Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Hoe kan ik de naleving van een uitspraak afdwingen?

Noord-Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat betekent tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken?

Tenuitvoerlegging is het juridische proces waarmee naleving van een beslissing of bevel van een rechtbank kan worden afgedwongen.

Noord-Ierland kent een uniek systeem voor de tenuitvoerlegging van civielrechtelijke beslissingen. In de meeste common law-stelsels worden beslissingen ten uitvoer gelegd via een aanvullend gerechtelijk bevel. In Noord-Ierland worden civielrechtelijke beslissingen inzake vorderingen die geld, goederen of onroerend goed betreffen, ten uitvoer gelegd door een centraal orgaan, het Enforcement of Judgments Office, dat zowel administratieve als rechterlijke taken verricht.

Het Enforcement of Judgments Office (EJO), opgericht in 1971, valt sinds 1979 onder de Northern Ireland Courts and Tribunals Service. De bevoegdheden en procedures van het EJO zijn vervat in de Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981 (“de Order van 1981”) en de Judgments Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981 (SR 1981/147).

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende soorten tenuitvoerleggingsmethoden.

Instalment Order - Dit is een bevel tot betaling in termijnen, op voorwaarde dat het EJO voldoende zekerheid heeft dat de schuldenaar over voldoende middelen beschikt of zal beschikken om het verschuldigde bedrag, of een deel daarvan, binnen een redelijke termijn te betalen.

Attachment of Earnings Order - In dit bevel, gericht aan de werkgever van de schuldenaar, wordt die werkgever gelast periodieke inhoudingen te verrichten op het salaris of loon van de schuldenaar en die over te maken naar het EJO. Dit bevel wijkt af van de meeste andere tenuitvoerleggingsbevelen in die zin, dat het EJO het pas kan uitvaardigen als de schuldeiser daartoe een verzoek heeft ingediend. Het EJO kan betekening van het bevel aan de werkgever ook opschorten, als het zich ervan heeft vergewist dat de schuldenaar de betalingen aan het Office vrijwillig zal doen.

Order of Seizure - Dit bevel stelt het EJO in staat een deel van de goederen en andere bezittingen van de schuldenaar in beslag te nemen en te verkopen. Die bezittingen komen vervolgens onder bewaring en in het bezit van het EJO en worden toegewezen aan de schuldeiser ten behoeve van wie het bevel is afgegeven.

Order Charging Land - Dit type bevel, voor het bezwaren van grond, wordt vooral gebruikt voor aanzienlijke schulden, doorgaans in combinatie met een andere tenuitvoerleggingsmethode. De vordering wordt niet krachtens het bevel zelf ten uitvoer gelegd; de schuldeiser moet zelf actie ondernemen om de bevoegdheid tot verkoop te kunnen uitoefenen, en wel door een tenuitvoerleggingsverzoek in te dienen bij de rechtbank - De Order van 1981 biedt ook de mogelijkheid om andersoortige bezittingen te bezwaren.

Order Appointing Receiver en Order Under the Crown Proceedings Act - In het geval van een Order Appointing Receiver wordt de Chief Enforcement Officer aangesteld als ontvanger van eventuele aan de schuldenaar verschuldigde betalingen. Betalingen die in aanmerking komen voor een Order Appointing Receiver zijn bijvoorbeeld de huur en opbrengst van grond, voorwaardelijke belangen uit hoofde van een testament, bedragen die uit hoofde van een contract zijn verschuldigd aan een zelfstandige schuldenaar en betalingen uit hoofde van een civiele vordering tegen een andere persoon of onderneming.

Attachment of Debts (Garnishee) Order - Onder een Attachment of Debts Order is een schuldenaar (de “garnishee”, of derde-beslagene) van de executieschuldenaar verplicht die schuld niet aan de schuldenaar maar aan of ten voordele van de schuldeiser te betalen. Dit bevel verleent aan de schuldeiser de status van schuldeiser met zekerheid en is van toepassing op zowel opeisbare als opgelopen schulden.

Order for Delivery of Possession of Land - Een beslissing tot inbezitstelling van grond wordt ten uitvoer gelegd door middel van een zg. Order for Delivery of Possession of Land, die het EJO de bevoegdheid verleent een persoon die de grond in bezit heeft, ook als dat niet de verweerder is, uit te zetten.

Order for the Delivery of Goods - Een beslissing tot inbezitstelling van goederen wordt ten uitvoer gelegd door middel van een bevel tot levering van de betreffende goederen. De goederen in kwestie worden door het EJO geconfisqueerd en teruggeven aan de schuldeiser. Dit moet niet worden verward met een bevel tot inbeslagneming, aangezien de goederen niet worden verkocht.

2 Welke instantie of instanties zijn bevoegd voor tenuitvoerlegging?

Enforcement of Judgments Office
Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast
BT1 3LA

3 Onder welke voorwaarden mag een executoriale titel of beslissing worden uitgevaardigd?

3.1 De procedure

Eenieder die recht heeft op tenuitvoerlegging van een beslissing kan, tegen betaling van het desbetreffende tarief, het EJO verzoeken die beslissing ten uitvoer te leggen. Voorafgaand aan dat verzoek moet aan de schuldenaar een “kennisgeving van voorgenomen verzoek tot tenuitvoerlegging” worden verzonden. Als de schuldenaar vervolgens niet binnen tien dagen na ontvangst van die kennisgeving aan de beslissing gehoor geeft, mag de verzoeker overgaan tot tenuitvoerlegging. Wanneer het totaal van alle verschuldigde bedragen hoger is dan 3 000 GBP, kan een voorlopig verzoek worden ingediend. Daarmee kan de executieschuldeiser een bewaringsbevel (“custody warrant”) en een opgave van de middelen van de schuldenaar verkrijgen, zodat hij een betere basis heeft voor zijn besluit al dan niet over te gaan tot tenuitvoerlegging.

Onmiddellijk na acceptatie van het verzoek betekent het EJO het bewaringsbevel aan de schuldenaar. Krachtens dat bevel wordt het EJO geacht de eigendom van en zeggenschap over specifieke goederen van de schuldenaar (met enkele uitzonderingen, zoals huishoudelijke goederen) te verwerven, zodat ze niet verkocht kunnen worden. Het bewaringsbevel wordt pas opgeheven als het in de beslissing vermelde bedrag is betaald of als het verzoek tot tenuitvoerlegging wordt ingetrokken.

De volgende fase in het tenuitvoerleggingsproces is het onderzoek naar de middelen van de schuldenaar. Deze stap is van fundamenteel belang voor het besluit om al dan niet over te gaan tot tenuitvoerlegging. De executieschuldenaar is verplicht de Enforcement Officer alle informatie over zijn middelen te verstrekken die deze laatste van hem verlangt. De executieschuldenaar wordt thuis ondervraagd of wordt opgeroepen om voor ondervraging te verschijnen voor een daartoe aangestelde functionaris.

Na ontvangst van een verslag van de Enforcement Officer neemt de Master (zie hieronder) of de Chief Enforcement Officer een voorlopig beslissing aangaande het verzoek tot tenuitvoerlegging. Een bevel tot inbeslagneming of derdenbeslag, een bevel tot aanstelling van een curator en een bevel uit hoofde van de Crown Proceedings Act kan alleen door de Master worden uitgevaardigd. De financiële en overige relevante omstandigheden van de schuldenaar worden in aanmerking genomen, en vervolgens wordt vastgesteld of de beslissing ten uitvoer gelegd kan worden en zo ja, hoe dat het best kan gebeuren. De partijen worden hierover geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld bezwaar aan te tekenen. Wordt er geen bezwaar aangetekend, dan wordt de beslissing bevestigd. Maakt een van de partijen wel bezwaar, dan wordt de zaak opgetekend om door de Master te worden gehoord.

De status, rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van Enforcement Agents

Het EJO wordt geleid door een ervaren functionaris met de status en rang van Master (een rechterlijke ambtenaar) en kent onder zijn medewerkers een Chief Enforcement Officer (en diens plaatsvervanger), Nominated Officers en Enforcement Officers die ieder aan een specifiek district van Noord-Ierland zijn toegewezen.

De bevoegdheden die het EJO in staat stellen zijn taak uit te oefenen, staan vermeld in de Order van 1981. Van bijzonder belang is de bevoegdheid tot het uitvaardigen van de verschillende soorten bevelen zoals hierboven vermeld. Daarnaast heeft het EJO aanvullende bevoegdheden ter ondersteuning van het tenuitvoerleggingsproces. Die bestaan onder meer uit het uitvaardigen van bewaringsbevelen en procedures voor het oproepen en ondervragen van getuigen, het verrichten van onderzoek naar de middelen van schuldenaren (waaronder onderzoek naar derden die wellicht over informatie beschikken over de middelen en activa van een schuldenaar) en het in ontvangst nemen van in de tenuitvoerlegging van beslissingen geïnde gelden.

Het EJO is echter ook bevoegd om verzoeken om tenuitvoerlegging af te wijzen. In de Order van 1981 staat niet specifiek vermeld op welke gronden het dat kan doen, maar in algemene zin kan het EJO een verzoek afwijzen als de verzoeker niet gerechtigd is tot tenuitvoerlegging van de beslissing. Wanneer een beslissing niet binnen een redelijke termijn ten uitvoer kan worden gelegd (door uitgifte van een tenuitvoerleggingsbevel), kan het EJO een kennisgeving en certificaat van niet-uitvoerbaarheid afgeven. Ook heeft het EJO een brede bevoegdheid tot het absoluut dan wel onder voorwaarden opschorten van de tenuitvoerlegging van een beslissing.

Inzet van advocaten en andere rechtsbeoefenaars

Iedere partij of persoon die betrokken is bij een bevel, kan een hoorzitting voor de Master bijwonen in persoon of zich daar door een raadsman of advocaat laten vertegenwoordigen.

Hoogte van de kosten van tenuitvoerlegging

Het systeem voor tenuitvoerlegging van beslissingen in Noord-Ierland wordt gefinancierd uit de tarieven die de gebruikers in rekening worden gebracht. Die tarieven staan vermeld in Deel 1 van het Schedule to the Judgments Enforcement Fees Order (Northern Ireland) 1996 (zoals gewijzigd) (SR 1996/101) en zijn afhankelijk van het krachtens de beslissing te vorderen bedrag. De actuele tarieven zijn ook te vinden op de website van de Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

3.2 De grondvoorwaarden

De bevoegdheden van het EJO zijn vastgesteld in de Order van 1981 en omvatten de volgende beslissingen:

 • beslissingen in geldzaken, waaronder beslissingen van ieder gerecht in Noord-Ierland, beslissingen die buiten Noord-Ierland zijn gegeven maar in Noord-Ierland zijn geregistreerd, alsmede enkele beslissingen uit hoofde van het Europees recht inzake schuld of schadevergoeding en enkele scheidsrechterlijke uitspraken;
 • beslissingen die aan een persoon het bezit van grond toekennen, hoofdzakelijk bevelen tot inbezitstelling ten gunste van hypothecaire schuldeisers, maar ook ten behoeve van verhuurders in de particuliere of publieke sector;
 • beslissingen volgens welke aan een persoon goederen moeten worden overgedragen;
 • beslissingen die een persoon verplichten om binnen een bepaalde termijn geld over te maken aan de rechtbank of een handeling te verrichten, en beslissingen tegen een onderneming.
 • De bevoegdheid van het EJO tot tenuitvoerlegging van een beslissing kent enkele beperkingen, waaronder de volgende:
 • Wanneer de beslissing alleen ten uitvoer kan worden gelegd met toestemming van de rechtbank die haar heeft gegeven, moet eerst die toestemming worden verkregen.
 • Wanneer de tenuitvoerlegging is opgeschort of uitgesteld, is een verzoek om tenuitvoerlegging pas ontvankelijk nadat de opschorting of het uitstel is opgeheven.
 • Wanneer er zes of meer jaar zijn verstreken sinds een beslissing uitvoerbaar werd, kan zij niet ten uitvoer worden gelegd. Na deze periode kan bij de Master een verzoek worden ingediend om de beslissing alsnog ten uitvoer te leggen.
 • Een beslissing tegen een persoon anders dan in de bij die persoon behorende naam en stijl kan uitsluitend ten uitvoer worden gelegd met toestemming van de rechtbank.

Het is aan het EJO om te beslissen voor welk type tenuitvoerlegging wordt gekozen; de verzoeker kan het gebruik van een specifieke methode niet voorschrijven.

4 Het doel en de aard van tenuitvoerleggingsmaatregelen

4.1 Welke soorten activa kunnen voorwerp van tenuitvoerlegging zijn?

Ten aanzien van loon of salaris kan een uitvoeringsmaatregel worden genomen in de vorm van loonbeslag. Het in te houden bedrag wordt berekend met inachtneming van de “normale inhouding” en het “beschermde inkomen”. De normale inhouding is het bedrag dat volgens het EJO redelijkerwijs kan worden ingehouden op het inkomen van de schuldenaar om aan de beslissing gevolg te kunnen geven. Het beschermde inkomen is het inkomen van de schuldenaar waarop naar het oordeel van het EJO geen mindering mag worden toegepast, met het oog op diens middelen en behoeften.

Een bevel tot inbeslagneming kan betrekking hebben op vier categorieën van bezittingen:

 • goederen waarin de schuldenaar een verkoopbaar belang heeft;
 • geld, wissels, obligaties en promessen alsmede alle overige aan de schuldenaar toebehorende effecten;
 • een levensverzekeringspolis waarvan de schuldenaar als enige het vruchtgebruik heeft; alsmede
 • goederen van de echtgeno(ot)t(e) van de schuldenaar, voor zover de schuld verband houdt met verkregen goederen of verleende diensten, dan wel de huur of vergoeding die verschuldigd is voor een woning voor algemeen gebruik of genot door de schuldenaar en diens gezin.

Bezittingen die van inbeslagneming zijn vrijgesteld, zijn onder meer kleding, meubilair, beddengoed en ander essentiële huishoudelijke goederen; gereedschappen en uitrusting in het kader van de beroepsuitoefening van de schuldenaar, tot een waarde van 200 GBP; bezittingen die de schuldenaar voor een ander in bewaring heeft en bezittingen onder een door de rechtbank benoemde curator.

Een Order Charging Land kan worden afgegeven ten aanzien van alle grond of andere grondeigendom van de schuldenaar. “Grondeigendom” omvat alle wettelijke of op billijke grondslag vastgestelde eigendommen of belangen, erfdienstbaarheden, rechten, titels, vorderingen, eisen, telastleggingen, retentierechten of bezwaringen ten aanzien van de grond. Charging Orders en andere soortgelijke bevelen kunnen worden afgegeven ten aanzien van bezittingen anders dan grond, meer bepaald ten aanzien van gelden of aandelen in overheidsinstanties, overheidsondernemingen of bedrijven; schuldbewijzen; gelden in bewaring bij de rechtbank en aandelen in particuliere bedrijven.

Een Attachment of Debts Order kan niet alleen worden afgegeven ten aanzien van geld dat een cliënt of opdrachtgever wegens verrichte werkzaamheden of verleende diensten aan een executieschuldenaar verschuldigd is, maar ook ten aanzien van alle tegoeden van die schuldenaar bij een bank of woningbouwvereniging.

4.2 Wat zijn de gevolgen van tenuitvoerleggingsmaatregelen?

Een door het EJO uitgevaardigd tenuitvoerleggingsbevel heeft rechtskracht en werking als een bevel van het High Court. In geval van niet-naleving van een tenuitvoerleggingsbevel kunnen er verschillende aanvullende uitvoeringsbevoegdheden worden ingezet, waaronder:

 • het opleggen van een vrijheidsstraf van maximaal zes weken voor het opzettelijk niet betalen van verschuldigde termijnen uit hoofde van een Instalment Order zoals uiteengezet in artikel 107 van de Order van 1981;
 • een bevel tot sekwestratie waaronder een tot sekwester benoemde persoon bevoegd is grond te betreden die eigendom is van de persoon jegens wie de beslissing is gegeven; de bevoegdheid om de door die grond gegenereerde huur en andere inkomsten te ontvangen, sekwestreren en onder zich te houden; en alle overige persoonlijke eigendommen van die partij in beslag te nemen en onder sekwestratie te houden totdat aan het bevel gevolg is gegeven.

Een geval van minachting van het EJO kan worden doorverwezen naar het High Court, dat de overtreding vervolgens kan behandelen als ware zij jegens het High Court zelf begaan.

4.3 Welke geldigheid hebben deze maatregelen?

Aan een beslissing inzake geld is gevolg gegeven zodra het in de beslissing vermelde bedrag is voldaan. Op dat moment wordt elk tenuitvoerleggingsbevel dat ten aanzien van die beslissing is gegeven, geacht te zijn opgeheven. Wanneer een bevel tot inbezitstelling van grond of voor levering van goederen met succes ten uitvoer is gelegd, mogen er geen verdere gerechtelijke procedures worden gevoerd, behoudens ter invordering van de tenuitvoerleggingskosten.

Een schuldeiser of executieschuldenaar kan het EJO verzoeken een tenuitvoerleggingsbevel te vernietigen, op te heffen of te wijzigen; eventueel wordt in dit verband een hoorzitting gehouden.

5 Is er een mogelijkheid tot beroep tegen de beslissing om een dergelijke maatregel toe te staan?

Intern kan tegen een beslissing van de Chief Enforcement Officer beroep worden ingesteld bij de Master.

Extern kan tegen een beslissing van het EJO beroep worden ingesteld bij het High Court omtrent feiten en rechtsvragen onder de omstandigheden zoals vermeld in artikel 140 van de Order van 1981 en overigens bij het Court of Appeal omtrent rechtsvragen. De Attachment of Earnings Order is het enige soort tenuitvoerleggingsbevel voor geldzaken dat in artikel 140 wordt genoemd, en er bestaat geen algemeen recht van beroep tegen de weigering om een bepaald tenuitvoerleggingsbevel af te geven.

6 Zijn er beperkingen aan tenuitvoerlegging, in het bijzonder wat bescherming van de schuldenaar of termijnen betreft?

In artikel 17 van de Order van 1981 en in Rule 5 van de Judgments Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981 staan meerdere beperkingen aan tenuitvoerlegging vermeld. Dergelijke beperkingen bestaan dus en hebben betrekking op een aantal uiteenlopende situaties waarin om tenuitvoerlegging van een beslissing wordt verzocht. De beperkingen zijn bedoeld om de schuldenaar te beschermen in een aantal mogelijke situaties, bijvoorbeeld wanneer:

a) voor tenuitvoerlegging voorafgaande toestemming van een rechtbank is vereist;

b) het EJO wordt verzocht over te gaan tot tenuitvoerlegging van een beslissing waarvan de rechtbank de tenuitvoerlegging heeft opgeschort of uitgesteld;

c) het verzoek tot tenuitvoerlegging meer dan zes jaar na de datum waarop de beslissing uitvoerbaar werd, wordt ingediend. In dit geval vraagt de schuldeiser het EJO toestemming om de beslissing ten uitvoer te laten leggen voordat hij een verzoek indient. De beslissing hierover wordt genomen door de Master van het EJO;

d) er meer dan twaalf jaar zijn verstreken sinds de datum waarop de beslissing uitvoerbaar werd, en het verzoek om tenuitvoerlegging dus niet meer ontvankelijk is;

e) er met het oog op tenuitvoerlegging van één en dezelfde beslissing meerdere verzoeken worden ingediend. In dit geval vraagt de schuldeiser de Chief Enforcement Officer om toestemming alvorens nogmaals een verzoek in te dienen voor tenuitvoerlegging van dezelfde beslissing;

f) een schuldeiser een schuld heeft overgedragen aan een derde nadat een beslissing is gegeven;

g) aan het EJO een verzoek wordt gedaan tot tenuitvoerlegging van een beslissing waarvan de rechtbank tenuitvoerlegging voorwaardelijk heeft gemaakt en aan de betreffende voorwaarde niet is voldaan;

h) een bevel tot opschorting van de tenuitvoerlegging hangende is krachtens Rule 103 en een verzoek tot tenuitvoerlegging daarom niet ontvankelijk is. Alvorens om tenuitvoerlegging kan worden verzocht, moet de Master om toestemming worden gevraagd;

i) krachtens artikel 14, lid 1, een bevel tot opschorting van tenuitvoerlegging wegens faillissement is uitgevaardigd en een verzoek tot tenuitvoerlegging daarom niet ontvankelijk is.

Heeft het EJO officieel verklaard dat een beslissing niet-uitvoerbaar is (de artikelen 19 tot en met 21 van de Order van 1981), dan kan het desbetreffende certificaat op verzoek van de schuldeiser worden vernietigd. Dit is echter slechts mogelijk tot twaalf jaar na de datum van afgifte van het certificaat van niet-uitvoerbaarheid.

Ingevolge artikel 16 van de Limitations (Northern Ireland) Order 1989 kunnen vorderingen inzake beslissingen (en rente) niet meer worden ingesteld nadat er zes jaar zijn verstreken sinds de datum waarop de beslissing uitvoerbaar werd. De Master van het EJO neemt deze bepaling in acht bij een verzoek om tenuitvoerlegging van een beslissing die ouder is dan zes jaar (zie lid d) hierboven).

Links

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 25/10/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.