Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Hoe kan ik de naleving van een uitspraak afdwingen?

Kroatië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat betekent tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken?

In de Republiek Kroatië zijn de procedures voor tenuitvoerlegging geregeld in de bepalingen van de Wet op de gedwongen tenuitvoerlegging (Ovršni zakon) (Narodne Novine (NN; Staatsblad van de republiek Kroatië), nrs. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 en 73/17; hierna: "OZ"). Deze wet regelt de procedure volgens welke rechtbanken en notarissen onvrijwillige inning van vorderingen verrichten op basis van executoriale titels (documenten) en authentieke akten (procedure van gedwongen tenuitvoerlegging), tenzij anders bepaald door een bijzondere wet.

2 Welke instantie of instanties zijn bevoegd voor tenuitvoerlegging?

Tenuitvoerleggingsprocedures worden door rechtbanken behandeld op basis van executoriale titels (documenten), terwijl notarissen dergelijke procedures behandelen op basis van authentieke akten.

Wat een executoriale titel is, wordt bepaald in artikel 23 van de OZ, terwijl authentieke akten in artikel 31 van dezelfde wet worden beschreven.

Ook het Financieel Agentschap (Financijska agencija) (hierna "het Agentschap" genoemd) is partij bij de tenuitvoerleggingsprocedure; het Agentschap is een juridische entiteit die instaat voor de tenuitvoerlegging volgens de bepalingen van de OZ en de Wet inzake beslag op fondsen; andere partijen zijn de werkgevers, het Kroatische Instituut voor Pensioenverzekering (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) en andere bij wet bepaalde autoriteiten.

3 Onder welke voorwaarden mag een executoriale titel of beslissing worden uitgevaardigd?

Rechtbanken leggen een tenuitvoerleggingsprocedure op op basis van executoriale titels; krachtens de OZ gaat het hierbij om de volgende documenten:

1. uitvoerbare gerechtelijke beslissingen en schikkingen,

2. uitvoerbare schikkingen zoals bedoeld in artikel 186.a van de Wet op de Burgerlijke Rechtsvordering

3. uitvoerbare beslissingen van een arbitragecommissie,

4. uitvoerbare beslissingen die zijn uitgevaardigd in een administratieve procedure en uitvoerbare schikkingen die in een administratieve procedure tot stand zijn gekomen, indien het gaat om het vervullen van een geldelijke verplichting, tenzij de wet anders bepaalt,

5. notariële tenuitvoerleggingsbeslissingen en notariële tenuitvoerleggingsclausules,

6. schikkingen die als gevolg van procedures voor "ererechtbanken" (sudovi časti) in raadkamer tot stand komen in de republiek Kroatië en door bemiddeling bereikte schikkingen overeenkomstig de bepalingen van de Wet inzake bemiddelingsprocedures,

7. andere krachtens de wet uitvoerbare documenten.

Uitvoerbare documenten zijn geschikt voor tenuitvoerlegging indien daarin de schuldeiser en de schuldenaar, het onderwerp, het type, de omvang en de termijn voor het voldoen van de geldelijke verplichting worden gespecificeerd.

Indien het uitvoerbare document een beslissing is die het innen van een schuld door betaling of uitvoering van een handeling oplegt, moet het ook een termijn voor vrijwillige voldoening bevatten; indien de termijn voor vrijwillige voldoening niet is gespecificeerd, wordt de termijn door de rechtbank in de executoriale titel vastgesteld.

3.1 De procedure

Een schuldeiser zet de tenuitvoerleggingsprocedure in gang op basis van een uitvoerbaar document door bij de rechtbank een verzoek tot tenuitvoerlegging in te dienen. Aanvragen voor tenuitvoerlegging kunnen persoonlijk worden ingediend door de schuldeiser als partij in de procedure of via een vertegenwoordiger. Uitvoeringsprocedures kunnen ambtshalve worden ingesteld indien dit specifiek door de wet bepaald wordt.

De gemeentelijke rechtbanken hebben materiële rechtsmacht in de tenuitvoerleggingsprocedure, tenzij wettelijk anders bepaald. De tenuitvoerlegging gebeurt binnen de grenzen die in de executoriale titel zijn vastgelegd.

In de executoriale titel moet het uitvoerbare, d.w.z. authentieke document worden vermeld op grond waarvan de tenuitvoerlegging plaatsvindt, de schuldeiser en de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd (de schuldenaar), de vordering die wordt afgedwongen, de middelen en het voorwerp van tenuitvoerlegging, alsook andere informatie die nodig is om de tenuitvoerlegging uit te voeren.

3.2 De grondvoorwaarden

De aanvraag tot tenuitvoerlegging moet het verzoek tot tenuitvoerlegging bevatten, waarin het uitvoerbare of authentieke document moet worden gespecifieerd op basis waarvan de tenuitvoerlegging wordt gevraagd, de schuldeiser en de schuldenaar, de persoonlijke identificatienummers van de schuldeiser en de schuldenaar, de vordering die men verwezenlijkt wenst te zien, de middelen die nodig zijn om de tenuitvoerlegging te verrichten en (indien nodig) het voorwerp van de tenuitvoerlegging. De aanvraag moet andere voorgeschreven informatie bevatten die nodig is om de tenuitvoerlegging te verrichten.

De aanvraag tot tenuitvoerlegging op grond van een authentieke akte moet het volgende bevatten:

1. een verzoek aan de rechtbank om de schuldenaar te bevelen de schuldvordering met de eventuele bijbehorende kosten binnen acht dagen te vereffenen en – in geval van geschillen waarbij wissels en cheques betrokken zijn – binnen drie dagen,

2° de uitvoerbare aanvraag.

Daarom zijn de belangrijkste voorwaarden waaraan een executoriale titel moet voldoen: een uitvoerbare of authentieke akte op grond waarvan de tenuitvoerlegging wordt bevolen en een uitvoerbare aanvraag.

4 Het doel en de aard van tenuitvoerleggingsmaatregelen

Het voorwerp van de tenuitvoerlegging bestaat uit voorwerpen en rechten die volgens de wet onderworpen kunnen zijn aan tenuitvoerlegging met het oog op het innen van een vordering. De tenuitvoerlegging wordt uitgevoerd om te voldoen aan de vordering van een schuldeiser op voorwerpen van tenuitvoerlegging die integraal deel uitmaken van de eigendom van de schuldenaar.

4.1 Welke soorten activa kunnen voorwerp van tenuitvoerlegging zijn?

De activa van de schuldenaar (geld, onroerend goed, roerend goed, effecten en deelnemingen) of bepaalde niet-eigendomsrechten van de aanvrager (de overdracht en levering van roerend goed, het ontruimen en overdragen van onroerend goed, het hervatten van het werk, enz.) kunnen onderworpen zijn aan de tenuitvoerlegging. Tijdens de procedure kan de aanvrager kiezen welke voorwerpen hij/zij wil afdwingen.

Voorwerpen die niet worden verhandeld, mogen niet worden onderworpen aan de tenuitvoerlegging; dit geldt eveneens voor andere voorwerpen daar waar dit door specifieke wetgeving verboden is. Belastingvorderingen en andere vergoedingen mogen evenmin aan tenuitvoerlegging onderworpen worden.

Voorzieningen, wapens en uitrusting bestemd voor defensie en voorzieningen die bestemd zijn voor het werk van lokale en regionale overheden en gerechtelijke overheden kunnen evenmin aan tenuitvoerlegging onderworpen worden.

De vraag of een bepaald voorwerp of recht vatbaar is voor tenuitvoerlegging, d.w.z. of de tenuitvoerlegging van een voorwerp of een recht gebonden is aan beperkingen, wordt beoordeeld met inachtneming van de omstandigheden die bestonden op het moment dat de tenuitvoerleggingsaanvraag werd ingediend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de OZ.

4.2 Wat zijn de gevolgen van tenuitvoerleggingsmaatregelen?

De belangrijkste gevolgen van maatregelen met betrekking tot tenuitvoerlegging zijn dat het recht van de schuldenaar om over zijn activa te beschikken, beperkt wordt.

De tenuitvoerleggingsprocedures voor onroerende goederen en roerende goederen resulteren in de verkoop van onroerende goederen of roerende goederen om met de opbrengst van de verkoop de schuldvordering van de schuldeiser te vereffenen.

Tenuitvoerleggingsprocedures met betrekking tot financiële vorderingen leiden tot de inbeslagneming en overdracht aan de schuldeiser van de geldelijke vordering tot het bedrag dat nodig is om de vordering te vereffenen.

4.3 Welke geldigheid hebben deze maatregelen?

De uitvoeringsmaatregelen zijn geldig tot de beëindiging van de tenuitvoerleggingsprocedure, waarvan sprake zodra de vordering van de schuldeiser volledig is voldaan of nadat hij of zij de aanvraag tot tenuitvoerlegging heeft ingetrokken.

5 Is er een mogelijkheid tot beroep tegen de beslissing om een dergelijke maatregel toe te staan?

De schuldenaar heeft het recht om:

• hoger beroep aan te tekenen tegen een uitgegeven executoriale titel, of

• een vordering in te dienen tegen een door een notaris uitgevaardigde beslissing op basis van een authentieke akte.

Een tijdig ingediend en ontvankelijk hoger beroep tegen een executoriale titel die is uitgevaardigd op grond van een uitvoerbaar document schort de tenuitvoerleggingsprocedure niet op.

Een tijdig ingediende en ontvankelijke vordering tegen een beslissing van een notaris die op basis van een authentieke akte is uitgevaardigd (ingediend bij de notaris, maar verder behandeld door de rechtbank) wordt verder behandeld in een reguliere rechtszaak (klasična parnica) die voor de rechtbank wordt voortgezet en waarin de partijen, die nu eiser (voordien schuldeiser) en de verweerder (voordien schuldenaar) genoemd worden, hun argumenten moeten staven om in de procedure hun gelijk te behalen. Als aan de voorwaarden van de OZ is voldaan, heeft de schuldenaar het recht om de tenuitvoerleggingsprocedure op te schorten.

6 Zijn er beperkingen aan tenuitvoerlegging, in het bijzonder wat bescherming van de schuldenaar of termijnen betreft?

De rechtbank bepaalt de tenuitvoerlegging met behulp van de middelen en met betrekking tot de voorwerpen die in de aanvraag tot tenuitvoerlegging gespecifieerd zijn. Indien verschillende middelen en voorwerpen worden voorgesteld, beperkt de rechtbank de tenuitvoerlegging, op voorstel van de schuldenaar, tot de gekozen middelen of voorwerpen, indien zij toereikend geacht worden om aan de vordering te voldoen.

Een van de basisprincipes van de tenuitvoerleggingsprocedure is dat de rechtbank bij het uitvoeren van de tenuitvoerleggings- en veiligheidsprocedures verplicht is de waardigheid van de schuldenaar te respecteren door ervoor te zorgen dat de tenuitvoerlegging zo gunstig mogelijk is.

De bescherming van de schuldenaar wordt gewaarborgd door het uitsluiten en beperken van de voorwerpen en middelen waarover de schuldeiser tijdens de tenuitvoerleggingsprocedure afdwingbaar kan beschikken, door de schuldenaar bepaalde procedurele en materiële waarborgen te verschaffen tijdens en in verband met de tenuitvoerlegging. Deze bescherming manifesteert zich in de aanvaarding van het legaliteitsbeginsel bij het bepalen of tenuitvoerlegging is toegestaan, bij het bepalen van de voorwerpen en middelen van tenuitvoerlegging en in de procedure die gebruikt wordt om op afdwingbare wijze de vordering van de schuldeiser te vereffenen.

Er zijn beperkingen op de tenuitvoerlegging van onroerende goederen met betrekking tot voorwerpen die niet onderworpen zijn aan tenuitvoerlegging, zoals voorgeschreven door artikel 91 van de OZ.

Er zijn beperkingen op de tenuitvoerlegging van roerende goederen met betrekking tot voorwerpen die niet onderworpen zijn aan tenuitvoerlegging, zoals door artikel 135 van de OZ.

Er zijn beperkingen op de tenuitvoerlegging van geldelijke vorderingen zoals voorgeschreven door artikel 173 van de OZ, terwijl artikel 172 van de OZ bepaalt welke inkomsten van de schuldenaar zijn vrijgesteld van tenuitvoerlegging.

Artikel 212 van de OZ schrijft bijzondere regels voor aangaande de tenuitvoerlegging van financiële middelen die zijn vrijgesteld van tenuitvoerlegging of waarvoor de tenuitvoerlegging beperkt is, terwijl artikel 241 en 242 van de OZ bijzondere regels voorschrijven voor de vrijstelling en beperking van de tenuitvoerlegging met betrekking tot rechtspersonen.

De bescherming van schuldenaren die natuurlijke personen zijn in tenuitvoerleggingsprocedures van geldelijke vorderingen is voorzien in artikel 75 van de OZ, terwijl de bescherming van rechtspersonen is bepaald in artikel 76 van de OZ.

Bepalingen van de OZ die beperkingen op de tenuitvoerlegging voorschrijven, d.w.z. die bepaalde voorwerpen uit de tenuitvoerlegging uitsluiten, bieden de schuldenaar bescherming tijdens de tenuitvoerleggingsprocedure.

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 06/02/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.