kkonfiskata jistgħu jappellaw lill-qorti tal-infurzar sakemm il-proprjetà tinbiegħ jew tiġi assenjata.

Id-dispożizzjonijiet ġuridiċi li jirregolaw il-kwistjoni huma l-Artikoli 615, 616, 617, 618 u 619 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Minbarra l-oġġetti ddikjarati li ma jistgħux jiġu ssekwestrati b’dispożizzjonijiet ġuridiċi speċjali, dawn li ġejjin ma jistgħux jiġu ssekwestrati:

1) oġġetti sagri u oġġetti użati fil-prattika ta’ reliġjon;

2) ċrieket tat-tieġ, ħwejjeġ, lożor tad-dar, sodod, imwejjed tal-pranzu u siġġijiet, gwardarobbi, gradenzi, friġis, kuċinieri u fran, kemm tal-gass kif ukoll tal-elettriku, magni tal-ħasil, attrezzaturi tad-dar u tal-kċina u biċċa għamara biex jinżammu fiha, biżżejjed biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tad-debitur u tal-unità domestika tiegħu; madankollu, dan ma jinkludix għamara ta’ valur sinifikanti (minbarra sodod), inklużi antikitajiet prezzjużi u elementi ta’ valur artistiku kkonfermat;

3) l-ikel u l-karburant neċessarji biex isostnu lid-debitur u lill-persuni l-oħra msemmija il-paragrafu preċedenti għal xahar;

L-għamara (minbarra sodod) ta’ valur finanzjarju sinifikanti (inklużi antikitajiet prezzjużi u oġġetti ta’ valur artistiku kkonfermat) huma wkoll esklużi.

Armi u oġġetti oħra li d-debitur irid iżomm sabiex iwettaq servizz pubbliku, dekorazzjonijiet, ittri, rekords u dokumenti tal-familja b’mod ġenerali, kif ukoll manuskritti, għajr fejn jiffurmaw parti minn kollezzjoni, ma jistgħux jiġu ssekwestrati.

Il-liġi tiddikjara wkoll bħala mhux konfiskabbli, fost l-oħrajn dawn li ġejjin: proprjetà li hi sjieda tal-Istat, assi mhux disponibbli li huma proprjetà tal-Istat jew ta’ korp pubbliku ieħor, proprjetà koperta mir-reġimi tal-proprjetà matrimonjali, il-proprjetà ta’ istituzzjonijiet ekkleżjastiċi u binjiet reliġjużi.

L-azzjoni tal-infurzar ma tistax tirnexxi jekk il-perjodu ta’ preskrizzjoni tal-pretensjoni jkun skada għal kollox. Il-perjodi ta’ preskrizzjoni ivarjaw skont id-dritt ikkonċernat. Madankollu, huwa importanti li wieħed jinnota li xi kultant il-liġi tistabbilixxi perjodu ta’ preskrizzjoni differenti skont it-tip ta’ strument li jipprova l-pretensjoni li fuqha l-infurzar ikun bbażat. Pereżempju, il-perjodu ta’ preskrizzjoni għal pretensjoni stabbilita f’sentenza tal-qorti huwa ta’ 10 snin, minkejja li għal dan it-tip ta’ pretensjoni, il-liġi normalment tagħti perjodu ta’ preskrizzjoni aqsar.

Il-liġi reċentement inbidlet sabiex il-qorti tal-post ta’ residenza permanenti jew temporanja, id-domiċilju jew l-uffiċċju ewlieni tad-debitur tkun tista’, fuq talba tal-kreditur, tawtorizza l-proprjetà għall-konfiska biex tiġi segwita b’metodi elettroniċi (l-Artikolu 492-bis tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, kif emendata minn dawn li ġejjin: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaid-Digriet-Liġi Nru 83 tas-27 Ġunju 2015 (ikkonvertit, b’emendi, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamil-Liġi Nru 132 tas-6 ta’ Awissu 2015)); forom ta’ ħlasijiet bin-nifs ukoll ġew introdotti fil-każ ta’ infurzar ta’ oġġetti mobbli, bħala parti mill-miżuri ta’ proprjetà ssekwestrata (conversione del pignoramento).

Annessi relatati

Il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili (474 - 482)PDF(64 Kb)it

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 22/12/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Ċipru

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

Eżekuzzjoni tfisser l-implimentazzjoni furzata tal-kontenut ta’ sentenza jew ordni bl-assistenza tal-qorti u, f’xi każijiet, bl-assistenza addizzjonali ta’ uffiċjali/servizzi oħra kompetenti (pereżempju r-Reġistru tal-Artijiet (Ktimatológio). Parti li tkun kisbet sentenza jew ordni mill-qorti tista’ titlob li l-qorti tieħu miżuri ta’ eżekuzzjoni.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Is-Servizz tal-Qrati (uffiċjali ġudizzjarji) u r-Reġistru tal-Artijiet. L-awtorità kompetenti għall-eżekuzzjoni ta’ ordni biex tiġbor pagamenti ta’ manteniment pendenti hija l-pulizija.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

Sentenza jew ordni hija eżegwibbli malli tingħata. L-iskadenza għall-preżentazzjoni ta’ appell ma tissospendix l-eżekuzzjoni waħidha; jeħtieġ li l-appellant jippreżenta talba motivata għal din ir-raġuni.

3.1 Il-proċedura

Atti mhux maħruġin minn qorti (pereżempju deċiżjoni ta’ arbitraġġ) mhumiex eżegwibbli waħidhom, iżda jistgħu jsiru eżegwibbli wara li jiġu ddikjarati bħala tali minn qorti. Il-qorti b’ġuriżdizzjoni biex tinħareġ ordni għall-eżekuzzjoni ta’ att mhux maħruġ minn qorti jew maħruġ minn qorti barranija hija l-qorti distrettwali taż-żona fejn tkun tgħix il-persuna li tkun saret l-eżekuzzjoni kontriha, jew il-qorti tal-familja f’każijiet ta’ ordnijiet ta’ manteniment. Is-sentenzi tal-qorti huma normalment eżegwiti mill-avukat li jkun tratta l-kawża quddiem il-qorti, permezz ta’ wieħed mill-metodi ta’ eżekuzzjoni elenkati fit-Taqsima 3.1 hawn taħt.

Għar-reġistrazzjoni u l-eżekuzzjoni ta’ sentenza barranija skont ftehim multilaterali jew bilaterali, il-proċedura titwettaq mill-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku, bħala l-awtorità ċentrali, permezz tas-Servizz Legali (Nomikí Ypiresía). F’każijiet oħra l-proċedura tista’ titwettaq permezz ta’ avukati privati.

L-ispejjeż tal-proċedura ma jistgħux jiġu determinati bil-quddiem, iżda huma kkalkulati mir-reġistratur tal-qorti abbażi tar-regolamenti dwar il-miżati u jiġu imposti fuq il-persuna li tkun inqatgħet is-sentenza kontriha.

L-eżekuzzjoni titwettaq prinċipalment permezz ta’ uffiċjali ġudizzjarji (dikastikoí epidótes), li huma impjegati taċ-ċivil impjegati mill-qrati fuq bażi permanenti. Sabiex titħaffef il-proċedura ta’ eżekuzzjoni, in-notifika tad-dokumenti fil-kawżi kollha tal-qorti ċivili ġiet fdata lil kumpaniji privati sa mill-1996, biex b’hekk l-uffiċjali ġudizzjarji jistgħu jiffukaw fuq l-eżekuzzjoni tas-sentenzi.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

F’kawżi ta’ eżekuzzjoni ta’ sentenza bejn il-partijiet f’Ċipru, il-kriterji jvarjaw skont il-kawża. Irid ikun hemm sentenza tal-qorti, għoti tas-sentenza li toħloq obbligu, u rifjut/nuqqas min-naħa ta-konvenut li jħallas is-somma allokata.

Il-kriterji għal ordni ta’ eżekuzzjoni għal sentenza minn pajjiż barrani normalment ikunu speċifikati fil-ftehim korrispondenti. F’dan il-każ hija kundizzjoni normali li l-konvenut irid ikun ġie debitament notifikat bil-proċeduri kontrih fil-pajjiż barrani.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

L-oġġetti soġġetti għal eżekuzzjoni jistgħu jinkludu kontijiet tal-bank, ishma, vetturi reġistrati, beni immobbli u oġġetti oħrajn. Oġġetti personali ħafna li huma essenzjali għas-sopravvivenza jew biex il-konvenut ikompli bil-professjoni tiegħu huma esklużi.

Il-miżuri ta’ eżekuzzjoni jinkludu:

 • mandat ta’ qbid u bejgħ (éntalma katáschesis kai pólisis) ta’ beni mobbli
 • mandat ta’ ċediment (éntalma parádosis) ta’ beni mobbli (jekk il-beni mobbli jkunu s-suġġett tal-azzjoni, pereżempju f’azzjoni għal ksur ta’ kuntratt ta’ lokazzjoni b’opzjoni ta’ xiri, l-oġġett mikri b’opzjoni ta’ xiri)
 • mandat ta' qbid ta’ assi f’idejn parti terza (éntalma katáschesis eis cheíras trítou)
 • ordni biex jitħallas dejn bi ħlasijiet ta’ kull xahar
 • ordni biex isir tnaqqis (diátagma apokopís) mid-dħul mensili tad-debitur tas-sentenza (li tingħata lill-impjegatur għall-eżekuzzjoni)
 • ordni biex jiġi ċedut il-pussess (éntalma parádosis katochís) ta’ beni immobbli
 • ordni biex jinbiegħu (éntalma pólisis) il-beni immobbli
 • ordni biex il-beni immobbli jinżammu f’kustodja (mesengýisi) (maħruġa fuq talba tad-debitur tas-sentenza, sakemm il-qorti tkun issodisfata li, sa massimu ta’ tliet snin, id-dħul mill-beni immobbli ikopri d-dejn, l-imgħax u l-ispejjeż kollha tas-sentenza)
 • garanzija fuq il-beni immobbli (epivárynsi), bir-reġistrazzjoni  tas-sentenza kontra l-beni
 • falliment
 • xoljiment tal-kumpanija

Fil-każ ta’ ordni ta’ manteniment, l-eżekuzzjoni tinkludi l-possibbiltà ta’ ħruġ ta’ mandat ta’ arrest (fylakistiríou éntalma) kontra d-debitur.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Id-debitur u kull parti terza huma obbligati li jikkonformaw mas-sentenza li tordna l-miżura ta’ eżekuzzjoni. Jekk id-debitur jirrifjuta jew jonqos milli jwettaq l-atti/azzjonijiet speċifikati fl-ordni li timponi l-miżuri ta’ eżekuzzjoni, tista’ tinbeda proċedura ta’ priġunerija kontrih talli ma rrispettax ordni tal-qorti.

Bank li jkun ingħata ordni ta’ sekwestru huwa meħtieġ li jiffriża l-kont rilevanti, sakemm ma jkollux raġuni biex jikkontesta dan. F’dan il-każ, ikollu jidher quddiem il-qorti li tkun tat l-ordni u jagħti raġunijiet għaliex ma għandhiex tapplika.

L-ordnijiet kollha mhux ikkontestati isiru finali u għandhom is-saħħa ta’ sentenza tal-qorti.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Il-miżuri ta’ eżekuzzjoni huma validi għal sitt xhur minn meta jingħataw. Sentenza li timponi miżuri ta’ eżekuzzjoni tkun valida għal sitt snin mid-data meta jingħataw. F’każ ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni f’dak il-perjodu, is-sentenza tista’ tiġġedded mill-qorti skont ir-Regola 40D.8 tar-Regoli tal-Proċedura Ċivili.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Skont il-każ, huwa possibbli li jitressqu sfidi legali, pereżempju sabiex tiġi sospiża l-eżekuzzjoni jew biex titħassar entrata fir-reġistru.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Għal raġunijiet ta’ protezzjoni tad-debitur, kull oġġett personali li huwa essenzjali għas-sopravvivenza jew biex persuna tkompli bil-professjoni tagħha ma jistax jiġi soġġett għal eżekuzzjoni.

Barra minn hekk, meta d-debitur ikun Stat jew servizz pubbliku, oġġetti u tagħmir intiżi għal skop li huwa essenzjali għall-pubbliku inġenerali, inkluż tagħmir li jappartjeni għall-forzi armati u għall-forzi tas-sigurtà, oġġetti ta’ importanza artistika, arkeoloġika, kulturali, reliġjuża u storika u riżervi ta’ muniti barranin, huma eżenti minn eżekuzzjoni.

Barra minn hekk, eżekuzzjoni ta’ mandat ta' qbid u l-bejgħ ta’ beni mobbli titwettaq minn tlugħ ix-xemx sa nżulha.

Il-beni maqbuda(għajr flus jew titoli) iridu jinbiegħu biss wara li jkunu għaddew mill-inqas tlett ijiem mill-jum wara l-qbid, sakemm ma jkunux soġġetti għal tkagħbir bl-użu jew jekk is-sid ma jitlobx dan bil-miktub; sakemm il-bejgħ jintemm il-beni iridu jitqiegħdu f’post xieraq jew jistgħu jibqgħu fil-kustodja ta’ persuna xierqa.

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 17/01/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Latvja

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

L-infurzar huwa stadju fi proċeduri ċivili fejn l-uffiċjali ġudizzjarji jinfurzaw sentenza mogħtija minn qrati, istituzzjonijiet oħra jew uffiċjali jekk debitur (konvenut) ma jikkonformax volontarjament ma’ dik id-deċiżjoni fiż-żmien stipulat fil-leġiżlazzjoni jew mill-qorti.

Ara “Professjonijiet legali: il-Latvja” dwar il-miżuri ta’ infurzar li huwa intitolat japplika uffiċjal ġudizzjarju tal-qorti.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

L-uffiċjali tal-qorti jinfurzaw id-deċiżjonijiet mill-qrati u istituzzjonijiet oħra kif ukoll iwettqu attivitajiet oħra speċifikati fil-leġiżlazzjoni.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

Id-deċiżjonijiet ġudizzjarji huma infurzabbli wara d-dħul fis-seħħ tagħhom, ħlief fejn il-leġiżlazzjoni jew sentenzi tal-qorti jipprovdu għall-infurzar immedjat tagħhom. L-uffiċjali ġudizzjarji huma intitolati jinstigaw il-proċeduri ta’ infurzar fuq il-bażi ta’ dokument ta’ infurzar.

Skont il-proċedura għall-infurzar ta’ deċiżjoni tal-qorti, id-deċiżjonijiet li ġejjin minn qrati, mħallfin u istituzzjonijiet oħra għandhom jiġu infurzati:

 • sentenzi tal-qorti u deċiżjonijiet tal-qorti jew tal-imħallfin kawżi ċivili u kawżi amministrattivi;
 • deċiżjonijiet tal-qorti u deċiżjonijiet jew ordnijiet tal-prosekuturi pubbliċi f’kawżi kriminali relatati mal-irkupru tal-proprjetà;
 • deċiżjonijiet tal-imħallfin jew tal-qorti f’kawżi amministrattivi ta’ ksur relatati mal-irkupru tal-proprjetà;
 • deċiżjonijiet tal-qorti dwar l-approvazzjoni ta’ saldi;
 • deċiżjonijiet minn qrati permanenti ta’ arbitraġġ;
 • deċiżjonijiet minn qrati barranin jew awtoritajiet kompetenti u qrati barranin ta’ arbitraġġ f’każijiet speċifikati fil-leġiżlazzjoni;
 • deċiżjoni tal-qorti dwar l-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet proċedurali – multi;
 • deċiżjonijiet tal-kummissjoni dwar tilwim industrijali;
 • deċiżjonijiet minn awtoritajiet nazzjonali ta’ regolamentazzjoni tas-servizz pubbliku (iktar ’il quddiem imsejħa "ir-regolatur") dwar tilwim jew riżoluzzjoni ta’ argumenti.

Ħlief fejn speċifikat mod ieħor taħt il-leġiżlazzjoni, dawn li ġejjin huma suġġetti wkoll għal proċeduri għall-infurzar tad-deċiżjonijiet tal-qorti:

 • deċiżjonijiet minn istituzzjonijiet u uffiċjali f’każijiet ta’ ksur amministrattiv u ksur tal-liġi fejn speċifikat taħt il-leġiżlazzjoni;
 • atti amministrattivi relatati ma’ pagamenti maħruġa minn awtoritajiet u uffiċjali mogħtija s-setgħa mill-Istat;
 • deċiżjonijiet minn membri tal-professjonijiet legali (nutara, avukati, uffiċjali ġudizzjarji) dwar remunerazzjoni professjonali, remunerazzjoni għal assistenza legali provduta u rimborż ta’ spejjeż relatati ma’ servizzi provduti, u taxxi tal-boll;
 • atti adottati mill-Kunsill, il-Kummissjoni jew il-Bank Ċentrali Ewropew skont l-Artikolu 299 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
 • Atti notarili magħmula taħt il-proċedura stabbilita fid-Diviżjoni D1 tal-Liġi dwar in-Nutara.

Dokument ta’ infurzar huwa:

 • ordni ta’ infurzar maħruġa f’kawżi ċivili jew amministrattivi fuq il-bażi ta’ sentenza tal-qorti jew deċiżjoni mill-qorti jew l-imħallef, jew f’każijiet kriminali fuq il-bażi ta’ sentenza tal-qorti li tapprova ftehim, deċiżjoni minn qorti permanenti ta’ arbitraġġ, deċiżjoni tal-kummissjoni dwar tilwim industrijali, deċiżjoni mir-regolatur fuq tilwim jew riżoluzzjoni ta’ argumenti, deċiżjoni minn qorti barranija jew qorti barranija ta’ arbitraġġ, u atti adottati mill-Kunsill, il-Kummissjoni jew il-Bank Ċentrali Ewropew skont l-Artikolu 299 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;
 • deċiżjoni minn istituzzjonijiet u uffiċjali f’każijiet ta’ ksur amministrattiv u ksur tal-liġi;
 • deċiżjoni minn qorti jew imħallef f’każijiet ta’ ksur amministrattiv;
 • estratt minn deċiżjoni jew ordni ta’ prosekutur pubbliku f’kawżi kriminali relatati mal-irkupru tal-proprjetà;
 • ordni ta’ eżekuzzjoni maħruġa fuq il-bażi ta’ att amministrattiv (Taqsima 539(2)2) tal-Liġi tal-Proċedura Ċivili);
 • deċiżjoni minn imħallef dwar l-infurzar mhux ikkontestat ta’ obbligazzjonijiet, l-infurzar ta’ obbligazzjonijiet taħt proċeduri kawtelatorji, jew il-bejgħ volontarju ta’ proprjetà immobbli taħt irkant permezz ta’ proċess ġudizzjarju;
 • deċiżjoni tal-qorti dwar l-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet proċedurali – multi;
 • kont maħruġ minn nutar, avukat jew uffiċjal ġudizzjarju;
 • Ordni ta’ Infurzar Ewropea maħruġa minn qorti barranija jew awtorità kompetenti skont ir-Regolament (KE) Nru 805/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;
 • ċertifikat maħruġ minn qorti barranija jew awtorità kompetenti skont l-Artikolu 41(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003;
 • ċertifikat maħruġ minn qorti barranija jew awtorità kompetenti skont l-Artikolu 42(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003;
 • ċertifikat maħruġ maħruġ minn qorti inkluż qorti barranija skont l-Artikolu 20(2) tar-Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;
 • ordni ta’ ħlas maħruġa minn qorti li tinkludi qorti barranija skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;
 • deċiżjoni tal-qorti dwar l-awtorizzazzjoni tal-kreditur garantit biex ibigħ il-proprjetà mwiegħda tad-debitur fi proċeduri ta’ protezzjoni legali (Taqsima 37(2) tal-Liġi dwar l-Insolvenza);
 • estratt mid-deċiżjoni maħruġa minn qorti barranija jew awtorità kompetenti skont l-Artikolu 20(1)b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009;
 • estratt mill-istrument awtentiku maħruġ minn qorti barranija jew awtorità kompetenti skont l-Artikolu 48 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009;
 • l-istrument uniformi li jippermetti l-infurzar fl-Istat Membru li rċieva t-talba stabbilit skont il-mudell stabbilit fl-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1189/2011 tat-18 ta’ Novembru 2011;
 • atti notarili ta’ infurzar maħruġa taħt il-proċedura stabbilita fid-Diviżjoni D1 tal-Liġi dwar in-Nutara;
 • ċertifikat maħruġ minn qorti barranija jew awtorità kompetenti skont l-Artikolu 53 jew l-Artikolu 60 tar-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali;
 • estratt minn deċiżjoni minn awtorità kompetenti ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew minn Stat taż-Żona Ekonomika Ewropea dwar l-impożizzjoni ta’ multa amministrattiva li hija relatata ma’ ksur fl-istazzjonar ta’ impjegaturi u li tasal fis-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI);
 • parti A ta’ Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet maħruġa minn qorti li tinkludi qorti barranija skont l-Artikolu 19(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 655/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

3.1 Il-proċedura

Id-deċiżjonijiet ġudizzjarji u barra mill-qorti huma infurzabbli wara d-dħul fis-seħħ tagħhom, ħlief fejn il-leġiżlazzjoni jew sentenzi tal-qorti jipprovdu għall-infurzar immedjat tagħhom. Jekk jiġi stabbilit perjodu ta’ infurzar volontarju rigward l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni tal-qorti u d-deċiżjoni ma tkunx infurzata, il-qorti tfassal ordni ta’ infurzar meta jiskadi t-terminu ta’ infurzar volontarju. L-uffiċjali ġudizzjarji huma intitolati jinstigaw il-proċeduri ta’ infurzar fuq il-bażi ta’ dokument ta’ infurzar.

Ordni ta’ infurzar tinħareġ fuq talba lill-uffiċjal tal-infurzar mill-qorti li tiddeċiedi l-każ dak iż-żmien. Għandha tinħareġ ordni ta’ infurzar għal kull deċiżjoni. Jekk id-deċiżjoni għandha tiġi infurzata f’postijiet differenti, id-deċiżjoni għandha tiġi infurzata immedjatament fi kwalunkwe parti minnha jew jekk id-deċiżjoni ssir favur diversi pretendenti jew kontra diversi konvenuti, il-qorti għandha toħroġ diversi ordnijiet ta’ infurzar fuq it-talba tal-uffiċjal tal-infurzar. Meta toħroġ bosta ordnijiet ta’ infurzar, il-post eżatt tal-infurzar jew il-parti tad-deċiżjoni li għandha tiġi infurzata skont l-ordni ta’ infurzar għandhom ikunu speċifikati f’kull wieħed minn dawn l-ordnijiet ta’ infurzar; u, f’każ ta’ obbligi solidarji, il-konvenut li kontra tiegħu l-infurzar għandu jiġi implimentat skont l-ordni ta’ infurzar ikkonċernata għandu jkun indikat.

Biex jibda l-infurzar ta’ deċiżjoni, l-ordni ta’ infurzar mogħtija lill-uffiċjal tal-infurzar jew lir-rappreżentant awtorizzat tiegħu għandha tiġi sottomessa lil uffiċjal ġudizzjarju flimkien ma’ ittra ta’ applikazzjoni.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Il-Liġi dwar l-Uffiċjali Ġudizzjarji u r-Regolament Nru 202 “Regolament dwar iż-żamma ta’ reġistri ta’ uffiċjali ġudizzjarji” adottat mill-Kabinett tal-Ministri fl-14 ta’ Marzu 2006 jirregolaw il-kwistjonijiet ġenerali relatati mal-attività u ż-żamma ta’ reġistri ta’ uffiċjali ġudizzjarji ġuramentati.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

L-applikazzjoni tal-miżuri ta’ infurzar stabbiliti fil-Liġi tal-Proċedura Ċivili fil-proċedura ta’ infurzar ta’ deċiżjonijiet mill-qorti u deċiżjonijiet minn istituzzjonijiet oħra hija mmirata li tirrestrinġi d-drittijiet tad-debitur bl-intenzjoni li jerġa’ jinkiseb il-bilanċ bejn id-drittijiet tal-persuna, li l-interessi ċivili tagħha jew l-interessi tagħha protetti mil-liġi kienu involuti, u l-obbligu tad-debitur li jikkonforma mad-deċiżjoni tal-qorti (istituzzjoni oħra).

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

L-uffiċjali ġudizzjarji huma intitolati li jieħdu azzjoni ta’ infurzar kontra l-proprjetà mobbli tad-debitur – inkluża kwalunkwe proprjetà depożitata ma’ persuni oħra – u assi intanġibbli, kontra flus dovuti lid-debitur minn persuni oħra (remunerazzjoni għax-xogħol, pagamenti ekwivalenti, dħul ieħor tad-debitur, investimenti f’istituzzjonijiet ta’ kreditu), u kontra proprjetà immobbli.

Ċerti assi speċifikati fil-leġiżlazzjoni u oġġetti li jappartjenu kompletament jew parzjalment lid-debitur mhumiex suġġetti għal azzjoni ta’ infurzar taħt ordnijiet ta’ infurzar (pereżempju apparat u tagħmir tad-dar, ħwejjeġ, ikel, kotba, strumenti u għodda meħtieġa mid-debitur għax-xogħol ta’ kuljum tiegħu li jipprovdi l-mezzi meħtieġa għas-sussistenza eċċ.).

L-oġġetti li ġejjin li jappartjenu kompletament jew parzjalment lid-debitur mhumiex suġġetti għal azzjoni ta’ infurzar taħt ordnijiet ta’ infurzar:

 • apparat u tagħmir tad-dar, ħwejjeġ meħtieġa mid-debitur, il-membri tal-familja tiegħu u persuni dipendenti fuqu:
  • ħwejjeġ, żraben u ħwejjeġ ta’ taħt meħtieġa għall-użu ta’ kuljum;
  • aċċessorji tal-friex, lbies tas-sodda u xugamani;
  • utensili tal-kċina u oġġetti tal-mejda meħtieġa għall-użu ta’ kuljum;
  • għamara – sodda waħda u siġġu wieħed għal kull persuna, kif ukoll mejda waħda u gwardarobba waħda għal kull familja;
  • l-aċċessorji kollha għat-tfal.
 • Oġġetti tal-ikel fid-dar fl-ammont meħtieġ għall-manteniment tad-debitur u tal-membri tal-familja tiegħu għal perjodu ta’ tliet xhur;
 • flus fl-ammont tal-paga minima ta’ kull xahar għad-debitur, kull membru tal-familja tiegħu u l-persuni dipendenti fuq id-debitur, iżda f’każijiet rigward l-irkupru ta’ manteniment għall-appoġġ ta’ tfal minorenni jew għall-benefiċċju tal-Amministrazzjoni tal-Fond ta’ Garanzija ta’ Manteniment - flus fl-ammont ta’ 50 fil-mija tal-paga minima fix-xahar għad-debitur, kull membru tal-familja tiegħu u l-persuni dipendenti fuq id-debitur;
 • baqra jew mogħża waħda u majjal wieħed għal kull familja, u għalf fl-ammont meħtieġ sakemm jinħasad għalf ġdid jew sakemm il-bhejjem jittieħdu għall-mergħa;
 • karburant meħtieġ biex jitħejja l-ikel għall-familja u għat-tisħin tal-post li jgħixu fih waqt l-istaġun tat-tisħin;
 • kotba, strumenti u għodda meħtieġa għad-debitur fil-ħidma ta’ kuljum tiegħu li tipprovdi l-mezzi meħtieġa għas-sussistenza;
 • stokk agrikolu, jiġifieri għodda agrikola, makkinarju, bhejjem u żerriegħa meħtieġa għar-razzett, flimkien mal-ammont ta’ għalf meħtieġ għall-manteniment tal-bhejjem tar-razzett rilevanti sakemm isir ħsad ġdid. L-istruzzjonijiet mill-Ministru tal-Agrikoltura jiddeterminaw l-għodda agrikola, l-ammont ta’ bhejjem u l-ammont ta’ għalf li għandhom jitqiesu bħala meħtieġa;
 • proprjetà mobbli li skont il-Liġi Ċivili hija rikonoxxuta bħala aċċessorju għal proprjetà immobbli - separatament minn tali proprjetà immobbli;
 • djar ta’ qima u oġġetti ta’ ritwali.

Bl-istess mod, l-azzjoni ta’ infurzar ma tistax tittieħed fuq:

 • ħlas dovut għal sensja, benefiċċju tal-funeral, benefiċċju ta’ somma f’daqqa lill-konjuġi superstiti, benefiċċji soċjali tal-Istat, appoġġ mill-Istat lil tfal li għandhom il-marda tas-coeliac, pensjoni tas-superstiti u provvediment għas-superstiti;
 • kumpens għal tkagħbir bl-użu ta’ għodda li jappartjenu lil impjegat u kumpens ieħor skont il-liġijiet u r-regolamenti li jirregolaw ir-relazzjonijiet legali tal-impjieg;
 • ammonti li għandhom jitħallsu lil impjegat b’konnessjoni ma’ vjaġġi uffiċjali, trasferiment u assenjazzjoni biex jaħdmu f’żona oħra popolata;
 • benefiċċji ta’ assistenza soċjali;
 • manteniment tat-tfal fl-ammont ta’ manteniment minimu tat-tfal stipulat mill-Kabinett li fuq il-bażi ta’ deċiżjoni tal-qorti jew deċiżjoni meħuda mill-Amministrazzjoni tal-Fond ta’ Garanzija ta’ Manteniment għandha titħallas minn wieħed mill-ġenituri, kif ukoll manteniment tat-tfal li għandu jitħallas minn l-Amministrazzjoni tal-Fond ta’ Garanzija ta’ Manteniment.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Meta tittieħed azzjoni ta’ infurzar kontra l-assi mobbli, il-proprjetà immobbli jew id-dħul ta’ debitur, id-debitur ma jibqax intitolat li jiddisponi minnhom liberament.

Meta l-ħtiġijiet jew l-ordnijiet tal-uffiċjal ġudizzjarju ma jitħarsux, l-uffiċjal ġudizzjarju jħejji att u jippreżentah lill-qorti għal deċiżjoni dwar ir-responsabbiltà. Il-qorti tista’ timponi multa fuq il-partijiet ħatja – sa EUR 360 fil-każ ta’ persuna fiżika, jew sa EUR 750 fil-każ ta’ uffiċjal. Jista’ jiġi sottomess ilment anċillari dwar id-deċiżjoni tal-qorti.

F’ċerti kategoriji ta’ każijiet, sanzjonijiet speċifiċi jistgħu jiġu stabbiliti għan-nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti tal-uffiċjal ġudizzjarju.

Jekk l-uffiċjal ġudizzjarju jsib xi reżistenza meta jieħu azzjoni ta’ infurzar, il-pulizija jistgħu jissejħu biex jassistu.

Jekk id-debitur ma jidhirx quddiem uffiċjal ġudizzjarju f’konformità ma’ ċitazzjoni, jew jirrifjuta li joffri spjegazzjonijiet jew informazzjoni legalment meħtieġa, l-uffiċjal ġudizzjarju huwa intitolat li jieħu l-kwistjoni quddiem il-qorti għal deċiżjoni dwar ir-responsabbiltà ta’ din il-persuna. Il-qorti tista’ tadotta deċiżjoni biex tordna lid-debitur jidher, u biex timponi multa: sa EUR 80 fil-każ ta’ persuna fiżika, jew sa EUR 360 fil-każ ta’ uffiċjal. jitressaq ilment anċillari dwar id-deċiżjoni tal-qorti.

Jekk jirriżulta li debitur intenzjonalment ipprovda informazzjoni falza, l-uffiċjal ġudizzjarju għandu jibgħat applikazzjoni lill-prosekutur pubbliku.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Dokument ta’ infurzar jista’ jiġi sottomess għall-infurzar fi żmien 10 snin mid-dħul fis-seħħ ta’ deċiżjoni tal-qorti jew tal-imħallef sakemm ma jkunux speċifikati perjodi oħra fl-atti regolatorji. Jekk sentenza tal-qorti timponi pagament bin-nifs, id-dokument ta’ infurzar jibqa’ fis-seħħ għall-perjodu kollu li matulu l-pagamenti jkunu dovuti u l-perjodu ta’ 10 snin jibda mid-data finali ta’ kull pagament.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Il-proċedura ta’ infurzar tinbeda fuq il-bażi ta’ ordni ta’ infurzar valida maħruġa mill-qorti jew istituzzjoni oħra. Il-persuna obbligata bi dmir skont deċiżjoni mill-qorti jew minn istituzzjoni oħra tista’ tappella (tikkontesta) din id-deċiżjoni skont il-proċedura ġenerali stabbilita fl-atti regolatorji għal appell (kontestazzjoni) ta’ deċiżjonijiet tal-qrati jew istituzzjonijiet oħra.

Fuq applikazzjoni minn parti fil-każ u b’kunsiderazzjoni tal-istat proprjetarju jew ċirkostanzi oħra tal-partijiet involuti, il-qorti responsabbli biex tiddeċiedi każ partikolari tkun intitolata li tadotta deċiżjoni biex tipposponi l-infurzar tad-deċiżjoni, biex taqsam l-infurzar f’pagamenti, jew biex temenda l-forma jew il-proċedura li biha tiġi infurzata d-deċiżjoni. Lment anċillari li jirrigwarda deċiżjoni tal-qorti li tipposponi l-infurzar ta’ deċiżjoni, taqsam l-infurzar tad-deċiżjoni f’pagamenti parzjali jew temenda l-forma jew il-proċedura li biha tiġi infurzata jista’ jitressaq quddiem qorti superjuri fi żmien 10 ijiem. Meta ċ-ċirkostanzi jfixklu jew jipprevjenu l-infurzar ta’ sentenza tal-qorti, l-uffiċjal ġudizzjarju huwa intitolat ukoll li jissottometti lill-qorti responsabbli għas-sentenza proposta biex tipposponi l-infurzar ta’ deċiżjoni, biex taqsam l-infurzar tad-deċiżjoni f’pagamenti parzjali jew biex temenda l-forma jew il-proċedura li permezz tagħha tiġi infurzata.

L-uffiċjal ġudizzjarju jista’ jipposponi l-infurzar fuq il-bażi ta’ applikazzjoni minn uffiċjal tal-infurzar jew deċiżjoni mill-qorti jew imħallef biex tipposponi azzjoni ta’ infurzar jew tissospendi l-bejgħ ta’ proprjetà, jew deċiżjoni tal-qorti li tipposponi infurzar jew taqsam l-infurzar tad-deċiżjoni f’pagamenti.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Billi jissottometti lment motivat, kreditur jew debitur jista’ jappella l-azzjonijiet ta’ uffiċjal ġudizzjarju fl-eżekuzzjoni ta’ sentenza jew ir-rifjut tal-uffiċjal ġudizzjarju li jwettaq dawk l-azzjonijiet, ħlief rigward irkant invalidu, lill-qorti distrettwali (tal-belt) skont il-post uffiċjali tal-ħatra tal-uffiċjal ġudizzjarju fi żmien 10 ijiem mill-jum li fih jittieħdu l-azzjonijiet appellati jew meta l-kwerelant, li ma ġiex notifikat dwar il-ħin u l-post tal-azzjonijiet li għandhom jittieħdu, jiġi infurmat b’dawn l-azzjonijiet.

L-ilment għandu jiġi eżaminat f’seduta tal-qorti fi żmien 15-il jum. Id-debitur u l-kreditur, kif ukoll l-uffiċjal ġudizzjarju, għandhom jiġu notifikati dwar is-seduta tal-qorti. Jekk dawn il-persuni ma jattendux, dan m’għandux ikun ta’ ostakolu għall-eżami inkwistjoni.

Fuq il-bażi ta’ talba motivata mill-persuna li tressaq ilment, mħallef jista’ jieħu deċiżjoni dwar is-sospensjoni tal-attivitajiet ta’ infurzar, il-projbizzjoni ta’ trasferiment ta’ flus lil uffiċjal ġudizzjarju jew kreditur jew debitur jew is-sospensjoni tal-bejgħ ta’ proprjetà. Id-deċiżjoni għandha tiġi implimentata malli tittieħed.

Jista’ jitressaq ilment anċillari dwar id-deċiżjoni tal-qorti.

Links

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.tm.gov.lv/ - sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.lzti.lv/ - Kunsill tal-Uffiċjali Ġudizzjarji Ġuramentati Latvjani

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.tiesas.lv/ - portal tal-qrati Latvjani

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 16/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Lussemburgu

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

Jekk debitur jonqos milli jikkonforma b’mod volontarju ma’ sentenza, ir-rikorrent jista’ jinforza l-konformità. Din hija l-eżekuzzjoni obbligatorja.

Sabiex sentenza tkun tista’ tiġi eżegwita, hija trid tinkludi klawżola ta’ eżekuzzjoni u trid tkun ġiet ikkomunikata jew innotifikata kif xieraq.

Is-saħħa eżekutorja tas-sentenza tiġi sospiża għal tmint’ijiem, li jibdew jgħoddu mid-data tas-sentenza u/jew permezz ta’ mezz effettiv ta’ oppożizzjoni, ħlief jekk id-deċiżjoni tista’ tiġi eżegwita b’mod provviżorju.

L-eżekuzzjoni obbligatorja ġeneralment tintuża sabiex jiġu rkuprati l-flus, iżda tista’ tiġi applikata sabiex jiġi eżegwit it-twettiq ta’ att.

Fil-każ ta’ persuna ordnata tħallas somma flus, it-talba tiġi eżegwita kontra l-assi tad-debitur u tissejjaħ mandat ta’ sekwestru.

Madankollu, hemm miżuri ta’ eżekuzzjoni oħrajn li huma aktar speċifiċi: mandat ta’ sekwestru, sekwestru tal-għelejjel, mandat ta’ sekwestru tal-introjtu, mandat ta’ qbid ta’ proprjetà immobbli, sekwestru, mandat ta’ sekwestru minn barra l-pajjiż (debitur ma jkunx domiċiljat fil-pajjiż tal-kreditur), mandat fuq oġġetti miżmuma minn terzi, mandat ta’ sekwestru tal-qligħ, mandat ta’ qbid ta’ bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni, mandat ta’ sekwestru fuq inġenji tal-ajru u (saisie-description) fil-kuntest tal-protezzjoni tad-drittijiet intellettwali.

L-aktar mandati ta’ sekwestru użati fil-Lussemburgu huma l-mandat ta’ sekwestru u l-mandat ta’ sekwestru eżekuttiv.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

L-uffiċjali ġudizzjarji għandhom il-kapaċità unika li jeżegwixxu sentenzi li jkunu ġew iddikjarati eżekuttivi minn qorti tal-Lussemburgu skont il-liġi tal-Lussemburgu jew minn qorti ta’ Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea skont il-leġiżlazzjoni tal-UE f’materji ċivili jew kummerċjali, ftehimiet li jirriżultaw minn medjazzjoni f’materji ċivili u kummerċjali li huma eżekuttivi u strumenti jew drittijiet eżegwibbli oħrajn.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

 • Is-sentenzi mogħtija u l-istrumenti mfassla fil-Gran Dukat

Dawn għandhom ikunu eżegwibbli fil-Gran Dukat mingħajr ebda ħtieġa għal approvazzjoni uffiċjali jew ittra ta’ pareatis, anki jekk ikunu qegħdin jiġu eżegwiti barra l-ġuriżdizzjoni tal-qorti li tkun tat is-sentenza jew barra t-territorju fejn tfasslu l-istrumenti.

Il-konsenja tal-istrument jew tas-sentenza lill-uffiċjal ġudizzjarju għandha tikkostitwixxi awtorizzazzjoni għall-eżekuzzjonijiet kollha għajr għall-mandat ta’ qbid ta’ proprjetà immobbli u l-priġunerija, li jenħtieġ awtorizzazzjoni speċjali għalihom.

 • Deċiżjonijiet barranin li huma soġġetti għal trattat jew leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tirrikjedi proċedura ta’ exequatur

Is-sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali mogħtija fi Stat barrani eżegwibbli f’dak l-Istat u li, skont it-termini ta’

-           il-Konvenzjoni ta’ Brussell tas-27 ta’ Settembru 1968 dwar il-ġuriżdizzjoni u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali, kif emendata mill-konvenzjonijiet tal-adeżjoni ta’ Stati Membri ġodda għal dik il-konvenzjoni,

-           il-Konvenzjoni ta’ Lugano tas-16 ta’ Settembru 1988 dwar il-ġuriżdizzjoni u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali,

-           il-Konvenzjoni tad-29 ta’ Lulju 1971 bejn il-Gran Dukat tal-Lussemburgu u r-Repubblika tal-Awstrija dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali,

-           it-Trattat tal-24 ta’ Novembru 1961 bejn il-Belġju, in-Netherlands u l-Lussemburgu dwar il-ġuriżdizzjoni, il-falliment u l-validità u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi, deċiżjonijiet ta’ arbitraġġ u strumenti awtentiċi, sakemm ikun fis-seħħ,

-           jew il-Konvenzjoni tal-Aja tat-2 ta’ Ottubru 1973 dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet relatati mal-obbligi ta’ manteniment,

jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex ikunu rikonoxxuti u eżegwiti fil-Lussemburgu, għandhom isiru eżekutorji fil-forom stabbiliti fl-Artikoli 680 sa 685 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili l-Ġdid (Nouveau code de procedure civile).

Is-sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali mogħtija fi Stat Membru tal-UE li huma eżegwibbli f’dak l-Istat Membru u li, skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġuriżdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali, jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex jiġu rikonoxxuti u eżegwiti fil-Lussemburgu, għandhom isiru eżegwibbli kif stabbilit f’dak ir-regolament.

Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 dwar il-ġuriżdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, magħruf bħala r-"Regolament Brussell I riformulat", ħassar ir-Regolament (KE) Nru 44/2001. Madankollu, ir-Regolament (KE) Nru 44/2001 ikompli japplika għad-deċiżjonijiet mogħtija fl-azzjonijiet legali mressqa, fl-istrumenti awtentiċi mfasslin jew irreġistrati b’mod formali u t-tranżazzjonijiet legali approvati jew konklużi qabel l-10 ta’ Jannar 2015 li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dak ir-regolament.

Is-sentenzi f’materji ċivili mogħtija fi Stat Membru tal-UE li huma eżegwibbli f’dak l-Istat Membru u li, skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 650/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet u l-aċċettazzjoni u l-eżekuzzjoni ta’ strumenti awtentiċi fil-qasam tas-suċċessjonijiet u dwar il-ħolqien ta’ Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni, jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex jiġu rikonoxxuti u eżegwiti fil-Lussemburgu, għandhom isiru eżegwibbli kif stabbilit f’dak ir-Regolament.

Id-deċiżjonijiet mogħtija fi Stat Membru mhux marbut bil-Protokoll tal-Aja dwar il-Liġi Applikabbli għall-Obbligi ta’ Manteniment konklużi fit-23 ta’ Novembru 2007 fis-sens tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu IV tar-Regolament (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji relatati ma’ obbligi ta’ manteniment li jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex jiġu rikonoxxuti u eżegwiti fil-Lussemburgu, għandhom isiru eżegwibbli kif stabbilit f’dak ir-Regolament.

 • Deċiżjonijiet barranin soġġetti għal leġiżlazzjoni tal-UE li tabolixxi l-exequatur

Fit-12 ta’ Diċembru 2012, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 dwar il-ġuriżdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, magħruf bħala r-”Regolament Brussell I riformulat”. Skont l-Artikolu 36 ta’ dak ir-Regolament, sentenza mogħtija fi Stat Membru għandha tiġi rikonoxxuta fl-Istati Membri l-oħrajn bi kwalunkwe proċedura speċjali li tkun meħtieġa (abolizzjoni tal-exequatur). Dan ir-Regolament applika fl-Istati Membri kollha tal-UE mill-10 ta’ Jannar 2015 skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak ir-Regolament.

Id-deċiżjonijiet mogħtija fi Stat Membru li huwa marbut bil-Protokoll tal-Aja dwar il-Liġi Applikabbli għall-Obbligi ta’ Manteniment konklużi fit-23 ta’ Novembru 2007 fis-sens tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu IV tar-Regolament (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji relatati ma’ obbligi ta’ manteniment għandhom jiġu rikonoxxuti fil-Lussemburgu mingħajr ma tkun meħtieġa xi proċedura speċjali u mingħajr ebda possibbiltà li ssir oppożizzjoni għar-rikonoxximent.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Ma għandu jsir ebda mandat ta’ sekwestru ta’ proprjetà mobbli jew immobbli sakemm ma jkunx hemm titolu eżekuttiv maħruġ skont il-liġi tal-Lussemburgu u għal talba dovuta u ċerta; jekk id-dejn dovut ma jkunx somma ta’ flus, huwa għandu jiġi diferit, wara l-mandat ta’ sekwestru, għall-proċedimenti sussegwenti kollha, sakemm ikun ġie vvalutat.

Is-sentenzi li jirrikjedu rilaxx, tħassir ta’ reġistrazzjoni ta’ ipoteka, pagament jew xi ħaġa oħra li ssir minn parti terza jew f’isimha, għandhom ikunu jistgħu jiġu eżegwiti biss mill-partijiet terzi jew kontrihom, anki wara li jkunu skadew il-perjodi ta’ oppożizzjoni jew appell, abbażi ta’ ċertifikazzjoni mill-avukat tar-rikorrent, li tagħti d-data li fiha ġiet innotifikata s-sentenza fid-dar tal-parti li s-sentenza ngħatat kontriha, u abbażi ta’ ċertifikazzjoni mill-uffiċjal ġudizzjarju li ma hemm ebda oppożizzjoni jew appell kontra s-sentenza.

Jekk iċ-ċertifikat juri li ma hemm ebda oppożizzjoni jew appell, ir-riċevituri, il-kustodji u kwalunkwe persuna oħra għandhom jintrabtu li jikkonformaw mas-sentenza.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

 • Beni eliġibbli għal mandat ta’ sekwestru

Huma biss il-beni mobbli jew immobbli li huma proprjetà tad-debitur li huma eliġibbli għal mandat ta’ sekwestru, mhux il-beni li jappartjenu lil parti terza. Madankollu, ftit li xejn huwa importanti fil-pussess ta’ min ikunu l-beni tad-debitur fil-mument tal-mandat ta’ sekwestru, għalhekk, huwa possibbli li l-beni jiġu ssekwestrati fil-bini ta’ parti terza.

 • Beni mhux eliġibbli għal mandat ta’ sekwestru

L-Artikolu 728 tal-Kodiċi l-Ġdid tal-Proċedura Ċivili jiddikjara li, minbarra l-oġġetti ddikjarati li huma ineliġibbli għal mandat ta’ qbid skont liġijiet speċifiċi, il-beni li ġejjin ma jistgħux jinqabdu:

 • oġġetti li l-liġi tal-Lussemburgu tiddikjara bħala immobbli skont l-iskop tagħhom;
 • proprjetà mobbli, bħal pereżempju post fejn torqod, ħwejjeġ, għamara fejn iżżomm il-ħwejjeġ, magna tal-ħasil u mwejjed u siġġijiet sabiex il-membri tal-familja jkunu jistgħu jieklu ikla flimkien.

Dawn l-oġġetti ma jistgħux jinqabdu, irrispettivament mill-kapaċità tal-kreditur, anki jekk dan ikun l-Istat, bl-eċċezzjoni ta’ ċerti djun esklussivament elenkati fil-liġi.

Sabiex jiġi evitat li l-kreditur jissekwestra l-mezzi ta’ sussistenza kollha tad-debitur, regolament Gran-Dukali jistabbilixxi r-rati għaċ-ċessjoni u l-mandat ta’ sekwestru tas-salarji, il-pensjonijiet u l-annwalitajiet. Il-liġi organizzat il-mandat ta’ sekwestru ta’ introjtu regolari protett (salarji, annwalitajiet, pensjonijiet). Dawn it-tipi ta’ introjtu regolari ma jistgħux jiġu ssekwestrati kompletament, iżda biss sa ċertu limitu, li jiġi ddeterminat skont il-parentesi ffissati minn regolament Gran-Dukali. Id-debituri għalhekk għandhom introjtu minimu għall-għajxien.

 • Delimitazzjoni

Id-delimitazzjoni għandha l-għan li tipproteġi lill-persuna li jkollha l-oġġetti sekwestrati kontra l-konsegwenzi tan-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-assi tagħha fl-intier tagħhom.

Hija tippermetti lill-imħallef jillimita l-ammonti ssekwestrati.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Mill-mument li l-beni jinqabdu, id-debitur jitlef id-dritt li jiddisponi minnhom. Madankollu, il-mandat ta’ ta’ qbid ma joħloq ebda dritt ta’ xiri preferenzjali għall-kreditur li jordna l-qbid. L-iskwalifika tad-debitur tfisser li huwa ma jkunx jista’ jbigħ, jittrasferixxi jew joħroġ ipoteka fuq il-beni maqbuda. Il-beni jistgħu jiġu maqbuda fuq il-post. Madankollu, id-debitur jibqa’ sid il-beni sakemm issir is-subbasta mingħajr ma jkunu neċessarjament fil-pussess tiegħu. Is-sitwazzjoni ma tinbidilx f’termini prattiċi, iżda pjuttost f’termini legali.

Jekk din l-iskwalifika tinkiser, il-miżuri meħuda mill-persuna li nqabdula l-oġġetti ma jkunux vinkolanti fuq il-kreditur li jitlob il-qbid.

Jekk dan ikun il-każ, l-iskwalifika tkun relattiva biss, fis-sens li tapplika biss għall-benefiċċju tal-kreditur li jordna l-qbid. Il-kredituri l-oħrajn xorta jridu jittolleraw il-fluttwazzjonijiet fl-assi tad-debitur. Madankollu, huwa sempliċi għalihom li jikkondividu l-mandat ta’ qbid li diġà jkun intlaħaq qbil dwaru.

L-iskwalifika hija l-ewwel fażi fil-proċess tal-bejgħ tal-assi. Il-beni jitpoġġew taħt il-kontroll tal-qorti. Għalhekk, il-mandat ta’ qbid eżekuttiv għandu rwol kawtelatorju fl-ewwel istanza.

Fir-rigward ta’ sekwestru, irid jiġi speċifikat li din il-forma ta’ mandat ta’ sekwestru tneħħi l-kontroll kollu minn fuq id-dejn kollu ssekwestrat, irrispettivament mill-valur tiegħu. Madankollu, il-parti terza bl-oġġetti ssekwestrati tista’ tpoġġi ammont suffiċjenti f’depożitu (delimitazzjoni).

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

L-istrumenti eżegwibbli maħruġa skont il-liġi tal-Lussemburgu ma jiskadux u ma jintilfux minħabba l-mogħdija taż-żmien.

L-awtorizzazzjonijiet mill-President tal-qorti tal-kummerċ sabiex jitwettqu l-mandati ta’ sekwestru jew ta’ qbid kawtelatorji jiskadu jekk il-miżura kawtelatorja ma titteħidx fil-perjodu ta’ żmien stipulat fil-mandat.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Mandat maħruġ mill-imħallef li jippresiedi qorti kummerċjali, li tawtorizza mandat ta’ sekwestru jew ta’ qbid kawtelatorju, hija soġġetta għal oppożizzjoni jew appell.

Fi kwistjonijiet ta’ mandat ta’ sekwestru, id-debitur jista’ jiftaħ kawża minħabba nuqqas ta’ eżekuzzjoni (action en difficulté d’exécution) jew jopponi l-bejgħ tal-oġġetti ssekwestrati.

Il-partijiet terzi jistgħu wkoll jipprovokaw inċident, jiġifieri oppożizzjoni għall-bejgħ tal-oġġetti ssekwestrati jew maqbuda, b’talba għal devjazzjoni ta’ dawn l-oġġetti sabiex jibbenifikaw minnhom huma.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Skont l-Artikolu 590 tal-Kodiċi Ġdid tal-Proċedura Ċivili, debitur jista’ jimblokka eżekuzzjoni provviżorja jekk tkun ġiet ordnata f’każ għajr għal dawk previsti mil-liġi. Għaldaqstant, id-debitur jista’ japplika mal-qorti tal-appell għal projbizzjoni ta’ eżekuzzjoni provviżorja. Dan japplika biss f’materji ċivili u huwa eskluż f’materji kummerċjali mill-Artikolu 647 tal-Kodiċi Kummerċjali (Code de commerce).

Il-paragrafu 2 tal-Artikolu 703 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili l-Ġdid jistabbilixxi l-proċedura għad-delimitazzjoni. Id-delimitazzjoni għandha l-għan li tipproteġi lill-persuna li jkollha l-oġġetti sekwestrati kontra l-konsegwenzi tan-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-assi tagħha fl-intier tagħhom. Hija tippermetti lill-imħallef jillimita l-ammonti ssekwestrati.

Sabiex jiġi evitat li l-kreditur jissekwestra l-mezzi ta’ sussistenza kollha tad-debitur, regolament Gran-Dukali jistabbilixxi r-rati għaċ-ċessjoni u l-mandat ta’ sekwestru tas-salarji, il-pensjonijiet u l-annwalitajiet. Il-liġi organizzat il-mandat ta’ sekwestru ta’ introjtu regolari protett (salarji, annwalitajiet, pensjonijiet). Dawn it-tipi ta’ introjtu regolari ma jistgħux jiġu ssekwestrati kompletament, iżda biss sa ċertu limitu, li jiġi ddeterminat skont il-parentesi ffissati minn regolament Gran-Dukali. Id-debituri għalhekk għandhom introjtu minimu għall-għajxien.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.legilux.lu

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 21/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Ungerija

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

L-infurzar huwa proċedura ta’ natura ċivili li permezz tagħha l-Istat jeżerċita l-issodisfar tal-obbligi inklużi fil-qorti u deċiżjonijiet tan-nutar u dokumenti oħra ddefiniti mil-liġi bl-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ koerċizzjoni.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

L-infurzar huwa ordnat u eżegwit mill-qorti, in-nutar pubbliku, jew korpi oħrajn u persuni, b’mod partikolari l-entitajiet li ġejjin:

a) l-uffiċjal ġudizzjarju tal-qorti indipendenti,

b) l-uffiċjal ġudizzjarju tal-qorti reġjonali,

c) l-uffiċjal ġudizzjarju deputat tal-qorti indipendenti,

d) l-uffiċjal ġudizzjarju deputat tal-qorti reġjonali,

e) l-uffiċjal ġudizzjarju kandidat.

Il-proċedura tal-uffiċjal ġudizzjarju — bħala proċedura ċivili mhux kontenzjuża — hija identika għal dik tal-qorti.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

Ordni ta’ infurzar tista’ tinħareġ jekk id-deċiżjoni eżegwibbli fiha obbligu (penali), hija finali jew ġiet ordnata l-eżekuzzjoni interim tagħha, u l-iskadenza għall-eżekuzzjoni għaddiet.  Abbażi ta’ saldu approvat mill-qorti, ordni ta’ infurzar tista’ tinħareġ anke jekk ġie ppreżentat appell kontra digriet ta’ approvazzjoni. Din id-dispożizzjoni tapplika wkoll għal ftehimiet approvati minn nutar pubbliku bl-istess effett ta’ soluzzjoni bil-qorti. Ordni ta’ infurzar tista’ wkoll tinħareġ fuq il-bażi ta’ sentenza mogħtija fi proċedura skont ir-Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, anke jekk ġie ppreżentat appell kontra s-sentenza. Ordni ta’ infurzar ma tistax tinħareġ fuq il-bażi ta’ ordni għal pagament, jekk il-klawżola li tagħmilha finali tiddikjara li l-infurzar mhux permess dwar is-suġġett tat-talba.

Regola speċjali tapplika għall-irkupru ta’ manteniment, fejn l-infurzar jista’ jiġi awtorizzat għal ammonti li kienu skadew b’aktar minn sitt xhur jekk il-parti li qed tfittex l-infurzar tqis li huwa probabbli li l-manteniment dovut huwa imputabbli għal aġir malizzjuż tad-debitur jew tiġi provduta raġuni solida għan-nuqqas biex tkun validata t-talba. Meta jiġu infurzati deċiżjonijiet barranin, il-qorti teżamina wkoll jekk l-infurzar huwiex permess b’liġi, b’konvenzjoni internazzjonali, b’reċiproċità, jew bl-leġiżlazzjoni tal-UE.

3.1 Il-proċedura

L-infurzar jista’ jiġi ordnat permezz ta’ ordni ta’ infurzar. F’ċerti każijiet, din mhijiex deċiżjoni formali (iżda minflok tieħu l-forma ta’ karta tal-infurzar jew klawżola tal-infurzar); f’każijiet oħra, jieħu l-forma ta’ ordni. Il-Qorti jew in-nutar pubbliku joħroġ l-ordni ta’ infurzar fuq talba tal-parti li tkun qed titlob l-infurzar. L-applikazzjoni għall-infurzar tiġi sottomessa bl-għadd meħtieġ ta’ kopji bl-użu tal-formola tal-ordni ta’ infurzar. Fi proċeduri li jirrigwardaw ordnijiet għal pagament, l-applikazzjoni tista’ tiġi sottomessa wkoll elettronikament. B’mod ġenerali, l-applikazzjoni għandha tiġi sottomessa lill-qorti jew lin-nutar pubbliku fil-proċedura fl-ewwel istanza. Madankollu, f’ċerti każijiet l-Att LIII tal-1994 dwar l-Infurzar Ġudizzjarju (“l-Att dwar l-Infurzar Ġudizzjarju”) jistabbilixxi regoli oħra dwar il-ġurisdizzjoni, eż. għal deċiżjonijiet barranin, jista’ jiġi ordnat infurzar mill-qorti distrettwali fis-sede tal-qorti reġjonali b’kompetenza skont il-post tar-residenza tad-debitur jew il-post prinċipali tan-negozju jew, fin-nuqqas ta’ dan, fil-post tal-assi soġġett għall-infurzar. F’Budapest dan huwa l-Qorti Ċentrali tad-Distrett ta’ Budapest (Budai Központi Kerületi Bíróság).

L-applikazzjoni għal infurzar għandha tinkludi informazzjoni dwar il-partijiet, id-deċiżjoni eżegwibbli, it-talba li għandha tiġi infurzata, u kemm jista’ jkun informazzjoni dwar l-assi tad-debitur li jistgħu jkunu soġġetti għall-infurzar.

Il-qorti jew in-nutar pubbliku minnufih — sa mhux aktar minn 15-il ġurnata wara l-wasla — jeżamina l-applikazzjoni sabiex jistabbilixxi jekk il-każ għandux jiġi riferit, miċħud mingħajr ma jiġu eżaminati l-merti, jew (bl-eċċezzjoni ta’ partijiet b’rappreżentanti legali) ritornati b’talba minħabba informazzjoni nieqsa; il-miżuri meħtieġa mbagħad għandhom jiġu implimentati. Ser tittieħed deċiżjoni fi żmien 15-il ġurnata mill-wasla tagħha jew, jekk l-informazzjoni nieqsa ġiet mitluba, fi żmien 15-il ġurnata minn meta tiġi sottomessa l-informazzjoni. Jekk l-applikazzjoni hija ġġustifikata, se tinħareġ l-ordni ta’ infurzar; jekk le, l-infurzar jiġi miċħud.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Ara l-punt 2.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

Miżuri ta’ koerċizzjoni jillimitaw id-drittijiet personali u finanzjarji tad-debitur. Miżuri finanzjarji jistgħu jiġu applikati mill-qorti u mill-uffiċjal ġudizzjarju tal-qorti; miżuri kontra l-persuna jistgħu jiġu applikati mill-pulizija fuq il-bażi ta’ miżura tal-qorti jew uffiċjal ġudizzjarju tal-qorti. Dawn li ġejjin huma miżuri ta’ koerċizzjoni finanzjarji l-aktar importanti:

 • ordni ta' sekwestru ta’ pagi u emolumenti oħra,
 • il-qbid u l-bejgħ ta’ beni mobbli,
 • il-qbid ta’ fondi ġestiti minn istituzzjoni finanzjarja u l-imblukkar ta’ kontijiet bankarji,
 • il-qbid tat-talbiet tad-debitur kontra terzi persuni,
 • il-qbid u l-bejgħ ta’ beni immobbli,
 • l-impożizzjoni ta’ penali u multi.

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

Dawn li ġejjin jistgħu jkunu soġġetti għall-infurzar:

 • il-pagi, il-pensjonijiet, jew emolumenti oħra tad-debitur (għalkemm ċerti eżenzjonijiet japplikaw għal dawn),
 • fondi ġestiti minn istituzzjoni finanzjarja (il-liġi tipprovdi eżenzjoni minn infurzar lil persuni fiżiċi sa ċertu ammont),
 • beni mobbli (madankollu, prodotti essenzjali li huma eżentati mill-infurzar skont il-liġi ma jistgħux jiġu sekwestrati, eż. oġġetti essenzjali ta’ ħwejjeġ, għamara għall-għadd ta’ persuni fl-unità domestika tad-debitur, medikament meħtieġ għall-mard tad-debitur, eċċ.),
 • it-talbiet tad-debitur kontra terzi persuni jew l-ishma tan-negozju tad-debitur,
 • ben immobbli, ikun xi jkun it-tip tiegħu, l-użu, id-drittijiet jew l-interess ta’ garanzija, u l-fatti rreġistrati fir-reġistru tal-artijiet (madankollu, ben immobbli li ma jistax jitqies li jifforma parti mill-assi tad-debitur matul proċedimenti ta’ likwidazzjoni li huma eżenti mill-infurzar).

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Miżuri ta’ infurzar fundamentalment jirrestrinġu d-dritt tad-debitur biex jiddisponi mill-assi tiegħu.

Meta ben mobbli jew kont tal-bank huwa soġġett għall-infurzar, id-dritt tad-debitur biex jiddisponi mill-assi jiġi tterminat. Jekk ben mobbli sekwestrat hu maqbud, jitneħħa wkoll mill-pussess tad-debitur. Jekk ben immobbli jiġi maqbud, id-debitur jista’ jiddisponi minnu u jbiegħ il-proprjetà, għalkemm jibqa' soġġett għad-dritt ta’ infurzar.

Jekk id-debitur jew kwalunkwe persuna oħra preżenti turi reżistenza fiżika waqt it-twettiq ta’ azzjoni ta’ infurzar, l-uffiċjal ġudizzjarju jirrikorri għand il-pulizija, li jistgħu jagħmlu użu minn miżuri ta’ koerċizzjoni kontra l-persuna sabiex titwaqqaf ir-reżistenza.

Kwalunkwe persuna li xxekkel b’mod attiv il-proċedimenti tal-uffiċjal ġudizzjarju (bil-forza) tista’ tinżamm kriminalment responsabbli. Huwa wkoll reat li tneħħi oġġett sekwestrat jew tneħħi s-siġill applikat fil-kors tal-infurzar, jew biex tidħol f’kamra msakkra li tintuża għall-ħżin tal-oġġett sekwestrat, maqful jew maqbud (minħabba r-reat ta’ ksur tas-siġill).

Il-qorti timponi multa fuq id-debitur jew il-persuna jew l-organizzazzjoni obbligata li tipparteċipa fil-proċedura ta’ infurzar jekk dawn jonqsu milli jissodisfaw l-obbligi li jirriżultaw minn infurzar kif definit mil-liġi jew jekk dawn jaġixxu b’tali mod li jimpedixxu l-miżuri ta’ infurzar.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Il-miżuri jibqgħu validi sakemm l-infurzar hu ta’ suċċess jew il-miżuri jiġu tterminati mill-uffiċjal ġudizzjarju jew mill-qorti, jew mil-liġi. Il-miżuri ta’ infurzar jistgħu jiġu mwettqa skont il-perjodu ta’ preskrizzjoni stipulat mil-liġi ċivili (ġeneralment 5 snin), liema terminu jibda jiddekorri meta tingħata deċiżjoni definittiva mill-qorti. L-infurzar ma jistax jiġi ordnat għal applikazzjoni sottomessa wara li jkun skada t-terminu ta’ preskrizzjoni, u infurzar preċedenti ma jistax jerġa’ jsir mill-ġdid. B’mod simili għal proċedimenti tal-qorti mibdija fl-interess għal segwitu ta’ talba, il-perjodu ta’ preskrizzjoni hu interrott minn kwalunkwe azzjoni ta’ infurzar, u wara dan il-perjodu ta’ limitazzjoni jerġa’ jibda.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

a) Irtirar tal-karta tal-infurzar u t-tħassir tal-klawżola tal-infurzar. Jekk l-infurzar ġie ordnat permezz tal-ħruġ ta’ karta tal-infurzar jew klawżola, il-karta tista’ tiġi rtirata u l-klawżola tista’ tiġi mħassra bħala rimedju legali jekk l-ordni ta’ infurzar ma kellhiex tinħareġ. Id-debitur jew il-parti li tkun qed titlob l-infurzar tista’ titlob l-irtirar tal-karta tal-infurzar jew it-tħassir tal-klawżola ta’ infurzar, u l-qorti tista’ wkoll tordna dan ex officio. L-applikazzjoni għandha tiġi sottomessa lill-qorti jew lin-nutar pubbliku li l-infurzar. Ma hemm l-ebda skadenza biex tissottometti l-applikazzjoni: dan jista’ jsir f’kull ħin. Jekk l-applikazzjoni tiġi milqugħa, tinħareġ ordni għall-irtirar tal-karta ta’ infurzar jew it-tħassir tal-klawżola tal-infurzar; l-ordni tista’ tiġi appellata.

b) Appell kontra l-ordni ta’ infurzar. Jista’ jsir appell mid-debitur jew parti li titlob l-infurzar kontra ordni formali li tawtorizza l-infurzar. L-appell għandu jiġi sottomess lill-qorti li tordna l-infurzar iżda indirizzat lill-qorti tal-appell. Il-qorti tal-appell għandha l-kompetenza biex tevalwa l-appell. Jekk il-merti tal-ordni maħruġa mill-qorti li ordnat l-infurzar huma korretti, il-qorti tal-appell ser tirrispetta l-ordni; inkella se temenda l-ordni. Jekk hija ssib irregolarità proċedurali, il-qorti tal-appell tirrevoka l-ordni u tagħti struzzjonijiet lill-qorti li ordnat l-infurzar biex tgħaddi deċiżjoni ġdida.

c) Appell kontra ordni li tiċħad il-ħruġ ta’ ordni ta’ infurzar. Il-parti li tfittex l-infurzar tista’ tippreżenta appell kontra ordni li tiċħad il-ħruġ ta’ ordni ta’ infurzar. L-appell għandu jiġi sottomess lill-qorti jew nutar pubbliku li jordna l-infurzar iżda indirizzat lill-qorti tal-appell. Il-qorti tal-appell għandha l-kompetenza biex tevalwa l-appell. Jekk il-merti tal-ordni maħruġa mill-qorti li ordnat l-infurzar huma korretti, il-qorti tal-appell ser tirrispetta l-ordni; inkella se temenda l-ordni. Jekk hija ssib irregolarità proċedurali, il-qorti tal-appell se tirrevoka l-ordni u tagħti struzzjonijiet lill-qorti jew lin-nutar pubbliku li ordna l-infurzar biex tgħaddi deċiżjoni ġdida.

d) L-uffiċjal ġudizzjarju jwettaq il-miżuri ta’ koerċizzjoni tal-infurzar b’mod indipendenti wara li jiġi ordnat l-infurzar; m’hemmx bżonn ta’ awtorizzazzjoni tal-qorti. Rimedju legali separat kontra miżuri mill-uffiċjal ġudizzjarju, magħruf bħala oġġezzjoni tal-infurzar huwa disponibbli. L-oġġezzjonijiet tal-infurzar jistgħu isiru mid-debitur, il-parti li titlob l-infurzar, jew parti interessata oħra. Jekk il-qorti tilqa’ l-oġġezzjoni, hija tannulla l-miżuri illegali tal-uffiċjal ġudizzjarju jew, jekk l-uffiċjal ġudizzjarju naqas milli jaġixxi, il-qorti se tagħti struzzjonijiet lill-uffiċjal ġudizzjarju biex jaġixxi. Inkella, il-qorti tiċħad l-oġġezzjoni. L-oġġezzjoni għandha tiġi sottomessa lill-uffiċjal ġudizzjarju.

e) Minbarra l-possibbiltajiet ta’ hawn fuq għal rimedju, l-infurzar jista’ wkoll jiġi terminat. Il-Qorti se toħroġ ordni sabiex jintemm l-infurzar fuq talba tal-parti li tkun qed titlob l-infurzar sakemm it-terminazzjoni ma tiksirx id-drittijiet ta’ ħaddieħor jew sakemm mhux provdut mod ieħor bil-liġi. L-infurzar se jiġi tterminat ukoll jekk id-debitur jissodisfa l-obbligu, pereżempju. Il-qorti għandha wkoll toħroġ ordni sabiex jintemm l-infurzar jekk ikun stabbilit fuq il-bażi ta’ dokumenti pubbliċi li d-deċiżjoni infurzabbli ġiet mibdula permezz ta’ deċiżjoni finali.

f) Fi proċedimenti ta’ infurzar, huwa possibbli wkoll għal parti terza b’talba għal assi sekwestrati matul l-infurzar ibbażat fuq drittijiet ta’ proprjetà jew drittijiet oħra li jipprevjenu l-bejgħ bħala parti mill-proċedura ta’ infurzar li tibda l-proċeduri ta’ talba għal infurzar kontra l-parti li titlob l-infurzar sabiex jiġi żgurat ir-rilaxx tal-assi. Jekk il-qorti tilqa’ t-talba, għandha tirrilaxxa l-assi kkonċernati mis-sekwestru.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Sospensjoni tal-infurzar:

Il-qorti li tordna l-infurzar tista’ — f’każijiet eċċezzjonali — tordna s-sospensjoni tal-infurzar fuq it-talba tad-debitur, jekk id-debitur ikun kapaċi jissostanzja ċ-ċirkostanzi leġittimi li jiġġustifikaw is-sospensjoni, u jekk id-debitur ma jkunx diġà ġie immultat waqt il-proċedura ta’ infurzar.

Jekk ikun meħtieġ għall-finijiet tad-deċiżjoni dwar is-sospensjoni, il-qorti tista’ tisma lill-partijiet.

Il-Qorti b’mod partikolari tikkunsidra dan li ġej bħala ċirkustanzi leġittimi li jiġġustifikaw is-sospensjoni: l-għadd ta’ persuni huwa meħtieġ mid-debitur għall-appoġġ u l-għadd ta’ persuni li jkunu sostnuti realment mid-debitur, il-mard serju jew fit-tul tad-debitur jew id-dipendenti tad-debitur, u l-katastrofi naturali li seħħew waqt il-proċedura ta’ infurzar u affettwaw lid-debitur.

Jekk ben immobbli hi soġġetta għall-infurzar, is-sospensjoni tista’ tiġi ordnata f’okkażjoni waħda fuq talba tad-debitur, u għal mhux aktar minn 6 xhur.

Il-pagament bin-nifs:

Bl-eċċezzjoni ta’ dejn fiskali u dejn pubbliku infurzat bħala taxxi, l-uffiċjal ġudizzjarju jista’ jiddetermina, fuq talba ta’ debitur li huwa persuna fiżika, il-kundizzjonijiet għall-pagament ta’ dejn bi ħlasijiet parzjali wara li l-uffiċjal ġudizzjarju ħa miżuri sabiex jillokalizza u jaqbad l-assi tad-debitur u d-debitur ikun diġà ħallas parti mit-talba infurzabbli. L-uffiċjal ġudizzjarju jinforma wkoll lid-debitur mingħajr assi li jista’ jkun soġġett għal infurzar dwar il-possibilitajiet u l-kundizzjonijiet tal-pagament bin-nifs.

L-uffiċjal ġudizzjarju jfassal rapport dwar il-konklużjoni u l-kontenut tal-pjan ta’ pagament bin-nifs u jagħti dan lill-partijiet. Fi żmien 15-il ġurnata minn meta tirċievi r-rapport, il-parti li titlob l-infurzar tista’ tinforma lill-uffiċjal ġudizzjarju bil-miktub jekk ma taqbilx mal-kontenut tal-pjan ta’ pagament bin-nifs, tista’ tagħmel rakkomandazzjonijiet dwar il-kontenut ta’ dan il-pjan u l-ammont ta’ pagamenti bin-nifs, u tista’ titlob lid-debitur tipprovdi garanzija ta’ sigurtà għall-prestazzjoni. Fuq il-bażi tad-dikjarazzjoni tal-parti li qed titlob l-infurzar, l-uffiċjal ġudizzjarju jista’ jimmodifika l-kundizzjonijiet tal-pjan ta’ pagament bin-nifs kif imniżżla hawn taħt:

a) l-uffiċjal ġudizzjarju jirtira l-pjan ta’ pagament bin-nifs jekk il-parti li qed titlob l-infurzar ma taqbilx mal-pagamenti bin-nifs għall-manutenzjoni, il-pagi, jew talbiet simili, jekk persuna privata li tfittex l-infurzar tiddikjara li l-għajxien tiegħu/tagħha huwa mhedded mill-pjan ta’ pagament bin-nifs, jew jekk proċeduri ta’ falliment, ta’ likwidazzjoni jew eżekuzzjoni għaddejjin kontra xi assoċjazzjoni kummerċjali li qed tfittex l-infurzar,

b) f’każijiet mhux koperti mill-punt (a), il-pjan ta’ pagament bin-nifs jista’ jiġi stabbilit għal perjodu massimu ta’ sena (1) fil-każ ta’ entitajiet ġuridiċi u entitajiet mhux inkorporati li qed ifittxu infurzar u ta’ 6 xhur fil-każ ta’ persuni fiżiċi li jkunu qegħdin ifittxu l-infurzar,

ċ) l-uffiċjal ġudizzjarju jista’ jitlob li pagamenti parzjali jingħataw b’mod proporzjonat mal-ammont tat-talba minbarra l-pjan ta’ pagamenti bin-nifs jekk din l-azzjoni kienet mitluba fir-rapport tal-parti li qed tfittex l-infurzar.

L-uffiċjal ġudizzjarju jipprovdi lid-debitur bi pjan ta’ pagament ta’ mhux aktar minn sitt xhur b’pagamenti ndaqs kull xahar jekk ittieħdu l-miżuri ta’ infurzar kontra l-fondi tad-debitur ma’ istituzzjonijiet finanzjarji, il-pagi u l-assi mobbli iżda l-ammont kollu tad-dejn li għad ma ġiex irkuprat u

a) l-ebda pjan ta’ pagament ma ġie mogħti preċedentement,

b) l-infurzar għadu għaddej kontra d-debitur għal talba finanzjarja ta’ mhux aktar minn HUF 500 000 jew l-infurzar għadu għaddej kontra d-debitur, għal talba finanzjarja ta’ mhux aktar minn HUF 1 000 000, iżda garanzija tkun ukoll irreġistrata fir-reġistru tal-artijiet fuq proprjetà residenzjali tad-debitur bħala sigurtà għal talba oħra, u

c) il-proprjetà residenzjali tad-debitur għandu jiġu rkantat bħala rkupru għat-talba.

Il-parti li tfittex l-infurzar m’għandhiex tagħti l-kunsens tagħha għal pjan ta’ pagament bin-nifs; ir-rapport dwar il-konklużjoni ta’ pjan ta’ ħlas bin-nifs għandu jingħata wkoll lill-parti li qed titlob l-infurzar.

L-ammonti mnaqqsa mid-debitur b’anness iridu jkunu inklużi fil-kalkolu tal-ammont li jitħallas mid-debitur.

Il-valur stmat tal-proprjetà residenzjali u l-ewwel subbasta jista’ jiġi stabbilit biss jekk id-debitur ikun naqas milli jħallas il-pagamenti bin-nifs (Taqsimiet 52/A — 52/B tal-Att dwar l-Infurzar Ġudizzjarju).

Il-perjodu ta' preskrizzjoni għad-dritt ta’ infurzar:

Il-perjodu ta’ preskrizzjoni tad-dritt għal infurzar jintemm mat-tmiem tal-perjodu ta’ talba infurzabbli. Il-perjodu ta’ preskrizzjoni marbut mad-dritt tal-infurzar ġeneralment jitqiesu fuq talba; jista’ jittieħed inkunsiderazzjoni ex officio jekk il-perjodu ta’ preskrizzjoni tat-talba li fuqu hu bbażat għandu wkoll jittieħed inkunsiderazzjoni ex officio. Jekk il-perjodu ta’ preskrizzjoni li għandu x’jaqsam mad-dritt tal-infurzar għandu jittieħed inkunsiderazzjoni fuq il-bażi ta’ dan ta’ hawn fuq, l-ebda infurzar ma jista’ jiġi ordnat għal applikazzjoni sottomessa wara l-iskadenza tat-terminu ta’ preskrizzjoni, u l-proċeduri ta’ infurzar ordnati li diġà li ma jistgħux jitkomplew. Il-perjodu ta’ preskrizzjoni għad-dritt tal-infurzar hu interrott b’kull att ta’ infurzar.

Restrizzjonijiet:

L-ammont li jifforma l-bażi għal tnaqqis mill-pagi bħala parti minn proċedura ta’ infurzar huwa l-ammont li jibqa’ wara t-taxxi (avvanzi tat-taxxi), l-assigurazzjoni tas-saħħa u l-kontribuzzjonijiet tal-pensjoni, il-fondi ta’ pensjoni privati, il-miżati ta’ sħubija u l-kontribuzzjonijiet oħra jitnaqqsu kif mitlub minn leġiżlazzjoni separata. B’mod ġenerali, mhux aktar minn 33 % jew, f’każijiet eċċezzjonali, mhux iktar minn 50 % ta’ dan l-ammont jista’ jitnaqqas.

Il-porzjon ta’ paga mensili li jikkorrispondi għall-pensjoni tax-xjuħija minima hu eżentat mill-infurzar. Madankollu, din l-eżenzjoni ma tapplikax għall-infurzar ta’ manteniment għat-tfal u l-ispejjeż tat-twelid.

Mhux aktar minn 33 % jista’ jitnaqqas mill-pagi mħallsa minn min iħaddem fuq il-bażi tar-relazzjoni tax-xogħol.

It-tnaqqis jista’ jiżdied għal mhux aktar minn 50 % tal-pagi tal-impjegati għal talbiet li jirrigwardaw dan li ġej:

a) manteniment,

b) talbiet għall-pagi tal-impjegati kontra d-debitur,

c) pagi tal-impjegati u servizzi tas-sigurtà soċjali rċevuti illegalment (Taqsima 65(2) tal-Att dwar l-Infurzar Ġudizzjarju).

Massimu ta’ 33 % jista’ jitnaqqas mill-benefiċċji tal-pensjoni tas-sigurtà soċjali, il-benefiċċji ta’ rtirar kmieni, il-benefiċċji ta’ tul ta’ servizz, l-annwalità tal-qgħad u l-allowance tranżitorju tal-minjieri (b’mod konġunt: ‘il-benefiċċji tal-pensjoni”) (Taqsima 67(1) tal-Att dwar l-Infurzar Ġudizzjarju).

It-tnaqqis jista’ jiżdied għal mhux aktar minn 50 % tal-benefiċċji tal-pensjoni għal talbiet li jirrigwardaw dan li ġej:

a) sostenn tal-wild,

b) il-benefiċċji tal-pensjoni li waslu illegalment (Taqsima 67(2) tal-Att dwar l-Infurzar Ġudizzjarju).

Mhux aktar minn 33 % jista’ jitnaqqas mill-benefiċċji għal min ikun qed ifittex ix-xogħol (benefiċċji tal-qgħad, benefiċċji tal-qgħad qabel l-irtirar, benefiċċji ta’ kumpens ta’ attività) għal talbiet li jirrigwardaw dan li ġej:

a) manteniment,

b) benefiċċji tal-qgħad rċevuti illegalment,

c) benefiċċji fi flus ipprovduti bħala parti ta’ benefiċċji tal-età tax-xogħol irċevuti illegalment.

Dawn li ġejjin huma eżenti minn dokumenti mehmuża:

- il-provvediment għal kura nazzjonali, benefiċċji fi flus għal vittmi tal-gwerra, u l-annwalità dovuta skont l-Att dwar kumpens għal dawk imċaħħda illegalment minn ħajjithom jew mil-libertà għal raġunijiet politiċi,

- l-appoġġ muniċipali, l-appoġġ muniċipali straordinarju, il-benefiċċji fi flus ipprovduti bħala parti mill-benefiċċji tal-età tax-xogħol, il-benefiċċji tax-xjuħija, il-benefiċċji kumpensatorji għat-telf ta’ dħul għal persuni qiegħda, u l-provvediment għal kura,

- benefiċċji tal-maternità,

- annwalitajiet tal-invalidità u personali mħallsa lill-għomja,

- żieda mal-paga għal ħsara għas-saħħa, u suppliment temporanju tal-paga, suppliment tad-dħul, suppliment għad-dħul temporanju, u annwalità tal-estrazzjoni għal ħsara għas-saħħa,

- manteniment definit mil-liġi li jinkludi l-għajnuna għat-tfal mill-qorti, u l-benefiċċji fi flus għall-protezzjoni tat-tfal abbażi tal-Att dwar il-protezzjoni tat-tfal u l-kustodja,

- il-miżata edukattiva, appoġġ speċjali u l-benefiċċju tal-familja mħallsa lil ġenituri adottivi u mmirati li jappoġġaw lit-tfal mqiegħda b’mod temporanju jew permanenti f’faċilitajiet ta’ kura jew adulti żgħażagħ fil-fażi ta’ wara l-kura,

- boroż ta’ studju, bl-eċċezzjoni ta’ boroż ta’ studju b’tip ta’ paga għal edukazzjoni avvanzata xjentifika,

- spejjeż rimborżati għal stazzjonar, servizzi f’pajjiżi barranin u vjaġġar għax-xogħol,

- ammonti li jservu biex ikopru spejjeż speċifiċi,

- benefiċċji ta’ diżabbiltà (Taqsima 74 tal-Att dwar l-Infurzar Ġudizzjarju).

Għal fondi mmaniġġjati minn fornitur ta’ servizzi ta’ pagament u dovuti minn persuna fiżika, l-ammont ta’ aktar minn erba’ darbiet daqs il-pensjoni għax-xjuħ minima jista’ jkun soġġett għal infurzar mingħajr preskrizzjoni; tal-ammont taħt dan il-limitu, 50 % tal-ammont bejn il-prezz minimu ta’ pensjoni tax-xjuħija u erba’ darbiet il-pensjoni għax-xjuħ minima jista’ jkun soġġett għal infurzar (it-Taqsima 79/A(2) tal-Att dwar l-Infurzar Ġudizzjarju).

Anki jekk id-debitur jagħti l-kunsens tiegħu, l-assi li huma eżenti mill-infurzar skont il-liġi ma jistgħux jiġu maqbuda.

Il-beni mobbli li ġejjin huma eżenti mill-infurzar:

- assi li huma essenzjali biex id-debitur iwettaq il-kompitu tiegħu, speċjalment għodda essenzjali; strumenti; tekniċi, militari, u tagħmir ieħor; uniformijiet; armi ta’ awtodifiża; u mezzi ta’ trasport (bl-eċċezzjonijiet ta’ vetturi),

- tagħmir essenzjali għal studji regolari, speċjalment kotba tal-iskola, provvisti tal-iskola, u strumenti mużikali,

- oġġetti essenzjali tal-ilbies: 3 ilbies ta’ barra, kowt (1) tax-xitwa, kappott (1), 3 pari żraben,

- oġġetti essenzjali tas-sodda: Sett 1 b’2 liżari għal kull persuna,

- għamara għall-għadd ta’ persuni fl-unità domestika tad-debitur: mhux aktar minn 3 imwejjed u 3 gwardarobbi jew għamara simili, flimkien ma’ sodda (1) jew għamara ekwivalenti u siġġu (1) jew għamara oħra ekwivalenti għal kull persuna,

- tagħmir essenzjali għat-tisħin u għad-dawl,

- tagħmir essenzjali tal-kċina u għall-unità domestika tad-debitur, u friġġ jew friżer (1) u magna tal-ħasil (1),

- għotjiet (onorifiċenzi, medalji, badges, plakek) mogħtija lid-debitur, jekk jiġu ċċertifikati permezz ta’ dokumenti,

- medikazzjoni u mediċinali u t-tagħmir tekniku meħtieġ għall-mard jew id-diżabbiltà fiżika tad-debitur, u l-vettura ta’ debitur b’mobbiltà mnaqqsa,

- l-oġġetti użati minn minorenni fl-unità domestika tad-debitur li huma maħsuba għat-tfal,

- ikel għal xahar (1) u fjuwil għat-tisħin għal 3 xhur, kif mitlub mid-debitur u l-unità domestika tad-debitur,

- uċuh tar-raba’ weqfin, uċuh tar-raba’ mhux miġbura u frott,

- oġġetti li ma jistgħux jitqiesu li jifformaw parti mill-assi tad-debitur fi proċedimenti ta’ likwidazzjoni,

- l-assi kulturali elenkati fiċ-ċertifikat speċifikati bl-Att dwar il-protezzjoni speċjali tal-assi kulturali msellfa, matul it-terminu ta’ protezzjoni speċjali (it-Taqsima 90(1) tal-Att dwar l-Infurzar Ġudizzjarju).

Meta l-vettura meħtieġa minn debitur li jkun persuna fiżika li jwettaq/twettaq il-kompiti tiegħu/tagħha tiġi maqbuda — sakemm il-vettura mhijiex ikkonfiskata — huwa biżżejjed biex tiġi sekwestrata l-karta tar-reġistrazzjoni, li qed tintbagħat flimkien ma’ kopja tar-rapport tal-qbid lill-awtorità tat-trasport kompetenti jew, jekk l-awtoritajiet kompetenti ma jistgħux jiġu determinati, lill-awtorità li tkun irreġistrat il-vettura. Sakemm il-vettura ma tkunx ġiet ikkonfiskata, id-debitur jista’ juża l-vettura sakemm tinbiegħ.

Jekk il-valur stmat tal-vettura jkun inqas mill-ammont speċifikat fid-digriet maħruġ mill-Ministru għall-Ġustizzja bi qbil mal-Ministru responsabbli għall-politika fiskali, il-vettura tkun eżentata mill-infurzar.

Irtirar tal-karta tal-infurzar u t-tħassir tal-klawżola tal infurzar:

Jekk il-qorti kienet bi ksur tal-liġi meta ħarġet il-karta ta’ infurzar, din għandha tiġi rtirata.

Jekk il-qorti kienet qed tikseril-liġi meta żiedet il-klawżola għall-infurzar tal-ordni, il-klawżola trid titħassar.

Il-Qorti se tirtira l-karta tal-infurzar jew tħassar il-klawżola tal-infurzar jekk isib, fuq talba tad-debitur, li ġew sodisfatti l-kondizzjonijiet għal:

a) rifjut għall-infurzar skont l-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 805/2004,

b) rifjut għall-infurzar skont l-Artikolu 22(1) tar-Regolament (KE) Nru 1896/2006 jew l-Artikolu 22(1) tar-Regolament (KE) Nru 861/2007, jew

c) rifjut għall-infurzar skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 21(2) tar-Regolament (KE) Nru 4/2009 jew l-Artikolu 46 tar-Regolament (UE) Nru 1215/2012.

Appell kontra l-ordni ta’ infurzar:

Jekk il-qorti ħarġet ordni ta’ infurzar jew, jekk l-ordni ta’ infurzar hija differenti mill-applikazzjoni, ħarġet ordni li tikkonċerna din id-differenza, il-partijiet jistgħu jressqu appell kontra l-ordni. L-appell kontra l-ordni ma jissospendix l-eżekuzzjoni tal-ordni ta’ infurzar. Madankollu, sakemm ma jkunx provdut mod ieħor mil-liġi, ma jistgħux jittieħdu passi sabiex tinbiegħ proprjetà maqbuda u l-ammont irċevut matul il-kors tal-infurzar ma jistax jitħallas lill-benefiċjarju.

Oġġezzjoni għall-infurzar:

Il-partijiet jew partijiet interessati oħrajn jistgħu jippreżentaw l-oġġezzjonijiet għall-infurzar lill-qorti li qed teżegwixxi l-infurzar kontra l-azzjoni jew ommissjoni mill-uffiċjal ġudizzjarju li jikkawża ksur sostantiv tar-regoli ta’ proċeduri ta’ infurzar jew id-drittijiet jew l-interessi legali tal-parti li qed tippreżenta l-oġġezzjoni għall-infurzar. Ksur tar-regoli sostantiv tal-proċeduri ta’ infurzar tar-regoli għandhom jinftiehmu li jfissru ksur li kellu effett sostantiv fuq l-eżitu tal-proċedura ta’ infurzar (Taqsima 217(1) tal-Att dwar l-Infurzar Ġudizzjarju).

Jekk il-miżura kkontestata tissodisfa r-rekwiżiti legali jew ma tikkostitwixxix ksur sostantiv, il-qorti se tiddefendi l-miżura kkontestata u tiċħad l-oġġezzjoni. Jekk il-miżura kkontestata ma tikkostitwixxix ksur sostantiv, il-qorti se tannulla kompletament jew parzjalment il-miżura kkontestata jew — jekk permess mil-liġi u sakemm il-fatti meħtieġa għal din id-deċiżjoni jistgħu jiġu sostanzjati — temenda jew parti jew il-miżura ta’ infurzar fl-intier tagħha. Jekk l-oġġezzjoni kienet tirreferi għal ommissjoni, il-qorti tidderieġi lill-uffiċjal ġudizzjarju biex jimplimenta l-miżura li tħalliet barra (it-Taqsima 217/A(5) tal-Att dwar l-Infurzar Ġudizzjarju).

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 16/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Malta

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

Eżekuzzjoni tfisser li sentenza tiġi fis-seħħ.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Dan jiddependi fuq xi tkun it-talba li tkun saret. Bħal per eżempju, reġistrazzjoni ipotekarja issir mid-Direttur tar-Reġistru Pubbliku wara li jkun irċievi kopja awtentika tas-sentenza flimkien ma’ ċertifikat mingħand ir-reġistratur li ma hemm ebda appell dwar dik is-sentenza u li ż-żmien biex isir dak l-appell skada jew li ma jistax ikun hemm appell mis-sentenza.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

Skond il-liġi ġenerali, il-Kodiċi tal-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap 12. tal-Liġijiet ta’ Malta), is-segwenti huma titoli esekuttivi:

 • ittra uffiċjali meta d-dejn ikun ċert, likwidu u li jkun għalaq u li ma jkunx jikkonsisti fl-esekuzzjoni ta’ fatt u meta l-ammont tad-dejn ma jkunx jeċċedi €25,000. Din hija regolata taħt l-Artikolu 166A tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili;
 • sentenzi u digrieti tal-qrati tal-ġustizzja ta’ Malta;
 • kuntratti rċevuti minn nutar pubbliku ta’ Malta, jew minn uffiċjal pubbliku ieħor awtorizzat li jirċevihom, meta l-kuntratt huwa dwar dejn ċert, likwidu u li għalaq, u ma jikkonsistix f’esekuzzjoni ta’ fatt;
 • taxxi ta’ drittijiet u spejjeż ġudizzjarji, maħruġa favur ta’ avukat, prokuratur legali, nutar pubbliku, perit jew perit ieħor imqabbad minn qorti, jew xhud, meta dawn it-taxxi ma jkunux ġew attakkati skont il-liġi;
 • id-deċiżjonijiet ta’ arbitri rreġistrati maċ-Ċentru tal-Arbitraġġ ta’ Malta;
 • kambjali u promissory notes;
 • ftehim ta’ medjazzjoni magħmulin eżegwibbli mill-partijiet għall-medjazzjoni;
 • deċiżjonijiet tat-Tribunal għal Talbiet ta’ Konsumaturi.

Hemm ukoll diversi titoli esekuttivi oħra li jemanu minn liġijiet speċjali, bħal pereżempju, liġijiet fiskali.

3.1 Il-proċedura

L-atti illi bihom, skont ma jkun il-każ, tista’ ssir l-eżekuzzjoni tat-titoli eżekuttivi huma:

 • il-mandat ta’ qbid ta’ ħwejjeġ mobbli;
 • il-mandat ta’ qbid ta’ ħwejjeġ immobbli;
 • mandat ta’ qbid ta’ azjendi kummerċjali;
 • il-bejgħ fl-irkant bil-qorti ta’ ħwejjeġ mobbli jew immobbli jew ta’ jeddijiet imgħaqqdin ma’ immobbli;
 • il-mandat ta’ sekwestru eżekuttiv;
 • il-mandat ta’ żgumbrament jew tkeċċija minn beni immobbli;
 • il-mandat in factum;
 • il-mandat ta’ arrest ta’ bċejjeċ tal-baħar;
 • il-mandat ta’ arrest ta’ inġenji tal-ajru;
 • il-mandat in procinctu.

Jekk titolu eżekuttiv jiġi fis-seħħ permezz tal-Artikolu 166A, l-applikant għar-reġistrazzjoni ta’ ittra uffiċjali li tkun tikkwalifika bħala titolu eżekuttiv għandu jippreżenta lir-Reġistratur tal-Qorti kopja legali tal-ittra uffiċjali, inkluża l-prova tan-notifika u kopja ta’ kull risposta li tkun ġiet riċevuta għaliha jekk ikun hemm.

Fir-rigward tat-titoli eżekuttivi l-oħra, il-proċedua tvarja skont in-natura tagħhom. Din tista tinsab fil-Kodiċi ta’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOrganizzazzjoni u Procedura Ċivili, Artikolu 252 et seq.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Il-kundizzjoni tvarja skont in-natura tagħhom. Din tista tinsab fil-Kodiċi ta’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOrganizzazzjoni u Procedura Ċivili, Artikolu 252 et seq.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

Ħwejjeg mobbli huma suġġetti għall-eżekuzzjoni, inklużi wkoll:

 • azzjonijiet u ishma f’soċjetajiet kummerċjali;
 • liċenzi maħruġa minn xi awtorità kompetenti kif jista’ jiġi stabbilit b’regolamenti magħmulin mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja;
 • poloz ta’ assigurazzjoni;
 • titoli ta’ kreditu u kwalunkwe titolu ta’ proprjetà intellettwali jew industrijali

Iżda m’humiex suġġetti għal qbid:

 • l-ilbies ta’ kuljum, is-sodda u dawk l-affarijiet tal-kċina u l-għamara li jitqiesu raġonevolment meħtieġa għall-għajxien b’mod deċenti tad-debitur u tal-familja tiegħu;
 • il-karti personali u l-kotba li għandhom x’jaqsmu mal-professjoni tad-debitur, tal-mara tiegħu jew tat-tfal tiegħu;
 • ir-reġistri u l-minutarji tan-nutara pubbliċi;
 • il-magni u l-għodda meħtieġa għat-tagħlim jew l-eżerċizzju ta’ xi xjenza jew ta’ xi arti tad-debitur, tal-mara tiegħu jew tat-tfal tiegħu;
 • il-bhejjem u l-għodod meħtieġa għall-biedja u xi frott kemm jekk imqaċċta jew mhux imqaċċta mill-art;
 • inġenji tal-ajru, approprjati b’mod esklużiv għas-servizz tal-istat, inkluż is-servizz postali, iżda eskluż servizz kummerċjali;
 • bastimenti mikrija għal kollox fis-servizz tal-Gvern ta’ Malta;
 • ilbies sagru u kontenituri wżati fi knisja konsagrata jew ta’ proprjetà ta’ qassis, ta’ ordni reliġjuża jew ta’ membru tagħha;
 • kull proprjetà ta’ kull membru tal-Korp tal-Pulizija jew tal-Forzi Armati ta’ Malta li tkun armi, munizzjon, tagħmir, strumenti jew ilbies użati minnu fil-qadi ta’ dmirijietu.

Ħwejjeġ immobbli, azjendi kummerċjali, vapuri, bastiment u inġenji ta’ l-ajru huma suġġetti għall-qbid.

Ma jistgħux jinħarġu mandati ta’ sekwestru fuq -

 • salarju jew paga (magħdudin il-bonus, allowances, overtime u ħlasijiet oħra);
 • benefiċċju, pensjoni, allowance jew għajnuna msemmija fl-Att dwar is-Sigurtà Soċjali jew pensjoni jew allowance oħra ta’ persuna li tinħarġilha pensjoni mingħand il-Gvern;
 • dak li wieħed jirċievi bħala karità jew bħala donazzjoni mingħand il-Gvern;
 • il-legati mħollija espressament għall-manteniment, meta d-debitur ma jkollux mezzi oħra biex jgħix u l-kreditu stess ma jkunx dwar manteniment;
 • flus li għandhom jingħataw taħt titolu ta’ manteniment sew jekk officio judicis kemm jekk b’kuntratt pubbliku, meta l-kreditu stess ma jkunx għall-manteniment;
 • fuq flus li jkunu tqiegħdu għad-disposizzjoni tas-sekwestrat b’kuntratt ta’ self għall-bini, kostruzzjoni u manteniment ta’ djar intenzjonati għall-abitazzjoni tas-sekwestrat;
 • fuq faċilitajiet bankarji ta’ overdraft esklużi l-credit cards li jkunu qed joperaw bihom azjendi kummerċjali mmexxija mis-sekwestrat;
 • fuq garanziji bankarji u ittri ta’ kreditu.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

L-effett huwa li jiġu eżegwiti it-titoli eżekuttivi u li permezz tagħhom wieħed jieħu dak li hu tiegħu skont il-ligi.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Jiddependi skont il-każ izda b'mod ġenerali jingħad illi Mandati Eżekuttivi jibqgħu validi sakemm jibqa' eżekuttiv it-titolu li abbażi tiegħu jkunu nħargu. Il-mandat ta’ sekwestru eżekuttiv, m’huwiex prorogabbli u jibqa’ fis-seħħ sakemm jiġi mħassar b’digriet tal-qorti.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Persuna kontra min jinħareġ att eżekuttiv jew xi persuna oħra interessata, tista’ tagħmel rikors lil dik il-qorti li tkun ħarġet dak l-att fejn titlob li l-att eżekuttiv jitħassar, sew għal kollox jew f’parti minnu biss. Ir-rikors għandu jiġi notifikat lill-parti opposta li, fi żmien għaxart ijiem, għandha tippreżenta risposta li jkun fiha ssottomissjonijiet kollha li tista’ tkun tixtieq tagħmel. Il-qorti għandha tiddeċiedi dwar ir-rikors wara s-smigħ tal-partijiet. Appell minn l-imsemmi digriet jista’ jsir b’rikors fi żmien sitt ijiem minn meta d-digriet jinqara fil-qorti bil-miftuħ.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Sentenzi mogħtija mill-Qrati Superjuri jistgħu jerġgħu jiġu eżegwibbli wara għaxar (10) snin minn dak in-nhar li s-sentenza u d-digriet seta' jiġi eżegwibbli. Sentenzi tal-Qrati Inferjuri jew tat-Tribunal tat-Talbiet Żgħar jistgħu jerġgħu jiġu ezegwibbli wara l-għeluq ta' ħames snin. Waqt li titolu eżekuttiv permezz ta' kuntratt dwar dejn li huwa ċert, likwidu u dovut, azzjonijiet taħt l-artikolu 166A tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta' Malta u kambjali u promissory notes jistgħu jiġu re-eżegwibbli wara l-għeluq ta' tlett snin.Re-eżegwibbilita tagħhom issir permezz ta' rikors quddiem il-qorti kompetenti. L-applikant għandu wkoll jikkonferma bil-ġurament ix-xorta tad-dejn jew tat-talba li jkun qed ifittex l-esekuzzjoni tagħha, u li d-dejn jew parti minnu jkun għadu dovut. Magħdud ma' dan, f'dawn iċ-ċirkostanzi tapplika l-preskrizzjoni ta' tletin (30) sena, iżda dan it-terminu jiġi nterott bir-rikors ġa msemmi.

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 16/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Olanda

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

Il-liġi tal-infurzar: ġenerali

Proċedimenti legali jikkonkludu b’sentenza mogħtija mill-qorti. F’din is-sentenza, parti (id-debitur) tista’ tiġi ordnata biex twettaq l-obbligi tagħha lill-parti l-oħra (il-kreditur). Jekk id-debitur jonqos milli jagħmel dan volontarjament, il-kreditur jista’ jinforza t-twettiq billi jieħdu miżuri skont il-liġi tal-infurzar. Dan il-qasam ta’ liġi jirregola l-infurzar (eżekuzzjoni) ta’ sentenza li fiha l-eżekuzzjoni ġiet ordnata mill-qorti. Għal dan l-għan, tistabbilixxi regoli statutorji dwar miżuri koerċittivi u kif dawn jistgħu jiġu applikati. L-uffiċjali ġudizzjarji tal-qorti (gerechtsdeurwaarders), li jissejħu wkoll sempliċiment uffiċjali ġudizzjarji (deurwaarders), huma awtorizzati biex jeżegwixxu s-sentenzi u jingħataw struzzjonijiet biex jagħmlu dan minn kredituri li jixtiequ jirċievu d-dritt tagħhom. Żewġ kundizzjonijiet iridu jiġu ssodisfati jekk tixtieq tieħu l-miżuri koerċittivi previsti taħt il-liġi tal-infurzar: trid tkun fil-pussess ta’ dokument eżekuttiv (executoriale titel), bħal sentenza eżekuttiva, u din trid tkun ġiet notifikata minn qabel fuq il-parti li kontra tagħha tittieħed azzjoni ta’ infurzar. Il-partijiet prinċipali involuti fil-proċedura ta’ infurzar huma l-eżekutur (parti li titlob l-infurzar, il-kreditur), id-debitur (il-parti li kontriha qed tittieħed l-azzjoni ta’ infurzar) u l-uffiċjal ġudizzjarju (l-uffiċjal pubbliku responsabbli għat-teħid ta’ azzjoni ta’ infurzar effettiv skont it-talba tal-eżekutur).

Miżuri koerċittivi

Il-miżura koerċittiva prinċipali hija s-sekwestru eżekutorju (executoriaal beslag). Dan huwa diskuss fid-dettall f’taqsima 2.1.

Miżuri koerċittivi oħrajn huma:

 1. Il-ħlas ta’ penali inkrementali (dwangsom);
 2. rimandar l-ħabs minħabba nuqqas ta’ konformità ma’ ordni ġudizzjarju (lijfsdwang/gijzeling).

1. Il-ħlas ta’ penali inkrementali hija somma monetarja stabbilita f’sentenza tal-qorti li l-parti kkundannata trid tħallas jekk tonqos milli tikkonforma mal-obbligu prinċipali li għandu jitwettaq. Din il-miżura tintuża prinċipalment fi proċedimenti interlokutorji bħala mezz sabiex jeżerċitaw pressjoni. Ħlas ta’ penali inkrimentali tista’ tkun marbuta biss ma’ obbligu prinċipali li ma jinvolvix il-ħlas ta’ somma monetarja.

2. Ir-rimandar il-ħabs għax wieħed jonqos milli jikkonforma ma’ ordni ġudizzjarja hija miżura koerċittiva li tisforza lil xi parti biex tikkonforma ma’ obbligu partikolari. Din il-miżura mhix imposta spiss mill-qrati u anke meta tkun, huwa rari li tiġi tassew infurzata. Huwa biss possibbli jekk ikun ordnat mill-qorti. Il-Qorti tista’ tippermetti tali rimandar biex tinforza sentenzi u deċiżjonijiet fuq talba tal-kreditur, sakemm jirrigwardaw ordni li ma tinvolvix il-ħlas ta’ somma monetarja. Ir-rimandar jista’ jintuża wkoll, pereżempju, fil-każ ta’ sentenzi, deċiżjonijiet u atti awtentiċi li taħthom hu dovut il-pagament ta’ manteniment skont il-Ktieb 1 tal-Kodiċi Ċivili (Burgerlijk Wetboek), bħal pereżempju l-manteniment tat-tfal (l-Artikolu 585 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)).

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

Il-proċedura hija deskritta hawn taħt.

Dokument infurzabbli

Is-sentenzi mogħtija mill-qrati Olandiżi (sentenzi, deċiżjonijiet u ordnijiet), atti awtentiċi (l-atti notarili), kif ukoll ċerti dokumenti oħra huma kkunsidrati bħala dokumenti eżekuttivi. Dokumenti oħra ddikjarati mil-liġi bħala dokumenti eżekuttivi huma: mandati eżekuttivi maħruġa mid-Dipartiment tal-Prosekuzzjoni Pubblika (Openbaar Ministerie), mandati eżekuttivi maħruġa mill-awtoritajiet tat-taxxa, deċiżjonijiet wara arbitraġġ bil-permess għall-infurzar u reġistri uffiċjali ta’ riżoluzzjoni amikevoli.

Ir-Reġistratur tal-qorti jipprovdi lir-rikorrent u lill-konvenut li dehru fil-proċeduri, b’kopja tas-sentenza. Jekk tkun sentenza finali li jkun fiha ordni tal-qorti, il-parti li hija awtorizzata biex tinforza d-deċiżjoni tirċievi kopja f’forma eżekuttiva. Il-partijiet huma maħruġa b’kopja ta’ uffiċjal ġudizzjarju (grosse) tas-sentenza mingħajr ħlas. Din hija kopja awtentika tas-sentenza preċeduta bil-kliem ‘F’isem ir-Re” (‘In naam der Koning’). Il-kopja tal-uffiċjal ġudizzjarju tista’ tiġi identifikata minn dawk il-kliem u għaldaqstant tkun sentenza tal-qorti maħruġa f’forma eżekuttiva. L-azzjoni ta’ infurzar tista’ tittieħed biss jekk tkun inħarġet il-kopja tal-uffiċjal ġudizzjarju. Tista’ tinħareġ ukoll kopja tal-uffiċjal ġudizzjarju, jew l-ewwel kopja awtentikata, ta’ att notarili. Billi tgħaddi dan id-dokument, inti tawtorizza lill-uffiċjal ġudizzjarju biex jieħu azzjoni ta’ infurzar.

Qabel l-infurzar l-uffiċjal ġudizzjarju jinnotifika d-dokument (il-kopja tal-uffiċjal ġudizzjarju/l-ewwel kopja awtentikata) fuq il-parti li kontra tagħha tkun se tittieħed l-azzjoni. L-għan tan-notifika huwa li s-sentenza tinġieb għall-attenzjoni tal-parti l-oħra u tinfurmaha li l-kreditur qed jeżiġi konformità magħha.

Għal informazzjoni dwar in-notifika ta’ dokumenti eżekuttivi minn Stati Membri oħra tal-UE ara r-Regolament tal-UE ta’ Servizz: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1348/2000 tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali.

Uffiċjali gudizzjarji tal-qorti

Ir-rwol fl-infurzar

L-uffiċjal ġudizzjarju huwa parti prinċipali involuta fl-eżekuzzjoni tas-sentenzi u dejjem jaġixxi fuq l-istruzzjonijiet tal-parti li titlob l-infurzar. Dawn l-istruzzjonijiet jingħataw permezz tal-għoti tal-kopja tal-uffiċjal ġudizzjarju (kopja awtentika tas-sentenza) lill-uffiċjal ġudizzjarju. B’mod ġenerali, l-uffiċjal ġudizzjarju ma jirrikjedi l-ebda awtorizzazzjoni separata.

L-atti li l-uffiċjal ġudizzjarju jista’ jwettaq fil-kuntest tal-eżekuzzjoni jinkludu:

 1. jinnotika lill-parti li kontriha qed tittieħed l-azzjoni ta’ infurzar bid-dokument infurzabbli;
 2. jitlob għall-konformità mal-obbligu tat-twettiq, eż. jitlob il-ħlas ta’ somma monetarja;
 3. jirċievi l-ħlas jekk id-debitur jissodisfa l-obbligu ta’ ħlas tiegħu;
 4. jikkonfiska l-assi;
 5. jitlob għal għajnuna mingħand il-pulizija, jekk meħtieġ (meta jikkonfiska l-assi, pereżempju).

It-tariffi tal-uffiċjal ġudizzjarju

L-atti uffiċjali mwettqa mill-uffiċjali ġudizzjarji huma soġġetti għal tariffi fissi, li jistgħu jiġu imposti fuq id-debitur. Ma hemm l-ebda spejjeż fissi għall-kreditur, li jfisser li dawn għandhom jiġu nnegozjati mal-uffiċjal ġudizzjarju. It-tariffi imposti mill-uffiċjal ġudizzjarju fuq id-debitur jistgħu jinsabu fid-Digriet tal-4 ta’ Lulju 2001 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar atti uffiċjali u t-tariffi tal-uffiċjali ġudizzjarji, magħruf ukoll bħala d-Digriet tat-Tariffi tal-Uffiċjali Ġudizzjarji (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders). Għal aktar informazzjoni ara l-listi tat-tariffi għal atti uffiċjali (Tarieven ambtshandelingen) at www.kbvg.nl.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Iż-żewġ kundizzjonijiet ġenerali li jridu jiġu ssodisfati biex jipproċedu bl-infurzar huma:

 • il-pussess ta’ dokumenti eżekuttivi;
 • In-notifika ta’ dan id-dokument, qabel l-eżekuzzjoni, lill-parti li kontriha qed tittieħed azzjoni.

Kif imsemmi hawn fuq, is-sekwestru eżekutorju hija l-miżura prinċipali koerċittiva użata.

Hemm ukoll miżuri li jistgħu jittieħdu sakemm jinħareġ dokument eżekuttiv. Dawn jistgħu jintalbu qabel ma tkun ingħatat is-sentenza kif ukoll matul jew anki qabel il-proċedimenti. Dawn huma msemmija bħala miżuri protettivi (conservatoire maatregelen) u jiffunzjonaw bħala miżuri provviżorji ta’ protezzjoni. Miżuri protettivi jinkludu s-sekwestru kawtelatorju (conservatoir beslag), it-twaħħil tas-siġilli (verzegeling) u t-tfassil ta’ inventarju (boedelbeschrijving). Din l-iskeda informattiva tittratta s-sekwestru ordni eżekutorju.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

L-għan u n-natura ta’ miżuri ta' eżekuzzjoni jistgħu jvarjaw. Tista’ ssir distinzjoni bejn il-miżuri intiżi biex jinkiseb il-ħlas ta’ somma monetarja, iċ-ċessjoni tal-assi, l-att jew l-ommissjoni. L-aktar miżura komuni hija ordni għall-irkupru ta’ flus (verhaalsbeslag).

Jekk l-obbligazzjoni tad-debitur tinvolvi azzjoni aktar milli l-ħlas ta’ flus jew ċessjoni ta’ assi, tista’ titlob it-twettiq ta’ “att attwali” (feitelijke handeling, att li jkollu konsegwenza legali, irrispettivament jekk dan kienx maħsub) jew att ġuridiku (rechtshandeling, att b’intenzjoni ta’ konsegwenza legali). Jekk l-att ma jkunx marbut ma’ individwu, il-kreditur innifsu jkun jista’ jitlob lill-qorti għal awtorizzazzjoni biex iġibu s-sitwazzjoni li kienet tirriżulta minn prestazzjoni. Jekk l-obbligazzjoni tad-debitur involviet it-twettiq ta’ att ġuridiku, bħal pereżempju l-aċċetazzjoni ta’ offerta, l-att jista’ jiġi sostitwit b’sentenza tal-qorti. Il-Qorti tista’ wkoll tordna lid-debitur sabiex iżomm lura minn ċerti azzjonijiet.

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

Jista' jiġi ordnat sekwestru eżekutorju:

 1. fuq proprjetà mobbli li ma tkunx suġġetta għal reġistrazzjoni. Proprjetà soġġetta għal reġistrazzjoni tkopri: proprjetà immobbli, bastimenti u inġenji tal-ajru;
 2. fuq drittijiet tal-portaturi jew drittijiet ta’ ordni, drittijiet ta’ ishma reġistrati u drittijiet tat-titoli oħra reġistrati;
 3. kontra parti terza, imsemmija bħala ordni b’sekwestru (executoriaal derdenbeslag);
 4. fuq proprjetà immobbli;
 5. fuq bastimenti;
 6. fuq inġenji tal-ajru.

Bħala regola ġenerali, l-eżekutur huwa liberu li jagħżel l-assi li fuqhom jixtieq jimponi ordni.

Fil-prinċipju, tista’ tiġi imposta ordni fuq il-proprjetà kollha tad-debitur. Madankollu, ċerti assi ma jistgħux ikunu koperti b’ordni, bħal ħtiġijiet bażiċi, eż ħwejjeġ, ikel, għodod tal-ħaddiema, letteratura speċjalizzata u prodotti użati għall-finijiet ta’ edukazzjoni, l-arti u x-xjenza. Porzjon ta’ paga, pagamenti tal-manteniment jew tal-benefiċċji huma eżenti minn ordni. F’dawn il-każijiet japplika livell protett ta’ qligħ sabiex jiġi żgurat dħul suffiċjenti f’idejn id-debitur jipprovdi għal ħtiġijiet bażiċi.

Bl-istess mod, ma tistax tiġi imposta ordni fuq l-assi maħsuba għas-servizzi pubbliċi. L-eżekutur jista’ jimponi ordni fuq assi differenti fl-istess ħin, eż. kemm fuq proprjetà mobbli u kemm fuq immobbli.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Konsegwenzi legali fuq l-ordni ta’ proprjetà mobbli li ma tkunx suġġetta għal reġistrazzjoni.

Konsegwenza waħda ta’ ordni hi li kull att li d-debitur iwettaq wara l-ordni ma jistax jippreġudika d-drittijiet tal-parti li timponi l-ordni. Jekk, pereżempju, id-debitur ikollu jbigħ l-assi, ix-xerrej ma jistax, fil-prinċipju, jinvoka lill-kreditur li issa jkun is-sid. Konsegwenza oħra hija li kwalunkwe introjtu mill-assi jkun kopert ukoll mill-ordni.

Il-konsegwenzi legali ta’ ordni ta’ ishma, titoli u assi oħrajn

M’hemm l-ebda konsegwenzi legali speċifiċi. Id-dritt tal-vot jibqa’ f’idejn il-persuna kontra min tkun qed tiġi imposta l-ordni għat-tul kollu tal-ordni.

Il-konsegwenzi legali ta’ ordni ta’ sekwestru

F’każ ta’ ordni ta’ sekwestru, il-kreditur (il-parti li timponi l-ordni) jimponi l-ordni fuq parti terza (jiġifieri mhux id-debitur), minħabba li din il-parti terza jkollha d-dejn mad-debitur jew tkun qed iżżomm proprjetà li tkun issejjaħ lid-debitur.

Il-parti li timponi ordni hi protetta kontra l-atti mwettqa mill-parti l-oħra. Wieħed ma jistax jorbot fuq l-atti ġuridiċi mwettqa wara ordni kontra l-parti li timponi l-ordni. Żewġ forom komuni ta’ ordni ta’ sekwestru huma s-sekwestru fuq kont tal-bank jew fuq il-paga ta’ impjegat.

Il-konsegwenzi legali ta’ sekwestru fuq proprjetà immobbli

Is-sekwestru ta’ proprjetà immobbli jiġi rreġistrat fir-reġistri pubbliċi miżmuma mill-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Artijiet (Kadaster). Bastimenti u inġenji tal-ajru huma meqjusa bħala proprjetà immobbli ġaladarba jkunu ġew imdaħħla fir-reġistri. Fuq talba, l-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Artijiet jista’ jfittex fir-reġistri pubbliċi tal-Proprjetà Immbobbli, il-Bastimenti u l-Inġenji tal-Ajru. Is-sekwestru jsir effettiv mill-mument li jiġi rreġistrat. Kwalunkwe rikavat minn proprjetà immobbli li jidħol wara s-sekwestru jkun kopert minnha. Il-parti li timponi s-sekwestru hi protetta kontra l-atti ġuridiċi mwettqa mid-debitur wara s-sekwestru. Wieħed ma jistax jistrieħ fuq id-disponiment (bejgħ) mill-proprjetà immobbli kontra l-persuna li timponi s-sekwestru.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Bħala regola ġenerali, l-awtorità ta’ infurzar ta’ sentenza tal-qorti ssir preskritta 20 sena mill-jum wara dak li fih tingħata s-sentenza. Jekk l-infurzar ta’ sentenza tal-qorti hija soġġetta għal ċerti rekwiżiti, li l-issodisfar tagħhom ma jiddependix mir-rieda tal-persuna li tkun kisbet is-sentenza, allura l-awtorità sabiex tiġi infurzata s-sentenza ssir preskritta wara 20 sena mill-bidu tal-jum ta’ wara dak li fih ir-rekwiżiti kienu ssodisfati.

Madankollu, il-perjodu ta’ preskrizzjoni huwa ta’ ħames snin għal kull somma li s-sentenza tkun ordnat li jitħallsu fi żmien sena jew anqas. Fil-każ tal-imgħax, multi, penali inkrimentali u ordnijiet oħra addizzjonali tal-qorti, il-preskrizzjoni tibda tiddekorri mhux aktar tard mill-mument meta l-awtorità sabiex jinforza s-sentenza prinċipali ssir preskritta, sakemm il-perjodu ta’ preskrizzjoni ma jkunx interrott jew estiż.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Kwistjonijiet ta’ infurzar

L-Artikolu 438 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili fih regoli ġenerali dwar l-infurzar tat-tilwim (executiegeschillen). F’tali tilwima id-debitur jista’ jipprova jevita l-infurzar. It-tilwim jista’ jirrelata, pereżempju, mas-sinjifikat u l-portata tad-dokument eżekuttiv, l-impatt ta’ fatti li rriżultaw wara s-sentenza (id-dokument eżekuttiv), il-validità ta' sekwestru jew il-kwistjoni dwar min huwa s-sid tal-assi ssekwestrati. Tilwima dwar l-infurzar tikkonċerna biss kwistjoni ta’ infurzar. Is-sustanza tal-azzjoni prinċipali li fiha tkun diġà ingħatat sentenza ma terġax tiġi vvalutata.

F’tilwima ta’ infurzar id-debitur jista’ jargumenta li l-eżekutur qed jabbuża mid-drittijiet tiegħu jew li l-ordni tkun sproporzjonata għas-sentenza, pereżempju. Id-debitur (il-parti li kontriha qed tittieħed l-azzjoni) ma jista jressaq l-ebda oġġezzjonijiet sostantivi ulterjuri għas-sentenza f’dan l-istadju. Biex jagħmel dan, irid jistitwixxi oppożizzjoni (verzet), appell (hoger beroep) jew proċedimenti ta’ kassazzjoni (cassatie), li huma rimedji legali.

Ġurisdizzjoni territorjali

Il-Qorti li għandha ġuriżdizzjoni territorjali hija l-qorti li hija kompetenti skont ir-regoli ġenerali tad-dritt dwar il-ġurisdizzjoni.

Din hija jew il-qorti fil-ġuriżdizzjoni territorjali li fi ħdana jkun ġie impost jew jkun se jiġi impost is-sekwestru, il-qorti fil-ġuriżdizzjoni territorjali li fiha tinsab il-proprjetà kkonċernata jew il-qorti fil-ġurisdizzjoni territorjali fejn ikun se jsir l-infurzar. Trid tinsab qorti kompetenti Olandiża għal kull azzjoni ta’ infurzar li sseħħ fin-Netherlands.

Il-qorti kompetenti

Il-Qorti Distrettwali (arrondissementsrechtbank) għandha l-ġuriżdizzjoni biex tisma’ t-tilwimiet kollha tal-infurzar, irrispettivament mill-qorti li tat is-sentenza li għandha tiġi infurzata. Il-Qorti Distrettwali hija kompetenti anki jekk il-Qorti tal-Appell (gerechtshof) jew il-Qorti Suprema tan-Netherlands (Hoge Raad der Nederlanden) tat is-sentenza.

It-tilwim tal-infurzar ġeneralment jiġi solvut fil-proċedimenti interlokutorji (kort geding). Il-Qorti tista’ tiddeċiedi li tissospendi l-infurzar għal ċertu żmien jew tneħħi s-sekwestru.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 17/11/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Awstrija

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

L-eżekuzzjoni (magħrufa wkoll bħala "eżekuzzjoni" jew "infurzar obbligatorju" fl-Awstrija) tinsab fejn is-setgħa tal-Istat tintuża biex tasserixxi krediti u talbiet eżegwibbli.

Il-Kodiċi ta' Eżekuzzjoni jipprevedi diversi tipi ta' eżekuzzjoni:

 • L-eżekuzzjoni biex tirkupra krediti monetarji.
 • L-eżekuzzjoni biex tiżgura li jittieħdu jew ma jittiħdux azzjonijiet.

L-eżekuzzjoni biex tirkupra krediti monetarji:

Fl-eżekuzzjoni biex jiġu rkuprati krediti monetarji, it-talba ta' eżekuzzjoni tal-kreditur għandha tagħżel l-assi li għandhom jiġu sekwestrati (selezzjoni tal-mezz ta' eżekuzzjoni); hawnhekk huwa jista' jagħżel, inter alia, bejn eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli, eżekuzzjoni fuq ammonti riċevibbli, b'mod partikolari eżekuzzjoni fuq salarju, u bejgħ forzat ta' proprjetà immobbli permezz ta' subbasta.

L-eżekuzzjoni li tiżgura li l-azzjonijiet jittieħdu jew le:

F'eżekuzzjonijiet biex jiġi żgurat li l-azzjonijiet jittieħdu jew ma jittiħdux, il-kreditur irid jitlob il-mezz ta' eżekuzzjoni previst fil-Kodiċi ta' Eżekuzzjoni għall-eżekuzzjoni tal-kreditu.

L-eżekuzzjoni għall-finijiet ta' rimedju b'mandat ta' inibizzjoni hija soġġetta għall-impożizzjoni ta' multa fuq talba tal-qorti tal-eżekuzzjoni meta tingħata l-eżekuzzjoni. Fil-każ ta' kwalunkwe ksur ulterjuri, jenħtieġ li l-qorti tal-eżekuzzjoni, meta tintalab, timponi multa ulterjuri jew piena ta' kustodja għal perjodu totali sa sena.

Sabiex azzjoni li tista' titwettaq minn parti terza tiġi inforzata, il-kreditur rikjedenti huwa awtorizzat, fuq talba tal-qorti, li l-azzjoni titwettaq għad-detriment tal-parti obbligata.

It-talba għal azzjoni, li ma tistax titwettaq minn parti terza u li l-eżekuzzjoni tagħha tiddependi b'mod esklussiv fl-istess ħin fuq ir-rieda tal-parti obbligata, hija infurzata permezz tal-impożizzjoni, fuq talba tal-qorti, ta' multa jew piena ta' kustodja għal perjodu totali sa sitt xhur fuq il-parti obbligata li teżegwixxi l-azzjoni.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

L-awtorizzazzjoni tal-eżekuzzjoni hija, fil-prinċipju, f'id il-qorti distrettwali adegwata (Bezirksgericht).

Qorti kompetenti:

L-eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli, l-eżekuzzjoni fuq ammonti riċevibbli:

Għall-eżekuzzjonijiet fuq ammonti riċevibbli, hija responsabbli l-qorti fil-ġurisdizzjoni ġenerali (residenza) tad-debitur; għall-eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli, jiddependi fuq fejn jinsabu l-oġġetti mobbli meta tibda l-eżekuzzjoni.

Bejgħ forzat ta' proprjetà immobbli permezz ta' subbasta:

Għall-eżekuzzjoni fuq proprjetà immobbli (irreġistrata fir-reġistru tal-artijiet), il-qorti ta' reġistru tal-artijiet (Grundbuchsgericht) għandha l-ġurisdizzjoni.

Ladarba l-eżekuzzjoni tkun awtorizzata, jenħtieġ li l-proċedimenti jkunu ex officio. Il-proċess ta' eżekuzzjoni jitwettaq permezz ta' imħallef (il-bejgħ forzat ta' proprjetà immobbli) jew minn uffiċjali tal-qorti (l-eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli jew l-eżekuzzjoni fuq ammonti riċevibbli). L-uffiċjali tal-qorti huwa membru tal-persunal tal-ġudikatura mħarreġ b'mod speċjali.

Il-passi jiġu stipulati mill-uffiċjali ġudizzjarji, li huma persunal tal-ġudikatura fl-Awtrija li la jaħdmu bħala individwi għal rashom u lanqas bħala rappreżentanti jew aġenti maħtura tal-kreditur rikjedenti. Huma jaġixxu fil-parti l-kbira waħedhom sakemm ikun ċert is-suċċess jew il-falliment tal-proċedimenti ta' eżekuzzjoni.

Il-kreditur għandu jiġi mistieden jippreżenta l-applikazzjonijiet biss jekk il-qorti jew l-uffiċjal ġudizzjarju ma jkunx jista' jkompli l-proċedimenti mingħajrhom jew jekk il-proċedimenti jkunu jinvolvu l-ispejjeż. Madankollu, il-kreditur jista' diġà jipprovdi informazzjoni addizzjonali fl-applikazzjoni: pereżempju, fil-każ ta' eżekuzzjoni fuq salarju, huwa jista' jirrifjuta d-dikjarazzjoni mill-impjegatur rigward jekk jeżistix is-salarju u kemm hu; fil-każ ta' eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli, jista' jirrinunzja għall-ftuħ obbligatorju tal-post u jevita l-ispejjeż ta' ħaddied tas-serraturi, jekk id-debitur ma jinstabx.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

L-eżekuzzjoni għall-irkupru ta' krediti ta' somom ta' flus:

Il-proċess ta' eżekuzzjoni huwa mqassam fi proċess ta' awtorizzazzjoni u proċess ta' eżekuzzjoni.

L-awtorizzazzjoni tal-eżekuzzjoni titlob applikazzjoni mill-kreditur, li fiha jagħżel il-mezz ta' eżekuzzjoni mixtieq għall-eżekuzzjoni. Jekk il-kreditur ikun jixtieq jirkupra l-kreditu minn intraprenditur, huwa normalment jagħżel l-eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli u l-preżentazzjoni ta' lista ta' assijiet. Skont din il-proċedura, l-uffiċjal ġudizzjarju jipprova jirkupra l-pagament tal-kreditu, u jekk dan ma jirnexxix, l-oġġetti misjuba jiġu mirhuna. Jekk dawn ma jkoprux il-kreditu li jrid jiġi rkuprat, jenħtieġ li jitlob lid-debitur jippreżenta lista ta' assi li fihom id-debitur għandu jniżżel l-assi tiegħu b'mod sħiħ.

Jekk il-kreditur irid jirkupra l-kreditu minn konsumatur, huwa normalment jagħżel l-eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli, l-eżekuzzjoni fuq salarju u l-preżentazzjoni ta' lista ta' assi. Il-kreditur jista' jagħżel l-eżekuzzjoni fuq salarju indipendentement minn jekk jafx fejn id-debitur huwa impjegat jew mingħand min jirċievi s-salarju. Jekk huwa ma jkunx jaf dan, irid ikun jaf id-data ta' twelid tal-parti debitriċi. il-qorti tista' mbagħad tidentifika l-uffiċċju tal-pagament permezz tal-Assoċjazzjoni Prinċipali tal-Istituzzjonijiet tal-Assigurazzjoni Soċjali Awstrijaċi. L-ewwel pass huwa l-qbid u t-trasferiment tas-salarju tad-debitur. Jekk dan jirnexxi, l-eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli sseħħ biss fuq it-talba tal-kreditur. Skont din il-proċedura, l-uffiċjal ġudizzjarji jipprova jirkupra l-pagament tal-kreditu; jekk dan ma jirnexxix, huwa jissekwestra l-oġġetti li jsib. Jekk dawn ma jkoprux il-kreditu li jiġi rkuprat, huwa jitlob lid-debitur jippreżenta lista ta' assi li jelenkaw l-assi tiegħu b'mod sħiħ.

Għat-talba għall-eżekuzzjoni, il-kreditur għandu juża l-formola (E-Form 1) jew iressaq talba fformattjata. L-ebda rappreżentazzjoni minn avukat ma hija meħtieġa sabiex issir applikazzjoni għall-eżekuzzjoni.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Sabiex ikun jista' jeżegwixxi l-eżekuzzjoni, il-kreditur li qed jagħmel il-petizzjoni jrid ikollu deċiżjoni eżegwibbli ta' ordni ta' eżekuzzjoni. Barra minn hekk, hemm bżonn ta' dikjarazzjoni ta' eżegwibbiltà, li tinħareġ mill-awtorità tal-ordni tal-infurzar fil-proċeduri tal-qorti. Il-kreditur irid ikun jaf ukoll l-indirizz tad-debitur; jeħtieġ jagħti biss id-data tat-twelid jekk ikun irid japplika għal eżekuzzjoni tas-salarji, iżda ma jkunx jaf l-uffiċċju tal-pagamenti.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

Id-debitur huwa responsabbli għall-obbligi fl-assi kollha tiegħu, sakemm dawn ma jkunux eżenti minn sekwestru. Madankollu, proċedura ta' eżekuzzjoni tkopri biss dawk l-assi li l-kreditur jixtieq jissekwestra u li huwa, għalhekk, jispeċifika fl-applikazzjoni tal-eżekuzzjoni. F'każ tal-eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli, huwa biżżejjed li ssir applikazzjoni għas-sekwestru tal-oġġetti kollha fil-pussess tad-debitur; f'każ ta' eżekuzzjoni fuq oġġetti riċevibbli, il-kreditur irid jispeċifika t-terza parti debitriċi, filwaqt li fl-eżekuzzjoni fuq is-salarju hemm eċċezzjoni. Il-kreditur jista' jiddikjara li huwa ma jafx lit-terza parti debitriċi. Il-qorti tista' tikseb dan mill-Assoċjazzjoni Ewlenija tal-Istituzzjonijiet tal-Assigurazzjoni Soċjali Awstrijaċi jekk il-kreditur jipprovdi d-data ta' twelid tad-debitur.

Il-kreditur jista' juża wkoll l-istrumenti ta' eżekuzzjoni li ġejjin: l-ammonti riċevibbli għajr it-talbiet fuq salarju; jew is-sehem f'kumpanija limitata tad-debitur; jew, jekk id-debitur ikollu proprjetà immobbli, il-kreditur rikjedenti jista' jitlob il-ħolqien ta' rahan, l-amministrazzjoni forzata u l-bejgħ forzat permezz ta' subbasta.

L-assi tad-debitur li huma eżenti mill-eżekuzzjoni huma elenkati fis-subtaqsima "Restrizzjonijiet fuq l-eżekuzzjoni".

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

L-effetti tal-miżuri eżegwibbli jiddependu fuq l-istrument ta' eżekuzzjoni:

L-eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli:

Dwar l-oġġetti li jistgħu jiġu ssekwestrati, l-uffiċjal ġudizzjarju jistabbilixxi rahan; dawk preċedenti huma rkantati.

L-eżekuzzjoni fuq l-ammonti riċevibbli, partikolarment l-eżekuzzjoni fuq salarju:

Jiġi stabbilit dritt ta' rahan fuq il-kreditu. Id-debitur jiġi pprojbit li jiddisponi mill-kreditu tiegħu jew, b'mod partikolari, li jiġbru. Il-kreditu, sakemm dan huwa sekwestrabbli, huwa ċedut lill-kreditur.

Il-bejgħ forzat ta' proprjetà immobbli permezz ta' subbasta:

Jiġi stabbilit dritt ta' rahan fuq il-proprjetà. Mill-punt fejn il-bidu tal-proċedimenti tas-subbasta jiġi rreġistrat fir-reġistru tal-artijiet, azzjonijiet ġuridiċi mid-debitur rigward il-proprjetà u l-aċċessorji tagħha, li ma jappartjenux lill-amministrazzjoni ordinarja, mhumiex effettivi kontra l-kredituri u l-offerent. Jekk id-debitur ibigħ il-proprjetà, is-subbasta awtorizzata kontra x-xerrej tal-proprjetà tkompli.

Konsegwenzi kriminali huma previsti meta parti obbligata taħbi, tiddisponi, tbigħ jew tagħmel danni lil parti mill-assijiet tagħha, jew toħloq pretest jew tirrikonoxxi obbligazzjoni mhux eżistenti, jew inkella tnaqqas jew tidher li qed tnaqqas l-assi tagħha, u riżultat ta' dan timpedixxi jew tnaqqas is-sodisfazzjon tal-kreditur permezz ta' eżekuzzjoni jew proċedura ta' eżekuzzjoni pendenti. Bl-istess mod, parti obbligata hija punibbli jekk teqred, tagħmel danni, tagħmel inoperabbli jew tirtira, b'mod sħiħ jew parzjalment, mill-involviment ma' oġġett li ġie sekwestrat jew kien fil-pussess uffiċjalment.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

L-eżekuzzjoni jenħtieġ li tkompli saż-żmien fejn tkun ġiet konkluża b'suċċess jew terminata, pereżempju, għax id-debitur ikun ħallas id-dejn tiegħu lill-kreditur waqt il-proċedimenti tal-eżekuzzjoni. B'mod eċċezzjonali, l-eżekuzzjoni tista' titwaqqaf qabel, bħal meta l-kreditur jagħżel l-eżekuzzjoni fuq salarju u d-debitur jibdel l-impjieg.

Il-Kodiċi ta' Eżekuzzjoni tippermetti wkoll li l-proċess ta' eżekuzzjoni jiġi pospost. Dan jista' jokkorri, b'mod partikolari, jekk tittieħed azzjoni kontra l-invalidità jew l-ineffettività tat-titolu tal-eżekuzzjoni, jekk tintalab it-terminazzjoni tal-eżekuzzjoni, jekk jitressaq smigħ ta' oppożizzjoni quddiem il-qorti (ara taħt 4), jekk tiġi kkuntestata l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni maħruġa mill-qorti, jekk jitressaq ilment kontra l-att ta' eżekuzzjoni, jew jekk ikun hemm proċedimenti ta' rinunzja jew emenda tad-dikjarazzjoni legalment eżegwibbli.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Id-dritt tal-appell jingħata fuq l-awtorizzazzjoni ta' eżekuzzjoni (fl-Awstrija magħruf bħala awtorizzazzjoni għall-eżekuzzjoni) Jenħtieġ li l-appell jiġi indirizzat lil qorti tal-appell (qorti reġjonali aktar għolja), iżda jitressaq mal-qorti tal-ewwel istanza (qorti distrettwali). L-appell għandu jitressaq fi żmien 14-il ġurnata. Ġeneralment, hija meħtieġa r-rappreżentazzjoni minn avukat. Il-proċess ta' appell hija proċedura purament bil-miktub li fiha tapplika l-interdizzjoni tan-novazzjoni.

Il-fatt li sadanittant, id-debitur ikun ħallas il-kreditu li jrid jiġi rkuprat jista' jkun invokat permezz ta' mozzjoni ta' oppożizzjoni jew azzjoni biex tiġi opposta l-eżekuzzjoni (u mhux b'appell kontra l-awtorizzazzjoni tal-eżekuzzjoni). Jenħtieġ li l-ilment jitressaq mal-qorti li tat l-eżekuzzjoni. Applikazzjoni għal diferiment tal-eżekuzzjoni tista' tiġi kkombinata ma' lment. Jekk il-kreditu jiġi infurzat legalment, jenħtieġ li l-infurzar jintemm ex officio.

Jekk l-eżekuzzjoni tingħata taħt proċedura ta' awtorizzazzjoni simplifikata, dan isir biss fuq il-bażi tad-dejta pprovduta mill-parti li tkun qed tagħmel il-petizzjoni. F'dan il-każ id-debitur jista' juri, permezz ta' appell, li t-titolu tal-eżekuzzjoni li jkopri l-eżekuzzjoni huwa nieqes, inkluż konferma tal-eżegwibilità, jew li t-titoli ta' eżekuzzjoni ma jikkorrispondix mal-informazzjoni li tinsab fl-applikazzjoni għall-eżekuzzjoni. L-appell għandu jitressaq quddiem il-qorti li approvat l-eżekuzzjoni fl-ewwel istanza. Meta jitressaq l-appell, il-qorti teżamina jekk it-titolu ta' eżekuzzjoni li jkopri l-kreditu li jrid jiġi rkuprat huwiex disponibbli. Il-limitu ta' żmien għall-oġġezzjonijiet huwa ta' erbatax-il ġurnata.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Restrizzjonijiet fuq l-eżekuzzjoni

B'mod ġenerali, ir-restrizzjoni applikabbli hija li l-eżekuzzjoni ma tistax titwettaq b'mod aktar estensiv minn dak meħtieġ għat-twettiq tal-kreditu dikjarat fl-awtorizzazzjoni tal-eżekuzzjoni.

Il-liġi tipprevedi ċerti restrizzjonijiet tal-eżekuzzjoni favur persuni speċifiċi jew assoċjazzjonijiet ta' persuni:

 • Il-proprjetà ta' stabbiliment fis-servizz tat-trasport pubbliku li huwa taħt il-kontroll tal-istat jista' jkun soġġett biss għal miżuri eżegwibbli adegwati li jfixklu s-servizzi tat-trasport pubbliku bil-kunsens tal-awtorità superviżorja tiegħu;
 • qabel l-eżekuzzjoni tal-infurzar kontra persuna li sservi fl-Armata Federali jew fil-Pulizija Federali, għandha tingħata notifika tal-awtorizzazzjoni tal-eżekuzzjoni lill-uffiċjal li jikkmanda dik il-persuna;
 • f'binjiet militari, l-eżekuzzjoni ta' infurzar titlob notifika minn qabel lill-kmandant tal-bini u konsultazzjoni tal-attaché militari tagħhom;
 • proċedimenti ta' eżekuzzjoni kontra persuni li jgawdu minn immunità fl-Awstrija fuq il-bażi tad-dritt internazzjonali, kif ukoll fuq oġġetti ta' eżekuzzjoni u fuq il-bini ta' dawn il-persuni jistgħu jitwettqu biss mill-Ministeru Federali tal-Ġustizzja bi ftehim mal-Ministeru Federali għall-Ewropa, l-Integrazzjoni u l-Affarijiet Esterni;
 • l-eżekuzzjoni kontra muniċipalità jew istituzzjoni pubblika jew ta' karità tista' tiġi awtorizzata għall-fini tal-irkupru ta' talbiet finanzjarji biss fir-rigward ta' dawk l-assi li jistgħu jintużaw biex jissodisfaw lill-kreditur mingħajr ma jaffettwaw l-interessi pubbliċi li għandhom jiġu protetti. Jekk l-infurzar iservi l-eżekuzzjoni ta' rahan kuntrattwali, din ir-restrizzjoni ma tapplikax.

Barra minn hekk, għall-protezzjoni tad-debitur, ċerti assi huma esklużi b'mod obbligatorju, pereżempju:

L-eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli:

 • L-oġġetti li jikkorrispondu ma' stil ta' ħajja modesta għal użu persunali jew domestiku;
 • oġġetti meħtieġa biex wieħed jitħarreġ għal professjoni u għal prattika professjonali, kif ukoll għajnuniet ta' tagħlim intiżi għall-iskola;
 • materjali tal-ikel u tat-tisħin biex ikopru l-ħtiġijiet tad-debitur u l-membri tal-familja li jgħixu miegħu fl-unità domestika komuni għal erba' ġimgħat;
 • annimali domestiċi;
 • ritratti tal-familja, ittri u karti oħrajn, kif ukoll iċ-ċurkett tat-tieġ tad-debitur;
 • għajnuniet biex jikkompensaw għal diżabbiltà u appoġġ għall-kura għad-debitur jew il-membri tal-familja li jgħixu miegħu fl-unità domestika komuni, kif ukoll sustanzi terapewtiċi u apparat ta' appoġġ li huma meħtieġa fil-kuntest tat-terapija medika;
 • oġġetti reliġjużi;
 • flus kontanti sal-ammont eżenti mill-ikkonfiskar sat-terminu ta' pagament li jmiss tas-salarju wara l-konfiskazzjoni, jekk l-introjtu tad-debitur ma jkunx jista' jiġi kkonfiskat legalment jew jiġi kkonfiskat biss sa ċertu estent.

L-uffiċjal ġudizzjarju jista' jżomm lura milli jikkonfiska l-oġġetti ta' valur baxx jekk ikun ovvju li r-rikavati mill-kontinwazzjoni jew l-infurzar tal-eżekuzzjoni mhux se jaqbeż il-kostijiet tal-eżekuzzjoni.

L-eżekuzzjoni ta' talbiet monetarji (eżekuzzjoni fuq salarju):

 • Ir-rimborż tal-ispejjeż sakemm dawn ikopru l-kostijiet żejda li jseħħu fl-eżerċitar tal-attività professjonali;
 • għajnuna statutorja li tingħata biex tkopri l-kostijiet żejda assoċjati ma' diżabbiltà jew kura fit-tul, eżempju allowance għall-kura;
 • għajnuna statutorja għall-pagamenti tal-kera jew biex tkopri spejjeż oħra għal akkomodazzjoni;
 • allowance tal-familja;
 • ċerti benefiċċji statutorji mogħtija fl-okkażjoni tat-twelid ta' tarbija, b'mod partikolari l-ammont fiss ta' allowance għall-kura tat-tfal;
 • ċerti tipi ta' għajnuna li jingħataw mis-Servizz Pubbliku tal-Impjiegi;
 • ir-rimborż tal-kostijiet minn sigurtà soċjali statutorja.

B'mod partikolari, dawn li ġejjin ma jiġux ikkonfiskati:

 • Benefiċċji in kind provduti taħt liġijiet tas-sigurtà soċjali;
 • il-kreditu li kien għad-distribuzzjoni tal-proprjetà matrimonjali u t-tfaddil tal-miżżewġin, sakemm ma tkunx ġiet rikonoxxuta jew iġġudikata permezz ta' ftehim jew arranġament.

Il-qligħ mill-introjtu, il-benefiċċji tal-pensjoni u r-rinumerazzjoni statutorja, li jservu biex jikkompensaw għal qgħad temporanju jew tnaqqis fil-kapaċità ta' qligħ, jistgħu jiġu kkunfiskati fuq bażi limitata. Il-parti li ma tiġix ikkonfiskata ("il-livell minimu ta' sussistenza") jiddependi fuq l-ammont ta' introjtu u l-għadd ta' obbligi ta' manteniment tad-debitur. L-ammonti li ma jistgħux jiġu kkonfiskati, li huma miżjuda kull sena, huma murija fit-tabelli fuq is-sit web tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c9484852308c2a60123ec387738064b.de.html). Il-liġi tieħu inkunsiderazzjoni l-bżonnijiet speċjali tad-debitur jew tal-kreditur tiegħu f'każijiet individwali, billi tippermetti, fuq talba, li l-allowance li ma tistax tiġi kkonfiskata tiżdied jew titnaqqas taħt ċerti ċirkostanzi. Fil-każ ta' eżekuzzjoni abbażi ta' kreditu għal manteniment stututorju, l-ammont tal-allowance li ma jistax jiġi kkonfiskat jitnaqqas b'25% b'mod ġenerali.

Barra minn hekk, l-Att dwar il-Kiri (MRG), fil-każ ta' titolu ta' eżukuzzjoni dwar l-evizzjoni minn appartament soġġetta għall-MRG, jipprevedi l-protezzjoni tad-debitur għax l-evizzjoni trid tiġi posposta jekk il-kerrej jaffaċċja li jisfa mingħajr dar riżultat ta' dan.

Skadenzi għall-eżekuzzjoni

Skadenzi li għandhom jiġu stabbiliti fi ħdan l-applikazzjonijiet għall-eżekuzzjoni mhumiex provduti, minbarra f'każijiet eċċezzjonali (ordni ta' żgumbrament skont it-Taqsima 575 tal-Kodiċi Awstrijaka tal-Proċedura Ċivili – ZPO). Madankollu, id-debitur jista' jmur kontra l-eżekuzzjoni bl-oġġezzjoni ta' statut ta' limitazzjonijiet li diġà daħal fis-seħħ. Il-perjodu statutorju ta' limitazzjoni għal krediti li għalihom hemm titolu legalment vinkolanti ta' eżekuzzjoni ("talbiet mogħtija permezz ta' sentenza eżegwibbli") ("Judikatsschulden") huwa ġeneralment ta' 30 sena mid-data tat-titolu ta' eżekuzzjoni li jidħol fis-seħħ. Jekk it-titolu ta' eżekuzzjoni jkun ibbażat fuq id-drittijiet tal-entitajiet legali mmexxija mid-dritt pubbliku jew privat, dan il-perjodu ta' limitazzjoni jiġi estiż għal 40 sena. Madankollu, hemm eċċezzjoni fir-rigward tas-servizzi li għandhom jitħallsu biss fil-futur, sakemm id-dispożizzjonijiet ġenerali ta' limitazzjoni jistipulaw perjodu ta' limitazzjoni aktar qasir.

Il-perjodu ta' preskrizzjoni huwa interrott permezz ta' kwalunkwe awtorizzazzjoni ta' eżekuzzjoni legalment vinkolanti u jerġa' jibda mill-ġdid bl-aħħar pass ta' eżekuzzjoni jew bit-terminazzjoni tal-eżekuzzjoni.

F'ċerti każijiet, huma pprovduti barrieri temporanji għal applikazzjoni ta' eżekuzzjoni ulterjuri jew għall-kontinwazzjoni tal-proċedura ta' eżekuzzjoni:

 • F'każ li ma jinstab ebda oġġett li jista' jiġi kkonfisat f'eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli, għandha tingħata applikazzjoni permezz ta' kreditur ieħor rikjedenti għall-awtorizzazzjoni ta' eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli jew awtorizzazzjoni tal-eżekuzzjoni ġdida, iżda biss sitt xhur wara l-aħħar tentattiv ta' eżekuzzjoni bla suċċess, minbarra jekk huwa probabbli li tentattiv preċedenti jikseb riżultati;
 • Il-kreditur rikjedenti jenħtieġ li jkun intitolat li jressaq talba għal eżekuzzjoni fuq salarju kontra t-terza parti debitriċi wara l-approvazzjoni ta' eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli jekk tkun għaddiet sena mill-awtorizzazzjoni; dan il-perjodu ta' blokkar ma japplikax jekk il-kreditur rikjedenti jipprova li kien biss wara l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tiegħu ta' eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli li huwa sar jaf li d-debitur huwa intitolat għal talbiet ta' salarju mdaqqsa. Id-debitur huwa obbligat biss li jippreżenta lista aktar riċenti ta' assi jekk il-kreditu jipprova li d-debitur kiseb assi jew jekk għaddiet aktar minn sena mill-preżentazzjoni tal-lista ta' assi.
 • Il-Kodiċi ta' Eżekuzzjoni tirrikonoxxi wkoll skadenzi maħsuba biex jiżguraw saldu rapidu. L-uffiċjal ġudizzjarju, għalhekk, irid jiskeda l-ewwel azzjoni ta' eżekuzzjoni fi żmien erba' ġimgħat u jirrapporta lura lill-kreditur dwar l-implimentazzjoni tal-ostakli mhux aktar tard minn fi żmien erba' xhur. Ir-rahan għal ġbir forzat, li jingħata lill-kreditur fuq il-bażi ta' eżekuzzjoni fuq oġġetti mobbli tad-debitur, jiskadi wara sentejn jekk il-proċedura tal-bejgħ ma tkunx tkompliet kif dovut.

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 16/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Pollakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Polonja

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

Ir-regoli dwar kif għandhom jiġu infurzati s-sentenzi fi proċedimenti ċivili, inklużi kwistjonijiet kummerċjali, huma speċifikati fil-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Pollakk (Kodeks postępowania cywilnego).

L-infurzar huwa l-użu ta’ miżuri koerċittivi minn awtoritajiet nazzjonali kompetenti, li huma stabbiliti fil-liġi biex jiġu rkuprati pagamenti dovuti lill-kredituri abbażi ta’ titolu eżegwibbli. Il-proċedimenti ta’ infurzar jibdew meta titressaq talba għal infurzar.

It-titolu eżegwibbli iservi bħala l-bażi għall-infurzar. Bħala regola, it-titolu eżegwibbli huwa ordni ta’ infurzar li jinkludi klawżola ta’ infurzar (l-Artikolu 776 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili). Din il-klawżola mhijiex rikjesta għal xi ordnijiet mill-qrati maħruġa fil-livell ta’ Stat Membru jew għal ftehimiet ta’ soluzzjoni u dokumenti uffiċjali msemmija fl-Artikolu 115314 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili. Jekk dawn is-sentenzi, ftehimiet ta’ soluzzjoni u dokumenti uffiċjali jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti hawn fuq, dawn jikkostitwixxu titolu eżegwibbli, li permezz tiegħu l-kredituri jkunu jistgħu jirrikorru direttament għall-awtorità ta’ infurzar.

Hemm żewġ tipi ta’ awtoritajiet li huma involuti fil-proċedimenti ta’ infurzar:

 • korpi ġudizzjarji - fi proċedimenti għall-introduzzjoni ta’ klawżola ta’ eżekuzzjoni fl-ordni ta’ eżekuzzjoni (imħallef presedenti; qorti distrettwali (sąd rejonowy), qorti reġjonali (sąd okręgowy) u l-qorti tal-appell (sąd apelacyjny)).
 • awtoritajiet ta’ infurzar - fil-proċedimenti ta’ infurzar rilevanti, dawn huma qrati distrettwali u uffiċjali ġudizzjarji (l-Artikolu 758 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

Il-partijiet għad-dikjarazzjoni ta’ proċedimenti ta’ infurzabbiltà kif ukoll fi proċedimenti ta’ infurzar huma d-debitur u l-kreditur.

Il-liġi Pollakka tiddistingwi bejn it-tipi ta’ proċeduri ta’ infurzar li ġejjin:

Infurzar ta’ talbiet pekunarji li jirriżultaw minn:

 • assi mobbli
 • remunerazzjoni għax-xogħol
 • kontijiet tal-bank
 • talbiet oħrajn
 • drittijiet tal-proprjetà oħrajn
 • proprjetà immobbli
 • opri tal-baħar

Infurzar ta’ talbiet mhux pekunarji li jirriżultaw minn:

 • riċevituri
 • bejgħ ta’ negozju jew azjenda agrikola
 • pagamenti ta’ manteniment. Il-qorti tinkorpora l-klawżola ta’ infurzabbiltà fuq bażi ex officio f’titolu eżegwibbli. F’każijiet bħal dawn, it-titolu eżegwibbli jiġi notifikat lill-kreditur fuq bażi ex officio. F’każijiet fejn jiġi ordnat manteniment, il-proċedimenti ta’ infurzar jistgħu jibdew fuq bażi ex officio fuq talba tal-Qorti tal-Prim’Istanza li tisma’ l-kawża. Din it-talba tiġi ppreżentata lill-awtorità ta’ infurzar li jkollha l-kompetenza ġudizzjarja. L-uffiċjal ġudizzjarju jinvestiga biex jiddetermina d-dħul tad-debitur, l-assi u l-post ta’ residenza fuq bażi ex officio. Jekk dan ma jkunx effettiv, il-pulizija taġixxi fuq talba tal-uffiċjal ġudizzjarju, tieħu passi xierqa biex tiddetermina l-post ta’ residenza u x-xogħol tad-debitur. L-inkjesta msemmija fil-paragrafu1 jenħtieġ li ssir f’intervalli ta’ mhux aktar minn sitt (6) xhur. F’każ li l-inkjesta tonqos milli tiddetermina d-dħul jew l-assi tad-debitur, l-uffiċjal ġudizzjarju jitlob lill-qorti biex tordna lid-debitur biex jiżvela l-assi tiegħu. Jekk id-debitur ikun waqa’ lura fil-pagamenti għal aktar minn sitt (6) xhur, l-uffiċjal ġudizzjarju japplika fuq bażi ex officio lir-Reġistru tal-Qorti Nazzjonali (Krajowy Rejestr Sądowy) biex id-debitur jiġi inkluż fil-lista ta’ debituri insolventi. In-nuqqas li tiġi implimentata l-miżura ta’ infurzar ma jikkostitwixxix bażi għal sospensjoni tal-proċedimenti.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Skont l-Artikolu 758 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, kwistjonijiet marbutin ma’ infurzar jaqgħu taħt il-kompetenza ta’ qrati distrettwali u l-uffiċjali ġudizzjarji jaġixxu f’isimhom.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

Skont l-Artikolu 803 tal-Proċedura ta’ Kodiċi Ċivili, titolu eżegwibbli jservi bħala bażi għall-infurzar ta’ talba kollha kemm hi rigward il-kategoriji kollha tal-assi tad-debitur, sakemm mhux stipulat mod ieħor. L-awtorità li timplimenta mhijiex awtorizzata biex teżamina l-validità u l-applikabbiltà tat-titolu eżegwibbli, li għalih japplika dan l-obbligu.

Bħala regola, il-klawżola ta’ infurzar hija inkorporata fit-titolu eżegwibbli.

Skont l-Artikolu 777, dawn li ġejjin jiġu kkunsidrati bħala titoli li jistgħu jkunu infurzati:

 1. sentenza tal-qorti finali jew infurzabbli immedjatament u ftehimiet ta’ soluzzjoni li jintlaħqu fil-qorti
 2. deċiżjoni finali jew infurzabbli immedjatament minn skrivan ġudizzjarju anzjan (referendarz sądowy)
 3. sentenzi oħrajn, ftehimiet ta’ soluzzjoni u strumenti legali, li jiġu infurzati permezz ta’ uffiċjali ġudizzjarji ta’ infurzar
 4. att notarili li permezz tiegħu d-debitur jikkonforma b’mod volontarju ma’ miżura ta’ infurzar, li tirrikjedi li jħallas ammont jew jagħti oġġetti speċifikati skont it-tip, fil-kwantità indikata fl-att, jew jagħti oġġetti speċifikati b’mod individwali, bil-kundizzjoni li l-att jiffissa data sa meta l-obbligu għandu jkun konformi mal-avveniment jew jidentifika, li għandu jseħħ biex isir l-infurzar.
 5. att notarili li permezz tiegħu d-debitur jikkonforma b’mod volontarju ma’ miżura ta’ infurzar, li tirrikjedi l-pagament tal-ammont speċifikat fl-att jew speċifikat bil-klawżola ta’ indiċjar, fejn l-att jidentifika l-avveniment li għandu jseħħ biex dan l-obbligu jiġi rrispettat u d-data sa meta l-kreditur jista’ japplika biex klawżola infurzabbli tiġi inkorporata f’dan l-att
 6. l-att notarili speċifikat fil-paragrafi 4 u 5, li permezz tiegħu l-persuna li mhijiex debitur personali, u li l-proprjetà, it-talba jew id-dritt tagħha huma ggravati minn ipoteka jew rahan, hija konformi b’mod volontarju mal-azzjoni ta’ infurzar rigward il-proprjetà ipotekata jew mirhuna bil-għan li tiġi ssodisfata t-talba pekunarja garantita tal-kreditur.

Dikjarazzjoni tad-debitur ta’ sottomissjoni volontarja għal infurzar tista’ ssir ukoll f’att notarili separat.

Ordnijiet tal-qorti validi li jinkorporaw klawżola infurzabbli jew huma infurzabbli immedjatament biss (permezz ta’ ordni ta’ infurzar immedjata maħruġa fuq bażi ex officio jew it-talba ta’ kwalunkwe parti għall-proċedimenti) jistgħu jikkostitwixxu titolu eżegwibbli. Att notarili huwa meqjus ekwivalenti għal titolu eżegwibbli, jekk ikun konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili u r-regoli notarili.

Titoli oħrajn li jistgħu jkunu infurzati jinkludu: estratt mil-lista ta’ talbiet fi proċeduri ta’ falliment; ħlas bankarju validu u legali; pjan biex jiġu allokati somom miksuba minn preklużjoni; titolu bankarju li jista’ jkun infurzat kif stabbilit fil-liġi bankarja, iżda wkoll wara li l-qorti tkun inkorporat klawżola ta’ infurzar; sentenzi mogħtija minn qrati barranin u ftehimiet ta’ soluzzjoni li ntlaħqu f’dawn il-qrati wara li jkunu ġew iddikjarati infurzabbli mill-qorti Pollakka. Sentenzi mogħtija mill-qrati ta’ pajjiżi oħrajn fi kwistjonijiet ċivili li huma infurzabbli permezz ta’ infurzar ġudizzjarju jitqiesu bħala titoli li jistgħu jkunu infurzati wara li jkunu ġew iddikjarati infurzabbli mill-qorti Pollakka. Dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà ssir jekk is-sentenza kkonċernata tkun infurzabbli fil-pajjiż ta’ oriġini u jekk ma jkunx hemm ostakoli bħal dawk speċifikati fl- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaArtikolu 1146(1) u (2).

3.1 Il-proċedura

It-titolu eżegwibbli iservi bħala l-bażi biex jibdew il-proċedimenti ta’ infurzar. Il-qorti tal-Prim’Istanza li tisma’ l-kawża tinkorpora l-klawżola ta’ infurzar f’titoli li jistgħu jkunu infurzati mogħtija minn qorti (Artikolu 781(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

It-talbiet għal klawżola ta’ infurzar li għandha tiġi inkorporata jiġu eżaminati mill-qorti mingħajr dewmien, iżda mhux aktar tard minn tliet ijiem wara s-sottomissjoni lill-korp li jkollu l-ġuriżdizzjoni (l-Artikolu 7811 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili). Klawżola ta’ infurzar hija inkorporata ex officio f’titoli maħruġa fil-proċedimenti li bdew jew setgħu bdew ex officio. Il-qorti tinkorpora klawżola ta’ infurzar f’ordnijiet ta’ pagament maħruġa fi proċedimenti b’rikors, li jsiru b’mod elettroniku fuq bażi ex officio immedjatament wara li jsiru finali (l-Artikolu 782 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

Bħala regola, azzjoni ta’ infurzar tista’ titressaq fuq talba. Fil-proċedimenti li jistgħu jibdew ex officio, il-proċedura ta’ infurzar tista’ tinbeda ex officio fuq talba tal-qorti tal-Prim’Istanza li tisma’ l-kawża ppreżentata lill-qorti li għandha l-ġuriżdizzjoni jew l-uffiċjal ġudizzjarju (l-Artikolu 796(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

Talba biex jibdew proċedimenti ta’ infurzar tista’ tiġi ppreżentata mill-kreditur fil-qorti distrettwali li għandha l-ġuriżdizzjoni jew l-uffiċjal ġudizzjarju f’dik il-qorti. Din tista’ tiġi ppreżentata wkoll minn awtoritajiet oħrajn (qorti jew prosekutur pubbliku fi kwistjonijiet marbutin ma’ infurzar ta’ multi, tariffi tal-qorti u spejjeż proċedurali dovuti lit-Teżor).

Bħala regola, it-talbiet biex jibdew proċedimenti ta’ infurzar isiru bil-miktub. Għandu jiġi mehmuż titolu eżegwibbli.

Ir-regoli li jirregolaw il-ġbir u l-ammont ta’ tariffi huma stabbiliti fl-Att dwar l-Uffiċjali Ġudizzjarji u l-Infurzar (Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji) tal-20 ta’ Awwissu 1967. Skont l-Artikolu 43 ta’ dan l-Att, l-uffiċjal ġudizzjarju jimponi tariffi għall-eżekuzzjoni biex tiġi infurzata l-ordni tal-qorti u jsiru azzjonijiet speċifiċi oħrajn fl-Att.

Jinġabru t-tariffi għall-eżekuzzjoni li ġejjin:

1. Biex tiġi infurzata ordni li tiggarantixxi talba pekunarja jew Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet, it-tariffa hija 2% tal-valur tat-talba li tirrikjedi dawn il-miżuri, iżda ma tistax tkun anqas minn 3% tar-remunerazzjoni medja ta’ kull xahar u mhux aktar minn ħames darbiet tal-ammont ta’ din ir-remunerazzjoni. It-tariffa titħallas mill-kreditur meta tiġi ppreżentata t-talba għall-infurzar tal-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet biex jiġi ggarantit il-pagament. Fil-każ li l-pagament ma jsirx meta tiġi ppreżentata t-talba, l-uffiċjal ġudizzjarju jagħti struzzjonijiet lill-kreditur biex jikkonforma mal-ordni fi żmien sebat (7) ijiem. L-uffiċjal ma jinfurzax l-ordni biex jiġi garantit il-ħlas jew l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet sakemm it-tariffa ma titħallasx.

2. Fi kwistjonijiet li jinvolvu infurzar ta’ talbiet pekunarji, l-uffiċjal ġudizzjarju jimponi tariffa proporzjonali fuq id-debitur ekwivalenti għal 15% tat-talba infurzata, iżda mhux anqas minn 1/10 u mhux aktar minn tletin darba tar-remunerazzjoni medja ta’ kull xahar. Madankollu, meta t-talba tiġi infurzata permezz ta’ kontijiet tal-bank, remunerazzjoni, benefiċċji ta’ sigurtà soċjali jew pagamenti li jsiru taħt dispożizzjonijiet li jirregolaw il-promozzjoni tal-impjiegi u l-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol, benefiċċji għall-qgħad, pagamenti ta’ inċentiv, boroż ta’ studju jew benefiċċji għal taħriġ, l-uffiċjal ġudizzjarju jimponi tariffa proporzjonali fuq id-debitur ekwivalenti għal 8 % tal-valur tat-talba infurzata, iżda mhux anqas minn 1/20 u mhux aktar minn għaxar darbiet tar-remunerazzjoni medja ta’ kull xahar.

3. Fi kwistjonijiet li jinvolvu infurzar ta’ talbiet pekunarji li jirriżultaw mit-twaqqif ta’ proċedimenti ta’ infurzar fuq it-talba tal-kreditur u abbażi tal-Artikolu 824(1)(4) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, l-uffiċjal ġudizzjarju jimponi tariffa proporzjonali lid-debitur ekwivalenti għal 5% tal-valur tat-talba pendenti, iżda mhux anqas minn 1/10 tar-remunerazzjoni medja ta’ kull xahar u mhux aktar minn għaxar darbiet tal-ammont tar-remunerazzjoni. Madankollu, fil-każ ta’ skontinwità tal-proċedimenti ta’ infurzar fuq talba ppreżentata mill-kreditur qabel ma d-debitur jingħata notifika ta’ proċedimenti ta’ infurzar, l-uffiċjal ġudizzjarju jimponi tariffa proporzjonali lid-debitur ekwivalenti għal 1/10 tar-remunerazzjoni medja ta’ kull xahar.

4. Il-bidu tal-eżekuzzjoni ta’ talbiet mhux monetarji u ordnijiet għall-garanzija ta’ talbiet mhux monetarji huwa soġġett għal ħlas mill-kreditur ta’ tariffa provviżorja ta’ 10% tar-rimunerazzjoni medja fix-xahar. It-tariffa finali hija ekwivalenti għal 20% tar-remunerazzjoni medja ta’ kull xahar u pagabbli fir-rigward ta’: ksib tal-pussess ta’ proprjetà immobbli u tneħħija ta’ kwalunkwe assi mobbli minnha; talba lin-negozji kummerċjali u industrijali biex iħallsu tariffa għal kull kamra tal-bini tal-kumpanija; ħatra ta’ amministratur għall-proprjetà immobbli u indokratur biex jissorvelja l-proprjetà immobbli; tneħħija ta’ oġġetti jew nies mill-bini, soġġetti għal pagament ta’ tariffa separata għal kull kamra; il-qbid ta’ oġġetti.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Azzjoni ta’ infurzar tittieħed permezz ta’ rikors ippreżentat mill-kreditur b’titolu eżegwibbli mehmuż magħha. Ir-rikors għandu jagħti l-isem tad-debitur u jiddefinixxi l-mod ta’ kif se jsir l-infurzar, jiġifieri billi jidentifika d-drittijiet tal-proprjetà inkwistjoni. Rigward talbiet ta’ infurzar marbutin ma’ proprjetà, għandu jiġi indikat ukoll ir-Reġistru tal-Artijiet. Fil-każ ta’ infurzar li jinvolvi assi immobbli, ma hemm l-ebda identifikazzjoni dettaljata ta’ kull assi mobbli, minħabba li l-infurzar japplika għall-assi mobbli kollha tad-debitur.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

L-oġġetti jew it-tagħmir kollu li jifforma parti mill-assi tad-debitur jistgħu jkunu soġġetti għal miżuri ta’ eżekuzzjoni, inkluż proprjetà mobbli, immobbli, ħlas għax-xogħol, kontijiet tal-bank, biċċa biss mill-propjetà immobbli, opri tal-baħar u krediti u drittijiet tal-proprjetà oħrajn tad-debitur.

L-Artikoli 829 sa 831 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili jimponu ċerti restrizzjonijiet dwar it-tip ta’ oġġett jew it-tagħmir li jistgħu jkunu soġġetti għall-eżekuzzjoni. Taħt dawn id-dispożizzjonijiet, l-oġġetti jew it-tagħmir li ġejjin huma eżentati: oġġetti personali u domestiċi, bjankerija, ħwejjeġ ta’ taħt u ħwejjeġ ta’ kuljum kif jista’ jkun meħtieġ b’mod raġonevoli biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet bażiċi domestiċi tad-debitur u l-membri dipendenti tal-familja, kif ukoll ħwejjeġ kif jista’ jkun meħtieġ mid-debitur biex iwettaq id-dmirijiet tiegħu pubbliċi u professjonali; ikel u provvisti ta’ fjuwil kif jista’ jkun meħtieġ biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tad-debitur u l-membri dipendenti tal-familja tiegħu għal perjodu ta’ xahar; għodod u strumenti oħrajn kif jista’ jkun meħtieġ għad-debitur biex iwettaq ix-xogħol bi ħlas, u materja prima kif jista’ jkun meħtieġ għall-proċess ta’ produzzjoni għal perjodu ta’ ġimgħa, minbarra vetturi bil-mutur.

Minbarra l-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, hemm regoli nazzjonali oħrajn li jiddefinixxu t-tipi ta’ talbiet li huma eżentati mill-azzjoni ta’ infurzar u sa liema punt din l-eżenzjoni tapplika (pereżempju l-Kodiċi tax-Xogħol (Kodeks pracy) jiddefinixxi sa liema punt pagament ta’ remunerazzjoni għax-xogħol jista’ jiġi infurzat).

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

It-titolu eżegwibbli iservi bħala bażi għall-infurzar tat-talba kollha kemm hi, rigward l-assi kollha tal-assi tad-debitur, sakemm mhux stipulat mod ieħor.

Id-debituri huma intitolati biex jimmaniġġjaw l-assi tagħhom, sakemm il-qorti ma ċċaħħadhomx minn dak id-dritt.

Ġaladarba l-proċedimenti ta’ infurzar ikunu bdew rigward il-proprjetà mobbli, l-uffiċjal ġudizzjarju jissekwestra l-proprjetà u jirreġistra ordni ta’ sekwestru. L-effett tas-sekwestru huwa tali li l-ġestjoni tal-proprjetà immobbli sekwestrata ma taffettwax il-proċess tal-proċedimenti u l-proċedimenti ta’ infurzar rigward il-proprjetà immobbli ssekwestrata jistgħu jitressqu kontra x-xerrej. Madankollu minħabba raġunijiet importanti, f’kull stadju tal-proċedimenti l-uffiċjal ġudizzjarju jista’ jċedi l-kontroll tal-assi mobbli ssekwestrati lil persuna oħra, li jista’ jkun ukoll il-kreditur.

Jekk azzjoni ta’ infurzar titressaq għal proprjetà immobbli, l-uffiċjal ġudizzjarju l-ewwel jitlob lid-debitur biex iħallas id-dejn fi żmien ġimgħatejn, u fil-każ li jonqos li jagħmel dan jittieħdu miżuri bħal deskrizzjoni u stima tal-proprjetà. Il-ġestjoni tal-proprjetà immobbli wara l-qbid ma għandix impatt fuq l-andament futur tal-proċedimenti. Ix-xerrej jista’ jieħu sehem fil-proċedimenti bħala debitur.

Meta d-debitur ikun mitlub biex iżomm lura milli jieħu azzjoni jew jinterferixxi b’azzjoni li tkun ittieħdet mill-kreditur, fuq talba mill-kreditur, il-qorti timponi multa lid-debitur jekk dan jonqos milli jikkonforma ma’ dan l-obbligu. Għaldaqstant f’dan il-każ, jekk id-debitur jonqos milli jħallas il-multa imposta bħala miżura koerċittiva, jista’ jintbagħat il-ħabs.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Il-kodiċi ta’ Proċedura Ċivili ma tagħmilx ir-rikorsi għal infurzar soġġetti għal limitu ta’ żmien. Madankollu, skont il-liġi Pollakka, talbiet stabbiliti b’sentenza finali tal-qorti jew korp ieħor maħtur biex jisma’ kawżi bħal dawn, jew b’deċiżjoni tat-tribunal ta’ arbitraġġ, jew talbiet stabbiliti permezz ta’ ftehim milħuq quddiem medjatur u approvat mill-qorti, se jkunu preskritti wara perjodu ta’ għaxar snin, anki jekk il-perjodu ta’ limitu għal talbiet bħal dawn huwa iqsar (l-Artikolu 125(1) tal-Kodiċi Ċivili (Kodeks cywilny)). Jekk it-talba approvata tkopri l-obbligi perjodiċi, kull talba futura se tkun soġġetta għal preskrizzjoni ta’ tliet snin.

It-talbiet għal infurzar jiġu eżaminati mill-awtorità kompetenti sabiex jiġi stabbilit jekk ikunux konformi mar-rekwiżiti formali u l-kriterji ta’ ammissibilità. In-nuqqas ta’ konformità ma’ rekwiżiti speċifiċi jista’ jwassal għar-rifjut tat-talba jew ta’ skontinwità tal-proċedimenti ta’ infurzar.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Il-partijiet fil-proċedimenti jistgħu jappellaw kontra l-ordni tal-qorti biex tinkorpora klawżola ta’ infurzar.

Dawn ir-rimedji li ġejjin huma disponibbli fil-proċedimenti ta’ infurzar:

 • ilment kontra miżura mwettqa mill-bailiff (fil-qorti distrettwali; dan japplika wkoll għall-ommissjonijiet mill-bailiff. L-ilment jista’ jitressaq minn parti fil-proċedimenti jew mill-persuna li d-drittijiet tagħha ġew miksura jew ipperikolati minn din l-azzjoni jew omissjoni min-naħa tal-bailiff. L-ilment irid jitressaq mhux aktar tard minn ġimgħa wara d-data li fiha tressqet il-miżura jew li fiha saru jaf bl-omissjoni dik il-parti jew persuna);
 • appell kontra ordni tal-qorti biex tiġi inkorporata klawżola ta’ infurzar (l-Artikolu 795 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili - il-limitu ta’ żmien biex jitressaq l-appell jiġi kkalkulat, fil-każ ta’ kreditur, mid-data li fiha l-kreditur ikun ħareġ it-titolu jew meta tkun ittieħdet id-deċiżjoni ta’ rifjut ta’ infurzar, jew, fil-każ ta’ debitur, mid-data li fiha tkun waslet in-notifika ta’ tressiq għal proċeduri ta’ infurzar);
 • appell kontra ordni tal-qorti, li tiddikjara li l-ordni ta’ ħlas Ewropea tkun eżegwibbli (l-Artikolu 7957 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili);
 • appell kontra ordni tal-qorti f’każ ta’ konkomitanza ta’ infurzar amministrattiv u infurzar ġudizzjarju;
 • appell kontra ordni tal-qorti għal sospensjoni jew abbandun tal-proċedimenti (l-Artikolu 828 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili);
 • appell kontra ordni tal-qorti għal-limitazzjoni ta’ infurzar (l-Artikolu 839 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili);
 • ordni tal-qorti għal limitazzjoni ta’ infurzar u appell kontra din l-ordni (Artikolu 839 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili);
 • azzjonijiet imressqa mid-debitur biex jikkontesta l-miżuri ta’ infurzar (l-Artikoli 840 sa 843 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili);
 • appelli kontra qorti għal rimborż tan-nefqa tal-indokratur (l-Artikolu 859 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili);
 • appell kontra ordni tal-qorti dwar id-deskrizzjoni u l-attivitajiet ta’ stima matul il-preklużjoni;
 • ilment orali kontra azzjonijiet meħuda mill-uffiċjal ġudizzjarju fil-proċess ta’ subbasta, ippreżentat quddiem il-korp superviżorju (l-Artikolu 986 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili);
 • appell kontra ordni tal-qorti għall-għoti ta’ kuntratt (l-Artikolu 997 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili);
 • allegazzjonijiet rigward il-pjan ta’ allokazzjoni għal ammonti rkuprati permezz ta’ infurzar (fi żmien ġimagħtejn min-notifika lill-awtorità ta’ infurzar li fasslet il-pjan (l-Artikolu 998 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili));
 • appell kontra ordni tal-qorti dwar allegazzjonijiet rigward il-pjan ta’ allokazzjoni (l-Artikolu 1028 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili);
 • appell kontra ordni tal-qorti li jagħti struzzjoni lid-debitur biex jappella kontra ordni tal-qorti rigward l-eżenzjoni mis-sekwestru fi proċedimenti ta’ infurzar li jinvolvu t-Teżor (l-Artikolu 1061(2) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Skont l-Artikolu 829 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, dawn li ġejjin huma eżenti:

1) oġġetti tad-dar, bjankerija, ħwejjeġ ta’ taħt u ħwejjeġ ta’ kuljum kif jista’ jkun meħtieġ b’mod raġonevoli biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet bażiċi domestiċi tad-debitur u l-membri tal-familja dipendenti tiegħu, kif ukoll ħwejjeġ kif jista’ ikun meħtieġ mid-debitur biex iwettaq id-dmirijiet professjonali jew pubbliċi tiegħu;

2) ikel u provvisti ta’ fjuwil kif jista’ jkun meħtieġ biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet bażiċi tad-debitur u l-membri dipendenti tal-familja tiegħu għal perjodu ta’ xahar;

3) baqra waħda, żewġ mogħżiet jew tliet nagħġiet meħtieġa għas-sussistenza tad-debitur u d-dipendenti tiegħu, bi provvista suffiċjenti ta’ għalf u materjal għall-friex għal sopravivenza sal-ħsad li jmiss;

4) għodod u strumenti oħrajn kif jista’ jkun meħtieġ għall-użu personalment mid-debitur biex iwettaq xogħol bi ħlas, u materja prima kif jista’ jkun meħtieġa għall-proċess ta’ produzzjoni għal perjodu ta’ ġimgħa, minbarra vetturi bil-mutur;

5) fil-każ li debitur jirċievi remunerazzjoni fissa fuq bażi perjodika - ammont ta’ remunerazzjoni li jikkorrispondi għall-parti mir-remunerazzjoni li mhijiex soġġetta għal infurzar għall-perjodu sad-data tal-pagament li jmiss u fil-każ li debitur li ma jirċevix remunerazzjoni fissa - ammont li jikkorrispondi għal mezzi ta’ sussistenza għad-debitur u l-membri tal-familja tiegħu għal perjodu ta’ ġimagħtejn;

6) oġġetti jew tagħmir meħtieġa għal finijiet edukattivi, dokumenti personali, dekorazzjonijiet u oġġetti użati għal prattika reliġjuża, kif ukoll oġġetti ta’ kuljum li jistgħu jinbiegħu biss bi prezz ħafna inqas tal-valur oriġinali tagħhom, iżda b’livell għoli ta’ valur ta’ utilità għad-debitur;

7) fondi miżmuma fil-kont imsemmi fl-Artikolu 36(4a)(25) tal-Att ta’ Organizzazzjoni tas-Suq tal-Ħalib u l-Prodotti tal-Ħalib tal-20 ta’ April 2004 (Ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych) (Ġurnal tal-Liġijiet 2013, punti 50 u 1272);

8) prodotti mediċinali fit-tifsira tal-Att tal-Farmaċewtika tas-6 ta’ Settembru 2001 (Prawo farmaceutyczne) (Ġurnal tal-Liġijiet tal-2008, Nru 45, punt 271, kif emendat) meħtieġa biex jiżguraw il-funzjonament tajjeb ta’ entità tal-kura tas-saħħa fit-tifsira tad-dispożizzjonijiet dwar l-attività medika għal perjodu ta’ tliet xhur, u l-apparat mediku meħtieġ biex jiġi żgurat il-funzjonament tiegħu skont it-tifsira tal-Att dwar it-Tagħmir Mediku tal-20 ta’ Mejju 2010 (Ustawa o wyrobach medycznych) (Ġurnal tal-Liġijiet Nru 107, punt 679; 2011/102, partita 586; u 2011/113, partita 657);

9) oġġetti jew tagħmir ieħor meħtieġa minħabba diżabbiltà tad-debitur jew tal-membri tal-familja tiegħu.

Skont l-Artikolu 831(1), dawn li ġejjin huma eżenti:

1) il-ħlasijiet u l-benefiċċji in natura mwarrba biex ikopru l-ispejjeż jew l-ispejjeż tal-ivvjaġġar minħabba xogħol;

2) is-somom allokati mit-Teżor għal skopijiet speċjali (b’mod partikolari boroż ta’ studju u skemi ta’ appoġġ), sakemm it-talba infurzata ma tkunx stabbilita għal dawn l-għanijiet jew tkun riżultat ta’ obbligi ta’ manteniment;

3) ir-riżorsi mill-programmi ffinanzjati mill-fondi msemmija fl-Artikolu 5(1)(2) u (3) tal-Att dwar il-Finanzi Pubbliċi tas-27 ta’ Awwissu 2009 (Ustawa o finansach publicznych) (Ġurnal tal-Liġijiet 2013, punti 885, 938 u 1646), sakemm it-talba infurzata ma tkunx ġiet stabbilita għall-implimentazzjoni tal-proġett li għalih dawn il-fondi ġew allokati;

4) drittijiet inaljenabbli, sakemm ma jsirux trasferibbli skont il-ftehim, u s-servizzi pprovduti jistgħu jiġu infurzati jew l-eżerċizzju ta’ dan id-dritt jista’ jiġi fdat lil entità oħra;

5) benefiċċji ta’ assigurazzjoni personali u talbiet ta’ assigurazzjoni tal-proprjetà, fil-limiti definiti, permezz ta’ regolament, mill-Ministru tal-Finanzi u l-Ministru tal-Ġustizzja; dan ma japplikax għal miżuri ta’ infurzar li jissodisfaw it-talbiet li jirriżultaw minn obbligi ta’ manteniment;

6) għajnuna soċjali fit-tifsira tal-Att dwar l-Assistenza Soċjali tat-12 ta’ Marzu 2004 (Ustawa o pomocy społecznej) (Il-Ġurnal tal-Liġijiet 2013, il-punt 182, kif emendat);

7) ammonti pagabbli lid-debitur mill-baġit tal-Istat jew il-Fond Nazzjonali tas-Saħħa għall-għoti ta’ benefiċċji tal-kura tas-saħħa fit-tifsira tal-Att dwar il-Kura tas-Saħħa ffinanzjata Pubblikament tas-27 ta’ Awwissu 2004 (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Ġurnal tal-Liġijiet 2008/164, punt 1027, kif emendat) qabel it-tmiem ta’ tali benefiċċji, f’ammont li jikkorrispondi għal 75 % ta’ kull pagament, sakemm dawn ma jkunux talbiet mill-impjegati tad-debitur jew fornituri tal-kura tas-saħħa kif imsemmi fl-Artikolu 5(41)(a) u (b) tal-Att dwar il-Kura tas-Saħħa ffinanzjata Pubblikament tas-27 ta’ Awwissu 2004.

Skont l-Artikolu 833(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, ir-remunerazzjoni għax-xogħol hija infurzata kif speċifikat fil-Kodiċi tax-Xogħol. Dawn id-dispożizzjonijiet japplikaw mutatis mutandis għal benefiċċji tal-qgħad, ħlas ta’ inċentiv, boroż ta’ studju u benefiċċji għal taħriġ, pagabbli taħt id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-promozzjoni tal-impjiegi u l-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol.

Skont l-Artikolu 871(1) tal-Kodiċi tax-Xogħol, dawn l-ammonti ta’ remunerazzjoni li ġejjin mhumiex soġġetti għal tnaqqis:

1) is-salarju minimu fiss stabbilit taħt dispożizzjonijiet separati, pagabbli lil persuni impjegati full-time, wara t-tnaqqis ta’ kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u taxxi minn ras l-għajn, nieqes l-ammonti infurzati minn titoli li jistgħu jkunu infurzati biex isolvu t-talbiet minbarra ħlasijiet ta’ manteniment;

2) il-75 % tar-remunerazzjoni speċifikat f’paragrafu 1 – wara tnaqqis ta’ pagamenti fi flus kontanti bil-quddiem mogħtija lill-impjegat;

3) id-90 % tar-remunerazzjoni speċifikat f’paragrafu 1 – wara li jitnaqqsu l-multi previsti fl-Artikolu 108.

Jekk l-impjegat ikun qiegħed jaħdem fuq bażi part-time, l-ammonti msemmija fit-Taqsima 1 tal-Kodiċi tax-Xogħol jitnaqqsu proporzjonalment skont il-ħin tax-xogħol.

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 21/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Portugiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Portugall

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

L-eżekuzzjoni f’materji ċivili u kummerċjali tikkonsisti f’kawża legali mressqa minn kreditur jew parti li titlob l-eżekuzzjoni kontra debitur jew persuna li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha, fejn il-kreditur jitlob lill-qorti biex teżegwixxi l-konformità ma’ obbligu dovut lilha.

L-eżekuzzjoni jista’ jkollha tliet għanijiet: il-ħlas ta’ somma flus; il-konsenja ta’ oġġett speċifiku; jew it-twettiq jew nuqqas ta’ twettiq ta’ att.

L-eżekuzzjoni tista’ tieħu l-forma ta’ proċedimenti legali standard (li jistgħu jkunu ordinarji, sommarji jew singulari) jew proċedimenti speċjali.

Il-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni kollha għall-ħlas ta’ somma flus jieħdu l-forma ta’ proċedimenti legali standard ordinarji bl-eċċezzjoni ta’ dawk imniżżlin hawn taħt, li jieħdu l-forma ta’ proċedimenti sommarji, u proċedimenti ta’ eżekuzzjoni relatati mal-manteniment, li jieħdu l-forma ta’ proċedimenti speċjali.

Il-proċedimenti sommarji jintużaw fi proċedimenti ta’ eżekuzzjoni għall-ħlas ta’ somma flus ibbażat fuq dan li ġej:

 • deċiżjoni ta' arbitraġġ jew sentenza tal-qorti f’każijiet fejn tali deċiżjoni jew sentenza ma tkunx tista’ tiġi eżegwita fil-kawża stess;
 • talba għal ordni ta’ ħlas li jkollha titolu eżekuttiv marbut magħha;
 • titolu eżekuttiv ekstraġudizzjarju relatat ma’ obbligu pekunjarju dovut, iggarantit permezz ta’ ipoteka jew rahan;
 • titolu eżekuttiv ekstraġudizzjarju relatat ma’ obbligu pekunjarju dovut, li l-valur tiegħu ma jaqbiżx id-doppju tal-valur li l-qorti tal-ewwel istanza għandha l-ġuriżdizzjoni tiegħu.

Anki meta jkun involut wieħed mit-titoli eżekuttivi imsemmija hawn fuq, tkun applikabbli l-forma ordinarja aktar milli l-forma sommarja fil-każijiet li ġejjin:

 • l-eżekuzzjoni ta’ obbligu alternattiv, dipendenti fuq opzjoni jew kundizzjoni;
 • meta l-obbligu li jkun irid jiġi eżegwit ikun jeħtieġ saldu fl-istadju tal-eżekuzzjoni u s-saldu ma jiddependix fuq kalkolu aritmetiku sempliċi;
 • meta jkun hemm titolu eżekuttiv li ma jkunx sentenza kontra wieħed biss mill-miżżewġin, u l-parti li tkun qed titlob l-eżekuzzjoni fit-talba għall-eżekuzzjoni ssostni li d-dejn ikun konġunt;
 • fi proċedimenti ta’ eżekuzzjoni miftuħa kontra debitur sussidjarju biss li ma jkunx irrinunzja l-eċċezzjoni tal-eskussjoni (benefício da excussão prévia).

Il-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni relatati mal-konsenja ta’ oġġett speċifiku u għat-twettiq ta’ att jieħdu l-forma ta’ proċediment standard uniku.

L-eżekuzzjoni għall-konsenja ta’ oġġett speċifiku tista’ tiġi kkonvertita f’eżekuzzjoni għall-ħlas ta’ somma flus meta l-oġġett li l-parti li tkun qed titlob l-eżekuzzjoni tiegħu ma jkunx jista’ jinstab. F’dak il-każ, il-parti li titlob l-eżekuzzjoni tista’, fl-istess proċedimenti, titlob il-ħlas tal-valur tal-oġġett li kellu jasal u t-telf li jirriżulta minħabba li baqa’’ ma wasalx.

L-eżekuzzjoni tat-twettiq ta’ att tista’ tiġi kkonvertita f’eżekuzzjoni għall-ħlas ta’ somma flus jekk il-parti li titlob l-eżekuzzjoni titlob indennizz u l-ħlas tal-ammont inkwistjoni.

L-eżekuzzjoni fir-rigward ta’ manteniment isegwi forma ta’ proċedimenti speċjali fejn:

 • il-parti li titlob l-eżekuzzjoni tista’ titlob li tingħata parti mill-ammonti, is-salarju jew il-ħlasijiet tal-pensjoni li tirċievi l-persuna li l-eżekuzzjoni qed jintalab kontriha, jew li tiġi allokata l-kirjiet li jappartjenu lid-debitur għall-ħlas bin-nifs dovut jew li jsir dovut, u l-għoti jew l-konċessjoni tagħhom huma indipendenti mis-sekwestru;
 • meta l-parti li titlob l-eżekuzzjoni titlob li tingħata l-ammonti, is-salarju jew il-ħlasijiet tal-pensjoni msemmija hawn fuq, l-entità responsabbli biex tħallashom jew għall-ipproċessar tal-ħlasijiet rispettivi tiġi nnotifikata li trid tħallas l-ammont konċess direttament lill-parti li tkun qed titlob l-eżekuzzjoni;
 • meta parti li titlob l-eżekuzzjoni titlob l-allokazzjoni tal-kirjiet, hija trid tindika l-beni li tapplika għalihom, u l-aġent ta’ eżekuzzjoni jwettaqha fir-rigward tal-beni li jqis li jkunu biżżejjed biex jiġu ssodisfati l-ħlasijiet dovuti u li jkunu se jsiru dovuti. Il-persuna li l-eżekuzzjoni tkun qed tintalab kontriha tista’ tinstema’ għal dan l-għan;
 • il-parti soġġetta għall-eżekuzzjoni dejjem titħarrek wara li jkun sar is-sekwestru, u l-oġġezzjoni tagħha għall-eżekuzzjoni jew għas-sekwestru ma tissospendix l-eżekuzzjoni.

Il-proċedura tal-eżekuzzjoni hija stipulata fl-Artikoli 703 sa 877 (il-proċedura tal-eżekuzzjoni) u l-Artikoli 933 sa 937 (Eżekuzzjoni speċjali fir-rigward tal-manteniment) tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili (Código de Processo Civil), li jistgħu jiġu kkonsultati permezz ta’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidadin il-ħolqa.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

L-awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni huma l-qrati u l-aġenti tal-eżekuzzjoni.

L-eżekuzzjoni innifisha sseħħ permezz ta’ proċess ta’ eżekuzzjoni ġudizzjarja fejn il-qrati jkunu l-awtoritajiet kompetenti u jkunu assistiti minn aġenti tal-eżekuzzjoni. Minbarra l-proċess ġudizzjarju, il-liġi tipprevedi wkoll “proċedura ekstraġudizzjarja preeżekuttiva” (procedimento extrajudicial pré-executivo), li hija fakultattiva u li l-kreditur jista’ jużaha meta jiġu ssodisfati ċerti rekwiżiti. L-awtoritajiet kompetenti għall-proċedura ekstraġudizzjarja preeżekuttiva huma l-aġenti tal-eżekuzzjoni.

Il-Proċess ta’ Eżekuzzjoni Ġudizzjarja

L-eżekuzzjoni tibda bil-preżentazzjoni tat-talba għal eżekuzzjoni fil-qorti. Il-mudell u t-termini ta’ preżentazzjoni tat-talba għal eżekuzzjoni huma stabbiliti f’Ordni tal-Gvern, jiġifieri l-Ordni tal-Gvern Nru 282/2013 tad-29 ta’ Awwissu 2013 (fl-2020, meta din l-iskeda informattiva ġiet riveduta), li tista’ tiġi kkonsultata permezz ta’ din Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-ħolqa.

Il-formoli li jridu jintużaw mill-parti biex titlob l-eżekuzzjoni meta ma tkunx meħtieġa rappreżentanza legali minn avukat, avukat apprendist jew aġent legali jinsabu fil- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaPortal CITIUS

L-aġent tal-eżekuzzjoni għandu jinħatar mill-parti li titlob l-eżekuzzjoni. Jekk il-parti msemmija ma tagħmilx hekk, ir-reġistratur tal-qorti jaħtar aġent ta’ eżekuzzjoni awtomatikament u b’mod aleatorju. F’każijiet eċċezzjonali previsti fil-liġi, id-dmirijiet ta’ aġent tal-eżekuzzjoni jistgħu jitwettqu minn uffiċjal ġudizzjarju.

B’mod ġenerali, it-tqassim tal-kompetenzi bejn il-qorti u l-aġent tal-eżekuzzjoni huwa kif ġej:

 • hija r-responsabbiltà tal-aġent tal-eżekuzzjoni li jwettaq il-formalitajiet kollha tal-eżekuzzjoni li mhumiex assenjati lir-reġistratur jew li mhumiex fil-kompetenza tal-imħallef, inkluż b’mod aktar speċifiku, it-taħrik, in-notifiki, il-pubblikazzjoni, il-konsultazzjoni tal-bażi tad-data, is-sekwestri u r-reġistru tas-sekwestri, tas-saldi u tal-ħlasijiet;
 • anke meta kawża ma tasalx għal sentenza, l-aġent tal-eżekuzzjoni jrid jiżgura li l-atti li joħorġu mill-kawża li jirrikjedu l-intervent tiegħu jkunu eżegwiti korrettament;
 • minbarra l-kompetenzi espressament attribwiti mil-liġi, hija r-responsabbiltà tar-reġistratur tal-qorti li jiżgura l-andament bla xkiel tal-kwistjonijiet amministrattivi u t-trattament tal-proċess u li jimplimenta l-ordnijiet ġudizzjarji, kemm fir-rigward tal-fażi preliminari kif ukoll tal-proċedimenti dikjaratorji jew tal-inċidenti relatati mat-taħrika, li hija r-responsabbiltà tal-aġent tal-eżekuzzjoni;
 • hija wkoll ir-responsabbiltà tar-reġistratur tal-qorti li jinnotifika lill-aġent tal-eżekuzzjoni b’mod mhux uffiċjali bil-proċeduri jew l-inċidenti dikjaratorji li jkunu għaddejjin u l-att rispettiv imwettaq li jista’ jinfluwenza l-proċedimenti.

B’mod partikolari,

Hija r-responsabbiltà tal-imħallef li:

 • joħroġ mandat ta’ inibizzjoni kawtelatorju, jekk ikun meħtieġ;
 • jiddeċiedi dwar l-oġġezzjoni għall-eżekuzzjoni u s-sekwestru u jivverifika u jikklassifika l-pretensjonijiet fi żmien massimu ta’ tliet xhur minn dakinhar li tkun ġiet ippreżentata l-oġġezzjoni jew il-pretensjoni;
 • jiddeċiedi, mingħajr ebda appell possibbli, dwar kontestazzjonijiet għall-miżuri u d-deċiżjonijiet tal-aġent tal-eżekuzzjoni;
 • jiddeċiedi dwar kwistjonijiet oħra mqajma mill-aġent ta’ eżekuzzjoni, minn partijiet jew minn partijiet terzi li jintervjenu.

Hija r-responsabbiltà tal-aġent tal-eżekuzzjoni li:

 • jieħu l-miżuri meħtieġa biex tiġi vverifikata l-legalità tat-titolu eżekuttiv u jikkonsulta r-reġistru kompjuterizzat tal-eżekuzzjonijiet u l-bażijiet ta’ data online li jistgħu jiġu kkonsultati direttament biex jiġu stabbiliti l-beni sekwestrabbli;
 • tinnotifika taħrika lill-persuna li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha, inklużi każijiet fejn il-persuna kkonċernata titħarrek biex tindika l-beni sekwestrabbli meta ma jkunu ġew identifikati l-ebda beni sekwestrabbli;
 • twettaq is-sekwestru u l-kwotazzjonijiet li jseħħu wara li jkun sar is-sekwestru;
 • twettaq il-bejgħ, it-tnaqqis għall-ispejjeż legali u l-ħlas.

Għall-eżekuzzjonijiet istigati fil-Portugall, il-ġuriżdizzjoni ratione materiae tal-qrati hija kif ġej:

 • l-awli tal-eżekuzzjoni tal-Qorti Distrettwali Ċentrali (Instância Central do Tribunal de Comarca) għandhom il-ġuriżdizzjoni għal proċedimenti ta’ eżekuzzjoni ċivili, bl-eċċezzjoni ta’: il-ġuriżdizzjoni kkonferita fuq il-qorti tal-proprjetà intellettwali, il-qorti tal-kompetizzjoni, ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni, il-qorti marittima, l-awli tal-familja u tal-minuri, l-awli industrijali, l-awli kummerċjali, kif ukoll l-eżekuzzjoni tas-sentenzi mogħtija minn awla kriminali li, skont il-liġi tal-proċedura kriminali, ma jistgħux jiġu ttrattati f’awla ċivili;
 • meta ma jkun hemm l-ebda awla tal-eżekuzzjoni jew awla differenti jew qorti speċjalizzata li jkollha l-ġuriżdizzjoni, il-ġuriżdizzjoni tkun tal-awli b’ġuriżdizzjoni ġenerali (jew, meta jkun hemm, l-awla ċivili rispettiva) tal-Qorti Distrettwali lokali (Instância Local do Tribunal de Comarca).

Il-ġuriżdizzjoni territorjali tal-qrati Portugiżi biex jinbdew il-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni hija kif ġej:

 • bħala regola ġenerali, il-qorti tad-domiċilju tal-persuna li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha għandha l-ġuriżdizzjoni għall-eżekuzzjoni sakemm ma jkunx previst mod ieħor f’dispożizzjoni legali speċifika jew fir-regoli li ġejjin;
 • il-parti li titlob l-eżekuzzjoni tista' tagħżel il-qorti tal-lokalità fejn irid jiġi ssodisfat l-obbligu meta, l-persuna li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha tkun persuna ġuridika jew meta d-domiċilju tal-parti li titlob l-eżekuzzjoni tkun żona metropolitana ta’ Lisbona jew Porto u l-persuna li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha tkun domiċiljata fl-istess żona metropolitana;
 • jekk l-eżekuzzjoni tkun għall-konsenja ta’ ċertu oġġett jew għal dejn b’titolu in rem, il-ġuriżdizzjoni għall-eżekuzzjoni tkun tal-qorti tal-post fejn jinsab l-oġġett jew tal-post fejn jinsabu l-beni gravati;
 • meta l-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni jkunu jridu jinfetħu fil-qorti fid-domiċilju tal-persuna li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha, u dik il-persuna ma tkunx residenti fil-Portugall iżda jkollha xi beni hemmhekk, il-ġuriżdizzjoni tkun tal-qorti tal-post fejn jinsabu dawk il-beni;
 • il-qorti tal-post fejn jinsabu l-beni jkollha l-ġuriżdizzjoni wkoll meta: il-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni jridu jitressqu f’qorti Portugiża minħabba li huma relatati mal-validità tal-formazzjoni/l-istralċ ta’ kumpaniji/persuni ġuridiċi oħrajn bl-uffiċċju rreġistrat tagħhom fil-Portugall jew il-validità tad-deċiżjonijiet tal-entitajiet korporattivi tagħhom, u ma tapplika l-ebda waħda mis-sitwazzjonijiet koperti fir-regoli preċedenti jew li jsegwu r-regoli tal-eżekuzzjoni;
 • f’każijiet li jinvolvu għadd ta’ proċedimenti ta’ eżekuzzjoni li jridu jiġu kkunsidrati minn qrati b’ġuriżdizzjonijiet territorjali differenti, il-qorti tad-domiċilju tal-persuna li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha jkollha l-ġuriżdizzjoni;
 • fl-eżekuzzjoni ta’ sentenza mogħtija mill-qrati Portugiżi, it-talba għall-eżekuzzjoni tiġi ppreżentata fil-proċedimenti li wasslu għas-sentenza inkwistjoni, u l-eżekuzzjoni tkun fl-atti tal-kawża. Jekk il-kawża tkun sussegwentement marret għall-appell, tiġi trasferita kopja tal-atti. Meta, l-ġuriżdizzjoni tkun ta’ awla speċjalizzata, dik l-awla speċjalizzata jrid jintbagħtilha kopja tas-sentenza, it-talba li wasslet għall-eżekuzzjoni u d-dokumenti ta' akkumpanjament kemm jista’ jkun malajr;
 • jekk id-deċiżjoni tkun ingħatat minn arbitri fi proċedura ta’ arbitraġġ fil-Portugall, il-qorti bil-ġuriżdizzjoni għall-eżekuzzjoni tkun il-Qorti Distrettwali (Tribunal da comarca) tal-post fejn ikun sar l-arbitraġġ;
 • jekk il-kawża tkun tressqet quddiem il-qorti tal-appell jew il-Qorti Suprema tal-Ġustizzja (Supremo Tribunal de Justiça), il-ġuriżdizzjoni tkun tal-qorti tad-domiċilju tal-persuna li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha;
 • għal eżekuzzjonijiet relatati ma’ spejjeż, multi jew kumpens pagabbli b’riżultat ta’ litigazzjoni abbużiva, il-ġuriżdizzjoni tkun tal-qorti fejn saru l-proċedimenti li wasslu għan-notifika tal-kont jew saldu rispettiv. Eżekuzzjonijiet relatati ma’ spejjeż, multi jew kumpens iseħħu permezz ta’ tgħaqqid mal-kawża rispettiva;
 • meta l-ordni biex jitħallsu l-ispejjeż, il-multi jew il-kumpens tkun saret mill-Qorti tal-Appell jew mill-Qorti Suprema tal-Ġustizzja, l-eżekuzzjoni sseħħ fil-qorti tal-ewwel istanza li jkollha l-ġurisdizzjoni fiż-żona fejn tkun instemgħet il-kawża;
 • għal eżekuzzjoni bbażata fuq sentenza barranija, inkluż Ordni Ewropew ta’ Infurzar, il-ġuriżdizzjoni tkun il-qorti tad-domiċilju tal-konvenut;
 • għal ordni ta’ ħlas Ewropew (ir-Regolament (KE) Nru 1896/2006 tat-12 ta’ Diċembru 2006), il-ġuriżdizzjoni tkun tal-prim’awla ċivili tal-Qorti Distrettwali Ċentrali ta’ Porto.

Proċedura ekstraġudizzjarja preeżekuttiva

Bħala alternattiva għall-proċedura ġudizzjarja, il-kredituri jistgħu jagħżlu li jużaw proċedura amministrattiva minn qabel magħrufa bħala PEPEX (procedimento extrajudicial pré-executivo (proċedura ekstraġudizzjarja preeżekuttiva)) - Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.pepex.pt.

L-aġenti tal-eżekuzzjoni huma l-awtorità kompetenti li twettaq il-miżuri skont din il-proċedura.

Huwa possibbli li wieħed juża l-PEPEX f’każijiet ta’: sentenzi ta’ eżekuzzjoni nazzjonali; titoli eżekuttivi nazzjonali oħrajn; sentenzi barranin iddikjarati li huma eżekutorji; sentenzi li l-eżekutorjetà tagħhom tirriżulta minn leġiżlazzjoni tal-UE, trattati jew konvenzjonijiet li jorbtu lill-Portugall; Ordnijiet Ewropej ta' infurzar. Fi kwalunkwe minn dawn il-każijiet, ir-rekwiżiti li ġejjin iridu jiġu ssodisfati t-tnejn li huma:

 • il-kreditur għandu jkollu titolu eżekuttiv li jissodisfa r-rekwiżiti għall-applikazzjoni tal-forma sommarja tal-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni standard għall-ħlas ta’ somma flus; u
 • kemm l-attur kif ukoll il-konvenut irid ikollhom numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa fil-Portugall, irrispettivament min-nazzjonalità jew ir-residenza tagħhom.

L-aġenti tal-eżekuzzjoni jwettqu t-tiftix għall-beni u għad-dħul billi jużaw in-numru tat-taxxa tal-konvenut u jistgħu jagħmlu dan biss f’bażijiet tad-data Portugiżi (ma jistgħux jikkonsultaw bażijiet tad-data ta’ Stati Membri oħrajn). Il-leġiżlazzjoni Portugiża tippermetti kemm li l-persuni barranin, kemm ġuridiċi kif ukoll fiżiċi, japplikaw għal numru tat-taxxa anke jekk ma jeżerċitaw l-ebda attività jew ma jkollhomx id-domiċilju tagħhom fil-Portugall.

Il-PEPEX huwa proċedura elettronika mingħajr karti, li hija veloċi u orħos mill-proċedimenti ġudizzjarji. It-talba elettronika tiġi ppreżentata direttament mill-kreditur billi tiġi aċċessata l-pjattaforma tal-IT li ġejja: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.pepex.pt/.

L-aċċess għall-portal tal-awtorità tat-taxxa u d-dwana jinkiseb permezz tal-kredenzjali tal-aċċess jew permezz taċ-ċertifikat diġitali tal- “karta taċ-ċittadin” (cartão de cidadão).

Meta kreditur jaħtar rappreżentant awtorizzat, l-avukati (Advogados) u l-aġenti legali (Solicitadores) jistgħu jaċċessaw il-pjattaforma billi jużaw ċertifikat diġitali maħruġ apposta mill-korpi professjonali rispettivi tagħhom.

Meta tiġi ppreżentata t-talba, il-proċedura tingħadda awtomatikament għand l-aġent tal-eżekuzzjoni u l-kredituri jingħataw malajr (bħala regola, fi żmien ħamest ijiem wara li tkun ġiet ippreżentata t-talba) l-informazzjoni dwar il-possibbiltà reali li jirkupraw il-flus dovuti lilhom jew iċ-ċertifikazzjoni li ma jistgħux jinġabru għall-finijiet tat-taxxa, mingħajr il-ħtieġa li jirrikorri għal proċedimenti ġudizzjarji.

L-għan ewlieni ta’ din il-proċedura huwa li l-ħlas isir volontarjament. Ma jistax ikun hemm miżuri ta’ sekwestru/qbid bil-proċedura tal-PEPEX. Biex dan isir, il-proċedura tal-PEPEX trid tiġi kkonvertita fi proċedimenti ta’ eżekuzzjoni.

Matul proċedura tal-PEPEX, id-destinatarju tat-talba jista’ jħallas volontarjament jew jilħaq ftehim dwar il-ħlas mal-attur.

Kull meta attur jagħżel li jinnotifika lid-debitur, dik in-notifika ssir permezz ta’ kuntatt personali minn aġent tal-eżekuzzjoni.

Id-debituri li jiġu nnotifikati b’mod validu bil-proċedura u li ma jieħdu l-ebda azzjoni jiġu inklużi fil-lista pubblika tad-debituri, u ċ-ċertifikat imsemmi hawn fuq ta’ nuqqas ta’ ġbir ikun jista’ għalhekk jinħareġ għal finijiet legali u ta’ tassazzjoni. Aktar tard, ladarba jsir il-ħlas sħiħ tal-pretensjoni, din is-sitwazzjoni titreġġa’ lura bit-tneħħija ta’ isem id-debitur mil-lista u n-notifika tal-awtorità tat-taxxa.

Fi proċedura tal-PEPEX, il-partijiet jistgħu jitolbu l-intervent ta’ mħallef: l-attur jista’ jikkonverti l-proċedura tal-PEPEX fi proċedimenti ta’ eżekuzzjoni meta l-ħlas volontarju ma jkunx sar; id-destinatarju tat-talba jista’ jagħmel hekk billi joġġezzjona għall-proċedura tal-PEPEX.

Fir-rigward tal-ispejjeż, il-proċedura tal-PEPEX hija inqas għalja minn proċedura ġudizzjarja. Għal EUR 51.00 u l-ħlas tal-VAT, il-kredituri jistgħu jiskopru jekk l-irkupru tal-pretensjoni tagħhom huwiex vijabbli, irrispettivament mill-valur tat-talba. Jekk il-flus dovuti jitħallsu, l-ispejjeż jistgħu jkunu ogħla minn EUR 51.00, skont il-każ.

Ta’ min jinnota wkoll li, jekk il-proċedura tal-PEPEX tiġi kkonvertita fi proċedimenti tal-eżekuzzjoni, il-kredituri jkunu eżenti mill-ħlas tat-tariffa inizjali tal-qorti.

Il-proċedura PEPEX hija prevista mil-Liġi Nru 32/2014 tat-30 ta’ Mejju 2014 li tista’ tiġi kkonsultata permezz ta’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidadin il-ħolqa.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

Il-proċedura tal-eżekuzzjoni kollha hija bbażata fuq titolu li jiddetermina l-fini u l-limiti tal-kawża għall-eżekuzzjoni. Titoli eżekuttivi jitqiesu li jinkludu mgħax ta’ inadempjenza, bir-rata legali, fuq l-ammont tal-obbligu.

Is-sentenzi huma eżekutorji u t-titoli eżekuttivi jistgħu jingħataw skont iċ-ċirkostanzi li ġejjin:

a) Sentenzi kontra l-konvenut

 • sentenza titqies li tkun titolu infurzabbli biss wara li ssir definittiva, ħlief jekk l-appell imressaq kontriha ma jkollux effett sospensiv;
 • min-naħa tal-eżekutorjetà, ordnijiet u kwalunkwe deċiżjoni jew att ieħor minn awtorità ġudizzjarja li titlob il-konformità ma' obbligu huma ekwivalenti għal sentenzi. Id-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Arbitraġġ (Tribunal Arbitral) huma eżekutorji bl-istess termini bħas-sentenzi tal-qrati ordinarji;
 • mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tat-trattati, il-konvenzjonijiet, ir-Regolamenti tal-UE u l-liġijiet speċjali, is-sentenzi mogħtija mill-qrati jew mill-arbitri f’pajjiżi barranin jistgħu jservu biss ta' bażi għall-eżekuzzjoni wara li jkunu riveduti u kkonfermati mill-qorti Portugiża li jkollha l-ġuriżdizzjoni;
 • titoli mogħtija f’pajjiżi barranin ma jeħtiġux reviżjoni biex ikunu eżekutorji.

b) Dokumenti mfasslin jew iċċertifikati minn nutar jew entitajiet jew professjonisti oħrajn b'kompetenza għal dik il-fini, li jservu biex jistabbilixxu jew jagħrfu kwalunkwe obbligu

 • dokumenti mfasslin jew iċċertifikati minn nutar jew minn entitajiet jew professjonisti oħrajn bil-kompetenza għal dik il-fini, li fihom ikun hemm qbil dwar ħlasijiet futuri jew jiġu stabbiliti obbligi futuri, jistgħu jservu ta' bażi għall-eżekuzzjoni, sakemm ikun ippruvat, minn dokument imfassal b'konformità mal-klawżoli stabbiliti f'dawn id-dokumenti jew, f'każ li ma jkunx hemm klawżoli minn dawn, minn dokument li jkollu l-eżekutorjetà tiegħu stess, li jkun sar ħlas għall-konklużjoni ta' ftehim tan-negozju jew li kien stabbilit obbligu b’konsegwenza ta' ftehim bejn il-partijiet;
 • kull dokument iffirmat f'isem ħaddieħor ikun eżekutorju biss jekk il-firma tkun iċċertifikata minn nutar jew entitajiet jew professjonisti oħrajn bil-kompetenza biex jagħmel hekk.

c) Titoli ta' dejn, anke jekk sempliċement miktuba bl-idejn, sakemm, f'dan il-każ, il-fatti li jikkostitwixxu r-relazzjoni bażi jidhru fid-dokument stess jew jiġu spjegati fit-talba għall-eżekuzzjoni

 • Titolu ta' dejn jinkludi, pereżempju, ċekkijiet, kambjali u ċedoli.

d) Id-dokumenti li jsiru eżekutorji permezz ta' dispożizzjoni speċjali

 • Pereżempju, rikorsi għal ordnijiet b’mandat ta' eżekuzzjoni u l-minuti tal-laqgħat tal-kondominji.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Fir-rigward tal-kreditu

Il-kreditu li jrid jiġi eżegwit irid tkun ammont fiss, ċert u dovut. Jekk ma jkunx hekk fir-rigward tat-titolu eżekuttiv, l-eżekuzzjoni tibda b’miżuri li jagħmlu l-obbligu ammont fiss, ċert u dovut.

Fir-rigward tal-kreditur

L-eżekuzzjoni trid tintalab mill-persuna msemmija bħala l-kreditur tat-titolu eżekuttiv. Jekk it-titolu jkun maħruġ lill-portatur, l-eżekuzzjoni trid issir mill-portatur tat-titolu.

Jekk is-suċċessjoni tkun seħħet fid-dritt jew fl-obbligu, l-eżekuzzjoni trid issir fir-rigward tas-suċċessuri tal-persuni li jidhru bħala kredituri jew debituri tal-obbligu li jridu jiġu eżegwiti. Fir-rikors għall-eżekuzzjoni stess, ir-rikorrent irid jistabbilixxi l-fatti li jikkostitwixxu s-suċċessjoni.

Fir-rigward tad-debitur

L-eżekuzzjoni trid tintalab kontra l-persuna msemmija bħala d-debitur tat-titolu eżekuttiv.

L-assi tad-debitur jinqabdu anke jekk, għal xi raġuni, ikunu fil-pussess ta' terzi, mingħajr preġudizzju, madankollu, għad-drittijiet li dawk it-terzi jkunu intitolati jasserixxu kontra l-parti li titlob l-eżekuzzjoni.

L-eżekuzzjoni ta' dejn b'garanzija in rem fuq assi ta' terzi trid tintalab direttament kontra t-terzi jekk il-parti li titlob l-eżekuzzjoni jkun jixtieq jeżegwixxi l-garanzija, minkejja l-fatt li jista' jfittex lid-debitur immedjatament ukoll.

Meta l-proċedimenti tal-eżekuzzjoni jinfetħu kontra terzi biss, u jkun magħruf li l-assi gravati mill-garanzija in rem ma jkunux biżżejjed, il-parti li titlob l-eżekuzzjoni tista’, fl-istess proċess, titlob il-kontinwazzjoni tal-proċedimenti tal-eżekuzzjoni kontra d-debitur, li jkun imfittex biex jissodisfa kompletament il-pretensjoni. Meta l-assi gravati jkunu tad-debitur imma fil-pussess ta' terzi, il-kreditur ikun jista' jfittex lit-tnejn li huma immedjatament.

Fi proċedimenti ta’ eżekuzzjoni mressqa kontra debitur sussidjarju, l-assi tad-debitur sussidjarju ma jistgħux jiġu ssekwestrati qabel ma jinqabdu l-assi kollha tad-debitur prinċipali, sakemm id-debitur sussidjarju jinvoka, għal raġunijiet tajba, l-eċċezzjoni tal-eskussjoni fi żmien il-perjodu ta’ oġġezzjoni għall-eżekuzzjoni.

Meta jinqabdu l-assi komuni ta’ koppja miżżewġa fi proċedimenti ta’ eżekuzzjoni kontra wieħed biss mill-konjuġi, minħabba li jitqies li l-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha ma jkollhiex biżżejjed assi, il-konjuġi tal-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha tingħata avviż biex titlob is-separazzjoni tal-assi jew li ġġib ċertifikat li juri li jkun hemm kawża pendenti fejn is-separazzjoni tkun diġà ntalbet, u fin-nuqqas ta’ dan, il-proċedimenti tal-eżekuzzjoni jkomplu kontra l-assi komuni.

Meta jitressqu proċedimenti ta’ eżekuzzjoni kontra wieħed mill-miżżewġin, il-parti li titlob l-eżekuzzjoni tista’ tallega, filwaqt li tagħti r-raġunijiet, li d-dejn, irreġistrat fi strument li mhux is-sentenza, huwa konġunt. F’każijiet bħal dawn, il-konjuġi tal-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha tingħata avviż biex tiddikjara taċċettax li d-dejn ikun konġunt, abbażi tar-raġunijiet imressqa; inkella, jekk il-konjuġi jibqa’ sieket, id-dejn ikun ikkunsidrat bħala konġunt, mingħajr preġudizzju għal kull kontestazzjoni li jista’ jippreżenta.

Meta l-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni jinfetħu kontra koproprjetarju jew aktar ta’ patrimonju awtonomu jew komuni, l-assi inklużi fil-patrimonju awtonomu jew frazzjoni minnu, jew parti speċifika mill-patrimonju komuni, ma jkunux jistgħu jinqabdu.

Meta l-proċedimenti tal-eżekuzzjoni jinfetħu kontra l-werrieta, jistgħu jinqabdu biss assi li jkunu ngħataw mid-deċedut. Meta l-qbid ikopri assi oħrajn, il-parti li ntalab il-qbid kontriha tista’ titlob lill-aġent tal-eżekuzzjoni jirrilaxxa l-proprjetà, u tindika liema assi tal-patrimonju jkollha fil-pussess tagħha. It-talba tintlaqa’ jekk il-parti li titlob l-eżekuzzjoni, wara li tkun instemgħet, ma toġġezzjonax. Jekk il-parti li titlob l-eżekuzzjoni toġġezzjona għar-rilaxx tal-proprjetà, il-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha tista’ tikseb ir-rilaxx tagħha biss jekk il-wirt ikun ġie aċċettat mingħajr kondizzjoni (mingħajr ma jkun infetaħ proċess ta’ inventarju) u sakemm tasserixxi u turi quddiem il-qorti: (a) li l-assi maqbuda ma ġewx mill-patrimonju; (b) li mill-patrimonju ma rċivitx iktar assi minn dawk indikati jew, jekk tkun irċiviet iktar, li dawk l-assi l-oħrajn intużaw biex iħallsu djun relatati mal-wirt.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

Il-miżuri ta’ eżekuzzjoni prinċipali huma:

 • il-qbid;
 • il-bejgħ;
 • il-ħlas;
 • il-konsenja tal-oġġett;
 • il-prestazzjoni tal-att minn ħaddieħor a spejjeż tal-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha.

Dawn il-miżuri ta’ eżekuzzjoni prinċipali jistgħu jkunu preċeduti jew segwiti minn miżuri strumentali oħrajn meħtieġa għall-implimentazzjoni tagħhom (eż. għażla ta’ twettiq meta l-obbligu jkun alternattiv; l-osservanza ta’ kundizzjoni jew prestazzjoni ta’ servizz li l-obbligu li jrid jiġi eżegwit ikun jiddependi minnu; likwidazzjoni tal-obbligu li għandu jiġi eżegwit meta ma jkunx likwidu; evalwazzjoni tal-valur ta’ prestazzjoni funġibbli minn terzi; konsultazzjonijiet minn qabel biex jiġu llokalizzati u identifikati assi li jistgħu jinqabdu; reġistrazzjoni tal-qbid; it-twaqqif ta’ depożitarju għall-assi maqbuda; il-pubblikazzjoni tal-bejgħ tal-assi maqbuda; komunikazzjoni tal-bejgħ lill-uffiċċju tar-reġistrazzjoni).

L-għażla tal-miżuri ta’ eżekuzzjoni tiddependi fuq mill-iskop tal-eżekuzzjoni, li jista’ jkun: il-ħlas ta’ somma flus; il-konsenja ta’ oġġett speċifiku; jew it-twettiq ta’ att.

Fil-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni għall-ħlas ta’ somma flus, l-aktar miżuri ta’ eżekuzzjoni xierqa għall-iskop tal-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni huma l-qbid, il-bejgħ u l-ħlas.

Fil-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni għall-konsenja ta’ oġġett speċifiku, il-miżura ta’ eżekuzzjoni l-aktar xierqa għall-iskop tal-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni hija l-konsenja ta’ dak l-oġġett mill-aġent tal-eżekuzzjoni. Meta l-oġġett li għandha tirċievi l-parti li titlob l-eżekuzzjoni ma jkunx jista’ jinstab, hija tkun tista’ tikkonverti l-kawża fi proċedimenti ta’ eżekuzzjoni għall-ħlas ta’ somma flus permezz ta’ ħlas ta’ valur l-oġġett flimkien mad-danni li jirriżultaw min-nuqqas tal-konsenja.

Fil-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni għall-prestazzjoni ta’ att, jista’ jkun hemm żewġ miżuri ta’ eżekuzzjoni alternattivi xierqa: jew il-prestazzjoni tal-att minn persuna oħra a spejjeż tal-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha, meta l-att ikun funġibbli, flimkien mal-kumpens għad-dewmien; jew il-ħlas ta’ kumpens għad-danni mġarrbin, meta l-att ma jkunx funġibbli, li miegħu jista’ jiżdied il-ħlas ta’ penali. Meta l-parti li titlob l-eżekuzzjoni titlob kumpens għad-danni mġarrbin, il-kawża tinbidel fi proċedimenti ta’ eżekuzzjoni għall-ħlas ta’ somma flus.

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

L-assi kollha tad-debitur li jistgħu jinqabdu jistgħu jkunu suġġetti għal eżekuzzjoni.

L-eżekuzzjoni tista’ tkopri assi ta’ terzi meta jkunu marbuta ma’ garanzija tal-kreditu, jew meta jkunu s-suġġett ta’ att detrimentali għall li l-kreditur ikun irnexxielu jikkontesta.

Jistgħu jinqabdu biss oġġetti u intitolamenti li jistgħu jiġu vvalutati fi flus. Assi li ma jagħmlux parti mill-kummerċ legali ma jistgħux jinqabdu.

Fir-rigward tar-regoli msemmija hawn fuq, l-assi li ġejjin jistgħu jkunu soġġetti għall-eżekuzzjoni:

 • beni immobbli;
 • beni mobbli;
 • krediti;
 • titoli;
 • intitolamenti;
 • intitolamenti futuri;
 • depożiti bankarji;
 • gratifiki jew salarji;
 • assi indiviżibbli;
 • ishma f’kumpaniji;
 • stabbilimenti tan-negozju.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

L-effetti tal-qbid

 • bl-eċċezzjoni ta’ każijiet previsti speċifikatament mil-liġi, il-parti li titlob l-eżekuzzjoni tikseb id-dritt, permezz tal-qbid, li titħallas bi prijorità fuq kwalunkwe kreditur ieħor li ma jkollux garanzija in rem minn qabel;
 • jekk l-assi tal-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha jkunu nqabdu diġà, il-preċedenza tal-qbid tkun relatata mad-data ta’ meta nqabdu;
 • mingħajr preġudizzju għar-regoli tar-reġistrazzjoni, kull att ta’ disponiment, gravami jew kiri ta’ assi maqbuda ma jistax jiġi invokat kontra l-eżekuzzjoni;
 • meta kull pretensjoni tad-debitur tkun maqbuda, it-tmiem tal-pretensjoni għal raġuni li tiddependi fuq ir-rieda tal-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha jew tad-debitur tagħha, li jkun seħħ wara l-qbid, lanqas ma tkun tista’ tiġi invokata kontra l-eżekuzzjoni;
 • il-ħlas sħiħ jew l-assenjazzjoni, qabel il-qbid, ta’ spejjeż ta’ kiri li jkunu għadhom mhumiex dovuti ma jistgħux jiġu invokati kontra l-parti li titlob l-eżekuzzjoni sakemm dawn l-ispejjeż ta’ kiri jkunu relatati ma’ perjodi ta’ żmien li jkunu għadhom ma għaddewx dakinhar tal-qbid;
 • jekk l-oġġett maqbud jintilef, jiġi esproprjat jew iġarrab tnaqqis fil-valur, u fi kwalunkwe każ ikun hemm xi kwistjoni ta’ kumpens minn terzi, il-parti li titlob l-eżekuzzjoni, fil-pretensjonijiet inkwistjoni jew fis-somom ta’ flus imħallsin bħala kumpens, jibqgħalha d-dritt li kellha fuq l-oġġett.

L-effetti tal-bejgħ

 • bejgħ sfurzat jittrasferixxi d-drittijiet li kellha l-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha fuq l-oġġett mibjugħ lix-xerrej;
 • l-assi jiġu ttrasferiti liberi minn kull gravami u liberi minn kull dritt in rem ieħor li ma kienx ġie rreġistrat qabel kwalunkwe sekwestru, qbid jew garanzija, bl-eċċezzjoni ta’ dawk ikkostitwiti aktar qabel li jipproduċu effetti fir-rigward ta’ terzi irrispettivament mir-reġistrazzjoni;
 • id-drittijiet tat-terzi msemmija hawn fuq li jiskadu jiġu ttrasferiti lejn id-dħul mill-bejgħ tal-assi kkonċernati.

L-effetti tal-ħlas

 • il-ħlas itemm l-eżekuzzjoni;
 • il-ħlas jista’ jsir permezz ta’ ħlas monetarju, l-allokazzjoni ta’ assi lill-kreditur, l-assenjazzjoni ta’ introjtu jew ħlas bin-nifs permezz ta’ ftehim bejn il-parti li titlob l-eżekuzzjoni u l-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha.

L-effetti tal-konsenja ta’ oġġett

 • jekk il-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha ma tikkonsenjax volontarjament l-oġġett, id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-qbid japplikaw mutatis mutandis għall-prestazzjoni tal-konsenja, u jsiru t-tiftixiet u l-miżuri neċessarji l-oħrajn;
 • il-konsenja tista’ tinvolvi assi li jappartjenu lill-Istat, persuni ġuridiċi pubbliċi oħrajn, konċessjonarji ta’ xogħlijiet jew servizzi pubbliċi jew korporazzjonijiet karitattiv;
 • meta tkun kwistjoni ta’ beni mobbli li tkun trid tiġi ddeterminata bl-għadd, bl-użin jew bil-kejl, l-aġent tal-eżekuzzjoni jkollu l-operazzjonijiet essenzjali mwettqin fil-preżenza tiegħu u jikkonsenja l-kwantità dovuta lill-parti li titlob l-eżekuzzjoni;
 • meta tkun kwistjoni ta’ beni immobbli, l-aġent tal-eżekuzzjoni jgħaddi s-sjieda lill-parti li titlob l-eżekuzzjoni billi jagħtiha d-dokumenti u ċ-ċwievet, jekk ikun hemm, u jinnotifika lill-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha, lill-kerrejja u lil kull min ikollu l-pussess biex ikun żgurat li jirrispettaw u jirrikonoxxu d-drittijiet tal-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha;
 • meta oġġett ikun b’koproprjetà ma’ partijiet interessati oħrajn, il-parti li titlob l-eżekuzzjoni tingħata s-sjieda tal-parti tiegħu;
 • meta l-proprjetà tkun ir-residenza prinċipali tal-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha, jekk ikun hemm diffikultajiet serji fir-riakkomodazzjoni tagħha, l-aġent tal-eżekuzzjoni jinforma lill-kunsill muniċipali u lill-korpi kompetenti mill-benessri dwaru minn qabel;
 • meta l-proprjetà tkun ir-residenza prinċipali tal-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha u tkun krietha, l-aġent tal-eżekuzzjoni jissospendi l-konsenja meta jintwera minn ċertifikat mediku, li jindika l-perjodu li jrid ikun hemm sospensjoni tal-eżekuzzjoni matulu, u li l-miżura tipperikola ħajjet il-persuna fil-post, minħabba mard akut.

L-effetti tal- prestazzjoni ta’ att

 • jekk il-parti li titlob l-eżekuzzjoni tagħżel il-prestazzjoni tal-att minn persuna oħra, hija titlob li jinħatar espert biex jivvaluta l-ispejjeż biex isir hekk;
 • ladarba titlesta l-valutazzjoni, jinqabdu l-assi neċessarji biex jitħallas l-ammont stabbilit, wara t-termini l-oħrajn tal-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni għall-ħlas ta’ somma flus;
 • jekk id-debitur ikun meħtieġ li ma jwettaqx att u mbagħad iwettqu, il-kreditur ikollu d-dritt jitlob li x-xogħlijiet, jekk ikun hemm xogħlijiet kompluti, jitwaqqgħu a spejjeż tal-persuna li ma kellhiex twettaqhom;
 • dan l-intitolament jieqaf, u l-kumpens jitħallas biss skont termini ġenerali, jekk il-ħsara mġarrba mid-debitur dovuta għat-twaqqigħ tkun konsiderevolment ogħla mill-ħsara mġarrba mill-kreditur.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Il-bejgħ, il-ħlas, il-konsenja ta’ oġġett u l-prestazzjoni ta’ att huma miżuri ta’ eżekuzzjoni li, ladarba jitwettqu, ma jkollhomx perjodu ta’ validità. L-istess japplika għall-qbid, għalkemm bl-ispeċifiċità indikata hawn taħt fir-rigward tal-qbid tal-assi soġġetti għar-reġistrazzjoni.

Fir-rigward tal-qbid ta’ proprjetà immobbli soġġetta għar-reġistrazzjoni, ir-reġistrazzjoni tal-qbid hija obbligatorja u trid issir mill-aġent tal-eżekuzzjoni. F’ċerti każijiet previsti espressament mil-liġi, ir-reġistrazzjoni tal-qbid trid titfassal bħala proviżorja. Meta dan iseħħ, ir-reġistrazzjoni proviżorja tiskadi jekk ma tiġix ikkonvertita f’reġistrazzjoni permanenti jew imġedda fil-limitu taż-żmien applikabbli. Għalhekk, fil-każ ta’ qbid ta’ assi suġġetti għar-reġistrazzjoni, li r-reġistrazzjoni tagħhom hija proviżorja, l-aġent tal-eżekuzzjoni għandu jiżgura li r-reġistrazzjoni proviżorja tiġi kkonvertita f’reġistrazzjoni permanenti, jekk sadanittant dan isir possibbli, jew jiġġedded għaż-żmien meħtieġ.

Fl-aħħar nett, il-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni li jkunu infetħu jistgħu jintemmu fl-istadju tad-diliġenza dovuta biex jinstabu l-assi tad-debitur, mingħajr ma jsir il-ħlas, jekk id-diliġenza dovuta ma tħallix frott meta jiskadu t-termini previsti fil-liġi tal-proċedura ċivili, skont il-każ u l-forma tal-proċedimenti applikabbli.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

F’sens wiesa’, il-kelma “appell” (recurso) tkopri oġġezzjoni għal eżekuzzjoni, oġġezzjoni għal qbid u appell fis-sens strett tal-kelma.

Oġġezzjoni għal eżekuzzjoni

Il-persuna li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha tista’ tikkontesta l-eżekuzzjoni billi tippreżenta oġġezzjonijiet għall-eżekuzzjoni fi żmien 20 jum mid-data tat-taħrika.

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tad-dritt internazzjonali u d-dritt tal-UE, li jorbtu lill-Portugall u li jieħdu preċedenza, skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali, ir-raġunijiet għal oġġezzjoni għall-eżekuzzjoni jvarjaw skont jekk l-eżekuzzjoni tkunx ibbażata fuq sentenza (aktar ristretti); deċiżjoni ta’ arbitraġġ (ftit usa’); jew titolu ta’ eżekuzzjoni differenti (terġa’ usa’).

Meta l-eżekuzzjoni tkun ibbażata fuq sentenza, l-oġġezzjonijiet jistgħu jkunu bbażati biss fuq ir-raġunijiet li ġejjin:

 • it-titolu ma jeżistix jew mhuwiex eżekutorju;
 • l-atti jew il-kopja ċertifikata huma ffalsifikati jew impreċiżi u dan jinfluwenza t-termini tal-eżekuzzjoni,
 • in-nuqqas ta’ rekwiżit proċedurali li r-regolarità tal-proċedimenti tal-eżekuzzjoni jiddependu fuqu, mingħajr preġudizzju għall-fatt li dan ikun ġie ssodisfat;
 • in-nuqqas ta’ parteċipazzjoni tal-konvenut fil-proċess ta’ dikjarazzjoni, jekk tfeġġ kwalunkwe waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 696(e) tal-Kodiċi Ċivili (iċ-ċitazzjoni ma ġietx innotifikata jew iċ-ċitazzjoni hija nulla u bla effett; nuqqas ta’ konoxxenza taċ-ċitazzjoni għal raġunijiet li ma jistgħux jiġu attribwiti lill-konvenut, nuqqas ta’ oġġezzjoni minħabba forza maġġuri);
 • l-inċertezza, in-nuqqas ta’ eżekutorjetà jew in-nuqqas ta’ likwidità tal-obbligu li jrid jiġi eżegwit li ma jkunux ġew indirizzati fl-istadju inizjali tal-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni;
 • kawża maqtugħa qabel ma tkun ġiet eżegwita s-sentenza;
 • kull fattur li jtemm jew jimmodifika l-obbligu, sakemm ikun sussegwenti għall-għeluq tad-diskussjoni fil-proċess tad-dikjarazzjoni u tista’ tiġi pprovduta prova dokumentata; il-preskrizzjoni tad-dritt jew tal-obbligu tista’ tiġi ppruvata bi kwalunkwe mezz;
 • kontrotalba kontra l-persuna li titlob l-eżekuzzjoni bl-għan li tinkiseb tpaċija tal-pretensjonijiet;
 • meta tkun involuta sentenza li tapprova ammissjoni jew ftehim, kull bażi ta’ nullità jew annullabbiltà ta’ dawn l-atti.

Meta l-eżekuzzjoni tkun ibbażata fuq deċiżjoni ta’ arbitraġġ, minbarra r-raġunijiet għal oġġezzjoni għall-eżekuzzjoni msemmija iktar ’il fuq, huwa possibbli wkoll li wieħed jibbaża ruħu fuq ir-raġunijiet li l-annullament ġudizzjarju tal-istess deċiżjoni jista’ jkun ibbażat fuqhom, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Liġi dwar l-Arbitraġġ Volontarju (Lei da Arbitragem Voluntária).

Meta l-eżekuzzjoni ma tkunx ibbażata fuq sentenza jew fuq talba għal mandat ta’ inibizzjoni li jkun ingħaqad mandat ta’ eżekuzzjoni miegħu, flimkien mar-raġunijiet għal oġġezzjoni għal eżekuzzjoni bbażata fuq sentenza diġà elenkata, kwalunkwe raġuni oħra li tista’ tkun invokata bħala difiża fil-proċess ta’ dikjarazzjoni.

Oġġezzjoni għal qbid

Il-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha, il-konjuġi tagħha u t-terzi jistgħu joġġezzjonaw għall-qbid ta’ ċerti assi fil-każijiet li ġejjin.

Meta jinqabdu assi li jappartjenu lill-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha, dik il-parti tista’ toġġezzjona għall-qbid għal kwalunkwe waħda mir-raġunijiet li ġejjin:

 • l-inammissibilità tal-qbid tal-assi effettivament maqbuda jew tal-punt sa fejn sar il-qbid;
 • il-qbid immedjat ta’ assi li jissodisfaw id-dejn li qed jiġi eżegwit biss b’mod sussidjarju;
 • il-qbid ta’ assi li, minħabba li ma jissodisfawx, skont it-termini tal-liġi sostantiva, id-dejn li qed jiġi eżegwit, ma kellhomx ikunu affettwati mill-miżura.

Jekk il-qbid jew kwalunkwe konfiska ġudizzjarja jew konsenja ta’ assi ordnata b’mod ġudizzjarju tikser id-dritt ta’ proprjetà jew kwalunkwe dritt ieħor inkompatibbli mal-implimentazzjoni jew il-kamp ta’ applikazzjoni tal-miżura, li jkun ta’ xi ħadd li mhuwiex parti fil-kawża, il-parti li tkun ġarrbet id-danni tkun tista’ tasserixxi dan billi tiftaħ kawża bħala parti terza.

Konjuġi li jkun fil-pożizzjoni ta’ parti terza jista’, mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-konjuġi l-ieħor, jiddefendi d-drittijiet tiegħu fir-rigward tal-assi tiegħu stess jew tal-assi konġunti li jkunu ġew indebitament affettwati mill-qbid.

Appelli

Proċedimenti ta’ appell ordinarji jistgħu f’qorti tal-appell (de apelação) (ippreżentati kontra sentenzi mogħtija minn qorti tal-ewwel istanza) jew fuq punt tad-dritt (de revista) (ippreżentati quddiem il-Qorti Suprema tal-Ġustizzja). L-appelli ordinarji kontra sentenzi mogħtija fi proċedimenti ta’ eżekuzzjoni huma rregolati mid-dispożizzjonijiet applikabbli għall-proċess ta’ dikjarazzjoni.

Bħala regola, appell ordinarju jkun ammissibbli biss meta l-kawża jkollha valur ogħla mill-ammont li l-qorti li s-sentenza tagħha tkun qed tiġi appellata jkollha l-ġuriżdizzjoni għalih u s-sentenzi kkontestati jkunu sfavorevoli għall-appellant b’ammont li jkun ukoll aktar minn nofs l-ammont li dik il-qorti jkollha l-ġuriżdizzjoni għalih. Fil-Portugall, l-ammont li l-Qorti tal-Appell għandha ġuriżdizzjoni għalih huwa ta’ EUR 30 000,00 u l-ammont li l-qorti tal-ewwel istanza għandha ġuriżdizzjoni għalih huwa ta’ EUR 5 000,00.

Il-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni jipprovdu għal ċerti dikjarazzjonijiet interlokutorji li jistgħu jseħħu jew ma jseħħux, skont il-każ – eż. kontestazzjonijiet għall-eżekuzzjoni permezz ta’ kawżi ta’ restituzzjoni imressqin mill-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha, oġġezzjoni għal qbid mill-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha jew minn terzi, verifika u klassifikazzjoni ta’ krediti meta jkun hemm kredituri b’garanzija in rem fuq l-assi maqbuda li qed jitolbu l-ħlas tal-krediti rispettivi tagħhom mir-rikavati tal-assi maqbuda. Appell jista’ jiġi wkoll mid-deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu dwar dawk id-dikjarazzjonijiet interlokutorji dwar it-termini stabbiliti hawn fuq.

B’mod partikolari, fi proċedimenti ta’ eżekuzzjoni, l-appelli jiġu minn dawn li ġejjin:

 • deċiżjoni li tivvaluta l-iskwalifika ta’ mħallef;
 • deċiżjoni li tivvaluta l-ġuriżdizzjoni esklużiva ta’ qorti;
 • deċiżjoni li tordna sospensjoni tal-proċedimenti;
 • digriet li jilqa’ jew jiċħad kwalunkwe eċċezzjoni (articulado) jew prova;
 • deċiżjoni li timponi multa jew piena proċedurali oħra;
 • deċiżjoni li tordna t-tħassir ta’ kwalunkwe reġistrazzjoni;
 • deċiżjoni meħuda wara sentenza finali;
 • deċiżjonijiet li jkun assolutament inutli li jiġu kkontestati permezz ta’ appell kontra s-sentenza finali;
 • deċiżjonijiet li jissospendu, itemmu jew jannullaw l-eżekuzzjoni;
 • deċiżjonijiet dwar l-annullament tal-bejgħ;
 • deċiżjonijiet dwar l-eżerċizzju tad-dritt ta' prijorità jew ta' fidi;
 • ċaħda, anke parzjali, li tiġi eżaminata t-talba għal eżekuzzjoni;
 • digriet li jiċħad it-talba għal eżekuzzjoni.

Appell fuq punt tad-dritt jiġi minn:

 • deċiżjonijiet tal-qorti tal-appell mogħtija fl-appell fi proċedimenti ta’ saldu li ma jkunux jiddependu fuq kalkolu aritmetiku sempliċi, fuq il-verifika u l-klassifikazzjoni tal-krediti jew fuq il-kontestazzjonijiet li jiġu ppreżentati kontra l-eżekuzzjoni;
 • dan huwa mingħajr preġudizzju għal kawżi fejn l-appell quddiem il-Qorti Suprema tal-Ġustizzja jkun ammissibbli dejjem.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Iva, jeżistu restrizzjonijiet relatati mal-protezzjoni tad-debitur. Xi wħud huma restrizzjonijiet fuq il-qbid, oħrajn huma restrizzjonijiet fuq l-eżekuzzjoni li jirriżultaw mill-preskrizzjoni.

Restrizzjonijiet fuq il-qbid relatati mal-protezzjoni tad-debitur jikkonsistu f’immunità assoluta jew totali mill-qbid, l-immunità relattiva mill-qbid u l-immunità parzjali mill-qbid ta’ ċerti assi tad-debitur. Hemm żewġ restrizzjonijiet oħrajn: waħda marbuta mal-protezzjoni tal-assi konġunti ta’ koppja meta l-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni jkunu kontra wieħed biss mill-konjuġi; u oħra li tirriżulta mill-prinċipju tal-proporzjonalità, li skontu għandhom jinqabdu biss l-assi meħtieġa biex jiġi ssodisfat id-dejn u l-ispejjeż iġġenerati mill-eżekuzzjoni.

Il-mogħdija taż-żmien tista’ tikkostitwixxi limitu fuq l-eżekuzzjoni fil-każ ta’ preskrizzjoni jew limitazzjoni. Ladarba t-termini kkonċernati jkunu għaddew, id-dritt li jintalab li jiġi eżegwit jintemm.

Hawn taħt issib spjegazzjoni ta’ kif joperaw dawn ir-restrizzjonijiet relatati mal-protezzjoni tad-debitur u mal-limiti taż-żmien.

Assi b’immunità assoluta u totali minn qbid

Minbarra oġġetti eżentati mill-qbid skont dispożizzjoni speċjali, dawn li ġejjin igawdu minn immunità assoluta mill-qbid:

 • oġġetti jew drittijiet inaljenabbli;
 • assi li jkunu proprjetà pubblika tal-Istat u ta’ persuni ġuridiċi pubbliċi oħrajn;
 • oġġetti li l-qbid tagħhom ikun immorali jew ma jkunx finanzjarjament ġustifikat minħabba li l-valur tas-suq tagħhom ikun insinifikanti;
 • oġġetti maħsuba speċifikament għall-eżerċizzju ta’ qima pubblika;
 • artijiet tad-dfin;
 • strumenti u oġġetti essenzjali għall-persuni b'diżabilità u oġġetti maħsuba għat-trattament tal-morda.

Assi b’immunità relattiva minn qbid

 • ħlief meta l-eżekuzzjoni tkun għall-ħlas ta' dejn b'garanzija in rem, l-assi tal-Istat u ta’ persuni ġuridiċi pubbliċi oħrajn, ta' entitajiet li jagħmlu xogħlijiet pubbliċi jew konċessjonijiet ta' servizz pubbliku, jew ta' għaqdiet karitattivi li jkunu assenjati għal finijiet ta’ interess pubbliku huma eżenti mill-qbid;
 • l-għodod tax-xogħol tal-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha u l-oġġetti essenzjali għall-eżerċizzju tal-professjoni tagħha jew għat-taħriġ vokazzjonali huma wkoll eżenti mill-qbid, sakemm il-parti inkwistjoni ma tindikax li jistgħu jinqabdu, jew jekk l-eżekuzzjoni tkun għall-ħlas tal-prezz tax-xiri jew tal-ispiża tat-tiswija tagħhom, jew jekk jinqabdu bħala assi tanġibbli tal-istabbiliment tan-negozju;
 • assi li huma affarijiet tad-dar essenzjali fid-dar proprja tal-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha, ħlief jekk l-eżekuzzjoni tkun għall-ħlas tal-oġġetti nfushom jew għall-ispejjeż tat-tiswija tagħhom, huma eżenti mill-qbid ukoll.

Assi li jistgħu jinqabdu b’mod parzjali

 • żewġ terzi mis-salarji netti, pagi, benefiċċji perjodiċi rċevuti bħala pensjoni tal-irtirar jew kwalunkwe benefiċċju soċjali, assikurazzjoni, indennizz għal inċident jew annwalità oħra, jew kwalunkwe ħlas ieħor ta' natura simili li jiżgura l-għajxien tad-debitur għandhom l-immunità mill-qbid ukoll;
 • għall-finijiet tal-kalkolu tal-parti netta tal-ħlasijiet imsemmijin hawn fuq, jitqiesu biss kontribuzzjonijiet li jkunu meħtieġa mil-liġi;
 • din l-immunità mill-qbid għandha limitu massimu ta’ ammont ekwivalenti għal tliet pagi minimi nazzjonali fil-mument ta' kull qbid u limitu minimu, meta d-debitur ma jkollu l-ebda introjtu ieħor, tal-ammont ekwivalenti ta' paga minima nazzjonali waħda;
 • il-limiti msemmija fuq ma japplikawx meta l-pretensjoni li tkun qed tiġi eżegwita tkun għal manteniment. F’dak il-każ ammont ekwivalenti għall- pensjoni mhux kontributorja sħiħa għandu l-immunità mill-qbid;
 • meta jinqabdu flejjes jew jiġu sekwestrati bilanċi bankarji, ammont ekwivalenti għall-paga minima nazzjonali jkollu l-immunità jew, fil-każ ta’ obbligu ta’ manteniment, ammont ekwivalenti għall-pensjoni mhux kontributorja sħiħa. (Din l-immunità mill-qbid jew mis-sekwestru u l-immunità parzjali msemmija fuq mill-qbid mhumiex kumulattivi);
 • wara li tikkunsidra l-ammont u n-natura tal-pretensjoni li qed tiġi eżegwita kif ukoll il-bżonnijiet tal-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha u l-familja tagħha, il-qorti tista’, b’mod eċċezzjonali u fuq talba tal-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha, tnaqqas, għal perjodu li tqis li jkun raġonevoli, il-parti tal-introjtu tagħha li jista’ jinqabad u saħansitra teżentaha totalment għal perjodu ta’ mhux aktar minn sena.

Immunità mis-sekwestru ta’ somom ta’ flus jew depożiti bankarji

Somom ta’ flus jew depożiti bankarji li jirriżultaw mis-saldu ta’ pretensjoni bl-immunità mis-sekwestru għandhom l-immunità mis-sekwestru, bl-istess termini tat-talba oriġinali.

Limiti fuq il-qbid ta’ assi komuni fi proċedimenti ta’ eżekuzzjoni kontra wieħed mill-konjuġi

 • meta jinqabdu l-assi komuni ta’ koppja miżżewġa fi proċedimenti ta’ eżekuzzjoni kontra wieħed biss mill-konjuġi, minħabba li jitqies li l-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha ma jkollhiex biżżejjed assi, il-konjuġi tad-debitur tiġi nnotifikata biex titlob is-separazzjoni tal-assi jew li ġġib ċertifikat li juri li jkun hemm kawża pendenti fejn is-separazzjoni tkun diġà ntalbet, fi żmien 20 jum u fin-nuqqas ta’ dan, l-eżekuzzjoni tkompli kontra l-assi komuni;
 • ladarba tkun ġiet ippreżentata t-talba għas-separazzjoni jew jingħadda ċ-ċertifikat, l-eżekuzzjoni tiġi sospiża sakemm issir id-diviżjoni. Jekk, b’riżultat tad-diviżjoni, l-assi maqbuda ma jispiċċawx għand il-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha, jistgħu jinqabdu assi oħrajn li jkunu spiċċaw għandu u l-qbid preċedenti jibqa’ jgħodd sakemm iseħħ il-qbid il-ġdid.

Limiti ta’ qbid imposti mill-proporzjonalità

Il-qbid ikun limitat għall-assi neċessarji għall-ħlas tad-dejn li jkun qed jiġi eżegwit u għall-ispejjeż prevedibbli tal-eżekuzzjoni li, għall-fini tat-twettiq tal-qbid u mingħajr preġudizzju għal likwidazzjoni sussegwenti, huma preżunti li jkunu 20 %, 10 % u 5 % tal-valur tal-eżekuzzjoni, skont jekk dak il-valur ikunx valur kopert mill-ġuriżdizzjoni tal-Qorti Distrettwali, jaqbiżx dak il-valur mingħajr ma jaqbeż erba' darbiet il-valur li l-Qorti tal-Appell għandha l-ġuriżdizzjoni għalih, jew ma jkunx ogħla minn dan l-aħħar valur. Il-valur li l-Qorti Distrettwali għandha ġuriżdizzjoni għalih huwa EUR 5 000,00 u dak li għandha ġurisdizzjoni għalih il-Qorti tal-Appell huwa ta’ EUR 30 000,00 (fl-2020, meta din l-iskeda informattiva ġiet riveduta). Iż-żewġ valuri huma stabbiliti fl-Artikolu 44 tal-Liġi Nru 62/2013 tas-26 ta’ Awwissu 2013, li tista’ tiġi kkonsultata permezz ta’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidadin il-ħolqa.

Limiti ta’ eżekuzzjoni li jirriżultaw minn perjodi ta’ preskrizzjoni

Bħala regola ġenerali, il-protezzjoni ġudizzjarja (li l-eżistenza jew l-istabbiliment tagħha tiddependi mir-rieda tal-partijiet) hija suġġetta għall-preskrizzjoni meta ma tkunx eżerċitata matul il-perjodu stabbilit mil-liġi.

Il-qorti ma tistax tagħti terminu ta’ preskrizzjoni ex officio. Sabiex terminu ta’ preskrizzjoni jkun effettiv, irid jiġi invokat, ġudizzjarjament jew ekstraġudizzjarjament mill-persuna li tibbenefika minnu, mir-rappreżentant tagħha jew, jekk il-persuna ma jkollhiex il-kapaċità, mill-Prosekutur Pubbliku.

Meta l-perjodu ta’ preskrizzjoni jkun skada, il-benefiċjarju (id-debitur) jista’ jirrifjuta li jħallas jew jikkontesta, bi kwalunkwe mod, l-eżerċizzju tad-dritt preskritt. Jekk ikun hemm proċedimenti ta’ eżekuzzjoni kontra l-persuna kkonċernata, id-debitur li l-eżekuzzjoni tintalab kontrih jista’ joġġezzjona għall-eżekuzzjoni permezz ta’ kawża ta’ restituzzjoni li fiha huwa jiddependi fuq il-preskrizzjoni. Il-perjodu ta’ preskrizzjoni għall-oġġezzjonijiet għall-eżekuzzjoni huwa ta’ 20 jum miċ-ċitazzjoni.

Madankollu, debitur ma jistax jitlob l-irkupru (ir-ritorn) ta’ ħlas bin-nifs li jkun għamel spontanjament biex jikkonforma ma’ obbligu preskritt, anke meta dan ikun sar mingħajr ma kien jaf bil-preskrizzjoni. Din ir-regola tapplika għal kull forma ta’ saldu ta’ dritt preskritt, kif ukoll għar-rikonoxximent tagħha jew għall-għoti ta’ garanziji.

Il-preskrizzjoni tista’ tiġi invokata kontra l-parti li titlob l-eżekuzzjoni mill-kredituri tad-debitur u minn terzi b’interess leġittimu li tiġi ddikjarata, anke meta d-debitur ikun irrinunzjaha. Madankollu, jekk id-debitur jirrinunzjaha, il-preskrizzjoni tista’ tiġi invokata biss mill-kredituri tad-debitur jekk ikunu ġew issodisfati ir-rekwiżiti stabbiliti fid-dritt ċivili għal kawża ta’ impunjazzjoni (impugnação Pauliana).

Jekk debitur li jkun hemm proċedimenti kontrih ma jeċċepix li t-talba tkun preskritta u jitlef il-kawża, il-kawża ġġudikata ma taffettwax id-dritt mogħti lill-kredituri.

Il-perjodu ta’ preskrizzjoni normali huwa ta’ 20 sena iżda jeżistu xi preskrizzjonijiet għal żmien iqsar.

Dawn li ġejjin għandhom perjodu ta’ preskrizzjoni ta’ ħames snin:

 • vitalizji u ċnus;
 • spejjeż ta’ kiri dovuti mil-lokatarju, anki meta jitħallsu darba biss;
 • kirjiet fit-tul;
 • imgħax stipulat mill-kuntratt jew mil-liġi, inkluż l-imgħax gross, u d-dividendi tal-kumpaniji;
 • ir-rati tal-amortizzament tal-kapital li jridu jitħallsu bl-imgħax;
 • il-ħlasijiet dovuti tal-manteniment;
 • kwalunkwe ħlas ieħor li jiġġedded perjodikament.

Il-liġi tistabbilixxi preskrizzjonijiet preżunti (abbażi tal-preżunzjoni ta’ konformità) fil-każijiet li ġejjin:

 • il-pretensjonijiet ta’ stabbilimenti li jipprovdu akkomodazzjoni, ikel jew xorb għall-akkomodazzjoni, l-ikel jew ix-xorb li jfornu jiġu preskritti wara sitt xhur, mingħajr preġudizzju għall-perjodu ta’ preskrizzjoni ta’ sentejn indikat hawn taħt;
 • il-pretensjonijiet ta’ stabbilimenti li jipprovdu akkomodazzjoni jew akkomodazzjoni u ikel jew xorb lil studenti jiġu preskritti wara sentejn, kif ukoll pretensjonijiet ta’ stabbilimenti li jipprovdu edukazzjoni, tagħlim, assistenza jew trattament, fir-rigward tas-servizzi pprovduti;
 • pretensjonijiet ta’ negozjanti għal oġġetti mibjugħa lil persuna li ma tkunx negozjant jew għal oġġett li ma jkunux maħsuba għan-negozju tagħha jiġu preskritti wara sentejn, kif ukoll il-pretensjonijiet ta’ dawk professjonalment involuti f’industrija, għall-provvista ta’ merkanzija jew prodotti, it-twettiq tax-xogħol jew il-ġestjoni tal-affarijiet ta’ parti oħra, inkluża n-nefqa mġarrba, sakemm is-servizz rispettiv ikun maħsub għall-attività industrijali tad-debitur;
 • il-pretensjonijiet għal servizzi pprovduti fl-eżerċizzju ta’ professjonijiet liberi u għar-rimborż tan-nefqa korrispondenti jiġu preskritti wara sentejn.

Meta ikun hemm involut perjodu ta’ preskrizzjoni deskritt fid-dritt ċivili bħala perjodu ta’ preskrizzjoni preżunt, japplikaw ir-regoli li ġejjin:

 • il-preżunzjoni ta’ konformità permezz tal-iskadenza taż-żmien tista’ tiġi kkontestata biss bir-rikonoxximent mid-debitur oriġinali jew mill-persuna li l-pretensjoni tkun ġiet ittrasferita lilha permezz ta’ suċċessjoni;
 • rikonoxximent ekstraġudizzjarju jkun validu biss meta jkun bil-miktub;
 • pretensjoni titqies li tkun ġiet rikonoxxuta jekk id-debitur jirrifjuta li jixhed jew li jieħu ġurament quddiem il-qorti, jew li jwettaq kwalunkwe att legali inkompatibbli mal-preżunzjoni ta’ konformità.

Il-preskrizzjoni tad-drittijiet rikonoxxuti f’sentenza jew f’ordni ta’ eżekuzzjoni topera kif ġej:

 • id-dritt għall-preskrizzjoni, anke jekk ikun preżunt biss, li l-liġi tistabbilixxi perjodu għalih li jkun iqsar minn dak ordinarju, huwa suġġett għal dan l-aħħar perjodu ta' preskrizzjoni f’każ ta’ sentenza li tkun saret res judicata li tagħraf id-dritt, jew titolu eżekuttiv differenti;
 • madankollu, meta s-sentenza jew titolu differenti jirreferi għal ħlasijiet parzjali li jkunu għadhom mhumiex dovuti, fir-rigward ta’ dawk il-ħlasijiet, il-perjodu ta’ preskrizzjoni jkompli jkun l-iqsar wieħed.

Il-Kodiċi Ċivili jistabbilixxi regoli dwar il-bidu tal-perjodu ta’ preskrizzjoni, is-sospensjoni u l-interruzzjoni tiegħu. Meta jkun hemm raġunijiet għal sospensjoni (eż. minuri, servizz militari, forza maġġuri, tort tad-debitur), il-perjodu ta’ preskrizzjoni ma jibdiex jew jibqa’ jiddekorri. Meta perjodu ta’ preskrizzjoni jiġi interrott, iż-żmien li jkun għadda jsir totalment inutilizzat u jibda jiddekorri perjodu ta’ preskrizzjoni ġdid.

Kreditur li jkun interessat jinterrompi perjodu ta’ preskrizzjoni jista’ jagħmel hekk billi juża jew jinvoka wieħed minn dawn l-atti li ġejjin:

 • ċitazzjoni jew notifika ġudizzjarja ta’ kull azzjoni li tesprimi, direttament jew indirettament, l-intenzjoni li jiġi eżerċitat id-dritt, irrispettivament mit-tip ta’ proċedimenti li l-azzjoni tirreferi għalihom, u anke jekk il-qorti ma jkollhiex ġuriżdizzjoni.

Jekk iċ-ċitazzjoni jew in-notifika ma ssirx fi żmien ħamest ijiem wara li tintalab, għal raġuni li ma tkunx tista’ tiġi attribwita lill-attur, il-perjodu ta’ preskrizzjoni jiġi interrott meta jkunu għaddew ħamest ijiem.

L-annullament taċ-ċitazzjoni jew notifika ma jimpedix l-interruzzjoni prevista fil-paragrafi preċedenti.

Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, kwalunkwe mezz ġudizzjarju ieħor li permezz tiegħu l-persuna li d-dritt jista’ jiġi eżerċitat kontriha tiġi mgħarrfa bl-att jitqies bħala ekwivalenti għal ċitazzjoni jew notifika.

 • ftehim ta’ arbitraġġ li jinterrompi l-perjodu ta’ preskrizzjoni relatat mad-dritt li jkun qiegħed jiġi invokat;
 • ir-rikonoxximent tad-dritt quddiem id-detentur ikkonċernat mill-persuna li d-dritt jista’ jiġi eżerċitat kontriha;
 • ir-rikonoxximent taċitu jkun rilevanti biss meta jirriżulta minn ġrajjiet li jesprimu dak ir-rikonoxximent b’mod inekwivoku.

L-interruzzjoni ta’ perjodu ta’ preskrizzjoni għandha l-effetti li ġejjin (sakemm il-liġi ma tipprovdix mod ieħor b’mod speċifiku):

 • il-ħin kollu li jkun għadda qabel ma jiġix ikkunsidrat;
 • perjodu ta’ preskrizzjoni ġdid jibda jiddekorri mill-att ta’ interruzzjoni;
 • l-iskadenza l-ġdida tkun soġġetta għall-perjodu ta’ preskrizzjoni oriġinali.

Limiti ta’ eżekuzzjoni li jirriżultaw minn data ta' skadenza

Meta, bil-forza tal-liġi jew tar-rieda tal-partijiet, dritt ikun irid jiġi eżerċitat f’ċertu ammont ta’ żmien, japplikaw ir-regoli dwar l-iskadenza, sakemm il-liġi ma tirreferix espressament għall-perjodu ta’ preskrizzjoni.

L-iskadenza tista’ titwaqqaf biss bit-twettiq, fil-limitu ta’ żmien stipulat fil-liġi jew ftehim, tal-att li l-liġi jew il-ftehim jattribwixxi effett preventiv għalih. Is-sempliċi ftuħ ta’ kawża għal dikjarazzjoni jew eżekuzzjoni tipprevjeni l-iskadenza, sakemm ma jkunx meħtieġ li ssir ċitazzjoni lid-debitur. Meta jkun involut terminu ta’ żmien minħabba kuntratt jew dispożizzjoni legali relatata mal-protezzjoni ġudizzjarja, ir-rikonoxximent ta’ tali protezzjoni mill-persuna li jrid jiġi eżerċitat kontriha wkoll jipprevjeni l-iskadenza.

L-iskadenza ma tiġix sospiża jew interrotta ħlief fil-każijiet fejn il-liġi tiddetermina hekk u, jekk il-liġi ma tistabbilix data alternattiva, dan jibda jgħodd fil-mument li d-dritt ikun seta’ jiġi eżerċitat legalment.

L-iskadenza tiġi vvalutata mill-qorti ex officio u tista’ tintalab fi kwalunkwe stadju tal-proċedimenti, jekk tkun tirreferi għal protezzjoni ġudizzjarja. Jekk tkun tirreferi għal protezzjoni ġudizzjarja li jitressaq proċediment ta’ eżekuzzjoni fuq il-bażi tagħha, l-iskadenza trid tiġi invokata mill-persuna li tibbenefika (fil-prinċipju, id-debitur/il-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha).

Id-definizzjoni u l-effetti tal-perjodu ta' preskrizzjoni u d-data ta’ skadenza huma previsti mill-Artikoli 309 sa 340 tal-Kodiċi Ċivili, li jista’ jiġi kkonsultat f’Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidadin il-ħolqa.

Twissija:

Il-punt ta’ Kuntatt Ċivili tan-NĠE, il-qrati jew l-entitajiet u l-awtoritajiet l-oħrajn mhumiex marbutin bl-informazzjoni li tinsab f’din l-iskeda informattiva. Huwa wkoll neċessarju li jinqraw it-testi legali fis-seħħ. Dawn huma suġġetti għal aġġornamenti regolari u interpretazzjoni evoluzzjonarja tal-ġurisprudenza.

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 11/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Rumanija

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

Id-dispożizzjonijiet ta’ eżekuzzjoni huma stabbiliti fl-Artikoli 622 sa 914 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili. Il-proċedura ta’ eżekuzzjoni hija t-tieni stadju tal-proċedimenti ċivili u hija maħsuba prinċipalment biex jiġi żgurat l-eżerċizzju attwali tad-dritt rikonoxxut permezz ta’ sentenza tal-qorti jew titolu eżegwibbli ieħor. Permezz tal-proċedura ta’ eżekuzzjoni, kreditur li jkun id-detentur ta’ dritt rikonoxxut skont sentenza tal-qorti/titolu eżegwibbli jobbliga lil debitur biex jissodisfa l-obbligi assoċjati li jkun irrifjuta li jissodisfa b’mod volontarju.

Il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Rumena jistabbilixxi lista ta’ miżuri ta’ eżekuzzjoni diretti u indiretti.

Forom ta’ eżekuzzjoni diretta huma dawk li għandhom x’jaqsmu mal-oġġett ta’ obbligu kif stabbilit mill-ordni ta’ eżekuzzjoni, jiġifieri l-qbid ta’ assi mobbli – l-Artikoli 893 sa 895 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili; il-qbid ta’ assi immobbli – l-Artikoli 896 sa 902 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili; u l-eżekuzzjoni ta’ obbligu li titwettaq jew ma titwettaqx azzjoni partikolari – l-Artikoli 903 sa 914 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (inklużi dispożizzjonijiet speċjali dwar eżekuzzjoni ta’ sentenzi rigward minorenni – l-Artikoli 910 sa 914) u l-Artikoli 1527 et seq. tal-Kodiċi Ċivili. Fil-każ tal-eżekuzzjoni ta’ obbligi biex titwettaq azzjoni partikolari, il-liġi tiddistingwi bejn obbligu li jista’ jiġi eżegwit ukoll minn persuna/entità oħra minbarra d-debitur u obbligu intuitu personae.

Eżekuzzjoni indiretta tirreferi għall-mezz biex tinkiseb somma ta’ flus li hija s-suġġett ta’ ordni ta’ eżekuzzjoni permezz tal-bejgħ sfurzat ta’ assi tad-debitur. Eżempji ta’ miżuri ta’ eżekuzzjoni indiretta jinkludu s-sekwestru ta’ flus jew il-qbid (segwit mill-bejgħ) ta’ assi. Miżura oħra hija l-qbid ta’ rikavat ġenerali minn assi immobbli.

Obbligi li x’aktarx ikunu suġġetti għall-eżekuzzjoni jinkludu obbligi monetarji, il-konsenja ta’ assi jew il-konsenja tal-użu tiegħu, it-twaqqigħ ta’ bini/abbandun ta’ pjantaġġun/twaqqif ta’ xogħlijiet, jew obbligi fir-rigward tal-istabbiliment ta’ kustodja u residenza ta’ minorenni u arranġamenti ta’ aċċess.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Is-sentenzi tal-qorti u titoli eżegwibbli oħrajn jiġu eżegwiti minn uffiċjal ġudizzjarju ta’ eżekuzzjoni (executor judecătoresc), li jservi fil-qorti tal-appell li l-assi immobbli jkun jinsab fiż-żona tal-ġuriżdizzjoni tagħha fil-każ ta’ qbid ta’ assi immobbli/frott mhux miġbur u fil-każ ta’ eżekuzzjoni diretta fir-rigward ta’ assi immobbli. Il-qbid ta’ assi mobbli u eżekuzzjoni diretta fir-rigward ta’ assi mobbli jitwettqu minn uffiċjal ta’ eżekuzzjoni ġudizzjarju li jservi fil-qorti tal-appell li r-residenza/l-uffiċċju rreġistrat tad-debitur jew l-assi kkonċernati jkunu jinsabu fiż-żona ta’ ġurisdizzjoni tagħha. Jekk il-post ta’ residenza/l-uffiċċju reġistrat tad-debitur ikun jinsab barra mill-pajjiż, kull uffiċjal ġudizzjarju ta’ eżekuzzjoni ikun kompetenti.

Is-sekwestru jitwettaq, abbażi ta’ rikors mill-kreditur, minn uffiċjal tal-eżekuzzjoni ġudizzjarju li l-uffiċċju tiegħu jinsab fiż-żona ta’ ġurisdizzjoni tal-qorti tal-appell li tkopri d-domiċilju/l-uffiċċju rreġistrat tad-debitur jew parti terza soġġetta għal sekwestru. Fil-każ ta’ sekwestru ta’ kont(ijiet) bankarju ta’ persuna fiżika jew ġuridika, il-kompetenza hija ta’ uffiċjal tal-eżekuzzjoni ġudizzjarju li l-uffiċċju tiegħu jinsab fiż-żona ta’ ġurisdizzjoni tal-qorti tal-appell li tkopri d-domiċilju/uffiċċju rreġistrat tad-debitur jew l-uffiċċju/fergħa prinċipali tal-uffiċċju tal-istituzzjoni ta’ kreditu fejn id-debitur fetaħ il-kont(ijiet) partikolari. Jekk id-debitur ikollu diversi kontijiet miftuħa, il-kompetenza għas-sekwestru tal-kontijiet kollha taqa’ f’idejn l-uffiċjal ġudizzjarju ta’ eżekuzzjoni, fi kwalunkwe wieħed mill-postijiet fejn ikunu nfetħu. Il-qorti ta’ eżekuzzjoni hija l-qorti distrettwali (judecătorie), li fiż-żona tal-ġuriżdizzjoni tagħha jinsabu d-domiċilju/l-uffiċċju reġistrat tad-debitur, fid-data ta’ riferiment quddiem il-korp ta’ eżekuzzjoni. Jekk id-domiċilju/l-uffiċċju reġistrat tad-debitur ma jkunx fir-Rumanija, il-kompetenza taqa’ f’idejn il-qorti distrettwali, li fil-ġuriżdizzjoni tagħha jkunu d-domiċilju/l-uffiċċju reġistrat tal-kreditur, u jekk dan ma jkunx fir-Rumanija, il-qorti distrettwali li fil-ġuriżdizzjoni tagħha jkun jinsab l-uffiċċju rreġistrat tal-uffiċjal ġudizzjarju ta’ eżekuzzjoni, li ngħata s-setgħat mill-kreditur.

Il-qorti ta’ eżekuzzjoni tittratta r-rikorsi għal dikjarazzjonijiet ta’ eżegwibbiltà, rikorsi kontra azzjonijiet ta’ eżekuzzjoni u kwalunkwe kwistjonijiet oħra li jinqalgħu matul il-proċess ta’ eżekuzzjoni, ħlief għal dawk li bil-liġi jkunu fil-ġuriżdizzjoni ta’ qrati jew korpi oħra.

It-taxxa tal-boll għal rikorsi għal dikjarazzjonijiet ta’ eżekuzzjoni hija RON 20 għal kull titolu eżegwibbli (l-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 80/2013 fuq it-taxxi tal-boll ġudizzjarji, kif emendata).

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

L-eżekuzzjoni tista’ titwettaq biss b’sentenza tal-qorti (sentenzi finali, deċiżjonijiet eżekutorji provviżorji) jew att ieħor meqjus bħala titolu eżekuttiv skont il-liġi (atti awtentiċi notarili, titoli ta’ dejn, deċiżjonijiet ta’ arbitraġġ, eċċ.).

Meta jirċievi rikors għall-eżekuzzjoni ppreżentat minn kreditur, l-uffiċjal tal-eżekuzzjoni ġudizzjarju jirranġa għar-reġistrazzjoni tiegħu. L-uffiċjal ġudizzjarju ta’ eżekuzzjoni joħroġ deċiżjoni, rigward dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà, mingħajr ma jsejjaħ lill-partijiet. Id-dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà tippermetti lill-kreditur jitlob lill-uffiċjal ġudizzjarju ta’ eżekuzzjoni kompetenti biex jagħmel użu, jew simultanjament jew suċċessivament, tal-mezzi ta’ eżekuzzjoni kollha disponibbli sabiex jeżerċita d-drittijiet tiegħu, inkluż id-dritt għall-kumpens tal-ispejjeż ta’ eżekuzzjoni. Id-dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà għandha effett fil-pajjiż kollu u tkopri wkoll dokumenti eżegwibbli, li jinħarġu mill-uffiċjal ġudizzjarju ta’ eżekuzzjoni fil-kuntest tal-proċedura ta’ eżekuzzjoni approvata.

Id-dokumenti proċedurali jistgħu jiġu nnotifikati mill-uffiċjal ġudizzjarju ta’ eżekuzzjoni, jew personalment inkella permezz tal-aġent proċedurali tiegħu u, jekk dan ma jkunx possibbli, f’konformità mad-dispożizzjonijiet legali dwar it-tħarrik u n-notifika tal-atti proċedurali.

Hekk kif jirrċievi r-rikors għal eżekuzzjoni, l-uffiċjal ġudizzjarju ta’ eżekuzzjoni, permezz ta’ deċiżjoni, jirranġa biex ir-rikors jiġi rreġistrat u biex jinfetaħ il-fajl ta’ eżekuzzjoni, jew fejn applikabbli, jirrifjuta li jibda l-proċedura ta’ eżekuzzjoni, billi jagħti r-raġunijiet għal dak ir-rifjut. Il-kreditur jiġi mgħarraf minnufih b’din id-deċiżjoni. Jekk l-uffiċjal ġudizzjarju ta’ eżekuzzjoni jirrifjuta li jibda l-proċedura ta’ eżekuzzjoni, fi żmien 15-il mid-data tan-notifika, il-kreditur jista’ jressaq ilment quddiem il-qorti ta’ eżekuzzjoni.

Fi żmien mhux aktar minn tlett ijiem minn meta jkun ġie rreġistrat ir-rikors, l-uffiċjal ġudizzjarju ta’ eżekuzzjoni jitlob dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà mill-qorti ta’ eżekuzzjoni u jippreżenta lil dik il-qorti, kopji debitament iċċertifikati, ir-rikors tal-kreditur, id-dokument eżegwibbli, id-deċiżjoni mitluba u l-prova tal-ħlas tat-taxxa tal-boll ġudizzjarja.

Ir-rikors għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà jiġi deċiż mhux aktar tard minn sebat ijiem mir-reġistrazzjoni tiegħu quddiem il-qorti, b’deċiżjoni mogħtija f’sessjoni magħluqa mingħajr ma l-partijiet jiġu mħarrka. Id-deċiżjoni jista’ jkun li jkollha dewmien ta’ mhux iżjed minn 48 siegħa, u r-raġunijiet għal din id-deċiżjoni għandhom jingħataw mhux aktar minn sebat ijiem minn meta ngħatat din id-deċiżjoni.

Id-dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà tippermetti lill-kreditur jitlob lill-uffiċjal ġudizzjarju ta’ eżekuzzjoni, li talab id-dikjarazzjoni biex jagħmel użu, jew simultanjament jew suċċessivament, tal-mezzi kollha disponibbli ta’ eżekuzzjoni previsti mil-liġi sabiex jeżerċita d-drittijiet tiegħu, inkluż id-dritt għall-kumpens tal-spejjeż ta’ eżekuzzjoni. Id-dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà għandha effett fil-pajjiż kollu. Din tkopri wkoll dokumenti eżegwibbli, li jinħarġu mill-uffiċjal ġudizzjarju ta’ eżekuzzjoni fil-kuntest tal-proċedura ta’ eżekuzzjoni approvata.

Il-qorti tista’ tiċħad ir-rikors għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà biss jekk: ir-rikors jaqa’ taħt il-ġurisdizzjoni ta’ korp ta’ eżekuzzjoni differenti; id-deċiżjoni jew, fejn applikabbli, id-dokument mhuwiex titolu eżegwibbli; id-dokument, minbarra sentenza tal-qorti, ma jissodisfax ir-rekwiżiti formali kollha; it-talba mhix ta’ ammont ċert, fiss u dovut; id-debitur igawdi immunità mill-eżekuzzjoni; l-istrument fih dispożizzjonijiet li ma jistgħux jiġu eżegwiti; jew jekk hemm impedimenti oħra.

Id-deċiżjoni tal-qorti li tilqa’ rikors għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà ma tistax tiġi appellata, iżda tista’ tiġi mistħarrġa jekk l-eżekuzzjoni infisha tiġi kkontestata. Deċiżjoni li tiċħad rikors għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà tista’ tiġi appellata esklużivament mill-kreditur, fi żmien 15-il jum min-notifika tagħha.

L-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Uffiċjali Ġudizzjarji ta’ eżekuzzjoni (Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti) tistabbilixxi u taġġorna, bl-approvazzjoni tal-Ministru għall-Ġustizzja, it-tariffi minimi għas-servizzi pprovduti minn uffiċċjali ġudizzjarji ta’ eżekuzzjoni. It-tariffi minimi u massimi li ġejjin għall-attivitajiet imwettqa ġew stabbiliti permezz tal-Ordni Nru 2550/2006 tal-14 ta’ Novembru 2006 tal-Ministru tal-Ġustizzja, kif emendat:

Komunikazzjoni u notifika tal-atti proċedurali: RON 20-400

Eżekuzzjoni diretta

 • evizzjonijiet: RON 150 - 2 200 f’każ li d-debitur ikun persuna fiżika, RON 5 200 f’każ li d-debitur ikun persuna ġuridika;
 • l-eżekuzzjoni ta’ kustodja ta’ minorenni jew l-istabbiliment tad-domiċilji tal-minorenni: RON 50 - 1 000:
 • l-eżekuzzjoni tal-aċċess għall-minorenni – RON 50 - 500;
 • l-eżekuzzjoni tal-kisba mill-ġdid tal-pussess, l-istabbiliment tal-konfini tal-proprjetà, is-servitujiet, il-konsenja tal-assi, eċċ.: RON 60 - 2 200 f’każ li d-debitur ikun persuna fiżika u RON 5 200 f’każ li d-debitur ikun persuna ġuridika;
 • l-eżekuzzjoni tat-twaqqif tax-xogħlijiet/it-twaqqigħ ta’ bini: RON 150 - 2 200 f’każ li d-debitur ikun persuna fiżika u RON 5 200 f’każ li d-debitur ikun persuna ġuridika.

Eżekuzzjoni indirett

tariffa minima

tariffa massima

għal dejn ta’ inqas minn RON 50 000, 10 % tal-ammont u RON 75 b’żieda ta’ 2 % tal-ammont li jeċċedi RON 1 000

għal dejn sa RON 50 000, 10 %

għal dejn ta’ iktar minn RON 50 000 iżda inqas minn RON 80 000, RON 1 175 b’żieda ta’ 2 % tal-ammont li jeċċedi RON 50 000

għal dejn bejn RON 50 000 u RON 80 000, RON 5 000 b’żieda ta’ 3 % tal-ammont li jeċċedi RON 50 000

għal dejn bejn RON 80 000 u RON 100 000, RON 1 775 b’żieda ta’ 1 % tal-ammont li jeċċedi RON 80 000

għal dejn bejn RON 80 000 u RON 100 000, RON 5 900 b’żieda ta’ 2 % tal-ammont li jeċċedi RON 80 000

għal dejn ’il fuq minn RON 100 000, RON 2 500 b’żieda ta’ 1 % tal-ammont li jeċċedi RON 100 000 u RON 5 500 b’żieda ta’ mhux aktar minn 0,5 % tal-ammont li jeċċedi RON 400 000

għal dejn ’il fuq minn RON 100 000, RON 6 300 b’żieda ta’ mhux aktar minn 1 % tal-ammont li jeċċedi RON 100 000

Sekwestru

tariffa minima

tariffa massima

għal dejn ta’ inqas minn RON 50 000, 10 % tal-ammont u RON 75 b’żieda ta’ 2 % tal-ammont li jeċċedi RON 1 000

għal dejn sa RON 50 000, 10 %

għal dejn bejn RON 50 000 u RON 80 000, RON 1 175 b’żieda ta’ 2% tal-ammont li jeċċedi RON 50 000

għal dejn bejn RON 50 000 u RON 80 000, RON 5 000 b’żieda ta’ 3% tal-ammont li jeċċedi RON 50 000

għal dejn bejn RON 80 000 u RON 100 000, RON 1 775 b’żieda ta’ 1 % tal-ammont li jeċċedi RON 80 000

għal dejn bejn RON 80 000 u RON 100 000, RON 5 900 b’żieda ta’ 2 % tal-ammont li jeċċedi RON 80 000

għal dejn ‘il fuq minn RON 100 000, RON 2 500 b’żieda ta’ 1 % tal-ammont li jeċċedi RON 100 000 u RON 5 500 b’żieda ta’ mhux aktar minn 0,5 % tal-ammont li jeċċedi RON 400 000

għal dejn ’il fuq minn RON 100 000, RON 6 300 b’żieda ta’ mhux aktar minn 1 % tal-ammont li jeċċedi RON 100 000

Segwitu tan-nuqqas ta’ ħlas ta' kambjala, nota promissorja jew ċekk: RON 150 - 400

Stabbiliment ta’ fatti u inventarji ta’ assi: RON 100 - 2 200 f’każ li d-debitur ikun persuna fiżika, RON 5 200 f’każ li d-debitur ikun persuna ġuridika

Bejgħ f’irkant pubbliku ta’ assi li huwa s-suġġett ta’ diviżjoni ġudizzjarja: RON 150 - 2 200

Qbid kawtelatorju: RON 100 - 1 200 f’każ li d-debitur ikun persuna fiżika, RON 2 200 f’każ li d-debitur ikun persuna ġuridika

Sekwestru ġudizzjarju: RON 100 - 1 200 f’każ li d-debitur ikun persuna fiżika, RON 2 200 f’każ li d-debitur ikun persuna ġuridika

Sekwestru kawtelatorju: RON 100 - 1 200 f’każ li d-debitur ikun persuna fiżika, RON 2 200 f’każ li d-debitur ikun persuna ġuridika

Reġistrazzjoni ta’ offerta: RON 50 - 350

Konfiski: 10 % tar-rikavat (min.) - 10 % tar-rikavat (mass.)

Parir għat-tħejjija ta’ dokumenti eżegwibbli: RON 20 - 200

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Ara t-tweġiba għall-Mistoqsija 2.1.

Il-kreditur u d-debitur jistgħu jaqblu li l-azzjoni ta’ eżekuzzjoni tittieħed kompletament/parzjalment kontra l-introjtu monetarju tad-debitur biss, li l-bejgħ tal-assi maqbuda jitwettaq bi ftehim reċiproku jew li d-dejn jitħallas b’mezzi oħra ammissibbli skont il-liġi.

Għal deċiżjoni mogħtija minn qorti barranija, hija meħtieġa proċedura addizzjonali, kif xieraq, jiġifieri deċiżjoni li tiddikjara l-infurzabbiltà (exequatur).

Id-dħul u l-assi tad-debitur jistgħu jkunu soġġetti għall-eżekuzzjoni jekk jistgħu jiġu rkuprati u sakemm ikun meħtieġ biss li jiġu eżerċitati d-drittijiet tal-kredituri. L-assi soġġetti għal reġimi ta’ ċirkolazzjoni speċjali jistgħu jiġu maqbuda biss skont il-kundizzjonijiet previsti mil-liġi.

Fir-rigward tad-debitur, hemm kundizzjoni speċjali li permezz tagħha l-ebda proċedura ta’ eżekuzzjoni ma tinbeda sakemm id-debitur ma jkunx ġie mħarrek kif xieraq għal kull forma ta’ eżekuzzjoni. Hemm ukoll dispożizzjonijiet speċifiċi oħrajn rigward id-debitur, bħalma huma dawk li jirrigwardaw id-debituri minorenni jew li laħqu l-età maġġuri u ġew iddikjarati bħala li ma għandhomx kapaċità ġuridika, li kontrihom ma tkunx tista’ ssir azzjoni ta’ eżekuzzjoni, sakemm ma jkunx hemm tutur jew kustodju.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

Id-dħul tad-debitur, inklużi dħul ġenerali minn bini, ammonti f’kontijiet bankarji, assi mobbli u immobbli, eċċ. jista’ jkun soġġett għall-eżekuzzjoni. Ara t-tweġiba għall-Mistoqsija 1.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Wara li l-assi mobbli li huma proprjetà tad-debitur jew miżmuma minn partijiet terzi ikunu ġew identifikati, jiġu maqbuda. Fuq talba tal-uffiċjal ġudizzjarja ta’ eżekuzzjoni, il-qbid jista’ jiġi rreġistrat fir-Reġistru tan-Negozju (registrul comerţului), Arkivju Elettroniku ta’ Kollateral ta’ Assi Immobbli (Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare), fir-reġistru ta’ suċċessjoni (registrul succesoral) miżmum mill-Kamra tan-Nutara Pubbliċi (camera notarilor publici) jew f’reġistri pubbliċi oħrajn. Mill-mument tal-qbid ta’ assi, dawn ma jibqgħux disponibbli għad-debitur għall-perjodu ta’ eżekuzzjoni. L-inadempjenza twassal għal multa ġudizzjarja ħlief fejn jikkostitwixxi reat kriminali. Jekk l-ammont dovut ma jitħallasx, l-uffiċjal ġudizzjarju ta’ eżekuzzjoni ibigħ l-oġġetti maqbuda f’subbasta, jew permezz ta’ bejgħ dirett, inkella permezz ta’ mezzi oħra ammissibbli skont il-liġi (l-Artikolu 731 et seq. tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

Somom ta’ flus, titoli jew assi mobbli intanġibbli oħra li jistgħu jinqabdu dovuti lid-debitur jew miżmuma f’isem id-debitur minn terzi jew li dawn tal-aħħar għandhom jagħtu lid-debitur fil-futur fuq il-bażi ta’ relazzjonijiet legali eżistenti huma suġġetti għal sekwestru. Hekk kif tintbagħat l-ordni ta’ sekwestru lit-terzi soġġetti għal sekwestru, kwalunkwe jew is-somom ta’ flus u l-assi kollha ssekwestrati jiġu ffriżati. Minn meta jsir l-iffriżar sal-pagament sħiħ tal-obbligi ddikjarati fl-ordni ta’ eżekuzzjoni, it-terzi soġġetti għal sekwestru ma għandhom jagħmlu l-ebda ħlas jew ma jwettqu l-ebda operazzjoni li jistgħu jnaqqsu l-assi ffriżati. Jekk it-terzi suġġetti għal sekwestru jonqsu milli jissodisfaw l-obbligi assoċjati, il-kreditur li jfittex il-ħlas, id-debitur jew l-uffiċjal tal-eżekuzzjoni ġudizzjarju jistgħu jirreferu l-kwistjoni lill-qorti tal-eżekuzzjoni bil-ħsieb li s-sekwestru jiġi validat. Id-deċiżjoni finali ta’ validazzjoni għandha l-effetti ta’ ċessjoni tat-talba u tikkostitwixxi ordni ta’ eżekuzzjoni kontra t-terzi soġġetti għas-sekwestru. Wara li jiġi vvalidat is-sekwestru, it-terzi soġġetti għal sekwestru jridu jiddepożitaw jew iħallsu somma, fil-limiti tal-ammont indikat espressament fid-deċiżjoni ta’ validazzjoni. In-nuqqas milli jagħmlu dan jirriżulta f'azzjoni ta’ eżekuzzjoni kontra t-terzi soġġetti għal sekwestru abbażi tad-deċiżjoni ta’ validazzjoni (l-Artikolu 781 et seq. tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

F’dak li għandu x’jaqsam mal-eżekuzzjoni ta’ proprjetà immobbli, jekk id-debitur ma jħallasx id-dejn tiegħu, l-uffiċjal ġudizzjarju ta’ eżekuzzjoni jiftaħ il-proċedura ta’ bejgħ wara li ssir id-dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà u tiddaħħal fir-reġistru tal-artijiet (l-Artikolu 813 et seq. tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Il-limitu ta’ żmien applikabbli huwa ta’ sitt xhur (l-Artikolu 697 et seq. tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili) jekk il-kreditur ikun ħalla dan il-perjodu jgħaddi mill-iskadenza għall-konformità ma’ kwalunkwe azzjoni ta’ eżekuzzjoni mingħajr ma jkun ħa xi azzjonijiet oħra ta’ rkupru.

Il-perjodu ta’ preskrizzjoni huwa ta’ tliet snin (l-Artikolu 706 et seq. tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Jista’ jsir appell kontra azzjonijiet attwali ta’ eżekuzzjoni; l-ordni ta’ eżekuzzjoni tista’ tiġi appellata għal kjarifika tat-tifsira, tal-kamp ta’ applikazjzoni jew l-applikazzjoni. Jekk titwettaq eżekuzzjoni skont sentenza tal-qorti, id-debitur ma jistax jikkontestaha billi jinvoka r-raġunijiet ta’ fatt/ta’ liġi li d-debitur seta’ ppreżenta waqt il-proċess quddiem il-qorti tal-prim’istanza jew quddiem qorti tal-appell.

Jekk l-eżekuzzjoni titwettaq taħt strument eżegwibbli għajr sentenza tal-qorti, raġunijiet ta’ fatt jew ta’ liġi relatati mas-sustanza tad-dritt inkorporat fl-istrument eżegwibbli jistgħu jiġu invokati wkoll fl-appell kontra l-eżekuzzjoni, sakemm il-liġi ma tipprovdix rimedju legali biex tħoll dak l-istrument eżegwibbli, inkluża azzjoni taħt il-liġi ordinarja.

Appell ġdid ma jistax jiġi ppreżentat mill-istess parti għar-raġunijiet li kienu jeżistu fid-data tal-ewwel appell.

Il-qorti kompetenti hija l-qorti ta’ eżekuzzjoni jew, għal kjarifika tat-tifsira, l-ambitu/l-applikazzjoni tal-ordni ta’ eżekuzzjoni, il-qorti li tat is-sentenza li għandha tiġi eżegwita.

L-appell jista’ jiġi ppreżentat fi żmien 15-il jum mid-data meta:

 • l-appellant ġie mgħarraf b’dan l-istrument ta’ eżekuzzjoni;
 • il-parti interessata rilevanti ġiet notifikata bl-impożizzjoni tas-sekwestru;
 • id-debitur ġie nnotifikat bit-taħrika jew id-data meta jkun ġie mgħarraf bl-ewwel azzjoni ta’ eżekuzzjoni.

Appell għal kjarifika tat-tifsira, il-kamp ta’ applikazzjoni jew l-applikazzjoni ta’ ordni ta’ eżekuzzjoni jista’ jiġi ppreżentat fi kwalunkwe ħin matul il-perjodu ta’ limitazzjoni tad-dritt ta’ talba għal eżekuzzjoni. Appell li permezz tiegħu terzi jsostnu li jkollhom dritt ta’ proprjetà/dritt in rem fuq assi maqbud, jista’ jiġi ppreżentat fi żmien 15-il jum mill-bejgħ/data tal-konsenja bil-forza tal-proprjetà. In-nuqqas li jsir appell fil-limitu taż-żmien imsemmi hawn fuq ma jipprekludix lit-terzi milli jeżerċitaw id-dritt tagħhom permezz ta’ rikors separat.

Jekk iżommu l-appell kontra l-eżekuzzjoni, il-qorti, fejn applikabbli, tannulla l-ordni ta’ eżekuzzjoni appellata jew toħroġ deċiżjoni għall-korrezzjoni, għall-annullament jew għat-tmiem tal-azzjoni ta’ eżekuzzjoni innifisha, għall-annullament jew għall-kjarifika tat-titolu eżegwibbli jew għall-eżekuzzjoni tal-att ta’ eżekuzzjoni li fir-rigward tiegħu kien hemm rifjut ta’ adempjenza. Jekk l-appell jiġi miċħud, l-appellant jista’ jiġi obbligat li jħallas kumpens, b’rikors, għad-danni kkawżati mid-dewmien tal-eżekuzzjoni u, meta l-appell ikun ġie ppreżentat in mala fede, huwa jkun obbligat li jħallas multa.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Ċerti assi u proprjetà huma eżentati. Assi mobbli eżentati huma: oġġetti għal użu personali/oġġetti tad-dar indispensabbli għall-ħajja ta’ kuljum tad-debitur u tal-familja tiegħu; oġġetti reliġjużi; oġġetti indispensabbli għal persuni b’diżabilità jew maħsuba għall-kura tal-morda; provvista ta’ ikel ta’ tliet xhur għad-debitur u l-familja tiegħu u, jekk id-debitur ikun esklużivament involut f’attivitajiet agrikoli, l-ikel meħtieġ sal-ħsad li jmiss; annimali li jipprovdu l-mezzi ta’ għajxien, u l-għalf meħtieġ għal dawn l-annimali sal-ħsad li jmiss; provvista ta’ karburant għax-xitwa ta’ tliet xhur għad-debitur u l-familja tiegħu; ittri, ritratti u pitturi personali jew tal-familja, eċċ.

Barra minn hekk, is-salarju/pensjoni tad-debitur jista’ jkun suġġett għal qbid sa nofs biss ta’ dħul nett ta’ kull xahar bħal dan fil-każ ta’ obbligi ta’ manteniment, u sa terz għal tipi oħra ta’ obbligi.

Jekk id-dħul mix-xogħol jew somom ta’ flus imħallsa regolarment lid-debitur li jiżguraw l-għajxien tiegħu jammontaw għal inqas mill-paga minima nazzjonali netta, il-qbid jista’ jsir biss fuq l-ammont ta’ aktar minn nofs il-paga minima.

Kategoriji ta’ dħul eskluż mill-eżekuzzjoni huma: Benefiċċji tal-Istat u allowances tat-tfal, ħlasijiet għall-kura ta’ tfal morda, benefiċċji tal-maternità, benefiċċji tal-mewt, għotjiet għall-istudju mill-Istat, allowances ta’ sussistenza ta’ kuljum, eċċ.

Ara wkoll it-tweġiba għall-Mistoqsija 4.3.

Links rilevanti

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.executori.ro/ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.just.ro/

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 13/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Slovenja

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

Fir-Repubblika tas-Slovenja, l-infurzar huwa regolat b’mod uniformi mill-Att dwar l-Infurzar u l-Assigurazzjoni ta’ Pretensjonijiet Ċivili (Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ). Infurzar tfisser l-eżekuzzjoni sfurzata ta’ titolu li jista' jkun infurzat minn qorti, li tordna t-twettiq ta’ talba (l-għoti, it-twettiq, il-waqfien jew l-għoti ta’ permess). L-infurzar ta’ pretensjoni monetarja huwa permess ukoll abbażi ta’ dokument awtentiku. B'mod eċċezzjonali, l-infurzar fi kwistjonijiet familjari jista’ jinvolvi l-infurzar ta’ talbiet fir-rigward ta’ relazzjonijiet.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Il-qrati, speċifikament il-qrati lokali (okrajna sodišča), huma kompetenti biex jippermettu u jesegwixxu l-infurzar.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

Qorti tippermetti infurzar abbażi ta’ titolu li jista' jkun infurzat.

Titoli li jistgħu jkunu infurzati jinkludu:

 • deċiżjoni eżegwibbli tal-qorti (sentenza jew deċiżjoni arbitrali, deċiżjoni, ħlas jew ordni oħra tal-qorti jew arbitraġġ) u soluzzjoni bil-qorti (konkluża quddiem qorti);
 • rekord notarili eżegwibbli; u
 • deċiżjoni eżegwibbli oħra jew dokument li bil-liġi huwa speċifikat bħala titolu li jista' jkun infurzat, trattat internazzjonali rratifikat u ppubblikat jew att legali tal-Unjoni Ewropea direttament applikabbli fir-Repubblika tas-Slovenja.

Titolu li jista’ jkun infurzat jista' jiġi infurzat jekk ikun fih informazzjoni dwar il-kreditur, id-debitur u s-suġġett, it-tip, il-kamp ta’ applikazzjoni u ż-żmien għat-twettiq tal-obbligu (l-Artikolu 21(1) taż-ZIZ). Meta titolu li jista’ jkun infurzat ikun deċiżjoni li ma tistabbilixxix it-terminu perentorju għat-twettiq volontarju tal-obbligu, it-terminu perentorju jiġi determinat minn qorti fid-deċiżjoni ta’ infurzar tagħha.

3.1 Il-proċedura

Proċedimenti dwar infurzar u proċedimenti dwar interess ta’ garanzija jibdew fuq talba ta’ kreditur. It-talba tista’ tiġi ppreżentata direttament minn kreditur, peress li r-rappreżentazzjoni permezz ta’ avukat mhijiex obbligatorja. Normalment dawn it-talbiet għal infurzar jiġu ppreżentati permezz ta’ avukat li jkollu għarfien legali rilevanti. Qorti lokali hija kompetenti biex tisma dawn il-każijiet. Minkejja d-dispożizzjonijiet dwar il-ġurisdizzjoni territorjali, talbiet għal infurzar ibbażati fuq dokument awtentiku jiġu ppreżentati quddiem il-Qorti Lokali f’Ljubljana (Okrajno sodišče vs. Ljubljani), li tiddeċiedi dwarhom. Rigward il-possibbiltà jew in-neċessità ta’ preżentata elettronika ta’ applikazzjonijiet fi proċedimenti ta’ infurzar, jekk jogħġbok ara t-taqsima dwar l-‘ipproċessar awtomatiku’.

Id-dritt tal-qorti għandu jitħallas fil-ħin li tiġi ppreżentata talba għal infurzar, oġġezzjoni jew appell kontrih. Id-dritt tal-qorti għandu jitħallas fi żmien tmint ijiem wara n-notifika tal-ordni għall-ħlas tad-dritt tal-qorti.

Jekk id-dritt tal-qorti ma jitħallasx f’dan il-limitu ta’ żmien u ma jkunx hemm kundizzjonijiet li jippermettu r-rinunzja jew id-differiment tal-ħlas jew il-ħlas tad-dritt f’pagamenti akkont, il-preżentata titqies bħala rtirata.

Meta qorti tirċievi talba għal infurzar, tivverifika jekk it-talba jkunx fiha l-elementi kollha meħtieġa u mbagħad toħroġ deċiżjoni dwar l-infurzar li permezz tagħha tippermetti l-infurzar jew tiċħad it-talba għall-infurzar (minħabba li ma tkunx ġustifikata fil-mertu) jew tiċħad it-talba għall-infurzar (għal raġunijiet proċedurali). Il-qorti tinnotifika d-deċiżjoni dwar l-infurzar lill-kreditur u lid-debitur meta l-infurzar jiġi permess u lill-kreditur biss meta din tiġi miċħuda. Id-deċiżjoni dwar l-infurzar li permezz tagħha jinħatar aġent tal-infurzar jew deċiżjoni dwar il-ħatra ta’ aġent tal-infurzar tiġi nnotifikata mill-qorti lill-aġent tal-infurzar, flimkien ma’ kopji tad-dokumenti kollha meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-infurzar.

Il-qorti tista’ tippermetti l-infurzar ta’ pretensjoni monetarja permezz tal-metodi u fuq dawk il-beni li huma ddikjarati fit-talba għall-infurzar. Qabel jintemmu l-proċedimenti ta’ infurzar, il-qorti tista’, fuq talba tal-kreditur, tippermetti infurzar permezz ta’ metodi addizzjonali u ta’ oġġetti differenti.

Il-qorti tista’ tordna l-infurzar permezz ta’ metodu differenti minn dak mitlub minn kreditur meta l-metodu alternattiv ikun biżżejjed biex tħallas il-pretensjoni. L-ebda appell ma jista’ jiġi ppreżentat kontra deċiżjoni li tiċħad talba ta’ kreditur għall-infurzar.

L-infurzar isir legalment effettiv qabel issir finali d-deċiżjoni dwar l-infurzar, sakemm il-liġi ma tistabbilixxix mod ieħor għal miżuri speċifiċi ta’ infurzar. Il-kreditur ma jistax jitħallas qabel deċiżjoni dwar l-infurzar issir finali ħlief f’każ ta’ infurzar ibbażat fuq titolu li jista’ jkun infurzat kontra l-flus tad-debitur miżmuma f’istituzzjoni tal-ħlas (infurzar ibbażat fuq titolu li jista’ jkun infurzat), sakemm it-titolu li jista’ jkun infurzat ikun mehmuż mat-talba għall-infurzar.

Il-qorti taħtar aġent tal-infurzar fid-deċiżjonijiet tagħha li jippermettu infurzar li jkun jeħtieġ miżuri diretti ta’ infurzar.

L-aġenti tal-infurzar

L-aġenti tal-infurzar huma persuni li jwettqu miżuri diretti ta’ infurzar u ta’ sigurtà (iwettqu fiżikament l-infurzar – jiġifieri jissekwestraw proprjetà, jispeċifikaw il-garanzija, eċċ.). Aġenti tal-infurzar jinħatru mill-ministru responsabbli għall-ġustizzja. L-għadd tagħhom u l-post fejn ikunu stabbiliti jiġu determinati mill-ministru responsabbli għall-ġustizzja sabiex f’kull territorju ta’ qorti distrettwali (okrožno sodišče) ikun hemm talanqas aġent wieħed tal-infurzar, filwaqt li l-aġenti tal-infurzar li jifdal jiġu assenjati fit-territorji tal-qrati distrettwali skont l-għadd ta’ każijiet ta’ infurzar quddiem il-qrati lokali fi ħdan kull territorju tal-qorti distrettwali. F’każijiet ta’ infurzar individwali, aġent tal-infurzar jiġi maħtur b’deċiżjoni ta’ qorti, iżda l-kreditur għandu d-dritt li jinnomina aġent tal-infurzar partikolari. Fi kwalunkwe każ partikolari, aġent tal-infurzar jista’ jwettaq miżuri fir-Repubblika tas-Slovenja kollha. Is-servizz ta’ aġenti tal-infurzar huwa servizz pubbliku, li jwettqu bħala attività indipendenti.

L-aġenti tal-infurzar huma responsabbli għal kwalunkwe dannu li jikkawżaw meta jwettqu l-miżuri ta’ infurzar u ta’ sigurtà bl-azzjonijiet tagħhom jew minħabba li jkunu naqsu milli jwettqu l-obbligi tagħhom skont il-liġi, skont ir-regolamenti implimentattivi tagħha u l-ordnijiet tal-qorti.

Fil-każ ta’ ksur serju tal-obbligi tagħhom, l-aġenti tal-infurzar jistgħu jitneħħew mill-ministru responsabbli għall-ġustizzja.

L-ispejjeż tal-infurzar

L-ispejjeż tal-infurzar jitħallsu l-ewwel mill-kreditur. Il-kreditur għandu jħallas ukoll somma bil-quddiem għall-ispejjeż tal-miżuri ta’ infurzar, skont l-ammont u t-termini perentorji stabbiliti mill-qorti. Fejn il-kreditur ma jħallasx il-garanzija, il-qorti tissospendi l-infurzar. Id-debitur għandu jħallas lura l-ispejjeż tal-kreditur fuq talba tal-kreditur meta l-ispejjeż kienu meħtieġa għall-infurzar, inklużi l-ispejjeż għal tfittxijiet relatati mal-proprjetà tad-debitur, u l-ispejjeż għal proċedimenti mibdija ex officio. Il-qorti għandha tiddeċiedi dwar l-ispejjeż fi żmien tmint ijiem mill-wasla ta’ talba.

Biex jiġi żgurat ħlas għax-xogħol u għall-irkupru tal-ispejjeż, l-aġent tal-infurzar jista’ titlob lill-kreditur għal ħlas għal garanzija fi ħdan terminu perentorju u fl-ammont stabbilit fit-tariffa. L-aġent tal-infurzar għandu jinnotifika personalment l-avviż ta’ ħlas ta’ garanzija lill-kreditur, li għandu jkun fih ukoll twissija dwar il-konsegwenzi jekk il-garanzija ma titħallasx fil-ħin u jekk l-aġent tal-infurzar ma jingħatax evidenza ta’ ħlas.

L-aġent tal-infurzar għandu jinkludi wkoll avviż dwar id-dritt tiegħu jew tagħha li t/jitlob lill-qorti sabiex tiddeċiedi dwar il-garanzija. Fejn il-kreditur ma jaqbilx mal-metodu ta’ ħlas, mal-limitu ta’ żmien, jew mal-ammont tal-garanzija, il-kreditur jista' fi żmien tmint ijiem minn meta jirċievi l-avviż jippreżenta talba lill-aġent tal-infurzar sabiex il-qorti tiddeċiedi dwar il-kwistjoni. L-aġent tal-infurzar għandu minnufih jibgħat it-talba lill-qorti, li għandha tiddeċiedi dwar il-kwistjoni fi żmien tmint ijiem minn meta tirċeviha.

Meta l-kreditur ma jħallasx il-garanzija permezz tal-metodu u fit-terminu perentorju determinat mill-aġent tal-infurzar jew mill-qorti, jew ma jippreżentax prova ta’ ħlas, l-aġent tal-infurzar għandu jinforma lill-qorti, u din tissospendi l-infurzar.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

L-ewwel kundizzjoni biex jiġi permess infurzar huwa li jkun hemm bażi għall-infurzar. Dan jista’ jkun titolu li jista' jkun infurzat jew dokument awtentiku skont il-liġi.

L-eżegwibbiltà ta’ deċiżjonijiet tal-qorti:

Deċiżjoni tal-qorti hija eżegwibbli ladarba din issir finali u meta jkun skada t-terminu perentorju għat-twettiq volontarju tal-obbligi tad-debitur. It-terminu perentorju għat-twettiq volontarju tal-obbligu jibda jiddekorri fil-jum wara li d-deċiżjoni tkun ġiet notifikata lid-debitur. Huwa possibbli li l-qorti tippermetti l-infurzar ta’ parti biss minn deċiżjoni, meta dik il-parti ssir eżegwibbli.

Il-qorti tippermetti infurzar abbażi ta’ deċiżjoni tal-qorti li tkun għadha mhijiex finali meta l-liġi tipprovdi li appell ma jissospendix l-infurzar tagħha.

L-eżegwibbiltà ta’ soluzzjoni bil-qorti:

Soluzzjoni bil-qorti hija eżegwibbli jekk il-pretensjoni fis-soluzzjoni tkun dovuta għall-ħlas. Il-maturità tal-pretensjoni għandha tintwera fir-rekord tas-soluzzjoni, f’dokument pubbliku jew f’dokument ċertifikat skont il-liġi. Jekk il-maturità ma tkunx tista' tintwera b’dan il-mod, tintwera permezz ta’ deċiżjoni finali maħruġa fi proċedimenti ċivili fejn tkun qed tiġi stabbilita l-maturità tal-pretensjoni.

Rekord notarili eżegwibbli:

Rekord notarili huwa eżegwibbli jekk id-debitur kien qabel dwar l-eżegwibbiltà tiegħu fir-rekord u jekk il-pretensjoni stabbilita fir-rekord notarili tkun dovuta għall-ħlas. Il-maturità tal-pretensjoni tintwera f’rekord notarili, f’dokument pubbliku jew f’dokument ċertifikat skont il-liġi. Meta l-maturità tal-pretensjoni ma tiddependix fuq l-iskadenza ta’ terminu perentorju, iżda pjuttost fuq fatt ieħor iddikjarat fir-rekord notarili, in-nutar għandu jinnotifika lill-partijiet dwar liema evidenza hija biżżejjed sabiex jintwera li l-pretensjoni hija dovuta: id-dikjarazzjoni bil-miktub tal-kreditur lid-debitur, li tiddikjara d-data tal-maturità u evidenza ta’ kunsinna tad-dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-maturità tal-pretensjoni lid-debitur. In-nutar għandu jinnotifika lill-partijiet li minflok ma jippreżentaw evidenza ta’ kunsinna ta’ dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-maturità tal-pretensjoni lid-debitur jistgħu jawtorizzaw lin-nutar sabiex jinforma lid-debitur dwar il-maturità tal-pretensjoni. Id-dikjarazzjoni bil-miktub tal-kreditur jew in-notifika tan-nutar jiġu nnotifikati permezz ta’ posta rreġistrata.

It-tieni kundizzjoni sabiex qorti tippermetti infurzar hija l-preżentata ta’ talba għal infurzar, li għandu jkun fiha informazzjoni dwar il-kreditur u d-debitur, fosthom informazzjoni li tidentifikahom rispettivament, titolu li jista’ jkun infurzat jew dokument awtentiku, l-obbligu tad-debitur, il-metodu u l-oġġett ta’ infurzar, u informazzjoni oħra meħtieġa biex jitwettaq l-infurzar (talba għal infurzar ibbażata fuq dokument awtentiku għandha tinkludi wkoll talba li l-qorti tordna lid-debitur sabiex iħallas il-pretensjoni, flimkien mal-kostijiet ivvalutati, fi żmien tmint ijiem jew fi żmien tlitt ijiem f’każ ta’ tilwim dwar kambjali jew ċekkijiet, mid-data tan-notifika tad-deċiżjoni). Fit-talba għal infurzar, kreditur għandu jispjega b’mod ċar it-titolu li jista’ jkun infurzat li abbażi tiegħu jkun qiegħed jintalab l-infurzar u jiddikjara li tkun inħarġet dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà.

It-talba għandha tkun dovuta għall-ħlas u l-limitu perentorju għat-twettiq volontarju tal-obbligu għandu jkunu skada (limitu perentorju volontarju).

Id-debitur għandu jkun identifikat b’mod ċar fit-titolu li jista’ jkun infurzat jew fid-dokument awtentiku. Fit-talba għall-infurzar, id-debitur għandu jiġi identifikat ukoll permezz tal-isem u tal-indirizz (jew il-post stabbilit tan-negozju). It-talba għall-infurzar għandha tiddikjara b’mod ċar l-informazzjoni li tidentifika lid-debitur (u lill-kreditur), li tvarja skont jekk humiex persuni naturali, entitajiet ġuridiċi, imprendituri jew individwi privati.

Id-debitur għandu jkun entità eżistenti (ma jistax ikun mejjet jew maqtugħ mir-reġistru tal-qorti). Fejn it-talba għall-infurzar tiġi ppreżentata kontra entità li ma teżistix, din għandha tiġi miċħuda, u entità li tkun waqfet teżisti matul il-proċedimenti ta’ infurzar hija raġuni għaliex bil-liġi l-proċedimenti għandhom jiġu sospiżi (u ma hemmx bżonn li tinħareġ deċiżjoni speċjali).

Il-preżunzjonijiet japplikaw (kapaċità ġuridika) bl-istess mod kemm għad-debitur kif ukoll għall-kreditur fi proċeduri ta’ infurzar, peress li huma stabbiliti fi proċedimenti ċivili skont l-Att dwar il-Proċedura Ċivili (Zakon o pravdnem postopku), b’referenza għall-Artikolu 15 taż-ZIZ.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

L-għan tal-miżuri ta’ infurzar huwa li titħallas il-pretensjoni tal-kreditur.

Miżuri ta’ infurzar għall-ħlas ta’ pretensjonijiet monetarji huma: il-bejgħ tal-beni mobbli tad-debitur, il-bejgħ ta’ beni immobbli, it-trasferiment tal-pretensjoni monetarja tad-debitur, il-fidwa ta’ drittijiet ta’ proprjetà jew materjali oħra u titoli b’entrata fil-kotba, il-bejgħ ta’ sehem ta’ membru fil-kumpanija u t-trasferiment ta’ flus miżmuma f’istituzzjoni tal-ħlas (jiġifieri bank).

Miżuri ta’ infurzar għall-ħlas ta’ pretensjonijiet mhux monetarji huma: it-teħid u l-kunsinna ta’ beni mobbli, it-tbattil u t-teħid ta’ beni immobbli, is-sostituzzjoni ta’ servizz għas-spejjeż tad-debitur, il-koerċizzjoni tad-debitur li jaġixxi permezz ta’ penali finanzjarji, ir-ritorn ta’ ħaddiem lura għax-xogħol, id-distribuzzjoni ta’ beni mobbli, dikjarazzjoni ta’ intenzjoni, u t-teħid ta’ wild.

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

Il-miżuri ta’ infurzar elenkati hawn fuq jippermettu infurzar kontra kwalunkwe oġġett ta’ infurzar (għal kwalunkwe beni jew dritt proprjetarju jew materjali tad-debitur) sakemm bil-liġi beni ma jkunx eżenti mill-infurzar jew l-infurzar kontra xi beni jkun limitat bil-liġi (l-Artikolu 32 taż-ZIZ).

Is-suġġett ta’ infurzar ma jistax jinkludi:

 • beni li ma jiġux negozjati;
 • riżorsi minerali u riżorsi naturali oħra;
 • faċilitajiet, apparat u beni oħra essenzjali għall-Istat jew għal komunità lokali awtonoma għat-twettiq tal-kompiti tagħhom, u beni mobbli u immobbli użati għad-difiża nazzjonali;
 • faċilitajiet, apparat u beni oħra essenzjali għad-debitur sabiex iwettaq servizz pubbliku; u
 • beni u drittijiet oħra stabbiliti bil-liġi (pereżempju, flus maħsuba għall-manteniment ta’ wild, beni strettament personali, dħul minn assistenza soċjali, benefiċċju tal-ġenituri, benefiċċju tat-tfal, benefiċċju tad-diżabilità, ikel, fjuwil għat-tisħin, annimali tax-xogħol u għat-tnissil, ordnijiet, midalji, għajnuniet għal persuna b’diżabilità, art agrikola u faċilitajiet tal-bdiewa meta dawn ikunu meħtieġa għas-sostenn proprju, eċċ.).

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

L-għan tal-miżuri kollha ta’ infurzar huwa l-ħlas tal-pretensjoni tal-kreditur. L-effetti tal-miżuri ta’ infurzar jiddependu fuq it-tip ta’ miżura ta’ infurzar użata.

INFURZAR GĦAL PRETENZJONIJIET MONETARJI

 • L-infurzar kontra beni mobbli jsir permezz tas-sekwestru u l-bejgħ tal-beni mobbli. Il-kreditur jikseb rahan fuq il-beni sekwestrati.
 • L-infurzar kontra l-flus riċevibbli tad-debitur isir permezz tas-sekwestru u t-trasferiment tar-riċevibbli. Permezz tad-deċiżjoni, li fiha jiġi permess is-sekwestru ta’ flus riċevibbli (deċiżjoni dwar is-sekwestru), il-qorti tipprojbixxi lid-debitur tad-debitur milli jħallas id-dejn lid-debitur u li d-debitur jitlob l-ammonti riċevibbli, inkluż mir-rahan mogħti bħala garanzija, jew li b’xi mod ieħor jiddisponi mir-riċevibbli. Is-sekwestru jidħol fis-seħħ fil-jum li fih id-debitur tad-debitur jiġi nnotifikat bid-deċiżjoni ta’ sekwestru. Permezz tas-sekwestru tar-riċevibbli tad-debitur awtorizzati mill-qorti fuq talba tal-kreditur, il-kreditur jikseb rahan fuq ir-riċevibbli sekwestrati.
 • Infurzar kontra l-flus tad-debitur miżmuma f’istituzzjoni ta’ ħlas: Permezz ta’ deċiżjoni dwar infurzar kontra l-flus miżmuma mid-debitur ma’ organizzazzjoni tal-ħlas, il-qorti tordna lill-istituzzjoni ta’ ħlas sabiex tiffriża l-flus tad-debitur fil-kontijiet kollha, sal-ammont pagabbli skont id-deċiżjoni ta’ infurzar, u wara li d-deċiżjoni ssir finali, sabiex tħallas dak l-ammont lill-kreditur. Id-deċiżjoni għandha l-effett ta’ sekwestru u t-trasferiment għall-irkupru. Meta d-deċiżjoni dwar l-infurzar issir finali, il-qorti tinforma lill-istituzzjoni ta’ ħlas. L-istituzzjoni ta’ ħlas tinforma minnufih lill-qorti wara li tkun ħallset lill-kreditur.
 • L-infurzar għal riċevibbli li l-beni mobbli jkunu ttieħdu jew li jkunu ġew fornuti jew li l-beni immobbli jkunu ttieħdu jsir permezz tas-sekwestru ta’ dak ir-riċevibbli u t-trasferiment tiegħu lill-kreditur, segwit mill-bejgħ tiegħu. It-trasferiment tar-riċevibbli sekwestrati tad-debitur għandu l-effett ta’ trasferiment tar-riċevibbli monetarju tad-debitur.
 • L-infurzar kontra drittijiet propjetarji jew materjali oħra jsir permezz tas-sekwestru ta’ dak id-dritt u l-likwidazzjoni tal-beni mobbli. Is-sekwestru jidħol fis-seħħ fil-jum li fih id-debitur jiġi nnotifikat dwar id-deċiżjoni ta’ sekwestru. Fid-deċiżjoni ta’ infurzar, li permezz tagħha jiġi permess is-sekwestru, il-qorti tipprojbixxi lid-debitur milli jiddisponi mid-dritt. Malli d-dritt jiġi sekwestrat, kreditur jikseb rahan.
 • Infurzar kontra titoli b’entrata fil-kotba: L-infurzar ta’ titoli b’entrata fil-kotba nnegozjati fil-borża jsir permezz tas-sekwestru u l-bejgħ ta’ titoli b’entrata fil-kotba u permezz tal-ħlas lill-kreditur mill-ammont miksub mill-bejgħ. Is-sekwestru jidħol fis-seħħ fil-jum li fih id-deċiżjoni dwar is-sekwestru tiġi rreġistrata fir-reġistru ċentrali tat-titoli b’entrata fil-kotba.
 • L-infurzar kontra s-sehem ta’ membru f’kumpanija jsir permezz tar-reġistrazzjoni ta’ deċiżjoni ta’ infurzar, permezz tal-bejgħ tas-sehem u l-ħlas tal-ammont miksub mill-bejgħ lill-kreditur. Permezz tad-deċiżjoni dwar l-infurzar, il-qorti tipprojbixxi lil membru milli jiddisponi mis-sehem tiegħu. Il-qorti tinnotifika d-deċiżjoni ta’ infurzar lill-kumpanija u tirreġistraha fir-reġistru tal-qorti. Permezz ta’ din ir-reġistrazzjoni, il-kreditur jikseb rahan fuq is-sehem tal-membru, li għandu effett ukoll kontra kwalunkwe persuna li sussegwentement takkwista dak is-sehem.
 • L-infurzar kontra beni immobbli jseħħ permezz tar-reġistrazzjoni tad-deċiżjoni ta’ infurzar fir-reġistru tal-artijiet, permezz tad-determinazzjoni tal-valur tal-beni immobbli, il-bejgħ tiegħu u l-ħlas tal-ammont miksub mill-bejgħ lill-kreditur. Il-qorti tirreġistra d-deċiżjoni ta’ infurzar kontra l-beni immobbli fir-reġistru tal-artijiet. Permezz ta’ din ir-reġistrazzjoni, il-kreditur jikseb rahan fuq il-beni immobbli, li għandu effett kontra kwalunkwe persuna li sussegwentement takkwista drittijiet ta’ proprjetà fiha. Kreditur li jitlob l-infurzar iżda li ma jkunx għadu kiseb rahan jew art b’ipoteka, permezz tar-reġistrazzjoni tad-deċiżjoni ta’ infurzar, jakkwista d-dritt li jitħallas mill-beni immobbli qabel persuna li aktar tard tkun akkwistat rahan jew art b’ipoteka.

INFURZAR GĦAL PRETENZJONIJIET MHUX MONETARJI

 • Il-proċess ta’ kunsinna u ta’ forniment ta’ beni mobbli jitwettaq minn aġent tal-infurzar li jieħu l-oġġett mingħand id-debitur u jagħtih lill-kreditur mingħand min jingħata riċevuta.
 • Il-proċess ta’ tbattil u ta’ teħid ta’ beni immobbli jitwettaq minn aġent tal-infurzar li jieħu l-beni immobbli għall-pussess tal-kreditur wara li jkun ġie żvujtjat minn persuni u beni. It-tbattil u t-teħid tal-beni immobbli jista’ jsir tmint ijiem wara li d-deċiżjoni tal-infurzar tiġi notifikata lid-debitur.
 • Il-proċess tal-obbligu ta’ twettiq, tal-permess jew tal-waqfien ta’ xi ħaġa jista' jsir f’kooperazzjoni ma’ aġent tal-infurzar permezz tal-metodu determinat mill-qorti. Abbażi ta’ titolu li jista’ jkun infurzat, li taħtu d-debitur irid jagħmel xi ħaġa li tista’ ssir minn xi ħadd ieħor, l-infurzar jitwettaq mill-qorti li tawtorizza lill-kreditur sabiex jafda l-kompitu lil xi ħadd ieħor għas-spejjeż tad-debitur jew li jwettaq dan huwa stess (servizz ta’ sostituzzjoni għas-spejjeż tad-debitur). Meta skont it-titolu li jista’ jkun infurzat id-debitur ikollu obbligu li jagħmel xi ħaġa li ma tistax issir minn xi ħadd ieħor, fid-deċiżjoni ta’ infurzar il-qorti tistabbilixxi terminu perentorju xieraq għat-twettiq ta’ dan l-obbligu, u toħroġ multa jekk id-debitur ma jwettaqx l-obbligu fit-terminu perentorju (l-isfurzar ta’ debitur permezz ta’ multa).
 • Il-proċess tar-ritorn ta’ ħaddiem lura għax-xogħol jitwettaq mill-qorti li tistabbilixxi terminu perentorju xieraq għat-twettiq tal-obbligi fid-deċiżjoni ta’ infurzar. Fid-deċiżjoni dwar l-infurzar, il-qorti toħroġ ukoll multa jekk id-debitur ma jwettaqx l-obbligu fi żmien it-terminu perentorju.
 • Il-proċess tad-distribuzzjoni ta’ oġġett jista’ jsir permezz tad-distribuzzjoni fiżika attwali meta tali distribuzzjoni tiġi determinata bit-titolu li jista' jkun infurzat jew permezz ta’ bejgħ tal-beni.
 • Il-proċess ta’ dikjarazzjoni ta’ intenzjoni: Dan huwa obbligu tal-għoti ta’ reġistru tal-artijiet jew tip ieħor ta’ dikjarazzjoni ta’ intenzjoni, kif stabbilit fid-deċiżjoni li hija titolu li jista’ jkun infurzat, li jitqies li jkun sar ladarba dik id-deċiżjoni tkun finali.
 • Il-proċess ta’ infurzar f’każijiet dwar il-kustodja jew it-trobbija tat-tfal u kuntatti personali mat-tfal huwa mwettaq sabiex il-qorti tistipula fid-deċiżjoni ta’ infurzar li persuna trid tgħaddi r-responsabiltà ta’ wild. Il-qorti tistabbilixxi terminu perentorju li matulu għandha tingħadda r-responsabiltà ta’ wild jew tiddeċiedi li r-responsabiltà ta’ wild tingħadda minnufih. Permezz tad-deċiżjoni ta’ infurzar, l-obbligu li tingħadda r-responsabiltà ta’ wild jiġi ordnat fuq il-persuna li għaliha jirreferi t-titolu li jista’ jkun infurzat, fuq il-persuna li fuqha tiddependi l-intenzjoni li tingħadda r-responsabiltà tal-wild u fuq il-persuna li tkun mal-wild fiż-żmien li fih tkun inħarġet id-deċiżjoni. Fid-deċiżjoni ta’ infurzar, il-qorti tordna li l-obbligu li tingħadda r-responsabiltà tal-wild jidħol fis-seħħ kontra kwalunkwe persuna li magħha jkun il-wild fil-ħin tal-eżekuzzjoni tal-infurzar.

Qorti tal-infurzar tista’ toħroġ multa kontra debitur li jaġixxi kontra d-deċiżjoni tal-qorti, bħal pereżempju billi jaħbi, jagħmel ħsara jew jeqred il-proprjetà tiegħu, iwettaq atti li jistgħu jikkawżaw ħsara irreparabbli lill-kreditur jew ħsara li tkun diffiċli li tissewwa, ifixkel lil aġent tal-infurzar fit-twettiq ta’ miżuri ta’ infurzar jew ta’ sigurtà tagħhom, jaġixxi kontra deċiżjoni dwar sigurtà, ifixkel lil espert fil-ħidma tiegħu jew lil istituzzjoni ta’ ħlas, ifixkel lil min iħaddem jew lil eżekutur ieħor tad-deċiżjoni ta’ infurzar fit-twettiq tal-infurzar, jew jimpedixxi jew jipprojbixxi l-ispezzjoni u l-valutazzjoni tal-beni immobbli.

Fejn id-debitur jaġixxi kontra d-deċiżjoni ta’ infurzar u jiddisponi mill-proprjetà tiegħu, tali tranżazzjoni hija valida biss jekk l-att legali kien b’titolu oneruż u jekk il-parti l-oħra tkun aġixxiet in bona fide (jiġifieri ma kinitx taf jew ma setgħetx tkun taf li d-debitur ma kellux id-dritt jiddisponi mill-proprjetà tiegħu) fil-ħin tat-trasferiment jew tal-gravami.

Debitur li jeqred, jagħmel ħsara, jittrasferixxi jew jaħbi parti mill-proprjetà tiegħu bl-intenzjoni li jimpedixxi ħlas lil kreditur, u permezz ta’ dan jagħmel ħsara lill-kreditur, huwa kriminalment responsabbli u jiġi mmultat jew jirċievi sentenza ta’ ħabs ta’ mhux aktar minn sena.

Bank għandu, fuq talba tal-qorti, iforni spjegazzjoni u dokumentazzjoni li turi jekk u kif ikun eżegwixxa d-deċiżjoni ta’ infurzar tal-qorti u kif ikun applika l-ordni ta’ ħlas lura ta’ pretensjonijiet kif obbligat mil-liġi. Il-bank għandu jibgħat ukoll informazzjoni dwar il-kontijiet bankarji tad-debitur lill-kredituri u lill-qorti. Abbażi ta’ deċiżjoni ta’ infurzar, bank għandu jiffriża l-flus tad-debitur miżmuma fil-bank skont l-ammont stabbilit fid-deċiżjoni ta’ infurzar u mbagħad iħallas dan l-ammont lill-kreditur.

Fuq talba tal-kreditur, qorti tista’ tordna lil bank, li kuntrarjament għad-deċiżjoni tal-qorti ma jkunx eżegwixxa s-sekwestru, it-trasferiment jew il-ħlas tal-ammont dovut, sabiex iħallas dan l-ammont lill-kreditur minflok lid-debitur mill-assi proprji tal-bank. F’każ bħal dan, il-bank huwa responsabbli lejn il-kreditur għal danni kkawżati minħabba li ma jkunx aġixxa skont id-deċiżjoni ta’ infurzar jew minħabba li jkun kiser id-dispożizzjonijiet statutorji dwar l-obbligu li jiżvela informazzjoni, jew minħabba li ma jkunx irrispetta l-ordni tas-sekwenza ta’ ħlas, dwar l-ammont u dwar il-mod tal-ħlas tal-obbligu skont id-deċiżjoni ta’ infurzar.

Abbażi ta’ deċiżjoni ta’ infurzar, l-impjegatur tad-debitur irid iħallas lill-kreditur somma sħiħa ta’ flus jew iħallas regolarment lill-kreditur is-somom ta’ flus li għalihom id-debitur kien ikun altrimenti intitolat bħala salarju. Madankollu, id-debitur għandu jirċievi mhux inqas minn 76 % tas-salarju minimu fix-xahar. Fuq talba tal-kreditur, il-qorti tista’ tordna lil min iħaddem, li kuntrarjament għad-deċiżjoni tal-qorti ma jkunx żamm u ħallas l-ammonti dovuti, sabiex iħallas dawn l-ammonti lill-kreditur minflok lid-debitur mill-assi proprji tal-impjegatur. F’każ bħal dan, min iħaddem huwa responsabbli lejn il-kreditur għal danni kkawżati minħabba li ma jkunx aġixxa skont id-deċiżjoni ta’ infurzar.

Debitur ta’ debitur għandu jiddikjara jekk jirrikonoxxix riċevibbli sekwestrat u f’liema ammont, u jekk l-obbligu tiegħu għall-ħlas tar-riċevibbli tad-debitur huwiex kondizzjonali fuq it-twettiq ta’ xi obbligu ieħor. Jekk ma jagħmilx dikjarazzjoni jew ma jiddikjarax il-verità, huwa responsabbli lejn il-kreditur għad-danni.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Il-validità taż-żmien ta’ miżura partikolari ta’ qorti tal-infurzar tiddependi fuq in-natura tal-miżura. Proċedimenti ta’ infurzar (u l-effetti ta’ deċiżjoni li tippermetti l-infurzar) ġeneralment jissolvew meta tiġi ssodisfata l-pretensjoni tal-kreditur. Jekk għal raġunijiet legali jew fattwali l-infurzar ma jkunx fattibbli, għandu jiġi riżolt permezz tas-sospensjoni tal-infurzar, li l-effett tagħha huwa li jiġu annullati l-miżuri kollha ta’ infurzar ħlief meta din is-sospensjoni tinterferixxi mad-drittijiet li jkunu kisbu partijiet terzi (pereżempju, id-drittijiet tax-xerrejja għall-beni mobbli sekwestrati). Il-kreditur jista’ jitlob li l-infurzar jiġi differit għal massimu ta’ sena u f’dan il-każ, id-deċiżjoni li tippermetti l-infurzar tibqa’ fis-seħħ anke meta d-debitur ma jkollu l-ebda proprjetà fiż-żmien tal-ħruġ tad-deċiżjoni (jiġifieri l-eżistenza ta’ ostakli fattwali li jwaqqfu r-realizzazzjoni tal-pretensjoni tal-kreditur).

Meta ma jkunx hemm flus disponibbli, fil-każ ta’ infurzar kontra r-riċevibbli tad-debitur mill-kontijiet bankarji tad-debitur, jew id-debitur ma jkunx jista’ jaċċessa l-flus, il-bank għandu jżomm id-deċiżjoni ta’ infurzar fir-reġistri tiegħu għal sena u jħallas lill-kreditur meta jkun hemm il-flus disponibbli fil-kont tad-debitur jew meta d-debitur jikseb id-dritt li jiddisponi mill-flus. Sadanittant, l-infurzar ma jistax jiġi sospiż.

Meta, matul is-sekwestru ta’ beni mobbli, aġent tal-infurzar ma jsib l-ebda ass li jista' jkun is-suġġett ta’ infurzar, jew l-assi sekwestrati ma jkunx adegwati biex titħallas il-pretensjoni tal-kreditur, jew l-aġent tal-infurzar ma jkunx jista' jesegwixxi s-sekwestru minħabba li d-debitur ma jkunx preżenti jew ma jipprovdix aċċess għall-bini, il-kreditur jista’, fi żmien tliet xhur mill-ewwel tentattiv ta’ sekwestru, jitlob lill-aġent tal-infurzar biex jerġa' jipprova s-sekwestru. Sadanittant, l-infurzar ma jistax jiġi sospiż.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Id-debitur, il-kreditur, kwalunkwe parti terza bi dritt għall-oġġett ta’ infurzar li timpedixxi l-infurzar, u kwalunkwe xerrej ta’ oġġett mixtri fil-proċedimenti, kollha għandhom id-dritt li jippreżentaw rimedji legali kontra d-deċiżjonijiet tal-qorti ta’ infurzar.

Ir-rimedju legali tipiku kontra deċiżjoni tal-prim’istanza huwa appell. B’mod eċċezzjonali, debitur jew parti terza li jkollhom dritt għall-oġġett ta’ infurzar jistgħu jippreżentaw oġġezzjoni kontra deċiżjoni ta’ infurzar li timpedixxi l-infurzar. L-oġġezzjoni trid tkun iġġustifikata. Fl-oġġezzjoni, id-debitur jew il-parti terza għandhom jiddikjaraw il-fatti kollha u jippreżentaw evidenza li abbażi tagħha l-oġġezzjoni għandha tkun iġġustifikata (oġġezzjoni tad-debitur). Il-kreditur għandu d-dritt li jwieġeb għall-oġġezzjoni fi żmien tmint ijiem. Deċiżjoni dwar l-oġġezzjoni tista’ tiġi appellata.

Kull min juri li x’aktarx għandu dritt għall-oġġett ta’ infurzar li jimpedixxi l-infurzar jista’ jippreżenta oġġezzjoni kontra d-deċiżjoni ta’ infurzar u jitlob li l-qorti tiddikjara li l-infurzar kontra dak il-beni mhuwiex permess (oġġezzjoni ta’ parti terza). L-oġġezzjoni tista’ tiġi ppreżentata sal-aħħar tal-proċedimenti ta’ infurzar. Fejn il-kreditur ma jweġibx għall-oġġezzjoni fit-terminu perentorju jew jiddikjara li ma jopponix l-oġġezzjoni, il-qorti tissospendi l-infurzar b’mod sħiħ jew parzjalment. Fejn il-kreditur jiddikjara li jopponi l-oġġezzjoni matul it-terminu perentorju, il-qorti tirrifjuta l-oġġezzjoni. Il-parti li tkun ippreżentat l-oġġezzjoni tista’ tiftaħ kawża fi żmien 30 jum wara li d-deċiżjoni li ma tilqax oġġezzjoni minħabba oġġezzjoni mill-kreditur jew minħabba li kienet meqjusa bħala inammissibbli ssir finali biex jiġi stabbilit jekk l-infurzar huwiex permess fuq il-beni.

Jistgħu jiġu ppreżentati appell u oġġezzjoni quddiem il-qorti li tkun ħarġet id-deċiżjoni li kontra tagħha jkun qiegħed jintalab rimedju legali. Bħala regola ġenerali, l-istess qorti li tkun ħarġet id-deċiżjoni ta’ infurzar tiddeċiedi dwar oġġezzjoni, u l-qorti tat-tieni istanza tiddeċiedi dwar appell. Deċiżjoni dwar l-appell hija finali.

L-oġġezzjoni u l-appell għandhom jiġu ppreżentat fi żmien tmint ijiem min-notifika tad-deċiżjoni tal-qorti tal-prim'istanza. B'mod eċċezzjonali, oġġezzjoni tista' tiġi ppreżentata wara dan it-terminu perentorju, sal-aħħar tal-proċedimenti ta’ infurzar, meta l-oġġezzjoni tkun ibbażata fuq fatt dwar il-pretensjoni attwali u dan il-fatt ikun qam wara l-eżegwibbiltà tad-deċiżjoni u ma kienx possibbli li jiġi affermat waqt it-terminu perentorju inizjali.

Oġġezzjoni u appell ma jissospendux l-eżekuzzjoni ta’ miżuri ta’ infurzar fi proċedimenti ta’ infurzar ħlief fil-fażi ta’ ħlas. Bħala regola ġenerali, il-kreditur ma jistax jitħallas sakemm id-deċiżjoni dwar l-infurzar tkun finali. Il-kreditur jista' jitħallas qabel id-deċiżjoni dwar l-infurzar issir finali biss f’każ ta’ infurzar ibbażat fuq titolu li jista’ jkun infurzat meta l-infurzar ikun għall-flus tad-debitur miżmuma f’istituzzjoni tal-ħlas (infurzar ibbażat fuq titolu li jista' jkun infurzat), sakemm it-titolu li jista’ jkun infurzat ikun mehmuż mat-talba għall-infurzar, ħlief fi kwistjonijiet kummerċjali fejn ma hemmx bżonn li t-titolu li jista' jkun infurzat jkun mehmuż.

Fi proċedimenti ta’ infurzar, rimedji legali eċċezzjonali huma limitati. Appell kontra deċiżjoni tat-tieni istanza li ma tilqax jew li tiċħad talba għall-infurzar huwa permess skont il-kondizzjonijiet stabbiliti mil-liġi li tirregola l-proċedimenti ċivili. L-istħarriġ mhuwiex permess sakemm ma jiġix ipprovdut mod ieħor mil-liġi.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

L-infurzar għal talbiet monetarji u biex jiġu garantiti tali pretensjonijiet mhuwiex permissibbli fuq beni u drittijiet li huma essenzjali għall-ħtiġijiet bażiċi ta’ għajxien tad-debitur u tal-persuni li bil-liġi d-debitur ikun obbligat li jsostni, jew li huma essenzjali għall-insegwiment tal-attività professjonali tad-debitur. Fuq uħud minn dawn il-beni u d-drittijiet, l-infurzar huwa permess biss sa ċertu punt.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.mp.gov.si/si/obrazci_evidence_mnenja_storitve/uporabni_seznami_imeniki_in_evidence/

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.sodisce.si/

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://pisrs.si/

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 21/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Slovakkja

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

Skont it-Taqsima 232(1) tal-Att Nru 160/2015, tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjuża (Civilný sporový poriadok), l-eżegwibilità hija attribut ta’ deċiżjoni tal-qorti li tistabbilixxi obbligu ta’ konformità mad-deċiżjoni; din tikkonsisti fl-opzjoni ta’ eżegwibilità diretta u immedjata tad-deċiżjoni permezz ta’ mezzi legali. Bl-eċċezzjoni ta’ każijiet li jinvolvu l-minuri, l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali hija kontrollata bl-Att Nru 233/1995 dwar aġenti tal-eżekuzzjoni u proċedimenti tal-eżekuzzjoni, li jemenda ċertu liġijiet, kif emendat (il-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni) (Exekučný poriadok), li skontu hija deċiżjoni li għandha l-attribut tal-eżegwibilità biss li hija titolu li jista’ jkun infurzat. Il-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni jiddefinixxi deċiżjoni tal-qorti li tista’ tkun infurzata bħala titolu li jista’ jkun infurzat jekk din tagħti dritt, tistabbilixxi obbligu jew taffettwa l-assi. It-Taqsima 45 tal-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni ssemmi wkoll titoli oħra li jistgħu jkunu infurzati li fuq il-bażi tagħhom tista’ titwettaq eżekuzzjoni, inklużi titoli li jistgħu jiġu infurzati minn pajjiżi oħra u minn atti notarili.

L-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet fil-każijiet li jinvolvu minuri hija kontrollata minn normi ġuridiċi differenti u ma taqax taħt il-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni. Din hija koperta mit-Taqsima 370 et seq. tal-Att Nru 161/2015, il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Mhux Kontenzjuża (Civilný mimosporový poriadok). Din il-leġiżlazzjoni tapplika għall-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet:

- dwar il-kustodja ta’ minuri, id-drittijiet taż-żjara, jew l-obbligi rigward il-minuri minbarra obbligi finanzjarji;

- dwar ir-ritorn ta’ minuri barra mill-pajjiż fil-każ ta’ tneħħija jew żamma inġusta;

- jekk kwalunkwe leġiżlazzjoni speċifika jew trattat internazzjonali li r-Repubblika Slovakka hija marbuta bih jinkludi l-eżegwibilità ta’ ftehim jew strument awtentiku li jikkontrolla l-kustodja ta’ minuri, id-drittijiet taż-żjara, jew obbligi rigward il-minuri minbarra l-obbligi finanzjarji.

Il-kont li ġej, għalhekk, sejjer jagħmel distinzjoni bejn l-eżekuzzjoni skont il-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni u l-eżekuzzjoni skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Mhux Kontenzjuża.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

L-eżekuzzjoni skont il-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni

L-eżekuzzjoni titwettaq minn aġent tal-eżekuzzjoni, li huwa persuna maħtura u awtorizzata mill-istat biex twettaq proċedimenti tal-eżekuzzjoni; proċedimenti bħal dawn jikkostitwixxu l-eżerċizzju tas-setgħa pubblika. L-eżekuzzjoni titwettaq minn aġent tal-eżekuzzjoni awtorizzat minn qorti: il-qorti tassenja każijiet billi toħroġ awtorizzazzjoni għal eżekuzzjoni lil aġenti tal-eżekuzzjoni individwali magħżula b’mod każwali bl-użu ta’ teknoloġija u softwer approvati mill-Ministeru sabiex tiġi prekluża l-possibbiltà li l-assenjazzjoni tal-każijiet tiġi influwenzata b’xi mod. L-aġenti tal-eżekuzzjoni huma elenkati fuq is-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.ske.sk/. Il-Qorti Distrettwali ta’ Banská (Okresný súd Banská Bystrica) hija kompetenti għall-proċedimenti tal-eżekuzzjoni, jiġifieri r-rikorsi għall-eżekuzzjoni jridu jiġu diretti lil din il-qorti biss, irrispettivament mill-post ta’ domiċilju / residenza permanenti tal-obbligatur jew l-obbligant (jiġifieri l-kreditur jew id-debitur). Essenzjalment, madankollu, il-qorti se talloka każ lil aġent tal-eżekuzzjoni maħtur għall-qorti reġjonali li fil-ġurisdizzjoni tagħha jinsab l-indirizz tal-obbligant.

L-eżekuzzjoni skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Mhux Kontenzjuża

L-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni f’każ li jinvolvi minuri tista’ titwettaq biss minn qorti; il-qorti bil-ġurisdizzjoni territorjali hija essenzjalment il-qorti li fil-ġurisdizzjoni tagħha l-minuri għandu l-post tad-domiċilju, kif maqbul mill-ġenituri jew b’mod legali ieħor. Jekk il-qorti bil-ġurisdizzjoni territorjali mhijiex magħrufa, jew ma tistax tintervjeni fi żmien xieraq, il-qorti li fil-ġurisdizzjoni tagħha l-minuri joqgħod attwalment se tordna u twettaq l-eżekuzzjoni. Il-qorti li għandha ġurisdizzjoni territorjali għall-eżekuzzjoni ta’ miżura urġenti hija l-qorti li ordnat il-miżura; jekk miżura urġenti tiġi ordnata minn qorti tal-appell, il-qorti tal-prim’istanza għandha l-ġurisdizzjoni territorjali. Il-qorti bil-ġurisdizzjoni territorjali għall-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni dwar ir-ritorn ta’ minuri li huwa barra mill-pajjiż fil-każ ta’ tneħħija jew żamma inġusta hija l-qorti tal-prim’istanza.

Id-deċiżjoni għalhekk tiġi eżegwita mill-imħallef stess, iżda l-imħallef jista’ jawtorizza uffiċjal ġudizzjarju biex jagħmel l-arranġamenti għat-tneħħija tal-minuri. Meta jeżegwixxi d-deċiżjoni, l-uffiċjal ġudizzjarju awtorizzat, għandu skont il-liġi, l-istess awtorità bħall-imħallef.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

Il-proċedura skont il-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni

Skont it-Taqsima 48 tal-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni l-obbligatur (jiġifieri l-obbligatur minn titolu eżegwibbli; l-entità li jingħatalha pretensjoni għall-ħlas minn deċiżjoni eżegwibbli) jippreżenta rikors għall-eżekuzzjoni jekk l-obbligant ma jikkonformax b’mod volontarju mad-deċiżjoni ta’ eżekuzzjoni. Il-proċedimenti tal-eżekuzzjoni għalhekk jibdew bħala reazzjoni għal rikors mill-parti li hija intitolata li titlob ħlas tal-pretensjoni mit-titolu li jista’ jkun infurzat.

Kif iddikjarat hawn fuq, rikors għall-eżekuzzjoni għandu jiġi ppreżentat quddiem il-Qorti Distrettwali ta’ Banská Bystrica b’mod elettroniku, jiġifieri tintbagħat lill-kaxxa tal-posta elettronika tal-qorti fuq il-formola elettronika speċifikata, li hija disponibbli mis-sit web tal-Ministeru. Ir-rikors irid jiġi awtorizzat; jekk le, dan jiġi injorat. Jekk l-obbligatur jew ir-rappreżentant tiegħu ma għandhomx kaxxa tal-posta elettronika attivata, ir-rikors għall-eżekuzzjoni jista’ jiġi ppreżentat minn kwalunkwe aġent tal-eżekuzzjoni. F’dan il-każ, l-aġent tal-eżekuzzjoni huwa rappreżentant awtorizzat tal-obbligatur għas-servizz sakemm tinħareġ l-awtorizzazzjoni għall-eżekuzzjoni, u għal dan, l-aġent tal-eżekuzzjoni huwa intitolat għal remunerazzjoni u r-rimborż tal-ispejjeż; l-ammont tal-ispejjeż u kif dawn jiġu kkalkulati huwa stabbilit mill-Ministeru f’att ta’ applikazzjoni ġenerali. Ir-rikors għall-eżekuzzjoni jrid jiddikjara d-dettalji li ġejjin:

(a) il-qorti li lilha hija indirizzata;

(b) l-obbligatur u l-obbligant, jekk dan tal-aħħar huwa parti fil-proċedimenti;

(c) ir-rappreżentant tal-obbligatur, u jekk ir-rikors jiġi ppreżentat minn diversi obbligaturi, ir-rappreżentant komuni tal-obbligaturi (dan jirreferi għall-obbligu li jinħatar rappreżentant komuni);

(d) l-aġent tal-eżekuzzjoni, jekk ir-rikors għall-eżekuzzjoni huwa ppreżentat minn aġent tal-eżekuzzjoni;

(e) it-titolu li jista’ jkun infurzat li fuq il-bażi tiegħu tista’ titwettaq l-eżekuzzjoni, u li jistabbilixxi l-awtorizzazzjoni li jiġi ppreżentat rikors għall-eżekuzzjoni kontra l-obbligant; jekk dan jikkonċerna s-suċċessjoni legali, irid jingħata rendikont tal-fatti li jistabbilixxi s-suċċessjoni legali;

(f) rendikont tal-fatti prinċipali u indikazzjoni tal-evidenza li tikkonċerna r-relazzjoni mal-obbligant, jekk l-eżekuzzjoni titwettaq fuq il-bażi ta’ titolu li jista’ jkun infurzat li jkun ta l-pretensjoni minn kambjali jew ċedola kontra l-obbligant, li huwa persuna fiżika; dan japplika wkoll jekk l-awtorizzazzjoni li jiġi ppreżentat rikors għall-eżekuzzjoni tkun ġiet stabbilita permezz ta’ sensiela kontinwa ta’ ġiri tal-kambjali;

(g) il-pretensjoni; jekk din hija pretensjoni għall-ħlas din għandha tiġi diviża f’kapital, inċidenti kapitalizzati, il-penali kuntrattwali u l-ispejjeż tal-eżekuzzjoni tal-obbligatur;

(h) il-kont tal-bank tal-obbligatur li fih għandu jitħallas il-pagament infurzat;

(i) l-indirizz tal-posta elettronika tal-obbligatur għall-komunikazzjonijiet elettroniċi mal-aġent tal-eżekuzzjoni, jekk l-obbligatur ma għandux kaxxa tal-posta elettronika attivata;

(j) dikjarazzjoni mill-obbligatur dwar is-sodisfazzjon ta’ kundizzjoni jew obbligu reċiproku jekk, dak li t-titolu li jista’ jkun infurzat jordna lill-obbligant jagħmel, huwa marbut mas-sodisfazzjon ta’ kundizzjoni jew obbligu reċiproku, u indikazzjoni tal-evidenza;

(k) dikjarazzjoni mill-obbligatur li l-obbligu taħt it-titolu li jista’ jkun infurzat ma ġiex rilaxxat volontarjament; jekk parti mill-obbligu ma ġietx rilaxxata, din il-parti għandha tiġi ddikjarata fil-jum meta jiġi ppreżentat ir-rikors għall-eżekuzzjoni;

(l) id-data tal-preżentata tar-rikors.

Dawn li ġejjin għandhom jiġu mehmuża mar-rikors għall-eżekuzzjoni:

(a) kopja doppja tat-titolu li jista’ jkun infurzat u konferma tal-eżegwibilità tiegħu, jekk meħtieġ; kull ordni ta’ ħlas maħruġa fil-proċedimenti tal-pretensjoni jridu jkunu mehmuża;

(b) dokument li jistabbilixxi s-suċċessjoni legali; jekk is-suċċessjoni legali hija stabbilita bil-liġi jew bir-Reġistru Kummerċjali (Obchodný register) huwa biżżejjed li ssir referenza għalihom;

(c) dokument li minnu huwa evidenti li ġiet sodisfatta kundizzjoni jew obbligu reċiproku, jekk dan huwa meħtieġ mit-titolu li jista’ jkun infurzat;

(d) kuntratt tal-konsumatur u d-dokumenti kuntrattwali l-oħrajn kollha relatati mal-kuntratt konkluż minn konsumatur, inklużi d-dokumenti li l-kuntratt konkluż minn konsumatur jirreferi għalihom, jekk dan jikkonċerna l-eżekuzzjoni fuq il-bażi ta’ titolu li jista’ jkun infurzat li jagħti pretensjoni minn kuntratt konkluż minn konsumatur; dan ma japplikax jekk it-titolu li jista’ jkun infurzat huwa ordni ta’ ħlas maħruġa fi proċedimenti ta’ pretensjoni.

Jekk isir rikors għall-eżekuzzjoni fuq il-bażi ta’ titolu li jista’ jkun infurzat minn pajjiż ieħor, l-obbligatur għandu jehmeż ukoll dokumenti b’konformità mat-tip ta’ titolu li jista’ jkun infurzat (it-Taqsima 48(5) tal-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni).

Meta tirċievi rikors għall-eżekuzzjoni, il-qorti teżaminah u, jekk jissodisfa r-rekwiżiti statutorji, toħroġ awtorizzazzjoni u tagħtiha lil aġent tal-eżekuzzjoni li jagħmel l-arranġamenti għall-eżekuzzjoni.

Il-proċedura kont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Mhux Kontenzjuża

Il-partijiet fil-proċedimenti dwar l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni huma l-minuri, u l-obbligatur u l-obbligant taħt it-titolu li jista’ jkun infurzat. Jekk l-obbligant ma jikkonformax b’mod volontarju mat-titolu li jista’ jkun infurzat, l-obbligatur jista’ jippreżenta rikors għall-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni; madankollu, skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Mhux Kontenzjuża, il-qorti tista’ tibda proċedimenti minn jeddha. Id-deċiżjoni tista’ tiġi infurzata biss meta tinħareġ ordni dwar l-eżekuzzjoni tagħha, u l-eżekuzzjoni tista’ tipproċedi mingħajr ma l-ordni tingħata lill-partijiet. Fl-infurzar tad-deċiżjoni, il-qorti tneħħi l-minuri mill-persuna li l-minuri mhux suppost ikun magħha skont id-deċiżjoni, u tagħmel arranġamenti biex il-minuri jingħata lill-persuna li d-deċiżjoni tkun fdata bil-minuri, jew il-persuna li lilha d-deċiżjoni tagħti dritt li jkollha kuntatt mal-minuri għal perjodu ta’ żmien limitat, jew persuna awtorizzata biex tirċievi minuri li tneħħa jew inżamm inġustament.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Il-proċedimenti tal-eżekuzzjoni skont il-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni

Il-kundizzjonijiet għall-proċedimenti tal-eżekuzzjoni skont il-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni huma l-eżistenza ta’ titolu li jista’ jkun infurzat, il-preżentata ta’ rikors għall-eżekuzzjoni, u l-ħlas ta’ tariffa tal-qorti (EUR 16,50). It-tariffa tal-qorti hija dovuta mal-preżentata tar-rikors, u din tista’ titħallas biss bi trasferiment postali jew bi trasferiment bankarju. Id-data tal-kont għall-ħlas ta’ din it-tariffa tiġi kkomunikata b’mod awtomatiku. Il-qorti ma tordnax il-ħlas tat-tariffa; jekk din ma titħallasx fi żmien 15-il ġurnata wara l-preżentata tar-rikors, ir-rikors jiġi injorat; dan ma japplikax jekk l-obbligatur huwa eżentat mit-tariffi tal-qorti, u l-qorti tinforma lill-obbligatur b’dan il-fatt.

Wara li l-eżekuzzjoni ta’ dritt ta’ twettiq, minbarra l-ħlas ta’ somma ta’ flus, tkun bdiet, l-aġent tal-eżekuzzjoni tal-obbligatur jista’ jitlob ħlas bil-quddiem għall-ispejjeż tal-proċedimenti; dan ma japplikax jekk l-obbligatur huwa eżentat mit-tariffi tal-qorti. Jekk l-obbligatur ma jħallasx dan il-ħlas bil-quddiem mat-talba tal-aġent tal-eżekuzzjoni fil-limitu taż-żmien speċifikat mill-aġent, li ma jistax ikun inqas minn 15-il ġurnata, l-aġent tal-eżekuzzjoni se joħroġ notifika tas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni.

Skont il-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni, titolu li jista’ jkun infurzat huwa deċiżjoni tal-qorti li tista’ tkun infurzata jekk din tagħti dritt, tistabbilixxi obbligu jew taffettwa l-assi. Titolu li jista’ jkun infurzat jista’ jkun ukoll:

(a) deċiżjoni minn istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija tal-Unjoni Ewropea;

(b) titolu li jista’ jkun infurzat minn pajjiż ieħor li jista’ jiġi infurzat fis-Slovakkja;

(c) att notarili li fih obbligu legali u li jispeċifika l-obbligatur u l-obbligant, ir-raġunijiet legali, is-suġġett u ż-żmien tat-twettiq, jekk l-obbligant fl-att notarili jkun ta l-kunsens għall-eżegwibilità;

(d) deċiżjoni li tista’ tiġi infurzata maħruġa fi proċedimenti ta’ arbitraġġ, inkluża l-konċiljazzjoni approvata fihom;

(e) deċiżjoni dwar wirt;

(f) deċiżjoni li tista’ tiġi infurzata minn amministrazzjoni pubblika jew korp tal-gvern awtononu reġjonali, inkluż avviż għal penali li ma tħallsitx fuq il-post;

(g) valutazzjoni tal-ħlas, dikjarazzjoni tal-arretrati għat-taxxi u t-tariffi, u konċiljazzjoni approvata mill-korp xieraq;

(h) deċiżjoni li tista’ tiġi infurzata u dikjarazzjoni tal-arretrati għas-sigurtà soċjali, l-assigurazzjoni soċjali, l-iskema tal-pensjoni tax-xjuħija u l-assigurazzjoni tas-saħħa pubblika;

(i) deċiżjoni oħra li tista’ tiġi infurzata, dikjarazzjoni tal-arretrati jew konċiljazzjoni approvata li hija eżegwibbli bil-liġi;

(j) dokument maħruġ skont il-leġiżlazzjoni fis-seħħ fi Stat Membru ieħor tal-UE, jekk dan jikkonċerna l-irkupru ta’ riċevibbli kif speċifikat fil-leġiżlazzjoni rilevanti;

(k) notifika tas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni u talba għall-ħlas tal-ispejjeż tal-eżekuzzjoni;

(l) titolu li jista’ jkun infurzat speċifikat fil-leġiżlazzjoni rilevanti.

Il-proċedimenti tal-eżekuzzjoni skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Mhux Kontenzjuża

L-unika kundizzjoni għall-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni huwa t-titolu li jista’ jkun infurzat stess, għaliex il-qorti tista’ tibda proċedimenti minn jeddha; il-qorti tista’ tordna l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni minn jeddha, u l-proċedura għall-infurzar ta’ miżura urġenti dejjem tiġi ordnata mill-qorti stess. L-obbligatur ma jħallas ebda tariffa tal-qorti għar-rikors, għaliex dawn il-proċedimenti huma eżenti mit-tariffi tal-qorti.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

Assi soġġetti għall-eżekuzzjoni skont il-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni

Jekk il-bażi għall-eżekuzzjoni hija titolu li jista’ jkun infurzat li jistabbilixxi obbligu li titħallas somma ta’ flus, l-eżekuzzjoni tista’ titwettaq permezz ta’:

(a) ordni ta’ sekwestru tal-qligħ;

(b) ordni għal ħlas;

(c) bejgħ ta’ proprjetà mobbli;

(d) bejgħ ta’ titoli;

(e) bejgħ ta’ proprjetà immobbli;

(f) bejgħ ta’ impriża;

(g) ordni biex tiġi sospiża liċenzja tas-sewqan.

Jekk dan jikkonċerna l-eżekuzzjoni biex tiġi rkuprata riċevibbli li, mingħajr l-inċidentali, fil-jum meta jiġi nnotifikat ir-rikors għall-eżekuzzjoni ma tkunx ogħla minn EUR 2 000 (“eżekuzzjoni b’valur baxx”), l-eżekuzzjoni ma tistax titwettaq bil-bejgħ tal-proprjetà immobbli li fiha l-obbligant għandu r-residenza permanenti jew temporanja tiegħu; dan huwa mingħajr ħsara għad-dritt li jitpoġġa rahan fuq il-proprjetà immobbli. L-eżekuzzjoni għall-irkupru ta' riċevibbli għall-manteniment mhijiex meqjusa bħala eżekuzzjoni b’valur baxx.

L-eżekuzzjoni permezz tal-bejgħ tal-proprjetà immobbli li fiha l-obbligant għandu residenza permanenti jew temporanja tista’ titwettaq biss bl-approvazzjoni tal-qorti jekk hemm diversi proċedimenti ta’ eżekuzzjoni kontra l-obbligant għall-irkupru ta’ riċevibbli li bħala total jaqbżu l-EUR 2 000 u l-aġent tal-eżekuzzjoni jista’ juri li r-riċevibbli ma tistax tiġi rkuprata fi kwalunkwe mod ieħor. Ir-rikors għall-approvazzjoni tal-bejgħ tal-proprjetà immobbli msemmija fis-sentenza preċedenti jista’ jiġi ppreżentat mill-aġent tal-eżekuzzjoni li jkun poġġa rahan fuq il-proprjetà immobbli minn tal-ewwel, kif ukoll bil-kunsens bil-miktub ta’ dan l-aġent, minn aġent tal-eżekuzzjoni li r-rahan tiegħu tpoġġa f’data suċċessiva.

Jekk il-bażi għall-eżekuzzjoni huwa titolu li jista’ jkun infurzat li jimponi obbligu, minbarra l-ħlas ta’ somma tal-flus, il-metodu tal-eżekuzzjoni huwa kkontrollat min-natura tal-obbligu. Din tista’ titwettaq permezz ta’:

(a) ħruġ għal kollox mill-proprjetà;

(b) konfiska jew qerda ta’ oġġetti bi spejjeż għall-obbligant;

(c) diviżjoni ta’ oġġett kondiviż;

(d) twettiq ta’ xogħol u servizzi.

Il-proċedimenti tal-eżekuzzjoni ma jistgħux jaffettwaw l-assi jew id-drittijiet li skont il-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni jew leġiżlazzjoni speċifika mhumiex soġġetti għal eżekuzzjoni, jew huma esklużi mill-eżekuzzjoni, jew mhumiex ammissibbli għall-eżekuzzjoni. L-eżekuzzjoni għalhekk tista’ titwettaq biss fuq rahan jekk l-obbligatur huwa l-kreditur tar-rahan, jew jekk il-kreditur tar-rahan jagħti l-kunsens għall-eżekuzzjoni. L-eżekuzzjoni tista’ titwettaq biss fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-pretensjoni elenkata fl-awtorizzazzjoni għall-eżekuzzjoni u l-ispejjeż tal-eżekuzzjoni; dan ma japplikax jekk l-eżekuzzjoni titwettaq permezz tal-bejgħ ta’ proprjetà mobbli li ma tkunx tista' tiġi kondiviża, jew permezz tal-bejgħ ta’ proprjetà immobbli meta l-obbligant ma jkollux biżżejjed assi alternattivi li bihom jista’ jissodisfa l-pretensjoni.

Dawn li ġejjin mhumiex soġġetti għal eżekuzzjoni:

(a) proprjetà immobbli tal-istat u taħt l-amministrazzjoni ta’ amministratur skont leġiżlazzjoni speċifika, minbarra proprjetà immobbli taħt amministrazzjoni temporanja skont leġiżlazzjoni speċifika;

(b) dħul tal-baġit tal-istat, flus fuq il-kont kurrenti ta’ organizzazzjoni ffinanzjata mill-istat u riċevibbli mir-relazzjonijiet legali li jistabbilixxu t-tali dħul;

(c) titoli tal-istat, u l-ekwità tal-istat f’persuni ġuridiċi;

(d) flus maħsuba biex ikopru d-defiċit tal-baġit tal-istat u d-dejn nazzjonali;

(e) assi oħra tal-istat, kif ipprovdut minn leġiżlazzjoni speċifika;

Assi oħra tal-istat u l-assi tal-Bank tal-Esportazzjoni u l-Importazzjoni tar-Repubblika Slovakka (Exportnoimportná banka Slovenskej republiky) mhumiex soġġetti għal eżekuzzjoni jekk dawn ikunu ġew esklużi mill-eżekuzzjoni minħabba li huma essenzjali għat-twettiq tax-xogħol tal-istat, jew għal skop ta’ benefiċċju pubbliku, jew li l-assi tal-Bank tal-Esportazzjoni u l-Importazzjoni huma essenzjali għall-ħidma tiegħu. F’każijiet bħal dawn jista’ jiġi ppreżentat rikors biex jiġu esklużi xi oġġetti mill-eżekuzzjoni fi żmien 60 jum mill-għoti tan-notifika tal-bidu tal-eżekuzzjoni. Il-proċedimenti tal-eżekuzzjoni fuq assi tal-istat bħal dawn jistgħu jitwettqu biss fuq assi tal-istat taħt l-amministrazzjoni ta’ amministratur tal-assi tal-istat, li mill-attività tiegħu ġiet stabbilita l-pretensjoni tal-obbligatur.

L-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Mhux Kontenzjuża

Il-qorti tneħħi lill-minuri mill-persuna li l-minuri mhux suppost qiegħed magħha skont id-deċiżjoni, u tagħmel arranġamenti biex il-minuri jingħata lill-persuna li lilha d-deċiżjoni tafda l-minuri, jew il-persuna li lilha d-deċiżjoni tagħti dritt li jkollha kuntatt mal-minuri għal perjodu ta’ żmien limitat, jew persuna awtorizzata biex tirċievi minuri li jkun tneħħa jew inżamm inġustament. L-imħallef jista’ jawtorizza lil uffiċjal ġudizzjarju biex jagħmel arranġamenti għat-tneħħija tal-minuri. Meta jeżegwixxi d-deċiżjoni, l-uffiċjal ġudizzjarju awtorizzat, għandu skont il-liġi, l-istess awtorità bħall-imħallef.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Meta tinbeda l-eżekuzzjoni, l-aġent tal-eżekuzzjoni jinnotifika lill-obbligant u lill-obbligatur bil-bidu tagħha u kif din se titwettaq, jekk dan jista’ jiġi stabbilit (qabel il-ħruġ ta’ ordni ta’ eżekuzzjoni), u jitlob lill-obbligant jissodisfa l-pretensjoni. In-notifika tal-bidu tal-eżekuzzjoni tinkludi l-ispejjeż fil-każ li l-obbligu jiġi ssodisfat fi żmien 15-il ġurnata wara li tingħata din in-notifika, kif ukoll l-ispejjeż wara li jiskorru l-15-il ġurnata wara li tingħata n-notifika jekk l-obbligant ma jkunx issodisfa l-obbligu f’dan il-limitu taż-żmien.

L-effetti tan-notifika tal-bidu tal-eżekuzzjoni

Atti legali ta' rutina

Wara li tingħata notifika tal-bidu tal-eżekuzzjoni, l-obbligant għandu jillimita ruħu għall-atti legali regolari fl-ambitu li fih dawn jistgħu jkunu raġonevolment rikjesti minnu minħabba l-ammont u s-sinifikat tal-pretensjoni. Għal persuna ġuridika jew kummerċjant waħdieni, l-atti legali ta' rutina huma atti legali li huma essenzjali għat-twettiq tal-attivitajiet li huma s-suġġett tal-ħidma jew tan-negozju tiegħu. Għal persuni fiżiċi oħra, l-atti legali regolari huma atti legali li huma essenzjali biex jiġi żgurat li l-ħtiġijiet ordinarji tagħhom jiġu ssodisfati, kif ukoll il-ħtiġijiet ta’ dawk li l-persuna fiżika hija obbligata tħallas il-manteniment tagħhom.

B’mod partikolari, dawn li ġejjin mhumiex meqjusin bħala atti legali regolari:

(a) l-istabbiliment ta’ negozju, kooperattiva jew entità ġuridika oħra;

(b) l-akkwist jew it-trasferiment ta’ ekwità f’negozju, kooperattiva jew entità ġuridika oħra;

(c) it-trasferiment jew il-lokazzjoni ta’ proprjetà immobbli, jew l-ipoteka tagħha bi dritt ta’ parti terza;

(d) it-twettiq ta’ att legali mingħajr remunerazzjoni adegwata.

Id-disponiment tal-assi soġġetti għall-eżekuzzjoni

Wara l-għoti tan-notifika tal-bidu tal-eżekuzzjoni, mhuwiex possibbli li jsir disponiment tal-assi soġġetti għall-eżekuzzjoni mingħajr il-kunsens bil-miktub minn qabel tal-aġent tal-eżekuzzjoni, bl-eċċezzjoni ta’ atti legali regolari. Id-disponiment tal-assi li jmur kontra din il-projbizzjoni ma jaffettwax il-validità ta’ att legali, iżda t-tali att legali huwa mingħajr effett għall-obbligatur, u l-pretensjoni tal-obbligatur tista’ tiġi ssodisfata fl-eżekuzzjoni minn dak li jkun intilef, u mingħajr il-ħtieġa li jiġi kkontestat l-att legali jekk dan jikkonċerna d-disponiment tal-assi għall-benefiċċju tal-persuni elenkati fit-Taqsima 42a(3) u (4) tal-Kodiċi Ċivili (Občiansky zákonník) li kienu jafu bil-proċedimenti tal-eżekuzzjoni jew li kieku kienu jkunu jafu kieku ħadu d-diliġenza dovuta kollha.

Tpaċija tal-pretensjonijiet

Wara li tkun inbdiet l-eżekuzzjoni, it-tpaċija unilaterali tal-pretensjoni tal-obbligant kontra l-obbligatur tiġi injorata, sakemm din ma tkunx permessa minn titolu li jista’ jkun infurzat li fuq il-bażi tiegħu l-obbligant jista’ jwettaq l-eżekuzzjoni.

L-effetti tas-sodisfazzjon ta’ pretensjoni

Wara li tingħata n-notifika tal-bidu tal-proċedimenti tal-eżekuzzjoni, l-effetti tas-sodisfazzjon tal-pretensjoni jirriżultaw biss jekk l-aġent tal-eżekuzzjoni jirċievi l-ħlas tal-ammont dovut. Jekk isir il-ħlas għall-pretensjoni qabel ma tingħata n-notifika tal-bidu tal-proċedimenti tal-eżekuzzjoni, l-obbligatur għandu jinforma lill-aġent tal-eżekuzzjoni bit-tali ħlas mingħajr dewmien żejjed.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Il-validità ta’ dawn il-miżuri mhijiex soġġetta għal kwalunkwe limitu taż-żmien.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Sospensjoni tal-eżekuzzjoni u waqfien tal-eżekuzzjoni skont il-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni

L-obbligant jista’ jissospendi l-eżekuzzjoni billi jitlob lill-aġent tal-eżekuzzjoni għal sospensjoni tal-eżekuzzjoni (l-aġent imbagħad joħroġ notifika tas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni), b’mod partikolari minħabba r-raġunijiet li ġejjin min-naħa tal-obbligant:

(a) ġiet ippreżentata azzjoni speċjali (vylučovacia žaloba), jew qed jitwettqu proċedimenti biex tiġi determinata s-sjieda, jekk dan jikkonċerna l-assi soġġetti għall-eżekuzzjoni;

(b) l-obbligant, li huwa persuna fiżika, ikun għamel rikors għal ħlas parzjali, u dan ikun ittieħed kont tiegħu;

(c) l-obbligant, li huwa persuna fiżika, għamel rikors għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni u ddikjara li mingħajr ebda tort tiegħu, jinsab temporanjament f’sitwazzjoni fejn l-eżekuzzjoni immedjata jista’ jkollha konsegwenzi serji ħafna għalih jew għall-membri tal-familja tiegħu;

(d) fl-eżekuzzjoni għall-irkupru tal-manteniment, l-obbligant ħallas il-manteniment dovut, inklużi l-ispejjeż tal-obbligatur u tal-aġent tal-eżekuzzjoni, ikun għamel rikors għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni u ddikjara li se jkompli b’mod volontarju jħallas il-manteniment regolari permezz tal-aġent tal-eżekuzzjoni;

(e) l-obbligant, li ppreżenta rikors għall-waqfien tal-eżekuzzjoni, ħallas garanzija ugwali għall-valur tal-pretensjoni lil kont speċjali li l-aġent tal-eżekuzzjoni fetaħ għal dan il-għan.

L-obbligant jista’ jitlob ukoll lill-qorti għal waqfien tal-eżekuzzjoni, għar-raġunijiet li ġejjin:

(a) iċ-ċirkostanzi sa mill-bidu tat-titolu li jista’ jkun infurzat irriżultaw fl-estinzjoni tal-pretensjoni;

(b) it-titolu li jista’ jkun infurzat ġie revokat;

c) skont leġiżlazzjoni speċifika hemm raġunijiet li għalihom ir-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni ta’ titolu li jista’ jkun infurzat hija inammissibbli, sakemm it-titolu ma setax jiġi applikat aktar kmieni fil-proċedimenti;

(d) hemm fatturi oħrajn li qed jostakolaw l-eżekuzzjoni tat-titolu li jista’ jkun infurzat.

L-obbligant jista’ jippreżenta rikors li jkollu effett sospensiv mal-aġent tal-eżekuzzjoni biss fi żmien 15-il ġurnata wara li tingħata n-notifika tal-bidu tal-eżekuzzjoni. Fir-rikorsi għas-sospenzjoni tal-eżekuzzjoni ppreżentati sussegwentement (li ma għandhomx effett sospensiv), l-obbligant jista’ jinvoka biss fatturi li jkunu qamu sa minn meta jkun skada dak il-perjodu. F’rikorsi sussegwenti għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni, l-obbligant jista’ jinvoka biss fatturi li jkunu rriżultaw sa minn meta jkun ġie ppreżentat ir-rikors preċedenti għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni. Il-limitazzjonijiet imsemmija fl-ewwel żewġ sentenzi ma japplikawx jekk hemm ukoll fatturi li l-obbligant, bl-ebda tort tiegħu, ma seta’ japplika qabel. Jekk l-obbligatur jagħti l-kunsens tiegħu biex titwaqqaf l-eżekuzzjoni, l-aġent tal-eżekuzzjoni joħroġ notifika tal-waqfien tal-eżekuzzjoni, li tingħata lill-partijiet għall-proċedimenti u l-qorti; inkella fi żmien ħamest ijiem xogħol wara d-data tal-iskadenza għal rispons, l-aġent tal-eżekuzzjoni tal-obbligatur jippreżenta rikors għall-waqfien tal-eżekuzzjoni, flimkien ma’ dikjarazzjoni tal-aġent u kwalunkwe dikjarazzjoni mill-obbligatur, lill-qorti li tiddeċiedi dwar ir-rikors.

Fil-prinċipju, l-ebda “appell” ma jista’ jiġi ppreżentat kontra deċiżjonijiet sussegwenti mill-aġent tal-infurzar u l-qorti fil-proċedimenti tal-eżekuzzjoni, minbarra għall-eżenzjonijiet legali skont il-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni.

L-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Mhux Kontenzjuża

Appell huwa ammissibbli kontra ordni għall-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni, u kontra ordni li jiċħad rikors għall-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni. Appell kontra ordni għall-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni jista’ jkun biss għar-raġunijiet li t-titolu li jista’ jkun infurzat ma jistax jiġi invokat, jew li ċ-ċirkostanzi li qamu sa mill-bidu tat-titolu li jista’ jkun infurzat irriżultaw fl-estinzjoni tal-obbligu. Appell kontra ordni għall-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni mhuwiex ostakolu għall-qorti tal-prim’istanza li tinforza d-deċiżjoni.

Il-Qorti tista’ tipposponi l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni fuq inizjattiva proprja jekk il-ħajja, is-saħħa jew l-iżvilupp tal-minuri jitpoġġew f’periklu serju mill-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni. Bħala rispons għal rikors, il-qorti tista’ tipposponi l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni minn pajjiż ieħor jekk din tiġi kkontestata fil-pajjiż emittenti, sakemm tittieħed deċiżjoni dwar l-appell. Il-Qorti se tipposponi wkoll l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni jekk din hija meħtieġa minn leġiżlazzjoni speċifika.

Il-Qorti se twaqqaf ukoll il-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni fuq inizjattiva proprja jekk:

(a) it-titolu li jista’ jkun infurzat ikun għadu ma ġiex infurzat;

(b) it-titolu li jista’ jkun infurzat ikun ġie revokat minn meta ġiet ordnata l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni; jekk it-titolu li jista’ jkun infurzat ikun ġie emendat, il-qorti tista’ tkompli tinforza d-deċiżjoni skont it-titolu li jista’ jkun infurzat emendat;

(c) il-qorti tkun iddikjarat l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni bħala inammissibbli minħabba li jkun hemm raġuni oħra għaliex id-deċiżjoni ma tistax tiġi infurzata;

(d) iċ-ċirkostanzi li rriżultaw sa mill-bidu tat-titolu li jista’ jkun infurzat irriżultaw fl-estinzjoni tal-obbligu;

(e) l-obbligu ġie rilaxxat;

(f) id-deċiżjoni ġiet infurzata.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Ara l-punti 4 u 5. L-aġent tal-eżekuzzjoni huwa responsabbli biex jiddeċiedi dwar metodu ta’ eżekuzzjoni li huwa xieraq għall-obbligu infurzat, u fejn il-valur tal-assi tal-obbligant jikkorrispondi għall-valur tal-obbligu. L-eżekuzzjoni tista’ titwettaq biss fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-pretensjoni elenkata fl-awtorizzazzjoni għall-eżekuzzjoni u l-ispejjeż tal-eżekuzzjoni; dan ma japplikax jekk l-eżekuzzjoni titwettaq permezz tal-bejgħ ta’ proprjetà mobbli li ma tkunx tista' tiġi kondiviża, jew permezz tal-bejgħ ta’ proprjetà immobbli meta l-obbligant ma jkollux biżżejjed assi alternattivi li bihom jista’ jissodisfa l-pretensjoni.

Il-Qorti tista’ tiċħad ukoll rikors għall-eżekuzzjoni jekk:

(a) ir-rikors jew it-titolu li jista’ jkun infurzat jikser il-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni;

(b) hemm raġunijiet li minħabba fihom l-eżekuzzjoni trid titwaqqaf;

(c) l-obbligatur jew l-obbligant mhuwiex is-suċċessur legali għall-persuna elenkata fit-titolu li jista’ jkun infurzat;

(d) l-eżekuzzjoni hija proposta fuq il-bażi ta’ titolu li jista’ jkun infurzat maħruġ fi proċedimenti li fihom kien hemm pretensjoni minn kambjala jew ċedola u jidher li l-pretensjoni rriżultat b’konnessjoni ma’ kuntratt konkluż minn konsumatur fejn ma ngħatatx kunsiderazzjoni għal kundizzjonijiet kuntrattwali inaċċettabbli, jew għal restrizzjoni fuq jew l-inammissibiltà tal-użu ta’ kambjala jew ċedola, jew għall-fatt li l-kuntratt kiser il-prinċipji aċċettati tal-moralità, u dan jaffettwa l-pretensjoni;

(e) it-titolu li jista’ jkun infurzat ikun inħareġ fi proċedimenti li fihom ma kienx possibbli li tiġi kkontestata jew riveduta kwalunkwe kundizzjoni kuntrattwali mhux aċċettabbli, u l-eżistenza ta’ kundizzjoni mhux aċċettabbli għandha influwenza fuq il-pretensjoni infurzata li rriżultat b’konnessjoni ma’ kuntratt konkluż minn konsumatur;

(f) l-eżekuzzjoni trid titmexxa fuq il-bażi ta’ deċiżjoni ta’ arbitraġġ maħruġa f’tilwim ta’ konsumatur, u:

1. il-ftehim tal-arbitraġġ tal-konsumatur ma jissodisfax il-kundizzjonijiet stabbiliti f’leġiżlazzjoni speċifika;

2. id-deċiżjoni tal-arbitraġġ fit-tilwim tal-konsumatur ma nħarġitx minn arbitru li fiż-żmien tal-proċedimenti tal-arbitraġġ kien irreġistrat fil-lista tal-arbitri awtorizzati biex jiddeċiedu dwar it-tilwimiet tal-konsumaturi;

3. id-deċiżjoni tal-arbitraġġ fit-tilwim tal-konsumatur ma nħarġitx minn qorti tal-arbitraġġ stabbilita li fiż-żmien tal-proċedimenti tal-arbitraġġ kienet liċenzjata biex tiddeċiedi dwar tilwimiet tal-konsumaturi;

4. id-deċiżjoni tal-arbitraġġ ma tissodisfax id-dettalji stabbiliti f’leġiżlazzjoni speċifika, jew mhijiex eżegwibbli;

(g) ir-rikors jinkludi pretensjoni għal inċidentali rikorrenti u ġiet ippreżentata iżjed minn tliet snin qabel ma t-titolu li jista’jkun infurzat sar eżegwibbli u mingħajr ma l-obbligant ikun intalab iħallas id-dejn fl-aħħar tliet xhur qabel il-preżentata tar-rikors għall-eżekuzzjoni, jew mingħajr ma jkun ġie konkluż ftehim mal-obbligant fuq il-ħlas gradwali tar-riċevibbli mogħtija mit-titolu li jista’ jkun infurzat matul it-tliet snin sa minn meta t-titolu li jista’ jkun infurzat ikun sar eżegwibbli;

(h) l-eżekuzzjoni hija proposta fuq il-bażi ta’ titolu li jista’ jkun infurzat li huwa att notarili li ma jissodisfax ir-rekwiżiti statutorji, jew l-obbligu li hemm fih jikser il-liġi jew il-prinċipji ta’ moralità aċċettati.

Matul l-eżekuzzjoni, il-qorti hija intitolata titlob lill-aġent tal-eżekuzzjoni jagħti spjegazzjonijiet jew rapporti dwar il-progress ta’ kull każ ta’ eżekuzzjoni assenjat lill-aġent, u l-aġent huwa obbligat li jipprovdi dawn lill-qorti fil-limitu ta’ żmien stipulat. Il-qorti tista’ tissostitwixxi wkoll l-aġent fuq inizjattiva proprja jekk l-aġent iwettaq ksur ripetut jew gravi ta’ obbligu stabbilit fil-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni jew fid-deċiżjoni tal-qorti. Qabel ma tiddeċiedi li tissostitwixxi l-aġent, il-qorti tista’ tikkunsidra d-dikjarazzjonijiet mill-partijiet fil-proċedimenti u l-aġent tal-eżekuzzjoni.

Meta l-eżekuzzjoni titwettaq fuq ordni ta’ sekwestru tal-qligħ, ma jistax jitnaqqas ammont bażiku mill-paga ta’ kull xahar jew dħul ieħor tal-obbligant; il-Gvern jiddefinixxi l-metodi għall-kalkolu ta’ dan l-ammont bażiku f’regolament. Jekk din tikkonċerna l-manteniment għal minuri, l-ammont bażiku li ma jistax jitnaqqas mill-paga ta’ kull xahar tal-obbligant huwa 70 % tal-ammont bażiku kif imsemmi fl-ewwel sentenza. Jekk din tikkonċerna persuna li taħdem barra mill-pajjiż u li l-paga jew is-salarju tagħha huwa kkalkulat għal dan l-iskop bl-użu ta’ koeffiċjent tas-salarju jew metodu analogu, il-metodu għall-kalkolu tal-ammont bażiku huwa mfassal bl-istess mod u bl-istess proporzjon bħal din il-paga jew salarju.

Il-fondi f’kont tal-bank sa EUR 165 u l-fondi li l-obbligant jiddikjara espliċitament li huma maħsubin biex iħallsu l-pagi tal-impjegati tiegħu, mhumiex soġġetti għal eżekuzzjoni permezz ta’ ordni ta’ ħlas mill-kont tal-bank. Jekk l-obbligant għandu diversi kontijiet, fondi sa EUR 165 f’kont tal-bank wieħed biss mhumiex soġġetti għall-eżekuzzjoni.

Mill-oġġetti fis-sjieda tal-obbligant, l-eżekuzzjoni ma tistax tapplika għal dawk li l-obbligant jeħtieġ biex jissodisfa l-ħtiġijiet materjali tiegħu stess u tal-familja tiegħu, jew għax-xogħol jew l-intrapriża tiegħu, u lanqas ma tista’ tapplika għall-oġġetti li l-bejgħ tagħhom jikser il-prinċipji ta’ moralità aċċettati.

Il-prodotti li ġejjin huma esklużi mill-proċedimenti tal-eżekuzzjoni:

(a) oġġetti ordinarji ta’ lbies, ħwejjeġ ta’ taħt u xedd tas-saqajn;

(b) tagħmir tad-dar essenzjali, jiġifieri s-sodod tal-obbligant u l-membri tal-familja tiegħu, mejda, siġġijiet skont kemm hemm membri tal-familja, friġġ, kuker, hotplate, ħijter, karburant, magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ, kwilts u bjankerija tas-sodda, għodda normali tal-kċina, radju;

(c) annimali domestiċi, minbarra dawk li jservu għall-intrapriża;

(d) oġġetti li jappartjenu għall-obbligant li jservu għax-xogħol jew l-intrapriża tiegħu, sal-ammont ta’ EUR 331,94;

(e) provvisti tal-mediċini u oġġetti oħra li l-obbligant jeħtieġ minħabba mard jew diżabilità fiżika;

(f) oġġetti li għalihom ġew ipprovduti benefiċċji għal ħtiġijiet materjali u benefiċċji skont leġiżlazzjoni speċifika; kontribuzzjonijiet finanzjarji pprovduti skont leġiżlazzjoni speċifika bħala kumpens għal diżabilità serja, u miżuri protettivi għat-tifel / tifla ta’ natura finanzjarja pprovduti skont leġiżlazzjoni speċifika;

(g) vettura bil-mutur li l-obbligant, li huwa persuna fiżika, għandu bżonn għat-trasport privat u biex jissodisfa l-ħtiġijiet ta’ persuna fiżika b’diżabilità serja u l-ħtiġijiet tal-familja tiegħu jew tal-membri tad-dar tiegħu;

(h) ċrieket tal-għerusija u tat-tieġ;

(i) flus kontanti sa EUR 165;

(j) kotba tal-iskola u ġugarelli.

Esklużi wkoll mill-proċedimenti tal-eżekuzzjoni huma oġġetti li jappartjenu għal kummerċjant waħdieni li jaħdem l-art jekk it-telf tagħhom jipperikola l-ħdim tal-art agrikola jew l-operat kontinwu tal-produzzjoni tal-pjanti u tal-annimali skont leġiżlazzjoni speċifika, u annimali għat-tnissil, jiġifieri, baqar tal-ħalib, erħiet, barrin tar-razza, ħnieżer tar-razza, ċingjali tar-razza, nagħaġ u mtaten tar-razza.

Jiġu esklużi mill-proċedimenti tal-eżekuzzjoni ż-żamma tal-assi ta’ min qed ifaddal f’fond tal-pensjoni, u ż-żamma tal-assi tal-parteċipant f’fond tal-pensjoni supplimentari, li jikkorrispondu għall-ammont tal-kontribuzzjonijiet imħallsin mill-impjegatur għal dan il-parteċipant u d-dħul mill-investimenti tagħhom.

Fis-seħħ b’effett mill-1 ta’ April 2017

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 03/01/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Finlandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Finlandja

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

L-infurzar jirreferi għall-infurzar obbligatorju ta’ obbligu kif ordnat minn qorti jew awtorità oħra. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, dan huwa l-infurzar ta’ ordni mill-qorti ta’ ħlas ta’ dejn. Miżura ta’ infurzar ewlenija oħra hija l-iżgumbrament, jiġifieri l-obbligu li wieħed joħroġ minn bini jew parti minnu. Il-bażi għal infurzar tista’ tkun ukoll obbligu ta’ trasferiment ta’ xi assi lil parti oħra, obbligi li wieħed jagħmel xi ħaġa, u inibizzjonijiet kontra li ssir xi ħaġa. Dawn it-tipi ta’ obbligi u inibizzjonijiet jiġu eżegwiti permezz ta’ miżuri koerċittivi jew ta’ pagamenti ta’ penali, skont xi jkunu ċ-ċirkostanzi. Jistgħu jiġu eżegwiti wkoll, mandati ta’ qbid ordnati mill-qrati jew miżuri kawtelatorji oħrajn. Fil-Finlandja, l-irkupru infurzat tad-djun jaqa’ fl-ambitu tal-awtorità tal-infurzar, li hija awtorità tal-istat. L-infurzar hija attività legali indipendenti u l-awtoritajiet lokali tal-infurzar huma indipendenti u imparzjali fit-teħid ta’ deċiżjonijiet tagħhom.

Infurzar fi kwistjonijiet li jikkonċernaw il-leġiżlazzjoni dwar it-tfal

Fi kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-leġiżlazzjoni dwar it-tfal, l-infurzar jirreferi għall-implimentazzjoni ta’ ordnijiet tal-qorti, bħall-konsenja ta’ wild. Ftehim ikkonfermat mis-servizzi soċjali jista’ iservi wkoll bħala l-bażi għall-infurzar. Dettall importanti ieħor huwa li fil-Finlandja, id-drittijiet ta’ żjara huma d-drittijiet tat-tfal, u mhux tal-ġenitur. L-infurzar ta’ deċiżjoni tal-qorti dwar kustodja u/jew drittijiet ta’ żjara ta’ minuri huwa soġġett għall-Att dwar l-implimentazzjoni ta’ deċiżjonijiet dwar il-kustodja tat-tfal u d-dritt ta’ aċċess (Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta) (619/1996). Dan l-Att japplika wkoll għall-infurzar ta’ kwalunkwe ordni temporanja. L-infurzar isir ukoll f’konformità ma’ dan l-Att f’każijiet fejn sentenza jew deċiżjoni maħruġa barra mill-pajjiż tkun eżegwibbli fil-Finlandja skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003.

Bailiff jista’ jinforza ordni li tikkonċerna l-kustodja jekk id-deċiżjoni dwar il-kwistjoni tkun inħarġet fl-aħħar tliet xhur. F’sitwazzjonijiet oħra, ordni ta’ infurzar trid tintalab minn qorti. Il-qorti tista’ tiċħad rikors dwar l-infurzar biss jekk l-infurzar imur kontra l-aħjar interessi tal-minuri. Fl-infurzar tal-ordnijiet li jikkonċernaw il-kustodja, il-qorti tobbliga lill-parti l-oħra biex tagħti l-minuri lir-rikorrent jew tiffaċċja multa bħala penalità. Jista’ jinħareġ ordni biex jinġabar il-minuri. Fl-infurzar ta’ ordnijiet dwar żjara, il-parti l-oħra hija obbligata li tippermetti ż-żjarat u li tibda miżuri oħra ordnati sabiex isiru ż-żjarat.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Fil-Finlandja, l-awtoritajiet lokali tal-infurzar huma responsabbli għall-infurzar. L-awtorità ta’ infurzar lokali kompetenti hija determinata abbażi tal-post ta’ residenza tad-debitur/debitriċi. Jekk ma tkun disponibbli l-ebda informazzjoni dettaljata dwar il-post ta’ residenza tiegħu/tagħha fil-Finlandja, l-applikazzjoni għal infurzar tista’ titressaq lil kwalunkwe awtorità lokali ta’ infurzar, pereżempju, l-Awtorità ta’ Infurzar ta’ Ħelsinki (Helsingin ulosottovirasto). Għalkemm l-applikazzjonijiet jsiru lill-awtoritajiet lokali tal-infurzar, il-ġuriżdizzjoni tagħhom tkopri l-pajjiż kollu.

Id-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet lokali tal-infurzar jinsabu hawnhekk: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

L-infurzar jeħtieġ li l-kreditur jitlob l-infurzar bil-miktub billi jimla applikazzjoni ta’ infurzar u jipprovdi r-raġunijiet għall-infurzar. Ma hemm l-ebda tariffa għall-infurzar li trid titħallas mill-kreditur bil-quddiem. (L-applikazzjoni għall-infurzar hija disponibbli fuq is-sit web tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAmministrazzjoni Ġudizzjarja.

Il-bailiffs għandhom id-dmir li jeżegwixxu s-sentenzi tal-qrati jew titoli eżekuttivi oħra stipulati fil-leġiżlazzjoni u ma jistgħux jikkontestaw il-kontenut tagħhom. Sabiex jibdew il-proċedimenti ta’ infurzar, il-kreditur irid ikollu raġunijiet għall-infurzar kif speċifikat fil-leġiżlazzjoni, b’obbligu impost fuq id-debitur. Il-bailiffs iridu jiċċekkjaw li d-dejn ma jkunx ġie estint minn meta tkun ingħatat is-sentenza tal-qorti, minħabba xi ħlas jew l-iskadenza tal-istatut ta’ dispożizzjonijiet ta’ limitazzjoni. Id-dritt li titħallas b’detenturi ta’ drittijiet kollaterali (eż. ipoteka) huwa kopert minn dispożizzjoni separata.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, l-infurzar ġeneralment jiġi bbażat fuq sentenza jew deċiżjoni mogħtija minn qorti ġenerali. Mhemmx bżonn ta’ ordni speċifika ta’ infurzar. Il-qrati ġenerali jinkludu l-qrati distrettwali (käräjäoikeus), bħala l-qrati tal-prim’istanza u l-Qrati tal-Appell (hovioikeus) u l-Qorti Suprema (korkein oikeus) bħala qrati tal-appell. Anke deċiżjoni tal-arbitraġġ tista’ tikkostitwixxi titolu eżekuttiv. Fil-prattika, wieħed mill-aktar titoli eżekuttivi importanti huwa l-ordni għall-ħlas tal-manteniment, ikkonfermat minn awtorità muniċipali. Min-naħa l-oħra, il-Finlandja ma tirrikonoxxix il-kuntratti bejn partijiet privati bħala titoli eżekuttivi.

Is-sentenzi li jkunu ġew appellati jistgħu jiġu infurzati, jekk il-kreditur jipprovdi l-garanzija speċifikata mill-bailiff għal kull dannu li jista’ isofri d-debitur. Madankollu, il-fondi ma jistgħux jitħallsu lill-kreditur sakemm it-titolu eżekuttiv kif ukoll kull deċiżjoni ta’ inibizzjoni u ta’ sekwestru jkunu finali.

Id-dispożizzjonijiet ewlenin dwar l-eżegwibbiltà ta’ sentenzi maħruġa barra mill-Finlandja jistgħu jinstabu fil-liġi tal-UE (eż. ir-Regolament Brussell I (Nru 44/2001) u r-Regolament Brussell IIa (2201/2003)) u l-konvenzjoni dwar ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fil-pajjiżi Nordiċi.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

Meta jibdew il-proċedimenti ta’ infurzar, id-debitur/id-debitriċi j/tintbagħat avviż ta’ preżentata u talba għall-ħlas. Jekk id-debitur/id-debitriċi ma j/tħallasx f’konformità mat-talba għall-ħlas u ma j/tagħmilx kuntatt dwar il-ħlas tat-tariffa ta’ infurzar minn jeddu/jeddha, l-infurzar jibda bl-investigazzjoni u l-istabbiliment tad-dħul u tal-assi tad-debitur/debitriċi abbażi ta’ data tar-reġistru.

Il-fatt li jsiru inkjesti bankarji hija parti essenzjali minn dan ix-xogħol ta’ investigazzjoni. Ħafna drabi, l-introjtu u l-fondi mill-impjiegi fil-kontijiet bankarji jiġu ffriżati. Minflok iż-żamma ta’ somma mill-pagi mħallsa f’intervalli regolari, pjan ta’ ħlas jista’ jiġi kkonfermat ukoll. Il-miżuri għall-istabbiliment tal-introjtu u l-assi tad-debitur, kif ukoll ta’ kull investigazzjoni ulterjuri, huma rregolati mil-liġi. Il-bailiffs għandhom drittijiet b’firxa wiesgħa stabbiliti fil-liġi, li jippermettulhom li jkollhom aċċess għal informazzjoni dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tad-debituri permezz ta’ għadd ta’ reġistri. Il-bailiffs huma obbligati wkoll li jfittxu l-assi li jappartjenu lid-debitur. Il-miżuri ta’ infurzar iridu jitwettqu mingħajr dewmien żejjed. Pereżempju, jekk id-debitur jirċievi dħul regolari, l-ewwel ħlas normalment jiġi rilaxxat lill-kreditur fi żmien xahrejn mill-bidu tal-proċedimenti. Id-debitur għandu d-dritt li jappella, iżda l-ġbir tal-ħlas ma jiġix interrott sakemm ma jkunx ordnat mod ieħor minn qorti.

It-talbiet jistgħu jkunu għal infurzar totali jew għal infurzar parzjali. Jekk id-dejn ma jkunx jista’ jiġi rkuprat minnufih, il-kredituri jistgħu jitolbu lill-awtoritajiet kompetenti mill-infurzar biex jimmonitorjawh għal perjodu ta’ sentejn, permezz tal-hekk imsejħa reġistrazzjoni passiva. Ma hemmx għalfejn jitqabbad avukat jew konsulent legali għall-iskop tal-infurzar.

It-tipi kollha ta’ assi mobbli u immobbli li jappartjenu lid-debitur u li mhumiex protetti jew li jaqgħu fl-ambitu tad-dritt ta’ esklużjoni, jistgħu jiġu konfiskati, bħalma jistgħu jkunu sekwestrati d-drittijiet, ir-riċevibbli jew l-oġġetti b’valur monetarju. Jekk il-kreditur ikun talab infurzar parzjali, il-konfiska tkun tirrigwarda biss l-assi mniżżla fir-reġistri u li ma jkollhomx għalfejn jiġu likwidati. Jekk l-assi konfiskati jenħtieġu li jiġu likwidati, dawn normalment jinbiegħu b’bejgħ ġudizzjarju, li normalment ikun imħabbar f’gazzetti lokali u online.

Il-ħoloq għat-tħabbir ta’ bejgħ:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/ajankohtaista/myynti-ilmoitukset.html

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://huutokaupat.com/ulosotto/

L-att dwar l-Infurzar tal-Finlandja (Ulosottolaki) fih ukoll dispożizzjoni speċjali, fejn is-superviżur ta’ dipartiment ta’ infurzar jista’ jieħu deċiżjoni li tinjora l-arranġament artifiċjali tal-assi. Il-pretensjoni li l-assi jappartjenu lil parti terza ma għandhiex tipprekludi l-konfiska tal-assi jekk:

 1. jinstab li l-istatus tal-parti terza jkun ibbażat fuq assi jew arranġamenti oħra bi status legali li ma jikkorispondix man-natura jew l-iskop veru tagħhom, billi jittieħed kont tal-ekwivalenza tal-awtorità tad-debitur għal dik tal-awtorità tas-sid, atti ekwivalenti għal dawk ta’ sid, u benefiċċji u kif ukoll benefiċċji ekwivalenti oħrajn li jgawdi minnhom id-debitur bħala riżultat tal-arranġament, u
 2. l-istatus legali qed jintuża b’mod ċar biex jipprekludi l-infurzar jew jiżgura li l-assi jkunu inaċċessibbli għall-kredituri, u
 3. id-dejn dovut lill-kreditur ma jkunx inkella probabbli li jiġi rkuprat mingħand id-debitur f’terminu ta’ żmien raġonevoli.

Madankollu, il-konfiska tista’ ma tiġix eżegwita jekk il-parti terza involuta fl-arranġament turi evidenza ċara ta’ ksur tad-drittijiet ġenwini tagħha minħabba l-konfiska. Il-bailiff irid jikkonsulta lid-debitur u lil parti terza, kif ukoll lill-kreditur jekk ikun hemm bżonn, b’mod xieraq, sakemm il-fatt li jagħmel dan jirrendi l-infurzar aktar diffiċli b’mod konsiderevoli.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Il-bidu tal-proċedimenti ta’ infurzar għandu xi effetti, iżda s-sekwestru u l-konfiska jġibu magħhom effetti legali sinifikanti. Ladarba l-assi jkunu ġew ikkonfiskati, id-debitur ma jistax jeqred, jiddisponi jew jirhen l-assi ikkonfiskati jew jagħmel deċiżjonijiet oħra dwar l-istess ħaġa għad-detriment tal-kreditur. L-atti li jmorru kontra din l-inibizzjoni ma jkollhom l-ebda setgħa legali fuq il-kreditur. Madankollu, iċ-ċessjonarju jew parti terza tista’ tgawdi minn protezzjoni ta’ bona fide. Il-bailiffs igawdu minn aċċess estensiv għall-informazzjoni, mhux biss min-naħa tad-debitur iżda wkoll minn partijiet terzi, bħal pereżempju l-banek. Hekk kif il-bank jiġi informat li l-fondi ta’ debitur ikunu ġew iffriżati, il-bank irid jirrilaxxa il-fondi mill-kont bankarju tad-debitur lil kull individwu minbarra l-bailiff. Il-ħlas ta’ riċevibbli jew ta’ pagi jew salarji li jmur kontra din l-inibizzjoni jitqies bħala reat kriminali.

Wara l-bejgħ ta’ assi li jkun sar matul il-proċedura ta’ infurzar, jinbidlu d-drittijiet tas-sjieda fuq l-oġġetti. Il-fondi akkumulati abbażi tal-prezz tax-xiri jiġu trasferiti lill-kreditur kemm jista’ ikun malajr.

L-assi huma kkonfiskati sal-ammont meħtieġ biex jitħallas id-dejn lill-kreditur. F’każijiet fejn ikun intalab l-infurzar minn diversi kredituri jew fejn l-assi kkonfiskati jkunu soġġetti għall-ipoteki, pereżempju, il-fondi jinqasmu fost il-kredituri skont l-ordni ta’ prijorità kif stipulat fil-leġiżlazzjoni. It-tariffi miġbura mill-Istat għall-infurzar normalment jiġu imposti fuq id-debitur. Jekk l-infurzar ma jirnexxix, il-kreditur irid iħallas tariffa żgħira għall-ipproċessar. Bl-istess mod, jinġabar il-ħlas ta’ tariffa mingħand il-kreditur għall-fondi li għandhom jiġu trasferiti. Fi kwistjonijiet ta’ manteniment, ma tiġix imposta tariffa u l-benefiċċju tal-manteniment għandu jieħu prijorità. Il-pagamenti trasferiti lill-kreditur jistgħu jvarjaw kull xahar abbażi tal-varjazzjonijiet fid-dħul tad-debitur u l-ammont ta’ dejn.

Aktar informazzjoni dwar it-tariffi għall-infurzar jistgħu jinsabu hawnhekk: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/ulosotto/ulosottomaksut.html

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

F’konformità mal-leġiżlazzjoni, il-bailiffs għandhom l-obbligu li jwettqu dmirijiethom b’mod rapidu u mingħajr dewmien bla bżonn. Jekk id-debitur ma jkollu l-ebda ass jew dħul li jista’ jiġi kkonfiskat jew issekwestrat, il-każ jiġi rritornat lill-kreditur bħala preskritt minħabba waħda mir-raġunijiet li ġejjin: nuqqas ta’ mezzi tad-debitur, nuqqas ta’ mezzi u debitur mhux magħruf, jew jekk id-debitur ikun informat b’ostakolu ieħor għall-irkupru li jkun ġie speċifikat b’mod separat. F’sitwazzjonijiet bħal dawn, id-dettalji tad-dħul u l-assi dejjem iridu jiġu stabbiliti bl-użu tar-reġistri prinċipali. Il-proċedimenti għall-infurzar jintemmu, iżda l-kreditur jista’ jitlob li l-infurzar jerġa’ jinbeda f’data aktar tard, u f’tali sitwazzjonijiet is-sitwazzjoni finanzjarja tad-debitur tiġi investigata għal darba oħra. Pereżempju, il-kreditur jista’ jitlob l-infurzar ta’ deċiżjoni billi jissottometti applikazzjoni ġdida f’waqtha, sabiex jiġi żgurat is-sekwestru minn sors bħar-rifużjoni tat-taxxa minn tmiem is-sena tad-debitur. Il-kreditur jista’ jitlob ukoll li d-dejn jiddaħħal fl-hekk imsejjaħ reġistru passiv. Jekk, matul l-investigazzjoni ta’ każ ieħor, ikun żvelat li d-debitur għandu dħul sekwestrat jew assi kkonfiskati, jew li jista’ ikun jirċievi rifużjoni tat-taxxa, id-dejn imdaħħal fir-reġistru passiv jitqies fil-proċedimenti ta’ infurzar. Ir-reġistrazzjoni passiva tibqa’ fis-seħħ għal sentejn mid-data taċ-ċertifikat ta’ nuqqas ta’ mezzi.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Il-miżuri ta’ infurzar u d-deċiżjonijiet tal-bailiffs jistgħu jiġu appellati minn kull persuna li l-interessi tagħha jkunu ġew affettwati mill-imsemmija miżuri jew deċiżjonijiet. L-appelli jridu jiġu ttrattati mill-qorti distrettwali (käräjäoikeus). L-appelli jridu jitressqu fi żmien tliet ġimgħat mid-data li fiha tkun ingħatat id-deċiżjoni jew mid-data li fiha l-parti interessata tkun irċeviet in-notifika tad-deċiżjoni.

Il-possibbiltà li jitressaq appell normalment ma tirriżultax f’sospensjoni tal-proċess ta’ infurzar, sakemm il-qorti ma tiddeċidix mod ieħor. Jekk l-appell jintlaqa’, il-qorti tħassar jew temenda d-deċiżjoni tal-bailiff. F’ċerti każijiet, il-bailiffs jistgħu wkoll jikkoreġu huma stess kull żball ovvju.

Jekk is-soluzzjoni ta’ argument jew pretensjoni ippreżentati b’rabta mal-infurzar tkun tirrikjedi xhieda orali, il-kawża taf tkun trid tiġi deċiża fi proċedimenti ċivili f’qorti (tilwima dwar l-infurzar).

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Il-leġiżlazzjoni tipprovdi dispożizzjonijiet dwar projbizzjonijiet ta’ infurzar, pereżempju għal raġunijiet soċjali. Għadd ta’ benefiċċji soċjali ma jistgħux jiġu sekwestrati. Jekk id-debitur/id-debitriċi fil-proċedimenti hija persuna fiżika, l-oġġetti, il-benefiċċji u d-drittijiet previsti b’mod separat fil-liġi jridu jiġu separati mill-konfiska. Barra minn hekk, l-assi ma jistgħux ikunu ikkonfiskati jekk, b’kont meħud tal-valur tal-assi u kundizzjonijiet oħra, il-kreditur jew il-kredituri jikseb/jiksbu biss ammont meqjus bħala wieħed żgħir wara li jkun sar il-pagament tal-ispejjeż tal-infurzar, it-tariffi tal-infurzar, u d-djun dovuti fuq l-assi.

Il-porzjoni statutorja protetta tad-debitur mid-dħul tiegħu għandha dejjem titqies fil-pjanijiet ta’ sekwestru u ta’ pagament: dan l-ammont irid jiġi eskluż sabiex id-debitur ikun jista’ iħallas għall-kostijiet tal-għajxien tiegħu. Ġeneralment, ma jistax jiġi kkonfiskat aktar minn terz il-paga jew salarju nett tad-debitur. Il-porzjonijiet ta’ dħul protetti kkonfermati, flimkien ma’ eżempji ta’ xi każijiet, jinsabu hawnhekk:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/velallisenaulosotossa/palkanulosmittaus.html

It-titoli eżekuttivi ta’ infurzar, meta persuna fiżika jkollha obbligu ta’ ħlas, jibqgħu infurzabbli għal 15-il sena (skadenzi għal titoli eżekuttivi ta’ infurzar). Din l-iskadenza hija ta’ 20 sena jekk il-kreditur/kreditriċi speċifikat(a) fit-titoli eżekuttivi ta’ infurzar hija persuna fiżika jew jekk il-pretensjoni tkun ibbażata fuq reat li għalih id-debitur ikun ġie kkundannat għal priġunerija jew servizz komunitarju. Is-sentenzi tal-qorti jew titoli eżekuttivi oħra ta’ infurzar ma jkunux jistgħu jiġu infurzati jekk id-dritt mogħti mill-istess ikun ġie preskritt minħabba li d-dejn ikun ġie mħallas jew l-istatut ta’ dispożizzjonijiet ta’ limitazzjoni jkun skada, jew għal xi raġuni oħra.

Għal aktar informazzjoni:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://oikeus.fi/ulosotto/fi/index.html

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://valtakunnanvoudinvirasto.fi/fi/

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2007/en20070705

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 16/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Svezja

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

Każijiet ta’ eżekuzzjoni skont il-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni (utsökningsbalken)

L-eżekuzzjoni hija meta awtorità eżekuttiva timponi konformità ma’ obbligu li ġie deċiż minn qorti jew korp ieħor. L-eżekuzzjoni ġeneralment hija marbuta ma’ obbligu ta’ ħlas jew biex persuna titlaq ’l barra minn dar. Tip ieħor ta’ eżekuzzjoni huwa marbut mas-sekwestru jew ma’ miżuri ta’ sigurtà oħra.

L-eżekuzzjoni li hija marbuta ma’ obbligu ta’ ħlas hija implimentata permezz ta’ ordni ta’ sekwestru. L-ordni ta’ sekwestru tippermetti l-ħtif ta’ beni li jkunu jappartjenu lid-debitur. Jekk l-obbligu jirrikjedi li persuna tiċċaqlaq, pereżempju titlaq minn dar, l-eżekuzzjoni sseħħ permezz ta’ żgumbrament. Inkella, l-eżekuzzjoni ġeneralment tieħu l-forma li tagħtiha l-awtorità eżekuttiva li tordna lill-persuna, li fil-konfront tagħha ntalbet eżekuzzjoni, biex taġixxi jew biex tikkonforma mal-inibizzjoni jew ma’ xi sentenza oħra. L-awtorità eżekuttiva tista’ timponi multa.

Il-każijiet ta’ eżekuzjoni skont il-Kodiċi tat-Tfal u tal-Ġenituri (föräldrabalken)

L-eżekuzzjoni skont il-Kodiċi tat-Tfal u tal-Ġenituri hija marbuta ma’ miżuri sabiex fil-prattika titwettaq azzjoni permezz ta’ deċiżjoni jew ta’ ftehim fuq il-kustodja, ir-residenza, il-kuntatt mat-tfal jew il-konsenja tagħhom. Il-qorti li tiddeċiedi l-eżekuzzjoni tista’ timponi multa jew tordna biex il-pulizija jiġbru lill-persuna. L-istess regoli ta’ eżekuzzjoni japplikaw meta deċiżjonijiet barranin jiġu eżegwiti skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 (ir-Regolament Brussell II), jekk l-eżekuzzjoni tirrigwarda lill-persuna tal-wild. Madankollu, jekk l-eżekuzzjoni tirrigwarda l-beni jew l-ispejjeż legali tal-wild, il-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni japplika.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

L-eżekuzzjoni titwettaq mis-Servizz Svediż ta’ Eżekuzzjoni (Kronofogdemyndigheten). Is-Servizz ta’ Eżekuzzjoni għaldaqstant jiddeċiedi dwar pereżempju, ordni ta’ sekwestru. Uffiċjal għoli ta’ eżekuzzjoni jerfa’ r-responsabbiltà legali kollha tar-rikors, filwaqt li l-eżekuzzjoni effettiva tiġi ttrattata minn uffiċjali oħra (amministraturi tal-eżekuzzjoni).

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

Każijiet ta’ eżekuzzjoni skont il-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni

Biex isseħħ eżekuzzjoni, irid ikun hemm sentenza jew titolu eżekuttiv ieħor.

It-titoli eżekuttivi li ġejjin,  jistgħu jiffurmaw il-bażi tal-eżekuzzjoni:

 • sentenza tal-qorti, verdett jew deċiżjoni,
 • saldu li jiġi kkonfermat mill-qorti, jew ftehim ta’ medjazzjoni li ġie ddikjarat eżegwibbli mill-qorti
 • digriet approvat dwar piena kriminali, inibizzjoni dwar pagament approvata jew ordni approvata sabiex titħallas multa għall-ksur tar-regolamenti,
 • deċiżjoni arbitrali,
 • impenn bil-miktub, b’żewġ persuni bħala xhieda, li jirrigwarda pagament ta’ manteniment skont il-Kodiċi taż-Żwieġ (äktenskapsbalken) u skont il-Kodiċi tat-Tfal u tal-Ġenituri (föräldrabalken),
 • deċiżjoni minn awtorità amministrattiva li għandha tiġi eżegwita skont dispożizzjoni speċifika,
 • dokument li huwa eżegwibbli skont dispożizzjoni speċifika,
 • verdett jew deċiżjoni mis-Servizz ta’ Eżekuzzjoni rigward ordni ta’ ħlas jew assistenza għall-eżekuzzjoni, u ordnijiet ta’ ħlas Ewropej li ġew iddikjarati eżegwibbli mis-Servizz ta’ Eżekuzzjoni.

Ladarba jinħareġ titolu eżekuttiv, mhix meħtieġa xi deċiżjoni oħra tal-qorti jew ta’ awtorità oħra sabiex titnieda l-eżekuzzjoni.

Il-biċċa l-kbira tax-xogħol tas-Servizz ta’ Eżekuzzjoni jikkonsisti fil-ġbir ta’ informazzjoni dwar l-assi tad-debitur. Id-debitur huwa obbligat jipprovdi d-dettalji tal-assi tiegħu u jikkonferma f’dikjarazzjoni jew meta mistoqsi taħt akkużi kriminali, li l-informazzjoni li ta hija preċiża. L-awtorità tista’ tordna lid-debitur biex jipprovdi din l-informazzjoni u fin-nuqqas ta’ dan tiġi imposta multa. Il-multa tiġi deċiża mill-qorti distrettwali fuq talba tas-Serviżż ta’ Eżekuzzjoni.

Ir-rikors għall-eżekuzzjoni jista’ jsir bil-fomm jew bil-miktub. Rikors bil-miktub jobbliga lir-rikorrent (il-persuna li qed titlob l-eżekuzzjoni) biex jidher quddiem is-Serviżż ta’ Eżekuzzjoni. Ir-rikors bil-miktub irid jiġi ffirmat mir-rikorrent jew mir-rappreżentant tiegħu.

L-ispejjeż tal-Istat fil-każijiet ta’ eżekuzzjoni (l-ispejjeż ta’ amministrazzjoni) huma koperti minn tariffi (it-tariffi ta’ eżekuzzjoni). L-ispejjeż ta’ amministrazjoni huma ġeneralment mitfugħa fuq il-konvenut (il-kontroparti tar-rikorrent) meta l-eżekuzzjoni titwettaq u meta dan ikun possibbli. Madankollu, ir-rikorrent, fir-rigward tal-ispejjeż, huwa ġeneralment obbligat lejn l-Istat. Tista’ ssir eċċezzjoni għar-regola dwar l-obbligu tar-rikorrent, pereżempju għal ħafna mit-talbiet għall-ħlas ta’ manteniment.

Ir-regola ġenerali hija li ssir tariffa bażika fuq kull titolu li jista' jkun infurzat, li għalih tintalab eżekuzzjoni. F’każ ta’ eżekuzzjoni marbuta ma’ pretensjoni skont il-liġi privata, it-tariffa bażika hija ta’ SEK 600.

Tariffi oħrajn li jistgħu japplikaw huma t-tariffi ta’ tħejjija, it-tariffi ta’ bejgħ u t-tariffi speċjali.

Il-każijiet ta’ eżekuzzjoni skont il-Kodiċi tat-Tfal u tal-Ġenituri

L-eżekuzzjoni tista’ tkun ibbażata fuq deċiżjoni ta’ qorti ordinarja fir-rigward tal-kustodja, tar-residenza, tal-kuntatt jew l-għoti tat-tfal. L-eżekuzzjoni tista’ tkun ibbażata wkoll fuq ftehim dwar il-kustodja, ir-residenza jew il-kuntatt, li daħlu għalih il-ġenituri u li ġie approvat mill-bord tas-servizzi soċjali. Deċiżjonijiet barranin jistgħu ukoll jiġu eżegwiti fl-Iżvezja, pereżempju deċiżjoni li hija eżegwibbli skont ir-Regolament Brussell II.

Deċiżjonijiet dwar l-eżegwibbiltà jittieħdu mill-qrati distrettwali. Ir-rikors għall-eżekuzzjoni jsir għand il-qorti distrettwali li tinsab fil-post fejn joqgħod il-wild. Jekk il-wild ma jkunx residenti fl-Iżvezja, ir-rikors irid isir fil-qorti distrettwali ta’ Stokkolma (Stockholms tingsrätt).

Ir-rikors jista’ jiġi ppreżentat minn, pereżempju, ġenitur li se jkollu kuntatt mal-wild jew li l-wild se jmur joqgħod għandu.

Filwaqt li tkun qed titratta l-każ, il-qorti tista’ toħroġ istruzzjoni speċjali lil xi ħadd fis-servizzi soċjali, sabiex tipprova tikkonvinċi lill-persuna li tieħu ħsieb il-wild, biex tagħmel b’mod volontarju dak li hemm speċifikat fid-deċiżjoni jew fil-ftehim. Jekk il-kwistjoni tkun urġenti, il-qorti jew il-pulizija jistgħu jiddeċiedu li l-wild għandu jieħu ħsiebu xi ħadd. Il-qorti tista’ timponi multa jew tordna li jinġabar mill-pulizija sabiex l-eżekuzzjoni titwettaq.

Ma jsir l-ebda ħlas għar-rikors għall-infurzar skont il-Kodiċi tat-Tfal u tal-Ġenituri. Kull naħa tista’ madankollu, tintalab tħallas l-ispejjeż tal-parti l-oħra f’dan il-każ. Parti, li minħabba fiha jkunu nħolqu spejjeż sabiex xi ħadd jieħu ħsieb il-wild jew jiġbru, tista’ tiġi mġiegħla tħallas dawn l-ispejjeż lill-Istat.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Każijiet ta’ eżekuzzjoni skont il-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni

F’xi każijiet, jista’ jkun hemm impedimenti għall-infurzar. Dan isseħħ pereżempju jekk it-titolu li jista' jkun infurzat,  ikun tant vag, li ma jistax jintuża bħala bażi tal-eżekuzzjoni.

Xenarju ieħor jista’ jkun meta l-persuna ordnata li twettaq xi azzjoni permezz ta’ sentenza, ma taqdix l-obbligu impost mis-sentenza, pereżempju li tħallas ammont partikolari.

Każ ieħor jista’ jkun meta persuna ordnata li twettaq xi azzjoni tagħmel kontrotalba kontra r-rikorrent, jiġifieri titfa’ oġġezzjoni ta’ tpaċija. It-tpaċija tikkostitwixxi impediment għall-eżekuzzjoni jekk is-servizz ta’ eżekuzzjoni jsib li l-kontrotalba tpoġġiet permezz ta’ titolu ta’ infurzar validu jew hija bbażata fuq iċ-ċertifikat tal-pretensjoni bil-miktub.

Jekk id-debitur jasserixxi li xi kwistjoni oħra bejn il-partijiet tikkostitwixxi impediment għall-eżekuzzjoni u din l-objezzjoni ma tistax tiġi miċħuda, l-eżekuzzjoni ukoll ma tistax isseħħ. Eżempju jista’ jkun l-oġġezzjonijiet għal perjodu ta’ limitazzjoni.

Jekk titolu li jista’ jkun infurzat jiġi rrevokat minn qorti, l-eżekuzzjoni trid titwaqqaf immedjatament.

F’xi każijiet, qorti tista’ wkoll tordna li proċedura ta’ eżekuzzjoni li tkun għadha għaddejja għandha tiġi rtirata (din hija magħrufa bħala inibizzjoni).

Il-każijiet ta’ eżekuzzjoni skont il-Kodiċi tat-Tfal u tal-Ġenituri

Is-suppożizzjoni hija li dak li huwa stipulat f’deċiżjoni jew fi ftehim huwa fl-aħjar interess tal-wild. Il-qorti ma tistax terġa’ teżamina d-deċiżjoni jew il-ftehim bħala parti mir-rieżami ta’ eżekuzzjoni, u l-alternattiva prinċipali hija li sseħħ konformità b’mod volontarju. Jekk tkun meħtieġa miżura obbligatorja, l-impożizzjoni ta’ multa hija l-opzjoni l-aktar probabbli. Il-ġbir fiżiku jista’ jintuża biss bħala l-aħħar għażla.

Jista’ xi drabi jkun hemm impedimenti għall-infurzar, bħal meta l-wild ikun marid.

Jekk il-wild jkun leħaq l-età u l-livell ta’ maturità meta x-xewqat tiegħu għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni, l-eżekuzzjoni ma tistax isseħħ kontra l-volontà tal-wild ħlief meta l-qorti tikkonkludi li din hija fl-aħjar interess tal-wild. Il-qorti għandha tiċħad ukoll l-eżekuzzjoni, jekk ikun ċar li din tmur kontra l-aħjar interess tal-wild.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

Każijiet ta’ eżekuzzjoni skont il-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni

Sabiex il-beni jinħarġilhom ordni ta’ sekwestru, ċerti kundizzjonijiet iridu jintlaħqu. Il-beni jridu

 • jkunu tad-debitur;
 • jkunu trasferibbli;
 • ikollhom xi valur monetarju.

L-ordni ta’ sekwestru tista’ tintuża sabiex jittieħed kull tip ta’ ben. Ir-regoli dwar il-beni benefiċjarji ġeneralment japplikaw biss għall-persuni fiżiċi. Kemm il-beni immobbli kif ukoll dawk mobbli jistgħu jiġu sekwestrati.

Il-beni mobbli ma jfissrux biss l-affarijiet personali (pereżempju l-karozzi, id-dgħajjes u affarijiet oħra), iżda assi (bħal kontijiet il-bank) u drittijiet ta’ natura differenti (pereżempju, id-drittijiet għall-użu tal-patrimonu tal-mejjet jew għal partijiet minnu).

Dħul, pensjonijiet eċċ jistgħu ukoll ikunu suġġetti għal sekwestru.

Xi beni ma jistgħux jiġu ssekwestrati. Dan huwa l-każ tal-beni benefiċjarji. Ir-regoli dwar il-beni benefiċjarji ġeneralment japplikaw biss għall-persuni fiżiċi. Il-beni benefiċjarji jirreferu għal pereżempju

 • Ħwejjeġ u affarijiet oħra għall-użu personali tad-debitur, ta’ valur raġonevoli,
 • għamara, apparat domestiku u tagħmir ieħor meħtieġ għall-funzjonament u għall-manutenzjoni ta’ dar,
 • L-għodda u tagħmir ieħor meħtieġ għall-għajxien tad-debitur, u biex iwettaq taħriġ professjonali,
 • oġġetti personali bħal medalji u trofej sportivi li tant għandhom valur personali kbir għad-debitur, li ma jkunx ġust li jiġu ssekwestrati.

Il-beni jistgħu ukoll jiġu protetti kontra sekwestru permezz ta’ regolamenti speċfiċi. Dan jista’ jkun il-każ pereżempju ta’ kumpens.

L-ordni ta’ sekwestru ta’ qligħ tista’ tapplika biss fuq l-ammont żejjed minn dak li d-debitur għandu bżonn biex imantni lilu nnifsu u lil familtu.

F’dan ir-rigward, xi pretensjonijiet ikollhom preċedent fuq oħrajn. Pretensjoni marbuta mal-pagamenti ta’ manteniment tieħu preċedenza fuq pretensjonijiet oħrajn.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Każijiet ta’ eżekuzzjoni skont il-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni

Ladarba l-beni jkunu ġew ssekwestrati, id-debitur ma jkollux l-istess kontroll fuqhom bħal qabel. Id-debitur ma jkunx jista’ juża l-beni għad-detriment tar-rikorrent permezz ta’ trasferiment jew b’xi mod ieħor, ħlief biss meta l-Awtorità ta’ Eżekuzzjoni tkun ippermettiet dan għal raġunijiet speċifiċi wara li tkun ikkonsultat lir-rikorrent.

Kull min jagħmel użu mhux skont il-liġi minn beni ssekwestrati jista’ jiffaċċja pieni kriminali.

Deċiżjoni dwar ordni ta’ sekwestru tagħti drittijiet prijoritarji fuq il-beni.

F’każ ta’ eżekuzzjoni, parti terza trid tiddikjara jekk id-debitur għandux pretensjonijiet magħha jew affarijiet oħra li jistgħu jkunu rilevanti sabiex jiġi ddeterminat jekk id-debitur għandux beni sekwestrabbli. Id-dmir tal-iżvelar japplika ukoll għal kull parti terza li għandha fil-pussess tagħha beni tad-debitur permezz ta’, pereżempju, rahan jew iddepożitar. Bank huwa obbligat pereżempju li jagħti d-dettalji tal-kontijiet tal-bank tad-debitur, tal-kaxxi tad-depożitu jew ta’ beni oħra, li l-bank ikollu l-kustodja tagħhom. Il-qraba u l-ħbieb tad-debitur għandhom id-dmir ukoll li jiżvelaw l-informazzjoni.

L-informazzjoni minn partijiet terzi tista’ tintalab bil-fomm jew bil-miktub, u jekk ikun meħtieġ, partijiet terzi jistgħu jiġu interrogati. Jekk ma jikkonformawx ma’ din l-obbligazzjoni, tista’ tiġi imposta multa fuqhom jew jingħataw priġunerija.

Il-proprjetà ssekwestrata tista’ tinbiegħ bla telf ta’ żmien mill-Awtorità ta’ Eżekuzzjoni. Il-bejgħ forzat ġeneralment isir permezz ta’ subbasti pubbliċi, iżda xi drabi jista’ jsir privatament.

Flejjes li jaslu f’każijiet ta’ eżekuzzjoni jridu jiġu rrappurtati u mogħtija lir-rikorrent malajr kemm jista’ jkun.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Każijiet ta’ eżekuzzjoni skont il-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni

Ma hemmx terminu preskrittiv massimu rigward il-validità ta’ deċiżjoni dwar ordni ta’ sekwestru. Il-leġiżlazzjoni tqis madankollu, li l-proprjetà ssekwestrata tinbiegħ bla telf ta’ żmien. ara 3.2.

Jekk ikun possibbli, l-iżgumbrament għandu jseħħ fi żmien erba’ ġimgħat minn meta d-dokumenti meħtieġa jaslu għand l-Awtorità ta’ Eżekuzzjoni.

Il-każijiet ta’ eżekuzzjoni skont il-Kodiċi tat-Tfal u tal-Ġenituri

Deċiżjoni ta’ eżekuzzjoni tidħol fis-seħħ immedjatament, jekk ma jiġix iddikjarat mod ieħor. Tapplika sakemm ma jiġix iddeterminat mod ieħor. L-ordni ta’ multa tindika li jrid jittieħed rikors f’ċertu żmien, pereżempju l-wild irid jingħata lir-rikorrent. Deċiżjoni ta’ eżekuzzjoni rigward il-kuntatt ġeneralment tindika meta l-kuntatt jista’ jseħħ, u normalment tapplika għax-xhur suċċessivi.

Deċiżjoni fil-kwistjoni tal-eżekuzzjoni ma twaqqafx milli jiġi eżaminat rikors ġdid.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Każijiet ta’ eżekuzzjoni skont il-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni

Deċiżjonijiet tal-Awtorità ta’ Eżekuzjoni huma ġeneralment suġġetti għall-appell. Appell lill-qorti distrettwali għandu jiġi ppreżentat lill-Awtorità ta’ Eżekuzzjoni.

Il-persuna li tkun tirrigwardaha d-deċiżjoni tista’ tappella kontra d-deċiżjoni tal-Awtorità ta’ Eżekuzzjoni jekk din tkun kontriha. Deċiżjoni dwar is-sekwestru fuq qligħ tista’ tiġi appellata mingħajr terminu preskrittiv partikolari. Deċiżjoni dwar is-sekwestru ta’ assi oħra tista’ tiġi appellata fi żmien tliet ġimgħat minn meta tingħata. Partijiet terzi jistgħu jappellaw kontra ordni ta’ sekwestru mingħajr terminu preskrittiv partikolari.

Il-qorti distrettwali tista’ tiddeċiedi li fil-mument, ma għandu jittieħed l-ebda rikors ta’ eżekuzzjoni (din tissejjaħ inibizzjoni) jew, jekk ikun hemm raġunijiet speċifiċi għalih, tista’ tiddeċiedi li rikors li diġà ttieħed jista’ jitħassar.

Il-każijiet ta’ eżekuzjoni skont il-Kodiċi tat-Tfal u tal-Ġenituri

Id-deċiżjoni dwar l-eżekuzzjoni, ta’ qorti distrettwali, tista’ titressaq quddiem il-qorti tal-appell. L-appelli jridu jiddaħħlu bil-miktub u jiġu ppreżentati lill-qorti distrettwali. It-terminu preskrittiv għall-appelli huwa ta’ tliet ġimgħat.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Il-kodiċi ta’ eżekuzzjoni għandu dispożizzjonijiet li jillimitaw il-possibilità ta’ eżekuzzjoni, pereżempju biex jiġi protett id-debitur. Sa ċertu punt, id-debitur jista’ jżomm lill-eżekuzzjoni milli sseħħ, billi joġġezzjona għaliha, pereżempju għax issa ġiet preskritta. L-aktar eżempji komuni ta’ restrizzjonijiet fl-eżekuzzjoni huma ta’ xi beni u xi assi li jiġu esklużi mill-ordni ta’ sekwestru meta jitqiesu l-bżonnijiet tad-debitur. L-ordni ta’ sekwestru ta’ beni materjali jista’ pereżempju jeskludi dak li huwa magħruf bħala “beneficium” (“beni mhux sekwestrabbli”) bħal appartament li huwa r-residenza permanenti tad-debitur u flus li d-debitur għandu bżonn immedjatament biex iżomm lilu nnifsu. L-ordni ta’ sekwestru fuq qligħ teskludi “l-ammont ta’ riżerva” sabiex jiġu koperti l-ispejjeż normali tal-għajxien u l-ispejjeż ta’ abitazzjoni tad-debitur.

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 16/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - L-Ingilterra u Wales

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

L-eżekuzzjoni hija azzjoni ssanzjonata mill-qorti meħuda sabiex iġġiegħel lid-debituri jikkonformaw mal-mandati tal-qorti.

Taħt l-ordinament ġuridiku tal-Ingilterra u ta’ Wales, l-għażla tal-metodu ta’ eżekuzzjoni hija għalkollox f’idejn il-kreditur kanonizzat.

Meta jagħżel liema metodu għandu juża, kreditur jeħtieġlu jikkunsidra jekk:

 • huwiex probabbli li jikseb flusu u t-tariffa tal-qorti mingħand il-konvenut;
 • il-konvenut għandux jagħti flus lil persuni oħra jew għandux sentenzi oħra mill-qorti tal-kontea (county court);
 • il-konvenut huwiex is-sid ta’ kwalunkwe oġġetti jew assi li jistgħu jittieħdu u jinbiegħu f’subbasta;
 • il-konvenut jaħdimx;
 • il-konvenut għandux qligħ ieħor, bħal introjtu minn investimenti;
 • il-konvenut għandux bank, soċjetà kreditizja (building society) jew kont ieħor;
 • il-konvenut huwiex sid ta’ proprjetà (dar); jew
 • hemmx ħaddieħor li għandu jagħti flus lill-konvenut.

Issegwi informazzjoni dwar it-tipi differenti ta’ miżuri ta’ eżekuzzjoni. Jenħtieġ li kreditur kanonizzat jagħżel dik il-miżura ta’ eżekuzzjoni li permezz tagħha jkun l-aktar probabbli li jikseb il-flus dovuti lilu.

Qorti ma tistax tiggarantixxi li l-kreditur kanonizzat jieħu flusu lura, u għal kwalunkwe azzjoni meħuda trid titħallas tariffa tal-qorti. Għalkemm il-qorti żżid it-tariffa mal-flus li l-konvenut diġà jkollu jagħti, il-qorti ma tistax tirritorna dak li l-kreditur ikun ħallas jekk ma jiħux il-flus mingħand il-konvenut. Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafuljett dwar il-proċeduri ta’ eżekuzzjoni.

Informazzjoni ġenerali għal kreditur tista’ tinkiseb mill-gwida Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKif Tippreżenta Talba għall-Flus Quddiem Qorti.

Informazzjoni ġenerali għal debitur tista’ tinkiseb mill-gwidi li ġejjin:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaSentenzi tal-qrati tal-kontej (county courts) għad-dejn

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKif twieġeb għal talba tal-qorti għall-flus

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKif Tippreżenta Talba għall-Flus Quddiem Qorti

It-tipi differenti ta’ metodi ta’ eżekuzzjoni huma:

Teħid ta’ kontroll fuq l-oġġetti (fil-passat magħrufa bħala Distraint/execution)

Il-qbid ta’ oġġetti għat-tneħħija u għall-bejgħ eventwali possibbli f’subbasta sabiex jiġu koperti l-ispejjeż ta’ dejn ta’ sentenza.

Sabiex tinkiseb eżekuzzjoni billi jittieħed kontroll tal-oġġetti, huwa meħtieġ li jsir rikors quddiem qorti għal mandat ta’ kontroll. Mandat jista’ biss jgħin jekk il-konvenut ikollu:

 • biżżejjed oġġetti fl-indirizz mogħti mill-kreditur kanonizzat li jistgħu jinbiegħu b’subbasta sabiex jinġabru l-flus; jew
 • il-flus kollha mitluba inklużi fil-mandat (sabiex l-oġġetti ma jkunux jistgħu jinbiegħu).

Qabel ma l-qorti tkun tista’ toħroġ il-mandat, il-konvenut jeħtieġlu:

 • ikun naqas milli jħallas l-ammont li kien ordnat iħallas; jew
 • ikun qabeż tal-anqas pagament wieħed tiegħu.

L-uffiċjali ġudizzjarji (bailiffs) mhux dejjem ikunu jistgħu jneħħu u jbigħu l-oġġetti tal-konvenut. Pereżempju, ma jistgħux ineħħu oġġetti essenzjali tad-dar u għodod tan-negozju jew oġġetti soġġetti għal ftehimiet ta’ lokazzjoni b’opzjoni ta’ xiri jew ta’ kiri. L-uffiċjal ġudizzjarju (bailiff) ma jiħux l-oġġetti tal-konvenut jekk ma jkunux jiswew biżżejjed sabiex jilħqu l-ammont stipulat fil-mandat wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tat-teħid u tal-bejgħ tal-oġġetti. l-oġġetti mibjugħa f’subbasta spiss jiġbru biss sehem mill-valur oriġinali tagħhom. Barra minn hekk, l-oġġetti tal-konvenut jistgħu jkunu diġà ġew issekwestrati minn uffiċjali ġudizzjarji (bailiffs) li jaġixxu taħt mandat ieħor.

Aktar informazzjoni dwar il-mandati ta’ kontroll tista’ tinkiseb fuq is-sit web tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja (Ministry of Justice).

Mandati ta’ sekwestru tal-qligħ

Skont dan il-metodu ta’ eżekuzzjoni, jinkiseb mandat li permezz tiegħu titnaqqas somma fissa mill-pagi jew mis-salarju tad-debitur kanonizzat b’mod regolari fil-jum li jitħallas u din tintbagħat direttament lill-kreditur kanonizzat.

Il-konvenut irid ikun impjegat minn xi ħadd qabel ma jkun jista’ jinħareġ mandat ta’ sekwestru tal-qligħ. Ma jistax jinħareġ mandat jekk il-konvenut ikun qiegħed jew jaħdem għal rasu. Barra minn hekk, il-qorti jaf ma tkunx tista’ toħroġ mandat, jew tista’ toħroġ biss mandat sabiex titħallas lura f’pagamenti parzjali żgħar, jekk l-ispejjeż tal-għajxien tal-konvenut ikunu akbar minn dak li jkun jaqla’.

Aktar informazzjoni dwar il-mandati ta’ sekwestru tal-qligħ tista’ tinkiseb fuq is-sit web tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja (Ministry of Justice).

Mandati li joħolqu piż (“charging orders”) – li jinkludu mandati għall-bejgħ u mandati ta’ waqfien

Mandat li joħloq piż jimpedixxi lill-intimat milli jbigħ l-assi tiegħu (bħall-proprjetà, l-art jew l-investimenti) mingħajr ma jħallas dak li huwa dovut lill-kreditur kanonizzat. Il-kreditur kanonizzat jitħallas jew mir-rikavat tal-bejgħ meta l-kreditur kanonizzat jbigħ il-proprjetà jew mir-rikavat tal-patrimonju meta jmut id-debitur kanonizzat. Dan il-proċess jista’ jinvolvi wkoll żewġ tipi oħra ta’ mandat tal-qorti. L-ewwel hemm il-mandat għall-bejgħ, li bih il-qorti tista’ ġġiegħel il-bejgħ tal-oġġetti ta’ proprjetà immobbli taħt mandat li joħloq piż. It-tieni nett, hemm mandat ta’ waqfien, li jipprevjeni lil debitur kanonizzat milli jiddisponi minn oġġetti ta’ proprjetà immobbli sabiex jevita milli jinfetħu proċeduri ta’ mandat li joħloq piż kontrih.

Aktar informazzjoni dwar il-mandati li joħolqu piż tista’ tinkiseb fuq is-sit web tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja (Ministry of Justice).

Mandati ta’ dejn ta’ partijiet terzi [fl-imgħoddi magħrufa bħala proċeduri ta’ sekwestru (garnishee proceedings)]

Skont dan il-metodu ta’ eżekuzzjoni, jinkiseb mandat li bih il-kontijiet tal-bank tad-debitur kanonizzat jiġu ffriżati fuq ordni tal-qorti. Imbagħad, ammont sabiex ikopri d-dejn kanonizzat jiġi awtomatikament ittrasferit lill-kreditur kanonizzat sabiex isalda d-dejn. Jekk ma jkunx hemm biżżejjed fondi fil-kontijiet tal-bank sabiex ikopru d-dejn, allura dawk il-fondi li jkunu disponibbli jintużaw sabiex tal-anqas jitħallas lura ftit mill-ammont dovut.

Aktar informazzjoni dwar il-mandati ta’ dejn ta’ parti terza tista’ tinkiseb fuq is-sit web tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja (Ministry of Justice).

Dan il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafilmat jipprovdi aktar informazzjoni.

Proċedimenti ta’ falliment

Jekk l-ammont dovut jilħaq tal-anqas il-£5,000, kreditur kanonizzat jista’ jressaq rikors sabiex jiġi ddikjarat il-falliment tal-konvenut. Dawn il-proċedimenti jistgħu jinfetħu kemm quddiem il-qorti tal-kontea (county court) kif ukoll quddiem il-Qorti Superjuri (High Court). Madankollu, dawn jistgħu jkunu jinvolvu ħafna spejjeż.

Mandati sabiex tinkiseb informazzjoni [fl-imgħoddi magħrufa bħala eżaminazzjonijiet orali (oral examinations)]

Għalkemm minnha nnifisha mhijiex metodu ta’ eżekuzzjoni, din il-proċedura tippermetti li d-debituri tas-sentenzi jiġu interrogati għal informazzjoni dwar l-assi tagħhom, sabiex il-kreditur kanonizzat jkun jista’ jagħmel għażla aktar informata dwar il-metodu ta’ eżekuzzjoni li jkun jixtieq juża.

Aktar informazzjoni dwar il-mandati sabiex tinkiseb informazzjoni tista’ tinkiseb fuq is-sit web tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja (Ministry of Justice).

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Il-Qorti Superjuri (High Court), il-qorti tal-kontea (county court) jew il-qorti tal-maġistrati hija kompetenti għall-eżekuzzjoni fl-Ingilterra u f’Wales. Il-Qorti Superjuri (High Court) u l-qorti tal-kontea (county court) jagħtu sentenzi filwaqt li l-qrati tal-maġistrati (magistrates courts) joħorġu mandati ta’ responsabbiltà lill-awtoritajiet lokali.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

Huwa possibbli li jiġu eżegwiti kemm id-deċiżjonijiet ġudizzjarji kif ukoll dawk mhux ġudizzjarji. Mhux dejjem ikun meħtieġ li jsir rikors għal mandat tal-qorti li tawtorizza l-eżekuzzjoni. Proċedimenti ta’ teħid ta’ kontroll ta’ oġġetti jistgħu jsiru għal kera mhux imħallsa, għal taxxi, għal dazji doganali u tas-sisa u għal multi tal-ipparkjar mingħajr il-bżonn ta’ kunsens ġudizzjarju minn qabel.

Kemm il-qorti tal-kontea (county court) kif ukoll il-Qorti Superjuri (High Court) huma kompetenti sabiex jordnaw l-eżekuzzjoni f’każijiet li fihom ikunu qatgħu sentenza. Madankollu, ta’ min jinnota li uffiċjal ġudizzjarju (bailiff) ta’ qorti tal-kontea (county court) ma jista’ jeżegwixxi l-ebda ammont li jaqbeż il-£5000 [sakemm ma jkunx qed jeżegwixxi ftehim irregolat skont l-Att tal-1974 dwar il-Kreditu tal-Konsumatur (Consumer Credit Act 1974) li jista’ jiġi eżegwit biss fil-qorti tal-kontea (county court)]. Is-sentenzi tal-qorti tal-kontea (county court) għal aktar minn £5000 iridu jiġu ttrasferiti lill-Qorti Superjuri (High Court) għal eżekuzzjoni minn Uffiċjal tal-Eżekuzzjoni. L-Uffiċjali tal-Eżekuzzjoni fil-Qorti Superjuri (High Court) ma jistgħux jeżegwixxu sentenzi għal ammonti anqas minn £600.

Hemm proċedura li permezz tagħha l-kredituri tas-sentenza jistgħu jagħżlu li jittrasferixxu sentenzi tal-qorti tal-kontea (county court) ta’ bejn £600 u £5000 lill-Qorti Superjuri (High Court) għall-eżekuzzjoni. Ta’ min jinnota wkoll li ma hemm l-ebda proċedura għas-sekwestru tal-qligħ fil-Qorti Superjuri (High Court); sabiex jintuża dan il-metodu ta’ eżekuzzjoni, kwistjoni trid tiġi rrinvjata lil qorti tal-kontea (county court).

Jekk talba tkun inħarġet permezz ta’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMoney Claim Online, talba għal mandat ta’ eżekuzzjoni tista’ ssir online wkoll.

L-istatus, ir-rwoli, ir-responsabbiltajiet u s-setgħat tal-aġenti tal-eżekuzzjoni

 • Uffiċjali tal-Eżekuzzjoni tal-Qorti Superjuri (High Court) (li qabel kienu jissejħu Sheriffs) - Mill-1 ta’ April 2004, l-Uffiċjali tal-Eżekuzzjoni tal-Qorti Superjuri (High Court) saru inkarigati mill-eżekuzzjoni tal-mandati tal-Qorti Superjuri (High Court). Dawn huma professjonisti tal-eżekuzzjoni maħtura mil-Lord Chancellor sabiex iwettqu l-eżekuzzjoni f’ċerti distretti postali. Huma jridu jissodisfaw bosta kriterji qabel ma jiġu kkunsidrati xierqa għall-ħatra, billi jkopru kwistjonijiet bħall-kwalifiki, l-integrità finanzjarja, is-sħubija f’assoċjazzjoni professjonali, u impenji għad-diversità u għal proċedura xierqa ta’ kondotta u ta’ dixxiplina. L-Uffiċjali tal-Eżekuzzjoni tal-Qorti Superjuri (High Court) jistgħu jeżegwixxu sentenzi ta’ flus tal-qrati tal-kontea (county courts) fejn l-ammont li jkun qed jintalab li jiġi eżegwit ikun jaqbeż is-£600 u l-kreditur jagħżel li jittrasferixxi d-dejn lill-Qorti Superjuri (High Court) għall-eżekuzzjoni.
 • L-uffiċjali ġudizzjarji (bailiffs) tal-qorti tal-kontea (county court), li huma impjegati mas-Servizz tal-Qrati u t-Tribunali tal-Maestà Tagħha (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) u, għalhekk, impjegati taċ-ċivil, jittrattaw l-eżekuzzjoni tas-sentenzi u/jew il-mandati magħmula u rreġistrati fil-qrati tal-kontej (county courts). Huma jeżegwixxu l-mandati ta’ kontroll, jieħdu pussess tal-art permezz ta’ mandati ta’ pussess u jirkupraw oġġetti taħt mandati għar-ritorn tal-oġġetti. Barra minn hekk, l-uffiċjali ġudizzjarji (bailiffs) tal-qorti tal-kontea (county court) iwettqu dmirijiet oħra, inkluża n-notifika personali ta’ dokumenti u ta’ mandati għal disprezz tal-qorti (warrants of committal).
 • L-aġenti ċċertifikati tal-eżekuzzjoni huma aġenti tal-eżekuzzjoni privati awtorizzati minn Imħallef li jippresjedi fil-qorti tal-kontea (county court). Huma jittrattaw il-qbid tal-oġġetti ta’ kerrej minn sid il-kera sabiex jiżguraw il-ħlas ta’ arretrati tal-kera mingħajr l-intervent tal-qorti. Taħt għadd ta’ Atti oħra, l-aġenti ċċertifikati tal-eżekuzzjoni huma awtorizzati wkoll jeżegwixxu djun speċifiċi oħra bħat-taxxa tal-kunsill, rati mhux domestiċi eċċ.
 • Qrati tal-Maġistrati: L-uffiċjali tal-eżekuzzjoni ċivili huma responsabbli għall-eżekuzzjoni tal-mandati tal-qorti tal-maġistrati. Huma jistgħu jaqbdu u jbigħu oġġetti sabiex jirkupraw l-ammont dovut skont multa jew avviż ta’ piena komunitarja. Jistgħu wkoll jeżegwixxu mandati ta’ arrest, ta’ disprezz tal-qorti (committal), ta’ detenzjoni u ta’ kontroll maħruġa minn qorti tal-maġistrati (taħt xi waħda minn firxa ta’ statuti, inklużi dawk li jkopru l-eżekuzzjoni ta’ multi u ta’ pieni komunitarji. Xi qrati tal-maġistrati jistgħu jagħżlu li jikkuntrattaw xogħol ta’ eżekuzzjoni lil aġenti ċċertifikati tal-eżekuzzjoni.

L-użu ta’ avukati jew ta’ professjonisti legali oħra

Ma hemm l-ebda obbligu fuq il-kreditur li jagħmel it-talba tiegħu għall-eżekuzzjoni permezz ta’ avukat jew kwalunkwe professjonist legali ieħor.

Madankollu, il-proċeduri ta’ eżekuzzjoni jistgħu jkunu kkumplikati, speċjalment fil-Qorti Superjuri (High Court). Għalhekk, il-kredituri jaf ikun jaqblilhom jieħdu parir mingħand avukat, ċentru tal-liġi jew Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaCitizens Advice qabel ma jiftħu proċedura ta’ eżekuzzjoni.

L-iskala tal-ispejjeż għall-eżekuzzjoni

Hemm tariffi differenti tal-qorti għal kull wieħed mill-metodi ta’ eżekuzzjoni. Kif intqal aktar ’il fuq, għalkemm il-qorti żżid it-tariffa mal-flus li l-konvenut diġà jkun dovut jagħti, il-qorti ma tistax tirritorna dak li l-kreditur ikun ħallas jekk ma jiħux il-flus mingħand il-konvenut. It-tariffi kurrenti għall-metodi ta’ eżekuzzjoni jistgħu jinkisbu mis-sit web tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja (Ministry of Justice).

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Kif imsemmi aktar ’il fuq, fl-Ingilterra u f’Wales l-għażla tal-metodu ta’ eżekuzzjoni li għandu jintuża hija kollha f’idejn il-kreditur kanonizzat. Kredituri responsabbli li jkunu kisbu sentenza valida permezz tal-qrati u li jkunu għadhom ma tħallsux huma intitolati li jeżegwixxu dik is-sentenza bl-aktar mezzi xierqa disponibbli għalihom. Għalhekk, sakemm tkun fis-seħħ sentenza valida u jsir rikors xieraq, il-qorti obbligata ssegwi x-xewqat tal-kreditur u tuża l-metodu ta’ eżekuzzjoni li jagħżel il-kreditur.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

Tista’ tittieħed azzjoni ta’ eżekuzzjoni kontra l-assi li ġejjin:

 • Kontijiet tal-bank bl-użu tal-proċedura ta’ mandat ta’ dejn (jew ta’ sekwestru) ta’ parti terza.
 • Proprjetà mobbli tanġibbli bl-użu tat-teħid ta’ kontroll tal-oġġetti
 • Mezzi tat-trasport irreġistrati bl-użu tat-teħid ta’ kontroll tal-oġġetti
 • Proprjetà immobbli permezz tal-proċedura tal-mandat li joħloq piż.
 • Is-salarji jew il-pagi bl-użu tal-proċedura ta’ sekwestru tal-qligħ.

L-uffiċjal ta’ eżekuzzjoni jista’ jieħu biss oġġetti li jappartjenu lill-konvenut jew li huma proprjetà konġunta.  L-oġġetti fil-lista li ġejja huma eżentati

(a) oġġetti jew tagħmir (pereżempju għodod, kotba, telefowns, tagħmir tal-kompjuter u vetturi) li huma meħtieġa għall-użu personali mid-debitur fl-impjieg, fin-negozju, fil-kummerċ, fil-professjoni, fl-istudju jew fl-edukazzjoni tad-debitur, ħlief li f’kull każ il-valur aggregat tal-oġġetti jew tat-tagħmir li għalihom tiġi applikata din l-eżenzjoni ma għandux jaqbeż l-£1350;

(b) tali ħwejjeġ, friex, għamara, tagħmir tad-dar, oġġetti u provvedimenti li huma raġonevolment meħtieġa sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet bażiċi domestiċi tad-debitur u ta’ kull membru tal-familja tad-debitur, inklużi (iżda mhux ristretti għal) —

(i) cooker jew microwave;

(ii) friġġ;

(iii) magna tal-ħasil;

(iv) mejda tal-ikel kbira biżżejjed, u biżżejjed siġġijiet tal-mejda tal-ikel, fejn ipoġġu d-debitur u kull membru tal-familja tad-debitur;

(v) biżżejjed sodod u friex għad-debitur u għal kull membru tal-familja tad-debitur;

(vi) telefown wieħed b’linja fissa, jew jekk ma jkunx hemm telefown b’linja fissa fil-bini, mowbajl jew telefown tal-internet li jista’ jintuża mid-debitur jew minn membru tal-familja tad-debitur;

(vii) kull oġġett jew tagħmir meħtieġ b’mod raġonevoli—

għall-kura medika tad-debitur jew ta’ kwalunkwe membru tal-familja tad-debitur;

għas-sikurezza fid-dar fejn jabitaw; jew

għas-sigurtà tad-dar fejn jabitaw (pereżempju, sistema ta’ allarm) jew għas-sigurtà ġod-dar fejn jabitaw;

(viii) biżżejjed bozoz jew fuklari, jew tagħmir ieħor imfassal sabiex jipprovdi faċilitajiet tad-dawl jew tat-tisħin, sabiex jissodisfa l-ħtiġijiet bażiċi tat-tisħin u tad-dawl tad-dar tad-debitur; u

(ix) kull oġġett jew tagħmir meħtieġ b’mod raġonevoli għall-indukrar ta’—

persuna li jkollha anqas minn 18-il sena;

persuna b’diżabilità; jew

persuna anzjana;

(c) klieb tal-assistenza (inklużi klieb ta’ gwida, klieb tas-smigħ u klieb għal persuni b’diżabilità), klieb għat-trobbija tan-nagħaġ, klieb tal-għassa jew annimali domestiċi;

(d) vettura li fuqha tintwera baġġ valida ta’ persuna b’diżabilità għaliex tintuża, jew li fir-rigward tagħha jkun hemm bażi raġonevoli sabiex wieħed jemmen li tintuża, għall-ġarr ta’ persuna b’diżabilità;

(e) vettura (kemm jekk tkun proprjetà pubblika jew le) li tkun qed tintuża, jew li fir-rigward tagħha jkun hemm raġunijiet sabiex wieħed jemmen li tkun qed tintuża għal skopijiet tal-pulizija, tat-tifi tan-nar jew tal-ambulanzi; u

(f) vettura li turi baġġ valida tal-British Medical Association jew baġġ oħra ta’ emerġenza tas-saħħa għaliex qed tintuża għal finijiet ta’ emerġenza tas-saħħa, jew li fir-rigward tagħha jkun hemm raġunijiet sabiex wieħed jemmen li qed tintuża għal dawk il-finijiet.

Kwalunkwe oġġett maqbud mill-uffiċjal ta’ eżekuzzjoni irid ikun kapaċi li aktarx iġib il-flus f’subbasta. L-uffiċjali ta’ eżekuzzjoni ma jaqbdux oġġetti jekk jaħsbu li mhumiex se jġibu biżżejjed flus sabiex iħallsu xi ħaġa skont il-mandat wara li jkunu tħallsu l-ispejjeż tat-tneħħija u tal-bejgħ tagħhom f’subbasta.

Għal mandati ta’ sekwestru tal-qligħ, il-qorti tqis kemm il-konvenut jeħtieġ sabiex jgħix għall-ikel, għall-kera jew għas-self b’ipoteka u għal affarijiet essenzjali u sabiex iħallas kontijiet regolari, bħad-dawl. Din tissejjaħ ir-“rata ta’ qligħ protett”. Jekk il-konvenut jaqla’ aktar mir-rata ta’ qligħ protett, jinħareġ mandat.

Għal mandati ta’ dejn ta’ parti terza, debitur kanonizzat li ma jkunx jista’ jiġbed flus mill-kont tiegħu ma’ bank jew ma’ soċjetà tal-bini u jiddikjara li hu jew il-familja tiegħu qed ibatu sabiex ilaħħqu mal-ispejjeż ordinarji tal-għajxien bħala riżultat ta’ dan, jista’ jressaq rikors quddiem qorti għal mandat ta’ ħlas f’diffikultà li jippermetti li jsir ħlas wieħed jew aktar lil individwi speċifiċi.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Kemm għad-debituri kif ukoll għat-terzi, in-nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti ta’ mandati tal-qorti jwassal sabiex dawn ikunu jistgħu jġarrbu sanzjonijiet għal disprezz tal-qorti. Il-pieni li jistgħu jiġu imposti għal disprezz tal-qorti jinkludu “purging contempt” (jiġifieri apoloġija lill-imħallef fil-qorti bil-miftuħ), multi, u fl-aktar każijiet serji sa 14-il jum priġunerija.

Il-banek għandhom ċerti obbligi fir-rigward tal-iżvelar ta’ informazzjoni u ta’ sekwestru ta’ kontijiet tal-bank. Meta bank jirċievi mandat ta’ dejn ta’ parti terza imposta fuq wieħed mill-klijenti tiegħu, il-bank ma jkollux bżonn jiżvela kemm hemm flus fil-kont. Jista’ jiddikjara li ma hemmx flus fil-kont, li ma hemmx biżżejjed fondi sabiex jintlaħaq l-ammont kollu iżda li jista’ jħallas parti minnu, jew li hemm biżżejjed fondi sabiex jintlaħaq l-ammont kollu mitlub. Hemm kwistjonijiet stretti ħafna relatati mal-protezzjoni tad-data li jirregolaw liema informazzjoni l-bank jista’ jipprovdi minbarra din.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Il-mandati kollha jiddikjaraw it-tul ta’ żmien li jingħata sabiex tiġi pprovduta l-informazzjoni rilevanti jew sabiex tinżamm konformità mal-ordni tal-qorti, u jiddikjaraw ukoll il-pieni massimi li jistgħu jiġu imposti minħabba nuqqas ta’ konformità ma’ ordni tal-qorti.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Il-metodi ta’ eżekuzzjoni bbażati fil-qorti (mandati li joħolqu piż, mandati ta’ sekwestru tal-qligħ u mandati ta’ dejn ta’ parti terza) ilkoll jinvolvu proċess fuq żewġ stadji. L-istadju interim tal-proċess huwa purament funzjoni ġudizzjarja bbażata fuq il-karta, u d-debitur kanonizzat ma jagħti l-ebda kontribut għall-proċess f’dan l-istadju. Madankollu, sabiex mandati ta’ sekwestru tal-qligħ u mandati ta’ dejn ta’ parti terza jimxu għall-istadju finali, trid issir seduta li d-debitur kanonizzat jkun mistieden jattendi għaliha li fiha huwa jagħti kwalunkwe raġuni dwar għaliex jenħtieġ li ma jipproċedix il-metodu ppjanat ta’ eżekuzzjoni. Is-seduta “finali” issir fl-istess qorti fejn ikun ġie ppreżentat ir-rikors oriġinali għal dak il-metodu ta’ eżekuzzjoni (sakemm ma jkunx speċifikament mitlub mod ieħor). Id-data tas-seduta tiġi nnotifikata lill-partijiet kollha ferm minn qabel, u fil-każijiet kollha jkun hemm ammont minimu fiss ta’ żmien li jrid jgħaddi bejn l-istadju “interim”, in-notifika tas-seduta “finali”, u s-seduta “finali” stess, sabiex id-debitur (u kwalunkwe parti terza rilevanti u direttament involuta, eż. il-bank f’każ ta’ mandat ta’ dejn ta’ parti terza) ikun jista’ jħejji l-każ tiegħu. Jekk id-data tas-seduta “finali” ma tkunx konvenjenti għall-partijiet, jistgħu jitolbu li tiġi posposta għal data li tkun aktar konvenjenti għaż-żewġ naħat. Jekk dan iseħħ, il-mandat kawtelatorju jibqa’ fis-seħħ, iżda l-mandat ma jistax isir “eżekuttiv” qabel ma ssir dik is-seduta.

Għal mandati li joħolqu piż, mandat kawtelatorju jrid jiġi nnotifikat lid-debitur mill-kreditur u, sakemm id-debitur ma joġġezzjonax, il-mandat kawtelatorju jsir eżekuttiv mingħajr il-ħtieġa ta’ seduta, sakemm l-imħallef ma jiddikjarax li jkun meħtieġ smigħ. Id-debitur irid iwieġeb lill-qorti fi żmien 10 ijiem mid-data tan-notifika tas-seduta. Jekk id-debitur joġġezzjona għall-mandat kawtelatorju, jew l-imħallef jittrasferixxi l-kwistjoni, il-kawża tiġi ttrasferita lill-qorti oriġinali fejn inqatgħet is-sentenza u tiġi stabbilita data tas-seduta. Kemm il-kreditur kif ukoll id-debitur jattendu s-seduta.

Ma jista’ jsir l-ebda appell kontra d-deċiżjoni ladarba l-qorti tat l-ordni tagħha. F’ċirkustanzi xierqa, appelli jew talbiet għal annullament jistgħu jsiru biss rigward is-sentenza oriġinali li inizjalment tkun tat lill-kreditur l-awtorità li jitlob l-eżekuzzjoni. Huwa biss jekk is-sentenza tiġi kkontestata b’suċċess permezz ta’ appell jew jekk tiġi annullata li l-proċess ta’ eżekuzzjoni jkun jista’ jiġi rrevokat minn qorti. Jekk tiġi ppreżentata oġġezzjoni għas-sentenza wara li qorti tkun awtorizzat talba ta’ kreditur għall-eżekuzzjoni, mandat jista’ jiġi sospiż fuq talba ppreżentata lill-qorti. L-uffiċjali ġudizzjarji (bailiffs) ma jistgħux jieħdu oġġetti, iżda jeħtiġilhom iżommu imposta fuqhom (jiġifieri jelenkaw dawk li aktar tard jistgħu jinqabdu u jittieħdu għall-bejgħ).

Sakemm kreditur ikun għamel rikors kif suppost għall-eżekuzzjoni quddiem qorti, dik il-qorti ma tistax tiċħad milli tawtorizza l-metodu ta’ eżekuzzjoni magħżul mill-kreditur. Għalhekk, m’hemmx bżonn li l-kreditur ikollu mezz ta’ appell kontra d-deċiżjoni li tilqa’ l-miżura.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Mandat jew ordni ta’ kontroll għandhom terminu ta’ preskrizzjoni. Il-mandat u l-ordni huma validi għal 12-il xahar u jistgħu jiġu estiżi għal 12-il xahar oħra permezz ta’ ordni tal-qorti.

Fil-proċedura ta’ teħid ta’ kontroll tal-oġġetti, debitur għandu jingħata notifika ċara ta’ eżekuzzjoni ta’ 7 ijiem sabiex jingħata l-opportunità li jħallas id-dejn u l-kostijiet qabel ma l-uffiċjal ta’ eżekuzzjoni jkun jista’ jieħu l-kontroll tal-oġġetti. Dan il-perjodu jista’ jitnaqqas b’ordni tal-qorti jekk ikun hemm evidenza li d-debitur se jmexxi l-assi sabiex jevita l-eżekuzzjoni.

Uffiċjal ta’ eżekuzzjoni ma jistax jieħu kontroll tal-oġġetti qabel is-6:00 jew wara d-21:00 meta d-debitur ikun individwu.

Uffiċjal ta’ eżekuzzjoni ma jistax jidħol f’bini sabiex jieħu kontroll ta’ oġġetti fejn persuna taħt l-età jew vulnerabbli (kemm jekk aktar minn waħda jew taħlita tat-tnejn) tkun l-unika persuna preżenti fil-bini li jinsabu l-oġġetti fih.

Meta d-debitur ikun persuna vulnerabbli, it-tariffa jew it-tariffi dovuti għall-istadju tal-eżekuzzjoni tat-teħid ta’ kontroll tal-oġġetti ma jistgħux jiġu rkuprati sakemm l-uffiċjal tal-eżekuzzjoni ma jkunx ta lid-debitur opportunità adegwata sabiex jikseb assistenza u pariri, qabel ma jipproċedi sabiex ineħħi l-oġġetti.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja (Ministry of Justice)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni għall-Eżekuzzjoni Ċivili (Civil Enforcement Association)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni tal-Uffiċjali tal-Eżekuzzjoni tal-Qorti Superjuri (High Court Enforcement Officers Association)

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 22/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - L-Irlanda ta’ fuq

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

L-eżekuzzjoni hija l-proċess legali li bih persuna tista’ tiġi mġiegħla tikkonforma ma’ sentenza, ma’ ordni jew ma’ digriet tal-qrati.

L-Irlanda ta’ Fuq għandha sistema unika għall-eżekuzzjoni tas-sentenzi ċivili. Ħafna mis-sistemi tad-dritt komuni jeżegwixxu s-sentenzi permezz ta’ ordnijiet anċillari tal-qrati. Fl-Irlanda ta’ Fuq, is-sentenzi tal-qorti ċivili relatati mal-irkupru ta’ flus, ta’ oġġetti u ta’ proprjetà jiġu eżegwiti minn korp ċentrali msejjaħ l-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) li jeżerċita funzjonijiet kemm amministrattivi kif ukoll ġudizzjarji.

L-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) ġie stabbilit fl-1971 u mill-1979 beda jiġi amministrat mis-Servizz tal-Qrati u t-Tribunali tal-Irlanda ta’ Fuq (Northern Ireland Courts and Tribunals Service). Is-setgħat u l-proċeduri tal-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) jinsabu fl-Ordinament tal-1981 tal-Irlanda ta’ Fuq għall-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi [Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981] (“l-Ordinament tal-1981”) u fl-Ordinament tal-1981 tal-Irlanda ta’ Fuq dwar Regoli ta’ Eżekuzzjoni [Judgments Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981] (SR 1981/147).

It-tipi differenti ta’ metodi ta’ eżekuzzjoni huma:

Mandat ta’ Pagamenti Parzjali (“Instalment Order”) - Dan huwa mandat għall-ħlas permezz ta’ pagamenti parzjali sakemm l-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) ikun sodisfatt li d-debitur għandu jew se jkollu l-mezzi sabiex isalda l-ammont dovut kollu jew parti minnu fi żmien raġonevoli.

Mandat ta’ Sekwestru tal-Qligħ (“Attachment of Earnings Order”) - Dan huwa mandat indirizzat lill-impjegatur tad-debitur u jeħtieġlu jagħmel tnaqqis perjodiku mill-pagi jew mis-salarju tad-debitur u jħallsu lill-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office). Dan il-mandat differenti mill-biċċa l-kbira tal-mandati eżekuttivi l-oħra minħabba li l-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) ma għandux is-setgħa li joħorġu mingħajr rikors minn qabel mill-kreditur.  L-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) jista’ wkoll jissospendi n-notifika tal-ordni lill-impjegatur jekk ikun sodisfatt li d-debitur ikun se jagħmel il-ħlasijiet lill-uffiċċju minn jeddu

Mandat ta’ Qbid (“Order of Seizure”) - Dan il-mandat jippermetti lill-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) ineħħi u jbigħ uħud mill-oġġetti u proprjetà oħra tad-debitur. Il-proprjetà tiġi fil-kustodja u fil-pussess tal-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) u tiġi soġġetta għal piż favur il-kreditur li l-mandat jinħareġ għall-benefiċċju tiegħu.

Mandat li Joħloq Piż Fuq Art (“Order Charging Land”) - Dan il-mandat jintuża l-aktar ta’ spiss għal djun sostanzjali u ġeneralment jintuża flimkien ma’ metodu ieħor ta’ eżekuzzjoni. Dan il-mandat minnu nnifsu ma jwassal għall-ebda eżekuzzjoni prattika tad-dejn; il-kreditur jeħtieġlu jieħu passi sabiex jeżerċita s-setgħa tal-bejgħ billi jippreżenta rikors bl-għan li jeżegwixxi l-piż tiegħu quddiem il-qorti - Hemm ukoll dispożizzjoni fl-Ordinament tal-1981 sabiex isiru mandati li joħolqu piż fuq tipi oħra ta’ proprjetà.

Mandat li Jaħtar Riċevent (“Order Appointing Receiver”) u Mandat skont l-Att dwar il-Proċedimenti tal-Kuruna (“Order Under the Crown Proceedings Act”) - Mandat li jaħtar riċevent jopera bil-ħatra tal-Uffiċjal Kap tal-Eżekuzzjoni bħala riċevent fuq kwalunkwe pagament li d-debitur jista’ jkun intitolat għalih. Eżempji tat-tipi ta’ pagamenti xierqa għal mandat li jaħtar riċevent jinkludu kirjiet u profitti tal-art, interessi ta’ riverżjoni skont testment, jew somom dovuti lil debitur li jaħdem għal rasu f’kuntratt jew pagamenti dovuti minn talba ċivili kontra persuna jew kumpanija oħra.

Mandat ta’ Sekwestru ta’ Djun [Attachment of Debts (Garnishee) Order] - Mandat ta’ Sekwestru ta’ djun jeħtieġ li, minflok, debitur (jew “sekwestrat”) tad-debitur tas-sentenza jħallas id-dejn lill-kreditur jew għall-benefiċċju tal-kreditur. Dan jagħti status ta’ kreditur garantit lil kwalunkwe kreditur li jiksbu u huwa applikabbli għal djun dovuti fil-passat jew b’mod kurrenti.

Mandati għat-Teħid tal-Pussess tal-Art (“Orders for Delivery of Possession of Land”) - Sentenza għall-pussess tal-art tiġi eżegwita b’mandat għat-teħid tal-pussess tal-art u tagħti d-dritt lill-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) li jkeċċi lil kwalunkwe persuna, kemm jekk intimata kif ukoll jekk le.

Mandat għat-Teħid ta’ Oġġetti (“Order for the Delivery of Goods”) - Sentenza għat-teħid ta’ pussess ta’ oġġetti tiġi eżegwita b’ordni għat-teħid tal-oġġetti. L-oġġetti jittieħdu mill-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) u jingħataw lura lill-kreditur.  Dan ma jridx jiġi konfuż ma’ mandat ta’ qbid peress li l-oġġetti ma jinbigħux.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Enforcement of Judgments Office
Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast
BT1 3LA

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

Wara li tħallas it-tariffa xierqa, kwalunkwe persuna intitolata li teżegwixxi sentenza tista’ tippreżenta rikors lill-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) għall-eżekuzzjoni ta’ dik is-sentenza. Rikors irid ikun preċedut minn “notifika ta’ intenzjoni li jitressaq rikors għall-eżekuzzjoni” lid-debitur. Meta d-debitur jonqos milli jagħmel tajjeb għas-sentenza fi żmien għaxart ijiem mid-data tan-notifika ta’ intenzjoni ta’ eżekuzzjoni, ir-rikorrent jista’ jipproċedi bl-eżekuzzjoni. Jista’ jitressaq rikors preliminari f’każijiet li fihom il-bilanċ tas-somom dovuti kollha jaqbeż it-£3000. Dan jippermetti lill-kreditur tas-sentenza jikseb il-ħruġ ta’ mandat ta’ kustodja u rapport dwar il-mezzi tad-debitur sabiex jieħu deċiżjoni aktar informata dwar jekk għandux jipproċedi bl-eżekuzzjoni.

Ladarba rikors jiġi aċċettat, l-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) jinnotifika minnufih lid-debitur b’“mandat ta’ kustodja” li jiddikjara li oġġetti speċifiċi (bi ftit eċċezzjonijiet bħal oġġetti domestiċi) tad-debitur jkunu fil-pussess u fil-kontroll tal-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) sabiex id-debitur ma jkunx jista’ jiddisponi minnhom. Mandat ta’ kustodja jintemm biss meta jitħallas l-ammont iddikjarat fis-sentenza, jew meta jintemm rikors għall-eżekuzzjoni.

L-istadju li jmiss fil-proċess ta’ eżekuzzjoni huwa l-iskoperta ta’ informazzjoni dwar il-mezzi tad-debitur u huwa ta’ importanza fundamentali għad-determinazzjoni tar-rikors għall-eżekuzzjoni. Debitur tas-sentenza huwa meħtieġ jagħti lill-uffiċjal tal-eżekuzzjoni kwalunkwe informazzjoni dwar il-mezzi tiegħu li tista’ tintalab mill-uffiċjal. Id-debitur tas-sentenza jiġi interrogat id-dar tiegħu jew jiġi mħarrek sabiex jidher quddiem uffiċjal nominat għall-eżaminazzjoni.

Malli jirċievi rapport mingħand l-uffiċjal tal-eżekuzzjoni, il-Master (ara aktar ’il quddiem) jew l-Uffiċjal Kap tal-Eżekuzzjoni jieħu deċiżjoni proviżorja li tiddisponi mir-rikors għall-eżekuzzjoni. Huwa biss il-Master li jista’ joħroġ mandati ta’ qbid, ta’ sekwestru u mandati li jaħtru riċeventi u mandat skont l-Att dwar il-Proċedimenti tal-Kuruna. Iċ-ċirkustanzi finanzjarji u ċirkustanzi rilevanti oħrajn tad-debitur jiġu kkunsidrati u ssir determinazzjoni tal-aħjar mezzi sabiex tiġi eżegwita s-sentenza, jew tabilħaqq jekk is-sentenza tistax tiġi eżegwita affattu. Il-partijiet jiġu nnotifikati u jingħataw l-opportunità li jagħmlu oġġezzjonijiet. Jekk ma ssir l-ebda oġġezzjoni, id-deċiżjoni tiġi kkonfermata iżda jekk issir oġġezzjoni l-kwistjoni tiġi elenkata għal seduta quddiem il-Master.

L-istatus, ir-rwoli, ir-responsabbiltajiet u s-setgħat tal-aġenti tal-eżekuzzjoni.

L-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) huwa mmexxi minn uffiċjal anzjan bl-istatus u bil-grad ta’ Master (tip ta’ uffiċjal ġudizzjarju) u l-persunal jinkludi l-Uffiċjal Kap tal-Eżekuzzjoni (u l-Viċi), Uffiċjali Nominati u Uffiċjali tal-Eżekuzzjoni li kull wieħed minnhom jiġi allokat għal distrett tal-Irlanda ta’ Fuq.

Is-setgħat mogħtija lill-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) sabiex ikun jista’ jeżerċita l-ġuriżdizzjoni tiegħu huma stabbiliti fl-Ordinament tal-1981. Ta’ importanza partikolari hija s-setgħa li joħroġ il-firxa wiesgħa ta’ mandati eżekuttivi elenkati hawn fuq. L-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) għandu setgħat anċillari sabiex jgħin fil-proċess tal-eżekuzzjoni. Dawn jinkludu l-ħruġ ta’ mandati ta’ kustodja u proċessi għall-attendenza u għall-eżaminazzjoni tax-xhieda, l-eżaminazzjoni tad-debituri fir-rigward tal-mezzi tagħhom, inklużi l-eżaminazzjoni ta’ partijiet terzi (li jista’ jkollhom informazzjoni dwar il-mezzi u l-assi ta’ debitur) u r-riċeviment ta’ flejjes irkuprati fl-eżekuzzjoni tas-sentenzi.

L-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) għandu wkoll is-setgħa li jiċħad rikors għall-eżekuzzjoni. Ir-raġunijiet li għalihom dan jista’ jsir mhumiex speċifikati fl-Ordinament tal-1981 iżda ġeneralment ikunu meta r-rikorrent ma jkunx intitolat li jeżegwixxi s-sentenza. Meta sentenza ma tkunx tista’ tiġi eżegwita fi żmien raġonevoli (bil-ħruġ ta’ kwalunkwe mandat eżekuttiv), l-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) jista’ joħroġ notifika u ċertifikat ta’ nuqqas ta’ eżegwibbiltà. L-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) għandu wkoll setgħa wiesgħa li jissospendi l-eżekuzzjoni ta’ kwalunkwe sentenza b’mod assolut jew inkella b’ċerti kundizzjonijiet.

L-użu ta’ avukati jew ta’ professjonisti legali oħrajn

F’seduta quddiem il-Master, kull parti jew persuna affettwata minn ordni tista’ tidher personalment jew tkun rappreżentata minn konsulent legali jew minn avukat.

L-iskala tal-ispejjeż għall-eżekuzzjoni

Is-sistema ta’ eżekuzzjoni tas-sentenzi fl-Irlanda ta’ Fuq hija ffinanzjata mit-tariffi mħallsa mill-utenti. It-tariffi pagabbli jinsabu fil-Parti 1 tal-Iskeda tal-Ordinament tal-1996 tal-Irlanda ta’ Fuq dwar Tariffi għall-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi [Judgments Enforcement Fees Order (Northern Ireland) 1996] (kif emendata) (SR 1996/101) u jiddependu mill-ammont li jista’ jiġi rkuprat skont is-sentenza u t-tariffi kurrenti jistgħu jinkisbu wkoll mis-sit web tas-Servizz tal-Qrati u t-Tribunali tal-Irlanda ta' Fuq (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Il-ġuriżdizzjoni tal-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) hija stabbilita fl-Ordinament tal-1981 u tinkludi s-sentenzi li ġejjin:

 • Sentenzi dwar il-flus li jinkludu sentenzi ta’ kwalunkwe livell ta’ qorti fl-Irlanda ta’ Fuq, sentenzi maqtugħa barra mill-Irlanda ta’ Fuq u rreġistrati fl-Irlanda ta’ Fuq u xi sentenzi maqtugħa skont id-Dritt Ewropew għad-dejn jew għad-danni flimkien ma’ xi aġġudikamenti ta’ tribunali u ta’ arbitraġġ
 • Sentenzi li fihom persuna tkun intitolata għall-pussess ta’ kwalunkwe art, prinċipalment ordnijiet għall-pussess favur l-emittent tal-ipoteka, għalkemm jinħarġu wkoll għas-sidien privati u tas-settur pubbliku
 • Sentenzi li jistabbilixxu li persuna tkun intitolata għall-konsenja ta’ oġġetti
 • Sentenzi li jeħtieġu li persuna tħallas flus lill-qorti jew tagħmel xi att fi żmien limitat u sentenzi kontra kumpanija
 • Hemm xi restrizzjonijiet fuq is-setgħa tal-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) li jeżegwixxi sentenza, inklużi dawn li ġejjin:
 • Meta s-sentenza tkun tista’ tiġi eżegwita biss bil-permess tal-qorti li tkun qatgħetha, l-ewwel irid jinkiseb il-permess tal-qorti
 • Meta l-eżekuzzjoni tkun ġiet sospiża jew posposta, rikors għall-eżekuzzjoni ma jistax jiġi aċċettat qabel ma jitneħħew is-sospensjoni jew il-posponiment
 • Meta jkunu għaddew sitt snin jew aktar minn meta s-sentenza ssir eżegwibbli, din ma tkunx tibqa’ tista’ tiġi eżegwita. Jista’ jsir rikors quddiem il-Master li jitlob permess sabiex issir eżekuzzjoni wara dan iż-żmien.
 • Sentenza kontra persuna f’isem jew fi stil għajr dak tagħha teħtieġ il-permess tal-qorti qabel ma tkun tista’ tiġi eżegwita.

Id-deċiżjoni dwar liema mandat eżekuttiv jinħareġ jittieħed mill-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) u l-ebda rikorrent ma jista’ jesiġi l-użu ta’ xi metodu partikolari.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

Tista’ tittieħed azzjoni ta’ eżekuzzjoni fir-rigward tas-salarji jew tal-pagi permezz tal-proċedura ta’ sekwestru tal-qligħ. Is-somma mnaqqsa tiġi kkalkolata billi jitqiesu r-“rata normali ta’ tnaqqis” u “r-rata tal-qligħ protett”. Tal-ewwel hija r-rata li biha l-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) jaħseb li jkun raġonevoli li jiġi applikat il-qligħ tad-debitur sabiex jissodisfa r-responsabbiltà tiegħu skont is-sentenza. Tal-aħħar hija r-rata li taħtha l-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) iqis li jenħtieġ li ma jitnaqqasx il-qligħ tad-debitur b’kunsiderazzjoni tar-riżorsi u tal-ħtiġijiet tiegħu.

Hemm erba’ kategoriji ta’ oġġetti li jistgħu jkunu s-suġġett ta’ mandat ta’ qbid:

 • oġġetti li fihom id-debitur ikollu interess li jista’ jinbiegħ;
 • flus, kambjali, bonds u ċedoli u kull titolu ieħor għal flus li jappartjenu lid-debitur;
 • kwalunkwe polza tal-assikurazzjoni fuq il-ħajja li fiha d-debitur ikollu interess ta’ benefiċċju uniku; u
 • oġġetti tal-konjuġi tad-debitur meta d-dejn tas-sentenza jirrigwarda oġġetti miksuba jew servizzi mogħtija jew il-kera jew ir-rati dovuti fir-rigward tal-okkupazzjoni ta’ bini għall-użu ġenerali jew għat-tgawdija mid-debitur u mill-familja tiegħu.

Proprjetà li hija eżenti mill-qbid tinkludi ħwejjeġ, għamara, friex u oġġetti domestiċi essenzjali oħra; għodod u implimenti tan-negozju tad-debitur sa valur ta’ £200; proprjetà miżmuma mid-debitur fuq bażi fiduċjarja għal ħaddieħor; u proprjetà f’idejn riċevent maħtur mill-qorti.

Mandat li joħloq piż fuq art jista’ jsir fuq kwalunkwe art jew patrimonju f’art tad-debitur u “patrimonju f’art” jinkludi kwalunkwe patrimonju jew interess legali jew ekwitabbli, servitù, jedd, titolu, pretensjoni, domanda, piż, garanzija jew gravami fl-art, fuqha, lilha jew fir-rigward tagħha. Il-mandati li joħolqu piż u mandati simili oħra jistgħu jsiru fuq tipi oħra ta’ proprjetà minbarra l-art. B’mod speċifiku, dawn isiru fuq fondi jew stokk f’korpi governattivi, f’impriżi pubbliċi jew f’kumpaniji; obbligazzjonijiet; fondi miżmuma l-qorti; u ishma f’kumpaniji privati.

Minbarra s-sekwestru ta’ flus dovuti lil debitur ta’ sentenza minn klijent għal xogħol jew għal servizzi mogħtija, mandat ta’ sekwestru tad-djun jista’ jsir fir-rigward ta’ kwalunkwe flus li d-debitur tas-sentenza jkollu f’bank jew f’soċjetà kreditizja (“building society”).

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Kull mandat eżekuttiv li jsir mill-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) ikollu l-istess forza u effett bħal ordni tal-Qorti Superjuri (High Court). Hemm diversi setgħat ta’ eżekuzzjoni anċillari li jistgħu jintużaw fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ mandat eżekuttiv, inklużi:

 • Priġunerija sa sitt ġimgħat għal nuqqas volontarju ta’ ħlas ta’ pagamenti parzjali dovuti skont mandat ta’ pagamenti parzjali jew somma oħra ta’ flus speċifikati fl-Artikolu 107 tal-Ordinament tal-1981.
 • Mandati ta’ konfiska (Sequestration orders) li jagħtu s-setgħa lil kwalunkwe persuna maħtura bħala konfiskatur (sequestrator) sabiex tidħol fi kwalunkwe art li tkun proprjetà tal-persuna li s-sentenza tkun inqatgħet kontriha; sabiex tirċievi, tikkonfiska u tieħu l-kirjiet u l-profitti ta’ dik l-art; u sabiex tieħu kwalunkwe proprjetà personali oħra ta’ dik il-parti u żżommha kkonfiskata sakemm jiġi rrispettat il-mandat.

Disprezzi fil-konfront tal-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) jistgħu jiġu rrinvijati lill-Qorti Superjuri (High Court) li tista’ tittratta l-offiża bħallikieku twettqet kontra dik il-qorti.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Sentenza relatata ma’ flus tkun irrispettata meta jitħallas jew jiġi saldat l-ammont iddikjarat fis-sentenza. Meta dan iseħħ, kull mandat eżekuttiv mogħti fir-rigward tas-sentenza jintemm. Meta mandat għall-pussess tal-art jew għat-teħid ta’ oġġetti tkun ġiet eżegwita b’suċċess, ma tista’ ssir l-ebda proċedura oħra ħlief l-irkupru tal-kostijiet u tal-ispejjeż tal-eżekuzzjoni.

Kreditur jew debitur tas-sentenza jista’ jippreżenta rikors lill-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) sabiex mandat eżekuttiv jiġi annullat, jintemm jew jiġi emendat u tista’ ssir seduta.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

L-appelli interni jsiru mill-Uffiċjal Kap tal-Eżekuzzjoni lill-Master.

L-appelli esterni jsiru mill-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) quddiem il-Qorti Superjuri (High Court) dwar kwistjonijiet ta’ fatt u ta’ dritt fiċ-ċirkustanzi speċifikati fl-Artikolu 140 tal-Ordinament tal-1981 jew inkella quddiem il-Qorti tal-Appell (Court of Appeal) dwar punt ta’ dritt. Il-mandat ta’ sekwestru tal-qligħ huwa l-uniku tip ta’ mandat eżekuttiv ta’ sentenza relatata ma’ flus elenkat fl-Artikolu 140 u ma hemm l-ebda dritt ġenerali ta’ appell kontra ċ-ċaħda li jingħata xi mandat eżekuttiv partikolari.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Numru ta’ limitazzjonijiet fuq l-eżekuzzjoni huma stabbiliti fl-Artikolu 17 tal-Ordinament tal-1981 tal-Irlanda ta’ Fuq dwar l-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi [Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981] u wkoll fir-Regola 5 tar-Regoli tal-1981 tal-Irlanda ta’ Fuq dwar l-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi [Judgments Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981].  Jeżistu limitazzjonijiet u dawn jirrelataw ma’ għadd ta’ xenarji differenti li fihom tintalab l-eżekuzzjoni ta’ sentenza.  Il-Limitazzjonijiet jeżistu sabiex id-debitur ikun protett minn għadd ta’ sitwazzjonijiet differenti, bħal [iżda mhux limitati għal]:

a) Meta jrid jintalab il-permess tal-qorti qabel il-bidu tal-eżekuzzjoni;

b) Meta l-qorti tissospendi jew tipposponi l-eżekuzzjoni tas-sentenza li tipprevjeni lill-EJO milli jeżegwixxi sentenza;

c) Meta rikors sabiex tiġi eżegwita sentenza jsir wara 6 snin mid-data meta s-sentenza tkun saret eżegwibbli.  F’dan il-każ, il-kreditur jitlob permess mill-uffiċċju għall-eżekuzzjoni tas-sentenza tiegħu qabel ma jressaq rikors - dan jiġi ddeterminat mill-Master tal-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office);

d) Rikors għall-eżekuzzjoni ma jiġix aċċettat meta jkunu għaddew aktar minn 12-il sena mid-data meta s-sentenza tkun saret eżegwibbli;

e) Meta jsir aktar minn rikors wieħed għall-eżekuzzjoni tal-istess sentenza.  Jekk isir aktar minn rikors wieħed, il-kreditur jitlob il-permess mill-Uffiċjal Kap tal-Eżekuzzjoni (Chief Enforcement Officer), qabel ma jagħmel rikors ieħor għall-eżekuzzjoni tal-istess sentenza;

f) Meta kreditur ikun assenja dejn lil terza persuna wara li tkun inqatgħet sentenza;

g) Meta l-qorti tkun daħħlet kundizzjoni fis-sentenza li ma tkunx ġiet issodisfata li tkun tipprevjeni lill-EJO milli jeżegwixxi sentenza;

h) Aċċettazzjoni ta’ rikors għall-eżekuzzjoni meta tkun pendenti ordni li tissospendi l-eżekuzzjoni skont ir-Regola 103.  Il-permess tal-Master irid jinħareġ qabel ma jsir kwalunkwe rikors għall-eżekuzzjoni;

i) L-aċċettazzjoni ta’ rikors għall-eżekuzzjoni meta tkun saret ordni li tissospendi l-eżekuzzjoni fuq il-bażi ta’ insolvenza skont l-Artikolu 14(1);

Jekk l-EJO jkun iċċertifika li sentenza ma tkunx eżegwibbli (l-Artikoli 19 - 21 tal-Ordinament tal-1981 tal-Irlanda ta’ Fuq dwar l-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi [Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981)], iċ-ċertifikat jista’ jiġi annullat (wara rikors mill-kreditur). Madankollu, dan huwa limitat għal 12-il sena mid-data meta jkun inħareġ iċ-ċertifikat ta’ nuqqas ta’ eżegwibbiltà).

L-Artikolu 16 tal-Ordinament tal-1989 tal-Irlanda ta’ Fuq dwar il-Limitazzjonijiet [Limitations (Northern Ireland) Order 1989] jistabbilixxi li l-limitazzjonijiet fuq l-eżekuzzjoni tas-sentenzi (u l-imgħax) ma jibdewx wara 6 snin minn meta s-sentenza ssir eżegwibbli.  Il-Master tal-Uffiċċju għall-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (Enforcement of Judgments Office) jieħu dan inkunsiderazzjoni meta jittratta rikors sabiex tiġi eżegwita sentenza li tkun eqdem minn 6 snin [ara l-Paragrafu (d) aktar ’il fuq].

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz tal-Qrati u t-Tribunali tal-Irlanda ta’ Fuq (Northern Ireland Courts and Tribunals Service)

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 25/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Skozja

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

Fl-Iskozja, it-terminu diliġenza (diligence) jintuża sabiex jiddeskrivi għadd ta’ proċessi legali li jistgħu jitwettqu kontra d-debituri sabiex jiġi eżegwit il-ħlas tad-djun dovuti lill-kredituri. Id-diliġenza tista’ biss tipproċedi b’kompetenza fuq mandat legali bħal digriet tal-qorti jew dokument tad-dejn għall-ħlas ta’ flus jew, b’mod aktar wiesa’, ordni tal-qrati ċivili li ġeneralment tinkludi t-twettiq jew il-prevenzjoni ta’ att.

It-tipi ta’ diliġenza jinkludu s-sekwestru ta’ qligħ, is-sekwestru ta’ oġġetti jew ta’ fondi f’idejn terza persuna, il-qbid ta’ oġġetti jew ta’ fondi, l-inibizzjoni u l-aġġudikazzjoni għad-dejn.

Aġġudikazzjoni għad-dejn (“Adjudication for debt”)

L-aġġudikazzjoni għad-dejn hija diliġenza antika ħafna kontra proprjetà li tintiret, li l-effett tagħha huwa titolu ġudizzjarju li jintiret favur il-kreditur. Din id-diliġenza użata rarament hija proċess esklussiv tal-Qorti Suprema Ċivili (Court of Session). Wara li jingħata digriet ta’ aġġudikazzjoni, il-kopja formali tad-digriet (“extract degree”) tiġi rrekordjata jew irreġistrata fir-reġistru xieraq tal-artijiet tal-Iskozja (ir-Register of Sasines jew il-Land Register). Imbagħad il-kreditur aġġudikanti jikseb, b’mod ġenerali, l-istess drittijiet bħal kredituri oħra li jistgħu jintirtu, iżda dawn jeskludu setgħa ta’ bejgħ. Dan jippermetti lill-kreditur li jieħu passi sabiex ineħħi d-debitur jekk ikun fil-pussess, jew li jieħu passi sabiex jirċievi l-flus tal-kera mingħand l-inkwilini jekk il-proprjetà tkun mogħtija b’lokazzjoni. Huwa biss wara perjodu ta’ għaxar snin li l-kreditur ikun jista’ jressaq rikors quddiem il-qorti sabiex isir is-sid u jbigħ il-proprjetà.

Is-sekwestru ta’ oġġetti jew ta’ fondi (“Arrestment of goods or funds”) f’idejn terza persuna

Is-sekwestru huwa diliġenza kontra proprjetà mobbli li tappartjeni għad-debitur u li tinsab f’idejn terza persuna. Dan jaħdem billi jipprevjeni lit-terza persuna milli tirrilaxxa l-proprjetà maqbuda. Suġġetti li jistgħu jiġu arrestati jinkludu djun, fondi miżmuma f’kont tal-bank, ishma, proprjetà ta’ trusts, poloz tal-assigurazzjoni, u proprjetà mobbli korporali. Proprjetà mobbli korporali f’idejn id-debitur ma tistax tinqabad, peress li d-diliġenza xierqa għal din hija l-qbid (“attachment”).

Qbid ta’ oġġetti (“Attachment of goods”)

Proprjetà mobbli korporali fil-pussess ta’ debitur tista’ tinqabad minn kreditur u tinbiegħ b’subbasta bħala mezz ta’ rkupru ta’ djun pendenti. Madankollu, il-qbid ma jistax jintuża sabiex jinqabdu ċerti oġġetti bħal għodod tan-negozju jew kotba meħtieġa mid-debitur għall-professjoni tiegħu, jew vetturi li jkunu raġonevolment meħtieġa mid-debitur u li ma jaqbżux valur speċifikat. Lanqas ma jista’ jintuża qbiż sabiex jittieħed pussess ta’ oġġetti fid-dar fejn jabita d-debitur, sakemm ma tinħariġx ordni għal qbid eċċezzjonali mix-Xeriff (Sheriff) tal-qorti. Il-qbid jippermetti li kreditur jaqbad flus (flus kontanti li jinkludu muniti u karti tal-flus f’munita barranija, ordnijiet postali, strumenti bankarji, eċċ.) miżmuma fil-bini ta’ debitur, għalkemm il-flus f’abitazzjoni jew fuq il-persuna tad-debitur ma jistgħux jinqabdu.

Sekwestru tal-Qligħ (“Earnings Arrestment”)

Id-diliġenza kontra l-qligħ ta’ debitur tista’ tiġi eżegwita fil-forma ta’ sekwestru tal-qligħ (għall-eżekuzzjoni ta’ dejn wieħed), sekwestru tal-manteniment kurrenti (għall-eżekuzzjoni ta’ obbligi ta’ manteniment jew ta’ allowance perjodika għal divorzju), jew mandat ta’ sekwestru konġunt (mandat mogħti mill-qorti biex jiġi eżegwit il-ħlas ta’ tnejn jew aktar mill-istess tip ta’ djun, fl-istess ħin). Jista’ jinħareġ ukoll mandat ta’ tnaqqis mill-qligħ skont it-termini tal-Att tal-1991 dwar Manteniment għat-Tfal (Child Support Act 1991) għal kull min ikun obbligat iħallas il-manteniment għat-tfal skont sekwestru tal-manteniment. Malli jiġi nnotifikat bi skeda ta’ sekwestru, l-impjegatur jeħtieġlu jnaqqas ammont mill-qligħ tad-debitur ikkalkolat f’konformità mat-tabelli statutorji kull jum ta’ ħlas u jħallsu lill-kreditur sakemm jiġi saldat id-dejn jew sakemm id-debitur jitlaq mill-impjieg.

Tkeċċija jew Tneħħija minn proprjetà

Tkeċċija tista’ ssir bl-awtorità ta’ digrieti għall-irkupru tal-pussess ta’ proprjetà li tintiret, għat-tneħħija jew għat-tkeċċija. It-tneħħija hija t-terminu użat meta sid ifittex li jirkupra l-pussess ta’ proprjetà mingħand kerrej. It-tkeċċija hija r-rimedju għat-tneħħija ta’ okkupant li ma jkollux dritt li jokkupa l-proprjetà li tista’ tintiret.

Inibizzjoni

L-inibizzjoni hija diliġenza personali li tipprojbixxi lil debitur milli jbigħ jew b’xi mod ieħor jiddisponi minn jew jagħti xi titolu fuq il-proprjetà li tintiret tiegħu, għad-detriment tal-kreditur tal-inibizzjoni. Din tinkiseb billi tiġi rreġistrata inibizzjoni fir-Reġistru ta’ Inibizzjonijiet u Aġġudikazzjonijiet (Register of Inhibitions and Adjudications). Inibizzjoni toffri serħan il-moħħ lill-inibitur fis-sens li d-debitur isib diffikultà sabiex jiddisponi mill-proprjetà tiegħu li tintiret, iżda ma tagħti l-ebda dritt in rem lill-inibitur fuq il-proprjetà. Inibizzjoni hija diliġenza negattiva jew projbittiva li tibqa’ effettiva għal perjodu ta’ ħames snin, iżda tispiċċa qabel jekk il-kreditur tal-inibizzjoni jaqbel dwar it-tmiem tagħha; normalment malli jiġi saldat id-dejn.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

L-Uffiċjali tax-Xeriff (Sheriff Officers) u l-Uffiċjali Ġudizzjarji (Messengers-at-Arms) huma l-awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni fl-Iskozja. Huma jingħataw struzzjonijiet mill-kredituri sabiex jeżegwixxu ordnijiet jew mandati tal-qorti kontra d-debituri li jinħarġu minn Qrati tax-Xeriff (Sheriff Courts) jew mill-Qorti Suprema Ċivili (Court of Session), kif ukoll dokumenti tad-dejn irreġistrati fil-Books of Council and Session għall-eżekuzzjoni.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

Ordnijiet jew digrieti tal-qorti maħruġa minn Qorti tax-Xeriff (Sherriff Court) fi kwalunkwe distrett tax-Xeriff (Sheriffdom) fl-Iskozja, jew mill-Qorti Suprema Ċivili (Court of Session), u minn awtoritajiet ekwivalenti (bħal dokument tad-dejn irreġistrat għall-eżekuzzjoni), huma eżegwibbli.  Kopja formali tad-digriet ġeneralment tispeċifika l-mandat għall-eżekuzzjoni legali kollha.

L-eżekuzzjoni permezz tad-diliġenza ġeneralment taqa’ taħt idejn l-Uffiċjali tax-Xeriff (Sheriff Officers) u l-Uffiċjali Ġudizzjarji (Messengers-at-Arms). Dawn huma kuntratturi indipendenti mħallsin bit-tariffi tagħhom li jkollhom Kummissjoni mill-Prinċipal tax-Xeriff (Sheriff Principal) tad-Distrett tax-Xeriff (Sheriffdom) fejn awtorizzati jaġixxu. Dawn l-uffiċjali huma soġġetti għall-kontroll u għas-superviżjoni tal-qorti, għalkemm mhumiex impjegati direttament mill-qorti. L-Att tal-1987 dwar id-Debituri tal-Iskozja [Debtors (Scotland) Act 1987] jistabbilixxi qafas statutorju għall-kontroll tal-ammissjoni, tat-taħriġ u tal-kondotta tagħhom fl-eżerċizzju tal-karigi uffiċjali tagħhom, filwaqt li l-Att tal-2002 dwar l-Arranġament u s-Sekwestru tad-Dejn tal-Iskozja [Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002] u l-Att tal-2007 dwar il-Falliment u d-Diliġenza eċċ. tal-Iskozja [Bankruptcy and Diligence etc. (Scotland) Act 2007] jirregolaw il-karigi u l-kondotta tagħhom b’mod ulterjuri. Barra minn hekk, l-uffiċjali kollha tal-qorti meħtieġa jwettqu dmirijiethom f’konformità mal-Kostituzzjoni u mar-Regolamenti Sussidjarji (Bye-Laws) tas-Soċjetà tal-Uffiċjali Ġudizzjarji u l-Uffiċjali tax-Xeriff (Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers).

Huwa biss f’xi proċessi ta’ eżekuzzjoni li jinħtieġ li jintuża avukat.

Bħalissa, it-tariffi imposti mill-Uffiċjali tax-Xeriff (Sheriff Officers) u l-Uffiċjali Ġudizzjarji (Messengers-at-Arms) huma stabbiliti mill-Att ta’ Sederunt tal-2013 dwar it-Tariffi tal-Uffiċjali tax-Xeriff [Act of Sederunt (Fees of Sheriff Officers) 2013] (SSI 2013/345) u mill-Att ta’ Sederunt tal-2013 dwar it-Tariffi tal-Uffiċjali Ġudizzjarji [Act of Sederunt (Fees of Messengers-at-Arms) 2013] (SSI 2013/346). Dawn it-tabelli tat-tariffi jinbidlu b’mod regolari.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

L-għoti ta’ digriet favur ir-rikorrent (il-persuna li tieħu passi) normalment ikun biżżejjed għall-eżekuzzjoni. Madankollu ħafna mid-diliġenzi jeħtieġu wkoll in-notifika ta’ talba għall-ħlas u l-ħruġ ta’ Pakkett ta’ Pariri u ta’ Informazzjoni dwar id-Dejn (Debt Advice and Information Package) qabel ma jkun jista’ jiġi rkuprat id-dejn. Talba għall-ħlas hija talba formali għall-ħlas innotifikata lil debitur għall-ammont dovut lil kreditur, inkluż kwalunkwe mgħax u spiża assoċjati. Din tipprovdi lid-debitur b’perjodu ta’ erbatax-il jum (jekk id-debitur ikun fir-Renju Unit) sabiex iħallas. Jekk id-dejn ma jkunx saldat fil-perjodu speċifikat, imbagħad il-kreditur ikun jista’ juża d-diliġenza sabiex jirkupra s-somom dovuti. Pakkett ta’ Pariri u ta’ Informazzjoni dwar id-Dejn jagħti l-parir lid-debituri sabiex jiksbu pariri dwar il-flus.

Fil-każ ta’ mandat ta’ qbid eċċezzjonali, il-kreditur jeħtieġlu jerġa’ jitla’ l-qorti sabiex ifittex awtorizzazzjoni speċifika għall-qbid ta’ oġġetti mhux essenzjali miżmuma fid-dar fejn jabita d-debitur. Waqt li jikkunsidra jekk joħroġx dan il-mandat, ix-Xeriff (Sheriff) iqis diversi kwistjonijiet. Dawn huma

 • in-natura tad-dejn (u b’mod partikolari jekk id-dejn jikkonċernax kwalunkwe taxxa jew dazju jew kwalunkwe kummerċ jew negozju mwettaq mid-debitur);
 • jekk id-debitur ikunx residenti fid-dar speċifikata;
 • jekk id-debitur ikunx qed iwettaq negozju jew kummerċ minn dik id-dar;
 • jekk ingħatax parir dwar il-flus lid-debitur;
 • jekk tkunx skadiet kwalunkwe estensjoni taż-żmien għall-ħlas skont ordnijiet jew struzzjonijiet; u
 • kwalunkwe ftehim bejn id-debitur u l-kreditur għas-saldu tad-dejn.

B’mod partikolari, ix-Xeriff (Sheriff) jeħtieġlu jkun sodisfatt li l-kreditur ħa passi raġonevoli sabiex jinnegozja saldu tad-dejn u li l-kreditur diġà jkun ħa passi sabiex jiġi eżegwit id-dejn permezz ta’ sekwestru u permezz ta’ sekwestru tal-qligħ u li jkun hemm prospett raġonevoli li s-somma rkuprata mis-subbasta tal-assi mhux essenzjali tad-debitur tal-anqas tkun tilħaq l-aggregat ta’ stima raġonevoli tal-ispejjeż imponibbli u £100.

Is-sekwestru jsir sabiex tinqabad proprjetà (fondi u oġġetti mobbli) f’idejn terza persuna u jiżgura miżura ta’ preferenza għall-kreditur tas-sekwestru. Meta jinqabdu fondi, dawn ikunu soġġetti għal rilaxx awtomatiku wara perjodu ta’ erbatax-il ġimgħa, dment li ma tkun ġiet ippreżentata l-ebda oġġezzjoni. Jenħtieġ li kwalunkwe oġġezzjoni tiġi ppreżentata quddiem ix-Xeriff (Sheriff) fil-qorti, u tkun fuq il-bażi li s-sekwestru jkun aħrax wisq, li l-Uffiċjal tax-Xeriff (Sheriff Officer) ma jkunx eżegwixxa s-sekwestru kif suppost, jew li l-fondi ssekwestrati jappartjenu għal terza persuna (jew huma proprjetà ta’ terza persuna maqsuma ma’ debitur). Għar-rilaxx ta’ oġġetti sekwestrati, il-kreditur jeħtieġlu jieħu azzjoni ta’ rilaxx (action of furthcoming) li, jekk tintlaqa’ mill-qorti, tordna lis-suġġett tal-qbid sabiex jirrilaxxa l-oġġetti ssekwestrati.

Fil-każ ta’ aġġudikazzjoni, jekk id-dejn jibqa’ mhux imħallas wara għaxar snin (“il-legali”), l-aġġudikant jista’ jikkonverti d-dritt tiegħu fi dritt ta’ proprjetà assoluta. Dan isir permezz ta’ azzjoni fil-Qorti Suprema Ċivili (Court of Session) magħrufa bħala azzjoni ta’ dikjaratur ta’ skadenza tal-legali (action of declarator of expiry of the legal). Debitur jista’ jiddefendi azzjoni ta’ dikjaratur ta’ skadenza tal-legali fuq il-bażi li d-dejn ikun imħallas.

Inibizzjoni tidħol fis-seħħ mid-data li fiha l-iskeda ta’ inibizzjoni u ċ-ċertifikat ta’ eżekuzzjoni tal-inibizzjoni jiġu rreġistrati fir-Reġistru ta' Inibizzjonijiet u Aġġudikazzjonijiet (Register of Inhibitions and Adjudications).  Madankollu, meta notifika ta’ inibizzjoni tiġi rreġistrata fir-Reġistru ta' Inibizzjonijiet u Aġġudikazzjonijiet (Register of Inhibitions and Adjudications) u l-iskeda ta’ inibizzjoni u ċ-ċertifikat ta’ eżekuzzjoni jiġu rreġistrati fi żmien 21 jum minn din in-notifika, l-inibizzjoni tidħol fis-seħħ mid-data ta’ meta tiġi rreġistrata dik in-notifika.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

Hemm diliġenza disponibbli għal kull tip ta’ assi, ħlief għal flus f’idejn id-debitur.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Aġġudikazzjoni għad-dejn

L-aġġudikazzjoni għandha l-effett ta’ titolu ġudizzjarju li jintiret favur il-kreditur. Digriet ta’ aġġudikazzjoni ma jagħtix lill-aġġudikant setgħa immedjata ta’ bejgħ: setgħa biss li jiggarantixxi l-kirjiet jekk il-proprjetà li tintiret tkun mogħtija b’lokazzjoni, jew li jneħħi lid-debitur jekk ikun fil-pussess.

Is-sekwestru ta’ oġġetti jew ta’ fondi (“Arrestment of goods or funds”) f’idejn terza persuna

L-effett ta’ sekwestru huwa li jiffriża fondi u/jew proprjetà mobbli li jappartjenu lid-debitur u li jkunu f’idejn terza persuna. It-terza persuna ma tkunx tista’ tuża jew tiddisponi mill-oġġetti jew mill-fondi jew tirrilaxxahom lid-debitur mingħajr il-kunsens tal-kreditur. Sabiex jara li l-oġġetti ssekwestrati jiġu rilaxxati lil kreditur, il-kreditur jeħtieġlu jitlob azzjoni ta’ rilaxx (action of furthcoming). Il-fondi maqbuda f’idejn istituzzjoni finanzjarja huma soġġetti għal rilaxx awtomatiku wara perjodu ta’ 14-il ġimgħa jekk ma jkun hemm l-ebda oġġezzjoni. Jekk suġġett tas-sekwestru jinfired mis-suġġetti ssekwestrati, dan ikun responsabbli għall-kreditur li talab is-sekwestru għall-valur tiegħu. Teoretikament, huwa jkun ukoll ħati ta’ disprezz tal-qorti billi jkun aġixxa b’mod li jmur kontra mandat ta’ sekwestru. Hemm obbligu legali li s-suġġetti tas-sekwestru jiddivulgaw lil kreditur tas-sekwestru l-eżistenza jew il-firxa tal-assi ssekwestrati. In-nuqqas ta’ konformità ma’ dan l-obbligu jista’ jwassal sabiex ix-Xeriff (Sheriff) joħroġ ordni li tirrikjedi li s-suġġett tas-sekwestru jħallas somma flus lill-kreditur tal-qbid.

Sekwestru ta’ Qligħ jew Mandat ta’ Manteniment Kurrenti

Meta impjegatur ikun ġie nnotifikat bi skeda ta’ sekwestru tal-qligħ jew b’ordni ta’ manteniment kurrenti, jeħtieġlu jnaqqas l-ammont ikkalkulat u jħallsu lill-kreditur.  Jekk l-impjegatur ma jikkonformax mat-termini, dan ikun responsabbli fil-konfront tal-kreditur għall-ammont ta’ flus li kien jenħtieġ li jitħallas.

Tkeċċija jew Tneħħija minn proprjetà

Digriet ta’ tkeċċija jew ta’ tneħħija għandu l-effett li jitlob li persuna toħroġ hija stess mill-proprjetà speċifikata fil-kopja formali tad-digriet. Jekk is-suġġett ta’ ordni ta’ tkeċċija jew ta’ tneħħija ma jikkonformax volontarjament u ma joħroġx sad-data speċifikata, l-Uffiċjali tax-Xeriff (Sheriff Officers) jistgħu jneħħuh u jżommu l-proprjetà taħt il-kontroll tagħhom, filwaqt li jitolbu l-assistenza tal-pulizija jekk ikun meħtieġ. Ordni ta’ Tneħħija minn Proprjetà li Tintiret (“Charge of Removing from Heritable Property”) trid tiġi nnotifikata lill-persuna li tkun se titneħħa, u l-perjodu tal-ordni li jkun fiha jrid ikun għadda qabel ma tkun tista’ sseħħ it-tneħħija jew it-tkeċċija, sakemm ix-Xeriff (Sheriff) ma jkunx temm dan ir-rekwiżit.

Inibizzjoni

Ir-reġistrazzjoni ta’ inibizzjoni fir-Reġistru ta' Inibizzjonijiet u Aġġudikazzjonijiet (Register of Inhibitions and Adjudications) għandha l-effett li tipprevjeni lid-debitur milli jbigħ jew b’xi mod ieħor jiddisponi mill-proprjetà tiegħu li tista’ tintiret għad-detriment tal-inibitur, jew milli jagħti garanzija fuqha.  Kull disponiment jew garanzija standard jew att ieħor mogħti mid-debitur b’mod li jmur kontra inibizzjoni jkunu riduċibbli fl-istanza tal-inibitur.

Digriet ad factum praestandum huwa digriet għall-eżekuzzjoni mid-debitur ta’ att li ma jkunx ħlas ta’ flus u li jeħtieġ konformità. It-termini tad-digriet iridu jispeċifikaw preċiżament dak li għandu jsir u, meta jitressaq rikors għalih quddiem il-qorti, idealment tiżdied talba alternattiva għad-danni fin-nuqqas ta’ konformità. In-nuqqas ta’ konformità ma jistax jirriżulta fi priġunerija sakemm il-persuna li oriġinarjament talbet id-digriet (“ir-rikorrent”) ma tressaqx rikors quddiem il-qorti fejn ingħata inizjalment id-digriet. Imbagħad ikun f’idejn ir-rikorrent li jissodisfa lill-qorti li d-debitur ikun qed jirrifjuta bis-sħiħ li jikkonforma mad-digriet. Jekk tkun sodisfatta b’dan, il-qorti tista’ tordna l-priġunerija tal-intimat għal kwalunkwe perjodu li ma jaqbiżx is-6 xhur. Il-priġunerija ma sservix sabiex tneħħi l-obbligu impost bid-digriet.

Qbid ta’ flus

Dan jippermetti li kreditur jaqbad u jneħħi flus (flus li jinkludu muniti u karti tal-flus f’munita barranija, ordnijiet postali, strumenti bankarji, eċċ.) miżmuma fil-bini ta’ debitur, għalkemm il-flus f’abitazzjoni jew f’idejn id-debitur ma jistgħux jinqabdu.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

Aġġudikazzjoni għad-dejn

Wara l-għoti tad-digriet, il-kopja tiġi rreġistrata fir-reġistru xieraq tal-artijiet tal-Iskozja.  Imbagħad id-digriet isir validu u wara perjodu ta’ 10 snin biss il-kreditur ikun jista’ jressaq rikors quddiem il-qorti sabiex isir is-sid u jbigħ il-proprjetà.

Is-sekwestru ta’ oġġetti jew ta’ fondi (“Arrestment of goods or funds”) f’idejn terza persuna

Is-sekwestru eżekuttiv jew jirnexxi jew le.  Pereżempju, sekwestru jista’ jiġi nnotifikat lil bank iżda jekk id-debitur ma jkollux kont ma’ dak il-bank jew ma jkollux biżżejjed fondi fi kwalunkwe kont, allura ma jsir l-ebda sekwestru ta’ fondi.

Qbid ta’ oġġetti (“Attachment of goods”)

Qbid ikollu effett biss sa sitt xhur wara d-data meta l-oġġett jinqabad jew sa 20 jum wara d-data meta l-oġġett maqbud jitneħħa mill-post minn fejn inqabad, skont liema data tiġi l-ewwel. Mandat ta’ qbid eċċezzjonali jispeċifika l-perjodu li jrid jiġi eżegwit fih.

Sekwestru ta’ Qligħ jew Mandat ta’ Manteniment Kurrenti

In-notifika ta’ skeda ta’ sekwestru tal-qligħ, jew ta’ sekwestru tal-manteniment kurrenti, jew tirnexxi jew le. Jekk id-debitur ma jkunx impjegat tal-persuna li l-iskeda tiġi nnotifikata lilha, din taqa’. Jekk id-debitur ikun f’impjieg, din tibqa’ fis-seħħ sakemm id-dejn ikun saldat jew id-debitur jitlaq minn dak l-impjieg

Tkeċċija jew Tneħħija minn proprjetà

L-eżekuzzjoni tad-diliġenza skont digriet ta’ tneħħija jew ta’ tkeċċija trid titwettaq mingħajr dewmien żejjed.  M’hemm l-ebda definizzjoni dwar x’jista’ jikkostitwixxi dewmien żejjed.  Dan jiddependi miċ-ċirkustanzi partikolari ta’ kull każ.

Inibizzjoni

Inibizzjoni tiġi preskritta wara 5 snin.  Din tista’ tiġġedded b’rikors lill-qorti minn inibitur.  Digriet ad factum praestandum irid jispeċifika eżattament x’għandu jsir u l-perjodu ta’ żmien biex isir.

Qbid ta’ flus

Il-qbid ta’ flus jew jirnexxi jew le.  Pereżempju jekk il-Uffiċjal tax-Xeriff (Sheriff Officer) ma jsibx fondi fil-bini tad-debitur, allura l-qbid ta’ flus ma jkunx irnexxa.  Jekk il-Qbid ta’ Flus jirnexxi, u qabel ma jgħaddi l-perjodu ta’ 14-il jum li jibda mill-jum li fih jiġi eżegwit il-qbid ta’ flus, l-uffiċjal tal-qorti (Sherriff Officers jew Messengers at Arms) jeħtieġlu jagħmel rapport lix-Xeriff (Sheriff).  L-uffiċjal tal-qorti jeħtieġlu jikkopja r-rapport lid-debitur u lill-kreditur.  Il-qbid jiġi bla effett jekk ix-Xeriff (Sheriff) jirrifjuta li jirċievi r-rapport.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Impjegatur jew id-debitur jista’ jippreżenta rikors lix-Xeriff (Sheriff) sabiex jagħmel ordni li tiddikjara ordni ta’ manteniment kurrenti invalida jew bla effett. Barra minn hekk, jekk id-debitur ikun juri b’mod li jissodisfa lix-Xeriff (Sheriff) li huwa improbabbli li jerġa’ jsir inadempjenti, ix-Xeriff (Sheriff) jista’ jordna t-treġġigħ lura tagħha.

Id-debitur, is-suġġett tas-sekwestru jew terza persuna jistgħu, permezz ta’ notifika ta’ oġġezzjoni, jippreżentaw rikors lix-Xeriff (Sheriff) għal ordni li treġġa’ lura jew tirrestrinġi s-sekwestru.  Din in-notifika trid tingħata fi żmien 4 ġimgħat mill-eżekuzzjoni tas-sekwestru.

Jista’ jsir appell kontra kull deċiżjoni ta’ Xeriff (Sherriff) meħuda fir-rigward ta’ sekwestru jew ta’ sekwestru eċċezzjonali.  L-appell jista’ jsir biss bil-permess tax-Xeriff (Sheriff), lill-Prinċipal tax-Xeriff (Sheriff Principal) u fuq punt ta’ dritt. Id-deċiżjoni tal-Prinċipal tax-Xeriff (Sheriff Principal) dwar dan l-appell hija finali.

Ir-raġunijiet għar-revoka jew għat-treġġigħ lura ta’ inibizzjoni huma meta l-inibizzjoni jkollha nuqqasijiet proċedurali u meta jitnaqqas id-digriet għall-ħlas.

Ma hemm l-ebda appell kontra t-tneħħija jew it-tkeċċija ladarba jiġi eżegwit id-digriet.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Debitur li Jidħol f’Soluzzjoni ta’ Dejn

Jekk debitur jiġi ssekwestrat jew jidħol f’att ta’ trust, f’att ta’ trust protett, jew fi programm ta’ ħlas tad-dejn taħt l-iskema ta’ arranġament tad-dejn, il-kredituri ma jistgħux jieħdu aktar diliġenza kontra d-debitur, soġġetti għal ċerti kundizzjonijiet. Minflok, il-kreditur ġeneralment ikollu jirrikorri għal talba għas-somom dovuti mal-fiduċjarju tad-debitur, jew għal żieda tad-dejn ma’ kwalunkwe programm ta’ ħlas tad-dejn.

Moratorju fuq id-Diliġenza

Għandu jiġi introdott moratorju fuq id-diliġenza fis-soluzzjonijiet statutorji kollha tad-dejn fl-Iskozja permezz ta’ tibdiliet fil-Att tal-1985 tal-Iskozja dwar il-Falliment [Bankruptcy (Scotland) Act 1985] li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ April 2015 permezz tal-Att tal-2014 tal-Iskozja dwar il-Falliment u d-Dejn [Bankruptcy and Debt Advice (Scotland) Act 2014]. Dan ifisser li jekk individwu jinnotifika li jrid iressaq rikors għal soluzzjoni statutorja tad-dejn, jingħata perjodu ta’ protezzjoni ta’ 6 ġimgħat minn kwalunkwe azzjoni ta’ diliġenza kontrih mill-kredituri tiegħu. Dan huwa l-istess perjodu ta’ 6 ġimgħat li hemm stabbilit bħalissa fl-Att tal-2007 tal-Iskozja dwar il-Falliment u d-Diliġenza [Bankruptcy and Diligence (Scotland) Act 2007] li introduċa moratorju fuq id-diliġenza għal debitur li jkollu l-intenzjoni li japplika jew li jkun applika għal programm ta’ ħlas tad-dejn, jew perjodu ta’ 6 ġimgħat mid-data meta javża lill-amministratur tal-iskema ta’ arranġament tad-dejn li jkollu l-intenzjoni li japplika għal programm ta’ ħlas tad-dejn. Madankollu, dawn il-perjodi ta’ moratorju ta’ 6 ġimgħat jistgħu jitnaqqsu jew jiġu estiżi f’ċerti ċirkostanzi.  [Bħala parti mill-Att tal-2020 tal-Iskozja dwar il-Coronavirus (Coronavirus (Scotland) Act 2020), il-perjodu ta’ protezzjoni bil-moratorju ġie estiż għal 6 xhur - din l-emenda se tibqa’ fis-seħħ sat-30 ta’ Settembru 2020 u tista’ tiġi estiża aktar permezz ta’ regolamenti].

Żmien għall-Ħlas

Meta toħroġ digriet kontra debitur għall-ħlas ta’ ċerti tipi ta’ dejn, il-qorti tista’ toħroġ ordni sabiex jingħata żmien għall-ħlas bl-effett li s-somma pagabbli tkun tista’ titħallas f’pagamenti parzjali maż-żmien. Ladarba d-diliġenza tkun bdiet, il-qorti tista’ toħroġ ordni sabiex jingħata żmien għall-ħlas. Filwaqt li tkun fis-seħħ struzzjoni jew ordni ta’ żmien għall-ħlas, din ma tkunx kompetenti sabiex tinnotifika talba għall-ħlas jew twettaq xi diliġenza sabiex teżegwixxi l-ħlas tad-dejn.

Termini għall-Eżekuzzjoni

Jekk wara d-data meta obbligu jkun sar eżegwibbli, dan ikun baqa’ fis-seħħ għal perjodu kontinwu ta’ għoxrin sena mingħajr ma ssir talba rilevanti u ma tiġix rikonoxxuta b’mod rilevanti s-sussistenza tal-obbligu, l-obbligu għandu jintemm. Għalhekk jekk ma tittieħed l-ebda diliġenza fuq digriet tal-qorti jew dokument tad-dejn għal perjodu kontinwu ta’ 20 sena mingħajr ma jkun ġie ammess ukoll b’mod inekwivoku bil-miktub mid-debitur jew f’ismu, l-obbligu jiġi preskritt. Madankollu, meta kreditur jeżegwixxi d-diliġenza sabiex jiġi eżegwit digriet jew dokument tad-dejn u d-debitur jirrikonoxxi b’mod ċar lill-kreditur li d-dejn għadu fis-seħħ, il-kreditur jingħata 20 sena oħra sabiex jitlob is-saldu sħiħ tat-talba kontra d-debitur.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAccountant in Bankruptcy

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 19/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza - Ġibiltà

1 Xi tfisser eżekuzzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

L-eżekuzzjoni (enforcement) hija azzjoni sanzjonata mill-qorti li tobbliga lid-debituri kanonizzati biex jikkonformaw mal-ordnijiet tal-qorti. L-għażla tal-metodu ta’ eżekuzzjoni hija totalment f’idejn il-kreditur kanonizzat.

Meta jagħżel liema metodu għandu jintuża, kreditur jeħtieġlu jikkunsidra jekk:

 • huwiex probabbli li jieħu l-flus u t-tariffa tal-qorti mingħand il-konvenut;
 • il-konvenut għandux jagħti flus lil nies oħra jew għandux sentenzi tal-qorti oħra;
 • il-konvenut huwiex is-sid ta’ xi oġġetti jew assi li jistgħu jinqabdu u jinbiegħu b’subbasta;
 • il-konvenut jaħdimx;
 • il-konvenut għandux dħul ieħor, bħal introjtu minn investimenti;
 • il-konvenut għandux kont bankarju, ma’ soċjetà tal-bini jew kont ieħor;
 • il-konvenut huwiex is-sid ta’ proprjetà (dar); jew jekk
 • hemmx ħaddieħor li għandu jagħti flus lill-konvenut.

L-informazzjoni dwar it-tipi differenti ta’ miżuri ta’ eżekuzzjoni ssegwi. Kreditur kanonizzat għandu jagħżel dik li permezz tagħha jkun l-aktar probabbli li jikseb il-flus dovuti lilu.

Qorti ma tistax tiggarantixxi li l-kreditur kanonizzat jieħu flusu lura, u għal kwalunkwe azzjoni meħuda trid titħallas tariffa tal-qorti. Għalkemm il-qorti żżid it-tariffa mal-flus li l-konvenut diġà jkollu jagħti, il-qorti ma tistax tirritorna dak li l-kreditur ikun ħallas jekk huwa ma jiħux il-flus mingħand il-konvenut.

It-tipi differenti ta’ metodi ta’ eżekuzzjoni huma:

Qbid ta’ oġġetti

Qbid (execution) huwa l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi tal-qorti ċivili permezz tal-qbid ta’ oġġetti. Biex tinkiseb l-eżekuzzjoni permezz tal-qbid, jeħtieġ li jitressaq rikors quddiem il-qorti għal mandat ta’ qbid (warrant of execution). Mandat ikun ta’ għajnuna biss jekk il-konvenut ikollu:

 • biżżejjed oġġetti fl-indirizz mogħti mill-kreditur kanonizzat li jistgħu jinbiegħu b’subbasta sabiex jinġabru l-flus; jew
 • il-flus kollha mitluba fil-mandat (sabiex l-oġġetti ma jkunux jistgħu jinbiegħu).

Qabel ma l-qorti tkun tista’ toħroġ il-mandat, il-konvenut jeħtieġlu:

 • ikun naqas milli jħallas l-ammont li kien ordnat iħallas; jew
 • ikun waqa’ lura f’tal-anqas pagament wieħed tiegħu.

L-uffiċjali ġudizzjarji (bailiffs) mhux dejjem ikunu jistgħu jneħħu u jbigħu l-oġġetti tal-konvenut. Pereżempju, ma jistgħux ineħħu oġġetti essenzjali tad-dar u għodod tan-negozju jew oġġetti soġġetti għal ftehimiet ta’ lokazzjoni b’opzjoni ta’ xiri jew ta’ kiri. L-uffiċjal ġudizzjarju ma jiħux l-oġġetti tal-konvenut jekk ma jkunux jiswew biżżejjed sabiex jilħqu l-ammont stipulat fil-mandat wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tat-teħid u tal-bejgħ tal-oġġetti. L-oġġetti mibjugħa f’subbasta spiss jiġbru biss sehem mill-valur oriġinali tagħhom. Barra minn hekk, l-oġġetti tal-konvenut jistgħu jkunu diġà ġew maqbuda minn uffiċjali ġudizzjarji li jaġixxu taħt mandat ieħor.

Ordnijiet ta’ dejn ta’ terza persuna

Kreditur kanonizzat jista’ jressaq rikors quddiem il-Qorti Suprema (Supreme Court) biex dejn dovut minn terza persuna lill-konvenut jitħallas minflok lill-kreditur kanonizzat. Fil-prattika dan il-metodu jintuża biex jiġu ssekwestrati fondi li l-konvenut jista’ jkollu f’kontijiet bankarji. Jekk ma jkunx hemm biżżejjed fondi fil-kontijiet bankarji biex ikopru d-dejn, il-fondi li jkunu disponibbli jintużaw biex titħallas lura tal-anqas parti mill-ammont dovut.

Proċedimenti ta’ insolvenza

Jekk l-ammont dovut ikun ta’ aktar minn £750, kreditur kanonizzat iressaq ukoll rikors sabiex il-konvenut jiġi ddikjarat bħala insolventi. Dawn il-proċedimenti jitressqu quddiem il-Qorti Suprema. Madankollu dan jista’ jiġi għali.

Taħrika għal sentenza

Fil-Ġuriżdizzjoni għal Talbiet Żgħar tal-Qorti Suprema (talbiet sa £10000), kreditur kanonizzat jista’ jressaq rikors għal taħrika għal sentenza. Il-qorti mbagħad tista’ timponi l-ħlas tad-dejn dovut b’pagamenti parzjali li jista’, f’ċerti ċirkostanzi limitati, iwassal għal priġunerija f’każ ta’ inadempjenza fil-ħlas.

Ordnijiet biex tinkiseb informazzjoni

Għalkemm fiha nfisha mhijiex metodu ta’ eżekuzzjoni, din il-proċedura tippermetti li d-debituri kanonizzati jiġu interrogati għal informazzjoni dwar l-assi tagħhom, sabiex il-kreditur kanonizzat jkun jista’ jagħmel għażla aktar infurmata dwar il-metodu ta’ eżekuzzjoni li jixtieq juża.

2 Liema awtorità jew awtoritajiet huma kompetenti għall-eżekuzzjoni?

Il-Qorti Suprema hija kompetenti għall-eżekuzzjoni f’Ġibiltà.

3 Liema huma l-kundizzjonijiet biex jingħataw titoli jew deċiżjonijiet li jkunu eżekuttivi?

3.1 Il-proċedura

Il-Qorti Suprema (inkluża l-Ġuriżdizzjoni għal Talbiet Żgħar tagħha tista’ tordna l-eżekuzzjoni f’każijiet fejn tkun tat sentenza.

F’Ġibiltà, l-Uffiċjali Ġudizzjarji huma impjegati tas-Servizz tal-Qorti u għalhekk huma impjegati taċ-ċivil. Huma jieħdu ħsieb l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi u/jew ordnijiet magħmula u rreġistrati fil-qrati. Huma jeżegwixxu l-mandati ta’ qbid, jieħdu mill-ġdid il-pussess ta’ art b’mandati ta’ pussess (warrants of possession) u jirkupraw oġġetti b’mandati għar-ritorn ta’ oġġetti (warrants for return of goods). Barra minn hekk, l-uffiċjali ġudizzjarji jwettqu dmirijiet oħra, inkluż in-notifika personali ta’ dokumenti u mandati għal disprezz tal-qorti (warrants of committal).

Użu ta’ avukati jew professjonisti legali oħra

Ma hemm l-ebda obbligu fuq il-kreditur li jippreżenta r-rikors tiegħu għall-eżekuzzjoni permezz ta’ avukat jew kwalunkwe professjonist legali ieħor.

Ħlief fil-Ġuriżdizzjoni għal Talbiet Żgħar tal-Qorti Suprema, il-proċeduri ta’ eżekuzzjoni jistgħu jkunu kkumplikati. Il-kredituri jistgħu, għalhekk, jieħdu parir mingħand avukat jew mill-Uffiċċju tal-Pariri għaċ-Ċittadini (Citizens Advice Bureau) qabel ma jibdew proċedura ta’ eżekuzzjoni.

L-iskala tal-ispejjeż għall-eżekuzzjoni

Hemm tariffi tal-qorti differenti għal kull metodu ta’ eżekuzzjoni. Kif imsemmi hawn fuq, għalkemm il-qorti żżid it-tariffa mal-flus li l-konvenut diġà jkollu jagħti, il-qorti ma tistax trodd lura dak li jkun ħallas il-kreditur jekk dan ma jirċevix il-flus mingħand il-konvenut. Għal aktar informazzjoni dwar it-tariffi applikabbli tista’ tikkuntattja lir-Reġistru tal-Qorti Suprema (Supreme Court Registry), 277 Main Street, Ġibiltà, numru tat-telefown (+ 350) 200 75608.

3.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Kif imsemmi iktar’ il fuq, f’Ġibiltà, l-għażla tal-metodu ta’ eżekuzzjoni li għandu jintuża hija kollha kemm hi f’idejn il-kreditur kanonizzat. Kredituri responsabbli li jkunu kisbu sentenza valida permezz tal-qrati u li jkunu għadhom ma tħallsux ikunu intitolati jeżegwixxu dik is-sentenza bil-mezzi l-aktar xierqa disponibbli għalihom. Għalhekk, sakemm tkun fis-seħħ sentenza valida u jsir rikors xieraq, il-qorti hija obbligata ssegwi l-għażla tal-kreditur.

4 L-għan u n-natura ta’ miżuri eżekuttivi

4.1 Liema tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għall-eżekuzzjoni?

Azzjoni ta’ eżekuzzjoni tista’ tittieħed kontra l-assi li ġejjin:

 • Kontijiet bankarji bl-użu tal-proċedura ta’ ordni ta’ dejn ta’ terza persuna (third party debt order procedure).
 • Proprjetà mobbli tanġibbli bl-użu tal-qbid.
 • Proprjetà immobbli bl-użu tal-proċedura tal-ordni ta’ ħlas (charging order procedure).

Ma hemmx lista fissa ta’ oġġetti li huma eżentati minn azzjoni għall-qbid ta’ assi (distraint action). Madankollu, jeżistu linji gwida. L-uffiċjal ġudizzjarju jista’ jieħu biss oġġetti li jappartjenu lill-konvenut jew li huma proprjetà konġunta.

Kwalunkwe oġġett meħud mill-uffiċjal ġudizzjarju irid ikun kapaċi li aktarx iġib il-flus f’subbasta. L-uffiċjali ġudizzjarji ma jaqbdux oġġetti jekk jaħsbu li ma jkunux se jġibu biżżejjed flus sabiex iħallsu xi ħaġa skont il-mandat wara li jkunu tħallsu l-ispejjeż tat-tneħħija u tal-bejgħ tagħhom f’subbasta.

L-uffiċjali ġudizzjarji ma jistgħux jieħdu:

 • oġġetti li l-konvenut ikollu bżonnhom għax-xogħol jew għan-negozju tiegħu, bħal għodod jew kotba tan-negozjanti;
 • oġġetti essenzjali tad-dar li l-konvenut u l-familja tiegħu jkunu jeħtieġu bħal ħwejjeġ jew friex;
 • oġġetti meħuda b’lokazzjoni jew kiri jew b’kuntratt ta' lokazzjoni b'opzjoni ta' xiri (inklużi karozzi);
 • oġġetti li setgħu diġà nqabdu minn uffiċjali ġudizzjarji li jaġixxu taħt mandat ieħor; jew
 • tagħmir li ma jkunx jappartjeni lil negozju (eż. għamara tal-uffiċċju, makkinarju u vetturi meħuda b’lokazzjoni).

Għal ordnijiet ta’ dejn ta’ terzi persuni, debitur kanonizzat li ma jkunx jista’ jiġbed flus mill-kont tiegħu ma’ bank jew ma’ soċjetà tal-bini u jiddikjara li hu jew il-familja tiegħu qed ibatu sabiex ilaħħqu mal-ispejjeż ordinarji tal-għajxien b’riżultat ta’ hekk, jista’ jressaq rikors quddiem qorti għal ordni ta’ ħlas ta’ tbatija (hardship payment order) li tippermetti li jsir ħlas wieħed jew aktar lil individwi speċifiċi.

4.2 X’inhuma l-effetti tal-miżuri eżekuttivi?

Kemm għad-debituri kif ukoll għal terzi persuni, in-nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti tal-ordnijiet tal-qorti jesponihom għal sanzjonijiet minħabba disprezz. Il-pieni li jistgħu jiġu imposti għal disprezz tal-qorti jinkludu “purging contempt” (jiġifieri apoloġija lill-imħallef fil-qorti bil-miftuħ), multi, u fl-aktar każijiet serji sa 14-il jum priġunerija.

Il-banek għandhom ċerti obbligi fir-rigward tal-iżvelar ta’ informazzjoni u l-qbid ta’ kontijiet bankarji. Meta bank jirċievi ordni ta’ dejn ta’ terza persuna imposta fuq wieħed mill-klijenti tiegħu, il-bank ma jkollux għalfejn jiżvela l-ammont ta’ flus miżmuma fil-kont. Jista’ jiddikjara li ma hemmx flus fil-kont, li ma hemmx biżżejjed fondi biex jintlaħaq l-ammont kollu iżda jista’ jħallas parti minnu, jew li hemm biżżejjed fondi biex jitħallas l-ammont kollu mitlub. Hemm kwistjonijiet stretti ħafna dwar il-protezzjoni tad-data li jirregolaw l-informazzjoni li l-bank jista’ jipprovdi lil hinn minn dan.

4.3 X’inhi l-validità ta’ miżuri bħal dawn?

L-ordnijiet kollha jiddikjaraw it-tul ta’ żmien li jkun qed jingħata biex tiġi pprovduta informazzjoni rilevanti jew biex wieħed jikkonforma mal-ordni tal-qorti, u jiddikjaraw ukoll il-penali massimi li jistgħu jiġu imposti għal nuqqas ta’ konformità ma’ ordni tal-qorti.

5 Hemm possibilità li d-deċiżjoni li tawtorizza din il-miżura tiġi appellata?

Il-metodi ta’ eżekuzzjoni ibbażati fuq il-qorti (ordnijiet ta’ ħlas, u ordnijiet ta’ dejn ta’ terzi persuni) kollha jinvolvu proċess f’żewġ stadji. L-istadju interim tal-proċess huwa purament funzjoni ġudizzjarja bbażata fuq il-karta, u d-debitur kanonizzat ma jagħti l-ebda kontribut għall-proċess f’dan l-istadju. Madankollu, biex kull metodu jagħmel progress lejn l-istadju finali, għandha ssir seduta li d-debitur kanonizzat jiġi mistieden jattendi fejn hu jkun jista’ jagħti kwalunkwe raġuni l-għala l-metodu ta’ eżekuzzjoni ippjanat ma għandux jipproċedi. Id-data tas-seduta tiġi nnotifikata lill-partijiet kollha minn ħafna qabel, u fil-każijiet kollha jkun hemm ammont minimu ta’ żmien fiss li jrid jgħaddi bejn l-istadju “interim”, in-notifika tas-smigħ “finali”, u s-seduta “finali” nnifisha, sabiex id-debitur (u kwalunkwe terza persuna rilevanti involuta direttament, pereżempju l-bank f’każ ta’ ordni ta’ debitur ta’ terza persuna) jingħata biżżejjed żmien biex iħejji l-każ tiegħu. Jekk id-data tas-seduta “finali” ma tkunx konvenjenti għall-partijiet, jistgħu jitolbu li tiġi ddifferita għal data li tkun aktar konvenjenti għaż-żewġ naħat. Jekk dan iseħħ, l-ordni interim tibqa’ fis-seħħ, iżda l-ordni ma tistax issir “finali” sakemm issir dik is-seduta.

Ma jista’ jsir l-ebda appell kontra d-deċiżjoni ladarba l-qorti toħroġ l-ordni tagħha. F’ċirkustanzi xierqa, appelli jew talbiet għal annullament jistgħu jsiru biss rigward is-sentenza oriġinali li inizjalment tkun tat lill-kreditur l-awtorità li jitlob l-eżekuzzjoni. Huwa biss jekk is-sentenza tiġi kkontestata b’suċċess permezz ta’ appell jew jekk tiġi annullata li l-proċess ta’ eżekuzzjoni jkun jista’ jiġi rrevokat minn qorti. Jekk tiġi ppreżentata oġġezzjoni għas-sentenza wara li qorti tkun awtorizzat talba ta’ kreditur għall-eżekuzzjoni, ordni tista’ tiġi sospiża b’rikors ippreżentat lill-qorti. L-uffiċjali ġudizzjarji (bailiffs) ma jistgħux jieħdu oġġetti, iżda jridu jżommuhom maqbuda (jiġifieri jelenkaw dawk li aktar tard jistgħu jittieħdu biex jinbiegħu).

Sakemm kreditur ikun għamel rikors kif suppost għall-eżekuzzjoni quddiem qorti, dik il-qorti ma tistax tirrifjuta li tawtorizza l-metodu ta’ eżekuzzjoni (magħżul mill-kreditur. Għalhekk, m’hemmx bżonn li l-kreditur ikollu mezz ta’ appell kontra d-deċiżjoni li tilqa’ l-miżura.

6 Hemm xi limiti fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari relatati ma’ ħarsien tad-debitur jew preskrizzjonijiet?

Mandat jew ordni ta’ qbid huwa soġġett għal terminu ta’ preskrizzjoni. Il-mandat u l-ordni huma validi għal 12-il xahar u jistgħu jiġu estiżi għal 12-il xahar oħra b’ordni tal-qorti.

Fil-proċedura ta' teħid tal-kontroll tal-oġġetti, debitur irid jingħata avviż li jispjega li l-oġġetti tiegħu ġew maqbuda u li għandu 5 ijiem biex jikkonkludi ftehim biex l-oġġetti maqbuda jitħallew fuq il-post (“walking possession” agreement) mal-uffiċjali ġudizzjarji. Dan il-ftehim jippermetti li d-debitur iżomm l-oġġetti. Jekk id-debitur ma jiffirmax il-ftehim fi żmien 5 ijiem, l-uffiċjali ġudizzjarji jistgħu jneħħu l-oġġetti u jipproċedu bis-subbasta.

 

Din il-paġna web hija parti minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 14/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.